IPC Tabernacle

IPC Tabernacle

Comments

ഈ പന്ന നായിടെ മോൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ കെ മാത്യൂ, ഇപ്പോഴും കുടുംബം കലക്കാറുണ്ടോ? പന്ന ത... അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പന്ന തന്തക്ക് പിറന്ന ഇവൻ, ഇപ്പോഴും ചെരച്ചു കിട്ടിയതോ, അതോ, ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുത്ത HP Laptop ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അവന്റെ അമ്മേടെ PhD... കലിപ്പ് തീരിണില്ല. ഇവന്റെ രണ്ട് എർത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു IPC, Hebron ൽ... ഒരു മ.... മ്യാതൂവും, അവന്റമ്മേടെ.... സോറി, പിന്നൊരു രാജുവും. കുറ്റം പറയരുതല്ലോ, ഇവൻമാർ മൂന്നും ഭാര്യമാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, മാറി മാറി, ഡങ്ക് ഡക്കടാ.....

We are a Pentecostal church serving the South Indian community of Dallas, TX. We strive to keep Christ in the center of our church, lives, and families.

Join us for our upcoming fasting prayer meetings with guest speaker, Pr. Joshin John!
Check out the times below ⬇️
Friday: 10am & 7pm
Saturday: 10am & 7pm

[06/24/19]   We had a blast this past week! Check out our full Athens VBS highlight video down below!

We can’t believe that it’s already the last day! All the dancing, jumping, and singing got us hyped up for today!! Come to our carnival 🎡 TODAY at 4pm! There will be food, games, bouncy houses, and of course, the water slide 🤩 We hope to see YOU there!

Another day, another adventure! We felt a chain-breaking earthquake yesterday; find out where God will lead Paul tonight on our third night in Athens!! also, Athens is 🔥
#athensvbs #ipctvbs

The registration deadline for Shipwrecked is approaching fast. Register today at ipctabernacle.org/vbs!

[06/01/18]   A reminder that PYCD In House Competition is tomorrow (Saturday) and begins at 10am sharp. Please come out and participate!

This year's VBS is coming up!
Join us for Shipwrecked: Rescued by Jesus! This week long vacation bible school will be jam packed with songs, games, arts and crafts, food, and most importantly, lessons from the Bible about how Jesus is always there to rescue us when we get lost.
VBS will be taking place from June 26th-30th, from 5:30-9pm (The time for Friday, June 29th will be 4-8:30pm).
There will be classes available for all ages, and it's completely free to attend. So come out and be blessed!

Registration Link: www.ipctabernacle.org/vbs

T-Shirt Sign Up

If you haven’t already done so, please fill out the T-Shirt form for The Well as we will be ordering shirts very soon. Adults are welcome to order shirts as well!

T-Shirt Form: https://goo.gl/forms/NXU6vDGHWrwbd4E82

docs.google.com Enter your name and size to sign up for a T-Shirt.

[01/21/18]   Tomorrow's Worship Service will be start at 10:30AM. There will be no Sunday School tomorrow.

We sorrowfully inform you that Brighty Johnson's brother, Bijo P. Joseph, has been promoted to glory.

Services in remembrance of his life will be held on January 20th, 2018 in India at 8:30AM. This will be 9:00PM on Friday, January 19th, 2018 in the US. The livestream of the service will be streamed by Thoolika TV, and available to watch on our website at www.ipctabernacle.org.

https://www.youtube.com/watch?v=CDRVmKzL5Y8

Thank you to everyone who came and helped clean up at church today (Jenny Koshy, Stephanie, Joel Thomas, Shine, Naithan, Jessica, Charles, Priscilla, Jewel, Josh John, Jeremy Raju, Jeremy Varughese, Bethany, Hannah, Joel Lukose, Josh Lukose, Joshua Johnson, Danny, Isaac, Kezia, and Jonathan)! Everyone worked very hard and it was a big success!

This year, IPC Tabernacle participated in the Operation Christmas Child shoebox drive with Samaritan's Purse. We were able to fill shoeboxes with gifts, school supplies, personal care items, and other basic necessities for underprivileged children. We are praying that this ministry will help show these children God's love and bring them closer to him.

Crossview Church of God

Please be advised that there is a venue change in the funeral arrangements for Sis. Miny Paulson. We have made new arrangements in an effort to better accommodate all family, friends, and well wishers from near and far who are coming to say the final goodbyes.

blogs.thegospelcoalition.org

Nabeel Qureshi (1983-2017)

blogs.thegospelcoalition.org For the first two-thirds of his life, Islam was everything to him. Until Jesus found and rescued him and made him an ambassador of the greatest news in the world.

[08/31/17]   We will be collecting donations for the victims of Hurricane Harvey this Sunday. Bring anything you can donate to church, or contact Shanan Abraham or a PYCD official to get info on other pickup/dropoff times.

Accepted items include:
Drinking Water
Clothes
Blankets
Sandals / Flip flops
Toiletries
Dry Fruits
Snack Bars
Packed Food Items
Canned Foods

[06/03/17]   Saturday evening services today will be cancelled due to a power outage.

youtube.com

Anniversary 2016

Missed our Anniversary, or just wanted to relive one of the programs? The videos are now available!

youtube.com

The IPC Tabernacle app is now available. Get it for #Android (https://goo.gl/D6CEGh) or #iOS (https://goo.gl/xr1CqX) today!

Don't have an Android® or iOS® device? Try our webapp at http://www.ipctabernacle.org

Congratulations to our church U20 Basketball team!!! 1st place winners once again!!!!! #backtoback #bringhomethegold

Many of you have already voted, but if you haven't, here's how to find where you need to go tomorrow. Cast your ballot and take a moment to pray for our country.

https://g.co/kgs/4i8OMy

Baptism - 2016

Download the pictures here:
https://goo.gl/photos/Edhovg939rerK9yM6

Download the pictures here:
https://goo.gl/photos/Edhovg939rerK9yM6

[09/10/16]   Service this Evening will be combined in the sanctuary.

www.funeralofavthomas.in

A V Thomas' funeral will be held on Thursday, September 8th in India at 7:30AM IST. The service will be live streamed on http://www.funeralofavthomas.in. For those watching from Dallas, the stream will start at 9:00PM on Wednesday.

funeralofavthomas.in

[09/07/16]   We request your prayers for Thomas Varghese (Sunny) and his family as they mourn the loss of his father, A V Thomas, 82. The funeral service will be on Thursday in India.

Camp 2016

View and download the full set (over 400 pictures!) here:
https://goo.gl/photos/3nz424tCgxjjqf5h8

View and download the full set (over 400 pictures!) here:
https://goo.gl/photos/3nz424tCgxjjqf5h8

IPC Tabernacle's cover photo

IPC Tabernacle

FLIGHT School - VBS 2016

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

FLIGHT School - VBS 2016

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

FLIGHT School - VBS 2016

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

FLIGHT School - VBS 2016

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

Picnic 2016

Picnic 2016

Picnic 2016

Picnic 2016

[07/13/16]   We are just about 1 month away from our 2016 camp at Falls Creek in Davis, OK. Dates are August 12-14. Please plan on being at camp site at 11:30 am on August 12th Friday.
For any questions, please contact Tony or Shanan. May God bless.

Devote some time today and over the next few weeks to pray for the families destroyed by last night's tragedy, for recovery for the injured, and for peace for the city of Dallas. #PrayForDallas

If you feel led to help financially, visit http://atodallas.org or http://www.russmartin.fm/donate. If we find other ways you can help, we'll be sure to let you know.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Dallas?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


9121 Ferguson Rd
Dallas, TX
75228

Opening Hours

Sunday 10:00 - 12:30
Other Religious Centers in Dallas (show all)
Nueva Vida Pleasant Grove Nueva Vida Pleasant Grove
10747 Bruton Rd
Dallas, 75217

We are a ministry where life matters where the poor can take refuge, the father less can come to know a father, where the widow find love in Jesus Christ

Wynnewood Fellowship Church "The Empowerment Center" Wynnewood Fellowship Church "The Empowerment Center"
2200 S Zang Blvd
Dallas, 75224

"WHERE THE SPIRIT OF THE LORD IS"

Prestoncrest Church of Christ Prestoncrest Church of Christ
6022 Preston Crest Ln
Dallas, 75230

Passion for God ... Compassion for People

New Thought Fellowship Church New Thought Fellowship Church
Sundays @ Canton Events Dallas, 1204 Griffin St. W #C
Dallas, 75215

Attending NTFC is an opportunity to become renewed through the application of scripture. According to Romans 12:2. Lets transform by renewing our minds.

Park Cities Presbyterian Church Park Cities Presbyterian Church
4124 Oak Lawn Ave
Dallas, 75219

PCPC is a large family of people seeking to be Christ's disciples and to bear His truth into our world. We believe we exist to extend the transforming presence of the Kingdom of our Lord Jesus Christ to Dallas and the world.

Chapel in the Woods Bible Church Chapel in the Woods Bible Church
3111 W Ledbetter Dr
Dallas, 75233

Our Vision: To see a vibrant, growing, and caring Christian community that positively impacts southwest Dallas and beyond, meeting people where they are and developing mature followers of Jesus Christ.

Greater Deliverance Apostolic Church Greater Deliverance Apostolic Church
1402 E Waco Ave
Dallas, 75216

Where the Apostolic Doctrine is taught and where souls are being delivered and set free.

Berhan Wongel Dallas Church Media Berhan Wongel Dallas Church Media
11110 Garland Rd
Dallas, 75218

Rebirthing Kingdom Church Int'l Rebirthing Kingdom Church Int'l
4204 Tioga St.
Dallas, 75241

Prophetic Ministry endeavoring to spread the love of Jesus.

Health Ministry@The Pointe' Health [email protected] Pointe'
7440 S Westmoreland Rd
Dallas, 75237

Health Ministry @ The Pointe' is designed to give current health information, and to remind our community of the importance of taking care of their health.

First Dallas Student Worship First Dallas Student Worship
1707 San Jacinto St
Dallas, 75201

Transforming our world with God's Word... One life at a time.

Skillman Bible Church Youth Ministry Skillman Bible Church Youth Ministry
6043 Richmond Ave
Dallas, 75206

We'll be meeting on Tuesday evenings, starting June 9th, and will have other events throughout the summer. More details coming soon!