Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas

Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas

Comments

THÁNH GIÁO TỐI TRỌNG - TÒA THÁNH TÂY NINH
(Do tam vị chủ tể canh giữ...)
Đã trao cho tôi vào giờ Ngọ tiết trùng cửu (9. 9) Mậu Tuất - 2018.
_____________

(lưu ý: ành 1 - Do vị chức sắc Cao Đài phiên âm và trao cho tôi vào giờ Ngọ, trùng cửu Mậu Tuất 2018.
ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ.
Ngũ Thập Tứ Niên.
TÒA THÁNH TÂY NINH.
BỨC TÂM THƠ
“Của Bảo Đạo Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài”.
ngày 18-3- Kỷ Mùi. (dl:14-4-1979)
Kính gởi chư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài.
Kính Chư Hiền Đệ.
Trước cuộc biến thiên trong cửa Đạo hiện nay, do ảnh hưởng của cơ Đời, có một số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài tỏ ra hoang mang lo sợ không biết việc cải tổ cả cơ cấu tổ chức Hành Chánh Đạo có phạm đến luật pháp chơn truyền của Đạo hay không và làm như vậy có tội gì với Ngọc Hư Cung hay không?
Đặc biệt việc giải tán Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài làm cho số Chức Sắc đó càng thắc mắc lo âu hơn, vì họ tự thấy từ nay cách làm việc của họ buổi trước không còn thi thố như củ nữa và như vậy họ sẽ mất hết quyền hành đối với Chức Sắc và Bổn Đạo ở địa phương và họ không còn phương tiện bảo vệ luật pháp chơn truyền của Đạo.
Tôi rất thông cảm cảnh thắc mắc lo âu của mấy em đó vì đây là một việc chưa từng có từ khi mở Đạo đến giờ.
Nếu nói đến việc phạm luật Đạo, đặc biệt là Đạo Luật năm Mậu Dần thì điều đó hẳn có.Nhưng nói việc làm đó có tội hay không thì hẳn là không có tội với Thiêng Liêng, vì việc làm đó là do lịnh của nhà nước không thể bất tuân đặng.
Chúng ta là người tôn giáo, nhưng vẫn là công dân của nhà nước thì phải tuân hành tất cả luật lịnh của nhà nước, thậm chí nếu nhà nước ra lịnh giải tán Hội Thánh đóng cửa Tòa Thánh và các Thánh Thất chúng ta có cải lại đặng không?
Chúng ta không phải bạc nhược, yếu hèn nhưng chúng ta nên rằng dầu cho mãnh lông, hột cát không ra ngoài luật thiên điều thì việc cộng sản về cầm quyền trị thế trong cả nước cũng không ngoài luật thiên điều.
Như vậy nếu chúng ta chống lại nhà nước hiện nay thay trời trị thế thì chẳng khác nào chúng ta chống lại thiên điều, mà chống lại thiên điều là một việc không phải dễ đâu!
Còn thuận theo thiên điều mặc dù theo thực tế trước mắt có phần trái với việc làm từ trước, nhưng đối với Ngọc Hư Cung ắt là không tội.
Nói cho cùng thoảng như việc giải thể các cơ cấu tổ chức hành chánh Đạo có đắc tội với thiêng liêng đi nữa thì tội đó chỉ qui về cho cấp lãnh đạo của Hội Thánh ra lịnh trong khi các cấp dưới chỉ biết thừa hành mà thôi, nên không thể khép cấp thừa hành vào tội nào hết, mấy em biết sợ tội không lẽ cấp lãnh đạo đàn anh không biết sợ tội hay sao?
Hiểu như vậy Tôi thiết tha kêu gọi tất cả Chức Sắc Hiệp Thiên Đài cũng như Cửu Trùng Đài và Phước Thiện và luôn cả chư Tìn Hữu nên cùng nhau đi một đường, nghe một tiếng, nhứt tâm nhứt trí, hiệp đồng chư môn đệ trọn tuân hành theo lịnh của Hội Thánh thì sẽ được vững tâm yên trí rằng chi chi cũng có đàn anh lãnh đạo gánh chịu.
Nhược bằng, vì lý do nầy hay lý do khác bất đồng với Hội Thánh dầu không tỏ ra chống đối nhưng tự tách mình đứng ra ngoài cuộc, thụ động và không chịu hiệp đồng cùng chư môn đệ thì tự mình trọn gánh hết trách nhiệm về bước đường lập vị của mình không thể đổ thừa rằng không có ai nhắc nhở và chỉ bảo.
Về mặt pháp lý Tôi nhơn danh quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài đã chỉ rõ và qui trách nhiệm rõ ràng rồi nên ước mong rằng không còn điều chi thắc mắc.
Riêng về việc thi hành nhiệm vụ của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thì lẽ dĩ nhiên trong việc thay củ đổi mới của cơ chuyển thế từ thời kỳ lập công, qua thời kỳ lập đức, chức năng và phương châm hành đạo của tất cả mọi người dầu cho Chức Sắc hay Chức Việc hoặc Tín Hữu cũng đều đổi mới như trong lời kêu gọi chung số 6/HĐCQ ngày 07-3 Kỷ Mùi. (3-4-1979) của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ chớ không phải riêng cho Cửu Trùng Đài và Phước Thiện đâu.
Vậy thì chư Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mấy em phải nên sớm tỉnh giác tự mình giải hết chứng bịnh trầm trọng chung hiện nay của tất cả Chức Sắc là bịnh “QUAN LIÊU” Một phần không ít Chức Sắc Hiệp Thiên Đài lãnh phận sự Pháp Chánh thường coi mình như ông “Quan Tòa” ở ngoài đời và chỉ có biết “trị” bằng cách ngưng quyền giáng cấp hay trục xuất, chẳng khác nào một cái máy chém chỉ biết sát phạt mà thôi chớ không nhớ rằng vai tuồng chánh của Hiệp Thiên Đài là lập vị và bảo trọng ngôi vị cho người khác, chớ không phải là chờ có dịp để cất vị của họ.
Thường khi lại nghĩ sai ý nghĩa lời dạy của các Đấng Thiêng Liêng như câu “chẳng ai qua luật mà Hiệp Thiên Đài không biết” hoặc câu “không có điều bất công nào mà Hiệp Thiên Đài không biết” rồi từ chữ không biết lại hiểu ra là không trị vì nghĩ rằng hễ biết là phải trị liền.
Trái lại với chức năng của Hiệp Thiên Đài là lập vị và bảo trọng ngôi vị cho Chức Sắc hay Chức Việc là khi mình biết thì trước hết phải tìm cách sửa đương, nhắc nhở, khuyên dạy cách nào cho người sai lầm trở lại đường ngay nẻo chánh, chừng nào quá lắm không sửa đương đặng mới đem ra trị cho trọn câu “tiên giáo hậu trị”.
Có người hỏi nói vậy có mâu thuẩn với lời dạy của Thiêng Liêng là “nên thì để hư thì bỏ” hay không?
Xin trả lời không có gì là mâu thuẩn, vì trước tiên phải cố gắng dạy dỗ, sửa đương đến chừng không sửa đặng thì phải nhứt quyết hư thì bỏ hẳn chớ không nên dung dưỡng lưng chừng như trường hợp bao nhiêu người bị trục xuất ra khỏi Đạo nhưng vẫn sống phây phây trong cửa Đạo.
Ngoài ra các Chức Sắc Hiệp Thiên Đài thường cho mình có bổn phận bảo thủ luật pháp chơn truyền của Đạo nhưng chỉ hiểu với ý nghĩa đã qui định trong Đạo Luật năm Mậu Dần nơi chương thứ tư về “Tòa Đạo” là:
1- Luật: là Tân Luật và Luật Hội Thánh.
2- Pháp: là Pháp Chánh Truyền và Đạo Nghị Định.
Nhưng đó chỉ là những khuôn khổ những hàng rào để cho mọi Tín Hữu Cao Đài phải đi trong khuôn viên trật tự và giử vững quyền hành của Hội Thánh.
Ngày nay tuồi Đạo đã quá 50 rồi, trình độ học vấn phải lên cao hơn chẳng khác nào chúng ta học mãn niên học lớp một nay được lên lớp hai.
Bài vở cũ không phải bỏ hết nhưng không lập lại và bắt đầu học bài vở mới, làm bài mới.. Chúng ta không vì đó mà đòi phải làm bài cũ hoài để đứng mãi một chổ không tiến bộ cho theo kịp trào lưu hay sao?
Với nhận định đó, nếu chúng ta tìm hiểu ý nghĩa chơn truyền luật pháp một cách rộng lớn hơn thì chơn truyền của Đạo Cao Đài là lý chơn chánh của cơ tạo đoan từ vũ trụ đến nhơn sanh trong khuôn luật Bác Ái và Công Bằng.
Vậy lý chơn chánh đó là gì? Chẳng có chi lạ hơn câu kinh: “Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh” trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh tức là chỉ có sự HÒA HIỆP Âm Dương mà biến sanh ra cả Càn Khôn Vũ Trụ và chúng sanh.
Chơn truyền của Đạo Cao Đài hiện nay cũng phải hiểu không ngoài lý chơn chánh đó tức là lấy sự HÒA HIỆP trong tình THƯƠNG mà phổ truyền đặng thiệt hiện CƠ CỨU KHỔ về mặt thế và một CHÁNH GIÁO về mặt Đạo tiến lên lập đời MINH ĐỨC TÂN DÂN HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG HÒA BÌNH THẾ GIÁI.
Vậy thì vai tuồng của Hiệp Thiên Đài trong tương lai đây phải làm việc gì?
Hiệp Thiên Đài là chơn thần, Cửu Trùng Đài là thể xác, chơn thần có bổn phận dìu đở thể xác thế nào từ phàm chất cho ra Thánh Chất. Muốn thiệt hiện chu đáo vai tuồng đó thì chơn thần lúc nào cũng phải trong sáng, an tịnh mới đủ khả năng HÒA HIỆP với thể xác, để dìu đở thể xác luôn luôn đi theo con đường NHƠN NGHĨA chơn chánh để thiệt hiện CƠ CỨU KHỔ cho ra thiệt tướng với nếp sống VỊ THA không vị kỷ dứt bỏ phàm tâm nâng cao THÁNH ĐỨC xây dựng đời mới THÁNH ĐỨC MINH ĐỨC TÂN DÂN.
Cái khó khăn nhất của Chức Sắc Hiệp Thiên Đài là ở chổ đó, vì đa số Chức Sắc Hiệp Thiên Đài mấy em còn trẻ tuổi, kinh nghiệm ở đời chưa nếm đủ mùi, đối với Chức Sắc Cửu Trùng Đài hay Phước Thiện phần đông lại là lớn tuổi hơn về phần xác đáng là anh, chị, chú, bác của mình.
Như thế muốn thiệt hành đúng mức chức năng của Hiệp Thiên Đài cho xứng vai tuồng chơn thần trong sáng để dìu đở thể xác không phải chuyện dễ đâu.
Không phải lấy quyền bắt buộc người khác làm theo mình chỉ biểu đặng. Trái lại mình phải đạo đức hơn, thanh cao hơn, thánh đức hơn, trong sạch hơn xứng đáng làm gương mẫu cho người noi theo thế nào cho người thương mến mà làm theo chớ không phải sợ mà làm theo.
Không thể ngụy biện với thiên hạ đặng với câu: “Phải làm theo lời Tôi chỉ biểu, chớ đừng làm theo việc Tôi làm”.
Bảo thủ luật pháp chơn truyền của Đạo qua thời kỳ mới nầy phải hiểu với ý nghĩa rộng hơn:
- LUẬT: THƯƠNG YÊU là LUẬT duy nhứt của Đạo.
- PHÁP: CƠ CỨU KHỔ để lập đời THÁNH ĐỨC là CHƠN PHÁP duy nhứt, MỤC PHIÊU chánh yếu của Đạo Cao Đài.
- CHƠN TRUYỀN: LÝ CHƠN CHÁNH của CƠ TẠO ĐOAN là HÒA HIỆP âm dương tức là ĐIỀU HÒA xã hội trong TÌNH THƯƠNG HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG mới đem lại HÒA BÌNH THẾ GIỚI.
- Với thời đại mới, thời kỳ mới LẬP ĐỨC, quan niệm chơn truyền luật pháp hiểu rộng thêm cộng với quan niệm chơn truyền luật pháp thời kỳ trước, mấy em Chức Sắc HIỆP THIÊN ĐÀI đừng lo không có việc làm, trái lại nên lo mình không đủ đức hạnh và khả năng để thi hành sứ mạng cao trọng của HIỆP THIÊN ĐÀI mà thôi./.
HIỆP THIÊN ĐÀI ngày 18-3- Kỷ Mùi. (dl:14-4-1979).
(Ấn Ký).
Hồ Tấn Khoa.
bai ha dan Kim
+++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bach Ngoc Chung

We are Cao Dai disciples. We worship God Father (Duc Chi Ton), God Mother (Duc Phat Mau), Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, Hindu,... We believe all religions come from one GOD.

Cao Dai started in Tay Ninh, South Viet Nam in 1926. Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas founded in 1995. Our originated is in Dai-Dao Tam-Ky Pho-Do, Toa Thanh Tay Ninh started in South Viet Nam in 1926. We believe we are all brothers and sisters. We believe in Buddhism, Taoism, Confucianism, Christianity, Islam, Hindu. We believe that we are come from ONE.

Operating as usual

03/29/2021

Sớ tân cố cho đạo hưu NGUYỄN VĂN SÁU

03/29/2021

Vía ĐỨC THÁI THƯỢNG
Nhị ngoạc thập ngũ, phân tánh giáng sanh.
Nhứt thân ức vạn diệu huyền thần biến...

03/28/2021

NAM MÔ THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ TAM THANH ỨNG HÓA THIÊN TÔN
NAM MÔ THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

03/22/2021

HIỆP CỬU của ĐẠO HỬU NGUYỄN NHÂN xin quý đồng ĐẠO khắp nơi nghe lại bài giảng của ĐỨC HỘ PHÁP về hạng Khách Trần

03/15/2021

Vài hình ảnh ĐÀN SÓC NHỰT thời cúm vũ hán chưa qua khỏi, chỉ có BTS

03/15/2021

Sớ Sóc NHỰT CHI LỄ

03/15/2021

Kính Huynh Tỷ, THÁNH THẤT Mountain view có mở lớp cùng học giáo lý (về phần nghi lễ) nhưng có những vị không có thời gian tham ddự nay xiin nghe bài huấn dụ của HỘI THÁNH dạy về con nhà ĐẠO giồng đúng 18 tuổi phải đêm giấy tấm THÁNH đến BÀN TRỊ SỰ đổi sớ cầu ĐẠO thiệt tho và cách hành tang lễ của con nhà Đạo giồng đúng 18 tuổi mà không có minh thê.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

03/08/2021

Bài giáo lý hiền huynh Quyền Chánh Trị Sự Lê Phú Hữu đọc sau khi cúng Ngọ hôm nay.

03/02/2021

Vài hình ảnh đồng ĐẠO cầu siêu Hội và cúng sao

03/01/2021

Sớ Thượng Ngươn, Tân SỬU

02/22/2021

Cúng sao

02/22/2021

Bài thuyết ĐẠO của ĐỨC HỘ PHÁP nhân ngày Vía của ĐỨC CHÍ TÔN

02/22/2021

Sớ vía ĐỨC CHÍ TÔN, CỬU VỊ TINH QUÂN và sớ bạt tiến

[02/11/21]   VỊNH MAI
Mai là cốt-cách liễu tinh-thần,
Thi thiệt hồn mai,tuyết ấy trần.
Mai tuyết không thi mai tuyết não,
Thi không mai tuyết thế không xuân.
9-12-1925
Mai đeo tuyết ngọc biết bao lần,
Tuyết vẽ mày mai thắm- thía xuân.
Xuân có tuyết mai xuân hiệp tuyết,
Tuyết- mai vầy bạn xúm chào xuân.
Cũng đồng địa- vị cũng đồng đường,
Hứng tuyết tìm mai dưới giọt sương,
Mai tuyết hiệp đôi mai tuyết đẹp,
Tuyết giành trong sạch ,mai giành hương.
Nhơn vô tùng thế đắc tùng thiên,
Ưu-lự trần-gian ý vị nhiên,
Mạc hối tiền tình căn vĩ định,
Tự- nhiên dĩ hậu phản như tiền.
14/10/1925

BÀN TRỊ SỰ , BÀN CAI QUẢN CÙNG ĐỒNG ĐẠO THÁNH THẤT VÀ ĐIỆN THỜ PHẬT MẪU MOUNTAIN VIEW DALLAS TEXAS USA THÀNH KỈNH CẦU NGUYỆN ĐỨC CHÍ TÔN ,ĐỨC PHẬT MẪU ,CÁC ĐẤNG THIÊN LIÊNG BAN HỒNG ÂN CHO TOÀN THỂ ĐỒNG ĐẠO , ĐỒNG HƯƠNG VÀ GIA QUYẾN NĂM MỚI THÁI BÌNH, AN NINH , THỊNH VƯỢNG.
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

02/10/2021

Lễ cầu siêu và tiễn đưa hương linh Quyền Phó Trị Sự Hoàng Đình Hợp ngày 10/2/2021.

02/10/2021

Cầu siêu cho cựu Phó Trị Sự HOÀNG ĐÌNH HỢP tại nhà hoàn

Kính mong quý đồng Đạo hiệp Tâm cầu nguyện

KINH CẦU SIÊU

Đầu vọng bái Tây Phương Phật-tổ,
A-Di-Đà Phật độ chúng dân,
Quan-Thế Âm lân-mẫn ân cần.
Vớt lê thứ khổ trần đọa-lạc.
Đại-Thánh Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát,
Bố từ-bi tế bạt vong hồn.
Cứu khổ-nàn Thái-Ất Thiên-Tôn,
Miền âm-cảnh ngục-môn khai giải.
Ơn Đông-Nhạc Đế-Quân Quảng-đại,
Độ kẻ lành chế cải tai ương.
Chốn Dạ-đài Thập-Điện Từ-Vương,
Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết.
Giảm hình phạt bớt đường ly-tiết,
Xá linh-quang tiêu-diệt tiền-khiên,
Đặng nhẹ-nhàng thẳng đến cung Tiên.
Nơi phước-địa ở yên tu-luyện ,
Xin Trời Phật chứng lòng sở-nguyện,
Hộ thương sanh u hiển khương ninh.
( bạt tiến thì chỉ độc kinh cầu siêu 3 lần )
Niệm NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT

KINH KHI ĐÃ CHẾT RỒI

Ba mươi sáu cõi Thiên-tào,
Nhập trong Bát-Quái mới vào Ngọc-Hư.
Quê xưa trở, cõi đọa từ,
Đoạt cơ thoát tục bây chừ tuyệt luân.
Dưới chín lớp liên thần đưa rước,
Trên hồng quang phủ phước tiêu-diêu.
Linh-Tiêu-Điện, bảng danh nêu,
Nguyên-căn đẹp vẻ mỹ-miều cao thăng.
Kinh Bạch-Ngọc muôn lằn điễn chiếu,
Kêu chơn hồn vịn níu chơn-linh,
Năng lai năng khứ khinh khinh ,
Mau như điễn chiếu nhẹ thành bóng mây.
Cửa Tây-Phương khá bay đến chốn,
Diệt trần tình vui hưởng tiêu-diêu,
Tiên phong Phật-coy61 mỹ-miều,
Vào kinh Bạch-Ngọc lễ triều CHÍ-LINH.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT (niệm 3 lần )
NGUYỆT-TÂM CHƠN-NHƠN

KINH ĐƯA LINH-CỮU

Cầu các Trấn Thần-Linh trợ lịnh,
Giữ chơn-hồn xa lánh xác trần.
Nam-Mô Địa-Tạng thi ân,
Đưa đường Thiên-cảnh, Lánh gần Phong Đô.
Nam-Mô Tam-Trấn hư-vô,
Oai-nghiêm độ-rỗi Cao-đồ qui-nguyên.
Nam-Mô Tam Giáo diệu-huyền,
Tuyệt-luân Bát-Nhã đưa thuyền độ vong.
Nam-Mô Bạch-Ngọc Công-đồng,
Thần, Tiên, Thánh, Phật mở vòng trái-oan.
Nam-Mô Thượng-Đế Ngọc-Hoàng,

VÃNG SANH THẦN CHÚ


Nam-mô A -Di-Đa Bà Dạ,
Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha,
A-Di Rị-Đô Bà-Tì,
A-Di Rị-Đa Tất Đam Bà-Tì,
A-Di Rị-Đa Tì-Ca Lan-Đế,
A-di Rị-Đa Tì-Ca Lan-Đa,
Dà Di-Nị-Dà-Dà-Na Chỉ-Đa Ca-Lệ Ta-Bà Ha ( 3 lần)
Rồi niệm câu chú : NAM -MÔ CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG ĐẠI-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT ( 3 lần )

[02/07/21]   TỨ CỬU BẠT TIẾN cho Đạo Hữu NGUYỄN NHÂN

Kính mong quý đồng Đạo hiệp Tâm cầu nguyện

KINH CẦU SIÊU

Đầu vọng bái Tây Phương Phật-tổ,
A-Di-Đà Phật độ chúng dân,
Quan-Thế Âm lân-mẫn ân cần.
Vớt lê thứ khổ trần đọa-lạc.
Đại-Thánh Địa-Tạng-Vương Bồ-Tát,
Bố từ-bi tế bạt vong hồn.
Cứu khổ-nàn Thái-Ất Thiên-Tôn,
Miền âm-cảnh ngục-môn khai giải.
Ơn Đông-Nhạc Đế-Quân Quảng-đại,
Độ kẻ lành chế cải tai ương.
Chốn Dạ-đài Thập-Điện Từ-Vương,
Thấy hình khổ lòng thương thảm thiết.
Giảm hình phạt bớt đường ly-tiết,
Xá linh-quang tiêu-diệt tiền-khiên,
Đặng nhẹ-nhàng thẳng đến cung Tiên.
Nơi phước-địa ở yên tu-luyện ,
Xin Trời Phật chứng lòng sở-nguyện,
Hộ thương sanh u hiển khương ninh.
( bạt tiến thì chỉ độc kinh cầu siêu 3 lần )
Niệm NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT 3 lần

[02/06/21]   ĐỆ CỬU CỬU cho Đạo Hữu DƯƠNG VĂN ĐIỀN.
Kính mong quý đồng Đạo hiệp tâm cầu nguyện.

KINH ĐỆ CỬU CỬU

Vùng thoại-khí bát hồn vận chuyển,
Tạo-Hóa-Thiên sanh biến vô cùng.
Hội-Bàn-Đào,Diêu-Trì-Cung,
Phục sinh đào hạnh rượu hồng thưởng ban.
Cung Bắc-Đẩu xem căn quả số,
Học Triều-Nghi vào ở Linh-Tiêu.
Ngọc-Hư-Cung, sắc lịnh kêu,
Thưởng, phong,trừng trị, phân điều đọa thăng
( CỬU NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG)
Nơi Kim-Bồn vàn-vàn ngươn chất,
Tạo hình-hài các bật nguyên nhân.
Cung-Trí-Giác , trụ tinh-thần,
Hườn hư mầu-nhiệm thoát trần đăng Tiên.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT ( niệm 3 lần )
DIÊU-TRÌ-KIM-MẪU

[02/06/21]   ĐỆ NHẤT CỬU cho cựu phó trị sự HOÀNG ĐÌNH HỢP
Kính mời quý đồng Đạo hiệp tâm cầu nguyện.

KINH ĐỆ NHẤT CỬU


Vườn Ngạn-Uyển sanh hoa đã héo,
Khối hình- hài đã chịu rã tan.
Bảy dây oan-nghiệt hết ràng,
Bợn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương.
Kìa thiên- cảnh con-đường vọi-vọi,
Ánh Hồng-Quân đương chói Ngọc-Lầu,
Cung Thiềm gắng bước cho mau,
Thoát ba Thần phẩm đứng đầu Tam-Thiên.
Khá tỉnh thức tiền duyên nhớ lại,
Đoạn cho rổi oan trái buổi sanh ,
Đem mình nương bóng Chí-Linh,
Định Tâm chí Thánh mới gìn ngôi xưa.
Hồn định tỉnh đã vừa định tỉnh,
Phách anh- linh ắt phải anh-linh.
Quản bao thập ác lục hình,
Giải thi thoát khổ diệt hình đoạn căn.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT ( niệm 3 lần )
NHỨT-NƯƠNG DIÊU-TRÌ-CUNG

02/01/2021

Lễ tang cố Phó Trị Sự Hoàng Đình Hợp, qui vị ngày 17 tháng 12 năm Canh Tý (DL: 29/1/2021), hưởng thọ 73 tuổi.

01/30/2021

Vài hình ảnh thượng sớ Tân cố cho Phó trị Sự HOÀNG ĐÌNH HỢP và Bát cửu cho Đạo Hữu DƯƠNG VĂN ĐIỀN

01/30/2021

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT. Kính mong quý đồng ĐẠO khắp nơi hiệp tâm cầu nguyện cho cựu Phó Trị Sự HOÀNG ĐÌNH HƠP, và Đạo HỬU DƯƠNG VĂN ĐIỀN được siêu thăng tịnh độ nơi cỗi THIÊN LIÊNG HẰNG SỐNG. Ngày mai chủ nhật làm LỄ phát tang,cầu siêu.Hôm qua có sớ Tân cố và Bát cữu cho Đạo Hữu DƯƠNG VĂN ĐIỀN. Bàn Trị Sự và Ban cai quản cùng đồng đạo nơi Thánh Thất và Điện Thờ Phật Mẫu Mountain view Thành Kỉnh cầu nguyện ĐỨC CHÍ TÔN , ĐỨC PHẬT MẪU ,CÁC ĐẤNG THIÊN LIÊNG ,ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT BAN HỒNG ÂN CHO CỰU PHÓ TRỊ SỰ HOÀNG ĐÌNH HỢP VÀ DƯƠNG VĂN ĐIỀN được siêu thăng tịnh độ nơi cõi Thiên Liêng Hằng sống.

KINH ĐỆ BÁT CỬU

Hơi Tiên-tửu nực-nồng thơm ngọt,
Phi-Tưởng-Thiên để gót tới nơi.
Mùi trần khi đã xa khơi,
Say sưa bầu khí bồi-hồi chung phong.
Cung Tận-Thức thần-thông biến-hóa,
Phổ-Đà-Sơn giải quả Từ-Hàng.
Cỡi Kim-Hẩu, đến Tịch-San,
Đẩu-Vân nương phép Niết-Bàn đến xem.
Cung Diệt-Bửu ngọc rèm đã xủ,
Nghiệp hữu-hình tượng đủ vô-vi.
Hồ Tiên vội rót tức thì,
Nước Cam-Lồ rửa ai bi kiếp người.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA TÁT ( niệm 3 lần)
BÁT-NƯƠNG-DIÊU-TRÌ-CUNG

01/26/2021
01/26/2021

Photos from Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas's post

01/26/2021

Chủ Nhật 24/1/2021

01/17/2021

Kính mời quý đồng ĐẠO nghe lại bài giảng của ĐỨC HỘ PHÁP về càng _Khôn vũ trụ

01/11/2021
01/11/2021

Hình ảnh Lễ Tiểu Tường của cố cựu Quyền Chánh Trị Sự Nguyễn Minh Văn.

[01/03/21]   Đang tìm quyển Giáo Lý CAO ĐÀI của Ngài Tiếp Pháp TRƯƠNG VĂN TRÀNG xuất bản trước 1975 . Kính xin quý Đồng Đạo nào biết chỉ dùm.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

01/03/2021

BÀI THÁNH GIÁO GIẢI THÍCH VỀ SỰ CHẾT
NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

12/30/2020

Thật cảm động, 1 ĐẠO TÂM trẻ tuổi đến THÁNH THẤT xin NHẬP MÔN cho bà ngoại và THƯỢNG SỚ TÂN CỐ

12/28/2020

Bao nhiêu công quả bấy nhiêu phần

[12/28/20]   ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
Cửu thập lục niên
TÒA-THÁNH TÂY-NINH
--------***--------
THÁNH-THẤT và ĐIỆN-THỜ PHẬT-MẪU MOUNTAIN VIEW, DALLAS, TEXAS
5535 W. Ledbetter Dr. Dallas, Texas 75236
Đt. 972-780-4706
------------
PHÂN-ƯU
Vô cùng thương-tiếc khi được tin
Hiền-Tài Phạm-Văn-Khảm:
Cựu Quyền Khâm-Châu-Đạo California,
Cựu Chủ-Tịch Ủy-Viên Hội-Đồng Liên-Tôn tại Hải-Ngoại,
Cựu Chủ-Trưởng Cơ-Quan Đại-Diện Cao-Đài Hải-Ngoại,
Chủ-Nhiệm kiêm Chủ-Bút Cao-Đài Học-Viên USA.
vừa qui-liễu lúc Mẹo thời, ngày 11-11-năm Canh-Tý ( dl. 25-12-2020 ) tại thành-phố Wesminster, CA. Hoa-kỳ, hưởng thọ 82 tuổi.
Tôi, Quyền Chánh-Trị-Sự Lê-Phú-Hữu, xin thay mặt Chức Sắc, Chức-Việc Bàn-Trị-Sự, Bàn Cai-Quản cùng Đồng Đạo nơi Thánh-Thất và Điện-Thờ Phật-Mẫu, cầu-nguyện ĐỨC CHÍ-TÔN, ĐỨC PHẬT-MẪU, và các Đấng Thiêng-Liêng ban hồn-ân cho Chơn-Linh Hiền-Huynh Hiền-Tài Phạm-Văn-Khảm được nhẹ-nhàn siêu-thoát và cao-thăng Thiên-Vị.
Sau thành thật chia buồn cùng tang-gia hiếu-quyến.
Thành-kính phân-ưu.
Thánh-Thất Mountain View, ngày 14-11-Canh-Tý ( Dl. 27-12-2020 )

Q.Chánh-Trị-Sự Lê-Phú-Hữu

12/27/2020

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

[12/14/20]   LỤC NƯƠNG

Mừng nay đường đạo đã êm chơn
Vàng ngọc công-khanh chẳng dám hơn.
Rượu cúc Bàn-đào chờ hội ẩm,
Thuốc Tiên lò tạo giữ sanh-tồn.
Bồng-lai vắng mặt Tiên buồn nhớ,
Dinh-đảo nghiên tai Thánh khảy đờn.
Trước chẳng giữ ngôi ,ngôi mới mất,
Cân phân thế-tục phẩm chi sờn.
13-1-1926 (cầu kho )

THẦY

Thành-tâm niệm Phật
Tịnh,tịnh,tịnh,tịnh,tịnh
Tịnh là vô nhứt vật
Thành tâm hành đạo
14-1-1926

Ông đốc- Bản xin chấp bút

THẦY

Bút nở mùa hoa đã có chừng,
Chẳng như củi mục hốt mà bưng.
Gắng công ắt đặng công mà chớ,
Buồn bực rồi sau mới có mừng.

Tu như cỏ úa gặp mù sương,
Đạo vốn cây che mát-mẻ đường.
Một kiếp muối dưa muôn kiếp hưởng.
Đôi năm mệt-nhọc vạn năm bường,
Có thần nuôi-nấng thần càng mạnh,
Luyện khí thông-thương khí mới tường.
Nhập thể lòng trong gìn tịnh-mẫn,
Nguồn Tiên ngọn Phật mới nhằm phương.
QUÍ-CAO 16-1-1926

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN

Trang 209

Our Story

Cao Dai Tay Ninh Temples of Texas located in Dallas, Texas, USA. We are the Non-Profit Religious Organization under Section 151.310(a)(2) of the Texas Tax Code as a 501(c)(3) organization.. Our EIN: 1-75-2728547-6

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


5535 W Ledbetter Dr
Dallas, TX
75236
Other Religious Centers in Dallas (show all)
New Horizons Bible Believers Worship Center New Horizons Bible Believers Worship Center
1026 S Beckley Ave
Dallas, 75203

Experience the joy and peace which comes from worshipping God and fellowshipping with His people. Putting biblical values into practice, our church creates space for people to connect and experience spiritual development.

God House of Worship MBC-Dallas God House of Worship MBC-Dallas
3711 Humphrey Dr
Dallas, 75216

Our Pastor: Donnie Rose, Sr. - Our Motto: Power of a Praying Church - Our Goal: HEAVEN

Ministry Of Compassion Ministry Of Compassion
3702 Bertrand Ave
Dallas, 75210

Religious Organization

No Limit International Ministries No Limit International Ministries
3707 Copeland Street
Dallas, 75210

No Limit Intl,a multicultural, non-denom church that encourages & empowers people of all ethnicities&cultures 2 overcome life obstacles & live a “No Limit Life"

Greater Deliverance Apostolic Church Greater Deliverance Apostolic Church
1402 E Waco Ave
Dallas, 75216

Where the Apostolic Doctrine is taught and where souls are being delivered and set free.

Pathway Ladies Ministry Pathway Ladies Ministry
8510 Military Pkwy
Dallas, 75227

Come join the ladies ministry as we come together connecting on different levels~ and explore the great depths of God!

Iglesia de Cristo - Amigos de la Bond Iglesia de Cristo - Amigos de la Bond
146 N Bond Ave
Dallas, 75211

Somos una iglesia ubicada en Dallas, TX dedicada a estudiar y enseñar la bendita palabra de Dios.

A.T.R. Walk By Faith Ministry A.T.R. Walk By Faith Ministry
4114 Ramona Ave
Dallas, 75216

A community that is committed to ministering to the whole man- spirit, mind & body. ATR is working in the community to establish bridges to enable people to get educational assistance through after-school tutoring & GED preparation classes.

Agape Baptist Church Agape Baptist Church
8515 Greenville Ave
Dallas, 75243

Tuzarh, Oct. thawk in service 2 kan ngei cang lai: - 1st service: 10:45 am - 12 pm - 2nd service: 1:00 - 2:30 pm

A Father's Table A Father's Table
6932 Greenville 162
Dallas, 75231

A Taste of the South, Inc. presents A Father Table A Culinary Celebration of Men and the Women who love them. www.afatherstable.com

Cfn Church Cfn Church
3404 Conway ST.
Dallas, 75224

CFN Church brings people together as family- from Christ for the Nations Campus and the DFW Community. We worship, praise, pray, and study the Bible- walking in salvation, healing, and freedom through the Holy Spirit.

Power & Life Church Power & Life Church
4041 W. Wheatland Rd Suite 164
Dallas, 75237

A Church where no one has a past but everyone has a future