Veritas De Ecclesia

Veritas De Ecclesia

Comments

2ND COMING OF CHRIST

How exactly do the Lord come?

All these Calamities and phenomenas prove that the signs of the Lord’s return are being fulfilled one after another. It is clear that the last days have come and the Lord Jesus should come back. But how exactly will the Lord come?
Closely searching the scriptures, we easily find that the Lord will also come as the Son of man in addition to descending upon the clouds. For example,
“Be you therefore ready also: for the Son of man comes at an hour when you think not” (Luke 12:40).
“For as the lightning, that lightens out of the one part under heaven, shines to the other part under heaven; so shall also the Son of man be in His day. But first must He suffer many things, and be rejected of this generation” (Luke 17:24-25).
These prophecies speak of “the Son of man comes” and “the Son of man descends.” When it comes to “the Son of man,” we all know it refers to One who is born to a human and has normal humanity. So, the Spirit cannot be called the Son of man. Just like Jehovah God, He is the Spirit, so He cannot be called the Son of man. Therefore, “the Son of man comes” and “the Son of man descends” mentioned in the prophecies are referring to the Lord coming in the flesh in the last days. Particularly, the above prophecies also mention “first must He suffer many things, and be rejected of this generation.” If the Lord openly descends upon the clouds, all people would see Him and feel afraid and frightened and nobody would dare to resist Him. If so, the Lord wouldn’t suffer a lot and be rejected by this generation. Clearly, the Lord will become flesh and come as the Son of man in the last days.
Why does the Lord become flesh and come in secret in the last days? What work will He bring at His return? “How Exactly Does the Lord Come?”

It is written in the BOOK OF DANIEL. CHAPTER 12.

12:11 "And from the time that continual sacrifice shall be taken away and the abomination unto desolation shall be set up, there shall be a thousand two hundred ninety days."

1290/30= 43 PROPHETIC MONTHS or 43 YEARS IN ACTUAL.

The TRIDENTINE MASS was decreed in perpetuity by Pope Pius V but it was changed by anti-pope Paul VI on April 3, 1969 decreed the Apostolic Constitution changing the ROMANUM MISSAL from Latin into Vernaculars, to take effect on the 1st Sunday of the Advent of 1969 but the full translation was not published until the following year. Hence, the reckoning date was April 3, 1970. Exactly, 43 years after, on the evening of April 4, 2013, EDWIN ROMAGOS MASBANG WAS IN SUDDEN COLLAPSE.

Reveletation 12:6 1260 days 42 prophetic months or 42 Total Eclipse of the Genuine Catholic Church. The is in full view when the true pope and Tridentine Mass is publicly professed.

The truly elected pope in 1958 Conclave was Guiseppe Cardinal Siri took the name as Pope Gregory XVII but his election was shove out until 1970 whe true mass was forbidden. The Church was in total eclipse for 42 years. On August 15, 2013 the hidden or exiled papacy of Pope Gregory XVIII was announced.

On 13 March 2013, Daniel 8:13-19... END OF MALEDICTION, 2300 evenings and mornings or 1150 prophetic days, 38 prophetic months and 10 prophetic days or 38 years and 4 months in actual from November 14 1974 birthday of EDWIN ROMAGOS MASBANG, the last ANTI-POPE, FRANCIS was selected.

The reign of ABOMINATION OF DESOLATION in Vatican City is 43 years in actual per DANIEL 12:11 1290 43 prophetic days or 43 PROPHETIC MONTHS which is 43 years in actual from August 26 1978 to end on August 26 2021.

DANIEL 12:13 But go thou thy ways until the appointed: and thou shalt rest, and stand in thy lot unto end of the days.

MATHEW 12:40 For as Jonas was in the whale's belly 3 days and 3 nights: so shall the son of man be in the heart of the earth 3 days and 3 nights.

DEMOCRATIC-REPUBLICAN FORM OF GOVERNMENT is an EARTHLY SYSTEM OF GOVERNMENT. IT IS NOT DIVINE.

3 days is 36 prophetic hours.
3 nights is 36 prophetic hours.
72 prophetic hours or 36 prophetic days
36 Months or 3 years in actual.

EDWIN ROMAGOS MASBANG was elected and proclaimed as MUNICIPAL MAYOR OF CABUCGAYAN, BILIRAN on May 10, 2016, second Tuesday of May, exactly after 3 years on second Tuesday, May 14, 2019, EDWIN ROMAGOS MASBANG was 44.5 years old. He was REJECTED as GOVERNOR with 29039 votes.

DANIEL 12:12 BLESSED is he that waiteth and cometh a 1335 days. 1335 prophetic days or 44.5 prophetic months or EDWIN ROMAGOS MASBANG was 44.5 years old on May 14, 2019. He was REJECTED by an election as GOVERNOR on May 13, 2019.

MATHEW 23:39 CHRIST SAID ' *** YOU SHALL NOT SEE ME HENCEFORTH TILL YOU SAY:Blessed is he that cometh in the name of the Lord."

29039 January 29-30, 2023. WARNING

March 9, 10 , 11, 2023

http://www.todayscatholicworld.com/#two-pillars

https://www.latinritemass.org/bartholomew-holzhauser/monarch-and-holy-pope/

THE KINGDOM OF GOD ON EARTH...
..... MYSTERY OF HOLY TRINITY.....

Sino po ba ang “Anghel” na tinutukoy sa Revelation 7:1-4 na may pantatak sa mga LINKOD ng Dios? Siya po ang "GREAT CATHOLIC MONARCH".... HOLY EMPEROR....

Basahin natin ang Biblia:

Pahayag 7:1 Pagkatapos nito, may nakita naman akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punongkahoy.

Ang salvation history in brief po ito:

The JUDGMENT OF MYSTERY BABYLON.j..

Pahayag 7:2 At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buháy. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat,

THE SEALING OF THE SERVANTS of God Before JUDGMENT OF MYSTERY BABYLON and NOT total destructions yet THEN SEALING FOLLOWS:

Pahayag 7:3 “Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punongkahoy hangga’t hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos.”

Lupa/Earth: Earthly GOVERNMENTS: DEMOCRATIC-REPUBLICAN, COMMUNIST REPUBLIC, CONSTITUTIONAL MONARCHY, ISLAMIC MONARCHY, CITY-STATES

Dagat:/Sea: Apostate Christian Religions

Punong Kahoy/Trees: Pagans

The SEALED elect PEOPLE OF GOD in the Old Testament (Ezekiel 9:4) included in the Salvation of God.

Pahayag 7:4 At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa labindalawang lipi ng Israel... PURE REMNANTS (WITHOUT BLOOD OF CANAAN) OF 12 TRIBES OF ISRAEL AMONG THE FILIPINOS WORLDWIDE, WHO ARE PREDESTINED ELECT AMONG FILIPINOS UPON HEARING THE GREAT CATHOLIC MONARCH ANNOUNCEMENT WILL SEE HIM IN MT. SUERO (SION), CABUCGAYAN, BILIRAN, THE CITY OF THE LIVING GOD.

The Genuine Catholic Church in hiding throughout the World or Genuine Catholics under the TRUE REIGNING POPE GREGORY XVIII, WHO are remained faithful:

Pahayag 7:9 Pagkatapos nito’y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman! Sila’y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng Kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas.

Filipinos who are true blooded Pure Israelites Isaiah 66: 19 coming from different parts of the Philippines.

Pahayag 7:13 Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, “Sino ang mga taong nakadamit ng puti, at saan sila nanggaling?”

The VICTORY:

Pahayag 7:14 “Ginoo, kayo po ang nakakaalam,” ang sagot ko.At sinabi niya sa akin, “Sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng MATINDING KAPIGHATIAN. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng Kordero ang kanilang damit.”....
THESE ARE THE FAITHFUL DEVOTEES OF HOLY ROSARY, SACRED HEART, HOLY CROSS/PRECIOUS BLOOD.

The REWARD:

Pahayag 7:15 Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang siyang kukupkop sa kanila.”

Sino nga ba ang MAY Taglay sa PANTATAK sa mga alipin ng DIOS? THE GREAT CATHOLIC MONARCH... WHO KNOWS DOCTRINES OF THE HOLY TRINITY:

In the beginning, it was God in Spirit, Father (Thought), with Christ (Word). All things were created by Word and for the Word. The Word is God whom descended through the Spirit to the Womb of Virgin Mary born Flesh as JESUS CHRIST, the Son of God (flesh is co-substantial with Divinity and Human: true God-spirit/true Man-soul), whose earthly life (blood) was offered to redeem the mankind from original sin, DIED (purification of human soul by fire), after 3 days resurrected and the FATHER (Spirit) incarnate His Thought, the WORD as his life (BLOOD) regenerated and reunited with his Flesh body and the HOLY GHOST, the Spirit/Soul of Christ resides in His Heart became Immortal.

JESUS CHRIST ascended to Heaven and attained His fullness as GOD, FATHER (Thought), FLESH, Son of God, (fully God-Word //fully Human-Action), Seat at the Right Hand of the Throne of God; and

HOLY GHOST (SPIRIT/PARACLETE - Catholic Church/Pope//THE SOUL OF CHRIST/SPIRIT OF TRUTH-Holy Emperor). AMEN

Ito ang sabi ng Panginoon Jesus:

Mateo 28:19 Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa LAHAT ng BANSA. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.”

Ang PAGTATATAK o pagbautismo pala NG ESPIRITU SANTO ay gawain ng Panginoon Jesus gaya ng sinabi ni Juan Bautista, at ito rin ay ibinigay niyang misyong sa kanyang KATAWAN O IGLESIA. Una dyan ay ang mga apostol at kanyang mga disipulo.

Paano naman natin iintindihin sinasabi ng Bible na “ ascending from the east”?

This refers to the "JUST ONE" of ISAIAH 41. The Great Catholic Monarch is a Filipino, the 2nd Coming of CHRIST.

Maling mali po. SINO mang umangkin na wala pa ang Hukom SA BABAENG HALIPAROT. JUDGMENT OF MYSTERY BABYLON. Si Cristo po ito, bakit? Dahil si Cristo ay ang ILAW NG MUNDO at siya ay inahalintulad sa ARAW or Sun of righteousness na sumisikat at nagbibigay liwanag sa lahat ng dako.

Here is the messianic prophecy:

God’s Word translation:
The Sun of Righteousness will rise with healing in his wings for you people who fear my name. You will go out and leap like calves let out of a stall.”

Alam natin na ang ARAW ang siyang nagbibigay liwanag sa mundo, pero sino ba ang Sun of righteousness na ito?

Sabi ni Cristo:

Juan 8:12 “Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, “Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman.”

Si Cristo pala ang Anghel na inihalintulad sa araw na nag ra-rise from the east. Siya ang May taglay sa TATAK at magbabautismo ng Holy Spirit kasama na ang kanyang IGLESIA.

Balik tayo sa Revelation 7.

Kung NAGSIMULA ANG PAGBAUTISMO o ang PAGTATATAK noong panahon pa ng mga apostol KAILAN NAMAN ITO MATATAPOS?

Eto ang COMMAND NG “ Anghel”(HINDI REQUEST)

Pahayag 7:3 “Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punongkahoy HANGGA’T hindi pa natin nalalagyan ngTATAK sa NOO ang mga lingkod ng ating Diyos.”

Maliwanag pala na ANG PAGTATATAK NI CRISTO at nang kanyang IGLESIA ay PATULOY at itong pagpinsala ay HINDI MANGYAYARI “hangga’t hindi pa nila nalalagyan ng tatak sa NOO ang mga lingkod ng Dios.

Ganito naman ang sabi ni Panginoon Jesus:

Mateo 28:19 -20 “Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo HANGGANG sa KATAPUSAN ng panahon.”

ANG PAGTATATAK PALA ng Iglesia sa buong mundo ay KASAMA ang ating Panginoon at ITO AY HANGGANG sa katapusan ng mundo.

Ang KATAPUSAN ng mundo pala yong “PINSALA” galing sa apat na sulok ng mundo. Ito naman ay susundan ang pagbabalik ni Cristo:

Matthew 24:29-31
[29] “IMMEDIATELY after the SUFFERINGS of those days the sun will be darkened, and the moon will not give its light; the stars will fall from heaven, and the powers of heaven will be shaken. [30] THEN the sign of the Son of Man will appear in heaven, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see ‘the Son of Man coming on the clouds of heaven’ with power and great glory. [31] And he will send out his angels with a loud trumpet call, and they will gather HIS ELECT from the FOUR WINDS, from one end of heaven to the other. …”

Ang pagbabalik pala ng Panginoon ay PAGKATAPOS NG TRIBULATION at kasama dito ang PINSALA ng “ four winds”. Dyan naman titipunin ang mga hinirang ng Dios.

Ayon din pa rin sa talata, ANG PAGTATATAK ay matatapos at ang kasunod ay ang PINSALA GALING SA APAT NA HANGIN.

Ano po ba ang sabi ng banal na Biblia?

Revelation 7:3
[3] saying, “Do not damage the earth or the sea or the trees, UNTIL WE have marked the servants of our God with a seal on their foreheads.”

Yan po, kasama pala yong anghel na yon HANGGANG MATAPOS ang pagtatatak.

Kaya si Cristo po ang Anghel na binabangit sa Revelation 7:1-3.

Siya ang nagbautismo sa atin ng Holy GHOST. Nagsimula ito sa panahon ng mga apostol. Ang pagtatatak o pagbautismo ay ibinigay na misyon sa kanyang Iglesia na pinangunahan ng mga apostol at LAGING KASAMA si Cristo. Ang misyon ito ay para sa lahat ng bansa at HINDI NAPUTOL at hanggang sa KATAPUSAN NG MUNDO.

ALL THOSE WHO LISTEN AND BELIEVE THIS MESSAGE.

PLEASE COME FOR BAPTISM OF HOLY GHOST BEFORE JUDGMENT OF MYSTERY BABYLON ON AUGUST 27 28 29, 2021 TO CABUCGAYAN, BILIRAN.

Deuteronomio 30:15-20

Pagbasa mula sa Aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao, “Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon, at nilakaran ang kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo nang matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit kapag tumalikod kayo sa kanya at naglingkod sa ibang diyos, ngayon pa’y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Jordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayo’y inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa kanyang tinig at manatiling tapat sa kanya. Sa gayun, mabubuhay kayo nang matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob.”

THE HOLY EMPEROR:

MAYOR EDWIN ROMAGOS MASBANG
Municipality of Cabucgayan
Province of Biliran

https://www.latinritemass.org/bartholomew-holzhauser/apocalypse/

To Proclaim the word of God, Educate the Catholic faithful, And to Defend the Doctrines and Practices of Catholic Church which are subject of the attack and criticism by our 'SEPARATED BRETHRENS'.

Operating as usual

23/11/2021

ONLINE HEALING MASS

ONLINE HEALING MASS

Paggunita kay San Andres Dung Lac, pari at martir, at mga Kasama, mga martir | Red Wednesday | Debosyon kay Ina ng Laging Saklolo | November 24, 2021 | 6 AM

Mass Presider: Rev. Fr. Marvin G. Riquez, Parish Priest

Spend a few moments adoring Jesus Christ, who truly is present in the Most Holy Eucharist.

Include your intentions, and remember that the Santa Lucia Parish is always praying with you and for you!

PLEASE LIKE OUR FB PAGE: https://www.facebook.com/SantaLuciaParishDioceseofNovaliches/

For your donations:
Bank: BPI Family Savings Bank
Account Name: RCBN-Sta. Lucia Parish
Account No.: 006175-0101-39

Thank you!

#SantaLuciaDeNovaliches
#SLPSOCCOMM
#SLPLiveMass
#SLPMedia
#DioNova
#OneMedia2021

23/11/2021

Sacrament of Confession
On wheels.

Philippines🇵🇭 Vs Poland🇵🇱

Walang talo.
Puro Panalo..

Salamat sa Mga Paring Nakaisip nito.
Sana dumami pa ang Tulad niyong mala Padre Pio.

BY : ADMIN MEL

Sacrament of Confession
On wheels.

Philippines🇵🇭 Vs Poland🇵🇱

Walang talo.
Puro Panalo..

Salamat sa Mga Paring Nakaisip nito.
Sana dumami pa ang Tulad niyong mala Padre Pio.

BY : ADMIN MEL

23/11/2021

Bakit Katoliko Parin Ako

By: Admin Mel.

Kahit na Solidong Katoliko Tayo, Marami parin Tayong Kaibigan mula sa ibang sekta.
minsan di nila maiwasang Itanong..
BAKIT KATOLIKO KAPA RIN? lalo na kung sila ay galing sa Katoliko at lumipat at naging Aktibo sa ibang sekta;

1. Sa dinami dami ang Paninira sa Katoliko, Bakit Katoliko kapa Rin?

2. Sa dinami dami na sinasabi ng iba na ang Katoliko ay sumasamba sa diyos diyosan at di sumusunod sa kautusan ng biblia, bakit Katoliko kapa rin?

3. sa dinami dami ng iskandalong kinabibilangan ng mga Paring Katoliko, Bakit Katoliko kapa rin.

4. Halos karamihan sa Katoliko, puro makamundo, nasa Kulungan Halos Katoliko, Bakit Katoliko kapa rin?

5. Nilabanan ng Bayani natin ang relihiyong Katoliko, Bakit Katoliko kapa rin?

Ito ang pinakamadalas na taktika ng mga sulpot na sekta para madali nilang maakay ang mga Katolikong kulang sa kaalaman.

Pero Bakit nga ba sa Kabila ng Lahat ng Yan ay PINILI KONG MAGING SOLIDONG KATOLIKO PARIN AKO.
Dahil yan sa;

1. alam mo naman na lahat ng paninira sa iglesia Katoliko ay purong gawang Kwento at mga Maling Paratang.

2. alam ko na ang mga santo at si maria ay hindi mga diyos diyosan at ang imahe sa simbahan ay para sa ala ala ng mga taong naging dakila at banal lamang at hindi ng diyos diyosan. at wala katuruan ang Katoliko na labag sa biblia dahil mga Paring Katoliko mismo ang gumawa ng Biblia.

3. Nagkakasala at nagkakamali ang mga Pari at pinaparusahan sila pag nagkakamali sila.
At hindi kasalanan ng buong Kaparian kung merong nagkakasalat nagkakamali.
gaya ng di Porkit nagkasala sa Judas lahat ng apostol ay gaya na niya.

4. Walang kinalaman ang katuruan ng simabahan kung bakit naging makamundo at nakulong ang ibang Katoliko.

5. Naging myembro ng Freemasonry ang iilan sa mga tinuturi nating bayani sa Pilipinas.
ang Freemasonry ay kilalang Kalaban ng Iglesia Katolika.
At kahit pinupuri at ginagalang ko ang mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa, Mas Ginagalang ko Parin ang mga taong nagpakabanal at nag alay ng buhay para sa Pananampalataya kay Kristo.

---- Lastly... Hindi nag iwan si Kristo ng Biblia.
nag iwan si Kristo ng Iglesiang dapat nating pangalagaan at aniban. (Mathew 16:18)
and Even in SECULAR HISTORY ang Iglesing tinutukoy na yun ay ang Iglesia Katoliko Apostolica Romana.
Ang Iglesiang Katawan niya at siya ang ulo nito. (Efeso 5:23) na kanyang ililigtas sa Huling araw.

Kaya Kahit anong Mangyayari, Hinding Hindi ko ipagpapalit ang Iglesia tatag mismo ni Kristo sa Iglesia inembento at tatag lamang ng Tao..

Kaya sa Kabila ng Lahat ng Paninira.
KATOLIKO PARIN AKO.

PRO DEO ET ECCLESIA!!!
VIVA KRISTO REY!!!

Bakit Katoliko Parin Ako

By: Admin Mel.

Kahit na Solidong Katoliko Tayo, Marami parin Tayong Kaibigan mula sa ibang sekta.
minsan di nila maiwasang Itanong..
BAKIT KATOLIKO KAPA RIN? lalo na kung sila ay galing sa Katoliko at lumipat at naging Aktibo sa ibang sekta;

1. Sa dinami dami ang Paninira sa Katoliko, Bakit Katoliko kapa Rin?

2. Sa dinami dami na sinasabi ng iba na ang Katoliko ay sumasamba sa diyos diyosan at di sumusunod sa kautusan ng biblia, bakit Katoliko kapa rin?

3. sa dinami dami ng iskandalong kinabibilangan ng mga Paring Katoliko, Bakit Katoliko kapa rin.

4. Halos karamihan sa Katoliko, puro makamundo, nasa Kulungan Halos Katoliko, Bakit Katoliko kapa rin?

5. Nilabanan ng Bayani natin ang relihiyong Katoliko, Bakit Katoliko kapa rin?

Ito ang pinakamadalas na taktika ng mga sulpot na sekta para madali nilang maakay ang mga Katolikong kulang sa kaalaman.

Pero Bakit nga ba sa Kabila ng Lahat ng Yan ay PINILI KONG MAGING SOLIDONG KATOLIKO PARIN AKO.
Dahil yan sa;

1. alam mo naman na lahat ng paninira sa iglesia Katoliko ay purong gawang Kwento at mga Maling Paratang.

2. alam ko na ang mga santo at si maria ay hindi mga diyos diyosan at ang imahe sa simbahan ay para sa ala ala ng mga taong naging dakila at banal lamang at hindi ng diyos diyosan. at wala katuruan ang Katoliko na labag sa biblia dahil mga Paring Katoliko mismo ang gumawa ng Biblia.

3. Nagkakasala at nagkakamali ang mga Pari at pinaparusahan sila pag nagkakamali sila.
At hindi kasalanan ng buong Kaparian kung merong nagkakasalat nagkakamali.
gaya ng di Porkit nagkasala sa Judas lahat ng apostol ay gaya na niya.

4. Walang kinalaman ang katuruan ng simabahan kung bakit naging makamundo at nakulong ang ibang Katoliko.

5. Naging myembro ng Freemasonry ang iilan sa mga tinuturi nating bayani sa Pilipinas.
ang Freemasonry ay kilalang Kalaban ng Iglesia Katolika.
At kahit pinupuri at ginagalang ko ang mga bayaning nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa, Mas Ginagalang ko Parin ang mga taong nagpakabanal at nag alay ng buhay para sa Pananampalataya kay Kristo.

---- Lastly... Hindi nag iwan si Kristo ng Biblia.
nag iwan si Kristo ng Iglesiang dapat nating pangalagaan at aniban. (Mathew 16:18)
and Even in SECULAR HISTORY ang Iglesing tinutukoy na yun ay ang Iglesia Katoliko Apostolica Romana.
Ang Iglesiang Katawan niya at siya ang ulo nito. (Efeso 5:23) na kanyang ililigtas sa Huling araw.

Kaya Kahit anong Mangyayari, Hinding Hindi ko ipagpapalit ang Iglesia tatag mismo ni Kristo sa Iglesia inembento at tatag lamang ng Tao..

Kaya sa Kabila ng Lahat ng Paninira.
KATOLIKO PARIN AKO.

PRO DEO ET ECCLESIA!!!
VIVA KRISTO REY!!!

23/11/2021

LIVE | 6:00PM – Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon | Nobyembre 23, 2021

Ang Pagdiriwang ng Banal na Misa ngayong Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon na pamumunuan ni Rev. Fr. Thomas Villanueva.

#NovalichesCathedral #LiveMass #DioceseofNovaliches #OneMedia2021 #500YearsofChristianity #GiftedToGive #YearOfMissioAdGentes #SocCommNova #Nobyembre232021

Stay in touch for our Online Masses by giving a Like on our page:
www.facebook.com/NovalichesCathedral
Like and Subscribe on our YouTube Channel:
www.youtube.com/NovalichesCathedral
Follow us on Instagram: @NovalichesCathedral
Website: www.novalichescathedral.com
E-mail: [email protected]
Contact Number: 7-794-2447 / 0945-577-9604

For Online Mass Intentions:
-You may visit our Parish Office from Tuesday to Sunday (8:00am to 12:00nn and 2:00pm to 6:00pm)
-Or simply send a message on our page, Novaliches Cathedral (or you may click this link: m.me/NovalichesCathedral)
Thank you!

22/11/2021

ONLINE HEALING MASS

ONLINE HEALING MASS

Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon | Debosyon kay San Antonio de Padua |November 23, 2021 | 6 AM

Mass Presider: Rev. Fr. Marvin G. Riquez, Parish Priest

Spend a few moments adoring Jesus Christ, who truly is present in the Most Holy Eucharist.

Include your intentions, and remember that the Santa Lucia Parish is always praying with you and for you!

PLEASE LIKE OUR FB PAGE: https://www.facebook.com/SantaLuciaParishDioceseofNovaliches/

For your donations:
Bank: BPI Family Savings Bank
Account Name: RCBN-Sta. Lucia Parish
Account No.: 006175-0101-39

Thank you!

#SantaLuciaDeNovaliches
#SLPSOCCOMM
#SLPLiveMass
#SLPMedia
#DioNova
#OneMedia2021

Question and Answer To Catholic Youth 22/11/2021

Question and Answer To Catholic Youth

Question and Answer About Catholic Church with the Youth of Sacred Heart Quasi Parish, Apokon Tagum

Sana Lahat ng Kabataang Katoliko Ganito.

By: Admin Mel..

https://youtu.be/OUF9Q4TSVxI

Question and Answer To Catholic Youth Meeting the youth of Sacred Heart Parish Tagum City

21/11/2021

LIVE | STA. LUCIA PARISH Online Healing Mass

ONLINE HEALING MASS

Paggunita kay Santa Cecilia, dalaga at martir | Debosyon kina Santa Lucia at Santo Padre Pio |November 22, 2021 | 6 AM

Mass Presider: Rev. Fr. Marvin G. Riquez, Parish Priest

Spend a few moments adoring Jesus Christ, who truly is present in the Most Holy Eucharist.

Include your intentions, and remember that the Santa Lucia Parish is always praying with you and for you!

PLEASE LIKE OUR FB PAGE: https://www.facebook.com/SantaLuciaParishDioceseofNovaliches/

For your donations:
Bank: BPI Family Savings Bank
Account Name: RCBN-Sta. Lucia Parish
Account No.: 006175-0101-39

Thank you!

#SantaLuciaDeNovaliches
#SLPSOCCOMM
#SLPLiveMass
#SLPMedia
#DioNova
#OneMedia2021

21/11/2021

LIVE | 06:00PM - Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan | Nobyembre 21, 2021

Ang Pagdiriwang ng Banal na Misa ngayong Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan na pamumunuan ni Rev. Fr. JR Aguilar.

#NovalichesCathedral #LiveMass #DioceseofNovaliches #OneMedia2021 #500YearsofChristianity #GiftedToGive #YearOfMissioAdGentes #SocCommNova #Nobyembre212021

Stay in touch for our Online Masses by giving a Like on our page:
www.facebook.com/NovalichesCathedral
Like and Subscribe on our YouTube Channel:
www.youtube.com/NovalichesCathedral
Follow us on Instagram: @NovalichesCathedral
Website: www.novalichescathedral.com
E-mail: [email protected]
Contact Number: 7-794-2447 / 0945-577-9604

21/11/2021

ONLINE SUNDAY HEALING MASS Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni Kristo | Christ the King | November 21, 2021 | 6 PM

ONLINE SUNDAY HEALING MASS

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni Kristo | Christ the King | November 21, 2021 | 6 PM

Spend a few moments adoring Jesus Christ, who truly is present in the Most Holy Eucharist.

Include your intentions, and remember that the Santa Lucia Parish is always praying with you and for you!

PLEASE LIKE OUR FB PAGE: https://www.facebook.com/SantaLuciaParishDioceseofNovaliches/

For your donations:
Bank: BPI Family Savings Bank
Account Name: RCBN-Sta. Lucia Parish
Account No.: 006175-0101-39

For your mass intentions tomorrow:
Kindly direct message our fb page from 9 am until 4 pm today. Thank you!

#SantaLuciaDeNovaliches
#SLPSOCCOMM
#SLPLiveMass
#SLPMedia
#DioNova
#OneMedia2021

21/11/2021

ONLINE SUNDAY HEALING MASS Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni Kristo | Christ the King | November 21, 2021 | 4:30 PM

ONLINE SUNDAY HEALING MASS

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni Kristo | Christ the King | November 21, 2021 | 4:30 PM

Spend a few moments adoring Jesus Christ, who truly is present in the Most Holy Eucharist.

Include your intentions, and remember that the Santa Lucia Parish is always praying with you and for you!

PLEASE LIKE OUR FB PAGE: https://www.facebook.com/SantaLuciaParishDioceseofNovaliches/

For your donations:
Bank: BPI Family Savings Bank
Account Name: RCBN-Sta. Lucia Parish
Account No.: 006175-0101-39

For your mass intentions tomorrow:
Kindly direct message our fb page from 9 am until 4 pm today. Thank you!

#SantaLuciaDeNovaliches
#SLPSOCCOMM
#SLPLiveMass
#SLPMedia
#DioNova
#OneMedia2021

21/11/2021

100 YEARS AGO JESUS PROTECTED OUR LADY OF GUADALUPE IN A BOMB ATTACK

A century ago, in 1921, there was an attack perpetrated against Our Lady of Guadalupe in the old basilica in Mexico City, in which the Marian image was protected by a crucifix.

Source: Catholic News Agency

#VeritasDeEcclesia

100 YEARS AGO JESUS PROTECTED OUR LADY OF GUADALUPE IN A BOMB ATTACK

A century ago, in 1921, there was an attack perpetrated against Our Lady of Guadalupe in the old basilica in Mexico City, in which the Marian image was protected by a crucifix.

Source: Catholic News Agency

#VeritasDeEcclesia

21/11/2021

LIVE | 12:00NN - Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan | Nobyembre 21, 2021

Ang Pagdiriwang ng Banal na Misa ngayong Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan na pamumunuan ni Most Rev. Roberto O. Gaa, D.D.

#NovalichesCathedral #LiveMass #DioceseofNovaliches #OneMedia2021 #500YearsofChristianity #GiftedToGive #YearOfMissioAdGentes #SocCommNova #Nobyembre212021

21/11/2021

LIVE | STA. LUCIA PARISH Online Healing Mass

ONLINE SUNDAY HEALING MASS

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni Kristo | Christ the King | November 21, 2021 | 9:30 AM

Spend a few moments adoring Jesus Christ, who truly is present in the Most Holy Eucharist.

Include your intentions, and remember that the Santa Lucia Parish is always praying with you and for you!

PLEASE LIKE OUR FB PAGE: https://www.facebook.com/SantaLuciaParishDioceseofNovaliches/

For your donations:
Bank: BPI Family Savings Bank
Account Name: RCBN-Sta. Lucia Parish
Account No.: 006175-0101-39

For your mass intentions tomorrow:
Kindly direct message our fb page from 9 am until 4 pm today. Thank you!

#SantaLuciaDeNovaliches
#SLPSOCCOMM
#SLPLiveMass
#SLPMedia
#DioNova
#OneMedia2021

21/11/2021

LIVE | 9:00AM – Solemnity of Our Lord Jesus, King of the Universe | November 21, 2021

Our Holy Mass this Solemnity of Our Lord Jesus, King of the Universe will be presided by Rev. Fr. Antonio E. Labiao, Jr.

#NovalichesCathedral #LiveMass #DioceseofNovaliches #OneMedia2021 #500YearsofChristianity #GiftedToGive #YearOfMissioAdGentes #SocCommNova #November212021

Stay in touch for our Online Masses by giving a Like on our page:
www.facebook.com/NovalichesCathedral
www.facebook.com/NovalichesDiocese
Like and Subscribe on our YouTube Channel:
www.youtube.com/NovalichesCathedral
Follow us on Instagram: @NovalichesCathedral
Website: www.novalichescathedral.com
E-mail: [email protected]
Contact Number: 7-794-2447 / 0945-577-9604

For Online Mass Intentions:
-You may visit our Parish Office from Tuesday to Sunday (8:00am to 12:00nn and 2:00pm to 6:00pm)
-Or simply send a message on our page, Novaliches Cathedral (or you may click this link: m.me/NovalichesCathedral)
Thank you!

20/11/2021

LIVE | STA. LUCIA PARISH Online Holy Mass

ONLINE SUNDAY HEALING MASS

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni Kristo | Christ the King | November 21, 2021 | 8 AM

Mass Presider: Rev. Fr. Marvin G. Riquez, Parish Priest

Spend a few moments adoring Jesus Christ, who truly is present in the Most Holy Eucharist.

Include your intentions, and remember that the Santa Lucia Parish is always praying with you and for you!

PLEASE LIKE OUR FB PAGE: https://www.facebook.com/SantaLuciaParishDioceseofNovaliches/

For your donations:
Bank: BPI Family Savings Bank
Account Name: RCBN-Sta. Lucia Parish
Account No.: 006175-0101-39

For your mass intentions tomorrow:
Kindly direct message our fb page from 9 am until 4 pm today. Thank you!

#SantaLuciaDeNovaliches
#SLPSOCCOMM
#SLPLiveMass
#SLPMedia
#DioNova
#OneMedia2021

20/11/2021

ONLINE SUNDAY HEALING MASS

ONLINE SUNDAY HEALING MASS

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni Kristo | Christ the King | November 21, 2021 | 6 AM

Mass Presider: Rev. Fr. Marvin G. Riquez, Parish Priest

Spend a few moments adoring Jesus Christ, who truly is present in the Most Holy Eucharist.

Include your intentions, and remember that the Santa Lucia Parish is always praying with you and for you!

PLEASE LIKE OUR FB PAGE: https://www.facebook.com/SantaLuciaParishDioceseofNovaliches/

For your donations:
Bank: BPI Family Savings Bank
Account Name: RCBN-Sta. Lucia Parish
Account No.: 006175-0101-39

For your mass intentions tomorrow:
Kindly direct message our fb page from 9 am until 4 pm today. Thank you!

#SantaLuciaDeNovaliches
#SLPSOCCOMM
#SLPLiveMass
#SLPMedia
#DioNova
#OneMedia2021

20/11/2021

𝙑𝙄𝙑𝘼 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙏𝙊 𝙍𝙀𝙔! | 𝘚𝘰𝘭𝘦𝘮𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘒𝘪𝘯𝘨

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe was instituted by Pope Pius XI in 1925, the sixteenth centenary of the Council of Nicaea at which the doctrine of the consubstantiality of Christ with the Father was defined. Its eschatological character was confirmed by its move, in the calendar reforms of the Second Vatican Council, to the final Sunday of the liturgical year.
The Pope asserted that the most effective defence against the destructive forces of the age is the recognition of the kingship of Christ; and, furthermore, a feast which is celebrated every year by everyone is a far better way of deploying that defence than any number of books written by learned people. First, we do; then we come to understand what it is that we are doing.
Each of us has been anointed with holy oil at baptism, as priest, prophet and king. The feast of Christ the King is thus a good moment to reflect on our kingship and on what “king” means and how to be one. Understanding the feast makes us understand our own call better.
One possible point of entry is in Genesis, where Adam sits in state and God brings him all the animals for him to give them names. To give names to one’s subjects is the act of a king. The responsibility of a king is then to care for his subjects, which is why we are obliged to act as custodians of creation: something no other creature is. How far that responsibility takes one can then be seen in the King of the Universe, who is simultaneously the ruler of all and the servant of all. He rules in triumph; and he rules from the Cross.
Perhaps a way into a meditation on all this would be to ask, “Over whom am I, personally, king?” and hence “Whom am I called to serve?”

#VeritasDeEcclesia

𝙑𝙄𝙑𝘼 𝘾𝙍𝙄𝙎𝙏𝙊 𝙍𝙀𝙔! | 𝘚𝘰𝘭𝘦𝘮𝘯𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘧 𝘊𝘩𝘳𝘪𝘴𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘒𝘪𝘯𝘨

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe was instituted by Pope Pius XI in 1925, the sixteenth centenary of the Council of Nicaea at which the doctrine of the consubstantiality of Christ with the Father was defined. Its eschatological character was confirmed by its move, in the calendar reforms of the Second Vatican Council, to the final Sunday of the liturgical year.
The Pope asserted that the most effective defence against the destructive forces of the age is the recognition of the kingship of Christ; and, furthermore, a feast which is celebrated every year by everyone is a far better way of deploying that defence than any number of books written by learned people. First, we do; then we come to understand what it is that we are doing.
Each of us has been anointed with holy oil at baptism, as priest, prophet and king. The feast of Christ the King is thus a good moment to reflect on our kingship and on what “king” means and how to be one. Understanding the feast makes us understand our own call better.
One possible point of entry is in Genesis, where Adam sits in state and God brings him all the animals for him to give them names. To give names to one’s subjects is the act of a king. The responsibility of a king is then to care for his subjects, which is why we are obliged to act as custodians of creation: something no other creature is. How far that responsibility takes one can then be seen in the King of the Universe, who is simultaneously the ruler of all and the servant of all. He rules in triumph; and he rules from the Cross.
Perhaps a way into a meditation on all this would be to ask, “Over whom am I, personally, king?” and hence “Whom am I called to serve?”

#VeritasDeEcclesia

Videos (show all)

ONLINE HEALING MASS
LIVE | 6:00PM – Martes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon | Nobyembre 23, 2021
ONLINE HEALING MASS
LIVE | STA. LUCIA PARISH Online Healing Mass
ONLINE SUNDAY HEALING MASS   Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni Kristo | Christ the King | November 21, 2021 | 6 PM
ONLINE SUNDAY HEALING MASS   Dakilang Kapistahan ng Paghahari ni Kristo | Christ the King | November 21, 2021 | 4:30 PM
LIVE | 12:00NN - Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan | Nobyembre 21, 2021
LIVE | STA. LUCIA PARISH Online Healing Mass
LIVE | 9:00AM – Solemnity of Our Lord Jesus, King of the Universe | November 21, 2021
LIVE | STA. LUCIA PARISH Online Holy Mass
ONLINE SUNDAY HEALING MASS
LIVE | STA. LUCIA PARISH Online Holy Mass

Location

Category

Telephone

Address


Malaybalay
Other Catholic churches in Malaybalay (show all)
DYD Dose DYD Dose
Malaybalay, 8700

This is the official page for DYD Dose - the 12th Diocesan Youth Days of the Diocesan Commission on Youth of the Roman Catholic Diocese of Malaybalay.

Our Malaybalay Cathedral Our Malaybalay Cathedral
Malaybalay, 8700

Cathedral of the Trasfiguration of Jesus, of the Iglesia Filipina Independiente, Diocese of Malaybalay, is OUR CATHEDRAL.

Bukidnon Youth Bukidnon Youth
G/F, Old Convent, San Isidro Labrador Cathedral, San Isidro St.
Malaybalay, 8700

The Official Page of the Diocesan Commission on Youth - Diocese of Malaybalay

St. John XXIII College Seminary St. John XXIII College Seminary
Pal-ing, Patpat
Malaybalay, 8700

This is the Official page of the Diocesan Seminary of the Diocese of Malaybalay, Bukidnon, Philippines

Diocese of Malaybalay at 50 - Official Diocese of Malaybalay at 50 - Official
Bishop's Residence, Datu Mampaalong Street
Malaybalay, 8700

This the Official page of the Diocese of Malaybalay.