World Harvest Church

World Harvest Church

Comments

Daily Devotion
December 27, 2020

Mateo 5:14
“Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago.”

Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag ng Panginoon upang maging ilaw ng madilim na mundong ito na ating ginagalawan. Ang mga mananampalataya ay maituturing na liwanag sapagkat tayo ay nakakakilala sa Diyos at tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Ang mundo ay madilim sapagkat karamihan ay hindi tinanggap ang Diyos at tinanggihan nila ang alok na kaligtasan ng Panginoong Hesus.

“Great privilege carries with it great responsibility.” Hindi tayo kaagad dinala ng Panginoong Hesus sa langit nang tayo ay Kanyang mailigtas. Sa halip ay inilagay Niya tayo sa isang poste ng ilaw sa isang mataas na lugar upang maging liwanag sa mundong ito. Tayo ay kumakatawan sa isang bayan na natatayo sa isang bundok na nagsisilbing ilaw sa kabundukan at maging sa kapatagan. Responsibilidad natin bilang mananampalataya ang magsilbing ilaw sa lahat.

Tayo ay naligtas sa habag ng ating Panginoong Hesus at hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Ang bunga ng kaligtasan ay maging liwanag tayo sa ating kapwa. Ang dapat na makita sa ating bilang mangagawa ng Diyos ay ang kabutihan ng Panginoon Hesus sapagkat Siya ang ilaw ng mundong ito (Juan 8:12). Magningning tayo gaya ng ilaw sa poste at maging ehemplo tayo ng kabutihang asal sa ating kapwa. Sa ganitong paraan ay mabibigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Diyos at pupurihin Siya ng mga taong naliwanagan sa kanilang buhay.

Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, purihin at dakilain ang ngalan mo. Maraming salamat at napabilang po kami na maging ilaw sa mundong ito. Magampanan po nawa namin ang responsibilidad na nakaatang sa amin na gumawa ng mabuti sa kapwa at maipakita ang kadakilaan ng Panginoon Hesus sa kanila. Maging instrument nawa kami upang makakilala ang mga hindi pa tumatanggap. Gamitin mo nga po kami na maihatid ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanila. Sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon Hesus at sa gabay at patnubay ng Banal na Espiritu, amen.
🎊Blessed Anniversary, World Harvest Church.. Looking fwd to cya all soon ya, Pst Pc Ooz & Pst Alma.. -Alvin & Carol 🎉
If life is a big dark complex maze, you surely need a light to guide you and let you see the path you are to take.

Jesus is the light within you. The light that will guide you and keep you. He is the way, the truth and the life. No one comes to the Father but by Him. Do not leave Him out. NEVER.

Jesus said to the people, " I am the light of the world. If you follow me, you won't be stumbling through the darkness, because you will have the light that leads to life."

John 8:12 | NLT

#DailyReflections
Ok
https://translate.google.com
♡♤♡♧♡☆♡♤♡☆♡*♡♧♡*♡☆♡♧♡♤♡☆♡
A grateful heart for the great or small fruit of the year pushes complaints and leads to God with a true heart.
It is the grace of God that we have been able to work hard and try hard.
It is God's grace that is given without effort or effort.
Someone, I don't know God's Word well,
It is because we are faithful under God's help.
Even if we do not know who they are, we also want to be among them.
The Holy Spirit will make you think of them and never stop praying for them.
May we be among the good people who want to go on the good road. May we be among those who are trying to leave the evil path.
Await the coming of the righteous world through Christ Jesus, , enriching according to the needs of the people.

I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.
Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.
Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing. (Philippians 4:14-16)
♡♤♡♧♡☆♡
為一年中的大或小成果而感恩的心會引發抱怨,並以真誠的心帶領上帝。
我們能夠努力工作,這是上帝的恩典。
毫不費力就給了上帝的恩典。
有人,我不太了解上帝的話,
這是因為我們在上帝的幫助下是忠實的。
即使我們不知道他們是誰,我們也希望加入其中。
聖靈會讓你想起他們,並且永不停止為他們祈禱。
願我們成為想要走好路的好人之一。 願我們成為那些試圖擺脫邪惡之路的人。
祈求正義的世界通過基督耶穌降臨,並根據人民的需要豐富世界。

然而你们和我同受患难,原是美事。
腓立比人哪,你们也知道我初传福音,离了马其顿的时候,论到授受的事,除了你们以外,并没有别的教会供给我。
就是我在帖撒罗尼迦,你们也一次两次的,打发人供给我的需用. (腓立比書 4: 14-16)
♤♡☆♡*♡♧♡*♡☆♡♧♡♤♡☆♡
한 해의 크거나 작은 결실에 감사하는 마음은 불평을 누르고 진정한 마음을 가지고 하나님께 나아가게 합니다.
수고하고 노력할 수 있었던 것도 하나님의 은혜입니다.
노력없이 수고 없이 주어지는 것도 하나님의 은혜입니다.
누군가는, 나는, 하나님의 말씀을 잘 알지는 못하지만,
하나님의 도우심 아래에서 충실하게 행하고 있기 때문입니다.
그들이 누구인지 알지 못한다고 해도 우리도 또한 그런 사람들 가운데 속한 사람들이기를 바랍니다.
성령께서는 그런 사람들을 생각하게 하시고 그들을 위한 기도를 멈추지 않게 하실 것입니다.
선한 길을 가려는 선한 사람들 가운데 우리도 속하기를 바랍니다. 악한 길을 떠나려는 사람들 가운데 우리가 있기를 바랍니다.
그리스도를 통하여 의로운 세상이 다가올 것을 기다리며 사람들의 필요에 따라 풍요하게 하소서.

그리스도 예수 안에서, 하나님께서 위로부터 부르신 그 부르심의 상을 받으려고, 목표점을 바라보고 달려가고 있습니다.
그러므로 누구든지 성숙한 사람은 이와 같이 생각하십시오. 여러분이 무엇인가를 달리 생각하면, 하나님께서는 그것도 여러분에게 드러내실 것입니다.
어쨌든, 우리가 어느 단계에 도달했든지 그 단계에 맞추어서 행합시다.(빌립보서 4:14-16)새번역성경
♡♤♡♧♡☆♡♤♡☆♡*♡♧♡*♡☆♡♧♡♤♡☆♡
Hati yang bersyukur atas buah-buah besar atau kecil tahun ini mendorong keluhan dan menuntun kepada Allah dengan hati yang tulus.
Adalah anugerah Allah bahwa kita dapat bekerja keras dan berusaha keras.
Adalah anugerah Allah yang diberikan tanpa usaha atau usaha.
Seseorang, saya tidak tahu Firman Tuhan dengan baik,
Itu karena kita setia di bawah bantuan Tuhan.
Bahkan jika kita tidak tahu siapa mereka, kita juga ingin berada di antara mereka.
Roh Kudus akan membuat Anda memikirkan mereka dan tidak pernah berhenti berdoa untuk mereka.
Semoga kita berada di antara orang-orang baik yang ingin pergi di jalan yang baik. Semoga kita berada di antara mereka yang berusaha meninggalkan jalan jahat.
Menunggu kedatangan dunia yang benar melalui Kristus, memperkaya sesuai dengan kebutuhan orang-orang.
Alkitab: Kitab Suci>
Dalam Kristus Yesus, kita berlari menuju tujuan untuk menerima pahala dari panggilan Allah dari atas.
Karena itu, siapa pun yang matang, pikirkan seperti ini. Jika Anda memikirkan sesuatu yang lain, Tuhan akan mengungkapkannya kepada Anda.
Bagaimanapun, mari kita lakukan langkah apa pun yang telah kita capai (Filipi 4: 14-16).
♡♤♡♧♡☆♡♤♡☆♡*♡♧♡*♡☆♡♧♡♤♡☆♡
Hati yang bersyukur untuk buah-buahan besar atau kecil tahun ini menolak aduan dan membawa kepada Tuhan dengan hati yang benar.
Adalah rahmat Tuhan yang kita mampu untuk bekerja keras dan berusaha.
Adalah rahmat Tuhan yang diberikan tanpa usaha atau usaha.
Seseorang, saya tidak tahu Firman Tuhan dengan baik,
Ini kerana kita setia di bawah bantuan Tuhan.
Walaupun kita tidak tahu siapa mereka, kita juga mahu menjadi antara mereka.
Roh Kudus akan membuat anda berfikir tentang mereka dan tidak pernah berhenti berdoa untuk mereka.
Semoga kita menjadi antara orang yang baik yang ingin pergi ke jalan yang baik. Semoga kita berada di antara mereka yang cuba meninggalkan jalan yang jahat.
Menanti kedatangan dunia yang benar melalui Kristus,
baskod gid ni yahh yahooo bwas na ano pa gina hulat mo di na magduwa mag kdto. See you

World Harvest Church is a Christian, Bible-based, Full Gospel and Evangelical Church.

Operating as usual

Photos from World Harvest Church's post 18/08/2021

WHY IS IT IMPORTANT TO HAVE THE COURAGE TO FOLLOW YOUR CALLING?

Following our calling isn't easy, we may face a lot of trials and challenges. But, As you explore your calling, you will be surprised by how your previous experiences are conspiring to lead you in the direction of your life's work. You just have to do it. As we follow our calling there are two things we need to remember:

1. GOD DESIGNED YOU FOR A UNIQUE CALLING
The Bible tells us clearly that God created you for a specific calling. Every person has a destiny and a life mission. We all have a different tasks in life and purpose. We all have a different ministry. You were custom shaped for a life mission, legacy, and destiny. Everybody is called to do something. There are no none called people. If you’re alive, if your heart is beating God has a calling for your life. No matter whether you are young or old that calling is still in effect.

2. ONLY YOU CAN FULFILL YOUR GOD-GIVEN CALLING
Nobody else can do what God made you do. That means: If you don’t do what God made you do with your life it won’t get done. Because somebody else isn’t going to pick it up. If you don’t do that, if you decide you're not going to follow God’s calling on your life, you will miss God’s calling and the world will miss the contribution that you were supposed to make with your life.

So the question is, will you do what it takes to fulfill God's calling, or will you run away from it?

But, When you live your life knowing the mission and calling and voice of God in your soul and you know where that compass is driving you forward, you will become a rare commodity in a world searching for direction. If you don't know your calling yet, start by discovering yourself, discover what God has called you for, and find your place in life, so that you can fulfill God's purpose for your life.

#TheCourageToFollowYourCalling

15/08/2021

Come and Join us as our series "Uncommon Courage" continues with the 3rd topic "The Courage to Follow your Calling", here at Pag-asa Center Talisay. Don't forget to bring your family and friends.

#WHCMain
#ATM
#TheCourageToFollowYourCalling

Come and Join us as our series "Uncommon Courage" continues with the 3rd topic "The Courage to Follow your Calling", here at Pag-asa Center Talisay. Don't forget to bring your family and friends.

#WHCMain
#ATM
#TheCourageToFollowYourCalling

12/08/2021

Our hearts grieved and are still grieving upon the knowledge of the passing on of Mrs. Cecilia Sales, the mother of our Pastor Alma Palmares and Pastor Rocel Sales, and mother-in-law of Pastor Chabby Palmares.

Many can testify how God worked through her in our lives, despite the distance, despite the busyness of life she took time to remember us. Warmly, she sent us reminders of the Word of God and our hearts are refreshed- it made us realize God's heart for us, that He is ever mindful of us.

Our hearts are both in tears and in joy. She has made a great impact in her lifetime, and she has left a lasting legacy. I can see Jesus' smile as she comes to be with Him.

I can only imagine the magnificence of the glory she's seeing now.
She is a blessed woman.

Our hearts grieved and are still grieving upon the knowledge of the passing on of Mrs. Cecilia Sales, the mother of our Pastor Alma Palmares and Pastor Rocel Sales, and mother-in-law of Pastor Chabby Palmares.

Many can testify how God worked through her in our lives, despite the distance, despite the busyness of life she took time to remember us. Warmly, she sent us reminders of the Word of God and our hearts are refreshed- it made us realize God's heart for us, that He is ever mindful of us.

Our hearts are both in tears and in joy. She has made a great impact in her lifetime, and she has left a lasting legacy. I can see Jesus' smile as she comes to be with Him.

I can only imagine the magnificence of the glory she's seeing now.
She is a blessed woman.

Photos from World Harvest Church's post 08/08/2021

"We are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed."- 2 Corinthians 4:8-9 NLT

Without courage, we cannot practice any other virtue with consistency.

Come and Join us as our series "Uncommon Courage" continues with the 2nd topic "The Courage to Keep Going", here at Pag-asa Center Talisay.

#WHCMain
#ATM
#TheCourageToKeepGoing

Photos from World Harvest Church's post 01/08/2021

As we start our series "Uncommon Courage" we need to look at standing Courageously for the Truth and to live with Courage you've got to learn how to clarify your worldview.

Come and Join us as our first topic starts "Standing Courageously for the Truth".

#WHCMain
#ATM
#StandingCourageouslyForTheTruth

Photos from World Harvest Church's post 26/07/2021

📌WHC - HACIENDA PANNY

☺️We've been through times of difficulties and disappointments in life but we will not allow those things to stop us from dreaming.
God has still great things in store for us. Things we have not yet seen, nor heard, nor imagined. Not just to EXCITE you, but to TRANSFORM and IMPACT other people for eternity.
💪Let's DREAM again and take ACTIONS to fulfill those dreams.

📌Our July Sunday Harvest Experiences at our new Harvest Community Center at Hacienda Panny.

To God be the Glory! 🔥

#TimeToDreamSeries
#neverstopdreaming
#harvesttime

Photos from World Harvest Church's post 11/07/2021

Today is the 2nd Topic of our series, Time to Dream. Harvesters you can still catch up on us, here at Pag-asa Center Talisay.

See you here and let's worship the Lord together.

#WHCMain
#ATM
#TimetoDreamSeries

Photos from World Harvest Church's post 04/07/2021

Our new series has been started!🔥

After your relationship with Jesus, knowing God's dream for your life is the second-most important thing you'll ever discover.

It's "Time to DREAM", come and join us as our new series has been started. Let's be joyful and expectant and invite our loved ones! Let's build our dream together with the Lord! ❤️

We are excited to see you! 💛

Photos from World Harvest Church's post 28/06/2021

200 Harvest Kids from different barangays of Talisay City and Bacolod City were blessed with coloring materials and Jollibee meal!!

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip
Thank you vision partners and sponsors!

Photos from World Harvest Church's post 28/06/2021

Virtual Worship Night!!

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Photos from World Harvest Church's post 28/06/2021

Prk. Kasagingan Brgy. Banago, Bacolod City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Thank you vision partners and sponsors!

Photos from World Harvest Church's post 28/06/2021

Inauguration and dedication of World Harvest Community Center - Banago.

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Thank you vision partners and sponsors.

Photos from World Harvest Church's post 28/06/2021

Gawad Kalinga Brgy. Banago, Bacolod City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Thank you vision partners and sponsors!

Photos from World Harvest Church's post 28/06/2021

Brgy. Zone 4-A, Talisay City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Thank you vision partners and sponsors!

Photos from World Harvest Church's post 27/06/2021

"The fruit of the righteous is a tree of life, and the one who is wise saves lives."Proverbs 11:30 NIV

Let us all learn "The Importance and Benefits of Soul Winning". Come and Join us @ Pag-asa Center Talisay. Don't forget to bring your family and friends!

#SHEx
#ATM

Photos from World Harvest Church's post 26/06/2021

Dulao, Bago City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Thank you vision partners and sponsors!

Photos from World Harvest Church's post 26/06/2021

Sian, Talisay City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Thank you vision partners and sponsors!

Photos from World Harvest Church's post 26/06/2021

WHC Mambucano, Talisay City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Thank you vision partners and sponsors!

Photos from World Harvest Church's post 26/06/2021

Nacab, Talisay City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Thank you vision partners and sponsors!

Photos from World Harvest Church's post 26/06/2021

200 Harvest Kids of WHC Mambucano were blessed with coloring materials and Jollibee meal!!

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Thank you vision partners and sponsors!

[06/26/21]   Kid's Big Day!!

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

Thank you vision partners and sponsors!

25/06/2021
25/06/2021

Gawad Kalinga, Bacolod City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

#OperationHandOfHope
#TeamW491
#CHC #WHC

25/06/2021

Inauguration and dedication of World Harvest Community Center - Banago.

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

#TeamW491
#CHC #WHC

25/06/2021

Dedication and blessing of our 7th Harvest Community Center at Banago, Bacolod City.

Thank Your God for the blessings!

Dedication and blessing of our 7th Harvest Community Center at Banago, Bacolod City.

Thank Your God for the blessings!

[06/25/21]   Sian, Talisay City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

#OperationHandOfHope
#TeamW491
#CHC #WHC

25/06/2021

World Harvest Church Victorias

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

#OperationHandOfHope
#TeamW491
#CHC #WHC

Photos from World Harvest Church's post 24/06/2021

Hda. Panny, Talisay City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

#OperationHandOfHope
#TeamW491
#CHC #WHC

Photos from World Harvest Church's post 24/06/2021

Mambulac, Silay City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

#OperationHandOfHope
#TeamW491
#CHC #WHC

Photos from World Harvest Church's post 24/06/2021

Brgy. 3 Ilimnan, Silay City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

#OperationHandOfHope
#TeamW491
#CHC #WHC

Photos from World Harvest Church's post 24/06/2021

Dulao, Bago City Mission Site

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip
#OperationHandOfHope
#TeamW491
#CHC #WHC

Photos from World Harvest Church's post 24/06/2021

Dapdap, Silay City

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

#OperationHandOfHope
#TeamW491
#CHC #WHC

Photos from World Harvest Church's post 24/06/2021

Municipality of Binalbagan Mission Site

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

#OperationHandOfHope
#TeamW491
#CHC #WHC

Photos from World Harvest Church's post 24/06/2021

Inauguration Ceremony @ World Harvest Community Center - Kabankalan City.

Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip

#OperationHandOfHope
#TeamW491
#CHC #WHC

[06/24/21]   Sitio Cayum-it, Brgy Hawaiian, Silay City
Partakers of This Cause Philippines Virtual Mission Trip
#TeamW491
#CHC #WHC

Videos (show all)

Online Sunday Harvest Experience | HOW TO TELL GOD YOU LOVE HIM | Ps. Rocel Sales
Online Sunday Harvest Experience| HOW TO INVEST YOUR LIFE |Geve Gallano
Online Sunday Harvest Experience | USING THE BIBLE TO MAKE DECISIONS | Ps. Alma Palmares
Online Sunday Harvest Experience | BUILDING YOUR LIFE ON A SOLID FOUNDATION | Geve Gallano
Online Sunday Harvest Experience| GETTING CONNECTED  |Ps. Chabby Palmares
Online Sunday Harvest Experience | LIVING BY GRACE | Ps. Alma Palmares
🔥🔥🔥🔥🔥
Online Sunday Harvest Experience | THE KEY TO PLEASE GOD | Ps. Chabby Palmares

Location

Category

Website

worldharvestchurch-international.org

Address

Pag Asa Building, Zamora Street
Talisay
6115
Other Churches in Talisay (show all)
Cirila Uy Sy Memorial Church - Community Page Cirila Uy Sy Memorial Church - Community Page
Mananga, Tabunok
Talisay, 6045

GloryHouse Church GloryHouse Church
Sacred Heart Village, San Isidro, Talisay City
Talisay, 6045

Go into all the world and preach the good news to all creation. ~Mark 16:15

God's Glory Assembly God's Glory Assembly
Jose Rizal Street
Talisay, 6000

Reach God's Glory Assembly church via gmail at: [email protected]

Live Life to God Ministries from Talisay church of Christ Live Life to God Ministries from Talisay church of Christ
Bless Lawaan
Talisay, 6045

Our objective is to teach kids to priorities to live their lives to God. Matthew 6:33 seek Ye first the kingdom of God. From Talisay church of Christ ministry.

Kapilya Calvary Talisay Kapilya Calvary Talisay
Kapilya Calvary Talisay
Talisay