Wat Buddhamongkolnimit NM

Wat Buddhamongkolnimit NM

Comments

วัดพุทธมงคลนิมิต
ประวัติวัดพุทธมงคลนิมิต
เมืองแอลบูเคอร์กี้ มลรัฐนิวแม็กซิโก สหรัฐอเมริกา
ชื่อวัด (ภาษาไทย) วัดพุทธมงคลนิมิต,,,ชื่อวัด (ภาษาอังกฤษ) Wat Buddhamongkolnimit
สถานที่ตั้ง 320 Louisiana Blvd SE , Albuquerque , NM 87108
โทรศัพท์ (505) 268-4983 โทรสาร (505) 268-0255
http://www.watthainm.com [email protected]
นามเจ้าอาวาส พระครูโสภณศาสนวิเทศ
จดทะเบียนทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่พ.ศ.2537/1994 ตาม
หนังสือเลขที่ 1672960 เมือง Albuquerque รัฐ New Mexico
ประวัติการก่อตั้งวัด เมื่อต้นพุทธศักราช 2537/1994 พุทธศาสนิกชนในเมืองอัลบูเคอร์กี้ นิวแม็กซิโก และเมืองใกล้เคียง ทั้งที่เป็นคนไทย ลาว อเมริกัน เป็นต้น ได้รวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการให้มีการสร้างวัดทางพระพุทธศาสนาขึ้น ณ เมืองนี้ เป็นศูนย์รวมจิตใจและวัฒนธรรม และเป็นสถานที่ประกอบสามัคคีกรรมต่างๆ ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีวัดทางพระพุทธศาสนาในเมืองนี้มาก่อน
ดังนั้น พุทธศาสนิกชนกลุ่มนี้ ได้อาราธนานิมนต์ท่านพระครูสังฆรักษ์ มนัส กตปุญฺโญ(คำมามูล) ซึ่งในขณะนั้นปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดพรหมคุณาราม อริโซน่ามาเป็นผู้นำพาพุทธศาสนิกชนสร้างวัดพร้อมกันนี้ก็ได้รับคำปรึกษา
และคำแนะจากสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชกิตติเวที ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยฯ และท่านอาจารย์พระมหายรรยง ฐานวโร(แก้วยา) เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในขณะนั้น เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังได้รักบความเมตตานุเคราะห์จัดพระสงฆ์ มาช่วยปฎิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธ-มงคลนิมิตในนามสมัชชาฯอีกด้วย
,,,วัตถุประสงค์^^^^
จากการประชุมปรึกษาหารือกันหลายครั้งถึงแนวทางและวิธีการในการสร้างวัดในที่สุดก็ได้มีบทสรุปอันเป็นวัตถุประสงค์ในการสร้างวัดคือ
>>>1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในมลรัฐนิวแม็กซิโก
>>>2. เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวพุทธในมลรัฐ นิวแมกซิโก
>>3. เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและศาสนพิธีต่างๆทางพระพุทธศาสนา
>>>>4. เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนทุก เชื้อชาติ
>>>>สถานที่ตั้ง
วัดพุทธมงคลนิมิต ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัลบูเคอร์กี้ รัฐนิวแมกซิโก ในระยะเริ่มต้นโดยการนำของพระครูสังฆรักษ์มนัส กตปุญฺโญ ได้ตั้งวัดแห่งแรกอยู่ ณ บ้านเลขที่ 244 Alcazar St. SE. Albuquerque , NM .. 87109
มีอาณาบริเวณประมาณ 1/2 เอเคอร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2542/1999 โดยการนำของพระครูโสภณศาสนวิเทศ (เจริญ สุขแสง) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบันพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวัด และพุทธศาสนิกชนทุกคน ได้พร้อมใจกันย้ายวัดพุทธมงคลนิมิต จากที่เดิมมาอยู่ ณ ที่อยู่ ปัจจุบันคือ 320 Louisiana Blvd Se Albuquerque, NM. 87108 เนื่องจากที่เดิมครับแคลและสถานที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติศาสนกิจ
ดังนั้น จึงได้ดำเนินการย้ายเพื่อความสะดวก กว้างขวาง ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่อไป©26/54/63
®22/05/64/21/ธรรมทาน,ธรรมพร_/NM*"USA**^^Thanks P/R
รับแล้วนะเจ้าคะ สาธุค่ะ
ROAD RUNNER FOOD BANK / US POSTAL SERVICE FOOD DRIVE , ABQ / LAS CRUSES / RIO RANCHO /

Roadrunner Food Bank – Albuquerque Warehouse

Hours of Operation: Monday through Friday, 8 am to 4 pm

Please call us if you have questions
Albuquerque
Call 505.349.8921
Food Assistance Line: 505.349.5340
Toll Free: 866.327.0267
General E-Mail: [email protected]

Las Cruses

Roadrunner Food Bank – Las Cruces Office

Hours of Operation: Monday through Friday, 8 am to 4 pm

Amanda Cuba
Community Initiatives Manager

[email protected]
575.323.5150
505 S. Main St. Suite 149 A
Las Cruces, NM 88001
🌈ชบาทิพย์🌈🇾🇪ขอน้อมถวายองค์ภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี🌷สุนันทาเทวี🌷🇾🇪ครอบครัวทองดี(สีทองดี)

Non-Profit Organization

Operating as usual

08/19/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา สร้างบารมี เริ่มต้นสิ่งดีๆในยามเช้า

08/19/2021

ขอเชิญร่วมทำวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เจริญจิตตภาวนา แผ่เมตตา มาณโอกาสนี้

08/18/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็น ณ โอกาสนี้

08/17/2021

ขอเชิญร่วมทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา มา ณ โอกาสนี้

08/17/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรสวดมนต์ (ทำวัตรเย็น) และร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตรสูตร เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา

ทำวัตรเย็น เริ่มสวดเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ทำวัตรเช้า (แปล) เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา)

08/16/2021

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลาย ร่วมทำวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา มา ณ โอกาสนี้

08/15/2021

บุญเดือน 9 ข้าวประดับดิน
ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญข้าวประดับดิน
เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติ ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว
อาทิตย์ที่. 22 สิงหาคม 2654
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

บุญเดือน 9 ข้าวประดับดิน
ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญข้าวประดับดิน
เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติ ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว
อาทิตย์ที่. 22 สิงหาคม 2654
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

08/15/2021

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลาย ร่วมทำวัตรเช้า สวดมนต์ นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา มา ณ โอกาสนี้

08/14/2021

ขอเชิญร่วมทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา มาณโอกาสนี้

08/13/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรเช้า(แปล) มา ณโอกาสนี้

08/13/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรสวดมนต์ (ทำวัตรเย็น) และร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตรสูตร เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา

ในช่วงเย็น เริ่มสวดเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
ช่วงเช้า ทำวัตรเช้า (แปล) เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป หมายเหตุ : เวลาท้องถิ่นรัฐนิวเม็กซิโก)

08/12/2021

บุญเดือน 9 ข้าวประดับดิน

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญข้าวประดับดิน
เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติ ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว

อาทิตย์ที่. 22 สิงหาคม 2654
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

บุญเดือน 9 ข้าวประดับดิน

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญข้าวประดับดิน
เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติ ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว

อาทิตย์ที่. 22 สิงหาคม 2654
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

08/12/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรเช้า(แปล) มา ณโอกาสนี้

08/11/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรเช้า(แปล) มา ณโอกาสนี้

08/10/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาร่วมกัน

08/10/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรสวดมนต์ เพิ่มบุญ เสริมบารมี และสิริมงคล ณ โอกาสนี้

08/09/2021

ขอเชิญร่วมทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา แผ่บุญกุศล ณ โอกาสนี้

08/08/2021

ขอเชิญร่วมทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา

08/08/2021

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมทำวัตรสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ความผาสุขร่มเย็นแก่ชีวิต และแผ่เมตตาจิต อันนำมาสู่สันติภาพ สันติสุขสู่โลกใบนี้

08/07/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา แผ่บุญกุศล ณ โอกาสนี้

Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post 08/06/2021

ขออนุโมทนาเจ้าภาพ
SOMSACK VORAPHETH ภรรยา พร้อมด้วยกัลยาณมิตรได้กราบอาราธนานิมนต์พระสงฆ์วัดพุทธมงคลนิมิตเพื่อเจริญพระพุทธมนต์ในการทำบุญบ้าน และเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน

บุญใดที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ขอกัลยาณมิตรทั้งหลาย จงร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนา เสมือนหนึ่งว่าท่าน เป็นผู้สร้างบุญนั้นด้วยตัวท่านเอง

ขอความสุข ความเจริญรุ่งเรือง จงมีแต่ท่านทุกเมื่อเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ

08/06/2021

ขอเชิญสาธุชนร่วมทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และแผ่เมตตามา ณ โอกาสนี้

08/06/2021

ขอเชิญร่วมทำวัตรสวดมนต์สร้างบุญบารมีร่วมกัน ณ โอกาสนี้เทอญ

08/05/2021

ทำวัตรสวดมนต์สร้างบารมี

Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post 08/05/2021

กัลยาณมิตร กัลยาณธรรมทุกท่าน ขอจงร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนาในทานบารมีที่เกิดขึ้นแล้วนี้ เสมือนหนึ่งท่านเป็นผู้ทำด้วยมือของท่านเองทุกประการ

ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลในวันนี้ ได้แก่
เจ้าภาพบุญ

Samuen Butharacha
Cracking' Crab Seafood Boil
Mimy Singvilay
Nick Singvilay
พร้อมด้วยครอบครัวและคณะ
ได้น้อมนำภัตตาหารหวานคาวน้อมถวายแด่พระสงฆ์

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงปกปักษ์รักษา อำนวยพรให้คณะเจ้าภาพทุกท่านพร้อมครอบครัว จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีเงินใช้มีทองเก็บ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สมปรารถนาทุกประการ ด้วยกุศลอันไพบูลย์นั้นเทอญ

08/05/2021

ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายร่วมทำวัตรสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ณ โอกาสนี้

08/04/2021

ขอช่วยร่วมทำวัตรสวดมนต์ ทำวัตรเช้า สร้างบารมีร่วมกัน

08/04/2021

ขอเชิญร่วมทำวัตรสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และร่วมอนุโมทนาบุญในกาลครั้งนี้

08/03/2021
08/02/2021
Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post 07/31/2021

อนุโมทนาเจ้าภาพบุญวันเกิด คุณประยูร คนเที่ยง Prayoon Khontieng & Melinda Waggoner พร้อมด้วยคณะ

ทำบุญวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต ครอบครัว หน้าที่ การงาน ขอความสุขกาย สบายใจ ความเจริญรุ่งเรืองจงมีแต่ท่านทุกเมื่อเทอญ

Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post 07/30/2021

เจ้าภาพบุญ Susan Limary, Khambay & Thong พร้อมด้วย Mimy Singvilay ทำบุญถวายภัตตาหารเพล และทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้บรรพบุรุษผู้วายชมน์ Tang Bu Kok, Feune Cheng, & Phouthone Limary

ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลัน ด้วยอานุภาพแห่งรัตนตรัยสาม คือ พุทธรตนะ ธรรมรตนะ สังฆรตนะ ขอสรรพอวมงคลทั้งหลายของท่าน จงพินาศไป

ขอความเจริญด้วยอายุ ความเจริญด้วยทรัพย์ ความเจริญด้วยศิริ ความเจริญด้วยยศ ความเจริญด้วยกำลัง ความเจริฐด้วยวรรณะ ความเจริญด้วยสุข จงมีแก่ท่านในกาลทั้งปวงเทอญ

Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post 07/26/2021

ประมวลภาพทำบุญวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564/2021

Asalaha Puja day and
Buddhist Lent Day 2021
Wat Buddhamongkolnimit
(The Buddhist Temple of New Mexico)
320 Louisiana Blvd. SE.
Albuquerque, NM 87108-3138 Tel. (505) 268-4983

Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post 07/26/2021

ประมวลภาพทำบุญวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
ภาพกิจกรรมเวียนเทียน
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564/2021

Asalaha Puja day and
Buddhist Lent Day 2021
Wat Buddhamongkolnimit
(The Buddhist Temple of New Mexico)
320 Louisiana Blvd. SE.
Albuquerque, NM 87108-3138 Tel. (505) 268-4983

Photos from Wat Buddhamongkolnimit NM's post 07/26/2021

ประมวลภาพทำบุญวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา
ภาพแห่เทียนพรรษา
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564/2021

Asalaha Puja day and
Buddhist Lent Day 2021
Wat Buddhamongkolnimit
(The Buddhist Temple of New Mexico)
320 Louisiana Blvd. SE.
Albuquerque, NM 87108-3138 Tel. (505) 268-4983

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


320 Louisiana Blvd SE
Albuquerque, NM
87108

Opening Hours

Monday 8:30am - 8:30pm
Tuesday 8:30am - 8:30pm
Wednesday 8:30am - 8:30pm
Thursday 8:30am - 8:30pm
Friday 8:30am - 8:30pm
Saturday 8:30am - 8:30pm
Sunday 8:30am - 8:30pm
Other Religious Organizations in Albuquerque (show all)
Harvest Youth Harvest Youth
5331 Montano Rd NW
Albuquerque, 87120

Harvest Youth is a family. We build relationships with each other and strengthen the one true relationship we have with Jesus.

Spctrm Student Ministries Spctrm Student Ministries
4001 Osuna Rd NE
Albuquerque, 87109

Don’t go through life alone! There’s a place for you in our SPCTRM family!

Iglesia Nueva de la Vida en Cristo: La Comunidad Global Iglesia Nueva de la Vida en Cristo: La Comunidad Global
Albuquerque

Bienvenido a la Comunidad. Entrenamos entre sí a lo largo de lo que permitimos a Cristo a regenerar nuestra voluntad y la reforma de nuestras mentes con Su amor sabio y como vivir una vida sabia, amorosa, y útil.

Metro Church COGIC Metro Church COGIC
4800 Lomas Blvd NE
Albuquerque, 87110

Come join us!!! Sunday’s at 10:30AM in person and on Facebook LIVE on Tuesday's at 7:15pm.

New Path Ministries New Path Ministries
511 Madiera SE
Albuquerque, 87108

We are a six-month residential discipleship program, a Christian home in Albuquerque. Our goal is to train men to live Courageously and be able to say as Joshua said in Joshua 24:15, As for me and my house, we will serve the Lord.

The Order of Preachers, Independent The Order of Preachers, Independent
5309 Bogart St. NW
Albuquerque, 87120

The Order of Preachers, Independent

First Abq First Abq
10101 Montgomery Blvd NE
Albuquerque, 87111

B R I N G J E S U S Sundays in person or online Traditional 9:00am | Contemporary 11:00am

Sandia Baptist Church Albuquerque Sandia Baptist Church Albuquerque
9429 Constitution Ave NE
Albuquerque, 87112

Here at Sandia Baptist Church, we are all about connecting people to Jesus... CONNECT TO JESUS. GROW IN JESUS. REACH WITH JESUS.

Common Ground Church Common Ground Church
6521 Paradise Blvd NW Suite H
Albuquerque, 87114

Leading every person toward Unity in JESUS We exist to show every person that we all have value, hope, and purpose. We celebrate our diversity and uniqueness while we find our identity in Jesus.

Crestview Community Church Crestview Community Church
301 Chama St NE
Albuquerque, 87108

A Community Before Christ!

Grace United Methodist Church Grace United Methodist Church
420 San Lorenzo NW
Albuquerque, 87107

A United Methodist Church in the north valley of Albuquerque, NM