Chua Bao An Buddhist Temple

Chua Bao An Buddhist Temple

Comments

Remember the Mayan Prophesy of 2012? It seems the Mayans did not count Leap Year. 2012 is now 2021.
Famous psychic Edgar Cayce forecasts that when Mt Etna & Mt Pelee erupt at the same time that US has 90 days to evacuate California. The San Andreas fault goes.
The whole E coast is under water including Florida and the Mississippi turns into a bay and the Great lakes dump into the Gulf of Mexico.
Mt Etna has been erupting since 2014.
Google “US Navy Edgar Cayce future map and you can see the water changes.
Mount Pelée is erupting now. It also erupted in 1902 and killed almost 30,000 people, making it the deadliest eruption in the whole of the 20th century.
Mount Pelee started erupting for the first time in over 100 years around Dec. 4, 2020.
I have a dog cousin who was born on Feb. 29. Leap Day. Here are the Mayan Dog Prophets.
THÔNG ĐIỆP TUYỆT VỜI TỪ BILL GATES. BEAUTIFUL MESSAGE FROM BILL GATES
24/03/2020 10:00
Corona/ Covid-19 Virus cho chúng ta học được những gì? Subject: *What is the Corona/ Covid-19 Virus Really Teaching us?*
Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng đằng sau mọi biến cố xảy ra dù xấu hay tốt đều có một nguyên nhân nào đó thuộc về tâm linh.

I’m a strong believer that there is a spiritual purpose behind everything that happens, whether that is what we perceive as being good or being bad.

Với sự suy ngẫm của tôi, tôi muốn chia sẻ với tất cả quý vị Corona/ Covid-19 Virus thực sự đang làm gì chúng ta:

As I meditate upon this, I want to share with you what I feel the Corona/ Covid-19 virus is really doing to us:

1/ Nó nhắc nhở con người chúng ta đều bình đẳng, bất kể sự khác nhau về văn hóa, tôn giáo, nghề nghiệp, sự thành đạt cũng như danh tiếng. Căn bệnh này đối xử với con người một cách bình đẳng, và chúng ta có lẽ cũng nên đối với nhau như vậy. Nếu bạn không tin tôi thì
hãy hỏi Tom Hanks.

1) It is reminding us that we are all equal, regardless of our culture, religion, occupation, financial situation or how famous we are. This disease treats us all equally, perhaps we should to. If you don’t believe me,
just ask Tom Hanks.

2/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta cùng liên đới nhau - điều gì ảnh hưởng đến người này thì cũng sẽ ảnh hưởng đến người khác.
Nó nhắc nhở chúng ta rằng những biên giới không thật mà con người đã dựng lên mang giá trị rất thấp vì con vi khuẩn này không cần hộ chiếu.
Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta có thể bị áp bức bởi một gian đoạn ngắn, nhưng với nhiều người khác sự áp bức đó có thể trọn đời.

2) It is reminding us that we are all connected and something that affects one person has an effect on another. It is reminding us that the false borders that we have put up have little value as this virus does not need a passport. It is reminding us, by oppressing us for a short time, of those in this world whose whole life is spent in oppression.

3/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta đã thờ ơ, không gìn giữ sức khỏe quý báu của mình bằng cách ăn những thức ăn được chế tạo kém dinh dưỡng và uống những nguồn nước đầy hóa chất. Nếu chúng ta không bảo vệ sức khỏe thì dĩ nhiên chúng ta sẽ ngã bệnh.

3) It is reminding us of how precious our health is and how we have moved to neglect it through eating nutrient poor manufactured food and drinking water that is contaminated with chemicals upon chemicals. If we don’t look after our health, we will, of course, get sick.

4/ Nó nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống ngắn ngủi này, điều quan trọng cần làm là giúp đỡ nhau, nhất là đối với những người bệnh hoặc người cao tuổi. Mục đích của chúng ta không phải đi mua những cuộn giấy toilet.

4) It is reminding us of the shortness of life and of what is most important for us to do, which is to help each other, especially those who are old or sick. Our purpose is not to buy toilet roll.

5/ Nó nhắc nhở về xã hội chúng ta đặt nặng về vật chất cho đến khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta mới nhận biết đâu mới là điều thiết yếu thật sự (thực phẩm, nước, thuốc men) trong khi chúng ta đề cao giá trị của sự xa hoa đôi khi không cần thiết.

5) It is reminding us of how materialistic our society has become and how, when in times of difficulty, we remember that it’s the essentials that we need (food, water, medicine)
as opposed to the luxuries that we sometimes unnecessarily give value to.

6/ Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của đời sống gia đình mà chúng ta thường hay lãng quên. Nó hướng chúng ta trở về nhà để xây dựng và củng cố lại mái gia đình hòa thuận.

6) It is reminding us of how important our family and home life is and how much we have neglected this. It is forcing us back into our houses so we can rebuild them into our home and
to strengthen our family unit.

7/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng công việc thực sự của chúng ta không phải những việc bị sai khiến để làm.
Công việc thực sự chúng ta là quan tâm, chăm sóc, bảo vệ lẫn nhau hầu mang những lợi ích đến cho nhau.

7) It is reminding us that our true work is not our job, that is what we do, not what we were created to do.
Our true work is to look after each other, to protect each other and to be of benefit to one another.

8/ Nó nhắc nhở chúng ta biết điều tiết được bản ngã của chính mình. Nó nhắc nhở chúng ta rằng không cần biết bạn vĩ đại ra sao hoặc người khác đề cao bạn như thế nào,
một con vi khuẩn có thể làm dừng lại cả một thế giới của chúng ta.

It is reminding us to keep our egos in check. It is reminding us that no matter how great we think we are or how great others think we are,
a virus can bring our world to a standstill.

9/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng sức mạnh của ý chí tự do nằm trong đôi tay của chúng ta. Chúng ta có thể chọn để cùng hợp tác, cùng chia sẻ, cùng ban tặng, cùng nâng đỡ, cùng gánh vác cho nhau hoặc chúng ta có thể chọn sống ích kỷ, sống tích lũy, sống cho riêng bản thân mình. Quả thật, đó là những khó khăn để tạo nên những sắc màu trung thực.

9) It is reminding us that the power of freewill is in our hands. We can choose to cooperate and help each other, to share, to give, to help and to support each other or we can choose to be selfish, to hoard, to look after
only our self. Indeed, it is difficulties that bring out our true colors.

10/ Nó nhắc nhở chúng ta có thể kiên nhẫn, hoặc có thể hoảng lọan. Chúng ta có thể hiểu tình trạng như thế này đã từng xảy ra trong lịch sử và sau đó cũng đã qua đi, hoặc chúng ta có thể sợ hãi và cảm thấy như sắp đến ngày tận thế và, vì vậy tự gây ra cho chính chúng ta những tác hại hơn là sự an lành.

10) It is reminding us that we can be patient, or we can panic. We can either understand that this type of situation has happened many times before in history and will pass, or we can panic and see it as the end of the world and, consequently, cause ourselves more harm than good.

11/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng đây có thể sự chấm dứt hay một sự khởi đầu mới. Đây có thể là một giai đoạn của sự nhận xét và hiểu biết, khi chúng ta học được từ những lỗi lầm của chính mình, hoặc nó có thể là sự bắt đầu của một chu kỳ sẽ tiếp diễn cho đến khi chúng ta học được bài học bằng cách này hay cách khác.

11) It is reminding us that this can either be an end or a new beginning. This can be a time of reflection and understanding, where we learn from our mistakes, or it can be the start of a cycle which will continue until we finally learn the lesson we are meant to.

12/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng quả địa cầu này đang bị bệnh. Nó nhắc nhở chúng ta cần nhìn vào tốc độ của sự phá rừng một cách nhanh chóng như chúng ta thấy tốc độ hao đi của cuộn giấy vệ sinh trong toilet vậy. Chúng ta trở nên bệnh vì căn nhà của chúng ta đang bệnh.

12) It is reminding us that this Earth is sick. It is reminding us that we need to look at the rate of deforestation just as urgently as we look at the speed at which toilet rolls are disappearing off of shelves. We are sick because our home is sick.

13/ Nó nhắc nhở chúng ta rằng sau mỗi một nỗi khó khăn, luôn là một sự thanh thản. Đời sống là sự tuần hoàn, và đây chỉ là một thời kỳ của một tuần hoàn quy mô. Chúng ta không cần hoảng sợ, rồi nó cũng sẽ qua đi.

13) It is reminding us that after every difficulty, there is always ease. Life is cyclical, and this is just a phase in this great cycle. We do not need to panic; this too shall pass.

14/ Trong khi nhiều người nhìn con vi rút Corona/ Covid-19 như một cuộc "Thảm sát vĩ mô", tôi chọn nhìn nó như một sự "Điều chỉnh vĩ mô".

14) Whereas many see the Corona/ Covid-19 virus as a great disaster, I prefer to see it as a *great corrector*

Nó được gửi đến để nhắc nhở chúng ta những bài học quan trọng mà dường như chúng ta đã lãng quên và giờ đây tùy vào chúng ta sẽ học hay không học.

It is sent to remind us of the important lessons that we seem to have forgotten and it is up to us if we will learn them or not.
Vương Quang Hùng
Phái đoàn hành hương Chùa Báo Ân
🙏 Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Con xin cúng dường bài hát Quan Âm Vô Lượng ạh!
Kính mời quý đồng hương và phật tử về Chùa Báo Ân (Orlando, Florida) để tham dự đêm văn nghệ cúng dường Lễ Hội Quán Âm và Vu Lan Báo Hiếu. Minh Vo (Hoàng Minh) sẽ phụ trách phần đệm nhạc và âm thanh.

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Chua Bao An Buddhist Temple, Religious Center, 5788 N Apopka Vineland Rd, Orlando, FL.

Operating as usual

Chua Bao An Buddhist Temple 06/15/2021

Chua Bao An Buddhist Temple

Buddha's Birthday Buddha Calendar 2565
The Cause of Suffering and the End of Suffering.

Namo Shakyamuni Buddha,
Dear Venerable Sangha
Dear fellow Buddhists,

In the fast-growing economy, the highly intelligent machines and the “internet of things” made our lives more productive and convenient. However, the high demand for modern technologies also creates more lack of morality. The unlimited, inappropriate, and violent content is considered a significant factor in increasing crime rates, mass shootings, riots, racial discrimination. In addition, we also see more frequencies of natural disasters such as forest fires, hurricanes, and storms. The recent Covid19 pandemic has an caused unprecedented impact on our society all over the world. Some may wonder that are these recent disasters a signal that nature or a god wants to send to humanity? No! That is the sound of the bell of "Impermanent" echoing for more than 2,500 years when Prince Siddhartha lit up the light of Compassion and Wisdom to practice and became an enlightened Shakyamuni Buddha after he left his home in the city of Kapilavastu.
Impermanence: When the Prince walked through the four gates of the city, he saw that human beings are suffering caused by birth, aging, sickness, and death. Seeing those scenes he asked himself, “How will I be?” “Why is that so?” The rich, the throne, my father, my wife, children, and all my loved ones will also suffer the same impermanence and where will they go? He heard the cry of Princess Yau Da La when giving birth to Rahula, and thought about his mother Queen Ma Da who sacrificed her life for him to be present in this world. It is the suffering of birth and death. His Father as the King has the whole world but cannot control that suffering. Father, "how can I stay healthy and pain-free? How can I live forever and never die, and how can humanity end suffering? And then the father was also helpless.
The way to find the truth: When thinking about the questions of life and suffering, the Prince realizes that everything will go on the path of destruction. On a quiet night, when everyone is deep in sleep and all the lights are off, the Crown Prince looked at the faces of his loved ones for the last time and decided to go out to search for the truth for life to save relatives and humanity from suffering. "Decide to abandon the Throne to Find The Path of Enlightenment." Living an austere life, practicing fasting, sometimes, immersing himself in the cold glacial river but he still cannot find the way. The Prince came to the bank of Ni Lien Thien River and dropped the bowl into the river, "I vow to attain enlightenment, if my prayer comes true, let this bowl float upstream." Surprisingly, the bowl has drifted upstream to remind that the truth may be achieved by going against the current(common sense) of the world. Some may wonder that how can the prince who had never suffered before, endure six years of extreme asceticism in the jungle and seven years of deep meditation". One morning, after 7 weeks of seating under this Bodhi tree, he became deeply absorbed in meditation, and reflected on his experience of life, determined to penetrate its truth. He finally achieved Enlightenment and became the Buddha. He pursued the Middle Way, which is just what it sounds like, neither luxury nor poverty. He thought he can attain enlightenment by following the Middle Way and others can also attain enlightenment by doing the same thing.” He found the truth of suffering, the truth of the cause of suffering, the truth of the end of suffering, and the truth of the path that leads to the end of suffering.
Buddhists inherit the Buddha's teachings, the Dharma, which is a guide that he has arduously sought "this way to birth and death, this way to nirvana, those with wisdom must be aware. " So what should we do to deal with the pandemic and other natural disasters today? 2,500 years ago the Crown Prince looked deeply into what he observed the suffering causes of birth, aging, sickness, and death to find the impermanence and the cause and effect of suffering. As a Buddhist, facing impermanence today, can we find out what is the cause of suffering and the way to end suffering? May we have forgotten or are we busy with fame, money, and entertainment. We can not hear the bell "Impermanence", which still occurs more than two thousand years. Blindly following the unlimited contents on the internet and non-stop browsing on our smartphones, we have not recognized that our body is gradually getting weaker, and we have not communicated with our loved ones for a long time. They are getting farther and farther away from us every day.
We have responded to greed by indirectly and unwittingly supporting deforestation, littering, and wastefulness to harm nature and the environment. If people eat to live, not live to eat, we will not need luxury with unnecessary conveniences. We can return to a deeper practice of the Buddha's teachings. An idyllic, simple, and harmonious lifestyle is essential to rebuilding ethics and the relationship between the environment and people. Let's reconcile family life and re-establish communication with family and loved ones to understand ourselves better and help each other to know the importance of compassion. During theCovid 19 pandemics, it is important to keep ourselves at peace, cultivate compassion for each other, and keep followingBuddha's teaching, which has spanned more than 2,500 years.
Namo Lumbini Vien
Namo Shakyamuni Buddha

Chua Bao An Buddhist Temple Religious Center

06/15/2021

Phật Đản Phật lịch 2565
Nhìn lại: Nguyên Nhân Khổ và Sự Chuyển Hóa Khổ Đau

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính Bạch Hoà Thượng, Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa quý quan khách, đồng hương Phật Tử,
Trong một nền kinh tế phát triển ngày nay, chúng ta thấy vật chất máy móc tân tiến rất thông minh phục vụ con người. Những nền công nghệ hiện đại đã làm cho cuộc sống của con người trở nên bận rộn. Khi nền vật chất càng lên ngôi thì nền đạo đức lại càng trở nên xuống cấp. Chúng ta có thể nhận thấy điều đó từ sự khủng hoảng tâm lý tuổi trẻ, sự bắn giết người , sự tranh chấp bạo loạn, kỳ thị chủng tộc màu da, niềm tin của con người mất dần với nhau. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng đến những tai nạn do thiên nhiên cháy rừng, thiên tai bão tiếp bão. Và nghiêm trọng hơn đó là cơn Đại Dịch Covid 19 tàn phá chung cho loài người sống trên toàn cầu. Vì sao và vì sao? Phải chăng thiên nhiên hay có một đấng thần linh nào muốn gởi gắm thông điệp gì cho Nhân Loại. KHÔNG! Đó là tiếng chuông tiếng chuông “ Vô Thường” vang vọng cho con người mà đã hơn 2,500 năm thái tử Tất Đạt Đa người thắp lên ánh sáng Từ Bi Trí Tuệ soi rọi tăm tối gọi lên khi ngài vượt thành Ca tỳ La vệ tu hành thành bậc giác ngộ hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni.
Sự Vô Thường : Khi Thái Tử đi dạo 4 cửa thành nhìn thấy sự sinh, già, bệnh, chết. Thấy những cảnh đó ngài hỏi lại chính mình “ ta rồi sẽ như thế ư?” “Vì sao lại như vậy?” những giàu sang, phú quý,ngai vàng và cả phụ vương, vợ con, những người thân thương rồi thì cũng chịu chung cảnh vô thường và họ sẽ đi về đâu? Ngài nghe tiếng khóc la của công chúa Da Du Đà La khi sinh La Hầu La, và mẹ Ngài Hoàng Hậu Ma Da đã hi sinh tính mạng để cho Ngài được có mặt trên cõi đời này. Sự khổ đau của sinh tử. Một nỗi niềm suy tư nhưng Phụ Vương Ngài, Người có cả thiên hạ nhưng không sao giúp được với sự đau khổ đó. Xin phụ vương “ làm sao cho con khoẻ mãi không đau? Làm sao cho con sống hoài không chết, và làm sao cho nhân loại hết khổ? Và rồi vua cha cũng phải bất lực.
Con đường đi tìm chân lý: Thái tử mang trong mình câu hỏi tư duy cho cuộc sống và Ngài nhận ra tất cả những gì đang có rồi sẽ đi trên con đường hoại diệt. Trong đêm khuya thanh vắng, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ, cảnh vật lặng im tắt lĩm đèn. Thái Tử đã nhìn mặt những người thân thương lần cuối cùng. Và quyết định ra đi truy tìm chân lý cho cuộc đời, cứu khổ cho người thân cùng nhân loại. “ Ngai Vàng Quyết Tránh, Tìm lối Xuất Gia.” Ngài sống ép xác khổ hạnh, nhịn ăn tuyệt thực. Ngâm mình dưới dòng sông băng lạnh nhưng vẫn không tìm ra đạo. Thái Tử đến bờ sông Ni Liên Thiền thả chiếc bát xuống sông “ ta nguyện đạt được giác ngộ, nếu lời nguyện thành sự thật thì xin cho chiếc bát này trôi ngược dòng sông.” Và chiếc bát đã trôi ngược dòng nhằm nhắn nhủ chân lý phải đi ngược lại dòng thế gian. Làm sao từ một vị thái tử sống chưa một lần chịu khổ, nhưng ngài có thể cam chịu sự khổ hạnh tột cùng ? “ 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền toạ”. Và một sớm mai: “Bồ Đề Thọ Hạ, Hàng Phục Ma Binh, Dạ Đổ Minh Tinh, Đạo Thành Chánh Giác". Và Thái Tử đã tìm ra được Chân Lý phải dựa trên cuộc sống trung đạo, tâm bình thường không hành xác bản thân, cũng không sung sướng truỵ lạc, mê tín cuồng si. “ lạ thay, chúng sinh điều có phật tánh nhưng lại làm cho nó u mê?” “ta là phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.” Và ngaì đã tìm ra con đường trên tinh thần khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ, và con đường để giúp cho con người diệt khổ.
Phật Tử người thừa hưởng gia tài của Đức Phật để lại chính là một bản chỉ đường mà ngaì đã gian nan tìm cầu “ đường này đến sinh tử, đường này đến niết bàn, người có trí tuệ giác, phải ý thức rõ ràng.” Vậy chúng ta sẽ làm gì khi đứng trước những cơn đại dịch khủng hoảng của nhân loại ngày nay? Nếu 2,500 năm trước Thái Tử nhìn sâu vào hiện trạng thời đó, sinh, lão, bệnh, tử. Và Ngài thao thức trước sự vô thường và tìm nguyên nhân- hậu qủa. Thì người học Phật chúng ta đứng trước vô thường hiện nay thì có thể tìm ra được chăng đâu là nguyên nhân khổ và con đường để diệt khổ? Có phải chăng chúng ta đã quên lãng đi hay đang bận rộn với vật chất, danh vọng, tiền tài, mà không nghe được tiếng chuông “Vô thường” vẫn xảy ra hơn hai nghìn thế kỷ. Trên thân ta sức khoẻ đang dần yếu hơn, người thân mỗi ngày một xa ta. Nhưng rồi chúng ta vẫn quên lãng và chạy theo vật chất và nền công nghệ đang hấp dẫn lôi cuốn con người. Chúng ta đã đáp ứng cho sự tham cầu bằng cách ủng hộ gián tiếp và vô tình tiếp tai cho nạn phá rừng, xả rác, phung phí để làm hại thiên nhiên và môi trường sinh sống. Nếu ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn thì mọi người sẽ không cần xa xỉ với những thứ tiện nghi không cần thiết. Chúng ta có thể trở về thực tập sâu sắc hơn về lời dạy của Đức Phật. Nếp sống bình dị, giản đơn và hoà hợp là rất cần thiết để xây dựng lại nền đạo đức và tương quan giữa môi trường và con người. Chúng ta hãy dung hoà lại nếp sống gia đình và thiết lập lại truyền thông với gia đình người thân để hiểu rõ bản thân mình hơn và giúp đỡ sẻ chia cho nhau. Điều cần thiết để sống trong nạn dịch Covid 19 này bây giờ là giữ cho mình được bình an và vun đấp tình thương cho nhau. “ Tất cả rồi cũng sẽ trôi qua và nó sẽ là minh chứng cho lời dạy của Đức Phật, không hoại diệt cho con người đã trãi dài hơn 2,500 năm trong lịch sử đến ngày nay.
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô ƯU Thọ Hạ thị hiện Đản Sinh
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Phật Đản Phật lịch 2565
Nhìn lại: Nguyên Nhân Khổ và Sự Chuyển Hóa Khổ Đau

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính Bạch Hoà Thượng, Chư Tôn Thiền Đức,
Kính thưa quý quan khách, đồng hương Phật Tử,
Trong một nền kinh tế phát triển ngày nay, chúng ta thấy vật chất máy móc tân tiến rất thông minh phục vụ con người. Những nền công nghệ hiện đại đã làm cho cuộc sống của con người trở nên bận rộn. Khi nền vật chất càng lên ngôi thì nền đạo đức lại càng trở nên xuống cấp. Chúng ta có thể nhận thấy điều đó từ sự khủng hoảng tâm lý tuổi trẻ, sự bắn giết người , sự tranh chấp bạo loạn, kỳ thị chủng tộc màu da, niềm tin của con người mất dần với nhau. Bên cạnh đó, sự ảnh hưởng đến những tai nạn do thiên nhiên cháy rừng, thiên tai bão tiếp bão. Và nghiêm trọng hơn đó là cơn Đại Dịch Covid 19 tàn phá chung cho loài người sống trên toàn cầu. Vì sao và vì sao? Phải chăng thiên nhiên hay có một đấng thần linh nào muốn gởi gắm thông điệp gì cho Nhân Loại. KHÔNG! Đó là tiếng chuông tiếng chuông “ Vô Thường” vang vọng cho con người mà đã hơn 2,500 năm thái tử Tất Đạt Đa người thắp lên ánh sáng Từ Bi Trí Tuệ soi rọi tăm tối gọi lên khi ngài vượt thành Ca tỳ La vệ tu hành thành bậc giác ngộ hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni.
Sự Vô Thường : Khi Thái Tử đi dạo 4 cửa thành nhìn thấy sự sinh, già, bệnh, chết. Thấy những cảnh đó ngài hỏi lại chính mình “ ta rồi sẽ như thế ư?” “Vì sao lại như vậy?” những giàu sang, phú quý,ngai vàng và cả phụ vương, vợ con, những người thân thương rồi thì cũng chịu chung cảnh vô thường và họ sẽ đi về đâu? Ngài nghe tiếng khóc la của công chúa Da Du Đà La khi sinh La Hầu La, và mẹ Ngài Hoàng Hậu Ma Da đã hi sinh tính mạng để cho Ngài được có mặt trên cõi đời này. Sự khổ đau của sinh tử. Một nỗi niềm suy tư nhưng Phụ Vương Ngài, Người có cả thiên hạ nhưng không sao giúp được với sự đau khổ đó. Xin phụ vương “ làm sao cho con khoẻ mãi không đau? Làm sao cho con sống hoài không chết, và làm sao cho nhân loại hết khổ? Và rồi vua cha cũng phải bất lực.
Con đường đi tìm chân lý: Thái tử mang trong mình câu hỏi tư duy cho cuộc sống và Ngài nhận ra tất cả những gì đang có rồi sẽ đi trên con đường hoại diệt. Trong đêm khuya thanh vắng, mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ, cảnh vật lặng im tắt lĩm đèn. Thái Tử đã nhìn mặt những người thân thương lần cuối cùng. Và quyết định ra đi truy tìm chân lý cho cuộc đời, cứu khổ cho người thân cùng nhân loại. “ Ngai Vàng Quyết Tránh, Tìm lối Xuất Gia.” Ngài sống ép xác khổ hạnh, nhịn ăn tuyệt thực. Ngâm mình dưới dòng sông băng lạnh nhưng vẫn không tìm ra đạo. Thái Tử đến bờ sông Ni Liên Thiền thả chiếc bát xuống sông “ ta nguyện đạt được giác ngộ, nếu lời nguyện thành sự thật thì xin cho chiếc bát này trôi ngược dòng sông.” Và chiếc bát đã trôi ngược dòng nhằm nhắn nhủ chân lý phải đi ngược lại dòng thế gian. Làm sao từ một vị thái tử sống chưa một lần chịu khổ, nhưng ngài có thể cam chịu sự khổ hạnh tột cùng ? “ 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 thất nghiêm tinh thiền toạ”. Và một sớm mai: “Bồ Đề Thọ Hạ, Hàng Phục Ma Binh, Dạ Đổ Minh Tinh, Đạo Thành Chánh Giác". Và Thái Tử đã tìm ra được Chân Lý phải dựa trên cuộc sống trung đạo, tâm bình thường không hành xác bản thân, cũng không sung sướng truỵ lạc, mê tín cuồng si. “ lạ thay, chúng sinh điều có phật tánh nhưng lại làm cho nó u mê?” “ta là phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành.” Và ngaì đã tìm ra con đường trên tinh thần khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ, và con đường để giúp cho con người diệt khổ.
Phật Tử người thừa hưởng gia tài của Đức Phật để lại chính là một bản chỉ đường mà ngaì đã gian nan tìm cầu “ đường này đến sinh tử, đường này đến niết bàn, người có trí tuệ giác, phải ý thức rõ ràng.” Vậy chúng ta sẽ làm gì khi đứng trước những cơn đại dịch khủng hoảng của nhân loại ngày nay? Nếu 2,500 năm trước Thái Tử nhìn sâu vào hiện trạng thời đó, sinh, lão, bệnh, tử. Và Ngài thao thức trước sự vô thường và tìm nguyên nhân- hậu qủa. Thì người học Phật chúng ta đứng trước vô thường hiện nay thì có thể tìm ra được chăng đâu là nguyên nhân khổ và con đường để diệt khổ? Có phải chăng chúng ta đã quên lãng đi hay đang bận rộn với vật chất, danh vọng, tiền tài, mà không nghe được tiếng chuông “Vô thường” vẫn xảy ra hơn hai nghìn thế kỷ. Trên thân ta sức khoẻ đang dần yếu hơn, người thân mỗi ngày một xa ta. Nhưng rồi chúng ta vẫn quên lãng và chạy theo vật chất và nền công nghệ đang hấp dẫn lôi cuốn con người. Chúng ta đã đáp ứng cho sự tham cầu bằng cách ủng hộ gián tiếp và vô tình tiếp tai cho nạn phá rừng, xả rác, phung phí để làm hại thiên nhiên và môi trường sinh sống. Nếu ăn để sống chứ không phải sống để mà ăn thì mọi người sẽ không cần xa xỉ với những thứ tiện nghi không cần thiết. Chúng ta có thể trở về thực tập sâu sắc hơn về lời dạy của Đức Phật. Nếp sống bình dị, giản đơn và hoà hợp là rất cần thiết để xây dựng lại nền đạo đức và tương quan giữa môi trường và con người. Chúng ta hãy dung hoà lại nếp sống gia đình và thiết lập lại truyền thông với gia đình người thân để hiểu rõ bản thân mình hơn và giúp đỡ sẻ chia cho nhau. Điều cần thiết để sống trong nạn dịch Covid 19 này bây giờ là giữ cho mình được bình an và vun đấp tình thương cho nhau. “ Tất cả rồi cũng sẽ trôi qua và nó sẽ là minh chứng cho lời dạy của Đức Phật, không hoại diệt cho con người đã trãi dài hơn 2,500 năm trong lịch sử đến ngày nay.
Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vô ƯU Thọ Hạ thị hiện Đản Sinh
BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

06/12/2021
Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post 05/28/2021

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post 05/27/2021

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post

05/24/2021

Buddha’s Birthday Celebration
June 6, 2021 Sunday 11:30am

Buddha’s Birthday Celebration
June 6, 2021 Sunday 11:30am

05/15/2021
Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post 02/28/2021

🙏🏼

Photos from Chua Bao An Buddhist Temple's post 01/28/2021

Reminder: Please follow Covid-19 guidelines and wear protective masks

[06/06/20]   Phat Dan 2020 🎉🎊❤️🎉🎊🎂❤️🎉🎊

01/02/2020

Thong

Phái đoàn hành hương Chùa Báo Ân

Location

Telephone

Address


5788 N Apopka Vineland Rd
Orlando, FL
32818

Opening Hours

Tuesday 9am - 4pm
Wednesday 9am - 4pm
Thursday 9am - 4pm
Friday 9am - 4pm
Saturday 9am - 4pm
Sunday 8am - 4pm
Other Religious Centers in Orlando (show all)
B.A.N.G.G Conference B.A.N.G.G Conference
POBox 940549 Maitland, FL, 32794
Orlando, 32805

Southeastern Spanish District Youth Ministries A/G Southeastern Spanish District Youth Ministries A/G
830 California Woods Cir
Orlando, 32824

The mission of SESD Youth Ministry is to equip the Church to Win, Build and Send students for the cause of Jesus Christ. Our goal is not only to develop ministry FOR youth, but to develop youth IN ministry.

The Narrow Road International The Narrow Road International
Orlando, 32853

Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. Matthew 7:13

Primera Iglesia Bautista De Orlando Primera Iglesia Bautista De Orlando
7100 Curry Ford Rd
Orlando, 32822-5801

LA PRIMERA IGLESIA BAUTISTA DE ORLANDO, PREDICA A JESUCRISTO COMO NUESTRO SEÑOR Y SALVADOR EXPONIENDO LAS ENSEÑANZAS DE LA BIBLIA, LA PALABRA DE DIOS.

Eglise de Dieu du Tabernacle Inc. Eglise de Dieu du Tabernacle Inc.
7510 Silver Star Rd
Orlando, 32818

This is the page for Eglise de Dieu du Tabernacle Inc.

Iglesia Cristiana Obreros de Paz Iglesia Cristiana Obreros de Paz
501 Wilmer Ave
Orlando, 32808

501 Wilmer Avenue, Orlando, FL 32808 407-290-6555 "Sanidad de la personal total."

EYC @ the Catheral Church of St. Luke EYC @ the Catheral Church of St. Luke
130 N Magnolia Ave
Orlando, 32801

Become a fan today of EYC! Visit this page often to see whats going on and how you can get involved!

North Orlando Seventh-Day Adventist Church North Orlando Seventh-Day Adventist Church
4125 N Hiawassee Rd
Orlando, 32818-2201

Catherdral Of Praise "Kingdomkids" Church Catherdral Of Praise "Kingdomkids" Church
639 N Pine Hills Rd
Orlando, 32808

Cathedral Of Praise "KingdomKidz" Church is a ministry that has been birth through our local church Cathedral Of Praise Sanctuary Church.

Pastor Ginger E Crudup Williams Pastor Ginger E Crudup Williams
3951 RoseWood Way
Orlando, 32808

Pastor @ True Store House Kingdom Ministries

Abiding Faith & Healing Ministries, Inc. Abiding Faith & Healing Ministries, Inc.
5214 W Colonial Dr
Orlando, 32808

Peace United Methodist 45s Ministries Peace United Methodist 45s Ministries
13502 Town Loop Blvd
Orlando, 32837

A vibrant ministry where 4th and 5th graders serve others, experience God, grow in Christ and build lasting Christian friendships.