St. George Malankara Orthodox Church Dallas TX

St. George Malankara Orthodox Church Dallas TX

Comments

Wishing you a blessed Christmas Fast☺️ 🎄🌟✝️💖
ശ്വേതശ്വാരൂഢാ! കർതൃഭടൻ സഹദാ, അർത്ഥിക്കുന്നോർക്കായ് മധ്യസ്ഥൻ മാർ ഗീവറുഗീസ്! താപത്താൽ മിഴി നിറയുമ്പോൾ, വേദനയാൽ മനമുരുകുമ്പോൾ, സഹദായേ പ്രാർത്ഥിച്ചീടണമേ! 🛐 വി.ഗീവർഗീസ് സഹദായുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ!!

St.George Orthodox Church is a parish under the Southwest American Diocese of the Indian Malankara Orthodox Church

St.George Orthodox Church currently has about 75 member families coming together to worship our Lord Jesus Christ in the rich & orthodox traditions put together by our fathers.

Liturgical Resource Development

As noted in the Holy Week Kalpana by His Grace Dr. Zacharias Mar Aprem, LRD is releasing a free trial version of the LRD App prior to its scheduled completion. We pray that it would be useful as we move towards live streaming our services. This beta version of the app includes an electronic copy of the Service Book of the Holy Qurbono, service books and prayers for Holy Week, along with numerous other resources. Please see the App Store for full details.

We express our gratitude to Aprem Thirumeni for His Grace’s direction and support to accelerate this project for this critical time. We also humbly seek your patience as our development team continues to incorporate planned improvements, features, and content as they become available.

https://apps.apple.com/us/app/lrd/id1469981420

The release of the LRD App on Google Play will follow momentarily, we will keep you updated. Please feel free to message us with any questions.

youtube.com

Dallas Area Convention 2020 Day - 3

*Orthodox Convention Day 3* Livestream

https://youtu.be/P4Wg-KdbAwY

youtube.com

Dallas Area Convention Day 2 2020

Orthodox Convention Day 2 Livestream.

https://youtu.be/C9QDXf4t-j8

Watch LIVE from link below:

https://youtu.be/njJQlT-DFFI

[03/14/20]   #COVID19 Update:

As per the guidelines from the authorities to contain and control the Corona-Virus community spread, St. George Irving Managing Committee has come to a decision to ***CANCEL Holy Qurbana on March 15th, 2020.***
We will instead have a Teleconference Prayer. Details will be communicated internally.

A special appreciation to our Acolytes and their families, along with some of our well-wishers for your support in sponsorship to make this Song Book a reality! It is proving to be a great resource in our prayer meetings and family prayers.
If anyone would like to purchase this Song Book that contains Evening Prayers etc., please contact our Church Officials.

We prayerfully invite all to this Holy Feet-Washing Service. Main Celebrant: HG Dr. Yuhanon Meletius Thirumeni.
Event: https://www.facebook.com/events/696975644173586/

Wednesday Lenten Prayer at Binu & Sangeetha's residence.

Congrats to our MMVS ladies for winning prizes from the 2019 Talent Competition! May you continue to use your talents for His glory.

Prayer meeting at the residence of John Mathew & Saramma John

youtube.com

MMVS Pothichor Fundraiser Highlights

St. George MMVS team with the support of all of our members put together a great fundraiser event this past Sunday. We had delicious homemade Kerala dishes wrapped up in steamed banana leaves that we enjoyed with our St. George family for lunch! Click on the YouTube link below to see some highlights!

https://youtu.be/jTtAlYMukfc

Feb 23 2020

Presenting the *Songs of Worship* book published by St. George team, which includes several old and new worship songs, along with special prayers.
The first few copies were given to our Spiritual Organization leads by our Vicar Rev. Fr. John Kunnathusseril.
If you're interested in buying copies, please contact our Church Officials.

3 Day Nineveh Lent Holy Qurbana celebrated by Rev. Fr. Dr. Varghese K. Varghese Achen, assisted by our Vicar Rev. Fr. John Kunnathusseril.

This evening's Holy Qurbana will be celebrated by our 3-Day Lent Main Speaker, Rev. Fr. Dr. Varghese K. Varghese achen. Evening Prayer will start @ 6:30pm followed by Holy Eucharist service, and Nercha Vilambu afterwards.
Inviting all to attend today's blessed services.

Day 3 of 3 Day Lent Retreat

Blessed Day 2 of the 3-Day Nineveh Lent Retreat

Day 1 of Nineveh Lent begins...

Congrats to all of our Sunday School stars for getting 1st, 2nd, and 3rd prizes for the 2019 Central Written Competition!
Special congrats to Angeline Philip for the group level 1st prize trophy!!!
We are proud of all our Stars for participating and doing your best!

* Badminton Tournament hosted by Dallas Regional OCYM *
We are proud of all those who participated in the St. George team. A special congrats to Jins Joseph for winning the 🥈Runner-up 🏆 for Men's Singles!

Our Dallas Region OCYM Badminton Tournament is tomorrow!!! Don't forget to come out and support all of the St. Georgians who are playing!
Let's bring some trophies 🏆🥇🏅 back to St. George!
#HiyyaHuvvaStGeorge 🥳😎

Cake Sale fundraiser by our MMVS ladies was held last Sunday at our church, which was a huge success! Cakes were made by our talented MMVS ladies with that special ingredient called LOVE, which made them more yummier! Thanks to all who supported this small endeavor, and look forward to more baking to come in 2020!

3 Day Lent @ St. George. Prayerfully inviting all to come and attend this blessed retreat and be renewed in mind, body, and spirit.

https://www.emalayalee.com/varthaFull.php?newsId=203689

docs.google.com

4th Annual St. Dionysius of Vattasseril Memorial Badminton Tournament

If you are interested in playing in St. Dionysius of Vattaseril memorial Annual OCYM regional badminton tournament on February 1st Saturday.Please see the flyer & google sign up form below & register yourself

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwXFDZQntBrqMbICf57iUOSN3ytItDG8PSYsmd6qhV0r6EEw/viewform?fbzx=-1237762470495594215

docs.google.com Dallas OCYM Badminton Tournament Venue: Frisco Badminton Center, 6226 All Stars Ave, Frisco, TX 75033 Date - February 1st, 2020 Time: 8:00 AM - 4:00 PM; Contact Information : Mr. Shijo Thomas : (201) 772 - 9418 or Mr. Shanu Rajan : (214) 250 - 7804

2020 Managing Committee and Spiritual Organizations Handover and Dedication Ceremony.
Congrats to all new office bearers! May God give you the strength and wisdom to execute your duties well for His glory and growth of our Church.

A blessed New Year service at St. George celebrated by our Vicar Rev. Fr. John Kunnathusseril.
Wishing you all a happy, healthy, blessed 2020!

St. George Malankara Orthodox Church Dallas TX

Please note that the *Year-End / New Year* service will be held tomorrow evening (Dec 31), starting at 6:00pm with evening prayer.

Please note that the *Year-End / New Year* service will be held tomorrow evening (Dec 31), starting at 6:00pm with evening prayer.

We wish our John Achen and Ann Kochamma a very happy 39th Wedding Anniversary! You both show us what love really means through your actions of care towards each other and towards us.
St. Georgians are extremely blessed to have such a great shepherd like Achen lead us, and a sweetheart like Kochamma be an example of how a Godly woman should be!
We pray for your health, happiness, and many more years of togetherness!

The release of the 1st ever Song Book for our St. George parish was done on Christmas. Book is being received by our Prayer Coordinator, Joji Varghese from our Vicar Rev. Fr. John Kunnathusseril.
Special appreciation to our Secretary Johnson Jacob for all of the hard work he put into this production.

youtube.com

St George OCYM Nativity Skit 2019

Nativity Skit done by St. George OCYM for our Christmas Program.

https://www.youtube.com/watch?v=LzD8H6-nNvQ

OCYM Nativity Skit 2019

[12/25/19]   Christmas service

Christmas service

We will have Evening Prayer starting at *6:30pm* this evening, with the first part of Nativity service.
Nativity Morning Prayer will start promptly at *5:00am* on December 25th, followed by Holy Qurbana.
Inviting all to attend these blessed services as we celebrate the birth of our Savior Lord Jesus.
#YeldhoPerunnal #Christmas #Nativity #Orthodox #Dallas

Caroling at our FOMAA President's house!

Plaid Day Caroling!

"Raareem" at Caroling Coordinator's house!

Caroling at our Vicar' house!

Caroling song...

Untitled Album

St. George Orthodox Church Xmas 2019

St. George Orthodox Church Xmas 2019

youtube.com

Comedy Skit - Perunal Nadakam

Comedy Skit - Perunal Nadakam

Comedy Skit - Perunal Nadakam

Caroling!!!

Flowers TV USA Choir Fest Promo for St. George

* FLOWERS TV USA CHOIR FEST 2019 *

Please watch our church team sing a beautiful Christmas song spreading the good news of the birth of our Lord Jesus. Only on Flowers TV USA tomorrow - Saturday, December 14th starting at 9:00AM Texas time and Sunday, December 15th starting at 8:00AM Indian time.
https://youtu.be/kur7twbrGHk

Our Story

St.George Orthodox Church is a parish under the Southwest American Diocese of the Indian Malankara Orthodox Church. St.George Orthodox Church currently has about 95 member families coming together to worship our Lord Jesus Christ in the rich & orthodox traditions put together by our fathers.

By the permission of the former diocesan metropolitan, His Grace Thomas Mar Makarios, name ST. GEORGE MALANKARA ORTHODOX CHURCH was adopted. In 1989 Rev.Fr.E.M.Philip was the first vicar of this parish. Rev Fr. C. G. Thomas served as vicar of the church from Sep 16th 1996 to May 31st 2012.

In 1998 we purchased 2.26 Acres of land, and the new church was built and consecrated in 2006. In 2009 we also purchased the adjacent land to the church, making the total land area to 3.5 Acres. The house in the land was later renovated and is using as a parsonage. In 2015 we purchased 1.25 Acres of land adjacent to Church and built our Parish hall, the hall was consecrated in February 2017.

Our Church foundation stone was laid by the late Catholicos, His Holiness Baselios Marthoma Mathews II in 1998 and consecrated by Catholicos, His Holiness Baselios Marthma Didymus I. with the presence of H.G.Mathews Mar Barnabas Metropolitan and H.G.Zacharia Mar Nicolovos (former Metropolitans of American Diocese).

OUR VICAR

Rev. Fr. Thampan Varghese comes from Thaivellathra family and his home parish is St. Mary’s Salem Orthodox Church, Manappally (Kollam Diocese)

Achen was born in Manappally, Kollam (Dist) to Mr. Koshy Unnoonni (late) & Mrs. Kunjamma. He is married to Susan Thampan, Daughter of Late Rev. Fr. T. S. Thomas & Late Rachel Thomas (Thengumthottathil, Ranni) and they have been blessed with 2 children, Feba Varghese (Daughter) Meekha Varghese (Son).

His Grace Mathews Mar Coorilos (His Holiness Baselius Marthoma Mathews II) ordained him as a Priest on June 9, 1988.

He earned his degree from Kerala University. He studied at the Orthodox Theological Seminary at Kottayam where he received his BD (Bachelor in Divinity) degree.

Fr. Thampan Varghese served as vicar of Baselius Gregorios Orthodox Church, Poruvazhy Kollam, Morth Mariam Orthodox Church Thevalakara, St. Thomas Orthodox Cathedral, Kannamcode, Adoor and St. George Orthodox Church Puthoor Kollam. Achen also Served as Secretary to His Holiness Baselius Marthoma Mathews I.

Achen came to the USA in 1997 and served as first Diocesan Secretary of the Diocese of Southwest America. He also served as Vicar of St. Gregorios Orthodox Church Rochester Hills, Michigan and St. Mary’s Orthodox Valiyapally Farmers Branch, Texas.

Southwest American Diocese Metropolitan His Grace Alexios Mar Eusebius appointed him as Vicar of St. George Malankara Orthodox Church, Dallas in 2012.

YOUTH MINISTER

Rev. Fr. Mathew Alexander serves as youth minister of Diocese of Southwest America. He conducts Holy Qurbana in English first Sunday of every month at our church. He is married to Manju Alexander and they have been blessed with three daughters Anya Mariam Alexander, Kyra Alexander & Emilia Mariam Alexander.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Irving?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


1627 E Shady Grove Rd
Irving, TX
75060

Opening Hours

Sunday 08:30 - 13:00
Other Religious Centers in Irving (show all)
Eagle's Nest Cathedral Eagle's Nest Cathedral
1715 N Britain Rd
Irving, 75201

Lakewood Baptist Church Lakewood Baptist Church
1705 Esters Rd
Irving, 75061

Women of Purpose with Power Women of Purpose with Power
West Of Dallas
Irving, 75038

Women's Empowerment Ministry

Story Road Baptist Church Story Road Baptist Church
801 S Story Rd
Irving, 75060-3645

We are a small church worshipping a great God. We invite you to worship with us on Sundays at 11:00 and 6:30 pm, and Wednesday night service at 6:30 pm

Helping People Is What I Do, Inc. Helping People Is What I Do, Inc.
1548 E. Shady Grove Rd
Irving, 75060

Biblical Relationship Consulting (Marriage, Pre-Marital, Relationship) Wedding Officiant, Life Coach, Mentor,Speaker, Entrepreneur

Mujeres Edificando el Reino / Heartland Hispana Mujeres Edificando el Reino / Heartland Hispana
6300 N Belt Line Rd
Irving, 75063

Yo soy Guerrera de Dios

ORLC Soccer Teams ORLC Soccer Teams
2505 WNorthgate Dr
Irving, 75062

Un grupo de jovenes con enfoque:servir,compartir, unidad y lo mas importante amor, todos como hermanos esto es lo que se puede experimentar en este grupo que a sido formado por Dios, y que se mueve a través del Espíritu de Cristo. ORLC Soccer Teams.

Global Christian Youth Organization Global Christian Youth Organization
6232 PARKSTONE WAY
Irving, 75061

We are non Denominational and non profit Organization designed to passionately introduce the youth to the nature of Christ.

Oak View Baptist Church Oak View Baptist Church
1004 S Story Rd
Irving, 75060

Welcome to our official page! Join us this Sunday on FACEBOOK LIVE for our Classic Service @ 9:30 AM and our Modern Service @ 11:00 AM.

Gurdwara Nishkam Seva, Irving Gurdwara Nishkam Seva, Irving
834 N Nursery Rd
Irving, 75061

Sikh Temple

St. Mark's Episcopal Church, Irving St. Mark's Episcopal Church, Irving
516 S Oconnor Rd
Irving, 75060

St. Mark’s is committed to strengthening the spiritual development of its parishioners in order that we, as a faith community, may share and live out our faith in Jesus Christ.

Bible Way Community Baptist Church Bible Way Community Baptist Church
4215 Greenview Dr N
Irving, 75062

Sunday School 9:35 AM Sunday Worship Service 11 AM Wednesday- Bible Study 7 PM