Sunset Church Cantonese 溢樂華人浸信會

Sunset Church Cantonese 溢樂華人浸信會

Comments

Brothers and Sisters, in tears 😭 I ask you for a prayer request. I have a friend who is in dire cancer situation. She is about my age and she has a little daughter. My Merciful and Loving Lord, please save her and drastically and miraculously turn her family conditions around when she comes out from the hospice. What can I do, Lord? I will do it. I bow to You! I submit to You! And I thank You for all Your Goodness. 😭😭😭 In Jesus Christ Yeshua Ha Mashiach's Holy Blood and Holy Name, Amen! Amen! Amen! 🙏🙏🙏

各位弟兄姐妹。我哭著懇求你們 😭😭😭,我有代禱事項。我有個朋友她末期癌症,她大概我年紀(40 左右)。她有個幼女。我求我慈愛主耶穌基督拯救她脫離善終療養院並救她家庭脫離困境。主,請告知女兒要怎樣做?我願意做。我敬拜並降服並感謝祢。逢我親愛主耶穌基督彌賽亞的寶血與聖名。阿門!阿門!阿門!🙏🙏

我們的異象是榮耀神,藉著福音更新的大能, 使萬民成為門徒,從本市直到地極

Operating as usual

04/02/2021

今天(4月2日)晚上七時半將進行受難節崇拜網上直播。請到教會網頁 scbcsf.org/#good-friday-service 觀看。今天晚上不會守聖餐。聖餐禮將於星期天復活節主日舉行。

今天(4月2日)晚上七時半將進行受難節崇拜網上直播。請到教會網頁 scbcsf.org/#good-friday-service 觀看。今天晚上不會守聖餐。聖餐禮將於星期天復活節主日舉行。

02/13/2021

溢樂華人浸信會㊗️各位牛年新年快樂!主恩🈵🈵!

溢樂華人浸信會㊗️各位牛年新年快樂!主恩🈵🈵!

12/26/2020

Merry Christmas and Happy New Year from our Sunset staff!

As we are coming to the end of an unforgettable and weary 2020, let’s us “rejoice with very great joy” (Matt. 2:10) by seeing the light from Christ among us. On behalf of Sunset staff, we wish you Merry Christmas and a Happy New Year!

[12/25/20]   溢樂華人浸信會祝大家聖誕快樂!🎄🎄

10/31/2020

冬令時間今天晚上正式開始,記得臨睡前把手錶和家裡的時鐘撥慢一小時!

10/27/2020

這星期將轉為冬令時間,請不要忘記星期六臨睡前把手錶和家裡的時鐘撥慢一小時。

scbcsf.org 10/19/2020

溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/10/18/

scbcsf.org You can return to our homepage by clicking here, or you can try searching for the content you are seeking by clicking here.

scbcsf.org 10/11/2020

「兩個國度」---鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/10/11/-

scbcsf.org 2020年10月11日 講員:鄭識文牧師 釋經講道大綱 主題: 「兩個國度」 路加福音19:45-20:47   (1) 我屬於 ___________ 的國度 a.    分別為聖 (19:45-46; 20:38) b.    提防假領袖 (20:9-19; 45-47) (2) 我要影響 ___________ 的國度 a...

scbcsf.org 10/05/2020

把握上帝工作的契機---馮永樑牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/10/4/-

scbcsf.org 把握上帝工作的契機 馮永樑牧師 賽19:23-25

scbcsf.org 09/28/2020

「重開憐憫心」---鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/9/28/-

scbcsf.org

scbcsf.org 09/21/2020

「逆境中的耐力」---鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/9/21/-

scbcsf.org

scbcsf.org 09/14/2020

睇唔起與睇得通!---何崇謙牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/9/13/-

scbcsf.org

scbcsf.org 09/07/2020

「理財有道」---鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/09062020

scbcsf.org

scbcsf.org 08/31/2020

「上帝的國」---鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/8/30/-

scbcsf.org 2020年8月30日 講員:鄭識文牧師 釋經講道大綱 主題: 「上帝的國」 路加福音17:11-37   (1)  進入上帝的國 (17:11-19) (2)  上帝的國在眼前 (17:20-21) (3)  將來上帝的國 (17:22-37)    應用 (請與他人分享並討論):  &...

scbcsf.org 08/24/2020

有影響力的信仰群體---馮永樑牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/8232020

scbcsf.org 有影響力的信仰群體 路 17:1-10 1. 治死老我 2. 彼此饒恕 3. 信心擺上

scbcsf.org 08/17/2020

財主與拉撒路---陳若愚牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/08162020

scbcsf.org 財主與拉撒路 陳若愚牧師 路16: 19-31 引言   1.  財主:在富貴中失落   2.  拉撤路: 在貧困中蒙恩   3.  對我們今天的信息

scbcsf.org 08/10/2020

往遠方去 : 離開祂以後! 何崇謙牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/892020

scbcsf.org 主題:往遠方去 : 離開祂以後! 講員:何崇謙牧師 經文:路十五11-40 1. 往遠方去 (V.13):如此遠,都要闖進去,                         可見人心慾望之大

scbcsf.org 08/04/2020

「作我的門徒」---鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/8/3/-

scbcsf.org 2020年8月2日 講員:鄭識文牧師   釋經講道大綱 主題: 「作我的門徒」 路14:25-35   「凡不背著自己的十字架來跟從我的, 也不能作我的門徒。」(路14:27)   你是群眾參與教會的一些活動,還是跟隨耶穌的門徒呢? 我們可以...

scbcsf.org 07/27/2020

把握時機---馮永樑牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/7/27/-

scbcsf.org 題目:把握時機 seize the moment 講員:馮永樑牧師 經文:路12-14   末世已經開始 -因信仰所帶來撕裂的人際關係只會越趨嚴重  (路 12:53)   大審判快來臨 - 提醒假冒為善的信徒和宗教領袖,他們的審判快要來臨 (路 12:56-59)  ...

scbcsf.org 07/20/2020

「精明理財之道」---鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/7/20/-

scbcsf.org

scbcsf.org 07/17/2020

溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/chinese-event/2020/7/19/

scbcsf.org You can return to our homepage by clicking here, or you can try searching for the content you are seeking by clicking here.

scbcsf.org 07/13/2020

喜歡與誰共筵席---何崇謙牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/7/12/-

scbcsf.org 喜歡與誰共筵席   路十四1-24 何崇謙牧師    聽道後的跟進思考問題: 根據經文,你認為「患水臌的人」是人被安排來到法利賽人的家,抑或是不請自來的?這人來了,反而出現了甚麼預料不及的事情? 「爭相坐在...

scbcsf.org 07/06/2020

「你有悔改的基因嗎?」 鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/07052020

scbcsf.org

scbcsf.org 06/28/2020

「耶穌的祈禱生活」--- 鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/6/28/-

scbcsf.org

scbcsf.org 06/22/2020

如何勝過憂慮?---陳若愚牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/6/22/-

scbcsf.org 如何勝過憂慮? 1.靠主喜樂 2.心存盼望 3.感恩祈求 4.美好的思想 5.美好的行為

scbcsf.org 06/15/2020

「主啊,教導我們禱告」--- 鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/6/15/-

scbcsf.org 講員:鄭識文牧師 釋經講道大綱 主題: 「主啊,教導我們禱告」 路11:1-13   「你們祈求,就給你們;尋找,就尋見; 叩門,就給你們開門。」(路11:9)   當好撒瑪利亞人的比喻專注於愛鄰舍需要實際行動,耶穌教導他的門徒...

scbcsf.org 06/08/2020

溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/6/8/

scbcsf.org You can return to our homepage by clicking here, or you can try searching for the content you are seeking by clicking here.

scbcsf.org 06/01/2020

「使命導向的門徒」---鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/05312020

scbcsf.org 2020年5月31日 講員:鄭識文牧師   釋經講道大綱 主題: 「使命導向的門徒」 路10:1-24   「人子來是要尋找和拯救失喪的人。」(路19:10)   在新約中,希臘語「門徒」一詞出現了超過260次。這詞的意思不僅是「學生」(student)...

scbcsf.org 05/25/2020

歸向真神---黎廣傳牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/5/25/-

scbcsf.org 歸向真神 黎廣傳牧師 王上18:20-46

scbcsf.org 05/19/2020

「新旅程,新思維」--- 鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/5/19/-

scbcsf.org 2020年5月17日 講員:鄭識文牧師 主題: 「新旅程,新思維」 路9:51-62 釋經講道大綱 「來跟從我!」(路9:59)   路加福音9:51-19:44集中於耶穌去耶路撒冷的旅程,包含許多只有路加記載的材料。這部分以耶穌的教義和寓言為主導(而...

scbcsf.org 05/11/2020

心連心: 第一間房子 何崇謙牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/5/11/-

scbcsf.org 心連心: 第一間房子 王上三16-28 何崇謙牧師 釋 經 講 道 大 綱 1. 許多住處與豐富恩典 2. 母親多項的「第一」 3. 母愛與天父超越之愛 4. 基督的愛是家庭關係的泉源

05/10/2020
scbcsf.org 05/08/2020

第二季會友大會-網上視像 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/chinese-event/2020/5/17/-

scbcsf.org 第二季會友大會-網上視像 Sunday, May 17, 2020 11:30 AM 12:30 PM 11:30 12:30 Google Calendar ICS 請按時十一時半登入網址參與

scbcsf.org 05/05/2020

溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/5/5/

scbcsf.org You can return to our homepage by clicking here, or you can try searching for the content you are seeking by clicking here.

scbcsf.org 04/27/2020

「患難中的信靠」---鄭識文牧師 — 溢樂華人浸信會

https://www.scbcsf.org/sermons/2020/4/27/-

scbcsf.org 2020年4月24日 講員:鄭識文牧師 釋經講道大綱 主題: 「患難中的信靠」詩篇46:1-11 「你們要休息,要知道我是上帝!」(詩46:10a) 面對着疫情或患難,怎樣才可以重新得力呢? (1) 在患難中經歷神 (vv. 1-7) a.    宣告: 我們在...

Videos (show all)

Merry Christmas and Happy New Year from our Sunset staff!
Fall Baptism
詩篇講座

Location

Telephone

Address


3638 LAWTON ST
San Francisco, CA
94122

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Sunday 08:30 - 13:00
Other Religious Organizations in San Francisco (show all)
St. Cyprian's Episcopal Church, San Francisco St. Cyprian's Episcopal Church, San Francisco
2097 Turk St
San Francisco, 94115

In the center of the city, on the edge of the neighborhood. "a San Francisco kind of Jesus joint." Creating a community where everyone matters.

Centro Evangelistico Esmirna Centro Evangelistico Esmirna
139 Broad St
San Francisco, 94112

Pro 28:27 El que da al pobre, no tendrá pobreza: Mas el que aparta sus ojos, tendrá muchas maldiciones.

Episcopal Diocese of California Episcopal Diocese of California
1055 Taylor St
San Francisco, 94108

A Christian community of Episcopal congregations and organizations in the greater San Francisco Bay Area.

S.F. Mandarin Baptist Church S.F. Mandarin Baptist Church
2332 Judah St
San Francisco, 94122

Chinese Southern Baptist Church with English ministry. English Worship Service: 9:30am; Mandarin Worship Service: 11:00am; Also Sunday School classes.

First Spiritual Temple San Francisco NSAC First Spiritual Temple San Francisco NSAC
33 Banbury Dr
San Francisco, 94132

We are a Spiritual Wellness / Healing and Teaching Center.

Chinese Catholic Community of Archdiocese of San Francisco/天主教三藩市總 Chinese Catholic Community of Archdiocese of San Francisco/天主教三藩市總
1 Peter Yorke Way
San Francisco, 94109

Chinese Catholic Communities in San Francisco 三藩市華人天主教

Sha'ar Zahav Sha'ar Zahav
290 Dolores St
San Francisco, 94103

Sha'ar Zahav, meaning Golden Gate, is a progressive Reform synagogue, established in 1977.

San Francisco Chinese Church of the Nazarene San Francisco Chinese Church of the Nazarene
912 Greenwich St
San Francisco, 94133

Check out this page for info and updates on what is going on at San Francisco Chinese Church of the Nazarene (aka CNaz)! Meeting Times: Sunday School - 10:00am Sunday Service - 11:00am Wednesday Night Workout - 7:00pm Friday Night Fellowship - 6:30pm

Bay Area Jewish Healing Center Bay Area Jewish Healing Center
2530 Taraval St, Ste 202
San Francisco, 94116

BAJHC is dedicated to providing Jewish spiritual care and support services to those living with illness, to those caring for the ill, and to the bereaved.

SF Philadelphian Adventist Church SF Philadelphian Adventist Church
2520 Bush St
San Francisco, 94115

We are multicultural group of believers who want to promote the love of Christ and make a difference in our communities, in our city*

Fishermen's and Seamen's Memorial Chapel Fishermen's and Seamen's Memorial Chapel
45 Pier
San Francisco, 94133

The Chapel was built between 1978 and 1981 where rescue missions for foundering vessels were once dispatched.

Old Anglican Catholic Church IAL - Antigua Iglesia Catolica Anglicana - Ial Old Anglican Catholic Church IAL - Antigua Iglesia Catolica Anglicana - Ial
2940 16th St
San Francisco, 94103

SOMOS: UNA ,SANTA, APOSTOLICA Y CATOLICA IGLESIA ANGLICANA QUE POR REVELACION DEL ESPIRITUD SANTO PIDE CONSTRUIR SU IGLESIA DE AMOR CON USTED.