Saint Joseph, Husband of Mary Parish - Malacañang

Saint Joseph, Husband of Mary Parish - Malacañang

The Saint Joseph, Husband of Mary Parish is one of the newly established parish in the Archdiocese of Lingayen- dagupan. It was erected March 19,2012.

[06/27/18]   DIYOS AY PAG-IBIG

Makaamang Pahatid sa mga Kabataan at Anak
ng Arsidiosesis ng Lingayen Dagupan

Minamahal kong mga anak ng Diyos Arsidiosesis ng Lingayen Dagupan:

Sa social media, nakalulungkot na nalantad kayo sa pagmumura, pagbabanta at panghihiya ng Pangulo ng ating bansa. Piliin ninyong mahalin pa rin siya, ngunit manatili sa katotohanan ng ating pananampalataya. Magpakatatag kayo sa pananampalataya.

Marahil ay nakatanggap siya ng labis-labis na pagtanggi at sakit sa nakaraan, kayat nagsasabog siya ngayon ng labis na poot at ngitngit. Kung sana’y busog siya sa pagmamahal, makapag-aalay din sana siya ng pagmamahal. Baka biktima siya ng may pilat na nakaraan at sugatang pinanggalingan.

Ipagdasal natin siyang may malasakit. Ipanalangin natin ang kanyang paggaling at ang pagpapatawad ng Diyos, subalit dapat pa rin natin ituwid ang kanyang mga kamalian tungkol sa ating pananampalatayang Kristiyano. Isang tao siyang may kapangyarihan at baka may ilan sa inyo ang malito kapag siya’y naririnig ninyo. Hindi sapat ang ipagdasal siya. Dapat nating ialay ang katotohanan kasabay ng pananalangin para sa kanya.

Isinusulat ko ito upang ipagtanggol kayo laban sa mabigat na kamalian na inyong naririnig. Kung tatahimik lang ako, baka kayo ay malinlang. Ipinagkaloob kayo ng Diyos sa amin, kaming inyong kaparian sa Lingayen Dagupan, bilang aming mga anak. Tungkulin naming magturo sa inyo. Maaaring may ilan sa inyo na hindi ako papansinin o kaya’y sawayin ako; ngunit hindi niyan ako mapatitigil na turuan ang mga tapat na naghahanap ng paggabay. Hindi ako maaaring huminto sa pag-aalay sa inyo ng katotohanan.

Narinig naman ninyo kung paanong tinuligsa na Pangulo ang ating mga Kristiyanong paniniwala. Paulit-ulit na pinagtatawanan ang salaysay ng paglikha. Narinig din ninyo na sinusumpa niya ang Diyos. Tinawag ang Diyos sa kung anu-anong nakaiinsultong pangalan---mga salitang sinasabi naming huwag ninyong sasambitin o kahit pa nga isusulat. Hinahamon pa kayo na tumiwalag sa Simbahan na inyong kiagisnan, ang Simbahan ng inyong mga lolo at lola.

Narito ang ilang tanong at tamang sagot mula sa YouCat (Youth Catechism of the Catholic Church) at hinikayat ko kayong basahin ito.

Bakit tayo nilikha ng Diyos?

Nilikha tayo ng Diyos mula sa pag-ibig. Diyos ay pag-ibig. Huwag na huwag ninyo itong pagduduhan.

Ano ang relihiyon?

Ang relihiyon ay ang likas na paghahanap ng tao sa Diyos. Inilagay ng Diyos sa ating kalooban ang isang uri ng kawalang-kapanatagan na matutugunan lamang kapag nanahan tayo sa Diyos.

Ano ang ibig nating sabihin kapag sinasabi nating “Nilikha ng Diyos ang daigdig?”

Hindi nangangahulugan na mismong ang Diyos ang tuwirang nilikha ang buong mundo ng sabay-sabay, at nabuo na sa anim na araw, na para bagang nag Aklat ng Genesis ay isang kuwento ng pagsaksi.

“Creationism” ang tawag sa kamalian ito. (YouCat 41)
Napakaliteral ng interpretasyon ng “creationism” sa Biblia. Mali ang ganitong pag-unawa sa turo na “Nilikha ng Diyos ang daigdig.”

Ang salaysay ng paglikha ay hindi isang siyentipikong modelo upang ipaliwanag kung paano nagsimula ang mundo. Kapag sinasabi nating Nilikha ng Diyos ang daigdig, sinasabi nating niloob ng Diyos ang mundo. Nangangahulugan na ang daigdig ay hindi lang basta lumitaw.

Bawat isa sa atin ay bunga ng diwa ng Diyos, bawat isa ay minamahal, bawat isa ay kailangan. (Papa Benedicto XVI)

Nais ba ng Diyos na tayo’y magdusa at mamatay?
Hindi gusto ng Diyos ng tayo’y magdusa at mamatay. Pakinggan ang sinasabi ng mga banal.

Nawala sa atin ang Paraiso, ngunit tinanggap natin ay langit; ang gantimpala ay higit sa nawala. (San Juan Crisostomo)

Hindi nasisira ng kahinaan ng tao ang mga balak ng Diyos. Nakakapagtrabaho ang maestro karpintero kahit sa nahuhulog na mga bato. (Cardinal Michael Von Faulhaber)

O Diyos, pagbagsak ang tumalikod sa iyo. Pagtindig ang pagbaling sa iyo. Tiyak nap ag-alalay ang manataili sa iyo (San Agustin)

Hindi ba tanda ito ng kagandahan at karunungan ng Diyos? Tanging ang maganda at magaling na Diyos ang may kakayahang gawing dakilang biyaya ang pagkakasala. Ayaw ng demonyo ang ganitong uri ng pag-ibig. Hindi maunawaan o ayaw tanggapin ng demonyo ang napakalinaw. Nabubulagan ng kapalaluan ang demonyo kaya hindi siya makapagmahal tulad ng Diyos.

Ano ang kasalanang orihinal?

Bagamat ipinahihiwatig ng kasalanan ang pananagutan tao sa kanyang nagawa, hindi ganyan ang kasalanang orihinal.

Ganito ang paliwanag ni Papa Benedicto XVI. Isinilang ang tao na may patak ng nakalalasong pag-iisip ng “di pagtitiwala sa Diyos”. Ang tingin ng tao sa Diyos ay bilang “karibal” o “kalaban” na sumisikil sa ating kalayaan. May dalang “pagduda sa Diyos” ang tao. Inaakala ng tao na magiging ganap na tao tayo kung isasantabi natin ang Diyos. Nagtitiwala pa ang tao sa daya kaysa katotohanan. Dahil sa ganitong hilig, nahuhulog ang tao sa kahungkagan at kamatayan. Ganyan ang kasalanang orihinal. Dumating si Jesus upang iahon tayo sa Ganyang kahungkagan at kamatayan.

Ano ang kahulugan ng “Simbahan”?

Ang Simbahan ay tayong lahat na tinawag ng Diyos. Ang Simbahan ay hindi lang mga Obispo at pari, diakono at madre. Ang Simbahan ay sambayanan, ang mga taong sama-samang tinawag ng Diyos. Nais ng Diyos na iligtas tayo, hindi bilang indibiduwal, kundi bilang magkakasama. Itinutuloy ng Simbahan ang sinimulan ni Jesus.

Makasalanang institusyon ba ang Simbahan?

Kung tingnan sa labas, ang Simbahan ay isa lamang institusyon lumitaw sa kasaysayan, masasabing may mga kagitingan at mga kahinaan. Sa kasaysayan nito, marami siyang nagawang kamalian--at krimen pa nga---totoong Simbahan ng mga makasalanan.
Ngunit ang ganyang pananaw ay mababaw at kulang.
Sangkot na sangkot si Kristo sa ating mga makasalanan, kayat hindi niya pinababayaan ang kanyang Simbahan, kahit ipinagkakanulo siya nito araw-araw.

Ang Simbahan ay isang burda ng sala at biyaya. Sa Simbahan, ang makasalanang pagkatao at banal na pagkadiyos ay iisa. Hindi iniiwan ng kabanalan ng Diyos ang Simbahan.

Panahon na bang huminto sa paniniwala sa Diyos?
Sabi ni Papa Benedicto XVI, “Kapag naglalaho ang Diyos, hindi bumubuti ang mga tao. Nawawala ang kanilang dangal at kaluwalhatian at sa bandang huli ay naaabuso at nagagamit.”

Ito ang ipinakikita ngayon ng pambansang kalagayan. Kapag binabale-wala natin ang Diyos at minumura ang kanyang ngalan, mas madali na ang pagpatay. Naging normal na ang magnakaw. Tinatawanan ang kabastusan. Pinapalakpakan ang pangangalunya. Dahil gusto lang nating maalis ang Diyos sa ating buhay.

Ano ang ikalawang utos?

Huwag mong lapastangin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos.

Ano ang hinihingi ng ikalawang utos?

Napakalaking kasalanan ang lapastanganin ang Diyos, ang magmura na gamit ang ngalan ng Diyos. Ang mga pook, bagay, ngalan at tao na nadantayan ng Diyos ay “banal”. Ang pagiging “sensitibo” sa banal ay tinatawag na “pitagan”.

“Pitagan ang haliging iniikutang ng daigdig,” ani Johann Wolfgang Van Goethe. Kapag tinatabig natin ang pitagan sa banal, sinisira natin ang sandaigdigan.

Ano ang tungkulin ng mga mamamayan sa Estado?

Dapat mahalin ng Kristiyano ang kanyang bayan. Dapat nating ipagtanggol ang ating bansa sa panahon ng pangangailangan, paglingkuran ang mga institusyon nito, magbayad ng buwis, bumoto at kung kailangan ay tumakbo para sa posisyon sa gobierno. Bawat Kristiyano ay may karapatan na magbigay ng konstruktibong puna sa Estado at sa mga galamay nito. Ang Estado ay nariyan para sa tao, hindi ang indibiduwal para sa Estado (YouCat 376).

Kailan tayo dapat sumuway sa Estado?

Kapag ang Estado ay nagtatakda ng mga batas at patakaran na racista, sexista o mapanira sa buhay ng tao, ang isang Kristiyano ay inuudyukan ng budhi na sumuway sa Estado, tumangging makilahok, at magpahayag ng pagtutol.

Panawagan at Paalala

Minamahal kong mga anak sa Arsidiosesis ng Lingayen Dagupan, magdasal tayo ng rosaryo, magkumpisal at madalas na tumanggap ng Banal na Pakinabang. Nasa digmaan tayo ngayon laban sa kamalian at kasalanan. Protektahan ninyo ang inyong sarili laban sa mali at gabayan ang inyong kapwa kabataan tungo sa kabanalan. Magbasa pa tungkol sa pananampalataya. Pag-aralan ang tunay na turo ng Simbahan.

Huwag magtanim ng galit, ngunit maging mapanuri at mapangilatis. Maging magalang sa inyong mga magulang at sa mga may katungkulan at piliin ang mabuting asal sa lahat ng sandali, kahit kabaligtaran ang inyong naririnig at nakikita. Lakasan ninyo ang inyong loob, ngunit manatiling mapagmahal sa lahat ng oras. Maging matatag sa pananampalataya. Bawal ang duwag, ngunit huwag makipag-away. Gapiin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan (Roma 12:21)

Mula sa Katedral ni San Juan Ebangelista, Lungsod ng Dagupan, Junio 25, 2018. Banal na Kapistahan ni Santo Domingo Henares, isang misyonerong naglingkod sa Pangasinan at namatay bilang martir sa Vietnam.

+SOCRATES B. VILLEGAS
Arsobispo ng Lingayen Dagupan

CBCP News

"We condemn the escalating violence and culture of impunity in the country even against helpless clergymen."

#CBCPNews

"We condemn the escalating violence and culture of impunity in the country even against helpless clergymen."

#CBCPNews

Archdiocese of Lingayen-Dagupan

#StopTheKillings 🙅😣
#PrayforOurCountry

WILL NO ONE RELIEVE ME OF THIS MEDDLESOME PRIEST? (King Henry II)

Message to the People of God
by the Clergy of
the Archdiocese of Lingayen Dagupan
on June 12, 2018

Our dear people of God:

They are killing our flock. They are killing us the shepherds. They are killing our faith. They are cursing our Church. They are killing God again as they did in Calvary.

Killing is the solution. Killing is the language. Killing is the way. Killing is the answer. Killing is encouraged. Killing is their job. Killers are rewarded. Killers boast of their murders.

They kill in the streets. They kill inside homes. They kill in tricycles and jeeps. They kill in plazas. They kill in the malls. They kill in the chapels. The nation is a killing field. They kill everywhere. They are happy to kill. But we are not a nation of killers.

Are you still clapping? Are you still laughing? You still find it funny? You still think “Dapat lang”? Are you still saying “Pagbigyan natin”? Are you still saying our people feel safer now? Are you still saying this is the best government we ever had? Is this the change you want? Are these the changes you dream of? Are you still saying “There are some good things happening! Focus on the good”? If they curse us again for speaking up, we will not be surprised.

Are you afraid to talk? You think silence is a virtue? You think we your shepherds should sow unity by being like the monkeys who see and speak and hear no evil? You think we can be the next target if we speak? Do you still care? Where is your faith? You talk in whispers. You are afraid to be heard? Have we become numb and dumb?

“Who will rid me of this meddlesome priest?” said King Henry II about Saint Thomas Becket. Like blind fanatics, the knights of the King went to the Cathedral, searched for the Archbishop, hacked him and split his skull to make the King happy but the king was unnerved instead. The King became penitent and offered penance. The murderers were disgraced.

Today, the murderers are commended and the king is undisturbed.

We your Archbishop, the Bishop Elect of Bayombong and the clergy of the Archdiocese of Lingayen Dagupan, represented by our Vicars Forane, say together:

We are not afraid. We trust in the Lord. We are ready to battle for God’s honor. They want to bury us priests. But they forget that we priests are seeds. When you bury us, we will grow more and flourish. You cannot stop the Gospel from growing. You cannot stop God from being God. You cannot muzzle the voice of Truth.

Killing is a sin. It is all wrong. This is not Filipino. This is not Christian. This is not how our parents taught us. The earth, soiled by the blood of Father Mark Ventura, Father Tito Paez and Father Richmond Nilo, is crying.

The bloodied soil is crying to heaven for justice. God’s justice be upon those who kill the Lord’s anointed ones. There is a special place in hell for killers. There is a worse place for those who kill priests.

We declare a Day of Reparation in the Archdiocese of Lingayen Dagupan on June 18th, the ninth day of the death of Father Richmond Nilo.

1. All the Masses in the Archdiocese of Lingayen Dagupan will be offered as reparation for the sins of blasphemy against God, the sins of sacrilege and calumny hurled against our priests and bishops; the murders that continue without relent. The Mass presiders are to wear the penitential color of violet. It will be a day of fasting and abstinence for the priests, religious and lay faithful of our Church.
2. The parish priests should expose the Blessed Sacrament for one hour at a time most convenient for the parishioners to adore and make reparation. The priests must go to confession and in turn, hear the confessions of the faithful on this day too.
3. All the parish church bells should ring for fifteen minutes at six o’ clock in the evening on June 18th to commemorate the time when Father Richmond Nilo was killed.
4. The image of the Santo Entierro or the Black Nazarene should be brought out in procession in the evening of June 18th to close the Day of Reparation.
5. The seminarians of Mary Help Christians Seminaries will lead a dawn penitential pilgrimage on foot from San Jacinto Parish Church at 4:30am to the Basilica of Manaoag. We encourage the youth to join.

We call on you brother priests from the other dioceses and religious congregations to join us if your bishops and religious superiors so agree.

Let us implore the grace of God to touch the heart of the President of the Philippines to stop the verbal persecution of the Catholic Church because such attacks can unwittingly embolden more crimes against priests.

We seek the guidance of the Holy Spirit that our leaders in government may arrest the further erosion of law and order in the country and restore respect for human life and human dignity, keeping in mind that they are “the king’s good servants but God’s first” (Saint Thomas More).

We beg the Lord to wake up our people, now walking in darkness and numbed by fear, to stand up for the Lord and courageously correct error and sin. May we find among our lay people the readiness to work actively for social and political changes grounded in Catholic moral teachings and Christian social ethics.

By the rosaries at EDSA 1986, we cast the dictator from his throne. Courage is contagious. Cowardice stinks. Prayer heals. Penance revives the dead.

If My people who are called by My name will humble themselves, and pray and seek My face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and will forgive their sin and heal their land. (2 Chronicles 7:14).

From the Cathedral of Saint John the Evangelist, Dagupan City, June 12, 2018

+SOCRATES B. VILLEGAS
Archbishop of Lingayen Dagupan

+JOSE ELMER I MANGALINAO
Bishop Elect of Bayombong


Father Alvin Gerald Platon
Vicar General and Chancellor

Msgr. Oliver Mendoza
Moderator Curiae and Economus

Msgr. Manuel Bravo
Minister for Evangelization
Vicar Forane of Saint Vincent Ferrer

Father Allan Lopez, OP
Episcopal Vicar for Religious

Father Winston Estrada
Vicar Forane of Saints Peter and Paul

Father Hernan Caronongan
Vicar Forane of Epiphany of the Lord

Father Estephen Mark Espinoza
Vicar Forane of Saint Thomas
Minister for Social Action

Father Antonio Ray Quintans
Vicar Forane of Saint Dominic

Father Kristoffer Allan Soriano
Judicial Vicar and Vice Chancellor

Father Eric Galivo
Minister for Worship

Tema: "MARIA: Maaro tan Inararon Ina"

#SJHMPSantacruzan2018 #SJHMPMayflowerFestival2018

Tema: "MARIA: Maaro tan Inararon Ina"

#SJHMPSantacruzan2018 #SJHMPMayflowerFestival2018

's cover photo

[05/25/18]   IBANGHILYO ( 25 Mayo 2018 / Biyernes )
*Marcos 10:1-12*
Inmalis si Jesus nanlapud saman a pasen. Linmad lugar na Judea tan binmaliw ed Ilog na Jordan. Dinago lamet na dakerakel a totoo, tan binangatan to ra a singa gagawaen ton gendat. Wala ray Pariseon sinmingger met ed kinen Jesus, ta labay da ya erelen ed salita to. “Ibagam ed sikami”, tinepet da, “iyabuloy kasi na Ganggan ya isian na sakey a laki so asawa to?”
“Antoy ingganggan nen Moises ed sikayo?” tinepet nen Jesus ed sikara. Inmebat ira, “Inyabuloy nen Moises a say laki nayarian ton isian so asawa to, kasumpal ton itday kasulatan na pansiyan.” Inkuanen Jesus ed sikara: “Anawet so puso yo, kanyan ingganggan nen Moises so ontan. Balet nanlapud impamalsay Dios ed mundo nibaga, Pinalsay Dios so laki tan bii. Sikato yay makasengeg a taynan na laki so ama tan ina to tan iyamung toy asawa to, et mankasakey iran dua. Kanyan aliwa la ran duara, no ag ta saksakey la ran laman. Ag nepeg sirin a siyanen na too so impankasakey na Dios.”
Nen wala rad abung tinepet na saray disipulo ed kinen Jesus so nipaakar ed saya. Inkuantod sikara: “Say lakin mangisian ed asawa to tan mangasaway sananey mankasalanan ed asawa to, ta mikakaloguran. Mikaloguran met so biin mangisian na asawa to tan miasawad sananey.”

Sikato yay Ibanghilyo na Katawan. 🙏

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in San Carlos City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

VICARIATE CHRIST THE KING 2018 - SAINT JOSEPH, HUSBAND OF MARY PARIS (MALACAÑANG)

Location

Address


Brgy. Malacañang, San Carlos, City, Pangasinan
San Carlos City
2420
Other Catholic churches in San Carlos City (show all)
Saint Dominic Parish Saint Dominic Parish
St.dominic Parish
San Carlos City, 2420

Roman Catholic Church

Saint Dominic De Guzman Parish Youth Ministry Saint Dominic De Guzman Parish Youth Ministry
Saint Dominic Parish Malong Street
San Carlos City, 2420

Follow us on Instagram @sdp.ym Official Page. Become a Youth Minister of Saint Dominic Parish. Come and See

Holy Child Parish Church - Parish Youth Organization Holy Child Parish Church - Parish Youth Organization
Brgy. Quezon, San Carlos City, Neg. Occ.
San Carlos City, 6127

St. John Mary Vianney Seminary St. John Mary Vianney Seminary
Bishop's Home Compound, San Julio Subdivision
San Carlos City, 6127

St. John Mary Vianney Seminary is the Diocesan College Seminary of the Diocese of San Carlos, San Carlos City, Neg. Occ. It offers a Liberal Arts Degree in Philosophy and is the formation house for the future priests of the Diocese of San Carlos.

Saint Joseph, Husband of Mary Parish Youth Ministry - Malacañang Saint Joseph, Husband of Mary Parish Youth Ministry - Malacañang
Brgy. Malacañang, San Carlos City, Pangasinan
San Carlos City, 2420

Palace Youth Ministry - St. Joseph, Husband of Mary Parish is organization wherein the Young People of each barangays are UNITED as ONE.. this barangays a