Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

Comments

🎺🎺🎺-----🎼
Huminto ng 3 Minuto upang Basahin ang Post na Ito, at Malalaman Mo ang Mga Paraan ng Pagbabalik ng Panginoon at Matanggap Siya
👉👉https://tl.kingdomsalvation.org/gospel/in-which-way-will-lord-jesus-come-again.html?source=itwc_fk441&num=287944
Taos-pusong inaanyayahan kayo na I-click ang link ng Messenger upang sumali sa aming online na talakayan.
👉👉https://m.me/AngPanginoonayKumakatok1991?ref=IT--itwc_fk441num=287944
Marahil sa palagay mo ay darating ang Panginoon sa isang espirituwal na katawan na may mga ulap. Ngunit sa katunayan, ang Panginoon ay darating din sa katawang-tao nang palihim. Halimbawa, "Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka't sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating." (Lukas 12:40).
Ngayon sa mga araw na ito, ang Panginoon ay bumaba na nang palihim, at Siya ang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos, na nagpahayag ng lahat ng katotohanan na nagpapahintulot sa tao na ganap na maligtas.
Ito ay tulad ng sinabi ng salita ng Makapangyarihang Diyos, "Sa pagkakataong ito, pumaparito ang Diyos upang gumawa ng gawain hindi sa espirituwal na katawan kundi sa isang napakakaraniwang katawan. Hindi lamang ito ang katawan ng ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos, kundi ito rin ang katawan kung saan magbabalik ang Diyos. Ito ay isang napaka-ordinaryo na katawang-tao. Sa Kanya, wala kang makikitang anumang kaiba kumpara sa iba, nguni’t maaari kang makatanggap mula sa Kanya ng mga katotohanang hindi mo pa kailanman dating narinig. Ang hamak na katawang-taong ito ay ang pagsasakatawan ng lahat ng salita ng katotohanan mula sa Diyos, na siyang pumapasan sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at isang pagpapahayag ng kabuuan ng disposisyon ng Diyos para malaman ng tao."
Upang matuto nang higit pa at kung nais na matanggap ang Panginoon, mangyaring i-click upang basahin ang text.
🌹🌹¸ღ ✼❤️❤️✼ღ🌹🌹Happy Sunday brothers and sisters, God bless you!Sinabi ng Panginoong Jesus na dadating Siya. Kung gayon sa anong paraan Siya magpapakita sa atin sa Kanyang pagbabalik? I-click ang link upang makita ang sagot at maligayang salubungin ang pagbabalik ng Tagapagligtas.
📘📙https://tl.kingdomsalvation.org/gospel/in-which-way-will-lord-jesus-come-again.html?source=itqm_fk441&num=5530157
🌈🌈Nais mo bang batiin ang Panginoon? I-click ang link ng Messenger upang makipag-ugnayan sa amin.
🥰🥰https://m.me/tl.kingdomsalvation?ref=subscribe--itqm_fk441num=5530157
🌴 💗✣🌴💗✣🌴💗✣🌴 💗✣🌴 💗✣🌴 💗✣ 💗🌴✣🌴 💗✣ 💗 🌴

Sa mga huling araw, ang mga sakuna ay madalas na nangyayari, at maraming mga tao ang nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik at Siya ang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos. Habang nasasabik, naguguluhan ka ba tungkol sa kung paano matitiyak na ang Panginoon ay bumalik na? Sa katunayan, maaari nating matiyak ang tungkol dito mula sa katuparan ng limang propesiya ng pagbabalik ng Panginoon.
Ikaw ba ay nagtataka tungkol sa kung ano ang limang propesiyang ito? Basahin ang artikulong ito, at pagkatapos ay maaari mong makuha ang sagot at mahanap ang landas upang salubungin ang Panginoon.
👉👉 https://tl.vangelodioggi.org/5-propesiya-sa-biblia-pagbabalik-Panginoong-Jesus.html?source=itfx_xz146&num=752239
Makipagchat sa amin sa Messenger. Pagpalain nawa kayo ng Diyos!
👉👉👉 https://m.me/PanginoongJesuCristo888?ref=website--itfx_xz146num=752239
🌈🌈💖💕💖Peace in the Lord💖💕💖🌈🌈
Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan sa Kaligtasan ng Diyos na Nagkatawang-tao.
👉👉 https://tl.kingdomsalvation.org/gospel/salvation-of-God-s-incarnation.html?source=itqm_fk441&=2847163
https://tl.kingdomsalvation.org/gospel/salvation-of-God-s-incarnation.html?source=itqm_fk441&=2847163
📕📗📘📙Noong isang gabi nabasa ko ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan sa Kaligtasan ng Diyos na Nagkatawang-tao.” Sa palagay ko napakagandang talata ito ng salita ng Diyos, lubhang praktikal, at napakahalaga. Hinggil sa kung bakit kailangang matanggap ng sangkatauhan ang pagliligtas ng Diyos na nagkatawang-tao, ito’y isang aspeto ng katotohanan na kailangang maunawaan kaagad ng tao. Puwedeng ibahagi pa ninyo sa amin ang tungkol ditto.
🌈🌈Mangyaring I-click ang link upang malaman. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin sa Messenger, at online kami 24 oras sa isang araw upang makipag-usap sa iyo.
👉👉https://m.me/tl.kingdomsalvation?ref=subscribe--_itqm_fk441
💞💞🌸💞🌸🌸"Ang Limang Mga Propesiya ng Pagbalik ng Panginoon Ay Natupad na: Ang Panginoon Ay Nakababa na

Mga kaibigan, mayroon akong mabuting balita para sa inyo: Ang Panginoong Jesus ay nagbalik na! Nang marinig ito, baka masorpresa ka at magtaka kung paano mapatunayan ang pagbabalik ng Panginoon. Sa katunayan, makatitiyak tayo tungkol sa katuparan ng limang propesiya nang pagbabalik ng Panginoon.

1. Pagsulpot ng Giyera, Taggutom at mga Lindol
2. Ang Pagpapanumbalik ng Israel
3. Ipapangaral ang Ebanghelyo sa Bawat Sulok ng Mundo
4. Sasagana ang Katampalasanan at ang Pag-ibig ng mga Mananampalataya ay Lalamig
5. Ang Pagpapakita ng mga Huwad na Kristo at mga Huwad na Propeta

Kung nais mong malaman ang tungkol sa mga detalye sa katuparan ng limang propesiya, mangyaring mag-click upang mabasa ang artikulo
👉👉https://tl.kingdomsalvation.org/testimonies/prophecies-concerning-Jesus-return.html?source=itqm_xz421&=3733316
👉👉https://m.me/tl.kingdomsalvation?ref=subscribe--itqm_xz421
., RELIVE PLEASE
Live mass online
😀Ang taong marunong makinig sa salita ng Diyos ay kanyang pinagpala.😍
So sad that all those who claims to have been called but who actually were never called except that they called themselves to wickedly extort money from the poor, buy the most expensive cars, jets, mansions, gold and silver and yet they are never satisfied.... no doubt the Bible describe their THROATS as their grave. Romans, 3:13.
#RETURN
#PRAY
#REPENTANCE 💝💝🙏🙏
So sad that all those who claims to have been called but who actually were never called except that they called themselves to wickedly extort money from the poor, buy the most expensive cars, jets, mansions, gold and silver and yet they are never satisfied.... no doubt the Bible describe their THROATS as their grave. Romans, 3:13.
#RETURN
#PRAY
#REPENTANCE 💝💝🙏🙏
Sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon, Hindi Tayo Dapat Umasa Lamang sa Ating Mga Mata

https://tl.kingdomsalvation.org/videos/the-Lord-is-knocking.html?source=gzy7626934

Minamahal kong mga kapatid! Kung nais mo na mas malaman pa, ikaw ay malaya na mag-iwan ng komento sa ibaba o kontakin kami sa Messenger. Kami ay narito 24/7 upang magfellowship at makipagtalakayan sa inyo. m.me/EasternLightningtl

Maraming mga mananampalataya sa Panginoon ang nag-iisip kapag bumalik ang Panginoon, darating Siya sa mga ulap upang magpakita sa tao. Kaya, maniniwala lamang sila na bumalik na ang Panginoon kapag nakita nila Siya na bumababa sa mga ulap. Sa katunayan, hindi tama ang pananaw na ito. Bakit? Isipin muna natin ito: Naniniwala ba tayo sa Panginoon dahil nakikita natin ang Panginoong Jesus sa sarili nating mga mata, o dahil ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus para sa sangkatauhan at binigyan sila ng paraan ng pagsisisi? Sa totoo lang, naniniwala tayo sa Panginoon hindi dahil nakikita natin Siya sa ating mga mata, ngunit dahil napatunayan natin sa loob ng ating puso na ang mga salita at gawa ng Panginoon ay nagmula sa Diyos. Kung makikita natin ang Panginoon ng ating mga mata, maaari ba talaga nating masalubong Siya?
Nang dumating ang Panginoong Jesus upang gawin ang Kanyang gawain, ang mga punong pari, eskriba, at mga Pariseo ay lahat nakakita sa Panginoon, ngunit hindi nila kinilala ang Panginoon bilang Mesiyas at sila ay lumaban din at hinatulan Siya, at ipinako Siya sa krus, nakagawa ng isang napakasamang krimen. Makikita na sa pagsalubong sa Panginoon ay hindi lamang tayo maaaring umasa sa ating mga mata sapagkat ito ay isang bagay na espiritwal. Kung gayon, hindi natin sasalubungin ang Panginoon gamit ang ating mga mata.
Dahil hindi tayo maaaring umasa sa ating mga mata sa pagsalubong sa Panginoon, kung gayon kapag marinig natin ang isang tao na nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik, paano natin siya makikilala?
Mangyaring panoorin ang maikling palabas, na makakatulong sa iyo na mahanap ang paraan.
Revelation 13:16-18
It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name.
This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666.
Here is my advice to you if you are waiting for any grant from anywhere, as soon as they ask you to get vaccinated before you can access your grant, please run for your life. And if you are yet to receive Jesus Christ as your Lord and personal savior please do now. The end has not come, but it is nearer. -Keary Dickson
To achieve this, they will compel everyone to take a microchip in form of vaccines in their bodies which will permit them to transact businesses and perform all life’s essentials.
--- The microchip implant in the body is what the Holy Bible describes as the "Mark of the Beast" “666” in the Book of Revelations chapter 13 and once you take it you are doomed forever.
Remember that both the Government and everybody is broke now and will be ready to do anything to get funded. It is only illuminati that can give N10million to 40 million people in a country.
What is ID2020 Alliance? ID2020 Alliance is an innovative public-private partnership committed to improving lives through digital identity.
According to the information obtained on the official website of ID2020 alliance, for you to get any attention or support to fight poverty, sickness and obtain any good thing in life, you must have a chip implanted in your body, an identification mark that gives you access in the new world order.
Now, to achieve the Digital Identification of everyone on earth, a microchip most be implanted under the skin of everyone.
This is the reason why they want 5G rolled out at all cost. Because China is in trade, technology and economic war with USA, they decided to work fast enough to be the first to launch the 5G network.
--- Now, don’t get me wrong; 5G will connect you to everything you can think of. In fact, it is referred to as internet of everything, but it is also a gateway to where you don’t want to go.
Sometimes in July 2019, 5G network was rolled out in the city of Wuhan. Then later on, the USA, UK, Italy, France, Iran and others rolled out their 5G in selected Cities in their Countries, not with the primary intention to kill people but the 5G network is inevitable.
The people behind this understands that the 5G is harmful, but the only way to know the extent of damage it can cause is to test it.
They will say you have been vaccinated and you are no more a danger to human community and so you will be permitted to perform transactions over the 5G network, such as buying and selling under the new world order.
--- Here are some of the international frontline NGOs that are involved:
1. Mercy Corps.
2. KIVA non-profit organization
3. Hyperledger umbrella
4. iRespond non-profit organization
5. Care international
6. Simprints non-profit
7. International Computing Centre
8. FHI360
9. CITRIS Policy Lab
and several other NGOs who are working with these major ones to distribute money to the poor.
All these are meant to happen after the taken away of the Christians according to the Holy Bible, but Satan is running faster than his shadows. Satan is trying to make sure that some Christians accept this chip even before the rapture takes place. BE WARNED.
This ID2020 Alliance started a long time ago but was officially presented in 2018 in a more formal articulation and ethical approaches to digital identity, by an eleven-member board, in partnership with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
-- The major crusaders of this event are:
 Bill Gates,
 Elon Musk,
 Jeff Bezos,
 George Soros,
 Warren Buffet,
 Barack Obama,
 Jacob Rothschild,
 Henry Kissinger,
 the Rockerfellers,
 Bill and Hilary Clinton,
 Tony Blaire
The 'gods' of this world wants to reduce world population for easier control and management. They want to achieve the following objectives:
1. One world economy
2. One world government
3. And one world religion
I hope you know that Artificial Intelligence is beyond using machines to act exactly like human beings; because in this scenario, human beings will be turned into a machine by artificially controlling their brains to perform intelligent tasks as obtained in Artificial Intelligence

Our Lady of Guadalupe de Cebu gathers devotees to a euphoric state of holiness and bliss. With the holy festivity, Catholic faithful are in reverence to the patroness of Cebu whose miracles make people kneel down in deep prayer.

The Our Lady of Guadalupe de Cebu is the official patroness of Cebu City, although many presume that it is the Sto. Niño for whom the annual Sinulog is being celebrated. The “debate on the technicality” of the Santo Niño being referred to as patron saint surfaced on the premise that “the Holy Child is a representation of Jesus, the Second Person of the Trinity and therefore, he cannot, as God, be

Operating as usual

23/06/2021

June 24
Birth of John the Baptist

In the Roman Catholic Church the birth day is celebrated for only three persons and they are Jesus Christ, His mother the Holy Virgin Mary and John the Baptist. St. John the Baptist had a specific role ordained by the God as part of God’s salvation of humanity, as a forerunner and precursor of Jesus Christ. As per the Gospel of Luke (1:17), the main duty of John the Baptist was to make the people ready for the Lord Jesus Christ. Jesus indirectly told his disciples in Matthew 17:11-13 that John the Baptist was the expected prophet Elijah, as written in Malachi 4:5-6. Jesus said 'To be sure, Elijah comes and will restore all things. But I tell you, Elijah has already come and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. In the same way the Son of Man is going to suffer at their hands’. The disciples then understood that Jesus was talking to them about John the Baptist. The birth of John was foretold by the Arch-Angel Gabriel to Zachariah, the father of John, when Zachariah was performing the priestly duties in the Temple of Jerusalem. Zachariah is described as a priest of the course of Abijah and his wife Elizabeth was a descendant of Aaron and a kinswoman of Holy Virgin Mary. Zachariah and his wife Elizabeth were very old and Elizabeth was also barren. So naturally Zachariah raised a doubt with the arch-angel to the effect that how this may happen since they are very old. Gabriel got angry with Zachariah since he did not believe the prophesy and made him speechless till the birth of John. Zachariah regained speech after the birth of John and after Zachariah himself named him John. So John was a descendant of Aaron on both his father’s and mother’s side. John saw the Holy Spirit descended as a dove on Jesus, when Jesus was baptized by him and gave witness later that Jesus was the Son of God. The baptism given by John was a complete baptism when the entire Holy Trinity was involved there. God the Son was getting baptism, Holy Spirit the God descended from Heaven and Father the God talked from the heaven that Jesus was His Son. When Herod Antipas S/o Herod the Great divorced his first wife (daughter of King Aretas of Damascus) and married Herodias, the wife of his living brother Philip, John advised Antipas not to keep his brother’s wife Herodias. At the instigation of Herodias, Salome, the daughter of Herodias asked the head of John the Baptist from King Herod Antipas. Salome danced and entertained all the guests in a party organized by Antipas and Antipas promised her he would give anything she asked. With no alternative, Antipas sent an executioner to cut and bring the head of John, who was in prison. Historians say that the approximate date of John’s beheading was August 29, in 28 A.D. The father of the first wife of Herod Antipas, King Aretas of Damascus waged war against Herod Antipas and destroyed his army in revenge for the divorce of his daughter by Herod Antipas. Jewish historian Flavius Josephus lived in the first century wrote in his book 'Jewish Antiquities' that the destruction of the army of Herod Antipas was the punishment came from God for what he did for John. St. John the Baptist was buried in a place where the Umayyad Mosque or the Great Mosque of Damascus is now situated.

June 24
Birth of John the Baptist

In the Roman Catholic Church the birth day is celebrated for only three persons and they are Jesus Christ, His mother the Holy Virgin Mary and John the Baptist. St. John the Baptist had a specific role ordained by the God as part of God’s salvation of humanity, as a forerunner and precursor of Jesus Christ. As per the Gospel of Luke (1:17), the main duty of John the Baptist was to make the people ready for the Lord Jesus Christ. Jesus indirectly told his disciples in Matthew 17:11-13 that John the Baptist was the expected prophet Elijah, as written in Malachi 4:5-6. Jesus said 'To be sure, Elijah comes and will restore all things. But I tell you, Elijah has already come and they did not recognize him, but have done to him everything they wished. In the same way the Son of Man is going to suffer at their hands’. The disciples then understood that Jesus was talking to them about John the Baptist. The birth of John was foretold by the Arch-Angel Gabriel to Zachariah, the father of John, when Zachariah was performing the priestly duties in the Temple of Jerusalem. Zachariah is described as a priest of the course of Abijah and his wife Elizabeth was a descendant of Aaron and a kinswoman of Holy Virgin Mary. Zachariah and his wife Elizabeth were very old and Elizabeth was also barren. So naturally Zachariah raised a doubt with the arch-angel to the effect that how this may happen since they are very old. Gabriel got angry with Zachariah since he did not believe the prophesy and made him speechless till the birth of John. Zachariah regained speech after the birth of John and after Zachariah himself named him John. So John was a descendant of Aaron on both his father’s and mother’s side. John saw the Holy Spirit descended as a dove on Jesus, when Jesus was baptized by him and gave witness later that Jesus was the Son of God. The baptism given by John was a complete baptism when the entire Holy Trinity was involved there. God the Son was getting baptism, Holy Spirit the God descended from Heaven and Father the God talked from the heaven that Jesus was His Son. When Herod Antipas S/o Herod the Great divorced his first wife (daughter of King Aretas of Damascus) and married Herodias, the wife of his living brother Philip, John advised Antipas not to keep his brother’s wife Herodias. At the instigation of Herodias, Salome, the daughter of Herodias asked the head of John the Baptist from King Herod Antipas. Salome danced and entertained all the guests in a party organized by Antipas and Antipas promised her he would give anything she asked. With no alternative, Antipas sent an executioner to cut and bring the head of John, who was in prison. Historians say that the approximate date of John’s beheading was August 29, in 28 A.D. The father of the first wife of Herod Antipas, King Aretas of Damascus waged war against Herod Antipas and destroyed his army in revenge for the divorce of his daughter by Herod Antipas. Jewish historian Flavius Josephus lived in the first century wrote in his book 'Jewish Antiquities' that the destruction of the army of Herod Antipas was the punishment came from God for what he did for John. St. John the Baptist was buried in a place where the Umayyad Mosque or the Great Mosque of Damascus is now situated.

23/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 23, 2021 | MIYERKOLES
PAGKATAWO NI SAN JUAN NGA MAGBUBUNYAG
7:00PM- Holy Mass
Presider: Rev. Leosiso "BOY" Monroid

22/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 22, 2021 | Martes
Ika-napulog-duha nga semana sulod sa tuig
7:00PM- Holy Mass
Presider: Rev. Fr. Leopoldo "JUN" Palacio

22/06/2021

15th CANONICAL CORONATION ANNIVERSARY
and
119th CELEBRACION SA HULYO in honor of OUR LADY OF GUADALUPE DE CEBU and HOLY CROSS!
NOVENA-MASS & FIESTA MASS SCHEDULE
JULY 7 - 16, 2021

15th CANONICAL CORONATION ANNIVERSARY
and
119th CELEBRACION SA HULYO in honor of OUR LADY OF GUADALUPE DE CEBU and HOLY CROSS!
NOVENA-MASS & FIESTA MASS SCHEDULE
JULY 7 - 16, 2021

21/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 21, 2021 | LUNES
SAN LUIS GONZAGA, RELIHIYOSO
7:00PM- Holy Mass
Presider: Rev. Fr. William "YAM" Ybañez

21/06/2021

June 21
St. Aloysius Gonzaga

Aloysius was born on March 9, 1568 in his family’s castle in Castiglione Della Steviere. His father Ferrante Gonzaga was the Marquis of Castiglione and his mother was Marta Tana di Satena. He was the eldest son of the total 7 children in the family. His father wanted him to become a soldier and he was given military training even from the age of 4 years. During the Renaissance Italy, two of his brothers were murdered. He fell ill with the disease of the kidneys at about age 8 years, when he was studying at Florence. He is said to have taken a private vow of chastity at the age of 9. He received his first communion on July 22, 1580 from Cardinal Charles Borromeo. He adopted an ascetic life style and wanted to join the Jesuit Order. But his family worked hard to prevent him from joining the Jesuit Order because if he becomes a Jesuit he must renounce his right to inheritance and the status in the society. He went to Rome, met the Pope Sixtus-V and entered into the novitiate of the Society of Jesus in Rome on November 25, 1585. He gave up his rights in the family properties to his brother while he was 18 years of age. His health continued to create problems and so on November 25, 1587 he took the three vows of chastity, poverty and obedience. There is a legend that the archangel Gabriel foretold his death to him in a vision that he would die within a year. He volunteered to serve in the hospital opened by the Jesuits for treating plague victims in 1591. He also foretold his date of death i.e. on the octave of the feast of Corpus Christi, which fell on June 21st in the year 1591. He died due to his illness just before midnight on June 21, 1591 at 23 years of age.

He was beatified on October 19, 1605 by pope Paul-V and canonized by Pope Benedict-XIII on December 31, 1726.

He was declared as the patron saint of young students, plague victims, AIDS patients, AIDS care-givers and Christian youth.

St. Aloysius Gonzaga, pray for us…

June 21
St. Aloysius Gonzaga

Aloysius was born on March 9, 1568 in his family’s castle in Castiglione Della Steviere. His father Ferrante Gonzaga was the Marquis of Castiglione and his mother was Marta Tana di Satena. He was the eldest son of the total 7 children in the family. His father wanted him to become a soldier and he was given military training even from the age of 4 years. During the Renaissance Italy, two of his brothers were murdered. He fell ill with the disease of the kidneys at about age 8 years, when he was studying at Florence. He is said to have taken a private vow of chastity at the age of 9. He received his first communion on July 22, 1580 from Cardinal Charles Borromeo. He adopted an ascetic life style and wanted to join the Jesuit Order. But his family worked hard to prevent him from joining the Jesuit Order because if he becomes a Jesuit he must renounce his right to inheritance and the status in the society. He went to Rome, met the Pope Sixtus-V and entered into the novitiate of the Society of Jesus in Rome on November 25, 1585. He gave up his rights in the family properties to his brother while he was 18 years of age. His health continued to create problems and so on November 25, 1587 he took the three vows of chastity, poverty and obedience. There is a legend that the archangel Gabriel foretold his death to him in a vision that he would die within a year. He volunteered to serve in the hospital opened by the Jesuits for treating plague victims in 1591. He also foretold his date of death i.e. on the octave of the feast of Corpus Christi, which fell on June 21st in the year 1591. He died due to his illness just before midnight on June 21, 1591 at 23 years of age.

He was beatified on October 19, 1605 by pope Paul-V and canonized by Pope Benedict-XIII on December 31, 1726.

He was declared as the patron saint of young students, plague victims, AIDS patients, AIDS care-givers and Christian youth.

St. Aloysius Gonzaga, pray for us…

20/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 20, 2021 | DOMINGO
IKA-NAPULOG-DUHA NGA DOMINGO SULOD SA TUIG
7:00PM- Holy Mass
Presider: Rev. Fr. Leopoldo "Jun" Palacio

20/06/2021

ANG KINABUHI UG ANG PAMILYA

ANG KINABUHI UG ANG PAMILYA 06.20.21
Anchored by : Rev. Fr. Ely Suico, Bro. Ricky Abella & Bro. B**g Abeelanosa

19/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 20, 2021 | DOMINGO
IKA-NAPULOG-DUHA NGA DOMINGO SULOD SA TUIG
8:00 AM- Holy Mass
Presider: Rev. Fr. Eligio "ELI" Suico

19/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 19, 2021 | SABADO
IKA-NAPULOG-DUHA NGA DOMINGO SULOD SA TUIG
7:00 PM- Holy Mass (Anticipated Mass)
Presider: Rev. Fr. Eligio "ELI" Suico

18/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 18, 2021 | BIYERNES
IKA-NAPULOG-USA NGA SEMANA SULOD SA TUIG
7:00 PM- Holy Mass
Presider: Rev. Fr. William "YAM" Ybañez

17/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 17, 2021 | HUWEBES
IKANAPULOG-USA NGA SEMANA SULOD SA TUIG
7:00 PM- Holy Mass
Presider: Rev. Fr. Leopoldo "JUN" Palacio

16/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 16, 2021 | MIYERKOLES
IKANAPULOG-USA NGA SEMANA SULOD SA TUIG
7:00 PM- Holy Mass
Presider: Rev. Fr. Leosiso "BOY" Monroid

Photos from Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu's post 16/06/2021

HAPPY SACERDOTAL ANNIVERSARY!

Tell the Heavens and Earth to celebrate and sing!
Command every Mountain to join in song!
-Isaiah 49:13

The Lord your God will bless you in all your work, and in everything you put your hand to.
-Deuteronomy 15:10

WE WISH YOU MANY MORE YEARS OF FRUITFUL YEARS IN THE GARDEN OF THE LORD!

16/06/2021

Your holy service to the Lord touches so many hearts and inspires so many lives.

God bless you with peace and joy as you celebrate your birthday and another year of faithful service in Christ.

We wish you a wonderful birthday. May God give you the power, courage, knowledge and wisdom to continue to propagate his words to mankind.

HAPPY BIRTHDAY Fr. Love Aloysius Alojipan!

Your holy service to the Lord touches so many hearts and inspires so many lives.

God bless you with peace and joy as you celebrate your birthday and another year of faithful service in Christ.

We wish you a wonderful birthday. May God give you the power, courage, knowledge and wisdom to continue to propagate his words to mankind.

HAPPY BIRTHDAY Fr. Love Aloysius Alojipan!

15/06/2021

JUNE 16
Most Chaste Heart of St. Joseph

JUNE 16
Most Chaste Heart of St. Joseph

15/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 15, 2021 | MARTES
IKANAPULOG-USA NGA SEMANA SULOD SA TUIG
7:00 PM- Holy Mass
Presider: Rev. Fr. Leopoldo "JUN" Palacio

14/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 14, 2021 | LUNES
IKANAPULOG-USA NGA SEMANA SULOD SA TUIG
7:00 PM- Holy Mass
Presider: Rev. Fr. Aloysius "LOVE" Alojipan

13/06/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

JUNE 13, 2021 | DOMINGO
IKANAPULOG-USA NGA DOMINGO SULOD SA TUIG
7:00 PM- Holy Mass
Presider: Rev. Fr. William Ybañez

13/06/2021

ANG KINABUHI UG ANG PAMILYA

ANG KINABUHI UG ANG PAMILYA 06.13.21
Anchored by : Rev. Fr. Ely Suico, Bro. Ricky Abella & Bro. B**g Abellanosa

13/06/2021
13/06/2021

June 13
St. Anthony of Padua

St. Anthony was born on August 15, 1195 at Lisbon in an aristocratic and wealthy family and his birth name was Fernando Martins de Bulhoes. His father was Vincente Martins de Bulhoes and mother Teresa Pais Taveira. Anthony’s father was the descendant of the famous Godfrey de Bouillin, the commander of the First Crusade (1095-1101) and his mother was the descendant of Froila-I, the fourth king of Asturia. He first entered into the community of Canons Regular at the Abbey of St. Vincent in Lisbon. At that time some five friars of the Franciscan Order were martyred in Morocco on January 16, 1220. On hearing the news of the martyrdom of the Franciscan Friars, Anthony wanted to join the Franciscan Order to become a martyr for Christ. Anthony joined the small hermitage in Olives and adopted the name Anthony, in the name of the church there dedicated to St. Anthony the Great. He set out for Morocco for missionary work but could not go there due to sickness but instead went to Italy. On one ordination occasion, the head of the hermitage where St. Anthony was staying called Anthony to give the sermon, as the Dominican friars were unprepared for it and the head of the hermitage could not find any suitable person from the Franciscan order to give sermon on that day. Anthony’s rich voice and the entire theme and substance of his sermon and his eloquence attracted everyone present there. After this incident Anthony was commissioned to preach Gospel throughout Lombardy in Northern Italy.

Many miracles happened at the hands of Anthony when he was alive.

One day a horse which was fasting for three days, even refused to take oats placed before it, till it had knelt down and adored the Blessed Sacrament held by St. Anthony in his hands. This miracle happened in a place called Rimini.

In another occasion some Italian heretics gave poisoned food to St. Anthony. But St. Anthony made the poisoned food eatable by the sign of the cross.

He once preached to the fishes by standing on the bank of river Brenta near Padua.

Once when St. Anthony was on his way to Italy, he stayed in the castle of Chateauneuf-la-Foret in the province of Limousine. In that palace Infant Jesus appeared to St. Anthony and came down and stood on the Bible held by St. Anthony. On the basis of this apparition only, St. Anthony of Padua is depicted in art holding a bible on which the Infant Jesus stands.

In yet another occasion St. Anthony and his companions stayed in the house of a poor woman during a journey and she gave bread and wine to St. Anthony and others. But she forgot to close the tap of the wine-barrel and the wine was wasted. In that time one of Anthony’s companions broke the glass tumbler by inadvertence. St. Anthony started to pray and suddenly the broken glass tumbler was made whole and the wine-barrel filled anew with wine.

St. Anthony died on June 13, 1231 when he was just 36 years old. St. Anthony was canonized by pope Gregory-IX on May 30, 1232 within one year of his death. He was also proclaimed Doctor of the Church by pope Pius-XII on January 16, 1946. His body was exhumed many years after his death and it was found that his tongue was found incorrupt.

St. Anthony of Padua, pray for us…

June 13
St. Anthony of Padua

St. Anthony was born on August 15, 1195 at Lisbon in an aristocratic and wealthy family and his birth name was Fernando Martins de Bulhoes. His father was Vincente Martins de Bulhoes and mother Teresa Pais Taveira. Anthony’s father was the descendant of the famous Godfrey de Bouillin, the commander of the First Crusade (1095-1101) and his mother was the descendant of Froila-I, the fourth king of Asturia. He first entered into the community of Canons Regular at the Abbey of St. Vincent in Lisbon. At that time some five friars of the Franciscan Order were martyred in Morocco on January 16, 1220. On hearing the news of the martyrdom of the Franciscan Friars, Anthony wanted to join the Franciscan Order to become a martyr for Christ. Anthony joined the small hermitage in Olives and adopted the name Anthony, in the name of the church there dedicated to St. Anthony the Great. He set out for Morocco for missionary work but could not go there due to sickness but instead went to Italy. On one ordination occasion, the head of the hermitage where St. Anthony was staying called Anthony to give the sermon, as the Dominican friars were unprepared for it and the head of the hermitage could not find any suitable person from the Franciscan order to give sermon on that day. Anthony’s rich voice and the entire theme and substance of his sermon and his eloquence attracted everyone present there. After this incident Anthony was commissioned to preach Gospel throughout Lombardy in Northern Italy.

Many miracles happened at the hands of Anthony when he was alive.

One day a horse which was fasting for three days, even refused to take oats placed before it, till it had knelt down and adored the Blessed Sacrament held by St. Anthony in his hands. This miracle happened in a place called Rimini.

In another occasion some Italian heretics gave poisoned food to St. Anthony. But St. Anthony made the poisoned food eatable by the sign of the cross.

He once preached to the fishes by standing on the bank of river Brenta near Padua.

Once when St. Anthony was on his way to Italy, he stayed in the castle of Chateauneuf-la-Foret in the province of Limousine. In that palace Infant Jesus appeared to St. Anthony and came down and stood on the Bible held by St. Anthony. On the basis of this apparition only, St. Anthony of Padua is depicted in art holding a bible on which the Infant Jesus stands.

In yet another occasion St. Anthony and his companions stayed in the house of a poor woman during a journey and she gave bread and wine to St. Anthony and others. But she forgot to close the tap of the wine-barrel and the wine was wasted. In that time one of Anthony’s companions broke the glass tumbler by inadvertence. St. Anthony started to pray and suddenly the broken glass tumbler was made whole and the wine-barrel filled anew with wine.

St. Anthony died on June 13, 1231 when he was just 36 years old. St. Anthony was canonized by pope Gregory-IX on May 30, 1232 within one year of his death. He was also proclaimed Doctor of the Church by pope Pius-XII on January 16, 1946. His body was exhumed many years after his death and it was found that his tongue was found incorrupt.

St. Anthony of Padua, pray for us…

Videos (show all)

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

Location

Telephone

Address


Labra Street, Barangay Guadalupe
Cebu City
6000

Opening Hours

Monday 04:00 - 20:00
Tuesday 04:00 - 20:00
Wednesday 04:00 - 20:00
Thursday 04:00 - 20:00
Friday 04:00 - 20:00
Saturday 09:00 - 20:00
Sunday 04:00 - 20:00
Other Catholic churches in Cebu City (show all)
Grade School Department Grade School Department
Cebu City, 6000

Grade School Department S.Y. 2019 - 2020

Knights Of  San Pedro Calungsod Knights Of San Pedro Calungsod
SM Seaside Complex, South Road Properties
Cebu City, 6000

An ALTAR SERVE is a lay assistant to a member of the CLERGY during a Christian Liturgy. An Altar Server attends to supporting tasks at the altar such as fetching and carrying, ringing the altar bell, among others things.

Jesus Christ the Redeemer Church Jesus Christ the Redeemer Church
Talamban Rd
Cebu City, 6000

JCR Church

Santo Niño de Cebú Santo Niño de Cebú
Basilica Minore Del Santo Niño De Cebu
Cebu City, 6000

Becoming Witnesses of Hope, Reconciliation and Peace through the Devotion to Señor Santo Niño.

Cebu Metropolitan Cathedral Cebu Metropolitan Cathedral
Mabini Street
Cebu City

Señor Sto.Niño de Cebu Señor Sto.Niño de Cebu
Basilica Del Sto.Niño De Cebu
Cebu City, 6000

Fr. Nicolas de la Cuadra (1731) was very instrumental in spreading the devotion of the Sto. Niño. He led an exemplary life, had writings and solemn rites which he established in the sanctuary, and acquired many jewels for decoration of the statue.

Blessed Sacrament Parish Cebu Blessed Sacrament Parish Cebu
G. Gaisano Street
Cebu City, 6000

The Blessed Sacrament Parish in Cebu City, Philippines is run by priests from the Missionary Society of the Philippines. The parish's patroness is “Our Mother of Perpetual Help”.

St. Therese Parish JS Ensemble St. Therese Parish JS Ensemble
Cebu City, 6000

All-Male Chorus

Youth Apostolate of Fatima (Cordova Chapter) Youth Apostolate of Fatima (Cordova Chapter)
San Roque Parish Church, Cordova
Cebu City, 6017

An affiliate youth organization of the World Apostolate of Fatima of the Philippines.

STO. NIÑO DE CEBU PHILIPPINES STO. NIÑO DE CEBU PHILIPPINES
B-Rodriguez Extension
Cebu City, 6000

St. Arnold Janssen Parish Church - Basak San Nicolas, Cebu City St. Arnold Janssen Parish Church - Basak San Nicolas, Cebu City
Janssensite, Basak San Nicolas
Cebu City, 6000

This is an SVD missionary parish and at the same an archdiocesan shrine in honor of Saint Arnold Janssen