Religious Activities

"RELIGIOUS ACTIVITIES "

Operating as usual

Photos from Sacred Heart of Jesus Parish - Pajac, Lapu-Lapu City's post 28/09/2021

Photos from Sacred Heart of Jesus Parish - Pajac, Lapu-Lapu City's post

Photos from Nuestra Señora de la Merced Bahay Pare Candaba - Official's post 24/09/2021

Photos from Nuestra Señora de la Merced Bahay Pare Candaba - Official's post

22/09/2021

September 23 | St. Pio of Pietrelcina

In one of the largest such ceremonies in history, Pope John Paul II canonized Padre Pio of Pietrelcina on June 16, 2002. It was the 45th canonization ceremony in Pope John Paul’s pontificate. More than 300,000 people braved blistering heat as they filled St. Peter’s Square and nearby streets. They heard the Holy Father praise the new saint for his prayer and charity. “This is the most concrete synthesis of Padre Pio’s teaching,” said the pope. He also stressed Padre Pio’s witness to the power of suffering. If accepted with love, the Holy Father stressed, such suffering can lead to “a privileged path of sanctity.”

Many people have turned to the Italian Capuchin Franciscan to intercede with God on their behalf; among them was the future Pope John Paul II. In 1962, when he was still an archbishop in Poland, he wrote to Padre Pio and asked him to pray for a Polish woman with throat cancer. Within two weeks, she had been cured of her life-threatening disease.

Born Francesco Forgione, Padre Pio grew up in a family of farmers in southern Italy. Twice his father worked in Jamaica, New York, to provide the family income.

At the age of 15, Francesco joined the Capuchins and took the name of Pio. He was ordained in 1910 and was drafted during World War I. After he was discovered to have tuberculosis, he was discharged. In 1917, he was assigned to the friary in San Giovanni Rotondo, 75 miles from the city of Bari on the Adriatic.

On September 20, 1918, as he was making his thanksgiving after Mass, Padre Pio had a vision of Jesus. When the vision ended, he had the stigmata in his hands, feet, and side.

Life became more complicated after that. Medical doctors, Church authorities, and curiosity seekers came to see Padre Pio. In 1924, and again in 1931, the authenticity of the stigmata was questioned; Padre Pio was not permitted to celebrate Mass publicly or to hear confessions. He did not complain of these decisions, which were soon reversed. However, he wrote no letters after 1924. His only other writing, a pamphlet on the agony of Jesus, was done before 1924.

Padre Pio rarely left the friary after he received the stigmata, but busloads of people soon began coming to see him. Each morning after a 5 a.m. Mass in a crowded church, he heard confessions until noon. He took a mid-morning break to bless the sick and all who came to see him. Every afternoon he also heard confessions. In time his confessional ministry would take 10 hours a day; penitents had to take a number so that the situation could be handled. Many of them have said that Padre Pio knew details of their lives that they had never mentioned.

Padre Pio saw Jesus in all the sick and suffering. At his urging, a fine hospital was built on nearby Mount Gargano. The idea arose in 1940; a committee began to collect money. Ground was broken in 1946. Building the hospital was a technical wonder because of the difficulty of getting water there and of hauling up the building supplies. This “House for the Alleviation of Suffering” has 350 beds.

A number of people have reported cures they believe were received through the intercession of Padre Pio. Those who assisted at his Masses came away edified; several curiosity seekers were deeply moved. Like Saint Francis, Padre Pio sometimes had his habit torn or cut by souvenir hunters.

One of Padre Pio’s sufferings was that unscrupulous people several times circulated prophecies that they claimed originated from him. He never made prophecies about world events and never gave an opinion on matters that he felt belonged to Church authorities to decide. He died on September 23, 1968, and was beatified in 1999.

St. Pio of Pietrelcina, pray for us.

source: Franciscan Media

18/09/2021

𝗦𝗘𝗣𝗧𝗘𝗠𝗕𝗥𝗘 𝟭𝟵, 𝟮𝟬𝟮𝟭
IKAKAWHAAG-LIMA NGA DOMINGO SULOD SA TUIG

Pasiuna
Mga igsoon:
Ingon sa nahimo na natong kinaiya ang pagpaningkamot nga mahimong inila ug bantugan diha sa mga titulo ug mga kadaugan ug sa mga butang nga atong maangkon. Masina kita niadtong makalabaw kanato ug mahimong magkaribal ang usa'g-usa diha sa pagpaningkamot aron mahimong bantugan.

Karon, nagpakita si Jesus kanato kon asa dapit ang matuod nga kabantug; diha sa pagdawat nga kita nanginahanglan sa Dios ug sa usa'g-usa.

Dinhi sa Eukaristiya hatagan unta kita sa Dios ug kalig-on sa pagsunod sa Iyang panig-ingnan.

Unang Pagbasa (Klm Sal 2: 12, 17-20)
Hukman siya sa makauulaw nga kamatayon. Ang pagtuo sa tawong matarong maoy usa ka hilum nga pagpakigbatok niadtong mga tawo nga gamay ra ug pagtuo. Maoy hinungdan nga siya gukoron.

ANG PAGBASA GIKAN SA BASAHON SA KAALAM NI SOLOMON (Wis. 2:12, 17-20)
(Ang dautan nagaingon:)
“Ang matarong nga mga tawo walay kapuslanan, kondili mga samokan Iamang, busa mangita kita’g higayon sa paglaglag kanila. Supak sila sa atong gibuhat; nagpasangil sila kanato nga kita nagsupak sa BaIaod ni Moises ug naglapas sa mga pagtulon-an sa atong mga katigulangan.”

“Apan tan-awon ta kon tinuod ba kana! Tan-awon ta unsay mahitabo kon mamatay na sila! Kon ang mga matarong tinuod gayod nga mga anak sa Dios, ang Dios magluwas kanila sa ilang mga kaaway. Busa sulayon ta sila. Ato silang daugdaogon ug sakiton; unya sutaon ta unsa kamalinawon ug kamakatarunganon sila! Sutaon ta asa kutob ang ilang pag-agwanta. SiIotan ta sila sa usa ka makauulaw nga kamatayon, sanglit nag-¬ingon man sila nga ang Dios mao ray manalipod kanila.”
ANG PULONG SA GINOO.
SALAMAT SA DIOS.

SALMO RESPONSORYO
Ps. 54:3-4, 5, 6-8
T. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako.

O Dios, sa imong ngalan luwasa ako, ug sa imong gahum labani ang akong hinungdan.O Dios, pamati-a ang akong pag-ampo; patalinghugi ang mga pulong sa akong ba-ba.
T. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako.

Kay ang garbosong mga tawo misukol batok kanako, ug mapintas nga mga tawo nangita sa akong kinabuhi; wala nila ibutang ang Dios atubangan sa ilang mga mata.
T. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako.

Ania, ang Dios mao ang akong magtatabang; ang Ginoo maoy nagabuhi kanako. Maghalad ako kanimo nga mahinangpon og sakripisyo; daygon ko ang imong ngalan, O Ginoo, tungod sa iyang kaayo.
T. Ang Ginoo maoy nagabuhi kanako.

Ikaduhang Pagbasa (San 3: 16-4:3)
Ang matuod nga kristyano maoy tigmugna sa kalinaw. Anaa unta ang kalinaw kon ang kristyano wala pa magpaulipon sa dautan sulod sa iyang kasingkasing.

ANG PAGBASA GIKAN SA SULAT NI SANTIAGO (Jas. 3:16 - 4:3)
Diin anaa ang kasina ug ang pagpa¬ninguha alang sa kaugalingong kaayohan lamang, anaa usab ang kasamok ug tanang matang sa dautang buhat. Apan ang kaalam nga gikan sa langit, una sa tanan putli, ug unya makigdaiton, maaghop, mahigalaon, maluluy-on ug maayo’g binuhatan; dili usab kini mopihig ug dili tigpakaaron-ingnon. Ang pagka¬matarong mao ang bunga sa binhi nga gipugas sa mga makigdaiton diha sa kalinaw.

Unsa bay hinungdan sa inyong panag¬-away ug panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nagka¬sumpaki sa sulod ninyo? Buot kamo manag-iyag mga butang, apan kay wala man kamo makaangkon niini, buot kamong mopatay. May gikaibgan kamo, apan wala ninyo kini makab-ot, busa nagbingkil kamo ug nag-away. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang pagtagbaw sa inyong mga Iawasnong kaibog.
ANG PULONG SA GINOO.
SALAMAT SA DIOS

ALELUYA (2 Tes. 2:14)
T. Aleluya.
Mao kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpili kaninyo pinaagi sa Maayong Balita nga among giwali kaninyo aron makaambit kamo sa himaya sa atong Ginoong Jesu-Cristo.
T. Aleluya.

ANG PAGBASA GIKAN SA EBANGHELYO SUMALA NI SAN MARCOS (Mk. 9:30-37)

"
Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya gikan sa bukid ug mipadayon paglakaw latas sa Galilea. Dili buot si Jesus nga may mahibalo kon hain siya, kay gipahimangnoan man niya ang iyang mga tinun-an nga ang Anak sa Tawo itugyan ngadto sa mga tawo ug patyon nila siya, ug mabanhaw tapus sa tulo ka adlaw.

Wala sila makasabut kon unsay kahulugan sa iyang giingon kanila, apan nahadlok sila’ng mangutana kaniya.

Nahiabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an, “Unsa may inyong gilalisan didto sa dalan?”

Apan wala sila motubag kay naglalis man sila kon kinsay labing dako kanila. Unya milingkod si Jesus ug iyang gipaduol sila ug giingnan, “Bisan kinsa ang buot nga mahimo nga labing dako kinahanglan nga magpaubos siya ug mag-alagad sa tanan.” Unya gikuha niya ang usa ka bata ug iyang gipatindog sa ilang atubangan. Ug iyang gikugos ang bata ug miingon siya kanila, “Ang modawat sa usa ka bata nga ingon niini sa akong ngalan, modawat usab kanako; ug ang modawat kanako, wala modawat kanako lamang, kondili kaniya usab nga nagsugo kanako.”

ANG EBANGHELYO SA GINOO.
DAYGON IKAW, O CRISTO.

16/09/2021

Accepting abortion is like accepting murder, Pope Francis stressed.

READ: https://news.abs-cbn.com/spotlight/09/16/21/whoever-has-an-abortion-kills-pope-francis-says

14/09/2021

WEDNESDAY MORNING PRAYER - SEPTEMBER 15, 2021
-------------------------
Memorial - OUR LADY OF SORROWS
------------------------
The prayer is composed by Fr. Ronald Rey Penilla Espartinez, SVD -
Admin of WORDS to Light Our Path
----------------------------
We invite you to subscribe to the Youtube channel of this page,

https://youtube.com/c/WORDStoLightOurPath

Thank You! 🙂
------------------------------------------
#wordstolightourpath #MorningPrayer #frronaldreyespartinez #inspiration #hope #faith #motivation #lifestyle #prayer #courage #God #Jesus #live #affirmation #life #pray #worship #divine #peace #happiness #happy #believe #purpose #September #dailymotivation #inspire #love #committedtostandbyyourside #wednesday

14/09/2021

PaperCity - Meet Jesus in Budapest

14/09/2021

Pope arrives in Bratislava

10/09/2021

SATURDAY MORNING PRAYER - SEPTEMBER 11, 2021
-------------------------
The prayer is composed by Fr. Ronald Rey Penilla Espartinez, SVD -
Admin of WORDS to Light Our Path
----------------------------
We invite you to subscribe to the Youtube channel of this page,

https://youtube.com/c/WORDStoLightOurPath

Thank You! 🙂
------------------------------------------
#wordstolightourpath #MorningPrayer #frronaldreyespartinez #inspiration #hope #faith #motivation #lifestyle #prayer #courage #God #Jesus #live #affirmation #life #pray #worship #divine #peace #happiness #happy #believe #purpose #September #dailymotivation #inspire #love #committedtostandbyyourside #saturday

10/09/2021

TINGNAN: Cagayan de Oro City, Philippines
#proudparents Si ginoong Gallardo Avenido (isang magsasaka at security guard) at ang kanyang maybahay na si ginang Barbara Avenido (isang babysitter) kasama ang kanilang tatlong anak na naordinahan bilang ganap na mga pari ng Simbahang Katolika noong September 8, 2021, kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Ang mag-asawang Avenido ay may pitong anak (anim na lalaki at isang bunsong babae). #catholicchurch #PariNiKristo #IamCatholic #avenidobrothers

ALAM NYO BA?

Ang maging pulis o isang electrical engineer ang mga unang pinangarap ni Fr. Jessie James (30 yrs.old). Pagiging g**o naman kay Fr. Jestonie (29 yrs. old) at ang maging isang doktor naman kay Fr. Jerson Rey (28 yrs. old).

Unang pumasok si Fr. Jessie James sa seminaryo taong 2008. Sumunod si Fr. Jestonie noong 2009 at 2010 naman si Fr. Jerson Rey.

📷Orihinal na larawan: German Calacat

08/09/2021

GASA KANG MAMA MARIA

07/09/2021

𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟴, 𝟮𝟬𝟮𝟭 – MIYERKOLES
ADLAW NGA NATAWHAN NI SANTA MARIA NGA BIRHEN

ANG PAGBASA GIKAN SA BASAHON NI PROPETA MIQUEAS (Mi. 5: 1-4)
Katawhan sa Jerusalem, panagan kamo kay misulong na ang mga kaaway. Giataki na nila ang mga pangulo sa Israel. Miingon ang Ginoo, “Apan ikaw, O Bethlehem, Efrata, bisag ikaw ang labing gamay nga lungsod sa Juda, anha maggikan kanimo ang usa ka hari sa Israel kansang kagikan sukad pa gayod sa kakaraanan.” Busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway hangtod nga manganak na ang babayeng nagbati; unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag mamauli na sa ilang nasod. Inig-abot niya, harian niya ang iyang katawhan sa gahom nga gikan sa GINOO ug sa kahalangdon nga gikan gayod sa GINOONG DIOS. Magpuyo nga layo sa kadaot ang iyang katawhan, kay ang katawhan sa tibuok kalibutan moila man sa iyang pagkagamhanan, ug magdala siyag kalinaw.
ANG PULONG SA GINOO.
SALAMAT SA DIOS.

SALMO RESPONSORYO
(Ps. 13:4, 6)
T. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo.

Bisan nagasalig ako sa imong kaluoy, pasadyaa ang akong kasingkasing diha sa imong kaluwasan.
T. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo.

Paawita ako mahitungod sa Ginoo, “Siya maayo gayod kanako”
T. Nagasadya ako pag-ayo diha sa Ginoo.

ALELUYA
T. Aleluya.
Bulahan Ikaw, O Birhen Maria angayan ikaw sa tanang pagdayeg, diha kanimo nagagikan ang katarong, si Cristo ang Ginoo.
T. Aleluya.

ANG PAGBASA GIKAN SA EBANGHELYO SUMALA NI SAN MATEO (Mt. 1: 1-16, 18-23)

"ANG KAGIKAN NI JESU-CRISTO'
Mao kini ang talaan sa kagikan ni JesuCristo, kaliwat ni David, nga kaliwat ni Abraham.

Si Abraham mao ang amahan ni Isaac; si Isaac amahan ni Jacob; si Jacob amahan ni Juda ug sa iyang igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares ug ni Sara (si Tamar ang ilang inahan); si Fares maoy amahan ni Esrom; si Esrom amahan ni Aram; si Aram mao ang amahan ni Aminadab; si Aminadab maoy amahan ni Naason; si Naason amahan ni Salmon; si Salmon mao ang Amahan ni Bo-os (si Rahab ang iyang inahan); si Bo-os maoy amahan ni Obed (si Ruth mao ang iyang inahan); si Obed maoy amahan ni Isai; ug si Isai mao ang amahan ni Hari David.

Si David mao ang amahan ni Solomon (ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias); si Solomon maoy amahan ni Roboam; si Roboam amahan ni Abias; si Abias mao ang amahan ni Asa; si Asa maoy amahan ni Josafat; si Josafat mao ang amahan ni Joram; si Joram ang amahan ni Usias; si Usias maoy amahan ni Jotham; si Jotham maoy amahan ni Acas; si Acas amahan ni Ezequias; si Ezequias maoy amahan ni Manases; si Manases mao ang amahan ni Amon; si Amon amahan ni Josias; si Josias maoy amahan ni Jaconias ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia.

Human nabihag ang mga Israelita: si Jeconias nanganak kang Salatiel; si Salatiel mao ang amahan ni Sorobabel; si Sorobabel maoy amahan ni Abiud; si Abiud maoy amahan ni Eliaquim; si Eliaquim mao ang amahan ni Asor; si Asor maoy amahan ni Sadoc; si Sadoc maoy amahan ni Aquim; si Aquim maoy amahan ni ni Eliud; si Eliud mao ang amahan ni Eleazar; si Eleazar maoy amahan ni Matan; si Matan maoy amahan ni Jacob; si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganla’g Mesiyas.

Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni JesuCristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose, apan sa wala pa sila magtipon nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhonon, tawo nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tawo, busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, “Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyaang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya’g lalaki ug nganli siya’g Jesus – kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala.”

Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, “Ang usa ka babayeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki, ug nganlan siya’g Emmanuel” (nga sa ato pa, “ang Dios ania uban kanato”).

ANG EBANGHELYO SA GINOO.
DAYGON IKAW, O CRISTO.

07/09/2021

𝗦𝗲𝗽𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝟳, 𝟮𝟬𝟮𝟭 – MARTES
Ikakawhaag-Tulo nga Semana Sulod sa Tuig

ANG PAGBASA GIKAN SA SULAT NI SAN PABLO NGADTO SA TAGA- COLOSAS (Col. 2: 6-15)
Sanglit gidawat na man ninyo nga Ginoo si Cristo Jesus, pagkinabuhi kamo nga hiniusa kaniya. Ipatidlom pag-ayo diha kaniya ang inyong mga gamot ug ipabarog ang inyong kinabuhi diha kaniya, ug lig-ona ang inyong pagtuo sumala sa gitudlo kaninyo, ug pagpasalamat kamo kanunay.

Busa matngoni nga dili kamo matunto sa lipatlipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulon-an nga gikabilinbilin sa mga tawo, ug gikan sa mga espiritu nga naghari sa uniberso, ug dili gikan ni Cristo. Kay ang tibuok nga kinaiya sa Dios anaa kang Cristo sa iyang pagkatawo, ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya. Labaw siya sa tanang hari ug gahom nga espirituhanon.

Gituli kamo diha sa inyong pagkahiusa kaniya, dili sa tuli nga hinimo sa tawo kondili sa tuli nga iya ni Cristo, nga maoy timaan nga kamo naluwas gikan sa gahom niining lawas nga makasala. Kay sa pagbunyag kaninyo gilubong kamo uban ni Cristo, ug sa pagbunyag usab kaninyo gibanhaw kamo uban ni Cristo pinaagi sa inyong pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya. Kaniadto patay kamo sa espiritu tungod sa inyong mga sala ug tungod kay dili man kamo mga Judio ug busa wala masakop sa Balaod. Apan karon gibanhaw na kamo sa Dios uban ni Cristo! Gipasaylo na kita sa Dios sa tanan tang mga sala. Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabotan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglansang niini didto sa krus. Ug pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gibuntog ni Cristo ang mga hari ug mga punoan nga espirituhanon. Gipasundayag niya silang tanan pinaagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaogan.
ANG PULONG SA GINOO.
SALAMAT SA DIOS.

SALMO RESPONSORYO
(Ps. 145: 1-2, 8-9, 10-11)
T. Ang Ginoo maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat.

Ibayaw ko ikaw, O Dios ug hari ko, ug daygon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daygon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan.
T. Ang Ginoo maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat.

Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay masuko ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan ug maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat.
T. Ang Ginoo maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat.

Papasalamata kanimo, O Ginoo ang tanan mong mga buhat ug padayga kanimo ang imong buotang mga alagad. Pahisgota sila bahin sa himaya sa imong gingharian ug pasultia sila mahitungod sa imong gahom.
T. Ang Ginoo maluluy-on sa tanan niyang mga binuhat.

ALELUYA (Jn. 15:16)
T. Aleluya.
Ako ang nagpili kaninyo gikan sa kalibutan nag-ingon ang Ginoo, aron mamungag daghan, mga bunga nga molungtad.
T. Aleluya.

ANG PAGBASA GIKAN SA EBANGHELYO SUMALA NI SAN LUCAS (Lk. 6: 12-19)

"GIPILI NI JESUS ANG 12 KA APOSTOLES"
Niadtong panahona mitungas si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo, ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang dose kanila nga ginganlan niyag apostoles: si Simon (nga iya usab ginganlag Pedro) ug ang iyang igsuon nga si Andres; si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon (ang gitawag nga patriyota), si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote, ang nahimong mabudhion.

"NAGTUDLO UG NAG-AYO SI JESUS
Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag kauban sa kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tawo nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem, ug sa mga siyudad sa kabaybayonan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayohon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanan tawo sa paghikap kang Jesus, kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan.

ANG EBANGHELYO SA GINOO.
DAYGON IKAW, O CRISTO.

Videos (show all)

THE SOLEMN PROCESSION OF NUESTRA SEÑORA VIRGEN DELA REGLA NOVEMBER 20, 2019
Nuestra Senora Virgen De los Remedios...Ora pro nobis
THE 20th ANNUAL FIESTA CELEBRATION AND 347th MARTYRDOM ANNIVERSARY OF SAINT PEDRO CALUNGSOD FEAST DAY: APRIL 2, 2019HOLY...
STUDENTS OF MACTAN NATIONAL HIGH SCHOOLHALAD PASUNDAYAG 2019
" HUBO MASS "OF SEÑOR SANTO NINO ...JANUARY 25, 2019-BASILICA MINORE DEL SANTO NINO, CEBUClosing Ceremony
BATOBALANI SA GUGMA...FIESTA SENYOR SANTO NINO...SOLEMN PROCESSION LAST JANUARY 19, 2019...
HAPPY FIESTA SR. SAN ROQUESUBANGDAKO ,MANDAUE PARISHHOLY MASS - 4:00 P.MSOLEMN PROCESSION FOLLOWED
OUR LADY OF REMEDY FIRST SATURDAY OF THE MONTH ACTIVITIESHOLY MASS 4:00 P.MFOLLOWED BY SOLEMN PROCESSION-ODLOT, BOGO CEB...
SAINT PEDRO CALUNGSOD KAROSA FLOWER DECO FROM 2015 FEAST DAYIN TIPOLO, MANDAUE CITY CEBU VIVA SAN PEDRO CALUNGSOD!!!

Location

Address

Mandaue City
6014

Opening Hours

Monday 6am - 10pm
Tuesday 6am - 10pm
Wednesday 6am - 10pm
Thursday 6am - 10pm
Friday 6am - 10pm
Saturday 6am - 10pm
Sunday 6am - 10pm
Other Religious Organizations in Mandaue City (show all)
Divine Mercy of Christ the King Parish, Alang-alang, Mandaue City Divine Mercy of Christ the King Parish, Alang-alang, Mandaue City
Brgy. Alang-alang, Mandaue City
Mandaue City, 6014

this is the page of the Divine Mercy Organization/Community of Christ the King Parish in Alang-alang, Mandaue City

Rise of Church of Jesus Christ Int'l. Min. Inc. (RCJCIM) Rise of Church of Jesus Christ Int'l. Min. Inc. (RCJCIM)
University Of Cebu Lapu-Lapu Mandaue
Mandaue City, 6014

WELCOME! This is the official page of the Rise of Church of Jesus Christ Int'l. Ministries Inc. (RCJCIM). This is a Christian organization that aims to unlock TRUTHS and CHANGE people's lives through GOD'S WORDS.

Tingub Foursquare Outreach Tingub Foursquare Outreach
Mandaue City

Winning souls to make disciples for the glory of God. We are open to people who needs JESUS.

St. Joseph Vicariate - Mandaue St. Joseph Vicariate - Mandaue
S.B. Cabahug Street, Barangay Centro
Mandaue City, 6014

We are the Youth from the eight Parishes under the Vicariate of Saint Joseph in the Little Rich City of Mandaue.

Bible Baptist Church - Mandaue City Bible Baptist Church - Mandaue City
Sta. Cruz, Labogon
Mandaue City, 6014

Started by Rev. Bob Hughes in 1957. Dr. Ralph M. Baladjay Sr. took over from April 1965 until May 2010. Dr. Rogelio Baladjay took over from 2010 to present.

Living Word Insular Square Living Word Insular Square
31 JP Rizal Street, Tabok
Mandaue City, 6014

Living Word House of Worship Living Word House of Worship
Zone II, H. Abellana Street Canduman Mandaue City
Mandaue City, 6014

We are an Evangelical Christian and a member of Living Word Christian Churches Of Cebu International Inc (LWCCCII). We exist to Love God. Love People. Make Disciples. for the Glory of God.

Missionaries of Africa Ph Missionaries of Africa Ph
4 Kalaw St., Sto. Niño Village, Banilad
Mandaue City, 6000

Living Word Light of Life Mandaue Living Word Light of Life Mandaue
M.C Briones Maguikay, Mandaue City
Mandaue City, 6014

Saint Peter The Apostles Youth Saint Peter The Apostles Youth
Mandaue City, 6014

Pathway Mandaue - Ikthus Pathway Mandaue - Ikthus
2nd Floor Gaisano Capital Casuntingan ML Quezon Ave
Mandaue City, 6014

To know Christ and to make Him known.

World Harvest Fellowship Mandaue, Cebu World Harvest Fellowship Mandaue, Cebu
A.C Cortes Avenue B.B Cabahug St. Brgy. Guizo
Mandaue City, 6014

VISION: To see WHF-Members love God, love one another, serve and reach the world.