C3 Church Cebu

C3 Church Cebu

Comments

One of my favorite books 😊
Happy Birthday to our amazing Music Team Director.

Happy Birthday Stephanie A Reynes

From: Eiane Maglasang Cañeda Nuñez Cristine Joy Posto Cristine Posto Christian Lloyd Lauron Rochel Samalca Dolan James Toledo Sej Caballes Jun Mark Alegarbes Regis
Yakult tastes better if cold. Sharing my all time favorite refreshment.

#EntryForThisWeek
#FavoriteRefreshment
#C3ChurchCebu
My favorite drink. Tungod sa ka favorite, nahurot gud dayon. Unsa gani tu sunod sa C2? Oh diba C3.

#C3FavoriteDrinkChallenge
#FavoriteBeverage
#WeeklyChallengeEntry
Yakult Everyday! Everyday Okay!
Here's my entry for this week's challenge.
Maninuod sad ta oy. Hahahahahhaa 💖💖💖

#C3FavoriteDrinkChallenge
#FavoriteBeverage
#WeeklyChallengeEntry

Aw daog na!!! Char lang. Hahahahahhaha
Tagging Judges!!!!

Ian Haigh
Janet Haigh
Albert Kents
Sikwate (or hot chocolate) with p**o and mangoes.

#EntryForThisWeek
#WhatsYourFavoriteBeverage
#C3CebuPhotoChallenge

Divine Grace Antonio Laine Reynes Shalom Floro Albert Kents Janet Haigh David Maldonado Stephanie A Reynes
Kristiyanong Sermon: Ang Kahulugan ng Pagpapakita ng Panginoong Hesus sa Tao Matapos ang Kanyang Muling Pagkabuhay
Sa Biblia, nakatalang: “At samantalang kanilang pinaguusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila, at sa kanila'y nagsabi, Kapayapaa'y suma inyo. Datapuwa't sila'y kinilabutan, at nangahintakutan, at inakala nila na nakakakita sila ng isang espiritu. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangagugulumihanan? at bakit nangyayari ang pagtatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga: hipuin ninyo ako, at tingnan; sapagka't ang isang espiritu'y walang laman at mga buto, na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak, at nagsisipanggilalas, ay sinabi niya sa kanila, Mayroon baga kayo ritong anomang makakain? At binigyan nila siya ng isang p**ol na isdang inihaw. At kaniyang inabot yaon, at kumain sa harap nila” (Lucas 24:36-43). Sa tuwing babasahin ko ang mga taludtod na ito, nakakaramdam ako ng inggit kina Pedro, Juan at sa iba pa. Habang isinasagawa ni Hesus ang Kanyang gawain sa Judea, palagi Niyang kasama ang Kanyang mga disipulo araw at gabi at, matapos Siyang mabuhay muli, inalagaan Niya ang mga ito gaya ng ginagawa Niya noon, at nagpakita Siya sa kanila, ipinaliwanag ang mga kasulatan sa kanila at pinangaralan sila. Si Pedro at ang iba pa ay mapalad na napili ng Panginoon upang maging Kanyang mga disipulo at nakarinig sila ng mga turo ng Panginoong Jesus sa kanilang sariling mga tainga—napakapalad nila! Pagkatapos, binasa ko ang mga salita ng Diyos, at naintindihan ko na ang kalooban ng Panginoong Hesus ay nasa likod ng Kanyang pagpapakita sa tao matapos ang Kanyang muling pagkabuhay, at na ang gawaing ito ay lalo pang napapaloob sa pagka-makapangyarihan ng Diyos at karunungan. Talaga ngang nakita ko na ang pagpapakita ng Panginoong Hesus sa tao matapos ang Kanyang muling pagkabuhay ay tunay ngang makahulugan!
https://tl.kingdomsalvation.org/testimonies/Jesus-resurrection-why-He-appear-to-man.html
Sinasabi ng mga salita ng Diyos, “Ang unang bagay na ginawa ng Panginoong Jesus pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay ay upang tulutan ang lahat na makita Siya, upang matiyak na Siya ay umiiral, at upang matiyak ang katotohanan ng Kanyang muling pagkabuhay. Bukod dito, pinanumbalik nito ang Kanyang kaugnayan sa mga tao sa kaugnayang mayroon Siya sa kanila nang siya ay gumagawa pa sa katawang-tao, at Siya ang Kristo na nagagawa nilang makita at mahipo. Sa ganitong paraan, ang isang kalalabasan ay na ang mga tao ay walang pagdududa na ang Panginoong Jesus ay nabuhay mag-uli mula sa mga patay pagkatapos mapako sa krus, at walang pagdududa sa gawain ng Panginoong Jesus na tubusin ang sangkatauhan. At ang isa pang kalalabasan ay ang katotohanan ng pagpapakita ng Panginoong Jesus sa mga tao pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay at pagtulot sa mga tao na makita at mahipo Siya ay tiniyak ang katiwasayan ng sangkatauhan sa Kapanahunan ng Biyaya. Mula sa oras na ito, ang mga tao ay hindi na makabalik sa nakaraang kapanahunan, ang Kapanahunan ng Kautusan, dahil sa ‘pagkawala’ o ‘paglayo’ ng Panginoong Jesus, ngunit sila ay magpapatuloy, susundin ang mga turo ng Panginoong Jesus at ang gawain na Kanyang ginawa. Kaya, isang bagong yugto sa gawain sa Kapanahunan ng Biyaya ang pormal na binuksan, at ang mga tao na nasa ilalim ng kautusan ay pormal na lumabas mula sa kautusan mula noon, at pumasok sa isang bagong panahon, na may isang bagong pasimula. Ito ang sari-saring mga kahulugan ng pagpapakita ng Panginoong Jesus sa sangkatauhan pagkatapos ng muling pagkabuhay”
C'mon Men of C3, come for fellowship and coffee for the start of Mens Connect on Wednesday.
See ya there!
HEAR THIS YOU SHEPHERDS OF THE LORD'S BLOOD-BOUGHT FLOCK !

FOR THIS IS WHAT THE SOVEREIGN LORD SAYS:

" WHAT HAVE YOU FED UNTO MY FLOCK ? " (prophecy given: 1st week of August 2018)

" WHAT MORE COULD HAVE BEEN DONE FOR MY VINEYARD THAN I HAVE DONE FOR IT ? WHEN I LOOKED FOR GOOD GRAPES, WHY DID IT YIELD ONLY BAD ? " (Isaiah 5:4).

AN EVERLASTING WITNESS FOR THE DAYS TO COME THAT THE LORD IS GOD.
Real men serve in Sunday's School.
#sundayschoolteachers

C3 Church Cebu exists to connect people to God.

Operating as usual

[04/25/21]   c3cebu.church - Online Service - Apr 25, 2021 2PM

Timeline Photos 17/04/2021

Yes Lord

Yes Lord

[04/17/21]   Online Sunday Service | 2PM

[04/04/21]   online.c3cebu.church

[03/21/21]   c3cebu.church - Online Service - Mar 28, 2021 2PM

[03/21/21]   c3cebu.church - Online Service - Mar 21, 2021 2PM

Timeline Photos 12/03/2021

And I am convinced that nothing can ever separate us from God’s love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow—not even the powers of hell can separate us from God’s love. – Romans 8:38

And I am convinced that nothing can ever separate us from God’s love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow—not even the powers of hell can separate us from God’s love. – Romans 8:38

Timeline Photos 23/02/2021

We are not the things we’ve done. God has given us anew identity and a new beginning!

For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago. – Ephesians 2:10

We are not the things we’ve done. God has given us anew identity and a new beginning!

For we are God’s masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things he planned for us long ago. – Ephesians 2:10

Timeline Photos 18/02/2021

Raise your hand if you can't wait for Sunday!

Raise your hand if you can't wait for Sunday!

Timeline Photos 12/02/2021

Sunday is coming! Who are you Inviting?

Invite someone to watch with you this Sunday online service.

Sunday is coming! Who are you Inviting?

Invite someone to watch with you this Sunday online service.

11/01/2021

On your mark . Get . Set . Go

03/01/2021

This is the year the LORD has made; let's rejoice and start 2021 together. Join Church Service live online 2PM. https://online.c3cebu.church

26/12/2020

Although this is not the year we anticipated, there is always something we can thank God for doing in our lives.
We love hearing how God is moving in your life!

25/12/2020

Merry Christmas

24/12/2020

Merry Christmas, C3 Cebu

24/12/2020

Yes, Christmas Eve is here, join our Christmas Eve Service today, Live at 6pm.

https://online.c3cebu.church

20/12/2020

This is the day the LORD has made; let's rejoice together. Join Church Service live online 2PM. https://online.c3cebu.church

online.c3cebu.church 13/12/2020

Church Online

Hi C3 Cebu, our Sunday Service begins shortly. Join Us Now https://online.c3cebu.church/

online.c3cebu.church Church Online is a place for you to experience God and connect with others.

30/10/2020

Mark the calendar! We’re gathering as a global family in 2020, completely online. Join us for our Global Conference – Thursday Nov 5th, 2020.

online.c3cebu.church 13/09/2020

Church Online

Sunday Service is Live, Join Us Now

https://online.c3cebu.church/

online.c3cebu.church Church Online is a place for you to experience God and connect with others.

16/08/2020

Happy Sunday Everyone.
Join us today at 2 pm for C3 Church Cebu, Online.
Click the link here: https://online.c3cebu.church

Thank you and Enjoy the Service.

12/07/2020

Happy Sunday Everyone.

Join us today at 2 pm for C3 Church Cebu, Online.

Just click the link here: https://online.c3cebu.church

Service starts at 2PM.

See you

#C3ChurchCebu
#ChurchOnline

20/06/2020

Don't Miss our Father's Day Service. We love and appreciate all the Dads, thank you Dads.

Sunday Service starts at 2PM. Join us live
https://online.c3cebu.church

13/06/2020

Don't Miss this Sunday's amazing powerful service. Come worship with Us online https://online.c3cebu.church at 2PM.

06/06/2020

Prepare the Elements, ready set go

06/06/2020

You're incredibly Special to God. You're chosen, You're a treasure. Don't let anyone tell you otherwise.

Now if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation.’ Exodus 19:5-6

29/05/2020

God provided for His people in the wilderness (manna) and Yes, He is still providing for us today in 2020.

24/05/2020

Count Down to service livestream. Watch the Service at 2PM
https://online.c3cebu.church/

online.c3cebu.church 10/05/2020

Church Online

Join us, Sunday Service livestream 9:30am and 2pm!
https://online.c3cebu.church/

online.c3cebu.church Church Online is a place for you to experience God and connect with others.

07/05/2020

God wants to speak to you. Are you ready to listen to Him? Let these tips help you this week.

1) Read Scripture so you can recognize God’s heart.
2) Slow down and be silent.
3) Ask God to speak.
4) Act on things you sense He’s saying.

05/05/2020

There is no force of creation that can stand in God’s way.

I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted. – Job 42:2

02/05/2020

Connect with some of the best people in town digitally this Sunday. Can’t wait to see your profile pic there! Join us for church online this Sunday! Services at 9:30AM and 2:PM

Tag who you'll be watching with.

https://online.c3cebu.church/

[04/26/20]   Hi C3 Family, Service starts: 9:30am and second service: 4pm

Welcome, watch live
https://online.c3cebu.church/

25/04/2020

I have loved you with an everlasting love; I have drawn you with unfailing kindness. – Jeremiah 31:3

God’s love, everlasting. His kindness, unfailing.

online.c3cebu.church 19/04/2020

Church Online

4PM Service

https://online.c3cebu.church/

online.c3cebu.church Church Online is a place for you to experience God and connect with others.

Welcome to C3 Church Cebu

Our Vision is to reach the Unchurched people in Cebu, Visayas and Mindanao.

Our heart is to see Cebu, a City for Jesus.

Videos (show all)

The greatest is Love
C3 Church Culture
Praise and Worship at C3 Cebu
See you on Sunday C3 Cebu
#Discipleship
Bali Miracle
Jerry Lyn on Giving

Location

Telephone

Address


IC3 Convention Center Cebu (Behind Landers)
Cebu City
6000

Opening Hours

Sunday 14:00 - 15:30
Other Christian Churches in Cebu City (show all)
Cebu Word of Life Church Ministries, Inc. Cebu Word of Life Church Ministries, Inc.
#6 Sanson Rd. Lahug Cebu City
Cebu City, 6000

"Passion for the Lord, Compassion for the lost."

Nazarene Christian Fellowship Nazarene Christian Fellowship
St. Mary's Drive, Apas, Cebu City
Cebu City, 6000

"Where God meet your needs through His Word"

Cebu Christian Center Church Cebu Christian Center Church
271 Villalon Drive, Capitol Hills
Cebu City, 6000

Be Used. Delighting in God. A Delight to God.

Ikthus Cebu Ikthus Cebu
42-J. Alcantara St. Sambag 1 (formerly P. Del Rosario Ext.)
Cebu City, 6000

TO FOLLOW AND MAKE FOLLOWERS OF JESUS CHRIST.

Christ's Church Talamban Cebu, Inc. Christ's Church Talamban Cebu, Inc.
2/F Activity Center, Times Square, Talamban
Cebu City, 6000

This is made to advance the Lord's agenda of reaching out people to get saved.

His Life Ministries - Metro Cebu His Life Ministries - Metro Cebu
Mango Six Coffee & Dessert
Cebu City, 6000

We exist to glorify GOD and make disciples through many sites yet one Church family.

Banilad Alliance Fellowship Banilad Alliance Fellowship
Veco Road, Banilad
Cebu City, 6014

OFFICIAL PAGE OF BANILAD ALLIANCE FELLOWSHIP SUNDAY SERVICE - 10:00 AM

Spring of Hope Christian Fellowship Spring of Hope Christian Fellowship
Del Rosario Ave
Cebu City, 6000

king of KINGS . JESUS REIGNS

Central Talamban Christian Church Central Talamban Christian Church
Tigbao, Talamban, Cebu City
Cebu City, 6000

We strive to reach a hungry world with Jesus Christ through obedience to the Great Commission.

Living Hope Koinonia Youth Advance Living Hope Koinonia Youth Advance
V.RAMA
Cebu City, 6000

We are WEAK but our GOD is STRONG. We don't have ALL but we have HIM Though we're TIRED, we know HE'S NOT tired of LOVING us. We are just imperfect people but LOVED by a PERFECT GOD

Victory Cebu City Victory Cebu City
2F Robinons Galleria
Cebu City, 6000

We exist to Honor God and Make Disciples. Join us in our online worship services every Sunday at 10:30am and 05:00pm. Should you wish to get connected to our Victory Groups, click on this link: bit.ly/VCC-connect

First Touch Ministry First Touch Ministry
Cebu City, 6000

Touching God, Touching People.