Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California

This is the official page of the Assyrian Church of the East - Mar Narsai Parish in San Francisco founded in 1955 (Church built in 1958). This is the official page of the Assyrian Church of the East - Mar Narsai Parish in San Francisco, CA founded in 1955 (Church built in 1958) and shortly after became the Patriarchal Cathedral for a time during the Patriarchate of the late Mar Eshai Shimun XXIII.

Operating as usual

10/27/2020

Why are the Hebrew Scriptures essential Assyrian scriptures? What authority does the Old Testament have over us as Christians? Come for an opportunity to discuss all your questions and issues regarding interpreting the Old Testament.

https://us02web.zoom.us/j/356738396?pwd=STRSS3c5NThzeE9NcmdVaXhxUURGUT09

07/08/2020

Bible Study happening now. Join us on Zoom: https://us02web.zoom.us/j/356738396?pwd=STRSS3c5NThzeE9NcmdVaXhxUURGUT09

06/30/2020

https://us02web.zoom.us/j/356738396?pwd=STRSS3c5NThzeE9NcmdVaXhxUURGUT09
Meeting ID: 356 738 396
Password: 022863

03/13/2019

Starting today at 8PM, Qasha Yoshia would like to try setting up the online Assyrian classes using Skype.

To access the class, please follow these steps:

1) Open your Skype account. If you do not have one, please download Skype and create a personal account.

2) Add [email protected] to your friend list.

The primary goal for today will be to figure out how to get everyone together using Skype. Once again, this will begin at 8PM.

Please call qasha Yoshia if you need any help.
Cellphone number: 6197150235.

Thank you God bless you all

03/13/2019

Starting today at 8PM, Qasha Yoshia would like to try setting up the online Assyrian classes using Skype.

To access the class, please follow these steps:

1) Open your Skype account. If you do not have one, please download Skype and create a personal account.

2) Add [email protected] to your friend list.

The primary goal for today will be to figure out how to get everyone together using Skype. Once again, this will begin at 8PM.

Please call qasha Yoshia if you need any help. Cellphone number: 619 715 0235.

Thank you God bless you all

02/15/2019
02/15/2019

Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California

Dokhrana d' Mar Narsai Malpana Breakha qa kolokhon

ܥܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕ (ܬܵܘܕܝܼ ܠܛܵܒܼܵܐ) ܕܲܥܒܼܝܼܕ ܠܡܵܪܝ ܢܲܪܣܲܝ ܡܵܠܦܵܢܵܐ
(412- 503)
ܬܵܘܕܝܼ ܠܛܵܒܼܵܐ (ܐܲܠܵܗܵܐ) ܕܚܘܼܪܸܪܸܗ ܠܓܸܢܣܲܢ ܉ ܡܼܢ ܪܹܐܓܘܼܬܵܐ ܕܒܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ܀
ܡܙܘܼܙܓܸܪܹܗ ܥܲܡܲܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܓ̰ܲܡܵܥܲܬܹ̈ܗ ܕܓܵܘ ܪܵܘܡܵܐ (ܫܡܲܝܵܐ) ܉ ܐܵܢܝܼ ܕܟܪܝܼܒܹ̈ܐܗَܘܵܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܥܵܘܠܲܢ܀
ܒܪܝܼܟܼܵܐܠܹܗ ܚܲܢܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܩܪܹܬܲܢ ܉ ܦܠܸܛܠܹܗ ܒܡܲܩܘܲܚܬܲܢ ܘܚܕܹܐܠܹܗ ܒܚܲܝܝ̈ܲܢ܀
ܡܘܼܕܡܸܝܼܵܐܠܹܗ ܐܲܗܘܲܠ ܕܬܠܝܼܩܘܼܬܲܢ ܉ ܘܕܝܲܪܬܲܢ ܒܥܸܪܒܵܐ ܕܬܠܸܩܠܹܗ (ܠܘܼܩܵܐ ܝܗ/ܐ-ܙ) ܀
ܝܵܪܘܿܬܵܐ ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܩܪܹܐܠܹܗ ܠܸܟܝܵܢܲܢ ܉ ܗܿܘ ܕܬܠܸܩܠܹܗ ܘܕܸܪܹܗ ܘܡܝܼܬܠܹܗ ܘܩܝܼܡܠܹܗ܀
ܘܡܘܼܚܕܹܐܠܹܗ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܉ ܒܬܝܵܒܼܘܼܬܲܢ ܘܒܩܝܵܡܬܲܢ܀
ܠܹܐ ܐܵܬܹܐ ܠܬܵܢܘܼܝܹܐ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܿܪܵܐ ܉ ܕܡܘܼܚܙܹܐܠܹܗ ܠܘܵܬܲܢ ܡܲܚܒܵܢܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ (ܐܲܠܵܗܵܐ)܀
ܕܡܼܢ ܓܸܢܣܲܢ ܥܒܼܸܕܠܹܗ ܡܸܨܥܵܝܵܐ(ܡܫܝܼܚܵܐ) ܉ ܘܡܙܘܼܙܓܸܪܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܘܼܬܹܗ܀
ܦܘܼܫ ܓܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܸܢܲܢ ܘܡܼܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܐ ܉ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܥܒܼܸܕܠܹܗ ܠܘܵܬ ܓܸܢܣܲܢ܀
ܕܥܒܼܸܕܠܹܗ ܠܦܲܓܪܲܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܉ ܕܦܵܝܫܵܐ ܬܘܼܡܲܡܬܵܐ ܒܝܼܹܗ ܟܠܗܿ ܣܓܼܲܕܬܵܐ ܀
ܐَܬܹܝܡܘܿܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ(ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܹ̈ܐ) ܘܫܡܲܝܢܵܝܹ̈ܐ(ܣܪ̈ܵܦܹܐ ܘܡܲܠܲܐܟܼܹ̈ܐ) ܉ ܘܦܘܼܫܘܼܢ ܡܥܘܼܓ̰ܸܒܹܐ ܒܓܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܕܲܪܓܵܐ܀
ܕܡܛܹܐܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ ܠܪܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܉ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ ܕܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܦܘܼܪܡܝܼܬܵܐ ܀
ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܠ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗ̈ܝ ܉ ܫܵܟܪܝܼ ܥܲܡܲܢ ܠܡܓܲܪܘܸܣܵܢܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ(ܐܲܠܵܗܵܐ) ܀
ܕܚܘܼܕܸܬܠܹܗ ܨܲܠܡܲܢ ܘܓܪܸܕܠܹܗ ܠܥܵܘܠܲܢ ܉ ܘܩܲܡ ܩܵܪܹܐܠܲܢ ܒܫܸܡܹܗ ܘܩܲܡ ܥܵܒܸܕܠܲܢ ܡܵܪܹܐ ܗܘܼܟܡܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ܀
ܚܫܝܼܚܵܐܠܹܗ ܠܚܸܩܪܵܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܉ ܗܿܘ ܕܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܠܥܸܠܘܼܠ ܡܼܢ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ܀
ܘܐܲܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܬܸܫܒܘܼܚܬܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

[02/15/19]   Dokhrana d' Mar Narsai Malpana Breakha qa kolokhon

ܥܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕ (ܬܵܘܕܝܼ ܠܛܵܒܼܵܐ) ܕܲܥܒܼܝܼܕ ܠܡܵܪܝ ܢܲܪܣܲܝ ܡܵܠܦܵܢܵܐ
(412- 503)
ܬܵܘܕܝܼ ܠܛܵܒܼܵܐ (ܐܲܠܵܗܵܐ) ܕܚܘܼܪܸܪܸܗ ܠܓܸܢܣܲܢ ܉ ܡܼܢ ܪܹܐܓܘܼܬܵܐ ܕܒܝܼܫܵܐ ܘܡܵܘܬܵܐ܀
ܡܙܘܼܙܓܸܪܹܗ ܥܲܡܲܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܓ̰ܲܡܵܥܲܬܹ̈ܗ ܕܓܵܘ ܪܵܘܡܵܐ (ܫܡܲܝܵܐ) ܉ ܐܵܢܝܼ ܕܟܪܝܼܒܹ̈ܐܗَܘܵܐ ܒܘܼܬ ܚܵܬܸܪ ܥܵܘܠܲܢ܀
ܒܪܝܼܟܼܵܐܠܹܗ ܚܲܢܵܢܵܐ ܕܠܵܐ ܩܪܹܬܲܢ ܉ ܦܠܸܛܠܹܗ ܒܡܲܩܘܲܚܬܲܢ ܘܚܕܹܐܠܹܗ ܒܚܲܝܝ̈ܲܢ܀
ܡܘܼܕܡܸܝܼܵܐܠܹܗ ܐܲܗܘܲܠ ܕܬܠܝܼܩܘܼܬܲܢ ܉ ܘܕܝܲܪܬܲܢ ܒܥܸܪܒܵܐ ܕܬܠܸܩܠܹܗ (ܠܘܼܩܵܐ ܝܗ/ܐ-ܙ) ܀
ܝܵܪܘܿܬܵܐ ܘܒܪܘܿܢܵܐ ܩܪܹܐܠܹܗ ܠܸܟܝܵܢܲܢ ܉ ܗܿܘ ܕܬܠܸܩܠܹܗ ܘܕܸܪܹܗ ܘܡܝܼܬܠܹܗ ܘܩܝܼܡܠܹܗ܀
ܘܡܘܼܚܕܹܐܠܹܗ ܠܟܸܢܫܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܚܵܢܵܝܹܐ ܉ ܒܬܝܵܒܼܘܼܬܲܢ ܘܒܩܝܵܡܬܲܢ܀
ܠܹܐ ܐܵܬܹܐ ܠܬܵܢܘܼܝܹܐ ܚܘܼܒܵܐ ܓܘܿܪܵܐ ܉ ܕܡܘܼܚܙܹܐܠܹܗ ܠܘܵܬܲܢ ܡܲܚܒܵܢܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ (ܐܲܠܵܗܵܐ)܀
ܕܡܼܢ ܓܸܢܣܲܢ ܥܒܼܸܕܠܹܗ ܡܸܨܥܵܝܵܐ(ܡܫܝܼܚܵܐ) ܉ ܘܡܙܘܼܙܓܸܪܹܗ ܠܥܵܠܡܵܐ ܥܲܡ ܡܵܪܘܼܬܹܗ܀
ܦܘܼܫ ܓܘܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܸܢܲܢ ܘܡܼܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܒܸܪ̈ܝܵܬܹܐ ܉ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܕܥܒܼܸܕܠܹܗ ܠܘܵܬ ܓܸܢܣܲܢ܀
ܕܥܒܼܸܕܠܹܗ ܠܦܲܓܪܲܢ ܗܲܝܟܠܵܐ ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܉ ܕܦܵܝܫܵܐ ܬܘܼܡܲܡܬܵܐ ܒܝܼܹܗ ܟܠܗܿ ܣܓܼܲܕܬܵܐ ܀
ܐَܬܹܝܡܘܿܢ ܐܲܪ̈ܥܵܢܹܐ(ܒܢܲܝ̈ܢܵܫܹ̈ܐ) ܘܫܡܲܝܢܵܝܹ̈ܐ(ܣܪ̈ܵܦܹܐ ܘܡܲܠܲܐܟܼܹ̈ܐ) ܉ ܘܦܘܼܫܘܼܢ ܡܥܘܼܓ̰ܸܒܹܐ ܒܓܘܼܪܘܼܬܵܐ ܕܕܲܪܓܵܐ܀
ܕܡܛܹܐܠܹܗ ܓܸܢܣܲܢ ܠܪܵܘܡܵܐ ܪܲܒܵܐ ܉ ܕܐܲܠܵܗܘܼܬܵܐ ܕܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܦܘܼܪܡܝܼܬܵܐ ܀
ܫܡܲܝܵܐ ܘܐܲܪܥܵܐ ܘܟܠ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘܲܝܗ̈ܝ ܉ ܫܵܟܪܝܼ ܥܲܡܲܢ ܠܡܓܲܪܘܸܣܵܢܵܐ ܕܓܸܢܣܲܢ(ܐܲܠܵܗܵܐ) ܀
ܕܚܘܼܕܸܬܠܹܗ ܨܲܠܡܲܢ ܘܓܪܸܕܠܹܗ ܠܥܵܘܠܲܢ ܉ ܘܩܲܡ ܩܵܪܹܐܠܲܢ ܒܫܸܡܹܗ ܘܩܲܡ ܥܵܒܸܕܠܲܢ ܡܵܪܹܐ ܗܘܼܟܡܵܐ ܥܲܠ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ܀
ܚܫܝܼܚܵܐܠܹܗ ܠܚܸܩܪܵܐ ܡܼܢ ܟܠܲܝ̈ܗܝ ܦܘܼܡܹ̈ܐ ܉ ܗܿܘ ܕܡܘܼܪܸܡܠܹܗ ܐܸܠܲܢ ܠܥܸܠܘܼܠ ܡܼܢ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ܀
ܘܐܲܡܪܲܚ ܟܠܲܢ ܬܸܫܒܘܼܚܬܵܐ ܠܥܵܠܲܡ ܥܵܠܡܝܼܢ ܐܵܡܹܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

12/25/2018

Merry Christmas with our beloved Bishop

12/10/2018

ترتيلة مار نرساي الملفان ( الملاك ومريم العذراء ) Hymn by Mar Narsai ( The Harp of the Holy Spirit )

08/29/2018
08/28/2018
3rd Annual Dolma Night 10/23/2017

Mar Narsai Parish San Francisco

Mar Narsai Parish San Francisco

09/16/2017
05/11/2017

Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California

Mother's Day at Mar Narsai Parish

05/11/2017

Mother's Day at Mar Narsai Parish

Easter 2017 04/16/2017

Easter 2017

Passover (Peskha D'Maran) 2017 04/14/2017

Washing the Disciple's Feet At Mar Narsai Church

Washing the Disciple's Feet At Mar Narsai Church

Sunday Palm (Oshana) Mar Narsai Parish 2017 04/10/2017

Sunday Palm (Oshana) Mar Narsai Parish 2017

04/10/2017

Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California's cover photo

12/03/2016

Tree trimming at Mar Narsai Parish

10/18/2016

We are delighted to announce, Dolma Night is SOLD OUT again for the second year.
Thank you all for your support. God bless you.

[10/17/16]   We are delighted to announce, Dolma Night is SOLD OUT again for the second year.
Thank you all for your support. God bless.

09/05/2016

Photos from Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California's post

Dokhrana D Rabban Hormized at Mar Narsai Church

06/14/2016

Timeline Photos

Mar Narsai Parish Picnic 06/12/2016

Mar Narsai Parish Picnic

05/16/2016

Timeline Photos

05/16/2016

Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California

05/16/2016

Timeline Photos

Gayasa 2016 04/05/2016

Gayasa 2016

04/03/2016

New Sunday & Gayasa

Easter Mass 2016 03/27/2016

Easter Mass 2016

Easter 2016 03/27/2016

Ready for Easter

Ready for Easter

03/27/2016

Mar Narsai Parish : Assyrian Church of the East : Diocese of California

Passover & Good Friday 03/26/2016

Passover & Good Friday

Videos (show all)

ترتيلة مار نرساي  الملفان ( الملاك ومريم العذراء )     Hymn by Mar Narsai ( The Harp of the Holy Spirit )
New Sunday & Gayasa
Acceptance Address made by His Beatitude Mar Gewargis Sleewa III
121st Catholicos Patriarch of the Assyrian Church of the East ...
Madrasha in memory of His Holiness Mar Dinkha IV Catholicos Patriarch.
Mar Narsai Parish honors the memory of His Holiness Mar Dinkha IV Catholicos Patriarch, with grieving voices singing Slo...
Our Parish, among many across the globe, was blessed to have welcomed His Holiness on several occasions. On this occasio...
Annual Christmas blessings from His Holiness Mar Dinkha IV, Catholicos Patriarch of the Holy Apostolic Catholic Assyrian...
Mar Narsai Parish joins our entire Church in celebrating 38 Years as Catholicos Patriarch of the Assyrian Church of the ...
Archdeacon Nenos Michael reciting a song in honor of the 38th Anniversary of the Patriarchal Consecration of His Holines...
Alexandra David chose to feed the Siberian tiger as part of the show at our parish outing to Six Flags Discovery Kingdom...

Location

Telephone

Address


3939 Lawton St
San Francisco, CA
94122

Opening Hours

Monday 08:00 - 18:00
Tuesday 08:00 - 18:00
Wednesday 08:00 - 18:00
Thursday 08:00 - 18:00
Friday 08:00 - 18:00
Sunday 09:15 - 14:00
Other Religious Centers in San Francisco (show all)
Russian Orthodox St Nicholas Cathedral SF Russian Orthodox St Nicholas Cathedral SF
2005 15th St
San Francisco, 94114

St. Nicholas Russian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate was founded in San Francisco on March 12, 1934 with the blessing of Metropolitan Veniamin and Bishop Antonin of Alaska and Washington.

FGSF FGSF
1480 Ellis St
San Francisco, 94115

샌프란시스코 예수인교회

샌프란시스코성결교회 Korean Evangelical Church of S.F. 샌프란시스코성결교회 Korean Evangelical Church of S.F.
542 San Juan Ave
San Francisco, 94112-2541

세계에서 제일 좋은 교회, 샌프란시스코성결교회 (KECA) The Best Church in the World, Korean Evangelical Church of San Francisco (KECA)

Spread God's Word Church Spread God's Word Church
533 Sutter St (at Shelton Theater)
San Francisco, 94102

Thank you for your support with us for Spritual awakening in America and around the world. May God Continue to bless you. In Christ, Spread God's Word

Old St Mary's Cathedral Old St Mary's Cathedral
660 California St
San Francisco, 94108-2501

Welcome. Old Saint Mary’s is a Roman Catholic church led by the Paulist Fathers for over 100 years.

Noe Valley Ministry Noe Valley Ministry
1021 Sanchez St
San Francisco, 94114-3312

Presbyterian Church

New Life in Christ Church New Life in Christ Church
San Francisco, 94142

New Life in Christ Church was a local church and discipleship ministry in San Francisco from June 10, 2011 to January 26, 2014.

San Francisco Apostolic Church San Francisco Apostolic Church
100 Felton St
San Francisco, 94134-1410

A healing Church, that heals people in the name of Jesus Christ.

Starlight Ministries, San Francisco Starlight Ministries, San Francisco
141 Industrial Street
San Francisco, 94124

We are a Psalms 37 Ministries. We believe in showing the love of God and helping others. We can change the world but we must first start with ourselves.

Los Pentecostales San Francisco Los Pentecostales San Francisco
1442 Fulton St
San Francisco, 94117

Predicamos el mesanje de Hechos 2:38 "Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados;

United In Christ (UIC) - San Francisco, CA United In Christ (UIC) - San Francisco, CA
4000 19th Ave
San Francisco, 94132

"For God so loved the world that He gave his one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life" - John 3:16

Monastery of Perpetual Adoration Monastery of Perpetual Adoration
771 Ashbury St
San Francisco, 94117

The chapel at the Monastery of Perpetual Adoration is open from 6 a.m. to 6 p.m. daily; Holy Mass is at 7:30 a.m.