Sarasota Forest Monastery

Sarasota Forest Monastery

Comments

เปลี่ยนกำหนดการนิดหน่อยค่ะ มาถึงวัดเวลา 9 โมงเช้านะคะ
Please be advised that Phra Ajahn Tong Inn and his followers arrived at the Sarasota Forest Monastery (SFM) at approximate 6 o'clock as planned. The alms round shall begin at 7 o'clock on the same route as before. Please be at the temple no later than 9 o'clock to listen to Dharma Talks as well as to pay homage to the Triple Gems. The food offering shall begin at 10 o'clock. The Q & A shall begin after the meal. Thanks, CB พระอาจารย์ทองอินและคณะได้เดินทางมาถึงวัดป่าซาราโซต้าตามแผนที่กำหนดไว้ค่ะ กิจกรรมวันพรุ่งนี้มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะคะ หลวงปู่ท่านฉันอาหารเวลา 10 โมงเช้าค่ะ ท่านจะเทศนาธรรมมะก่อนฉันอาหาร ฉะนั้นของแนะนำให้ผู้สนใจทุกท่านมาถึงวัดในเวลา 9 โมงเช้าหรือก่อนนั้นนะคะ ถ้าท่านต้องการตักบาตร กรุณามารอตามเส้นทางเดินในเวลา 7 โมงเช้าตามกำหนดการเดิมค่ะ หลังอาหารแล้วจะมีการสนธนาธรรมตามสมควรค่ะ

วัดป่าซาราโซต้า (Wat Pa Sarasota) -- A Bhuddist Monastery and Meditation Center in the Southwest Florida

Sarasota Forest Monastery was established by the nonprofit Buddhist Association of Central Florida in 2015. The Buddhist center follows the Theravada Buddhism, which is primarily practiced in Southeast Asia. The term “forest” comes from Thai Buddhist traditions that teach how key experiences in Buddha’s life, including achieving enlightenment, occurred in forests. The term Wat Pa in Thai means Forest Monastery. The Monastery is an 8.7-acre land located in the heart of the residential village on the northwest corner of N. Elm and Stewart Streets in Englewood, FL. The construction is planned to begin in early 2016, after the final approval from the Sarasota Board of County Commissioners in October 2015. Currently, the area remains heavily wooded. When finished, the monastery will include a chapel-general purpose hall, a meditation center, a workshop, and 4 monk residences. The Monastery and Meditation center will be open to the public. It will be a place of serenity, and joy, with the aim to foster good community relations in Englewood and disturb as little nature as possible.

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

ตามคติเถรวาท พระอริยสาวกโดดเด่นงดงามด้วยความมั่นคงในศีล เหตุผลเบื้องต้นนั้นชัดเจนอยู่แล้ว การผิดศีลแทบทุกข้อเกิดจากกิเลสในใจ เมื่อไม่มีกิเลส ย่อมไม่มีเจตนาที่เป็นอกุศล และไม่มีการละเมิดศีล

แต่มีบางกรณีที่การละเมิดศีลไม่จำเป็นต้องมีกิเลสเศร้าหมองในใจ เช่น การบริโภคอาหารในยามวิกาล (หลังเที่ยงวัน) ในกรณีนี้มีเหตุผลประกอบอีกสองข้อ คือ

ก. เจตนาที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และอนุชนรุ่นหลัง เมื่อทราบว่าพระอรหันต์ยังรักษาพระวินัยครบถ้วน พระภิกษุย่อมคิดว่า “ขนาดพระอรหันต์ผู้มีจิตบริสุทธิ์ไม่หวั่นไหวยังรักษาพระวินัยทุกข้อ แล้วเราที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสจักต้องรักษาศีลให้เคร่งครัดขึ้นสักเท่าไร”

ข. ความเคารพบูชาในพระพุทธองค์ ในเมื่อไม่ได้ทรงยกเว้นพระวินัยข้อใดให้พระอริยสาวก การละเลยพระวินัยข้อใดข้อหนึ่งถือเป็นการไม่เคารพ พระอริยสาวกย่อมไม่ถือความเห็นของตนเหนือพระปัญญาญาณของพระพุทธเจ้า

สำหรับฆราวาส เหตุผลทั้งสามข้อนี้ควรค่าแก่การพิจารณาเช่นกัน การรักษาศีลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกิเลส และไม่ทำให้กิเลสมีกำลังมากขึ้นด้วยการผิดศีล การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรอบข้าง และการถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระบรมศาสดาผู้ทรงบัญญัติศีลให้เป็นหลักสำคัญข้อหนึ่งในการฝึกฝนอบรมตน

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

In Theravāda Buddhism, enlightened monastics are distinguished by their devotion to sīla. The first reason for this is straightforward. Almost all of the transgressions of precepts can only occur when there is defilement in the mind. No defilement, no defiled intention, no transgression.

But there are also cases where defilement may not necessarily be present in the mind for transgression of a precept to occur e.g. eating after midday. Here, two other factors come into play:
(i) A wish to be a good example to one’s students and to future generations. Hearing that great arahants keep all their precepts leads monks to think, ‘Well if they keep all the rules even though their minds are unshakeably pure, how much more should I, whose mind is still full of defilement.’
(ii) Love and respect for the Buddha. Disregarding a precept, even though the Buddha made no exceptions for his enlightened disciples, would be disrespectful. The noble disciple does not put his own judgement above the Buddha’s.

For lay Buddhists these three factors are also worthy of consideration: keeping precepts to prevent the expression and thus strengthening of the defilements necessary for transgression; being a good example to those around you; honouring the Buddha who made the precepts a key part of the training.

Ajahn Jayasāro

กราบขอบพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระอาจารย์ กาเข่ง เขมโก เจ้าอาวาสวัดสันติการาม และพระอาจารย์สาโรช อัคครธัมโม จากวัดเมตตา ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนีย ที่เมตตา มาโปรดญาติโยม แสดงธรรมโอวาส และ นำสมาธิภาวนา ตั้งแต่วันที่ 7-14 กุมภาพันธ์2020

Rearranged by Ven. Kakeng.
Excellent job!
Thank you Phra Ajahn Keng and Phra Ajahn Jiab.

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจใฝ่ในธรรม ร่วมกันต้อนรับ, ถวายจังหัน และฟังพระธรรมเทศนา ท่านเจ้าคุณกาเข่ง เขมโก เจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม ประเทศมาเลเซีย และ พระอาจารย์สาโรช อัคครธัมมโม จากวัดเมตตา ซายดิเอโก รัฐแคลิฟลอเนีย ระหว่างวันที่ 7 -14 กุมภาพันธ์ 2020 ณ วัดป่าซาราโซต้า ฟลอริดา เมืองEnglewood
Address : 520 Lewis St. , Englewood,FL 34233
และร่วมกันปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์
ในวันอาทิตย์ที่9 จะมีพิธีทำบุญและถวายกองผ้าป่า เพื่อถวายบ้าน 520 Lewis St. ให้เป็นสถานสมบัติแก่พุทธศาสนาต่อไป
ขอเขิญร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงกัน
อนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่าน

A little reminder on how to offer food to the monks.
ย้ำอีกครั้งถึงวิธีการใส่บาตรพระสงฆ์

sarasotaforestmonastery.org

จดหมายข่าว วัดป่าซาราโซต้า — Sarasota Forest Monastery

จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

sarasotaforestmonastery.org การซื้อบ้านเพื่อเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ได้สำเร็จลงด้วยดี ขอขอบคุณสาธุชนทุกท่านที่บริจาคเงินทำบุญกับวั.....

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

ศรัทธาจะมั่นคงด้วยการปฏิบัติ เพราะว่าหลักความเชื่อที่สำคัญของชาวพุทธมีแต่สิ่งที่พิสูจน์ได้และควรพิสูจน์ เช่นว่ามนุษย์เราสามารถละบาปได้ บำเพ็ญกุศลได้ ชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดไ้ด้

เรื่องที่ไม่มีทางพิสูจน์ เช่น พระโพธิสัตว์ประสูติแล้วเดินเจ็ดก้าว ประกาศความยิ่งใหญ่ของตน นั่นเป็นเรื่องปลีกย่อย ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร

เกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ว่าชายหรือหญิง ไม่ว่าชาวตะวันตก หรือชาวตะวันออก ก็ล้วนแต่มีศักยภาพในการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ นี่แหละหลักใหญ่

พระอาจารย์ชยสาโร

Special Event

[01/29/20]   Need Help to clean up SFM area
Sunday 2 February 2020
Start at 9.30 am
Thank you
ขอเชิญจิตอาสามาร่วมกันทำความสะอาดวัดป่าซาราโซต้า ในวันอาทิตย์ที่2 กุมภาพันธ์2020 เวลา 9.30 น.
อนุโมทนาบุญคะ

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

ในคำสอนเรื่องการเจริญสัมมาสติ พระพุทธองค์ทรงแจกแจงฐานที่ตั้งของสติว่ามี 4 ข้อ คือ
1. กาย
2. เวทนา โทนของความรู้สึก (สุข ทุกข์และเฉยๆ )
3. จิต
4. ธรรม สภาวะของจิตที่เรารับรู้ทั้งในส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลต่อจิตใจ

ในการเจริญอานาปานสติ การระลึกรู้ลมหายใจเป็นการเจริญสติปัฏฐานข้อที่หนึ่ง
การระลึกรู้โทนของความรู้สึกในขณะหายใจเข้าออกเป็นการเจริญสติปัฏฐานข้อที่สอง
การระลึกรู้อาการของจิตขณะจดจ่ออยู่กับลมหายใจเป็นการเจริญสติปัฏฐานข้อที่สาม
การระลึกรู้ว่าขณะนั้นจิตมีนิวรณ์เกิดขึ้นหรือไม่ มีโพชฌงค์ข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่ และเข้าใจเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการเจริญสติปัฏฐานข้อที่สี่

ธรรมะคำสอน โดย พระอาจารย์ชยสาโร
แปลถอดความ โดย ปิยสีโลภิกขุ

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

In his teachings on the cultivation of Right Mindfulness the Buddha listed four objects or foundations (satipatthāna) for the practice.

(i) the body
(ii) feeling tone (pleasant, unpleasant or neutral)
(iii) the mind
(iv) mental states perceived in terms of their obscuring (akusala) or enlightening (kusala) effects on the mind.

During mediation, being aware of the breath is to practise the first foundation of mindfulness.

Being aware of the feeling tone present during every inhalation and exhalation is to practise the second foundation of mindfulness.

Being aware of the quality of the mind that pays attention to the breath is to practise the third foundation of mindfulness.

Being aware of the presence or absence of the hindrances (nivaranā) and enlightenment factors (bojjhangā) and understanding the causal processes involved, is to practise the fourth foundation of mindfulness.

Ajahn Jayasāro

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

พระพุทธเจ้าสั่งสอนให้พระสาวกฝึกตนให้เป็นสุภโร แปลว่าภาระดี พระอยู่ด้วยปัจจัยสี่ที่ญาติโยมนำมาถวายก็คือว่าเป็นภาระ ในการเป็นภาระไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสมอไป พระพุทธองค์ไม่สั่งเตือนพระว่าอย่าเป็นภาระแก่เขาเลย พระพุทธองค์สอนว่าเมื่อเป็นภาระแก่เขาแล้วให้เป็นภาระที่ดีคือสุภโร เพราะฆราวาสดูแลพระสงฆ์เป็นภาระ เขาจึงมีโอกาสทำทาน เรียนรู้เรื่องศีลธรรม และการภาวนา เมื่อพระมีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงาม และสามารถแนะนำฆราวาสในหลักธรรม ก็เรียกได้ว่าท่านเป็นภาระที่ดีของโยม

ผู้สูงอายุทั้งหลายอย่าเพิ่งกลัวว่าเป็นภาระแก่ลูกหลาน เป็นภาระแล้วเป็นภาระที่ดีคือสุภโร ให้ความอบอุ่น แบ่งปันความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตอย่างดีงามให้กับเขา อย่ามัวแต่กังวลใจว่าจะเป็นภาระ แต่ให้ตั้งอกตั้งใจให้เป็นภาระที่ดีที่สุดที่เราเป็นได้

พระอาจารย์ชยสาโร

sarasotaforestmonastery.org

SFM Newsletter - February 2020 — Sarasota Forest Monastery

February 2020 Newsletter is available now.

sarasotaforestmonastery.org We intend to keep our audience informed of the progress of SFM as much as possible through our website: https://www.sarasotaforestmonastery.org . In addition, as time permits, we summarize the same information in the SFM Newsletter so that everyone interested in our monastery can learn about our p

Please join us for offer lunch and Dhamma talk with Ven.Kakeng and Ven Jiab @ SFM February 7-14,2020.
7’ am: Aml round
10.15 am Offer lunch for 2 monks
11,00 am morning chanting
12 pm lunch
Afternoon
Q &A
6 pm Evening chanting and meditation
* program changeable*

[01/24/20]   Need help
Please come to join us clean our property (520 Lewis St.,Englewood) to Welcome Ven. Kakeng
and Ven. Sarorh (Ajahn Jiab)Akka for their visiting SFM (February 7-14,2020)
See you on Sunday January 26,2020 at 9.30 am
Please prepare sneakers, gloves and tools.
Anumonana sadhu
Thank you 🙏

ธรรมะ โดย พระอาจารย์ชยสาโร/ Dhamma by Ajahn Jayasaro

The cultivation of sense restraint is one of the primary tasks of the newly ordained monk. Monks are taught that certain sense objects easily inflame the mind. When there is no need to pay attention to such objects one should train oneself to avoid dwelling on either their overall impression or any of their attractive features. The logic is clear: preventing the arising of a problem is more efficient than dealing with one after it has arisen. This is not a practice to eliminate defilements but to reduce the food on which they feed.

In adapting this teaching for young people, I tend to replace the phrase ‘sense restraint’ with ‘taking care of the senses’. Although lay Buddhists do not generally aspire to the intensity of the monastic training, almost everyone in the modern world faces the challenge of sensory overload. Bringing attention to the sense data that we allow into our minds, and refraining from stimulation that unnecessarily distract and upset us, is an important life skill. We take care of our senses, and thus our mental health, by monitoring how much and what kind of sense data we expose ourselves to.

Ajahn Jayasāro

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Englewood?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Tahn Rob is visiting SFM

Location

Telephone

Address


520 Lewis St
Englewood, FL
34223
Other Religious Centers in Englewood (show all)
WSEB Christian Radio - 91.3fm WSEB Christian Radio - 91.3fm
135 W Dearborn St
Englewood, 34223

Distinctly Christian Radio

East Englewood Church of Christ East Englewood Church of Christ
9600 Gulfstream Blvd
Englewood, 34224

Located In Sunny Englewood Florida just about 35 miles South of Sarasota. 9600 Gulfstream Blvd. Englewood Florida 34224

Community Presbyterian Church Community Presbyterian Church
405 S McCall Rd
Englewood, 34223

St. David's Episcopal Church; Englewood, Florida St. David's Episcopal Church; Englewood, Florida
401 S Broadway
Englewood, 34223

Checkout us out: http://www.stdavidsenglewood.org/

Englewood United Methodist Church Englewood United Methodist Church
700 E Dearborn St
Englewood, 34223

A Servant Church Following the example of Jesus Christ The Englewood United Methodist Church Shall strive to make God and His kingdom more real....

Prince of Peace  Lutheran Church Florida Prince of Peace Lutheran Church Florida
2222 SR-776
Englewood, 34223

We are a WELS Church . Come join us in our worship and fellowship

St. David's Episcopal Church Youth Group St. David's Episcopal Church Youth Group
401 S Broadway
Englewood, 34223

The official page of the Youth of St. David's Episcopal Church

Redeemer Lutheran Child Care Redeemer Lutheran Child Care
6970 Mineola Rd
Englewood, 34224

License #C20CH6468

Englewood Christian School Englewood Christian School
404 W Green St
Englewood, 34223

Every child is a wonderfully unique individual who possesses her or his own learning style and maturity level.

Placida Road Church of God Placida Road Church of God
5225 Placida Road
Englewood, 34224

Worship Services: Sunday School 10:00am Sunday Worship 11:00am & evening 6:00pm Wednesday Worship and Bible Study 7:00pm