Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

Comments

🎺🎺🎺-----🎼
Huminto ng 3 Minuto upang Basahin ang Post na Ito, at Malalaman Mo ang Mga Paraan ng Pagbabalik ng Panginoon at Matanggap Siya
👉👉https://tl.kingdomsalvation.org/gospel/in-which-way-will-lord-jesus-come-again.html?source=itwc_fk441&num=287944
Taos-pusong inaanyayahan kayo na I-click ang link ng Messenger upang sumali sa aming online na talakayan.
👉👉https://m.me/AngPanginoonayKumakatok1991?ref=IT--itwc_fk441num=287944
Marahil sa palagay mo ay darating ang Panginoon sa isang espirituwal na katawan na may mga ulap. Ngunit sa katunayan, ang Panginoon ay darating din sa katawang-tao nang palihim. Halimbawa, "Kayo rin naman ay mangagsihanda: sapagka't sa oras na hindi ninyo iniisip, ang Anak ng tao ay darating." (Lukas 12:40).
Ngayon sa mga araw na ito, ang Panginoon ay bumaba na nang palihim, at Siya ang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos, na nagpahayag ng lahat ng katotohanan na nagpapahintulot sa tao na ganap na maligtas.
Ito ay tulad ng sinabi ng salita ng Makapangyarihang Diyos, "Sa pagkakataong ito, pumaparito ang Diyos upang gumawa ng gawain hindi sa espirituwal na katawan kundi sa isang napakakaraniwang katawan. Hindi lamang ito ang katawan ng ikalawang pagkakatawang-tao ng Diyos, kundi ito rin ang katawan kung saan magbabalik ang Diyos. Ito ay isang napaka-ordinaryo na katawang-tao. Sa Kanya, wala kang makikitang anumang kaiba kumpara sa iba, nguni’t maaari kang makatanggap mula sa Kanya ng mga katotohanang hindi mo pa kailanman dating narinig. Ang hamak na katawang-taong ito ay ang pagsasakatawan ng lahat ng salita ng katotohanan mula sa Diyos, na siyang pumapasan sa gawain ng Diyos sa mga huling araw, at isang pagpapahayag ng kabuuan ng disposisyon ng Diyos para malaman ng tao."
Upang matuto nang higit pa at kung nais na matanggap ang Panginoon, mangyaring i-click upang basahin ang text.
🌹🌹¸ღ ✼❤️❤️✼ღ🌹🌹Happy Sunday brothers and sisters, God bless you!Sinabi ng Panginoong Jesus na dadating Siya. Kung gayon sa anong paraan Siya magpapakita sa atin sa Kanyang pagbabalik? I-click ang link upang makita ang sagot at maligayang salubungin ang pagbabalik ng Tagapagligtas.
📘📙https://tl.kingdomsalvation.org/gospel/in-which-way-will-lord-jesus-come-again.html?source=itqm_fk441&num=5530157
🌈🌈Nais mo bang batiin ang Panginoon? I-click ang link ng Messenger upang makipag-ugnayan sa amin.
🥰🥰https://m.me/tl.kingdomsalvation?ref=subscribe--itqm_fk441num=5530157
🌴 💗✣🌴💗✣🌴💗✣🌴 💗✣🌴 💗✣🌴 💗✣ 💗🌴✣🌴 💗✣ 💗 🌴

Sa mga huling araw, ang mga sakuna ay madalas na nangyayari, at maraming mga tao ang nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik at Siya ang nagkatawang-taong Makapangyarihang Diyos. Habang nasasabik, naguguluhan ka ba tungkol sa kung paano matitiyak na ang Panginoon ay bumalik na? Sa katunayan, maaari nating matiyak ang tungkol dito mula sa katuparan ng limang propesiya ng pagbabalik ng Panginoon.
Ikaw ba ay nagtataka tungkol sa kung ano ang limang propesiyang ito? Basahin ang artikulong ito, at pagkatapos ay maaari mong makuha ang sagot at mahanap ang landas upang salubungin ang Panginoon.
👉👉 https://tl.vangelodioggi.org/5-propesiya-sa-biblia-pagbabalik-Panginoong-Jesus.html?source=itfx_xz146&num=752239
Makipagchat sa amin sa Messenger. Pagpalain nawa kayo ng Diyos!
👉👉👉 https://m.me/PanginoongJesuCristo888?ref=website--itfx_xz146num=752239
🌈🌈💖💕💖Peace in the Lord💖💕💖🌈🌈
Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan sa Kaligtasan ng Diyos na Nagkatawang-tao.
👉👉 https://tl.kingdomsalvation.org/gospel/salvation-of-God-s-incarnation.html?source=itqm_fk441&=2847163
https://tl.kingdomsalvation.org/gospel/salvation-of-God-s-incarnation.html?source=itqm_fk441&=2847163
📕📗📘📙Noong isang gabi nabasa ko ang mga salita ng Makapangyarihang Diyos, “Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan sa Kaligtasan ng Diyos na Nagkatawang-tao.” Sa palagay ko napakagandang talata ito ng salita ng Diyos, lubhang praktikal, at napakahalaga. Hinggil sa kung bakit kailangang matanggap ng sangkatauhan ang pagliligtas ng Diyos na nagkatawang-tao, ito’y isang aspeto ng katotohanan na kailangang maunawaan kaagad ng tao. Puwedeng ibahagi pa ninyo sa amin ang tungkol ditto.
🌈🌈Mangyaring I-click ang link upang malaman. Maaari ka ring makipag-ugnayan sa amin sa Messenger, at online kami 24 oras sa isang araw upang makipag-usap sa iyo.
👉👉https://m.me/tl.kingdomsalvation?ref=subscribe--_itqm_fk441
💞💞🌸💞🌸🌸"Ang Limang Mga Propesiya ng Pagbalik ng Panginoon Ay Natupad na: Ang Panginoon Ay Nakababa na

Mga kaibigan, mayroon akong mabuting balita para sa inyo: Ang Panginoong Jesus ay nagbalik na! Nang marinig ito, baka masorpresa ka at magtaka kung paano mapatunayan ang pagbabalik ng Panginoon. Sa katunayan, makatitiyak tayo tungkol sa katuparan ng limang propesiya nang pagbabalik ng Panginoon.

1. Pagsulpot ng Giyera, Taggutom at mga Lindol
2. Ang Pagpapanumbalik ng Israel
3. Ipapangaral ang Ebanghelyo sa Bawat Sulok ng Mundo
4. Sasagana ang Katampalasanan at ang Pag-ibig ng mga Mananampalataya ay Lalamig
5. Ang Pagpapakita ng mga Huwad na Kristo at mga Huwad na Propeta

Kung nais mong malaman ang tungkol sa mga detalye sa katuparan ng limang propesiya, mangyaring mag-click upang mabasa ang artikulo
👉👉https://tl.kingdomsalvation.org/testimonies/prophecies-concerning-Jesus-return.html?source=itqm_xz421&=3733316
👉👉https://m.me/tl.kingdomsalvation?ref=subscribe--itqm_xz421
., RELIVE PLEASE
Live mass online
😀Ang taong marunong makinig sa salita ng Diyos ay kanyang pinagpala.😍
So sad that all those who claims to have been called but who actually were never called except that they called themselves to wickedly extort money from the poor, buy the most expensive cars, jets, mansions, gold and silver and yet they are never satisfied.... no doubt the Bible describe their THROATS as their grave. Romans, 3:13.
#RETURN
#PRAY
#REPENTANCE 💝💝🙏🙏
So sad that all those who claims to have been called but who actually were never called except that they called themselves to wickedly extort money from the poor, buy the most expensive cars, jets, mansions, gold and silver and yet they are never satisfied.... no doubt the Bible describe their THROATS as their grave. Romans, 3:13.
#RETURN
#PRAY
#REPENTANCE 💝💝🙏🙏
Sa Pagsalubong sa Pagbabalik ng Panginoon, Hindi Tayo Dapat Umasa Lamang sa Ating Mga Mata

https://tl.kingdomsalvation.org/videos/the-Lord-is-knocking.html?source=gzy7626934

Minamahal kong mga kapatid! Kung nais mo na mas malaman pa, ikaw ay malaya na mag-iwan ng komento sa ibaba o kontakin kami sa Messenger. Kami ay narito 24/7 upang magfellowship at makipagtalakayan sa inyo. m.me/EasternLightningtl

Maraming mga mananampalataya sa Panginoon ang nag-iisip kapag bumalik ang Panginoon, darating Siya sa mga ulap upang magpakita sa tao. Kaya, maniniwala lamang sila na bumalik na ang Panginoon kapag nakita nila Siya na bumababa sa mga ulap. Sa katunayan, hindi tama ang pananaw na ito. Bakit? Isipin muna natin ito: Naniniwala ba tayo sa Panginoon dahil nakikita natin ang Panginoong Jesus sa sarili nating mga mata, o dahil ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus para sa sangkatauhan at binigyan sila ng paraan ng pagsisisi? Sa totoo lang, naniniwala tayo sa Panginoon hindi dahil nakikita natin Siya sa ating mga mata, ngunit dahil napatunayan natin sa loob ng ating puso na ang mga salita at gawa ng Panginoon ay nagmula sa Diyos. Kung makikita natin ang Panginoon ng ating mga mata, maaari ba talaga nating masalubong Siya?
Nang dumating ang Panginoong Jesus upang gawin ang Kanyang gawain, ang mga punong pari, eskriba, at mga Pariseo ay lahat nakakita sa Panginoon, ngunit hindi nila kinilala ang Panginoon bilang Mesiyas at sila ay lumaban din at hinatulan Siya, at ipinako Siya sa krus, nakagawa ng isang napakasamang krimen. Makikita na sa pagsalubong sa Panginoon ay hindi lamang tayo maaaring umasa sa ating mga mata sapagkat ito ay isang bagay na espiritwal. Kung gayon, hindi natin sasalubungin ang Panginoon gamit ang ating mga mata.
Dahil hindi tayo maaaring umasa sa ating mga mata sa pagsalubong sa Panginoon, kung gayon kapag marinig natin ang isang tao na nagpapatotoo na ang Panginoon ay bumalik, paano natin siya makikilala?
Mangyaring panoorin ang maikling palabas, na makakatulong sa iyo na mahanap ang paraan.
Revelation 13:16-18
It also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name.
This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate the number of the beast, for it is the number of a man. That number is 666.
Here is my advice to you if you are waiting for any grant from anywhere, as soon as they ask you to get vaccinated before you can access your grant, please run for your life. And if you are yet to receive Jesus Christ as your Lord and personal savior please do now. The end has not come, but it is nearer. -Keary Dickson
To achieve this, they will compel everyone to take a microchip in form of vaccines in their bodies which will permit them to transact businesses and perform all life’s essentials.
--- The microchip implant in the body is what the Holy Bible describes as the "Mark of the Beast" “666” in the Book of Revelations chapter 13 and once you take it you are doomed forever.
Remember that both the Government and everybody is broke now and will be ready to do anything to get funded. It is only illuminati that can give N10million to 40 million people in a country.
What is ID2020 Alliance? ID2020 Alliance is an innovative public-private partnership committed to improving lives through digital identity.
According to the information obtained on the official website of ID2020 alliance, for you to get any attention or support to fight poverty, sickness and obtain any good thing in life, you must have a chip implanted in your body, an identification mark that gives you access in the new world order.
Now, to achieve the Digital Identification of everyone on earth, a microchip most be implanted under the skin of everyone.
This is the reason why they want 5G rolled out at all cost. Because China is in trade, technology and economic war with USA, they decided to work fast enough to be the first to launch the 5G network.
--- Now, don’t get me wrong; 5G will connect you to everything you can think of. In fact, it is referred to as internet of everything, but it is also a gateway to where you don’t want to go.
Sometimes in July 2019, 5G network was rolled out in the city of Wuhan. Then later on, the USA, UK, Italy, France, Iran and others rolled out their 5G in selected Cities in their Countries, not with the primary intention to kill people but the 5G network is inevitable.
The people behind this understands that the 5G is harmful, but the only way to know the extent of damage it can cause is to test it.
They will say you have been vaccinated and you are no more a danger to human community and so you will be permitted to perform transactions over the 5G network, such as buying and selling under the new world order.
--- Here are some of the international frontline NGOs that are involved:
1. Mercy Corps.
2. KIVA non-profit organization
3. Hyperledger umbrella
4. iRespond non-profit organization
5. Care international
6. Simprints non-profit
7. International Computing Centre
8. FHI360
9. CITRIS Policy Lab
and several other NGOs who are working with these major ones to distribute money to the poor.
All these are meant to happen after the taken away of the Christians according to the Holy Bible, but Satan is running faster than his shadows. Satan is trying to make sure that some Christians accept this chip even before the rapture takes place. BE WARNED.
This ID2020 Alliance started a long time ago but was officially presented in 2018 in a more formal articulation and ethical approaches to digital identity, by an eleven-member board, in partnership with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
-- The major crusaders of this event are:
 Bill Gates,
 Elon Musk,
 Jeff Bezos,
 George Soros,
 Warren Buffet,
 Barack Obama,
 Jacob Rothschild,
 Henry Kissinger,
 the Rockerfellers,
 Bill and Hilary Clinton,
 Tony Blaire
The 'gods' of this world wants to reduce world population for easier control and management. They want to achieve the following objectives:
1. One world economy
2. One world government
3. And one world religion
I hope you know that Artificial Intelligence is beyond using machines to act exactly like human beings; because in this scenario, human beings will be turned into a machine by artificially controlling their brains to perform intelligent tasks as obtained in Artificial Intelligence

Our Lady of Guadalupe de Cebu gathers devotees to a euphoric state of holiness and bliss. With the holy festivity, Catholic faithful are in reverence to the patroness of Cebu whose miracles make people kneel down in deep prayer.

The Our Lady of Guadalupe de Cebu is the official patroness of Cebu City, although many presume that it is the Sto. Niño for whom the annual Sinulog is being celebrated. The “debate on the technicality” of the Santo Niño being referred to as patron saint surfaced on the premise that “the Holy Child is a representation of Jesus, the Second Person of the Trinity and therefore, he cannot, as God, be

Operating as usual

27/10/2021

OLGP

Oktubre 27, 2021 | MIYERKOLES
IKALIMA NGA ADLAW SA NOVENA SA MGA KALAG
8:00 PM - NOVENA MASS
Presider: Rev. Fr. Leosiso Monroid

27/10/2021

OLGP

Oktubre 26, 2021 | MARTES
IKAKATLOAN NGA SEMANA SULOD SA TUIG
7:00 PM - HOLY MASS
Presider: Rev. Fr. William Ybañez

27/10/2021

October 27, 2021

My most merciful Lord, You and You alone can open the gates of Heaven to us, and You and You alone will do so only to those who have responded to Your holy will. Please open my eyes to any ways that I turn from You and remain lax in my spiritual journey. Give me the grace I need to see clearly and to respond to You with all my heart. Jesus, I trust in You.

First Reading: Romans 8:26-30
Responsorial Psalm: Psalms 13:4-5, 6
Gospel Reading: Luke 13:22-30
Gospel Reflection: https://catholic-daily-reflections.com/2021/10/26/entering-the-narrow-gate/

#DailyDoseOfGod
#PatronaSaSugbo
#MariaRaynaSaPilipinas
#AmongDangpanan

October 27, 2021

My most merciful Lord, You and You alone can open the gates of Heaven to us, and You and You alone will do so only to those who have responded to Your holy will. Please open my eyes to any ways that I turn from You and remain lax in my spiritual journey. Give me the grace I need to see clearly and to respond to You with all my heart. Jesus, I trust in You.

First Reading: Romans 8:26-30
Responsorial Psalm: Psalms 13:4-5, 6
Gospel Reading: Luke 13:22-30
Gospel Reflection: https://catholic-daily-reflections.com/2021/10/26/entering-the-narrow-gate/

#DailyDoseOfGod
#PatronaSaSugbo
#MariaRaynaSaPilipinas
#AmongDangpanan

27/10/2021

For our guidance…

For our guidance…

27/10/2021

OCTOBER 27, 2021 | FEAST OF THE DAY
ST. GAUDIOSUS OF NAPLES

Bishop called "the African." He was the bishop of Abitina in North Africa, exiled by Geiseric, the Vandal king, in 440. Gaudiosus went to Naples, Italy, where he founded a monastery.

Saint Gaudiosus of Naples or Gaudiosus the African (Latin: Sanctus Gaudiosus Africanus) was a bishop of Abitina (Abitine, Abitinia; Abitinae article) in Africa Province during the 5th century AD Abitina was a village near Carthage in present-day western Tunisia.

Born Septimius Celius Gaudiosus, he fled North Africa during the persecutions of Genseric, king of the Vandals, in a leaky boat and arrived at Naples with other exiled churchmen, including the bishop of Carthage, who was named Quodvultdeus. Arriving around 439 AD, he established himself on the acropolis of Naples.

The introduction of the Augustinian Rule into Naples is attributed to him as well as the introduction of some relics, including those of Saint Restituta.

Gaudiosus' relics were later buried in the Catacombs of San Gennaro in the 6th century.[1][2] One of the cemeteries of these catacombs, San Gaudioso, refers to Gaudiosus.

OCTOBER 27, 2021 | FEAST OF THE DAY
ST. GAUDIOSUS OF NAPLES

Bishop called "the African." He was the bishop of Abitina in North Africa, exiled by Geiseric, the Vandal king, in 440. Gaudiosus went to Naples, Italy, where he founded a monastery.

Saint Gaudiosus of Naples or Gaudiosus the African (Latin: Sanctus Gaudiosus Africanus) was a bishop of Abitina (Abitine, Abitinia; Abitinae article) in Africa Province during the 5th century AD Abitina was a village near Carthage in present-day western Tunisia.

Born Septimius Celius Gaudiosus, he fled North Africa during the persecutions of Genseric, king of the Vandals, in a leaky boat and arrived at Naples with other exiled churchmen, including the bishop of Carthage, who was named Quodvultdeus. Arriving around 439 AD, he established himself on the acropolis of Naples.

The introduction of the Augustinian Rule into Naples is attributed to him as well as the introduction of some relics, including those of Saint Restituta.

Gaudiosus' relics were later buried in the Catacombs of San Gennaro in the 6th century.[1][2] One of the cemeteries of these catacombs, San Gaudioso, refers to Gaudiosus.

26/10/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

Oktubre 26, 2021 | MARTES
IKAUPAT NGA ADLAW SA NOVENA SA MGA KALAG
8:00 PM - NOVENA MASS
Presider: Rev. Fr. Leopoldo Palacio

26/10/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

Oktubre 26, 2021 | MARTES
IKAKATLOAN NGA SEMANA SULOD SA TUIG
7:00 PM - HOLY MASS
Presider: Rev. Fr. William Ybañez

26/10/2021

October 26, 2021
St. King Alfred the Great

My glorious King, You desire that Your Kingdom grow far and wide through our efforts of love. Please do use me, dear Lord, to plant Your seeds of faith and charity every day. May I never tire of these apostolic endeavors and may I always take great delight in serving You and building Your Kingdom in every way I can. Jesus, I trust in You.

First Reading: Romans 8:18-25
Responsorial Psalm: Psalms 126:1B-2AB, 2CD-3, 4-5, 6
Gospel Reading: Luke 13:18-21
Gospel Reflection: https://catholic-daily-reflections.com/2021/10/25/planting-the-seed-over-and-over-again/

#DailyDoseOfGod
#PatronaSaSugbo
#MariaRaynaSaPilipinas
#AmongDangpanan

October 26, 2021
St. King Alfred the Great

My glorious King, You desire that Your Kingdom grow far and wide through our efforts of love. Please do use me, dear Lord, to plant Your seeds of faith and charity every day. May I never tire of these apostolic endeavors and may I always take great delight in serving You and building Your Kingdom in every way I can. Jesus, I trust in You.

First Reading: Romans 8:18-25
Responsorial Psalm: Psalms 126:1B-2AB, 2CD-3, 4-5, 6
Gospel Reading: Luke 13:18-21
Gospel Reflection: https://catholic-daily-reflections.com/2021/10/25/planting-the-seed-over-and-over-again/

#DailyDoseOfGod
#PatronaSaSugbo
#MariaRaynaSaPilipinas
#AmongDangpanan

26/10/2021

ALL SAINTS' DAY AND ALL SOULS' DAY NOVENA MASS SCHEDULE:
- October 23-31, 2021: Novena Mass will be at 8:00PM.
- November 1 and 2, 2021: Sunday schedule is to be followed.

Please be always reminded of the following Church Protocols:
1. Religious gatherings are still limited. Parishioners may still be able to attend the Novena Mass through our Facebook Live;
2. Always wear your face mask and observe physical distancing; and
3. Only 15-65 years old are allowed to join the celebration.

#PatronaSaSugbo
#MariaRaynaSaPilipinas
#AmongDangpanan

ALL SAINTS' DAY AND ALL SOULS' DAY NOVENA MASS SCHEDULE:
- October 23-31, 2021: Novena Mass will be at 8:00PM.
- November 1 and 2, 2021: Sunday schedule is to be followed.

Please be always reminded of the following Church Protocols:
1. Religious gatherings are still limited. Parishioners may still be able to attend the Novena Mass through our Facebook Live;
2. Always wear your face mask and observe physical distancing; and
3. Only 15-65 years old are allowed to join the celebration.

#PatronaSaSugbo
#MariaRaynaSaPilipinas
#AmongDangpanan

26/10/2021

OCTOBER 26, 2021 | FEAST OF THE DAY
ST. KING ALFRED THE GREAT

King of Wessex, scholar, and renowned Christian monarch. Alfred was born in 849, the fifth son of the Wessex king. During a journey to Rome in 853, he was accepted as a godson by Pope Leo IV . He was a great scholar, translating classics for his people, and early on seemed destined for a career in the Church. Instead, he became king and was forced to spend most of his reign in conflict with the Danes who were then threatening England. His work as a patron of the arts, literature, and especially the Church made him a beloved figure in England.

"Alfred I" and "King Alfred" redirect here. For the Bohemian nobleman, see Alfred I, Prince of Windisch-Grätz. For other uses, see Alfred the Great (disambiguation) and King Alfred (disambiguation).
Alfred the Great (848/49 – 26 October 899) was king of the West Saxons from 871 to c. 886 and king of the Anglo-Saxons from c. 886 to 899. He was the youngest son of King Æthelwulf, who died when Alfred was young. Three of Alfred's brothers, Æthelbald, Æthelberht and Æthelred, reigned in turn before him. Under Alfred's rule, considerable administrative and military reforms were introduced, prompting lasting change in England.[2]

After ascending the throne, Alfred spent several years fighting Viking invasions. He won a decisive victory in the Battle of Edington in 878 and made an agreement with the Vikings, creating what was known as the Danelaw in the North of England. Alfred also oversaw the conversion of Viking leader Guthrum to Christianity. He defended his kingdom against the Viking attempt at conquest, becoming the dominant ruler in England.[3] Details of his life are described in a work by 9th-century Welsh scholar and bishop Asser.

Alfred had a reputation as a learned and merciful man of a gracious and level-headed nature who encouraged education, proposing that primary education be conducted in Old English rather than Latin and improving the legal system and military structure and his people's quality of life. He was given the epithet "the Great" in the 16th century.

OCTOBER 26, 2021 | FEAST OF THE DAY
ST. KING ALFRED THE GREAT

King of Wessex, scholar, and renowned Christian monarch. Alfred was born in 849, the fifth son of the Wessex king. During a journey to Rome in 853, he was accepted as a godson by Pope Leo IV . He was a great scholar, translating classics for his people, and early on seemed destined for a career in the Church. Instead, he became king and was forced to spend most of his reign in conflict with the Danes who were then threatening England. His work as a patron of the arts, literature, and especially the Church made him a beloved figure in England.

"Alfred I" and "King Alfred" redirect here. For the Bohemian nobleman, see Alfred I, Prince of Windisch-Grätz. For other uses, see Alfred the Great (disambiguation) and King Alfred (disambiguation).
Alfred the Great (848/49 – 26 October 899) was king of the West Saxons from 871 to c. 886 and king of the Anglo-Saxons from c. 886 to 899. He was the youngest son of King Æthelwulf, who died when Alfred was young. Three of Alfred's brothers, Æthelbald, Æthelberht and Æthelred, reigned in turn before him. Under Alfred's rule, considerable administrative and military reforms were introduced, prompting lasting change in England.[2]

After ascending the throne, Alfred spent several years fighting Viking invasions. He won a decisive victory in the Battle of Edington in 878 and made an agreement with the Vikings, creating what was known as the Danelaw in the North of England. Alfred also oversaw the conversion of Viking leader Guthrum to Christianity. He defended his kingdom against the Viking attempt at conquest, becoming the dominant ruler in England.[3] Details of his life are described in a work by 9th-century Welsh scholar and bishop Asser.

Alfred had a reputation as a learned and merciful man of a gracious and level-headed nature who encouraged education, proposing that primary education be conducted in Old English rather than Latin and improving the legal system and military structure and his people's quality of life. He was given the epithet "the Great" in the 16th century.

25/10/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

Oktubre 25, 2021 | LUNES
IKATULONG ADLAW SA NOVENA SA MGA KALAG
8:00 PM - NOVENA MASS
Presider: Rev. Fr. William Ybañez

25/10/2021

Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

Oktubre 25, 2021 | LUNES
IKAKATLOAN NGA SEMANA SULOD SA TUIG
7:00 PM - HOLY MASS
Presider: Rev. Fr. Aloysius Alojipan

25/10/2021

October 25, 2021
Sts. Crysanthus and Daria, Martyrs

My merciful Lord, You desire to free me from all that burdens me. You desire that I turn to You with the confidence of a child. Please do free me, dear Lord, from any way that I impose burdens upon myself by my obsessions and irrational worries. May I always understand Your infinite love for me and always walk freely and joyfully in Your ways. Jesus, I trust in You.

First Reading: Romans 8:12-17
Responsorial Psalm: Psalms 68:2 AND 4, 6-7AB, 20-21
Gospel Reading: Luke 13:10-17
Gospel Reflection: https://catholic-daily-reflections.com/2021/10/24/the-burden-of-scrupulosity/

#DailyDoseOfGod
#PatronaSaSugbo
#MariaRaynaSaPilipinas
#AmongDangpanan

October 25, 2021
Sts. Crysanthus and Daria, Martyrs

My merciful Lord, You desire to free me from all that burdens me. You desire that I turn to You with the confidence of a child. Please do free me, dear Lord, from any way that I impose burdens upon myself by my obsessions and irrational worries. May I always understand Your infinite love for me and always walk freely and joyfully in Your ways. Jesus, I trust in You.

First Reading: Romans 8:12-17
Responsorial Psalm: Psalms 68:2 AND 4, 6-7AB, 20-21
Gospel Reading: Luke 13:10-17
Gospel Reflection: https://catholic-daily-reflections.com/2021/10/24/the-burden-of-scrupulosity/

#DailyDoseOfGod
#PatronaSaSugbo
#MariaRaynaSaPilipinas
#AmongDangpanan

25/10/2021

OCTOBER 25, 2021 | FEAST OF THE DAY
STS. CRYSANTHUS AND DARIA, MARTYRS

Saint Chrysanthus came from a pagan family who had moved to Rome from Alexandria. He received a fine education, and among the books he read were those in which pagans discussed Christianity. The young man, however, wanted to read books written by Christians themselves. He finally managed to find a copy of the New Testament, which enlightened his rational soul.

Seeking someone to instruct him in the Holy Scriptures, he found the presbyter Carpophoros hiding from persecution, and received holy Baptism from him. After this, he began to preach the Gospel. Chrysanthus’ father tried to turn his son from Christianity, and finally married him to Daria, a priestess of Minerva.

Saint Chrysanthus managed to convert his wife to Christ, and the young couple mutually agreed to lead celibate lives. After the death of the father, they began to live in separate houses. Saint Chrysanthus converted several young men to Christ, and many pious women gathered around Saint Daria.

The people of Rome complained to the eparch Celerinus that Saints Chrysanthus and Daria were preaching celibacy and attracting too many young men and women to monasticism. Saint Chrysanthus was sent to the tribune Claudius for torture.

The torments, however, did not shake the bravery of the young martyr, since the power of God clearly aided him. Struck by this, the tribune Claudius himself came to believe in Christ and accepted holy Baptism together with his wife Hilaria, their sons Jason and Maurus, and all his household and soldiers. When news of this reached the emperor Numerian (283-284), he commanded them all to be executed. The Martyr Claudius was drowned in the sea, and his sons and soldiers were beheaded. Christians buried the bodies of the holy martyrs in a nearby cave, and Saint Hilaria constantly went there to pray. Once, they followed her and led her off for torture. The saint asked that they give her a few moments to pray, and as soon as she finished, she gave up her soul to God. A servant buried the saint in the cave beside her sons.

The torturers sent Saint Daria to a brothel, where she was protected by a lion sent by God. A certain man who tried to defile the saint was knocked to the ground and pinned down by the lion, but the lion did not kill him. The martyr preached to them about Christ and set them to the path of salvation.

They threw Saint Chrysanthus into a foul-smelling pit, into which all the filth of the city flowed. But a heavenly light shone on him, and the pit was filled with a sweet fragrance.

Then the emperor Numerian ordered Saints Chrysanthus and Daria to be turned over to the ex*****oners. After many cruel tortures, the martyrs were buried alive in the ground.

In a cave near the place of ex*****on, Christians began to gather to honor the anniversary of the saints’ martyrdom. They celebrated Church services and partook of the Holy Mysteries. Learning of this, the pagan authorities sealed the entrance to the cave, and those within received the crown of martyrdom. Two of these martyrs are known by name: the Presbyter Diodorus and the Deacon Marianus.

OCTOBER 25, 2021 | FEAST OF THE DAY
STS. CRYSANTHUS AND DARIA, MARTYRS

Saint Chrysanthus came from a pagan family who had moved to Rome from Alexandria. He received a fine education, and among the books he read were those in which pagans discussed Christianity. The young man, however, wanted to read books written by Christians themselves. He finally managed to find a copy of the New Testament, which enlightened his rational soul.

Seeking someone to instruct him in the Holy Scriptures, he found the presbyter Carpophoros hiding from persecution, and received holy Baptism from him. After this, he began to preach the Gospel. Chrysanthus’ father tried to turn his son from Christianity, and finally married him to Daria, a priestess of Minerva.

Saint Chrysanthus managed to convert his wife to Christ, and the young couple mutually agreed to lead celibate lives. After the death of the father, they began to live in separate houses. Saint Chrysanthus converted several young men to Christ, and many pious women gathered around Saint Daria.

The people of Rome complained to the eparch Celerinus that Saints Chrysanthus and Daria were preaching celibacy and attracting too many young men and women to monasticism. Saint Chrysanthus was sent to the tribune Claudius for torture.

The torments, however, did not shake the bravery of the young martyr, since the power of God clearly aided him. Struck by this, the tribune Claudius himself came to believe in Christ and accepted holy Baptism together with his wife Hilaria, their sons Jason and Maurus, and all his household and soldiers. When news of this reached the emperor Numerian (283-284), he commanded them all to be executed. The Martyr Claudius was drowned in the sea, and his sons and soldiers were beheaded. Christians buried the bodies of the holy martyrs in a nearby cave, and Saint Hilaria constantly went there to pray. Once, they followed her and led her off for torture. The saint asked that they give her a few moments to pray, and as soon as she finished, she gave up her soul to God. A servant buried the saint in the cave beside her sons.

The torturers sent Saint Daria to a brothel, where she was protected by a lion sent by God. A certain man who tried to defile the saint was knocked to the ground and pinned down by the lion, but the lion did not kill him. The martyr preached to them about Christ and set them to the path of salvation.

They threw Saint Chrysanthus into a foul-smelling pit, into which all the filth of the city flowed. But a heavenly light shone on him, and the pit was filled with a sweet fragrance.

Then the emperor Numerian ordered Saints Chrysanthus and Daria to be turned over to the ex*****oners. After many cruel tortures, the martyrs were buried alive in the ground.

In a cave near the place of ex*****on, Christians began to gather to honor the anniversary of the saints’ martyrdom. They celebrated Church services and partook of the Holy Mysteries. Learning of this, the pagan authorities sealed the entrance to the cave, and those within received the crown of martyrdom. Two of these martyrs are known by name: the Presbyter Diodorus and the Deacon Marianus.

Videos (show all)

OLGP
OLGP
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
ANG KINABUHI UG ANG PAMILYA
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu
Archdiocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe de Cebu

Location

Telephone

Address


Labra Street, Barangay Guadalupe
Cebu City
6000

Opening Hours

Monday 4am - 8pm
Tuesday 4am - 8pm
Wednesday 4am - 8pm
Thursday 4am - 8pm
Friday 4am - 8pm
Saturday 9am - 8pm
Sunday 4am - 8pm
Other Catholic churches in Cebu City (show all)
St. Rose of Lima Parish PYCC - Daanbantayan St. Rose of Lima Parish PYCC - Daanbantayan
Daanbantayan
Cebu City, 6013

The official page of the PYCC of St. Rose of Lima Parish in Daanbantayan, Cebu.

Holy Cross Parish, Basak Pardo, Cebu Holy Cross Parish, Basak Pardo, Cebu
Basak, Pardo
Cebu City, 6000

A community founded in faith and strengthened by love inspired by the examples of our Patron Saints Vicente Ferrer and Roque; towards becoming witnesses to the Triumph of the Cross.

Parish Youth Coordinating Council- SVF Kampingganon Parish Youth Coordinating Council- SVF Kampingganon
Kampingganon, Bantayan
Cebu City, 6052

Cebu Metropolitan Cathedral Cebu Metropolitan Cathedral
P. Burgos St, San Roque
Cebu City, 6000

The Cebu Metropolitan Cathedral is the ecclesiastical seat of the Metropolitan Archdiocese of Cebu in Cebu, Philippines. Cebu was established as a diocese on August 14, 1595. It was elevated as a metropolitan archdiocese on April 28, 1934 with the dioc

Grade School Department Grade School Department
Cebu City, 6000

Grade School Department S.Y. 2019 - 2020

Señor Sto.Niño de Cebu Señor Sto.Niño de Cebu
Basilica Del Sto.Niño De Cebu
Cebu City, 6000

Fr. Nicolas de la Cuadra (1731) was very instrumental in spreading the devotion of the Sto. Niño. He led an exemplary life, had writings and solemn rites which he established in the sanctuary, and acquired many jewels for decoration of the statue.

Brothers of San Pedro Calungsod Brothers of San Pedro Calungsod
SM Seaside City Complex
Cebu City, 6000

We are an ALL-MALE choir serving in the Chapel of San Pedro Calungsod through music ministry.

Cebu Archdiocesan Shrine of Saint Pedro Calungsod Cebu Archdiocesan Shrine of Saint Pedro Calungsod
Cebu Archdiocesan Shrine Of San Pedro Calungsod, Archbishop's Residence Compound, D Jakosalem St.
Cebu City, 6000

The Official FB Page of the Cebu Archdiocesan Shrine of Saint Pedro Calungsod

Sinulog SA CEBU Viva Sr. Sto. Niño Sinulog SA CEBU Viva Sr. Sto. Niño
Cebu City
Cebu City, 6015

Sinulog festival cebu city, Sr. Sto. Niño... miraculous Child Jesus.

San Pedro Calungsod Chapel San Pedro Calungsod Chapel
Purok 5 Matandang Gasan Gasan
Cebu City, 6000

Jesus Christ the Redeemer Church Jesus Christ the Redeemer Church
Talamban Rd
Cebu City, 6000

JCR Church

PYCC - Sto. Niño Parish Medellin, Cebu PYCC - Sto. Niño Parish Medellin, Cebu
Poblacion, Medellin, Cebu
Cebu City, 6012

Parish Youth Coordinating Council - Sto. Niño Parish Medellin, Cebu is a religious organization of young Catholics who journey together, aim to grow together in faith and to support one another while being of service to the church and community.