Muslim of the Visayas

* The goal of this page

* To help the Muslims in the Visayas community carry out activities in the pursuit of Islam as a complete way of life.

Operating as usual

19/10/2021

Kung gayon, sa Araw ng Paghuhukom saan at kanino mo nais mapapabilang?!

20/09/2021
PATNUBAY PARA SA BAGONG MUSLIM 20/07/2021

PATNUBAY PARA SA BAGONG MUSLIM

PATNUBAY PARA SA BAGONG MUSLIM librito na ito ay magtuturo sa bawat bagong muslim ng mga bagay o alintuntunin na marapat

17/07/2021

Maaring ang mga Kristianong mambabasa ay magulat sa sandaling matunghayan nila ang KATOTOHANAN na ang batang i-aalay ni Propeta Abraham (Alayhis Salam) ay si Ismail

[06/30/21]   ‎Narrated Umm al-Ala:

‎The Messenger of Allah (ﷺ) visited me while I was sick. He said: Be glad, Umm al-Ala' for Allah removes the sins of a Muslim for his illness as fire removes the dross of gold and silver.

‎Abi Dawud 3092

27/06/2021

Ang katuwang at kaagapay ng Isang Mananampalataya

27/06/2021

Sabi ni Allah

" at hindi ang inyong kayamanan at ang inyong mga anak ang siyang magpapalapit sa inyo sa amin, maliban sa sinumang nanampalataya at gumawa ng pagsamba, sila yaong magkaroon ng dobleng gantimpala sa kanilang gawain at sa Silid ng Paraiso sila'y mapayapa "

#Surah_As_saba_37

Mga kapatid sa Islam, kapag ang isang Tao ay Muslim, may kayamanan at mayroong Anak at nanampalataya kay Allah at gumagawa ng Pagsamba, sila ang tinutukoy ni Allah sa Ayah na ito na magkakaroon ng Dobleng Gantimpala at sa mga silid ng paraiso ay payapa...

Naway ibilang tayo ni Allah sa mga Taong iyon...

[06/14/21]   AYUSIN ANG LAYUNIN (NIYYAH)!

ITO BA ANG INTENSYON MO SA PAG-AARAL NG ISLAM?

"من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه، أدخله الله النار".

"Sinuman ang nagsaliksik ng kaalaman upang makipagsabayan (o ipagyabang) sa mga `Ulama, o kaya'y upang makipagdebate sa mga hangal, o kaya'y upang ibaling ang atensyon ng mga tao sa kanya, ay ipapasok siya ng Allah sa Impiyerno." [Termidhi, Ibnu Majah atbp, dhaif ang kanyang sanad]

ANG TAMANG INTENSYON NG PAG-AARAL SA ISLAM AY UPANG MAWALA ANG KAMANGMANGAN SA SARILI AT SA IBANG TAO AT MASAMBA ANG ALLAH NANG TAMA AYON SA SUNNAH O PAMAMARAAN NI PROPETA MUHAMMAD ﷺ.

TANDAAN NA DAHIL SA MASAMANG INTENSYON NA PAKITANG-TAO AT PAGMAMAHAL SA PAPURI AY UNANG ISISINDI SA IMPIYERNO ANG ISANG MUJAHID, 'ALIM (NAG-ARAL, NATUTO AT NAGBASA NG QUR'ĀN) AT MAPAGKAWANG-GAWA.

Sinabi ng Rasulullah ﷺ:

"إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ. ثُمَّ أُمِرَ بِهِ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ".

"Tunay na ang unang tao na hahatulan sa Araw ng Pagbangon ay isang taong namatay na martir (shahid), at siya'y dadalhin at ipapaalam sa kanya ng Allah ang Kanyang mga biyaya at makikilala niya ito. Sasabihin ng Allah: "At ano ang ginawa mo sa kanila?" Sasabihin niya: Nakipaglaban ako sa Iyo hanggang sa namatay akong shahid (martir). Sasabihin Niya: "Nagsinungaling ka, dahil tunay na nakipaglaban ka upang masabi tungkol sa iyo: Matapang. At sa gayon nga ang sinabi." Pagkatapos ay aatasan siya na hilahin siya sa kanyang mukha hanggang sa siya ay ihulog sa Impiyerno.
Ang isa pa ay isang tao na nag-aral ng kaalaman (sa Islam) at nagturo nito at binibigkas ang Qurʾān, at siya'y dadalhin at ipapaalam sa kanya ng Allah ang Kanyang mga biyaya at makikilala niya ito. Sasabihin ng Allah: "At ano ang ginawa mo sa kanila?" Sasabihin niya: Pinag-aralan ko ang kaalaman (sa Islam), at itinuro ko ito at binasa ko ang Qurʾān alang-alang sa Iyo. Sasabihin Niya: "Nagsinungaling ka, dahil ika'y nag-aral ng kaalaman (sa Islam) upang masabi tungkol sa iyo: 'Alim (maalam). At binigkas mo ang Qur'ān upang masabi sa iyo: Qári' (reciter ng Qur'ān). At sa gayon nga ang sinabi." Pagkatapos ay aatasan siya na hilahin siya sa kanyang mukha hanggang sa siya ay ihulog sa Impiyerno. At ang isa pa ay isang tao na pinayaman ng Allah at siya'y binigyan ng lahat ng uri ng kayamanan, at siya'y dadalhin at ipapaalam sa kanya ng Allah ang Kanyang mga biyaya at makikilala niya ito. Sasabihin ng Allah: "At ano ang ginawa mo sa kanila?" Sasabihin niya: Wala akong naiwang landas kung saan minamahal mo ang paggugol doon (ng yaman) liban na ako'y gumagastos doon alang-alang sa Iyo. Sasabihin Niya: "Nagsinungaling ka, dahil ginawa mo upang masabi tungkol sa iyo: Mapagbigay. At sa gayon nga ang sinabi." Pagkatapos ay aatasan siya na hilahin siya sa kanyang mukha hanggang sa siya ay ihulog sa Impiyerno." [Muslim]

Sa riwayah ni Imam Termidhi:

"يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

"O Abu Hurairah, silang tatlo ang unang nilikha ng Allah na sisindihan sa pamamagitan nila ang Impiyerno sa Araw ng Pagbangon."

[06/01/21]   WALANG PAG-AALINLANGAN NA ANG PAGKAMATAY NG MGA ULAMA AT MGA MATUTUWID AY KABILANG SA MGA TANDA NA NALALAPIT NA ANG ARAW NG PAGHUHUKOM.

Sinabi ito mismo ng Rasulullah ﷺ - bilang propesiya - mula sa Hadith ni Anas bin Malik (رضي الله عنه):

"مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَى، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ". متفق عليه.

"Kabilang sa mga tanda ng Oras (ng Paghuhukom) na kakaunti ang kaalaman (dahil sa pagkamatay ng mga Ulama), at lalantad ang kamangmangan, at lalantad ang Zina (pakikiapid at pangangalunya), at dadami ang mga kababaihan hanggang sa magkakaroon ang limampung babae ng iisang tagapagtaguyod (lamang)." [Bukhari at Muslim]

Sa Hadith naman ni Mirdás bin Malik Al-Aslami (رضي الله عنه) ay sinabi ng Propeta ﷺ:

"يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا".

"Babawian ng buhay (mamamatay) ang mga matutuwid nang sunod-sunod, at matitira ang mga salot sa lipunan o komunidad na katulad ng mga walang silbing tira o labi ng datiles at sebada (Barley), hindi sila pagtutuunan ng anomang pansin ng Allah." [Bukhari]

KAYA'T HABANG NABUBUHAY PA ANG ATING MGA ULAMA AT MGA MATUTUWID AY MAG-ARAL TAYO NG ATING RELIHIYONG ISLAM AT PANGALAGAAN NATIN SILA, BAGO PA DARATING ANG ORAS NG KANILANG PAGLISAN O ANG ATING PAGLISAN!

[05/11/21]   Some Ruling and Fataw about
Eid Alfiter

⭕the way of Takbeer
Allahu Aukbar x3
La illaha illa Allah
Allahu Aukbar x2
Wa lillah Alhamd
** there's different way of Takbeer

⭕Takbeer start from the end of last Salatu alMaghreb of Ramadan until the Eid prayers

⭕The groub Takbeer in one voice are not from the Sunnah it Should be done individually

⭕ Eid prayers
Is two Raka'a
-In first Raka'a start with Takbeeratul Iharam and 6 Takbeer after, so total of 7 Takbeerat in total
for the first Raka'a .

-in second Raka'a start with Takberatul alanteqal (the Transfer Takbeera from sojuod to standing ) and 5 other Takbeerat
Total of 6 Takbeerat .

⭕The sunnah to read

In first Rak'a surratul Ala'la No.87

In the second Raka'a surratul Al Ghashya
No.88

Or

In the first
Surtu Qaf ق No.50
Souratu Al Qamar No. 54

*the prayers still valid if the Imam read any Surrah .

⭕ Khutba for the Eid
Should be about the Eid
And he have to make part of his Khutba about the Muslim Women .

⭕it's from the Sunnah for Women to go and Pray Eid
But keep in mind to follow all the Islamic rules

Not wearing perfume,make up..... etc.

Allah know the best

Written by
Brother Adnan Alamrani

07/05/2021
30/04/2021
22/04/2021
21/04/2021

Photos from Muslim of the Visayas's post

20/04/2021
19/04/2021
16/04/2021
15/04/2021

The prophet peace be upon him Said
The best Sahour for the believer is Dates .

نعم سحور المؤمن التمر .

The prophet peace be upon him Said
The best Sahour for the believer is Dates .

نعم سحور المؤمن التمر .

15/04/2021

Alhumdullah for everything

Alhumdullah for everything

[04/13/21]   Abu Huraira reported: The Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said when the month of Ramadan arrived, “The month of Ramadan has come, a blessed month in which Allah Almighty has obligated you to fast. In it the gates of the heavens are opened, and in it the gates of Hellfire are closed, and in it the devils are chained, and in it is a night that is better than a thousand months. Thus, whoever is deprived of its good is truly deprived.”

Source: Musnad Aḥmad 7108

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا حَضَرَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَيُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ وَتُغَلُّ فِيهِ الشَّيَاطِينُ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا قَدْ حُرِمَ

13/04/2021

First day of Ramadan ❤️

Dua’a to say when you break your fast

First day of Ramadan ❤️

Dua’a to say when you break your fast

13/04/2021

mufti abu huraira udasan

11/04/2021

Ramadan

Announcement of Ramadan
April 13

10/04/2021

Tulo ka sunnah nga wala biya-e

07/04/2021

*Where is the jealousy, O people of Islam, while the confused Christians, the polytheists, are so proud of the veil, hypocrisy, and they do not care for it the right should be cared for it. Whereas, the monotheists Muslims, the Truthful believers, abandon the veil and shy away from displaying it, which is the true obligation from their Lord..*

Photos from MicroPhone's post 05/04/2021

Photos from MicroPhone's post

04/04/2021

Productive Time for RAMADHAN!

Assalamo ‘Alaykum!

The Almarifah Institute (Ai) offers FREE TAJWEED ONLINE CLASS FOR RAMADHAN with Shaikh ZULKARNAIN SALEH SARENTO, Mujaaz in Masjid Nabawi and a Master in Islamic Jurisprudence at Islamic University of Madinah, KSA.

TO REGISTER, click the link below;
https://forms.gle/Jv9n9bfVurNH243WA

Please save the Google Meet Link for Live Session;
https://meet.google.com/kkf-fixv-mwn

29/03/2021

[03/25/21]   'who is Mahram for women?

Mahram' (unmarriageable person) is a person (male) with whom marriage is forbidden forever. Such a person can see, stay in seclusion, shake hands, travel, etc. with the woman for whom he is 'Mahram'. There are two exceptions for this ruling:
A) The woman after having separated through 'li'an' becomes forbidden forever for her husband, and alien to him, the rulings of 'Mahram' do not apply to her.
B) A wife is not among 'Mahaarem' for her husband but all the above rulings apply to a husband.
Allah knows best.

Alla mentioned in Surrah Alnoor verse 24

And tell the believing women to reduce [some] of their vision and guard their private parts and not expose their adornment except that which [necessarily] appears thereof and to wrap [a portion of] their headcovers over their chests and not expose their adornment except to their husbands, their fathers, their husbands’ fathers, their sons, their husbands’ sons, their brothers, their brothers’ sons, their sisters’ sons, their women, that which their right hands possess, or those male attendants having no physical desire, or children who are not yet aware of the private aspects of women. And let them not stamp their feet to make known what they conceal of their adornment. And turn to Allah in repentance, all of you, O believers, that you might succeed.
And marry the unmarried among you and the righteous among your male slaves and female slaves. If they should be poor, Allah will enrich them from His bounty, and Allah is all-Encompassing and Knowing.” – Quran 24:31-32

So any men who's not mahram you can't see him with no Hijab

And some of the misconception people made wiche is wrong

Is the brother in law consider Maharam
❌❌❌
No your brother in law (brother of the husband)
Is not Mahram you have to wear your Hijab in front of him

Is uncle in law is Mahram
❌❌❌
Uncle in law (the husband of the aunt) is not Mahram you have to wear your Hijab in front of him

All non Mahram should fear Allah and opey his order

Allah know the best.

[02/19/21]   Aqidah muna bago ang lahat.

عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ البَجَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ، فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا.
أخرجه ابن ماجه في المقدمة.
#العقيدة أولا قبل كل شيء.

Sinabi ni Jundub bin Abdillāh al-Bajalī رضي الله عنه: Kasama namin ang Propeta ﷺ na kami ay mga kabataan na malapit nang magbinata, at natutunan namin ang Iymān* bago pa man namin natutunan ang Qur'ān, at pagkaraan ay natutunan din naman namin ang Qur'ān, kaya naman nadagdagan ang aming Iymān sa pamamagitan Nito (Qur'ān). (Sunan Ibnu Mājah 61)

*Iymān: isa sa mga katawagan ng kaalaman sa 'Aqīdah, na tinatawag din noon sa panahon ng mga Salaf na Tawhīd, Sunnah, Sharī'ah, Uṣūlud-Deen at iba pa na katawagan dito.

Makukuha natin dito na ang mga Salaf ay nag-aaral ng 'Aqīdah at Tawhīd at nagpapahalaga nito bago ang pagsasaulo ng Qur'ān, samantalang ngayon ay mayroon ka na masusumpungan o matatagpuan na nagsasaulo o nakasasaulo ng Qur'ān ngunit nag-iikot (nagtatawāf) sa mga libingan upang magdu'ā, nag-aalay sa mga nakahimlay doon at humingi o humiling sa kanila ng barakah, at iba pa.

Katunayan, ang kaalaman dito: ang magtutulak sa tao sa paggawa ng kabutihan at pag-iwas sa kasamaan, at pagiging matuwid sa lahat ng aspeto.

At ang kakulangan din o kawalan ng kaalaman dito: ang dahilan ng lahat ng mga kasamaan sa lahat ng aspeto.

Kaya't ganito na lamang kahalaga ang 'Aqīdah sa buhay ng isang muslim na mananampalataya.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

19/02/2021

Cebu Islamic Propagation and Guidance Center Inc.

17/02/2021

Balik-Islam TV

Assalamo alaykom ww

Mga Kaigsoon, Mao kini ang Atong Youtube Dawah, Pangitaa lang sa inyong mga Youtube Apps sa inyong mga Cellphone ang Balik-Islam TV ug Pindota ang Subscribe button unya ayaw kalimti nga pindotin ang Notification Bell aron perme kita nga makadawat ug Notification kung Naay Bag’ong Video nga among e upload In sha Allah, Daghang Salamat o Jazaakumollaho Khayran

Videos (show all)

Ramadan
Balik-Islam TV
Prophet's صلى الله عليه وآله وسلم advice to Muadh Ibn Jabal (ra) - Sheikh Badr Ibn Alee
Tawheed and the three categories of Tawheed (Tagalog)
Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (21) Ang kahulugan ng Bid’ah

Location

Address


Cebu City
Cebu City
6000
Other Religious Organizations in Cebu City (show all)
Josenian Association for Vocation Assistance, Inc. - JAVA, Inc. Josenian Association for Vocation Assistance, Inc. - JAVA, Inc.
C/o USJR, Magallanes Street, Brgy. Kalubihan
Cebu City, 6000

JAVA, Inc. is created to support and assist young Recollect seminarians in their pursuit of the priesthood and religious life.

YFC - High School Based Cebu YFC - High School Based Cebu
Andres Abellana Ext., Guadalupe
Cebu City, 6000

YFC High School Based (YFC HSB) Program is 1 of the 5 major programs of CFC Youth for Christ which aims to evangelize the youth in the High School levels.

Parish Youth Coordinating Council- SVF Kampingganon Parish Youth Coordinating Council- SVF Kampingganon
Kampingganon, Bantayan
Cebu City, 6052

Cebu Bethel Temple Assemblies Cebu Bethel Temple Assemblies
403 B. Rodriguez Street
Cebu City, 6000

Is under the Philippine General Council of the Assemblies Of God Schedule of Sunday Services: 1st - 7:30-9:30am 2nd - 9:30-11:30am 3rd - 6:00-8:00pm

FY CVD Beatitude's Division FY CVD Beatitude's Division
Cebu City

This page is for all the youngsters out there who love the Lord #JesusRocks!

YASM Ministries YASM Ministries
#58 Tres De Abril Ext., Pahina, San Nicolas
Cebu City, 6000

This is a YouthAlive Student Movement page sponsored by CFGA & CVLL-YASM. Unfolding Christ-centered youth. Unifying Mission-driven students.

Majlis Islam Bersatu Majlis Islam Bersatu
950, South Road, Basak, San Nicholas,
Cebu City, 6000

MIB pledged as one United Islamic Coalescence, regardless of race, language or tribes, to build a dynamic society based on Al-Quran & Sunnah.

Spirit-Brood Ministries Spirit-Brood Ministries
Cebu City

Welcome to Spirit-Brood! According to God's word, through this ministry, the Holy Spirit will brood upon the souls and spirits of men. They will be formed (transformed and reformed), filled with substance, and flooded with light. (Gen. 1:1-3)

Jesus Is Lord Cebu City Jesus Is Lord Cebu City
Tupas, Sawang Calero,
Cebu City, 6000

Sunday Worship Services: 1st service (MAIN): 10:00AM 2nd Service: 3:00PM Contact #: 252-4610

World Baptist Youth Congress - Cebu World Baptist Youth Congress - Cebu
55 Katipunan St.
Cebu City, 6000

Global Baptist Youth Congress | Bible Baptist Church | Cebu City, Philippines (follow us on twitter: @GBYC_Cebu)

Christian Frontier Ministries Christian Frontier Ministries
Cebu City, 6000

"The Islands Wait Expectantly for His Word" Isaiah 42:4 We help build the Church in Asia by equipping, strengthening, & empowering present leadership. We are passionate to activate & position a new generation of leaders.

Youth Revive History Makers Youth Revive History Makers
Cebu City, 6000

Official page of Youth Revive History Makers