Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas

Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas

Comments

THÁNH GIÁO TỐI TRỌNG - TÒA THÁNH TÂY NINH (Do tam vị chủ tể canh giữ...) Đã trao cho tôi vào giờ Ngọ tiết trùng cửu (9. 9) Mậu Tuất - 2018. _____________ (lưu ý: ành 1 - Do vị chức sắc Cao Đài phiên âm và trao cho tôi vào giờ Ngọ, trùng cửu Mậu Tuất 2018.
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ. Ngũ Thập Tứ Niên. TÒA THÁNH TÂY NINH. BỨC TÂM THƠ “Của Bảo Đạo Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài”. ngày 18-3- Kỷ Mùi. (dl:14-4-1979) Kính gởi chư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài. Kính Chư Hiền Đệ. Trước cuộc biến thiên trong cửa Đạo hiện nay, do ảnh hưởng của cơ Đời, có một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tỏ ra hoang mang lo sợ không biết việc cải tổ cả cơ cấu tổ chức Hành Chánh Đạo có phạm đến luật pháp chơn truyền của Đạo hay không và làm như vậy có tội gì với Ngọc Hư Cung hay không? Đặc biệt việc giải tán Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài làm cho số Chức Sắc đó càng thắc mắc lo âu hơn, vì họ tự thấy từ nay cách làm việc của họ buổi trước không còn thi thố như củ nữa và như vậy họ sẽ mất hết quyền hành đối với Chức Sắc và Bổn Đạo ở địa phương và họ không còn phương tiện bảo vệ luật pháp chơn truyền của Đạo. Tôi rất thông cảm cảnh thắc mắc lo âu của mấy em đó vì đây là một việc chưa từng có từ khi mở Đạo đến giờ. Nếu nói đến việc phạm luật Đạo, đặc biệt là Đạo Luật năm Mậu Dần thì điều đó hẳn có.Nhưng nói việc làm đó có tội hay không thì hẳn là không có tội với Thiêng Liêng, vì việc làm đó là do lịnh của nhà nước không thể bất tuân đặng. Chúng ta là người tôn giáo, nhưng vẫn là công dân của nhà nước thì phải tuân hành tất cả luật lịnh của nhà nước, thậm chí nếu nhà nước ra lịnh giải tán Hội Thánh đóng cửa Tòa Thánh và các Thánh Thất chúng ta có cải lại đặng không? Chúng ta không phải bạc nhược, yếu hèn nhưng chúng ta nên rằng dầu cho mãnh lông, hột cát không ra ngoài luật thiên điều thì việc cộng sản về cầm quyền trị thế trong cả nước cũng không ngoài luật thiên điều. Như vậy nếu chúng ta chống lại nhà nước hiện nay thay trời trị thế thì chẳng khác nào chúng ta chống lại thiên điều, mà chống lại thiên điều là một việc không phải dễ đâu! Còn thuận theo thiên điều mặc dù theo thực tế trước mắt có phần trái với việc làm từ trước, nhưng đối với Ngọc Hư Cung ắt là không tội. Nói cho cùng thoảng như việc giải thể các cơ cấu tổ chức hành chánh Đạo có đắc tội với thiêng liêng đi nữa thì tội đó chỉ qui về cho cấp lãnh đạo của Hội Thánh ra lịnh trong khi các cấp dưới chỉ biết thừa hành mà thôi, nên không thể khép cấp thừa hành vào tội nào hết, mấy em biết sợ tội không lẽ cấp lãnh đạo đàn anh không biết sợ tội hay sao? Hiểu như vậy Tôi thiết tha kêu gọi tất cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài cũng như Cửu Trùng Đài và Phước Thiện và luôn cả chư Tìn Hữu nên cùng nhau đi một đường, nghe một tiếng, nhứt tâm nhứt trí, hiệp đồng chư môn đệ trọn tuân hành theo lịnh của Hội Thánh thì sẽ được vững tâm yên trí rằng chi chi cũng có đàn anh lãnh đạo gánh chịu. Nhược bằng, vì lý do nầy hay lý do khác bất đồng với Hội Thánh dầu không tỏ ra chống đối nhưng tự tách mình đứng ra ngoài cuộc, thụ động và không chịu hiệp đồng cùng chư môn đệ thì tự mình trọn gánh hết trách nhiệm về bước đường lập vị của mình không thể đổ thừa rằng không có ai nhắc nhở và chỉ bảo. Về mặt pháp lý Tôi nhơn danh quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài đã chỉ rõ và qui trách nhiệm rõ ràng rồi nên ước mong rằng không còn điều chi thắc mắc. Riêng về việc thi hành nhiệm vụ của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thì lẽ dĩ nhiên trong việc thay củ đổi mới của cơ chuyển thế từ thời kỳ lập công, qua thời kỳ lập đức, chức năng và phương châm hành đạo của tất cả mọi người dầu cho Chức Sắc hay Chức Việc hoặc Tín Hữu cũng đều đổi mới như trong lời kêu gọi chung số 6/HĐCQ ngày 07-3 Kỷ Mùi. (3-4-1979) của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chớ không phải riêng cho Cửu Trùng Đài và Phước Thiện đâu. Vậy thì chư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mấy em phải nên sớm tỉnh giác tự mình giải hết chứng bịnh trầm trọng chung hiện nay của tất cả Chức Sắc là bịnh “QUAN LIÊU” Một phần không ít Chức Sắc Hiệp Thiên Đài lãnh phận sự Pháp Chánh thường coi mình như ông “Quan Tòa” ở ngoài đời và chỉ có biết “trị” bằng cách ngưng quyền giáng cấp hay trục xuất, chẳng khác nào một cái máy chém chỉ biết sát phạt mà thôi chớ không nhớ rằng vai tuồng chánh của Hiệp Thiên Đài là lập vị và bảo trọng ngôi vị cho người khác, chớ không phải là chờ có dịp để cất vị của họ. Thường khi lại nghĩ sai ý nghĩa lời dạy của các Đấng Thiêng Liêng như câu “chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên Đài không biết” hoặc câu “không có điều bất công nào mà Hiệp Thiên Đài không biết” rồi từ chữ không biết lại hiểu ra là không trị vì nghĩ rằng hễ biết là phải trị liền. Trái lại với chức năng của Hiệp Thiên Đài là lập vị và bảo trọng ngôi vị cho Chức Sắc hay Chức Việc là khi mình biết thì trước hết phải tìm cách sửa đương, nhắc nhở, khuyên dạy cách nào cho người sai lầm trở lại đường ngay nẻo chánh, chừng nào quá lắm không sửa đương đặng mới đem ra trị cho trọn câu “tiên giáo hậu trị”. Có người hỏi nói vậy có mâu thuẩn với lời dạy của Thiêng Liêng là “nên thì để hư thì bỏ” hay không? Xin trả lời không có gì là mâu thuẩn, vì trước tiên phải cố gắng dạy dỗ, sửa đương đến chừng không sửa đặng thì phải nhứt quyết hư thì bỏ hẳn chớ không nên dung dưỡng lưng chừng như trường hợp bao nhiêu người bị trục xuất ra khỏi Đạo nhưng vẫn sống phây phây trong cửa Đạo. Ngoài ra các Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thường cho mình có bổn phận bảo thủ luật pháp chơn truyền của Đạo nhưng chỉ hiểu với ý nghĩa đã qui định trong Đạo Luật năm Mậu Dần nơi chương thứ tư về “Tòa Đạo” là: 1- Luật: là Tân Luật và Luật Hội Thánh. 2- Pháp: là Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định. Nhưng đó chỉ là những khuôn khổ những hàng rào để cho mọi Tín Hữu Cao Đài phải đi trong khuôn viên trật tự và giử vững quyền hành của Hội Thánh. Ngày nay tuồi Đạo đã quá 50 rồi, trình độ học vấn phải lên cao hơn chẳng khác nào chúng ta học mãn niên học lớp một nay được lên lớp hai. Bài vở cũ không phải bỏ hết nhưng không lập lại và bắt đầu học bài vở mới, làm bài mới.. Chúng ta không vì đó mà đòi phải làm bài cũ hoài để đứng mãi một chổ không tiến bộ cho theo kịp trào lưu hay sao? Với nhận định đó, nếu chúng ta tìm hiểu ý nghĩa chơn truyền luật pháp một cách rộng lớn hơn thì chơn truyền của Đạo Cao Đài là lý chơn chánh của cơ tạo đoan từ vũ trụ đến nhơn sanh trong khuôn luật Bác Ái và Công Bằng. Vậy lý chơn chánh đó là gì? Chẳng có chi lạ hơn câu kinh: “Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh” trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh tức là chỉ có sự HÒA HIỆP Âm Dương mà biến sanh ra cả Càn Khôn Vũ Trụ và chúng sanh. Chơn truyền của Đạo Cao Đài hiện nay cũng phải hiểu không ngoài lý chơn chánh đó tức là lấy sự HÒA HIỆP trong tình THƯƠNG mà phổ truyền đặng thiệt hiện CƠ CỨU KHỔ về mặt thế và một CHÁNH GIÁO về mặt Đạo tiến lên lập đời MINH ĐỨC TÂN DÂN HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG HÒA BÌNH THẾ GIÁI. Vậy thì vai tuồng của Hiệp Thiên Đài trong tương lai đây phải làm việc gì? Hiệp Thiên Đài là chơn thần, Cửu Trùng Đài là thể xác, chơn thần có bổn phận dìu đở thể xác thế nào từ phàm chất cho ra Thánh Chất. Muốn thiệt hiện chu đáo vai tuồng đó thì chơn thần lúc nào cũng phải trong sáng, an tịnh mới đủ khả năng HÒA HIỆP với thể xác, để dìu đở thể xác luôn luôn đi theo con đường NHƠN NGHĨA chơn chánh để thiệt hiện CƠ CỨU KHỔ cho ra thiệt tướng với nếp sống VỊ THA không vị kỷ dứt bỏ phàm tâm nâng cao THÁNH ĐỨC xây dựng đời mới THÁNH ĐỨC MINH ĐỨC TÂN DÂN. Cái khó khăn nhất của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài là ở chổ đó, vì đa số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mấy em còn trẻ tuổi, kinh nghiệm ở đời chưa nếm đủ mùi, đối với Chức Sắc Cửu Trùng Đài hay Phước Thiện phần đông lại là lớn tuổi hơn về phần xác đáng là anh, chị, chú, bác của mình. Như thế muốn thiệt hành đúng mức chức năng của Hiệp Thiên Đài cho xứng vai tuồng chơn thần trong sáng để dìu đở thể xác không phải chuyện dễ đâu. Không phải lấy quyền bắt buộc người khác làm theo mình chỉ biểu đặng. Trái lại mình phải đạo đức hơn, thanh cao hơn, thánh đức hơn, trong sạch hơn xứng đáng làm gương mẫu cho người noi theo thế nào cho người thương mến mà làm theo chớ không phải sợ mà làm theo. Không thể ngụy biện với thiên hạ đặng với câu: “Phải làm theo lời Tôi chỉ biểu, chớ đừng làm theo việc Tôi làm”. Bảo thủ luật pháp chơn truyền của Đạo qua thời kỳ mới nầy phải hiểu với ý nghĩa rộng hơn: - LUẬT: THƯƠNG YÊU là LUẬT duy nhứt của Đạo. - PHÁP: CƠ CỨU KHỔ để lập đời THÁNH ĐỨC là CHƠN PHÁP duy nhứt, MỤC PHIÊU chánh yếu của Đạo Cao Đài. - CHƠN TRUYỀN: LÝ CHƠN CHÁNH của CƠ TẠO ĐOAN là HÒA HIỆP âm dương tức là ĐIỀU HÒA xã hội trong TÌNH THƯƠNG HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG mới đem lại HÒA BÌNH THẾ GIỚI. - Với thời đại mới, thời kỳ mới LẬP ĐỨC, quan niệm chơn truyền luật pháp hiểu rộng thêm cộng với quan niệm chơn truyền luật pháp thời kỳ trước, mấy em Chức Sắc HIỆP THIÊN ĐÀI đừng lo không có việc làm, trái lại nên lo mình không đủ đức hạnh và khả năng để thi hành sứ mạng cao trọng của HIỆP THIÊN ĐÀI mà thôi./. HIỆP THIÊN ĐÀI ngày 18-3- Kỷ Mùi. (dl:14-4-1979). (Ấn Ký). Hồ Tấn Khoa.
bai ha dan Kim
+++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bach Ngoc Chung

We are Cao Dai disciples. We worship God Father (Duc Chi Ton), God Mother (Duc Phat Mau), Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, Hindu,... We believe all religions come from one GOD.

Cao Dai started in Tay Ninh, South Viet Nam in 1926. Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas founded in 1995. Our originated is in Dai-Dao Tam-Ky Pho-Do, Toa Thanh Tay Ninh started in South Viet Nam in 1926. We believe we are all brothers and sisters. We believe in Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, Hindu. We believe that we are come from ONE.

Operating as usual

[11/23/20]   Nỗi mình tâm- sự tỏ cùng ai,
Mạng bạc còn xuân uổng sắc tài.
Những ngỡ trao duyên vào Ngọc -các,
Nào dè phủi nợ xuống Tuyền- đài.
Dưỡng- sinh cam lỗi tình sông núi,
Tơ- tốc thôi rồi nghĩa trúc- mai.
Dồn- dập tương- tư oằn một gánh,
Nỗi mình tâm- sự tỏ cùng ai.
Trời già đành- đoạn nọ ba sinh,
Bèo nước xẻ hai một gánh tình.
Mấy bữa nhăn mày lâm chước quỉ,
Khiến ôm mối thảm lại Diêm- đình.
Người thì Ngọc- mã với Kim- đàng,
Quên kẻ dạ-đài mối thảm mang.
Mình dặn lấy mình ,mình sẻ biết,
Mặc ai chung hưởng phận cao- sang.

ĐOÀN NGỌC QUẾ.

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN
Trang 201, 202

[11/23/20]   Đạo cao thâm,Đạo cao thâm,
Cao bất cao , thâm bất thâm.
Cao khả xạ , hề thâm khả điếu,
Cao thâm vạn- sự tại nhơn tâm.

Tỉnh- ngộ xá thân tại Phạm- môn,
Khuyến tu hậu nhựt độ sinh hồn.
vô lao bất phục hồi chơn- mạng,
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh tôn.

Thiện- tâm minh -đạo đắc chơn -truyền,
Bảo mạng trì thiên tất đắc viên.
Hậu nhựt khả tri danh- lợi chí,
Tâm lưu nhứt thứ thị đương nhiên.

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN
Trang 106

[11/21/20]   ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Thánh-Thất & Điện-Thờ Phật-Mẫu Cửu thập ngũ niên
Mountain View , Dallas, Texas TÒA-THÁNH TÂY-NINH
5535 w. Ledbetter Dr. --------***--------
Dallas, TX. 75236 ĐIẾU-VĂN
Hiền-huynh Phó-Trị-Sự Lê-Thiện-Thành, Hương-Đạo Florida, ngày 28-9-Canh-Tý ( 13-11-20 )
Kỉnh Hội-Thánh.
Kính thưa: _ Qúy quan-khách Đồng Đạo đồng-hương.
_ Quý Hiền-Tài Ban-Thế-Đạo.
_ Quý Bàn-Trị-Sự.
_ Quý em Nhạc, Lễ, Đồng-Nhi.
Thưa cùng tang-gia hiếu-quyến “ Một ánh sao băng, một linh-hồn thoát-tục “.
Hay tin Hiền-huynh Phó-Trị-Sự Lê-Thiện-Thành qui-hồi Thiên-Cảnh. Tiểu-Phẩm Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội thay mặt Bàn-Trị-Sự, Bàn Cai-Quản và Đồng Đạo nơi Thánh-Thất và Điện-Thờ Phật-Mẫu Mountain View xin có đôi lời tiễn-biệt người quá cố và chia buồn cùng tang-gia hiếu-quyến và Bàn Tri-Sự Florida.
_ Thưa cùng tang-gia hiếu-quyến, Trần-gian là quán-tục để cho khách-trần dừng chân học-hỏi tấn-hóa, đến rồi đi, luật tuần-hoàn TẠO-HÓA định vậy, không thể nào khác được. 79 tuổi, hiền-huynh lăn-lóc cõi trần, xong nợ thế nay trở chân về cực-lạc.
Là người hiểu ĐẠO, Con-cháu nên vui-mừng đưa-tiển, vì người tu-hành chỉ mong ngày liễu Đạo qui-thiên, thương cha, con cháu hãy vâng lời mẹ thương-yêu đùm-bọc lẫn nhau và noi gương cha lo lập-công bồi-đức hầu hồi-hướng công-đức cho cha “ chờ con lập đức giúp hườn ngôi xưa “ để hương-linh cha thọ hưởng và an-nhàn nơi cõi vĩnh-hằng. Có buồn chăng là chúng ta đây đang lặng-hụp nơi biển trần đầy đau-khổ “ biển trần khổ vơi-vơi Trời nước “.
_ Kính thưa cùng Bàn-Trị-Sự Hương-Đạo Florida, một sự không vui, nay Bàn-Trị-Sự đã vắng bóng người đồng nhiệm cùng chung tâm-sức để hoằng-hóa nền ĐẠI-ĐẠO và phổ-độ chúng-sanh, nhưng cũng vui-mừng cho bạn đồng-hành vẹn-toàn tâm-nguyện để trở về bái mạng Ngọc-Hư-Cung.
_ Đến đây, Tiểu-Phẩm xin có đôi lời cùng người quá-cố:
Thưa Hiền-huynh Phó-Trị-Sự Lê-Thiện-Thành, trước khi Hiền-huynh ly-trần , Tiểu-Phẩm muốn thăm Hiền-Huynh qua điện-thoại, mà không có duyên, nay hiền-huynh ra đi xin có đôi lời:
Hiền-huynh ôi! Biết rằng chốn dương-thế sanh-sanh tử-tử cõi trần-gian hiệp-hiệp tan-tan, nay Hiền-huynh đã quá ra người thiên-cổ , tuy vẫn biết duyên Đạo đã xong, nơi trần phủi sạch, thể-xác trả lại cho cát-bụi ” hồn Trời hóa trở về Thiên-Cảnh, xác Đất sanh đến lịnh phục-hồi”. Về bái-mạng Ngọc-Hư-Cung. Coi như Hiền-Huynh đã mãn-nguyện một chuyến công-du-học lập-vị, nay trở về cảnh thật xum-hiệp với đại-gia-đình thiêng-liêng.
Nhưng cảnh phân-ly lúc thuyền ĐẠO chinh-nghiêng, đang cần nhiều bàn tay nhiều khối óc, mà Hiền-Huynh nở ra đi!!! Làm sao bạn Đồng-Môn quên được người bạn đồng-hành cùng mưu-cầu hạnh-phúc cho chúng-sanh!
Ôi! “ mạng số nan-đào, tử-sanh hữu-định”
Nay, Hiền-Huynh đã làm xong sứ-mạng, tự-toại tiêu-diêu nơi cõi vĩnh-hằng, tên-tuổi, công-nghiệp được lưu-truyền trong Sử-Đạo.
Hiền-Huynh về Thiên-Cảnh, xin hộ-trì cầu-rỗi ƠN-TRÊN ban phước cho nhơn-sanh sớm tĩnh-ngộ tu-thân theo mối ĐẠO-TRỜI, nhơn-loại thoát nạn chiến-tranh, giải-nguy cho chủng-tộc, cơ ĐẠO sớm phục-hồi.
Môt lan nưa xin chia buồn cùng tang-gia hiếu-quyến, và Bàn-Trị-Sự, đồng Đạo nơi đây đã mất đi người thân, người bạn đồng-hành trên đường bồi-công lập-đức.
Cầu-nguyện ĐỨC CHÍ-TÔN, ĐỨC PHẬT-MẪU, Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát, và các Đấng Thiêng-Liêng dìu-hộ ban phước cho Chơn-Linh Hiền-Huynh nhẹ-nhàng siêu-thoát.
Thành-kính phân-ưu.
Lễ-Sanh Lê-Hương-Muội

[11/20/20]   Trên vai gánh nặng cả Càn- Khôn,
Khôn -khéo rủ nhau xuống cả phồn.
Phồn- tục theo hoài quên trở gót,
gót son biết đặng mất hay còn.

Phụng gáy non Nam ,Đạo trổ mòi,
Trổ mòi nhân- vật bốn phương Tròi.
Trời Âu,biển Á chờ thay sắc,
Sắc trắng mây lành phủ khắp nơi.

Tính chi những việc tới đâu đâu,
Đâu cũng Trời cao ở khởi đầu.
Đầu nhà xem rõ cơ trời đất,
Trời Đất không sai một mảy hào.

Từ thử nước Nam chẳng Đạo nhà,
Nay Ta gầy- dựng lập nên ra.
Ví bằng ai hỏi sao bao nả,
Rằng trẻ noi sau biến- hóa già,

Tích phước cho con , Tích hởi con.
Con còn lăn- líu lắm nghe con!
Con thương con cháu là thương Đạo,
Đạo chẳng ở xa ở tại con.

Tánh tự thông- minh hỏi của ai?
Ban cho nên mới rạng cân- đai.
Đường tu ví biết hồi lui bước,
Kẻo để ngày qua hết một ngày.

Triều thiên nhứt lộ định phong- quang,
Bất nhá trần- ai khả quí nhàn.
Thiện tánh tu tâm căn hữu thiện,
Thiên niên gia sự đắc bình an!

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN

Trang 105

[11/18/20]   Thiện ác đáo đầu đã biết chưa?
Hiểu rồi cái ác cũng nên chừa.
Theo làm âm- chất mai bồi đắp,
Thìs sẽ trở về chỗ vị xưa.

Sách dầu muôn cuốn dạy câu lành,
Nào kẻ học cao thế gọi lanh.
Đổi thử máy Trời coi có được.
Thì Ta đổi tội dữ ra lành.

Sai- lầm một thuở biết ăn năn,
Năn- nỉ lòng kia tự xét rằng,
Rằng ở đời thi nhơn- đạo trọn,
Trọn rồi Thiên- đạo mới hoàn toàn.

Gồng- gánh hai vai nặng nợ trần.
Có thân âu hẳn khổ cho thân.
Chưa no buổi sớm,lo nồi tối,
Cái kiếp oan kia khá vứt lần.

Lánh đường trần- tục đến non Tiên,
Lấy nước nhành- dương tưới lửa phiền.
Đã chẳng phải duyên không phải nợ,
Can chi con buộc tấm tình riêng.

Bên mình sầu vướng khá âu- lo,
Bước nhọc đường gay gắng chí dò.
Biển khổ chơi- vơi lằn sóng dập,
Mau chơn kẻo trễ bước con đò

Lòng Trời đâu có phụ riêng ai?
Ai đạo- đức hơn trổi một vài,
Vài quả thì công- trình phải nặng,
Nặng mà sau đặng đứng trên vai.

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN

Trang 104

[11/18/20]   Ngọc lành đáng giá biết bao lăm?
Để mẻ thì ai chẳng tiết thầm.
Đạo- đức cả đời đừng trở dữ,
Làm cho mất nghiệp mấy muôn năm.

Khanh- tể chưa hay bẵng hiếu thân,
Nhơn- luân trọn đạo đáng nên thần.
ví xưa biết chút đường tu niệm,
Thì chắc nay đà ngự các lân.

Khuya sớm tương dưa hết dục lòng,
Lòng dầu toan kế , kế sao xong.
Xong bề nhơn- đạo tua gìn trước,
Trước cửa không rồi mối đạo thông.

Mão đội không bằng lọng mát đầu ,
Làm sao cho đặng lọng cao cao?
Che năm họ mát lòng thêm mát,
Muốn đặng mát thì học sách nào?

Thiệt vàng gặp lửa tuổi càng cao,
Dầu gọi mình khờ cũng chẳng nao,
Theo Đạo Cao- Đài ơn cứu độ,
Muôn năm hưởng phước trở về sau.

Nhiễu điều ví đặng phủ gương trong,
Thì mới làm cho cái nghĩa đồng .
Dồn- dập mối sầu thân thảm thiết,
Thầy khuyên hành đạo sẽ vui lòng.

Đắc thất đều do tại máy Trời ,
Làm sao qua đặng chốn non khơi.
tuy không cao mấy mà khôn với,
Biết rõ cơ quan ắt biết đời.

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN
Trang 103

[11/17/20]   Sum vầy các sắc , các con nhà,
Dầu phải sang- hèn cũng một Cha,
Nương tựa con tua vầy hiệp bạn,
Đường đời cũng thế chẵng bao xa.

Khánh chuông tiếng khởi giục nhơn sanh,
Bỏ ác mà đi đến nẻo lành,
Kiếp phước phải ngừa là kiếp phạt,
Hễ là có thưởng phạt theo mình.

Xanh xanh nào có phụ người hiền,
Đã thấy trọn quyền đấng Chí -Thiên.
Lo lập nghĩa- nhân đồng loại giúp,
Đừng ham quyền- thế một mình riêng.

Chim khôn biết kiếm đậu cành lành,
Người thiện phải ngừa đức háo- sanh.
Tôn- trọng người như Trời với Phật,
ThươnThương- yêu cả hết chúng sanh thành.

Lợi- danh đã đọa biết bao người,
Nhiều kẻ nay còn ý dể ngươi.
Hễ muốn lợi danh mang thất- đức.
Thờ chung danh- lợi hết gần Trời.

Sách truyện xưa ghi đã lắm điều,
Như chuông tỉnh thế gõ nên kêu.
Đường tu ví bẵng không lo trước,
Đền điện Lương- Vương phải cháy tiêu.

Cho hay Trời, Phật chí công- bình,
Trước mắt ngờ ngờ thấy phép linh.
Huyền- diệu mũi kim qua chẳng lọt,
Đừng đừng xảo- mị gọi tài- tình.

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN
Trang 102

[11/16/20]   Làm lành cho trọn Phật , Trời thương ,
Hai chữ hơn thua chớ liệu _ lường.
Mừng thiệt là khi nương cảnh tịnh,
Khen chê ,giận ghét lẽ đời thường

Lời vàng nhắn hỏi khách trần gian ,
Một nẽo đường Tiên đáng mấy ngàn?
Bụi đất của trần là của tục,
Chưa ai đem đổi cảnh an nhà.

Tâm thành có thuở nghiệp nhà nên.
Đạo đức khuyên con cứ giữ bền.
Hễ đặng bữa cày buông bữa giỗ
Phân thân đâu đặng hưởng hai bên.

Đài-vân Quan -võ để phong thần,
Còn của Thầy đây để nhắc cân.
Muôn đức ngàn lành không sót một,
Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần.

Thiên thai nào phải tại trần nầy,
Chẳng phải giữa trời ,chẳng phải mây.
Đưa phép sanh tồn khuyên trẻ ngó,
Theo chơn giỏi bước níu theo thầy.

Khờ -ngây đã quá hội xuân rồi,
Rồi mới biết đời có bấy thôi.
Thôi chẳng tranh chi mồi phú quí,
Quí là đạo đức đó ai ôi!

Ai ôi ! tự nghĩ biết cho xa,
Xa bốn phương Trời cũng kiếm ra.
Ra mối manh thì tua liệu lấy,
Lấy nền Đạo chánh dẫn truyền ra.

Sanh đời nắng lửa với mưa dầu,
Tội là đâu ,phước lại là đâu.
Chíu chít như chim cơn khuất bóng,
Mới vui rồi tới chịu đeo sầu.

Cung trương chim đỡ thế nào đang,
Mất phước ôn nhu ấy mất nhàn.
Quyền biến dầu dùng khi buổi ngặt,
Dằn lòng nhớ tránh kế mưu gian.

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN
trang 101

[11/15/20]   Bàn Trị sự, Bàn Cai Quản cùng Đồng Đạo Thánh Thất và ĐIỆN THƠ PHẬT MẪU
Mountain view thành tâm cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN ,ĐỨC PHẬT MẪU, CÁC ĐẤNG THIÊN LIÊNG BAM HỒNG ÂN CHO cưu Phó Trị sự LÊ THIỆN THÀNH Đ ƯỢC SIÊU THĂNG TỊNH ĐỘ NƠI CỖI THIÊN LIÊNG HẰNG SỐNG và cũng chia buồn cùng gia đình Tuyết Trần
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

[11/15/20]   Bàn Trị Sự ,Bàn Cai Quản cùng Đồng Đạo nơi THÁNH Thất và ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU mountain view Dallas Tx xin hiệp tâm cùng Bàn Trị Sự ,Bàn Cai Quản cùng Đồng Đạo nơi Hương Đạo Florida CẦU NGUYÊN ĐỨC CHÍ TÔN ,ĐỨC PHẬT, CÁC ĐẤNG THIÊN LIÊNG BAN HỒNG ÂN CHO Cựu Phó Trị Sự LÊ THIỆN THÀNH được siêu thăng Tịnh độ nơi cỗi THIÊN LIÊNG HẰNG SỐNG
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Bài thuyết ĐẠO của ĐỨC HỘ PHÁP với đề tài " ĐẠO LÀ SỰ SỐNG CỦA CÀN KHÔN VŨ TRỤ "

[11/13/20]   cuối tuần này nếu quý đồng đạo có rảnh tới thánh thất phụ clean up , thât có mướn 1 dump trong vòng có 2 tuần . Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần. NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

LỄ THƯỢNG TƯỢNG tại nhà hiền tỷ Thái Thị Bốn ,vài hướng dẫn căn bản trên THIÊNG BÀN

Vài hình ảnh LỄ THƯỢNG TƯỢNG tại nhà hiền tỷ Thái Thị Bốn

Địa chỉ nhà ĐẠO hửu có buổi THƯỢNG TƯỢNG vào thứ sáu tuần này xin kính mời quý đồng đồng ĐẠO đ ến hay cùng nhau cầu nguyện
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒTÁT MA HA TÁT

Sau ĐÀN SÓC VỌNG 15/9 năm canh tý là bài thuyết ĐẠO của ĐỨC HỘ PHÁP về quyền và luật

Thần văn ,Thánh võ, hiếu đức trung nhơn
Dù văn có giỏi như thần, võ có giỏi như THÁNH làm người hiếu, trung vẫn trước tiên, đó là lời dạy của ĐỨC KHỔNG THÁNH

Tụng kinh cầu nguyện cho tổng thống Trump và Phu Nhân
Bàn trị sư Thánh THẤT và ĐIỆN Thơ Phật Mẩu mountain view Dallas TX tụng kinh DI LẠC và cứu khổ cầu nguyện cho president Donald Trump va phu nhân hảo đắc lương y diệu dược xóm hết bịnh covid 19
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒTÁT MA HA TÁT

Vía ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN và bài THÁNH GIÁO của NGÀI

Bài THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC CHÍ TÔN

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒTÁT MA HA TÁT, CẦU NGUYỆN ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẨU, CÁC ĐẤNG THIÊN LIÊNG BAN HỒNG ÂN CHO TOÀN NHÂN LOẠI ĐƯỢC AN CƯ THÁI BÌNH, SIÊU THĂNG TỊNH ĐỘ nhân ngày RẰM TRUNG NGƯƠN CHI LỂ .
Vừa rôi sau khi cúng ĐÀN xong có một vị Đạo hữu đề nghị tất cả những ai tham dự buổi cúng đều cần phải đeo khẩu trang, trong thời gian đại dịch hoành hành khắp nơi, kính xin quý đồng ĐẠO khắp nơi cho y kiến,vì có vị đeo vị không đeo . NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒTÁT MA HA TÁT

Rằm tháng 7 TRUNG NGƯƠN CHI LÊ ,bài thuyết ĐẠO của ĐỨC HÔ PHÁP về lê CHIẾN SỸ TRẬN VONG

Vài hình ảnh rằm TRUNG NGƯƠN hôm nay

Photos from Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas's post

Photos from Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas's post

Cõi Thanh Thiên lên miền Bồng Đảo,
Động Thiên Thai bảy lão đón đường,
Cam lồ rưới giọt nhành dương,
Thất tình lục dục như dường tiêu tan.
Cung Đẩu Tốt nhặt khoan tiếng nhạc
Đệ lịnh bài cánh hạc đưa linh.
Tiêu thiều lấp tiếng dục tình,
Bờ dương bóng phụng đưa mình nâng thân.
Cung Như Ý Lão Quân tiếp khách,
Hội THÁNH Minh giao sách Trường xuân .
Thanh quang rỡ rỡ đòi ngàn,
Chơn hồn khoái lạc lên đàng vọng THIÊN.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.
Tam cỬU

THÁNH THẤT Mountain view bị đập phá.
Kính thưa quý đồng ĐẠO khắp nơi, ngôi ĐIỆN THƠ PHÂT MẪU, và hậu điện trong tương lai đang bị những ngươi vô trí, vô tâm phá hoại. Kính mong quý đồng ĐẠO khắp nơi cùng cầu nguyện ĐỨC QUANG THÁNH ĐÊ QUÂN ( nhân ngày THÁNH ĐÁN của Ngài) mở huệ tâm, huệ trí cho họ đừng đập phá nữa. NAM MÔ HIỆP THIÊN ĐẠI ĐÊ QUANG THÁNH ĐÊ QUÂN

Vườn Ngạn Uyển sanh hoa đã héo
Khối hình hài đã chịu rã tan.
Bảy dây oan nghiệt hết ràng,
Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương.
Kìa thiên cảnh con đường vòi vội,
Ánh Hồng Quân đương chói Ngọc Lầu,
Cung Thiềm gắng bước cho mau,
Thoát ba Thần phẩm đứng đầu TAM Thiên.
Khá tỉnh thức tiền duyên nhớ lại,
Đoạn cho rôi oan trái buổi sanh,
Đem mình nương bóng CHÍ Linh,
Định tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.
Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
Phách anh linh ắt phải anh linh.
Quản bao thập ác lục hình,
Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT .
Vài hình ảnh đám tang của cựu nữ Chánh trị sự TRƯƠNG ÁNH TUYẾT tại nhà hoàn và nghĩa trang.

Vì lý do dịch bệnh khắp nơi, có không ít đồng đạo đã không thể hoặc không tiện tới THÁNH THẤT để cúng, cầu nguyện cho những bạn đồng hành với mình, vậy Kính mời quý đồng đạo cùng nhau cầu nguyện cho các vị trên đây được siêu thăng tịnh độ nơi cỗi THIÊN LIÊNG HẰNG SỐNG. NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

Kính mời quý đồng ĐẠO khắp cùng cầu nguyện cho cố Truyền Trạng TRẦN ANH DŨNG được qui hồi cựu vị. NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Bàn trị sự và bàn cai quản cùng đồng đạo nơi THÁNH THẤT VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU mountain view dallas TX USA thành kính cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU,CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ban hồng ân cho cựu nữ Chánh trị sự TRƯƠNG ÁNH TUYẾT được siêu thăng tịnh độ nơi cỗi THIÊN LIÊNG HẰNG SỐNG. NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT hôm nay nhân ngày cúng ĐÀN SÓC NHỰT có thêm lễ đại tường bạt tiến đạo hữu LÝ PHƯỚC , và bài thuyết đạo của ĐỨC HỘ PHÁP về các hạng khách trần nơi thế gian này. Kính mời quý đồng đạo cùng cầu nguyện cho đạo hữu LÝ PHƯỚC, và nghe bài thuyết đạo của ĐỨC HỘ PHÁP để biết mình ở hạng nào.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT ,bàn trị sự và bàn cai quản cùng đồng đạo THÁNH THẤT VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU mountain view dallas TX USA xin thành kính cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ban hồng ân cho đạo hữu Trần Văn Định quy vị lúc Tỵ thời tại quận 8 Sài gòn Việt Nam nhằm ngày mồng 3tháng 5 canh tý, được siêu thăng tịnh độ nơi cỗi THIÊN LIÊNG HẰNG SỐNG,NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT .

Happy birthday AMERICA, 4 of July, and GOD BLESS AMERICA . Thành kính cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN, ĐỨC PHẬT MẪU CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ban lương Y, DIỆU DƯỢC cho toàn thể nhân loại sớm thoát khỏi dịch bệnh Corona virus để có cuộc sống an lạc vui vẻ trở lại. Đàn Vọng NHỰT kỳ này và
Bài thuyết đạo của ĐỨC HỘ PHÁP về Đàn cơ ĐỨC CHÍ TÔN chỉ cho biết nước Mỹ sẽ là nơi truyền bá ĐẠO CAO ĐÀI.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT .

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN ,ĐỨC PHẬT MẪU CÁC ĐẤNG THIÊNG LIÊNG ban hồng ân cho toàn nhân loại thoát khỏi dịch bệnh Corona virus NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Our Story

Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas located in Dallas, Texas, USA. We are the Non-Profit Religious Organization under Section 151.310(a)(2) of the Texas Tax Code as a 501(c)(3) organization.. Our EIN: 1-75-2728547-6

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Dallas?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


5535 W Ledbetter Dr
Dallas, TX
75236
Other Religious Centers in Dallas (show all)
Led and the gospel deliverers Led and the gospel deliverers
Martin L King
Dallas, 75231

LED AND GOSPEL DELIVERS gospel vocal group

Kingdom Remnant Fellowship Kingdom Remnant Fellowship
Dallas, 75224

Churches advancing Gods Kingdom Together.

MPAC Ministries MPAC Ministries
9919 McCree Rd
Dallas, 75238

Men Pursuing Authentic Community - The Men's Ministry of the Lake Highlands Church

Iglesia Ebenezer Iglesia Ebenezer
4231 Maple Ave
Dallas, 75219

Iglesia Bautista Ebenezer está creciendo en número y en la comunión. Somos personas que han venido de todo el mundo para formar una familia de redimidos por el sacrificio de Cristo Jesus.

Hamilton Park United Methodist Church Hamilton Park United Methodist Church
11881 Schroeder Rd
Dallas, 75243

First United Methodist Church, Dallas First United Methodist Church, Dallas
1928 Ross Ave
Dallas, 75201

We are an inclusive church, welcoming people from all walks of life to show and share God's love since 1926.

El Programa de Ministerios Hispanos/Latinos El Programa de Ministerios Hispanos/Latinos
5901 Bishop Blvd
Dallas, 75205

The Hispanic/[email protected] Ministries Program of Perkins School of Theology advocates on behalf of Hispanic/[email protected] ministries.

Marsha R Carther Ministries Marsha R Carther Ministries
P. O. Box 542642
Dallas, 75354

Our Faith does not Rest in the wisdom of men, but in the Power of God

Greater Mt. Sinai Missionary Baptist Church Greater Mt. Sinai Missionary Baptist Church
4807 Burnside Ave
Dallas, 75216

First Dallas Student Worship First Dallas Student Worship
1707 San Jacinto St
Dallas, 75201

Transforming our world with God's Word... One life at a time.

Kingdom Harvest Church of God in Christ Kingdom Harvest Church of God in Christ
215 N Masters Dr
Dallas, 75217

Join us at the Wealthy Place where our Pastor is Bishop Dexter L. Coleman, Sr., and our First Lady is Missy. Paula Coleman.

Fellowship Students Fellowship Students
9330 N Central Expy
Dallas, 75231

The 6th-12th grade community at Fellowship Bible Church Dallas.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C