Biserica Creştină Baptistă "Harul" Apahida, Cluj

Biserica Creştină Baptistă "Harul" Apahida, Cluj

Comments

❣️ https://ro.kingdomsalvation.org/testimonies/zilele-lui-Noe-din-Matei-2437.html
📚📚 Zilele lui Noe din Matei 24:37 au sosit: cm Se va întoarce Dumnezeu pentru a lucra?
slava Domnului!
Semnele timpului s-au arătat: cm să întâmpini întoarcerea Domnului
Amin, amin!!!
O provocare pt.crestinul "online"!!!
O ananaliza corecta!!!
Amin, amin!!!
Asculta Doamne rugăciunile noastre!!!
🎤Bună ziua tuturor! Lăudați-l pe creator! O binecuvântare de o zi! Slavă Domnului. Împărtășesc acest imn cu tine.🥁

Muzică creștină2018 "Două mii de ani de dor" (mv)

Că Dumnezeu S-a întrupat
zguduie lumea religioasă,
îi conturbă ordinea;
șochează sufletele tuturor
ce-așteaptă a lui Dumnezeu ve**re.
Cine nu se minunează?
Cine nu tânjește după Dumnezeu?
El a umblat ani la rând printre oameni,
dar omul nu cunoaște-acest adevăr.
Astăzi, Însuși Dumnezeu a apărut
să-Și înnoiască vechea Lui iubire cu omul.

După ce-a plecat din Iudeea,
Dumnezeu a dispărut.
Oamenii tânjesc să-L revadă,
dar nu s-au așteptat nicicând
să se-ntâlnească cu El aici și-acum.
Cum oare-aceasta n-a readus trecutele-amintiri?
Acum două mii de ani,
Simon, fiul lui Iona, L-a-ntâlnit pe Domnul,
și-a mâncat la masă cu Domnul Isus.
În anii ce-au urmat tot mai mult el L-a iubit.
Din adâncul inimii pe Isus L-a iubit.
El a umblat ani la rând printre oameni,
dar omul nu cunoaște-acest adevăr.
Astăzi, Însuși Dumnezeu a apărut
să-Și înnoiască vechea Lui iubire cu omul,
să-Și înnoiască vechea Lui iubire cu omul.
din „Cuvântul Se arată în trup”

Fulgerul de la Răsărit, Biserica lui Dumnezeu Atotputernic a fost creată datorită arătării și lucrării lui Dumnezeu Atotputernic, q-a doua ve**re a Domnului Iisus, Hristosul zilelor de pe urmă. Aceasta este alcătuită din toți cei care acceptă lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic în zilele de pe urmă și care sunt cuceriți și mântuiți de cuvintele Lui. Biserica a fost întemeiată personal, în întregime de Dumnezeu Atotputernic și este condusă de El, ca Păstor. Cu siguranță aceasta nu a fost creată de o persoană. Hristos este adevărul, calea și viața. Oile lui Dumnezeu aud glasul Lui . Atâta timp cât citiți cuvintele lui Dumnezeu Atotputernic, veți vedea că Dumnezeu S-a arătat.

Enunț special: Această producție video a fost produsă în scopuri non-profitabile de către Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Actorii care apar în această producție joacă în scop non-profitabil și nu au fost plătiți în niciun mod. Acest videoclip nu poate fi distribuit niciunei părți terțe pentru profit și sperăm că fiecare îl va distribui în mod liber. Când îl distribuiți, vă rugăm să notați sursa. Fără acordul Bisericii lui Dumnezeu Atotputernic, nicio organizație, niciun grup social sau individ nu poate falsifica sau reprezenta în mod greșit conținutul din acest videoclip.

Biserica lui Dumnezeu Atotputernic Facebook: https://www.facebook.com/kingdomsalva...
Email:[email protected]
Contactați-ne: +30-694-960-3798
+30-699-280-5974
În două zile aventura incepe! Intrarea liberă!

O comunitate de oameni care se închină lui Dumnezeu în duh și adevăr și caută să-L onoreze pe Hristos în fiecare zi prin toate acțiunile lor.

Operating as usual

[11/13/21]   Gândul zilei 13.11.21.
Romani
(9:1) "Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor
(9:2) că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă.
(9:3) Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, pentru frații mei, rudele mele trupești.
(9:4) Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea Legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele,
(9:5) patriarhii, și din ei a ieșit, după trup, Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!
(9:6) Dar aceasta nu înseamnă că a rămas fără putere Cuvântul lui Dumnezeu. Căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel
(9:7) și, măcar că sunt sămânța lui Avraam, nu toți sunt copiii lui Avraam, ci este scris: „În Isaac vei avea o sămânță, care-ți va purta numele.”
(9:8) Aceasta înseamnă că nu copiii trupești sunt copii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță.
(9:9) Căci cuvântul acesta este o făgăduință: „Pe vremea aceasta Mă voi întoarce, și Sara va avea un fiu.”

[11/12/21]   Gândul zilei 12.11.21.
Romani
(8:33) "Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i socotește neprihăniți!
(8:34) Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi!
(8:35) Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia?
(8:36) După cm este scris: „Din pricina Ta suntem dați morții toată ziua; suntem socotiți ca niște oi de tăiat.”
(8:37) Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.
(8:38) Căci sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,
(8:39) nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos, Domnul nostru."

[11/11/21]   Gândul zilei 11.11.21.
Romani
(8:28) "De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său.
(8:29) Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulți frați.
(8:30) Și pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceia pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit.
(8:31) Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?
(8:32) El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cm nu ne va da fără plată, împreună cu El, toate lucrurile?"

[11/10/21]   Gândul zilei 10.11.21.
Romani
(8:22) "Dar știm că, până în ziua de azi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii.
(8:23) Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru.
(8:24) Căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui?
(8:25) Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare.
(8:26) Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cm trebuie să ne rugăm. Dar Însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite.
(8:27) Și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu."

[11/09/21]   Gândul zilei 09.11.21.
Romani
(8:14) "Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
(8:15) Și voi n-ați primit un duh de robie, ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm: „Ava!”, adică „Tată!”
(8:16) Însuși Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu.
(8:17) Și, dacă suntem copii, suntem și moștenitori: moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună-moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El.
(8:18) Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi."

[11/08/21]   Gândul zilei 08.11.21.
Romani
(8:9) "Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
(8:10) Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu din pricina neprihănirii.
(8:11) Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care locuiește în voi.
(8:12) Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești, ca să trăim după îndemnurile ei.
(8:13) Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar, dacă, prin Duhul, faceți să moară faptele trupului, veți trăi."

[11/06/21]   Gândul zilei 06.11.21.
Romani
(8:1) "Acum dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
(8:2) În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.
(8:3) Căci – lucru cu neputință Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând, din pricina păcatului, pe Însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
(8:4) pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
(8:5) În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.
(8:6) Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace.
(8:7) Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună.
(8:8) Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu."

[11/05/21]   Gândul zilei 05.11.21.
Romani
(7:14) "Știm, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului.
(7:15) Căci nu știu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.
(7:16) Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună.
(7:17) Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine.
(7:18) Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.
(7:19) Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!
(7:20) Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine.
(7:21) Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.
(7:22) Fiindcă după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu,
(7:23) dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele.
(7:24) O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?…
(7:25) Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru!… Astfel dar, cu mintea, eu slujesc Legii lui Dumnezeu; dar cu firea pământească, slujesc legii păcatului."

[11/04/21]   Gândul zilei 04.11.21.
Romani
(7:1) "Nu știți, fraților – căci vorbesc unor oameni care cunosc Legea – că Legea are stăpânire asupra omului câtă vreme trăiește el?
(7:2) Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului ei.
(7:3) Dacă, deci, când îi trăiește bărbatul, ea se mărită după altul, se va chema preacurvă, dar, dacă-i moare bărbatul, este dezlegată de Lege, așa că nu mai este preacurvă dacă se mărită după altul.
(7:4) Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește Legea, ca să fiți ai Altuia, adică ai Celui ce a înviat din morți, și aceasta, ca să aducem rod pentru Dumnezeu.
(7:5) Căci, când trăiam sub firea noastră pământească, patimile păcatelor, ațâțate de Lege, lucrau în mădularele noastre și ne făceau să aducem roade pentru moarte.
(7:6) Dar acum, am fost izbăviți de Lege și suntem morți față de Legea aceasta, care ne ținea robi, pentru ca să slujim lui Dumnezeu într-un duh nou, iar nu după vechea slovă."

[11/03/21]   Gândul zilei 03.11.21.
Romani
(6:15) "Ce urmează de aici? Să păcătuim pentru că nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum.
(6:16) Nu știți că, dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?
(6:17) Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că, după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o.
(6:18) Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii.
(6:19) Vorbesc omenește, din pricina neputinței firii voastre pământești: după cm odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fărădelegii, așa că săvârșeați fărădelegea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră!
(6:20) Căci, atunci când erați robi ai păcatului, erați slobozi față de neprihănire.
(6:21) Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea.
(6:22) Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit: viața veșnică.
(6:23) Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru."

[11/02/21]   Gândul zilei 02.11.21.
Romani
(6:10) "Fiindcă, prin moartea de care a murit, El a murit pentru păcat o dată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu.
(6:11) Tot așa și voi înșivă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.
(6:12) Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui.
(6:13) Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca vii, din morți cm erați; și dați lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe niște unelte ale neprihănirii.
(6:14) Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteți sub Lege, ci sub har."

[11/01/21]   Gândul zilei 01.11.21.
Romani
(6:1) "Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul?
(6:2) Nicidecum! Noi, care am murit față de păcat, cm să mai trăim în păcat?
(6:3) Nu știți că toți câți am fost botezați în Isus Hristos, am fost botezați în moartea Lui?
(6:4) Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cm Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă.
(6:5) În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
(6:6) Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului,
(6:7) căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.
(6:8) Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El,
(6:9) întrucât știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare; moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui."

[10/30/21]   Gândul zilei 30.10.21.
Romani
(5:12) "De aceea, după cm printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea, și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toți au păcătuit…
(5:13) (Căci înainte de Lege păcatul era în lume. Dar păcatul nu este ținut în seamă câtă vreme nu este o lege.
(5:14) Totuși moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină.
(5:15) Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala, căci, dacă prin greșeala unuia singur, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți.
(5:16) Și darul fără plată nu vine ca printr-acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus osânda, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare.
(5:17) Dacă deci, prin greșeala unuia singur, moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin Acel Unul singur, care este Isus Hristos!)
(5:18) …Astfel dar, după cm printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața.
(5:19) Căci, după cum, prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți.
(5:20) Ba încă și Legea a venit pentru ca să se înmulțească greșeala, dar unde s-a înmulțit păcatul, acolo harul s-a înmulțit și mai mult,
(5:21) pentru ca, după cm păcatul a stăpânit dând moartea, tot așa și harul să stăpânească dând neprihănirea, ca să dea viața veșnică, prin Isus Hristos, Domnul nostru."

[10/29/21]   Gândul zilei 29.10.21.
Romani
(5:1) "Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.
(5:2) Lui Îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu.
(5:3) Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare,
(5:4) răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.
(5:5) Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.
(5:6) Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți.
(5:7) Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară.
(5:8) Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.
(5:9) Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu.
(5:10) Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui.
(5:11) Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea."

[10/28/21]   Gândul zilei 28.10.21.
Romani
(4:13) "În adevăr, făgăduința făcută lui Avraam sau seminței lui, că va moșteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri care se capătă prin credință.
(4:16) De aceea, moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, pentru ca să fie prin har, și pentru ca făgăduința să fie chezășuită pentru toată sămânța lui Avraam: nu numai pentru sămânța aceea care este sub Lege, ci și pentru sămânța aceea care are credința lui Avraam, tatăl nostru al tuturor,
(4:17) după cm este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.” El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt ca și cm ar fi.
(4:18) Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri, după cm i se spusese: „Așa va fi sămânța ta.”
(4:19) Și, fiindcă n-a fost slab în credință, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit – avea aproape o sută de ani – nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii.
(4:20) El nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu, prin necredință, ci, întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu,
(4:21) deplin încredințat că El ce făgăduiește poate să și împlinească.
(4:22) De aceea, credința aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire”.
(4:23) Dar nu numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire”,
(4:24) ci este scris și pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Isus Hristos, Domnul nostru,
(4:25) care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți."

[10/27/21]   Gândul zilei 27.10.21.
Romani
(4:1) "Ce vom zice dar că a căpătat, prin puterea lui, strămoșul nostru Avraam?
(4:2) Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu.
(4:3) Căci ce zice Scriptura? „Avraam a crezut pe Dumnezeu, și aceasta i s-a socotit ca neprihănire.”
(4:4) Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat;
(4:5) pe când celui ce nu lucrează, ci crede în Cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire.
(4:6) Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit.
(4:7) „Ferice”, zice el, „de aceia ale căror fărădelegi sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite!
(4:8) Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul!”
(4:9) Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur? Căci zicem că lui Avraam credința „i-a fost socotită ca neprihănire”.
(4:10) Dar cm i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.
(4:11) Apoi, a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Și aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor care cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur; ca, adică, să li se socotească și lor neprihănirea aceasta
(4:12) și pentru ca să fie și tatăl celor tăiați împrejur, adică al acelora care nu numai că sunt tăiați împrejur, dar și calcă pe urmele credinței aceleia pe care o avea tatăl nostru Avraam când nu era tăiat împrejur."

Videos (show all)

Hai deschide inima ta!
Îți multumim ca ai venit!
Creștinul în așteptarea revenirii Domnului Isus!
O întrebare esențială! - 17.05.20.
Învierea lui Hristos și credința noastră - 10.05.20.
Lecții de la Marea Tiberiadei - 03.05.20
Ce învățăm azi de la ucenicul Toma?
Mesaj biblic 19.04.20 Piedici în calea relației/întâlnirii cu Hristos Cel Înviat.
Intrarea Domnului Isus în Ierusalim: bucurie sau tristețe? 12.04.20.
Mesaj biblic, 05.04.20.
Mesaj pt. Biserică 22.03.20.

Location

Address


Str. Libertatii Nr. 108
Apahida
407035

Opening Hours

Wednesday 18:00 - 19:30
Sunday 10:00 - 12:00
18:00 - 19:45