Saint Joseph, Husband of Mary Parish - Malacañang

Saint Joseph, Husband of Mary Parish - Malacañang

The Saint Joseph, Husband of Mary Parish is one of the newly established parish in the Archdiocese of Lingayen- dagupan. It was erected March 19,2012.

youtube.com

The Remarkable Story of Joseph the Carpenter

Today's Gospel. 🙏
Matthew 1:18-24
#4thSundayofAdvent

Joseph, the adoptive father of Jesus Christ, is perhaps one of the most overlooked characters in the life of the Savior and the story of the Nativity. Yet, t...

EWTN

🙏💖

What if we could see Jesus, the choirs of angels, and the saints present at Mass? And what if we could see the bread and wine change into Jesus’ Body and Blood?

This really happens at every Mass, every day, in every church across the world!

The Veil Removed is a short film that reveals the coming together of Heaven and Earth at Mass, as seen by saints and mystics, revealed by Scripture and in the Catechism of the Catholic Church.

theveilremoved.com

100% KATOLIKONG PINOY!

+Sa Ngalan ng AMA, at ng ANAK, at ng ESPIRITU SANTO. Amen.

Panginoon, maraming salamat po sa pag-ibig Mo. Turuan Mo po kaming magmahal sa aming kapwa bilang pagpapakita ng aming pagmamahal sa Iyo. Alisin Mo rin po ang galit sa aming mga puso upang kami ay maging lubusang malaya. Sa Ngalan ni Hesus, Amen. #Adbiyento2019

7th Day of #MisadeGallo 🙏
4th Sunday of Advent.

6th Day of #MisadeGallo 🙏
Mass Presider: Rev. Fr. Eric Galivo
*****
#Kasiyahan, #Kabanalan #KababaangLoob

December 20, 2019 | Msgr. Winston A. Estrada, our former Parish Priest presides the Mass, Baptism and Confirmation of our 'Inaron Agui' and concelebrated by our very own Rev. Fr. Democrito B. Umagtam.
#InaronAgui #PamaskongHandog

P.S.
HAPPY 26th SACERDOTAL ANNIVERSARY Fr. WAE 💖🎉

5th Day of #MisadeGallo 🙏

IBANGHILYO
Disyembre 20, 2019
LUCAS 1:26‭-‬38

Diad kumanem a bulan na lokun nen Elizabet, imbakiy Dios si anghil Gabriel ed Nazaret, sakey a baley ed Galilea, ta walay paibaga tod sakey a marikit a manngaray Maria. Akisipanan la yan marikit a miasawad kinen Jose a kabyangay boleg nen Ari David. Kasabi to may anghil ed kinen Maria inkuanto, "Manggayaga ka, ta pinalaboan kay Dios! Say Katawan walad sika!" Agoloy kanunotan nen Maria ed sayan imbalikas to may anghil tan inisisip to no antoy labay ton ibaga. Inkuan na anghil, "Ag ka natatakot, Maria, ta pinalaboan kay Dios. Manlokun tan mananak kay sakey a laki, tan Jesus so pangingaran mod sikato. Magmaliw a matalonggaring yan laki tan natawag ya Anak na Sankatageyan a Dios. Say Dios a Katawan pagmaliwen ton sakey ya ari, a singa si David a laki ton. Manarin andi-anggaan ed saray kabyangay boleg nen Jacob, tan anggapoy anggaan so panarian to!"

Inkuanen Maria ed samay anghil, "Panon yan nagawa, anta sakey ak a birhin?" "Onlad sikay Ispiritu Santo", ebat na anghil, "tan tarungan kay pakapanyariy Sankatageyan a Dios. Kanyan natawag ya Anak na Dios so masanton ogaw ya iyanak mo. Nanunotan moy kanayon mon Elizabet? Lepes tan akolaw la, balet kumanem bulan to lan malokun natan. Anggapoy ag nagawaan na Dios."

Inmebat si Maria, "Aripen ak na Katawan. Nagawad siak komun itay ibabagam. Insan linma la may anghil."

4th Day of #MisadeGallo 🙏
*****
Ag tayo kumon naekalay ilalo, pananisia tan dasal.

IBANGHILYO
Disyembre 19, 2019
LUCAS 1:5‭-‬25

Nen si Herodes so ari na Judea, walay sakey a parin manngaray Zacarias, a kabyangay olup na paparin ipapangulo nen Abias. Say asawa nen Zacarias et si Elizabet, a kabyangay kailalakan nen Aaron. Matonung so pambibilay dan dua ed arap na Dios, tan diad panusumpal dan amiy ganggan tan bilin to, anggapoy pakabalawan ed sikara. Anggapoy anak da, ta lepes si Elizabet; insan sakey ni, mataktakken la ran dua.

Aminsan ya agew, si Zacarias manlilingkur a sakey a pari ed arap na Dios, ta asabi lay liber na kawalaan ton olup na papari. Onung ed kaogaliyan a totombuken na saray papari, nambibinagut ira. Si Zacarias so apalaran a mampool na insinso altar, kanyan linmoob ed Timploy Katawan. Saray totoo balet, wala rad paway na Timplo tan mampipikasi ra nen oras na panagpool na insinso. Pinmayawar ed sikatoy sakey ya anghil na Katawan a manalalagey ed nikawanan na altar a panagpoolay insinso. Nikelawan si Zacarias tan ataktakot nen anengneng to may anghil.

Inkuanto may anghil, “Ag ka natatakot, Zacarias, ta dinengel na Dios so pikakasim! Si Elizabet ya asawam et mananak na sakey a laki. Juan so pangingaran mod sikato. Agaylay panliket tan panggayagam, tan agaylay panliket na amayamay a totoo ed kianak to! Ta magmaliw a matalonggaring yan too ed arap na Dios. Ag oninom na alak o antokaman a makabuek. Napano la na Ispiritu Santo ya anggan wala nid eges nen ina to. Dakel iray totoon taga Israel a papawilen tod Katawan a Dios da. Onlan onona nen say Katawan, tan nawalan na singa pakayari tan ispiritu nen propita Elias. Papawilen toy panaarowan da ray ama tan anak. Papawilen to met ed dalan da ray matonung iray totoon bangar. Diad ontan, iparaan to ray totoo a mangawat ed Katawan.”

Inkuanen Zacarias ed samay anghil, “Panon ko a naamtaan a nagawa yan tua, anta masikesiken ak la tan akolakolaw met lay asawak?” Inmebat may anghil, “Siak si Gabriel a manalalagey ed arap na Dios. Imbaki to ak a mangibagad sika yan maung a salita. Manlapud natan naemel ka tan ag ka makasalita, anggad pakagawa na sayan imbagak, lapud ag mo panisiaan ya ontua ray imbagak ed sika no nasabiy niganan agew.” Leleg to ya, aalagaren na totoo si Zacarias. Mankelaw ira no akin et agaylay bayag tod dalem na Timplo. Nen ompaway ag to la makasalita, kanyan naamtaan dan walay pinmayawar ed sikato diad dalem na Timplo. Ag makasalitan balut, kanyan sinisinyasan to labat iray totoo.

Nen asumpal lay liber nen Zacarias a manlingkur ed Timplo, sinmempet la. Ag abayag, nanlokun a tua si asawa ton Elizabet tan limay bulan ya ag inmalis ed abung. “Inkuanto, Tinulongan ak natan na Katawan. Inekal toy kababaingan kod saray totoo!”

IBANGHILYO
Disyembre 18, 2019
MATEO 1:18‭-‬25

Onyay impakaiyanak nen Jesu-Cristo: Si Maria ya ina nen Jesus akisipanan a mikasal ed kinen Jose. Balet kasakbayan na impanamung dan dua, nalmuan a malokun si Maria lapud pakayari na Ispiritu Santo. Matonung a too si Jose a kasipan nen Maria, kanyan ag to labay a nasabyay kababaingan si Maria. Ninunot to sirin ya isian ya anggapoy makaamta. Balet nen nununoten to ya, pinmayawar so sakey ya anghil na Katawan ed kugip to a nankuan: ‘Jose, a kabyangay boleg nen David, ag ka natatakot ya ituloy mon ikasal si Maria, ta nanlapud pakayari na Ispiritu Santo so lokun to. Mananak na laki. Jesus so ingaran mod sikato, ta sikatoy mangilaban ed saray totoo tod saray kasalanan da. Agawa yan amin, pian nasumpal so inkuan na Katawan diad panamegley na propita, Manlokun so sakey a birhin, tan mananak na laki a tawagen day Emmanuel’ (a say labay ton ibaga: Say Dios walad sikatayo). Kanyan nen abangon si Jose, ginawa to may imbaga na anghil na Katawan. Inkasal toy Maria, balet ag to inakdulan ya anggad impangyanak nen Maria na ogaw a laki. Jesus so inngaran nen Jose ed sayan ogaw.

The Proper attire inside the Church.
𝑆𝑎𝑦 𝑑𝑢𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑤𝑒𝑠 𝑒𝑑 𝑙𝑜𝑜𝑏 𝑛𝑎 𝑆𝑖𝑚𝑏𝑎𝑎𝑛.

3rd Day of #MisadeGallo 🙏
Mass Presider: Rev. Fr. Manuel B. Delos Santos
**********
“3 things we should learn from St. Joseph, (LTO) #Listen, #Trust and #Obey.”

2nd Day of #MisadeGallo 🙏
#FamILY

1st Day of #MisadeGallo 🙏

Happy Birthday Dear Pope Francis! 🎉

Saint Joseph, Husband of Mary Parish - Malacañang's cover photo

Saint Joseph, Husband of Mary Parish - Malacañang's cover photo

Isang pagbati mula sa aming Parish Priest para sa mga kabataan.
HAPPY NATIONAL YOUTH DAY! 🎉😊

REDEMPTORIST MISSIONARIES TACLOBAN

Four basic knowledge about Simbang Gabi/ Misa de Aguinaldo/Misa de Gallo:
(1) Pope Sixtus V decreed that dawn masses be held in the Philippines every 16th of December.
(2) Simbang Gabi is traditionally celebrated in honor of the Blessed Virgin Mary.
(3) Misa de Gallo is technically the midnight mass on Christmas Eve.
(4) Misas de Aguinaldo are technically the novena masses.

As Catholics, we are invited to be one with the Church in its intentions for holding the nine-day and the Christmas Eve traditions and to encounter God in these solemn celebrations. Let us celebrate the birth of Jesus Christ with reverence as we offer our thanks for this ultimate gift and for all the aguinaldos ("gifts") that the Lord has poured out into our lives. Lastly, let us pray for peace in our country, in our families, and in our hearts.
----------

Credits to the rightful owners of all the photos used.

#redemptoristacloban #Simbanggabi #hugotseminarista

Schedule of Simbang Gabi and Misa de Gallo 2019.

Pangaro Mall 💖
One year ago...

In cooperation with St. Charles Academy..

PANANGARO MALL opens tomorrow..

Heartfelt thanks to the generous individuals who supported this outreach program 😘.

HugotSeminarista

Mga bok at ter, this post is the continuation of our previous posts featuring infographics on PRIESTHOOD. This photoset shows 10 terms/labels used to address a priest/brother. Some of these terms are usually utilized wrongly, while some are being interchanged although they have different uses.

Each photo has detailed explanation (with sources) in the caption.

(1) Friar
(2) Frater
(3) Monk
(4) Abbot
(5) Papal nuncio
(6) Monsignor (Msgr.)
(7) Rector
(8) Chaplain
(9) Pastor/Parish priest
(10) Parochial vicar

Please feel free to comment other labels for priests/brothers that you wish to know but are not covered by this post. 😉

----------

Credits to the rightful owners of all the photos used.

#HugotSeminarista #Priesthood #Priest #Pagpapari #MagpapariAko #Brotherhood #Friar #Frater #Monk #Abbot #PapalNuncio #Monsignor #Msgr #Rector #Chaplain #Pastor #ParishPriest #ParochialVicar

Sancta Maria Mater et Regina Seminarium

What is Advent?
*Ano ang Adbiyento?

WHAT IS ADVENT IN THE CHURCH?

Etymology Of Advent

The English word "Advent" comes from the Latin word "Adventus".

"Adventus" meaning "coming or arrival".
It was used to describe the arrival of a Roman Emperor.

This arrival of the Emperor was marked with great preparation including putting things in order in the City or town expecting the Emperor.

The preparations were done amidst an atmosphere of expenditure joy among the people of the area.

It is quite similar to the preparations one make prior to a visit by the president of the country to a village or of our Bishop to our parish or school.

In church usage "adventus" translate the Greek "parousia" which is understood to mean, "the second coming of Christ."

Advent As A Season In The Church's Year (Its Duration)

Liturgically, advent is the first of the five seasons in the churches year.

The period of advent is Four (4) weeks.

The number of days in the 4th week varies depending on when the season begins. If advent begins as early as November 27th the 4th week will have seven days whereas if it begins as late as December 3rd there will be just a day in the 4th week.

Purpose & Significance Of Advent

As said earlier, advent refers to the second coming of Christ in the church parlance.

Yet, it is not restricted to only this, but has an added reference to the coming of Christ as a newborn baby at Christmas.

Therefore, advent has twofold character first the second coming of Christ, the parousia and second the coming of Christ as newborn baby at Christmas.

For Pope Benedict XVI puts it beautifully by saying that, In Advent Christians relieve a dual impulse of the spirit: on the one hand they raise their eyes towards the final destination of their pilgrimage through history, which is the glorious return of the lord Jesus; on the other remembering with emotion his birth in Bethlehem, they kneel before the crib.

In view of these two fold character, the season of advent is divided into two minor periods;

The first is from the first Sunday of advent to December 16th and the second is from December 17 to 24th.

Advent is a season during which we prepare as Christians to celebrate the coming great festival of Christmas, when Christ's birth or his first coming is marked in style.

This immediate preparations towards Christ birth is the focus of the second week of the season, and it starts in earnest on December 17 and ends on December 24.

The second character of advent is simillar and closely knitted to the first.

In this second sense, it focuses on the second coming of Christ.

So advent is the reminder to us that as long as we live on Earth, we must constantly be ready for Christ who came and will come again.

Advent calls on all of us, therefore, to prepare and be ready like the wise virgins (Mat. 25:1-14), when Christ comes.

Some Features That Are Special To The Advent Season.

The season of Advent has these unique features:

The season’s tone is joyful, but not with the full joy found in the Christmas season.

Little or no flowers are placed upon the Altar during the Advent season.

Marriages and other celebrations must be celebrated in a low-key manner to reflect the penitential character of the season.

The "Gloria" (“Glory to God in the Highest”) is not said or sung during Advent. The only exception to this rule is the Solemnity of the Immaculate Conception (December 8).

The Priest and other sacred ministers wear violet-coloured vestments throughout Advent, and rose-coloured vestments on the Third Sunday of Advent (Gaudete Sunday).

Another optional feature of the Advent season is the blessing and lighting of the Advent wreath.

Para-Liturgical Practices Associated with Advent

Advent Wreath & Candles

The use of the wreath and candles during Advent are a longstanding Catholic tradition that was originally adopted by Christians in the Middle Ages as part of their spiritual preparation for Christmas.

The wreath and candles are full of symbolism tied to the Christmas season.

The wreath itself, which is made of various evergreens, signifies continuous life.

The circle of the wreath, which has no beginning or end, symbolizes the eternity of God who is the Alpha & Omega, the immortality of the soul, and the everlasting life we find in Christ.

The candles also have their own special significance.

The four candles represent the four weeks of Advent, and one candle is lit each Sunday.

Three of the candles are purple because the colour violet is a liturgical colour that signifies a time of prayer, penance, and sacrifice.

The first candle, which is purple, symbolizes hope.

It is sometimes called the “Prophecy Candle” in remembrance of the prophets, especially Isaiah, who foretold the birth of Christ.

It represents the expectation felt in anticipation of the coming Messiah.

The second candle, also purple, represents faith.

It is called the “Bethlehem Candle” as a reminder of Mary and Joseph’s journey to Bethlehem.

The third candle is pink and symbolizes joy.

It is called the “Shepard’s Candle,” and is pink because rose is a liturgical colour for joy.

The third Sunday of Advent is Gaudete Sunday and is meant to remind us of the joy that the world experienced at the birth of Jesus, as well as the joy that the faithful have reached the midpoint of Advent.

On the fourth week of Advent, we light the final purple candle to mark the final week of prayer and penance as we wait for the birth of our Saviour.

This final candle, the “Angel’s Candle,” symbolizes peace.

It reminds us of the message of the angels: “Peace on Earth, Good Will Toward Men".

Through modern adaptation a white candle is sometimes placed in the middle of the wreath and lit on Christmas Eve.

This candle is called the “Christ Candle” and represents the life of Christ.

The colour white is for purity—because Christ is our sinless, pure Saviour.
________________________________
Reference
Obeng Dansoh, A. (2014). The
Liturgical Seasons: A Hand
Book For Catholics To
Understand & Live Fruitfully
Throughout The Church's
Year. Wiawso: Kumasi
Catholic Press.

Poblocki, R. (n.d). The Season of
Advent. Retrieved from
https//:www.thestationof
thecross.com > ...
______________________________

Kabataang Katoliko

Pastoral Statement on the Opening of 2020 Year of Ecumenism, Interreligious Dialogue, and Indigenous Peoples "Dialogue Towards Harmony"

#kabataangkatoliko

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in San Carlos City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

VICARIATE CHRIST THE KING 2018 - SAINT JOSEPH, HUSBAND OF MARY PARIS (MALACAÑANG)

Location

Telephone

Address


Brgy. Malacañang, San Carlos, City, Pangasinan
San Carlos City
2420
Other Catholic churches in San Carlos City (show all)
St. John Mary Vianney Seminary St. John Mary Vianney Seminary
Bishop's Home Compound, San Julio Subdivision
San Carlos City, 6127

St. John Mary Vianney Seminary is the Diocesan College Seminary of the Diocese of San Carlos, San Carlos City, Neg. Occ. It offers a Liberal Arts Degree in Philosophy and is the formation house for the future priests of the Diocese of San Carlos.

Holy Child Parish Church - Parish Youth Organization Holy Child Parish Church - Parish Youth Organization
Brgy. Quezon, San Carlos City, Neg. Occ.
San Carlos City, 6127

Saint Joseph, Husband of Mary Parish Youth Ministry - Malacañang Saint Joseph, Husband of Mary Parish Youth Ministry - Malacañang
Brgy. Malacañang, San Carlos City, Pangasinan
San Carlos City, 2420

Palace Youth Ministry - St. Joseph, Husband of Mary Parish is organization wherein the Young People of each barangays are UNITED as ONE.. this barangays a

Diocese of San Carlos Stewardship and Philanthropic Development Office Diocese of San Carlos Stewardship and Philanthropic Development Office
Bishop’s Home, San Julio Subdivision
San Carlos City, 6127

Saint Dominic Parish Saint Dominic Parish
St.dominic Parish
San Carlos City, 2420

Roman Catholic Church

Saint Dominic De Guzman Parish Youth Ministry Saint Dominic De Guzman Parish Youth Ministry
Saint Dominic Parish Malong Street
San Carlos City, 2420

Follow us on Instagram @sdp.ym Official Page. Become a Youth Minister of Saint Dominic Parish. Come and See