Jeshim Church

Jesus is the Source of Hope International Ministries(JESHIM), is a Church in Uganda engaged in the mission of Jesus Christ in today’s world.

James 1:27

Operating as usual

[12/29/16]   Now in the sixth month the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth,
to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary.
And he came in unto her, and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee.

LUKE 1:26-28

[12/29/16]   Inda ye igeze mu mezi
atandatu, marayika Gaburiyelie
atumwa n’Imana mu mugi
w’i Galilaya witwa Nazareti,
ku mukobwa w’isugi wari
warasabwe n’umugabo witwaga
Yozefu wo mu nzu ya Dawidi;
uwo mukobwa w’isugi yitwaga
Mariya. Nuko ageze
imbere ye aravuga ati “gira
amahoro, wowe utoneshejwe
cyane! Yehovai ari kumwe nawe.”

LUKA 1:26-28

[12/29/16]   Mwezi wa sita, malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti,
kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu, jina lake Yusufu, wa mbari ya Daudi; na jina lake bikira huyo ni Mariamu.
Akaingia nyumbani kwake akasema, Salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe.

LUKA 1: 26-28

19/12/2016

Kesho yake asubuhi na mapema waliamka
wakaabudu mbele za BWANA na kisha
wakarudi nyumbani kwao huko Rama. Elikana
akakutana kimwili na mkewe Hana, naye
BWANA akamkumbuka. Hivyo wakati
ulipotimia, Hana akapata mimba na akamzaa
mwana. Hana akamwita jina lake Samweli,
akasema, “Kwa kuwa nilimwomba kwa
BWANA.’’

I samweli 1,19-20

19/12/2016

And they rose up in the morning early, and worshipped before Jehovah, and returned, and came to their house to Ramah: and Elkanah knew Hannah his wife; and Jehovah remembered her. And it came to pass, when the time was come about, that Hannah conceived, and bare a son; and she called his name Samuel, saying , Because I have asked him of Jehovah.

i sAMUEL 1,19-20

19/12/2016

Bazinduka kare mu gitondo
baramya IMANA, hanyuma
basubira iwabo i Rama.
Elukana aryamana n’umugorewe
Hana, IMANA yibuka uwo
mugore. Hashize umwaka
Hana asama inda, abyara
umwana w’umuhungu amwita
Samweli, kuko yavugaga ati
“namusabye IMANA.”

19/12/2016

And she was in bitterness of soul, and prayed unto Jehovah, and wept sore.
And she vowed a vow, and said, O Jehovah of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thy handmaid, and remember me, and not forget thy handmaid, but wilt give unto thy handmaid a man-child, then I will give him unto Jehovah all the days of his life, and there shall no razor come upon his head.

I Samuel 1,10-11

19/12/2016

Kwa uchungu wa rohoni Hana alilia sana na
akamwomba BWANA. Naye akaweka nadhiri,
akisema, “Ee BWANA Mwenye Nguvu, laiti
ungeangalia huzuni kuu ya mtumishi wako na
kunikumbuka mimi, wala
usimsahau mtumishi wako nawe ukampa
mwana, basi huyo mwana nitamtoa kwa
BWANA kwa siku zote za maisha yake, wala
wembe hautapita kichwani mwake.

I samweli 1,10-11

19/12/2016

Hana yari afite agahinda
kenshi; nuko atangira
gusenga Yehovae arira cyane.
Ahiga umuhigog ati “Yehova
nyir’ingabo, niwita ku kababaro
k’umujawawe ukanyibuka,
ntiwibagirwe umuja wawe,
ugaha umuja wawe umwana
w’umuhungu, nzamwegurira
Yehova iminsi yose y’ubuzima
bwe, kandi icyuma cyogosha
ntikizamugera ku mutwe.”

I samweli 1,10-11

19/12/2016

And as he did so year by year, when she went up to the house of Jehovah, so she provoked her; therefore she wept, and did not eat.
And Elkanah her husband said unto her, Hannah, why weepest thou? and why eatest thou not? and why is thy heart grieved? am not I better to thee than ten sons?

I Samuel 1,7-8

19/12/2016

Uko ni ko Penina yabigenzaga
buri mwakae iyo babaga bazamutse
bagiye mu nzu ya Yehova.
Uko ni ko yakwenaga
Hana, bigatuma arira ntarye.
Nuko Elukana umugabo we
akamubaza ati “Hana, urarizwa
n’iki? Ni iki gituma utarya?
Ubabajwe n’iki? Ese sinkurutira
abahungu icumi?”

samweli I 1,7-8

19/12/2016

Hili liliendelea mwaka baada ya mwaka. Kila mara
Hana alipokwenda katika nyumba ya BWANA,
mke mwenzake alikuwa akimkasirisha mpaka
analia na kushindwa kula. 8Elikana mumewe
akawa anamwambia, “Hana, kwa nini unalia?
Kwa nini huli? Kwa nini kuvunjika moyo? Je,
mimi si bora zaidi kwako kuliko watoto kumi?’’

19/12/2016

Why should we get baptized ?

Baptism declares that you are a follower of Jesus Christ. It is a public confession of your faith in, and commitment to, Jesus Christ. It is the next step after salvation through repentance and faith and is an important foundation for the Christian life.

Then he said,

“Go into the world. Go everywhere and announce the Message of God’s good news to one and all. Whoever believes and is baptized is saved; whoever refuses to believe is damned.”

Mark 16:16

19/12/2016

Water baptism is an act of faith and obedience to the commands of Christ.

“Therefore go and make disciples of all nations, baptising them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age.”

Matthew 28:19-20

19/12/2016

Why should we consider getting baptised?

In order to understand the reason for being water baptised, it is important to carefully consider what the Bible says about it… Jesus himself was baptised. He was not a sinner, yet he humbled himself in obedience to identify with us and give us an example to follow.

At this time, Jesus came from Nazareth in Galilee and was baptised by John in the Jordan. The moment he came out of the water, he saw the sky split open and God’s Spirit, looking like a dove, come down on him. Along with the Spirit, a voice: “You are my Son, chosen and marked by my love, pride of my life.”

Mark 1:9

19/12/2016

Ku bw’ibyo rero,
nimugende muhindure abigishwae
mu bantu bo mu mahanga
yose, mubabatiza mu izina
rya Data n’iry’Umwana
n’iry’umwuka wera, mubigishak
gukurikizal ibyo nabategetse
byose.m Kandi dore ndi
kumwe namwe iminsi yose kugeza
ku mperuka.”

MATAYO 28,19-20

19/12/2016

Basi, enendeni, mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, na Mwana, na Roho Mtakatifu;
na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi; na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote, hata ukamilifu wa dahari.

MATHAYO 28,19-20

17/12/2016

Abantu 21 bafashe umwanzuro WO gukurikira Yesu Kristu

17/12/2016

Timeline Photos

17/12/2016

Timeline Photos

17/12/2016

Timeline Photos

17/12/2016

HanyumaYesu ava iGalilayay
aza kuri Yorodani, asanga
Yohana kugira ngo amubatize.
Ariko Yohana agerageza
kumubuza agira ati “ni jye ukeneye
kubatizwa nawe, none niwowe unsanze?” Yesu aramusubiza
ati “emera bigende
bityo kuko dukwiriye gusohoza
ibyo gukiranuka byose muri
ubwo buryo. Nuko ntiyongera
kumubuza.

MATAYO 3,13-15

17/12/2016

Then cometh Jesus from Galilee to the Jordan unto John, to be baptized of him.
But John would have hindered him, saying, I have need to be baptized of thee, and comest thou to me?
But Jesus answering said unto him, Suffer it now: for thus it becometh us to fulfil all righteousness. Then he suffereth him.

MATTHEW 3,13-15

17/12/2016

Wakati huo Yesu akaja kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatizwe.
Lakini Yohana alitaka kumzuia, akisema, Mimi nahitaji kubatizwa na wewe, nawe waja kwangu?
Yesu akajibu akamwambia, Kubali hivi sasa; kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuitimiza haki yote. Basi akamkubali.

MATHAYO 3,13-15

[12/17/16]   I Kayisariya hariyo umugabo
witwaga Koruneliyo,
akaba yari umutware utwara
umutwe w’abasirikareg witwaga
ingabo z’u Butaliyani.
Yari umuntu wubahai Imana
kandi akayitinyaj we n’abo mu
rugo rwe bose, kandi yafashishaga
abantu ibintu byinshi,
agahora asenga Imana ayinginga.
Umunsi ugeze nko ku
isaha ya cyenda,m abonamu iyerekwa
umumarayikao w’Imana
aje aho ari agaragara neza,
aramubwira ati “Koruneliyo!”
Koruneliyo aramwitegereza
maze agira ubwoba, aravuga ati
“ni iki Mwami?” Uwo mumarayika
aramubwira ati “amasengesho
yawep n’ibintu wagiye
ufashisha abantu byarazamutse
biba urwibutso imbere y’Imana.
None tuma abantu
i Yopa, bahamagare umuntu witwa
Simoni wahimbwe Petero.
Uwo mugabo acumbikiwe
na Simoni w’umukannyi, ufite
inzu ku nyanja.” Umumarayika
wabimubwiye akimara
kugenda, Koruneliyo ahamagara
abagaragu be babiri babaga
mu rugo, n’umusirikare wubahaga
Imana wo mu bahoraga
iruhande rwe bamukorera,
abatekerereza ibyo bintu byose,
arangije abatuma i Yopa.
Bukeye bwaho, mu gihe
bari ku rugendo bageze hafi
y’umugi, Petero ajya hejuru y’inzuv
gusenga hari nko kuisaha ya gatandatu. Ariko
arasonza cyane ashaka kurya.
Bakibitegura, asa n’urotaa
maze abona ijuru rikingutse,
kandi abona ikintu kimanuka
kimeze nk’umwenda
mwiza munini umanurirwa ku
isi ufashwe ku mpembe zawo
enye. Cyarimo amoko yose
y’ibigenza amaguru ane n’ibikururuka
byo ku isi n’inyoni zo
mu kirere.
IBYAKOZWE N'INTUMWA 10,1-12

[12/17/16]   Now there was a certain man in Caesarea, Cornelius by name, a centurion of the band called the Italian band ,
a devout man, and one that feared God with all his house, who gave much alms to the people, and prayed to God always.
He saw in a vision openly, as it were about the ninth hour of the day, an angel of God coming in unto him, and saying to him, Cornelius.
And he, fastening his eyes upon him, and being affrighted, said, What is it, Lord? And he said unto him, Thy prayers and thine alms are gone up for a memorial before God.
And now send men to Joppa, and fetch one Simon, who is surnamed Peter:
he lodgeth with one Simon a tanner, whose house is by the sea side.
And when the angel that spake unto him was departed, he called two of his household-servants, and a devout soldier of them that waited on him continually;
and having rehearsed all things unto them, he sent them to Joppa.

Now on the morrow, as they were on their journey, and drew nigh unto the city, Peter went up upon the housetop to pray, about the sixth hour:
and he became hungry, and desired to eat: but while they made ready, he fell into a trance;
and he beholdeth the heaven opened, and a certain vessel descending, as it were a great sheet, let down by four corners upon the earth:
wherein were all manner of fourfooted beasts and creeping things of the earth and birds of the heaven.

ACTS 10,1-12

[12/17/16]   Palikuwa na mtu Kaisaria, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia,
mtu mtauwa, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi, na kumwomba Mungu daima.
Akaona katika maono waziwazi, k**a saa tisa ya mchana, malaika wa Mungu, akimjia na kumwambia, Kornelio!
Akamtazama sana, akaogopa akasema, Kuna nini, Bwana? Akamwambia, Sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu.
Sasa basi, peleka watu Yafa, ukamwite Simoni, aitwaye Petro.
Yeye ni mgeni wa mtu mmoja, jina lake Simoni, mtengenezaji wa ngozi, ambaye nyumba yake iko pwani, atakuambia yakupasayo kutenda.
Na yule malaika aliyesema naye akiisha kuondoka, Kornelio akawaita wawili katika watumishi wake wa nyumbani, na askari mmoja, mtu mtauwa katika wale waliomhudumia daima;
na alipokwisha kuwaeleza mambo yote akawatuma kwenda Yafa. Hata siku ya pili, walipokuwa wakisafiri na kuukaribia mji, Petro alipanda juu darini, kwenda kuomba, yapata saa sita ya mchana;
akaumwa na njaa sana, akataka kula; lakini walipokuwa wakiandaa, roho yake ikazimia,
akaona mbingu zimefunuka, na chombo kikishuka k**a nguo kubwa, inatelemshwa kwa pembe zake nne hata nchi;
ambayo ndani yake walikuwamo aina zote za wanyama wenye miguu minne, na hao watambaao, na ndege wa angani.

MATENDO 10,1-12

15/07/2016

And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father: and he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood: but where is the lamb for a burnt-offering? And Abraham said, God will provide himself the lamb for a burnt-offering, my son: so they went both of them together. And they came to the place which God had told him of; and Abraham built the altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar, upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of Jehovah called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham: and he said, Here I am. And he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him; for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me.
Genesis 22:7-12

15/07/2016

Isaki
akanena akamwambia baba yake Abrahamu,
“Baba yangu!’’
Abrahamu akaitika, “Mimi hapa,
mwanangu.’’
Isaki akasema, “Moto na kuni zipo, Je, yuko
wapi mwanakondoo kwa ajili ya sadaka ya
kuteketezwa?’’
Abrahamu akajibu, “Mwanangu, Mungu
mwenyewe atajipatia mwana kondoo kwa ajili
ya hiyo sadaka.’’ Nao hawa wawili wakaendelea
mbele pamoja .
Walipofika mahali pale alipokuwa
ameambiwa na Mungu, Abrahamu akajenga
madhabahu hapo, akaziweka kuni juu yake.
Akamfunga Isaki mwanawe na akamlaza
kwenye madhabahu, juu ya zile kuni. Kisha
akanyoosha mkono wake na akachukua kisu ili
amchinje mwanawe. Lakini malaika wa
BWANA akamwita kutoka mbinguni,
akamwambia, “Abrahamu! Abrahamu!’’
Akajibu, “Mimi hapa.”
Akamwambia, “Usimdhuru kijana,
wala usimtendee jambo lolote. Sasa ninajua
kwamba unamcha Mungu, kwa sababu
hukunizuilia mwanao, mwana wako wa pekee.’’

MWANZO 22: 7-12

15/07/2016

Isaka
ahamagara se Aburahamu
ati “data!” Na we ati “ndakumva
mwana wanjye!” Nuko
aramubaza ati “ko mbona umuriro
n’inkwi, intama yo gutamba
ho igitambo gikongorwa
n’umuriro iri he?” Aburahamu
aramubwira ati “mwana
wa, Imana iri buduhe intama
yo gutamba ho igitambo
gikongorwa n’umuriro.” Nuko
bombi bakomeza urugendo.
Amaherezo bagera ha hantu
Imana y’ukuri yari yamubwiye
yamubwiye,
nuko Aburahamu ahubaka
igicaniro, agitondekaho
inkwi, aboha umuhungu
we Isaka amaboko n’amaguru,
maze amurambika ku gicaniro
hejuru y’inkwi. Aburahamu
arambura ukuboko
kwe afata icyuma agira ngo
yice umuhunguwe. Ariko
umumarayika waYehova amuhamagara
arimu ijuru, aramubwirad
ati “Aburahamu, Aburahamu!”
Na we aritaba ati
“karame!” Aramubwira
ati “nturamburire ukuboko
kuri uwo muhungu kandi ntugire
icyo umutwara, kuko ubu
noneho menye ko utinya Imana
kuko utanyimye umwana
wawe, umuhungu wawe w’ikinege.”
INTANGIRIRO 22:7-12

[06/23/16]   Wherefore thou art great, O Jehovah God: for there is none like thee, neither is there any God besides thee, according to all that we have heard with our ears.

II Samuel 7 : 22

[06/23/16]   Tazama jinsi ulivyo mkuu, Ee
BWANA Mwenyezi! Hakuna mwingine k**a
Wewe, wala hakuna Mungu ila Wewe, k**a
vile tulivyosikia kwa masikio yetu wenyewe

2 SAMWELI 7:22

[06/23/16]   Mwami w’Ikirenga MANA,ni yo
mpamvu ukomeye rwose,
kuko nta wundi uhwanye
nawe, kandi mu mana zose
twumvise, nta yindi Mana ibaho
itari wowe.

2 SAMWELI 7:22

23/06/2016

IMANA NI INYEMBARAGA ZOSE , NABAFITE IMBUNDA NIYO BISHINGIKIRIZA .

23/06/2016

GOD IS ALL POWERFUL ,EVEN THOSE ONES WITH GUNS RELY ON HIM .

Location

Telephone

Address


NDEJJE -CENTRAL
Kampala
PO.BOX 23149
Other Religious Organizations in Kampala (show all)
Praise Christian Centre Iganga Praise Christian Centre Iganga
Iganga, Uganda, EastAfrica
Kampala

The Ministry Of Jesus Christ

Aim Africa Music Festivals Aim Africa Music Festivals
Wakiso Town Council
Kampala, 256

ALIM MISSION NETWORK ALIM MISSION NETWORK
Bulenga
Kampala, 256

Networking for Holistic Development

Ashabahebwa Ramadhan -Page Ashabahebwa Ramadhan -Page
Kyengera,nsangi
Kampala

Quran Recitations | Haramain

I love Jesus by Ilima & Epeet Peters ministry I love Jesus by Ilima & Epeet Peters ministry
Western Uganda
Kampala, UGANDA

We love to win the lost souls. We are the salt and the light of the nation-Mathew 5

Herman Sentamu Ministries Herman Sentamu Ministries
P.O.Box 22069
Kampala

Church of thousands of people gathering to seek God.

ACJC:Anointed Church of Jesus Christ Uganda ACJC:Anointed Church of Jesus Christ Uganda
Kitintale Old Portbell Road
Kampala, 256

Welcome the official page of ACJC Kampala A church of the 21st century....

The living word Bible centre The living word Bible centre
Park Enkadde Mall. Basement Room H90
Kampala, +256

Bibles in all languages, versions, commentaries, concordances, Bible dictionaries among others

God Centred Gospel Ministries God Centred Gospel Ministries
Kampala

This ministry is acenter of God's word of Truth to the hurting world

World Harvest Church World Harvest Church
Kampala, 256

Awake watchmen And Harvesters Awake watchmen And Harvesters
Uganda
Kampala, 256

Media And Outreach Evangelism,Loyal Harvesters, And ("awake") watchmen.welcome!