IPC Tabernacle

IPC Tabernacle

Comments

ഈ പന്ന നായിടെ മോൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ കെ മാത്യൂ, ഇപ്പോഴും കുടുംബം കലക്കാറുണ്ടോ? പന്ന ത... അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, പന്ന തന്തക്ക് പിറന്ന ഇവൻ, ഇപ്പോഴും ചെരച്ചു കിട്ടിയതോ, അതോ, ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുത്ത HP Laptop ആണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അവന്റെ അമ്മേടെ PhD... കലിപ്പ് തീരിണില്ല. ഇവന്റെ രണ്ട് എർത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു IPC, Hebron ൽ... ഒരു മ.... മ്യാതൂവും, അവന്റമ്മേടെ.... സോറി, പിന്നൊരു രാജുവും. കുറ്റം പറയരുതല്ലോ, ഇവൻമാർ മൂന്നും ഭാര്യമാരെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, മാറി മാറി, ഡങ്ക് ഡക്കടാ.....

We are a Pentecostal church serving the South Indian community of Dallas, TX. We strive to keep Christ in the center of our church, lives, and families.

Join us for our upcoming fasting prayer meetings with guest speaker, Pr. Joshin John!
Check out the times below ⬇️
Friday: 10am & 7pm
Saturday: 10am & 7pm

[06/24/19]   We had a blast this past week! Check out our full Athens VBS highlight video down below!

We can’t believe that it’s already the last day! All the dancing, jumping, and singing got us hyped up for today!! Come to our carnival 🎡 TODAY at 4pm! There will be food, games, bouncy houses, and of course, the water slide 🤩 We hope to see YOU there!

Another day, another adventure! We felt a chain-breaking earthquake yesterday; find out where God will lead Paul tonight on our third night in Athens!! also, Athens is 🔥
#athensvbs #ipctvbs

The registration deadline for Shipwrecked is approaching fast. Register today at ipctabernacle.org/vbs!

[06/01/18]   A reminder that PYCD In House Competition is tomorrow (Saturday) and begins at 10am sharp. Please come out and participate!

This year's VBS is coming up!
Join us for Shipwrecked: Rescued by Jesus! This week long vacation bible school will be jam packed with songs, games, arts and crafts, food, and most importantly, lessons from the Bible about how Jesus is always there to rescue us when we get lost.
VBS will be taking place from June 26th-30th, from 5:30-9pm (The time for Friday, June 29th will be 4-8:30pm).
There will be classes available for all ages, and it's completely free to attend. So come out and be blessed!

Registration Link: www.ipctabernacle.org/vbs

T-Shirt Sign Up

If you haven’t already done so, please fill out the T-Shirt form for The Well as we will be ordering shirts very soon. Adults are welcome to order shirts as well!

T-Shirt Form: https://goo.gl/forms/NXU6vDGHWrwbd4E82

docs.google.com Enter your name and size to sign up for a T-Shirt.

[01/21/18]   Tomorrow's Worship Service will be start at 10:30AM. There will be no Sunday School tomorrow.

We sorrowfully inform you that Brighty Johnson's brother, Bijo P. Joseph, has been promoted to glory.

Services in remembrance of his life will be held on January 20th, 2018 in India at 8:30AM. This will be 9:00PM on Friday, January 19th, 2018 in the US. The livestream of the service will be streamed by Thoolika TV, and available to watch on our website at www.ipctabernacle.org.

https://www.youtube.com/watch?v=CDRVmKzL5Y8

Thank you to everyone who came and helped clean up at church today (Jenny Koshy, Stephanie, Joel Thomas, Shine, Naithan, Jessica, Charles, Priscilla, Jewel, Josh John, Jeremy Raju, Jeremy Varughese, Bethany, Hannah, Joel Lukose, Josh Lukose, Joshua Johnson, Danny, Isaac, Kezia, and Jonathan)! Everyone worked very hard and it was a big success!

This year, IPC Tabernacle participated in the Operation Christmas Child shoebox drive with Samaritan's Purse. We were able to fill shoeboxes with gifts, school supplies, personal care items, and other basic necessities for underprivileged children. We are praying that this ministry will help show these children God's love and bring them closer to him.

Crossview Church of God

Please be advised that there is a venue change in the funeral arrangements for Sis. Miny Paulson. We have made new arrangements in an effort to better accommodate all family, friends, and well wishers from near and far who are coming to say the final goodbyes.

blogs.thegospelcoalition.org

Nabeel Qureshi (1983-2017)

blogs.thegospelcoalition.org For the first two-thirds of his life, Islam was everything to him. Until Jesus found and rescued him and made him an ambassador of the greatest news in the world.

[08/31/17]   We will be collecting donations for the victims of Hurricane Harvey this Sunday. Bring anything you can donate to church, or contact Shanan Abraham or a PYCD official to get info on other pickup/dropoff times.

Accepted items include:
Drinking Water
Clothes
Blankets
Sandals / Flip flops
Toiletries
Dry Fruits
Snack Bars
Packed Food Items
Canned Foods

[06/03/17]   Saturday evening services today will be cancelled due to a power outage.

youtube.com

Anniversary 2016

Missed our Anniversary, or just wanted to relive one of the programs? The videos are now available!

youtube.com

The IPC Tabernacle app is now available. Get it for #Android (https://goo.gl/D6CEGh) or #iOS (https://goo.gl/xr1CqX) today!

Don't have an Android® or iOS® device? Try our webapp at http://www.ipctabernacle.org

Congratulations to our church U20 Basketball team!!! 1st place winners once again!!!!! #backtoback #bringhomethegold

Many of you have already voted, but if you haven't, here's how to find where you need to go tomorrow. Cast your ballot and take a moment to pray for our country.

https://g.co/kgs/4i8OMy

Baptism - 2016

Download the pictures here:
https://goo.gl/photos/Edhovg939rerK9yM6

Download the pictures here:
https://goo.gl/photos/Edhovg939rerK9yM6

[09/10/16]   Service this Evening will be combined in the sanctuary.

www.funeralofavthomas.in

A V Thomas' funeral will be held on Thursday, September 8th in India at 7:30AM IST. The service will be live streamed on http://www.funeralofavthomas.in. For those watching from Dallas, the stream will start at 9:00PM on Wednesday.

funeralofavthomas.in

[09/07/16]   We request your prayers for Thomas Varghese (Sunny) and his family as they mourn the loss of his father, A V Thomas, 82. The funeral service will be on Thursday in India.

Camp 2016

View and download the full set (over 400 pictures!) here:
https://goo.gl/photos/3nz424tCgxjjqf5h8

View and download the full set (over 400 pictures!) here:
https://goo.gl/photos/3nz424tCgxjjqf5h8

FLIGHT School - VBS 2016

FLIGHT School - VBS 2016

FLIGHT School - VBS 2016

FLIGHT School - VBS 2016

Picnic 2016

Picnic 2016

Picnic 2016

Picnic 2016

[07/13/16]   We are just about 1 month away from our 2016 camp at Falls Creek in Davis, OK. Dates are August 12-14. Please plan on being at camp site at 11:30 am on August 12th Friday.
For any questions, please contact Tony or Shanan. May God bless.

Devote some time today and over the next few weeks to pray for the families destroyed by last night's tragedy, for recovery for the injured, and for peace for the city of Dallas. #PrayForDallas

If you feel led to help financially, visit http://atodallas.org or http://www.russmartin.fm/donate. If we find other ways you can help, we'll be sure to let you know.

[07/07/16]   God's plan for Gideon

Without doubt Gideon is among the brightest luminaries of old testament history. However, when he started his career, he had three major problems. First of all, he was the representative of a failed generation. A generation that had faced repeated failures. Naturally he was haunted by an inferiority complex, and that was his second problem. Thirdly, it is clearly evident that he had a poor self esteem.

But God almighty saw great potential in this man, that God calls him mighty warrior. He was totally ignorant about his qualities. Many among us are like Gideon, that we fail to recognize our potential. God has deposited great talent with all of us. Only when we have our encounter with God, we recognize our true potential. The scripture says that Gideon had a personal encounter with God. As soon as he made a strong relationship with God, He empowers him. Then he did everything God asked him to do, including tearing down his father's altar, which means putting an end to hollow traditions. We know that it was a difficult task, but still he built a proper altar from the ruins of his father's altar, and offered a burnt offering to God.

He formed an army consisting of 32,000 people and upon God’s special instruction, limited the number to 300. Gideon, together with his men, defeated the enemy.
If he can, you can!!

Please remember success is not an accident, it is a matter of choice, not chance and true success is faithfulness to God and obedience to his commandments, whether you are worth 10 cents or, for that matter, 10 million dollars.

Pastor John K. Mathew

VBS 2016 @ IPC Tabernacle Day 3

Like and Share

Like and Share

VBS 2016 @ IPC Tabernacle Day 2

VBS 2016 @ IPC Tabernacle Day 2

[06/14/16]   Bible Study for seniors by Pastor John K. Mathew will start tomorrow (Wednesday) @ 6 PM

[06/14/16]   Are you ready to jump in the cockpit? Your first flight lesson starts tonight, at 6PM!

Flight school starts in less than 6 days! Enroll now at www.ipctabernacle.org/vbs

IPC Tabernacle

IPC Tabernacle's cover photo

IPC Tabernacle

VBS

Summer's here, which means it's time for VBS! Come join us from June 14th - June 18th for VBS 2016. We'll have more details very soon, but you can start registering right now!

http://www.ipctabernacle.org/vbs

ipctabernacle.org IPC Tabernacle

It is with our deepest sorrows that we inform you of the death of one of our members. P.C. Thomas (James), father of Jiji and Rijo Thomas, went to be with the Lord on April 8th, 2016. We had the joy of worshiping with him and his family, and he will be greatly missed. Please keep his family in your prayers in this time of grief.

For up to date information regarding services in celebration of his life, please visit http://www.ipctabernacle.org.

It is with our deepest sorrows that we inform you of the death of one of our members. Achamma Lukose, mother of Lukose Varughese, went to be with the Lord on April 8th, 2016. We had the joy of worshiping with her for many years, and she will be greatly missed. Please keep her family in your prayers in this time of grief.

For up to date information regarding services in celebration of her life, please visit http://www.ipctabernacle.org.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Dallas?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


9121 Ferguson Rd
Dallas, TX
75228

Opening Hours

Sunday 10:00 - 12:30
Other Religious Centers in Dallas (show all)
First Unitarian Church of Dallas First Unitarian Church of Dallas
4015 Normandy Ave
Dallas, 75205

WEBSITE: http://www.dallasuu.org EVENTS CALENDAR: http://tinyurl.com/kj3ftt7 PLEDGE:https://tinyurl.com/y7qxr8ad DONATE ONLINE:https://tinyurl.com/y7qxr8ad

Galilee Missionary Baptist Church Galilee Missionary Baptist Church
4545 Vandervort Dr
Dallas, 75216

A Blessed Pastor, A Blessed People, A Blessed Atmosphere - Come and be Blessed!!!

Temple Shalom Brotherhood Temple Shalom Brotherhood
6930 Alpha Rd
Dallas, 75240

Temple Shalom Brotherhood is the men's auxiliary for Temple Shalom, a Reform Jewish Congregation in Dallas, Texas.

Brentwood Bible Fellowship Church Brentwood Bible Fellowship Church
13345 N Central Expy
Dallas, 75243

A Dallas Church where faith, family and fellowship is our focus. We are a bible believing church serving in the Holy Trinity.

Full Gospel Holy Temple Full Gospel Holy Temple
39727 Lyndon B Johnson Fwy
Dallas, 75237

FGHT World Headquarters OFFICIAL page

Wilshire Baptist Church Wilshire Baptist Church
4316 Abrams Rd
Dallas, 75214

A church for every body 4316 Abrams Rd. Dallas TX 75214 (214) 452-3100 www.wilshirebc.org

The intown chabad The intown chabad
2505 Worthington St
Dallas, 75204

The Intown Chabad is all about young Jews.

Christ Lutheran Church and Preschool Christ Lutheran Church and Preschool
3001 Lovers Ln
Dallas, 75225

Member of the ELCA. A Community of Faith. Reaching out to Change Lives.

Oracion para todas las Naciones Oracion para todas las Naciones
Dallas/Houston
Dallas, 75063

Deu 10:11 Entonces me dijo el SEÑOR: "Levántate, continúa tu marcha al frente del pueblo, para que entren y tomen posesión de la tierra que yo juré a sus padres que les daría."recordemos que la oracion e intersecion son dos armas poderosas!!!

Bible Prayer Fellowship Bible Prayer Fellowship
12104 Josey Ln
Dallas, 75381

We teach Christians to pray with Christ obviously present and actively in charge -- to know God intimately and enjoy the abundant life He gives to those who seek Him.

Oak Cliff Presbyterian Church Oak Cliff Presbyterian Church
6000 S Hampton Rd
Dallas, 75232-2712

We are a multicultural Christian community in the heart of the Red Bird/Oak Cliff neighborhood in Dallas, TX

Munger Place Church of God Munger Place Church of God
325 N Fitzhugh Ave
Dallas, 75246

325 N Fitzhugh Ave Dallas 75246