Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California

This is the official page of the Assyrian Church of the East - Mar Narsai Parish in San Francisco founded in 1955 (Church built in 1958). This is the official page of the Assyrian Church of the East - Mar Narsai Parish in San Francisco, CA founded in 1955 (Church built in 1958) and shortly after became the Patriarchal Cathedral for a time during the Patriarchate of the late Mar Eshai Shimun XXIII.

Operating as usual

10/27/2020

Why are the Hebrew Scriptures essential Assyrian scriptures? What authority does the Old Testament have over us as Christians? Come for an opportunity to discuss all your questions and issues regarding interpreting the Old Testament.

https://us02web.zoom.us/j/356738396?pwd=STRSS3c5NThzeE9NcmdVaXhxUURGUT09

07/08/2020

Bible Study happening now. Join us on Zoom: https://us02web.zoom.us/j/356738396?pwd=STRSS3c5NThzeE9NcmdVaXhxUURGUT09

06/30/2020

https://us02web.zoom.us/j/356738396?pwd=STRSS3c5NThzeE9NcmdVaXhxUURGUT09
Meeting ID: 356 738 396
Password: 022863

03/13/2019

Starting today at 8PM, Qasha Yoshia would like to try setting up the online Assyrian classes using Skype.

To access the class, please follow these steps:

1) Open your Skype account. If you do not have one, please download Skype and create a personal account.

2) Add [email protected] to your friend list.

The primary goal for today will be to figure out how to get everyone together using Skype. Once again, this will begin at 8PM.

Please call qasha Yoshia if you need any help.
Cellphone number: 6197150235.

Thank you God bless you all

03/13/2019

Starting today at 8PM, Qasha Yoshia would like to try setting up the online Assyrian classes using Skype.

To access the class, please follow these steps:

1) Open your Skype account. If you do not have one, please download Skype and create a personal account.

2) Add [email protected] to your friend list.

The primary goal for today will be to figure out how to get everyone together using Skype. Once again, this will begin at 8PM.

Please call qasha Yoshia if you need any help. Cellphone number: 619 715 0235.

Thank you God bless you all

02/15/2019
02/15/2019

Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California

Dokhrana d' Mar Narsai Malpana Breakha qa kolokhon

ܥܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕ (ܬܵܘܕܝܼ ܠܛܵܒܼܵܐ) ܕܲܥܒܼܝܼܕ ܠܡܵܪܝ ܢܲܪܣܲܝ ܡܵܠܦܵܢܵܐ
(412- 503)
ܬܵܘܕܝܼ ܠܛܵܒܼܵܐ (ܐܲܠܵܗܵܐ) ܕܚܘܼܪܸܪܸܗ ܠܓܸܢܣܲܢ ܉ ܡܼܢ ܪܹܐܓܘܼܬܵܐ ܕܒܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ܀
ܡܙܘܼܙܓܸܪܹܗ ܥܲܡܲܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܓ̰ܲܡܵܥܲܬܹ̈ܗ ܕܓܵܘ ܪܵܘܡܵܐ (ܫܡܲܝܵܐ) ܉ ܐܵܢܝܼ ܕܟܪܝܼܒܹ̈ܐܗَܘܵܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܥܵܘܠܲܢ܀
ܒܪܝܼܟܼܵܐܠܹܗ ܚܲܢܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܩܪܹܬܲܢ ܉ ܦܠܸܛܠܹܗ ܒܡܲܩܘܲܚܬܲܢ ܘܚܕܹܐܠܹܗ ܒܚܲܝܝ̈ܲܢ܀
ܡܘܼܕܡܸܝܼܵܐܠܹܗ ܐܲܗܘܲܠ ܕܬܠܝܼܩܘܼܬܲܢ ܉ ܘܕܝܲܪܬܲܢ ܒܥܸܪܒܵܐ ܕܬܠܸܩܠܹܗ (ܠܘܼܩܵܐ ܝܗ/ܐ-ܙ) ܀
ܝܵܪܘܿܬܵܐ ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܩܪܹܐܠܹܗ ܠܸܟܝܵܢܲܢ ܉ ܗܿܘ ܕܬܠܸܩܠܹܗ ܘܕܸܪܹܗ ܘܡܝܼܬܠܹܗ ܘܩܝܼܡܠܹܗ܀
ܘܡܘܼܚܕܹܐܠܹܗ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܉ ܒܬܝܵܒܼܘܼܬܲܢ ܘܒܩܝܵܡܬܲܢ܀
ܠܹܐ ܐܵܬܹܐ ܠܬܵܢܘܼܝܹܐ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܿܪܵܐ ܉ ܕܡܘܼܚܙܹܐܠܹܗ ܠܘܵܬܲܢ ܡܲܚܒܵܢܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ (ܐܲܠܵܗܵܐ)܀
ܕܡܼܢ ܓܸܢܣܲܢ ܥܒܼܸܕܠܹܗ ܡܸܨܥܵܝܵܐ(ܡܫܝܼܚܵܐ) ܉ ܘܡܙܘܼܙܓܸܪܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܘܼܬܹܗ܀
ܦܘܼܫ ܓܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܸܢܲܢ ܘܡܼܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܐ ܉ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܥܒܼܸܕܠܹܗ ܠܘܵܬ ܓܸܢܣܲܢ܀
ܕܥܒܼܸܕܠܹܗ ܠܦܲܓܪܲܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܉ ܕܦܵܝܫܵܐ ܬܘܼܡܲܡܬܵܐ ܒܝܼܹܗ ܟܠܗܿ ܣܓܼܲܕܬܵܐ ܀
ܐَܬܹܝܡܘܿܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ(ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܹ̈ܐ) ܘܫܡܲܝܢܵܝܹ̈ܐ(ܣܪ̈ܵܦܹܐ ܘܡܲܠܲܐܟܼܹ̈ܐ) ܉ ܘܦܘܼܫܘܼܢ ܡܥܘܼܓ̰ܸܒܹܐ ܒܓܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܕܲܪܓܵܐ܀
ܕܡܛܹܐܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ ܠܪܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܉ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ ܕܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܦܘܼܪܡܝܼܬܵܐ ܀
ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܠ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗ̈ܝ ܉ ܫܵܟܪܝܼ ܥܲܡܲܢ ܠܡܓܲܪܘܸܣܵܢܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ(ܐܲܠܵܗܵܐ) ܀
ܕܚܘܼܕܸܬܠܹܗ ܨܲܠܡܲܢ ܘܓܪܸܕܠܹܗ ܠܥܵܘܠܲܢ ܉ ܘܩܲܡ ܩܵܪܹܐܠܲܢ ܒܫܸܡܹܗ ܘܩܲܡ ܥܵܒܸܕܠܲܢ ܡܵܪܹܐ ܗܘܼܟܡܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ܀
ܚܫܝܼܚܵܐܠܹܗ ܠܚܸܩܪܵܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܉ ܗܿܘ ܕܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܠܥܸܠܘܼܠ ܡܼܢ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ܀
ܘܐܲܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܬܸܫܒܘܼܚܬܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

[02/15/19]   Dokhrana d' Mar Narsai Malpana Breakha qa kolokhon

ܥܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕ (ܬܵܘܕܝܼ ܠܛܵܒܼܵܐ) ܕܲܥܒܼܝܼܕ ܠܡܵܪܝ ܢܲܪܣܲܝ ܡܵܠܦܵܢܵܐ
(412- 503)
ܬܵܘܕܝܼ ܠܛܵܒܼܵܐ (ܐܲܠܵܗܵܐ) ܕܚܘܼܪܸܪܸܗ ܠܓܸܢܣܲܢ ܉ ܡܼܢ ܪܹܐܓܘܼܬܵܐ ܕܒܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ܀
ܡܙܘܼܙܓܸܪܹܗ ܥܲܡܲܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܓ̰ܲܡܵܥܲܬܹ̈ܗ ܕܓܵܘ ܪܵܘܡܵܐ (ܫܡܲܝܵܐ) ܉ ܐܵܢܝܼ ܕܟܪܝܼܒܹ̈ܐܗَܘܵܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܥܵܘܠܲܢ܀
ܒܪܝܼܟܼܵܐܠܹܗ ܚܲܢܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܩܪܹܬܲܢ ܉ ܦܠܸܛܠܹܗ ܒܡܲܩܘܲܚܬܲܢ ܘܚܕܹܐܠܹܗ ܒܚܲܝܝ̈ܲܢ܀
ܡܘܼܕܡܸܝܼܵܐܠܹܗ ܐܲܗܘܲܠ ܕܬܠܝܼܩܘܼܬܲܢ ܉ ܘܕܝܲܪܬܲܢ ܒܥܸܪܒܵܐ ܕܬܠܸܩܠܹܗ (ܠܘܼܩܵܐ ܝܗ/ܐ-ܙ) ܀
ܝܵܪܘܿܬܵܐ ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܩܪܹܐܠܹܗ ܠܸܟܝܵܢܲܢ ܉ ܗܿܘ ܕܬܠܸܩܠܹܗ ܘܕܸܪܹܗ ܘܡܝܼܬܠܹܗ ܘܩܝܼܡܠܹܗ܀
ܘܡܘܼܚܕܹܐܠܹܗ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܉ ܒܬܝܵܒܼܘܼܬܲܢ ܘܒܩܝܵܡܬܲܢ܀
ܠܹܐ ܐܵܬܹܐ ܠܬܵܢܘܼܝܹܐ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܿܪܵܐ ܉ ܕܡܘܼܚܙܹܐܠܹܗ ܠܘܵܬܲܢ ܡܲܚܒܵܢܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ (ܐܲܠܵܗܵܐ)܀
ܕܡܼܢ ܓܸܢܣܲܢ ܥܒܼܸܕܠܹܗ ܡܸܨܥܵܝܵܐ(ܡܫܝܼܚܵܐ) ܉ ܘܡܙܘܼܙܓܸܪܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܘܼܬܹܗ܀
ܦܘܼܫ ܓܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܸܢܲܢ ܘܡܼܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܐ ܉ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܥܒܼܸܕܠܹܗ ܠܘܵܬ ܓܸܢܣܲܢ܀
ܕܥܒܼܸܕܠܹܗ ܠܦܲܓܪܲܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܉ ܕܦܵܝܫܵܐ ܬܘܼܡܲܡܬܵܐ ܒܝܼܹܗ ܟܠܗܿ ܣܓܼܲܕܬܵܐ ܀
ܐَܬܹܝܡܘܿܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ(ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܹ̈ܐ) ܘܫܡܲܝܢܵܝܹ̈ܐ(ܣܪ̈ܵܦܹܐ ܘܡܲܠܲܐܟܼܹ̈ܐ) ܉ ܘܦܘܼܫܘܼܢ ܡܥܘܼܓ̰ܸܒܹܐ ܒܓܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܕܲܪܓܵܐ܀
ܕܡܛܹܐܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ ܠܪܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܉ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ ܕܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܦܘܼܪܡܝܼܬܵܐ ܀
ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܠ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗ̈ܝ ܉ ܫܵܟܪܝܼ ܥܲܡܲܢ ܠܡܓܲܪܘܸܣܵܢܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ(ܐܲܠܵܗܵܐ) ܀
ܕܚܘܼܕܸܬܠܹܗ ܨܲܠܡܲܢ ܘܓܪܸܕܠܹܗ ܠܥܵܘܠܲܢ ܉ ܘܩܲܡ ܩܵܪܹܐܠܲܢ ܒܫܸܡܹܗ ܘܩܲܡ ܥܵܒܸܕܠܲܢ ܡܵܪܹܐ ܗܘܼܟܡܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ܀
ܚܫܝܼܚܵܐܠܹܗ ܠܚܸܩܪܵܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܉ ܗܿܘ ܕܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܠܥܸܠܘܼܠ ܡܼܢ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ܀
ܘܐܲܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܬܸܫܒܘܼܚܬܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

12/25/2018

Merry Christmas with our beloved Bishop

12/10/2018

ترتيلة مار نرساي الملفان ( الملاك ومريم العذراء ) Hymn by Mar Narsai ( The Harp of the Holy Spirit )

08/29/2018
08/28/2018
3rd Annual Dolma Night 10/23/2017

Mar Narsai Parish San Francisco

Mar Narsai Parish San Francisco

09/16/2017
05/11/2017

Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California

Mother's Day at Mar Narsai Parish

05/11/2017

Mother's Day at Mar Narsai Parish

Easter 2017 04/16/2017

Easter 2017

Passover (Peskha D'Maran) 2017 04/14/2017

Washing the Disciple's Feet At Mar Narsai Church

Washing the Disciple's Feet At Mar Narsai Church

Sunday Palm (Oshana) Mar Narsai Parish 2017 04/10/2017

Sunday Palm (Oshana) Mar Narsai Parish 2017

04/10/2017

Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California's cover photo

12/03/2016

Tree trimming at Mar Narsai Parish

10/18/2016

We are delighted to announce, Dolma Night is SOLD OUT again for the second year.
Thank you all for your support. God bless you.

[10/17/16]   We are delighted to announce, Dolma Night is SOLD OUT again for the second year.
Thank you all for your support. God bless.

09/05/2016

Photos from Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California's post

Dokhrana D Rabban Hormized at Mar Narsai Church

06/14/2016

Timeline Photos

Mar Narsai Parish Picnic 06/12/2016

Mar Narsai Parish Picnic

05/16/2016

Timeline Photos

05/16/2016

Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California

05/16/2016

Timeline Photos

Gayasa 2016 04/05/2016

Gayasa 2016

04/03/2016

New Sunday & Gayasa

Easter Mass 2016 03/27/2016

Easter Mass 2016

Easter 2016 03/27/2016

Ready for Easter

Ready for Easter

03/27/2016

Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California

Passover & Good Friday 03/26/2016

Passover & Good Friday

Videos (show all)

ترتيلة مار نرساي  الملفان ( الملاك ومريم العذراء )     Hymn by Mar Narsai ( The Harp of the Holy Spirit )
New Sunday & Gayasa
Acceptance Address made by His Beatitude Mar Gewargis Sleewa III
121st Catholicos Patriarch of the Assyrian Church of the East ...
Madrasha in memory of His Holiness Mar Dinkha IV Catholicos Patriarch.
Mar Narsai Parish honors the memory of His Holiness Mar Dinkha IV Catholicos Patriarch, with grieving voices singing Slo...
Our Parish, among many across the globe, was blessed to have welcomed His Holiness on several occasions. On this occasio...
Annual Christmas blessings from His Holiness Mar Dinkha IV, Catholicos Patriarch of the Holy Apostolic Catholic Assyrian...
Mar Narsai Parish joins our entire Church in celebrating 38 Years as Catholicos Patriarch of the Assyrian Church of the ...
Archdeacon Nenos Michael reciting a song in honor of the 38th Anniversary of the Patriarchal Consecration of His Holines...
Alexandra David chose to feed the Siberian tiger as part of the show at our parish outing to Six Flags Discovery Kingdom...

Location

Telephone

Address


3939 Lawton St
San Francisco, CA
94122

Opening Hours

Friday 7pm - 10pm
Sunday 9:15am - 12pm
Other Religious Centers in San Francisco (show all)
Saint John of Shanghai and San Francisco Saint John of Shanghai and San Francisco
6210 Geary Blvd
San Francisco, 94121

MiShalom San Francisco MiShalom San Francisco
551 Nevada St.
San Francisco, 94110

Nuestra Visión: Ganar y Consolidar las Familias del Area de la Bahia, Estados Unidos y el mundo para Cristo, Predicando el Evangelio de Salvacion.

Chinese Lutherans in Mission Building - Climb 路德會華人聖工聯會 Chinese Lutherans in Mission Building - Climb 路德會華人聖工聯會
2400 Noriega St
San Francisco, 94122

An organization which promotes the Gospel of Jesus Christ in the areas of church planting, leadership training, in-gathering of funds, mission building, and biblical materials.

Congregation Ner Tamid Congregation Ner Tamid
1250 Quintara St
San Francisco, 94116-1229

Congregation Ner Tamid is an egalitarian Conservative congregation with a community of warm and welcoming people who come together to pray, celebrate, learn, and practice Tzedakah.

Richmond Torah Center-Chabad Richmond Torah Center-Chabad
423 10th Ave
San Francisco, 94118-2914

Jewish organization based in San Francisco. Join the Jewish community for different events it hosts, come be part of Jewish fun!

Knights of Saint Francis Knights of Saint Francis
624 Vallejo St
San Francisco, 94133

"My brothers and sisters, I want to send all of you to Paradise."- St. Francis of Assisi

International Fellowship International Fellowship
3230 San Bruno Ave
San Francisco, 94134

A fellowship of people who want to participate in the moving of the Holy Spirit to bring people to Christ in the San Francisco Bay Area and California.

Nuestro Senor Jesus Nuestro Senor Jesus
3333 California St
San Francisco, 94118

لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
San Francisco, 94110

No God but Allah Muhammed Prophet of Allah

Vedanta Society of Northern California Vedanta Society of Northern California
2323 Vallejo St
San Francisco, 94123

Founded in 1900 by Swami Vivekananda, the Vedanta Society is dedicated to the principle that “Truth is one; sages call It by various names" - Rig Veda

ADL Ministries  (Elder Tony Little) ADL Ministries (Elder Tony Little)
San Francisco, 94105

Follow me on Twitter @ALLiDOisWORSHIP

Evergreen Baptist Church SF Evergreen Baptist Church SF
6270 3rd St
San Francisco, 94124

We are a bible based Church, striving to help build Gods Kingdom