IPC Tabernacle

IPC Tabernacle

Comments

ഈ പന്ന നായിടെ മോൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ കെ മാത്യൂ,
ഇപ്പോഴും കുടുംബം കലക്കാറുണ്ടോ? പന്ന ത...
അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പന്ന തന്തക്ക് പിറന്ന ഇവൻ,
ഇപ്പോഴും ചെരച്ചു കിട്ടിയതോ, അതോ, ഞാൻ വാങ്ങി
കൊടുത്ത HP Laptop ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്?
അവന്റെ അമ്മേടെ PhD... കലിപ്പ് തീരിണില്ല.
ഇവന്റെ രണ്ട് എർത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു
IPC, Hebron ൽ... ഒരു മ.... മ്യാതൂവും, അവന്റമ്മേടെ.... സോറി, പിന്നൊരു രാജുവും.
കുറ്റം പറയരുതല്ലോ, ഇവൻമാർ മൂന്നും ഭാര്യമാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, മാറി മാറി, ഡങ്ക് ഡക്കടാ.....

We are a Pentecostal church serving the South Indian community of Dallas, TX. We strive to keep Christ in the center of our church, lives, and families.

Operating as usual

05/10/2021
05/10/2021
08/01/2019

Join us for our upcoming fasting prayer meetings with guest speaker, Pr. Joshin John!
Check out the times below ⬇️
Friday: 10am & 7pm
Saturday: 10am & 7pm

[06/24/19]   We had a blast this past week! Check out our full Athens VBS highlight video down below!

06/22/2019

We can’t believe that it’s already the last day! All the dancing, jumping, and singing got us hyped up for today!! Come to our carnival 🎡 TODAY at 4pm! There will be food, games, bouncy houses, and of course, the water slide 🤩 We hope to see YOU there!

06/20/2019

Another day, another adventure! We felt a chain-breaking earthquake yesterday; find out where God will lead Paul tonight on our third night in Athens!! also, Athens is 🔥
#athensvbs #ipctvbs

06/05/2018

The registration deadline for Shipwrecked is approaching fast. Register today at ipctabernacle.org/vbs!

[06/01/18]   A reminder that PYCD In House Competition is tomorrow (Saturday) and begins at 10am sharp. Please come out and participate!

04/18/2018

This year's VBS is coming up!
Join us for Shipwrecked: Rescued by Jesus! This week long vacation bible school will be jam packed with songs, games, arts and crafts, food, and most importantly, lessons from the Bible about how Jesus is always there to rescue us when we get lost.
VBS will be taking place from June 26th-30th, from 5:30-9pm (The time for Friday, June 29th will be 4-8:30pm).
There will be classes available for all ages, and it's completely free to attend. So come out and be blessed!

Registration Link: www.ipctabernacle.org/vbs

03/04/2018

T-Shirt Sign Up

If you haven’t already done so, please fill out the T-Shirt form for The Well as we will be ordering shirts very soon. Adults are welcome to order shirts as well!

T-Shirt Form: https://goo.gl/forms/NXU6vDGHWrwbd4E82

docs.google.com Enter your name and size to sign up for a T-Shirt.

[01/21/18]   Tomorrow's Worship Service will be start at 10:30AM. There will be no Sunday School tomorrow.

01/19/2018

We sorrowfully inform you that Brighty Johnson's brother, Bijo P. Joseph, has been promoted to glory.

Services in remembrance of his life will be held on January 20th, 2018 in India at 8:30AM. This will be 9:00PM on Friday, January 19th, 2018 in the US. The livestream of the service will be streamed by Thoolika TV, and available to watch on our website at www.ipctabernacle.org.

https://www.youtube.com/watch?v=CDRVmKzL5Y8

12/23/2017

Thank you to everyone who came and helped clean up at church today (Jenny Koshy, Stephanie, Joel Thomas, Shine, Naithan, Jessica, Charles, Priscilla, Jewel, Josh John, Jeremy Raju, Jeremy Varughese, Bethany, Hannah, Joel Lukose, Josh Lukose, Joshua Johnson, Danny, Isaac, Kezia, and Jonathan)! Everyone worked very hard and it was a big success!

12/14/2017

This year, IPC Tabernacle participated in the Operation Christmas Child shoebox drive with Samaritan's Purse. We were able to fill shoeboxes with gifts, school supplies, personal care items, and other basic necessities for underprivileged children. We are praying that this ministry will help show these children God's love and bring them closer to him.

10/20/2017

Crossview Church of God

Please be advised that there is a venue change in the funeral arrangements for Sis. Miny Paulson. We have made new arrangements in an effort to better accommodate all family, friends, and well wishers from near and far who are coming to say the final goodbyes.

blogs.thegospelcoalition.org 09/16/2017

Nabeel Qureshi (1983-2017)

blogs.thegospelcoalition.org For the first two-thirds of his life, Islam was everything to him. Until Jesus found and rescued him and made him an ambassador of the greatest news in the world.

[08/31/17]   We will be collecting donations for the victims of Hurricane Harvey this Sunday. Bring anything you can donate to church, or contact Shanan Abraham or a PYCD official to get info on other pickup/dropoff times.

Accepted items include:
Drinking Water
Clothes
Blankets
Sandals / Flip flops
Toiletries
Dry Fruits
Snack Bars
Packed Food Items
Canned Foods

[06/03/17]   Saturday evening services today will be cancelled due to a power outage.

youtube.com 01/19/2017

Anniversary 2016

Missed our Anniversary, or just wanted to relive one of the programs? The videos are now available!

youtube.com

01/16/2017

The IPC Tabernacle app is now available. Get it for #Android (https://goo.gl/D6CEGh) or #iOS (https://goo.gl/xr1CqX) today!

Don't have an Android® or iOS® device? Try our webapp at http://www.ipctabernacle.org

11/19/2016

Congratulations to our church U20 Basketball team!!! 1st place winners once again!!!!! #backtoback #bringhomethegold

11/08/2016

Many of you have already voted, but if you haven't, here's how to find where you need to go tomorrow. Cast your ballot and take a moment to pray for our country.

https://g.co/kgs/4i8OMy

Baptism - 2016 09/12/2016

Download the pictures here:
https://goo.gl/photos/Edhovg939rerK9yM6

Download the pictures here:
https://goo.gl/photos/Edhovg939rerK9yM6

[09/10/16]   Service this Evening will be combined in the sanctuary.

09/07/2016

www.funeralofavthomas.in

A V Thomas' funeral will be held on Thursday, September 8th in India at 7:30AM IST. The service will be live streamed on http://www.funeralofavthomas.in. For those watching from Dallas, the stream will start at 9:00PM on Wednesday.

funeralofavthomas.in

[09/07/16]   We request your prayers for Thomas Varghese (Sunny) and his family as they mourn the loss of his father, A V Thomas, 82. The funeral service will be on Thursday in India.

Camp 2016 08/23/2016

View and download the full set (over 400 pictures!) here:
https://goo.gl/photos/3nz424tCgxjjqf5h8

View and download the full set (over 400 pictures!) here:
https://goo.gl/photos/3nz424tCgxjjqf5h8

07/28/2016

IPC Tabernacle's cover photo

07/28/2016

IPC Tabernacle

FLIGHT School - VBS 2016 07/15/2016

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

FLIGHT School - VBS 2016 07/15/2016

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

FLIGHT School - VBS 2016 07/15/2016

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

FLIGHT School - VBS 2016 07/15/2016

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

All our newly graduated pilots passed with flying colors!

View the full set here: https://goo.gl/photos/ZpEBRvkyD5G6szTz8

Picnic 2016 07/13/2016

Picnic 2016

Picnic 2016 07/13/2016

Picnic 2016

Location

Telephone

Address


9121 Ferguson Rd
Dallas, TX
75228

Opening Hours

10am - 12:30pm
Other Religious Centers in Dallas (show all)
Bilingual Institute of Pleasant Grove Bilingual Institute of Pleasant Grove
Dallas, 75217

An online forum for second language learners

Strong Arms Church of God in Christ Strong Arms Church of God in Christ
135 Pemberton Hill Rd
Dallas, 75217-5502

Follow us on Twitter at @StrongArmsCOGIC

Brickhouse at The Potter's House Brickhouse at The Potter's House
6777 W Keist Blvd
Dallas, 75236

Brickhouse is dedicated to helping young adults become the best young adults they can be! Brick is WHERE CHANGE HAPPENS!!! Young Adult Experience @The Potter's House of Dallas, TX, located in Dallas, TX

Zion Lutheran Church Zion Lutheran Church
6121 E Lovers Ln
Dallas, 75214

An LCMS congregation worshiping in Dallas for over 125 years! Join us on Sundays at 8:00 am, 10:30 am, or 6:00 pm.

Covenant Purpose & Restoration Family Center Covenant Purpose & Restoration Family Center
1329 Record Crossing
Dallas, 75235

CPR Family Center was founded on the principles of faith, hope and charity. Come and allow God to breathe new life into you! ~ Pastor Chris Brown

Health Ministry@The Pointe' Health [email protected] Pointe'
7440 S Westmoreland Rd
Dallas, 75237

Health Ministry @ The Pointe' is designed to give current health information, and to remind our community of the importance of taking care of their health.

Route 66 Class - Lakeside Baptist Church Route 66 Class - Lakeside Baptist Church
Dallas, 75218

This page is for the Route 66 Connection Group (Sunday morning bible study) at Lakeside Baptist Church in Dallas, TX.

The Lord's Church The Lord's Church
6722 Bexar St
Dallas, 75215

Vida Parroquial- Santa Monica, Dallas, Tx. Vida Parroquial- Santa Monica, Dallas, Tx.
9933 Midway Rd
Dallas, 75220

La presente pagina busca dar una pequena respuesta a la llamada del Papa Francisco de "hacer lio" y dar asi a conocer el Evangelio de nuestro Senor Jesus..

Brentwood Bible Fellowship Church Brentwood Bible Fellowship Church
13345 N Central Expy
Dallas, 75243

A Dallas Church where faith, family and fellowship is our focus. We are a bible believing church serving in the Holy Trinity.

Hilltop Church Dallas Hilltop Church Dallas
7912 Antoinette St
Dallas, 75217

You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. (Matthew 5:14 KJV)