Our Lady Of Remedies Parish (Nuestra Sra. Delos Remedios Parish)

Our Lady of Remedies Parish, also known as Nuestra Señora De Los Remedios Parish, is located at Sibul Springs, San Miguel, Bulacan under the jurisdiction of the Diocese of Malolos

Office Hour:
7am-12nn
2pm-5pm
No office on Monday & Tuesday (Morning)
Contact no. 09190969471
Baptism: Every Wednesday, Friday & Sunday only. Wedding: Every Saturday

Kukuha ng Bapt./Conf. Certificate: Name & Date of Baptism/Confirmation. Fee: 100php per Certificate. Regular Masses:
1st Friday 7am
Saturday 7am
Sunday 7am & 6:30pm

Operating as usual

09/09/2021

Paggunita sa Nuestra Señora De Los Dolores

Setyembre 15, 2021 | Banal na misa sa ganap na ika 7:00 n.u

Camarero ng birhen: Ronnel Mallare

Panalangin sa Mahal na Birhen Dolorosa

Oh maawaing María, Inang kalinislinisan ng Poong Divino Verbo, Birheng natigib nang lumbay at kapighatian, nagpapakababa kami ngayon sa aming pagkakaluhod dito sa harap mo, at isinasamo namin sa iyo na kami ay tulungan mo, at iyong papanglumuhin tuwina ang aming mga puso, nang matutuhan naming alalahanin at kahabagan ang tanang hirap na tiniis nang Anak mong si Jesucristo, at ang hapis na dinalita mo, sapagkat dinamayan mo siya sa kaniyang mahal na Pasion at yamang isinakop niya sa amin ang kaniyang dugo, at ikaw naman ay lumuha dahilan sa amin, hingin mo sa kaniya na kami ay mabuhay at mamatay sa kabanalan, at gayon din naman ang biyayang bukod, na ninanasa namin, kung ikapupuri ninyong mag Ina, ikagagaling ng mga kaluluwa namin. Amen.

#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

Paggunita sa Nuestra Señora De Los Dolores

Setyembre 15, 2021 | Banal na misa sa ganap na ika 7:00 n.u

Camarero ng birhen: Ronnel Mallare

Panalangin sa Mahal na Birhen Dolorosa

Oh maawaing María, Inang kalinislinisan ng Poong Divino Verbo, Birheng natigib nang lumbay at kapighatian, nagpapakababa kami ngayon sa aming pagkakaluhod dito sa harap mo, at isinasamo namin sa iyo na kami ay tulungan mo, at iyong papanglumuhin tuwina ang aming mga puso, nang matutuhan naming alalahanin at kahabagan ang tanang hirap na tiniis nang Anak mong si Jesucristo, at ang hapis na dinalita mo, sapagkat dinamayan mo siya sa kaniyang mahal na Pasion at yamang isinakop niya sa amin ang kaniyang dugo, at ikaw naman ay lumuha dahilan sa amin, hingin mo sa kaniya na kami ay mabuhay at mamatay sa kabanalan, at gayon din naman ang biyayang bukod, na ninanasa namin, kung ikapupuri ninyong mag Ina, ikagagaling ng mga kaluluwa namin. Amen.

#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

Photos from Our Lady Of Remedies Parish (Nuestra Sra. Delos Remedios Parish)'s post 08/09/2021

PAGDIRIWANG NG KAPISTAHAN NG KAPANGANAKAN NG MAHAL NA BIRHENG MARIA

Setyembre 8, 2021 | Ika Labing Tatlong Linggo sa Karaniwang Panahon | Banal na Misa sa ganap na ika 4:00 n.h | Sa pag Diriwang ng ating Kura Paroko Rdo. Edmundo D. Santos

Viva La Niña Maria de sibul!

#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

Photos from Our Lady Of Remedies Parish (Nuestra Sra. Delos Remedios Parish)'s post 08/09/2021

Bisperas ng Kapistahan sa pagsilang ng Mahal na Birheng Maria ay isinagawa ng ating Parokya ang Ayuda ni Maria.

AYUDA NI MARIA
Nagpamigay ng kaunting tulong ang ating Parokya sa mga ka-parokya natin na mas nangangailangan dahilan ng mas lumalaking kaso ng Covid na nagbubunga ng lalong ikinahihirap ng ating pamayanan.

Nagpapasalamat po ang bumubuo ng Executive Commitee at Pastoral ng ating Parokya sa pangunguna ng ating Kura Paroko Rbd. Padre Edmundo Santos sa lahat ng taong bukas-palad na nagbahagi ng kanilang makakayanan upang makatulong sa iba. Maraming salamat po sa katagumpayan ng gawaing ito.

08/09/2021

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Ipinagdiriwang natin ang araw ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria sa mundo. Nagdulot ng kagalakan sa lahat ang pagsilang ng Mahal na Ina dahil siya ay naging kalugud-lugod sa paningin ng Diyos.

Mahal na Birheng Maria, Ipanalangin mo kami!

Tampok ang Imahe ng La Niña Maria de Sibul na kasalukuyang nakadambana sa ating Parokya.

Viva La Niña Maria de sibul!
#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Ipinagdiriwang natin ang araw ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria sa mundo. Nagdulot ng kagalakan sa lahat ang pagsilang ng Mahal na Ina dahil siya ay naging kalugud-lugod sa paningin ng Diyos.

Mahal na Birheng Maria, Ipanalangin mo kami!

Tampok ang Imahe ng La Niña Maria de Sibul na kasalukuyang nakadambana sa ating Parokya.

Viva La Niña Maria de sibul!
#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

𝑳𝒂 𝑵𝒊𝒏̃𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 08/09/2021

𝑳𝒂 𝑵𝒊𝒏̃𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑲𝒂𝒑𝒊𝒔𝒕𝒂𝒉𝒂𝒏 𝒏𝒈 𝑷𝒂𝒈𝒔𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒉𝒂𝒍 𝒏𝒂 𝑩𝒊𝒓𝒉𝒆𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂

+ Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen.

PANALANGIN
Kalinis-linisang Niña Maria at Mapagkandiling Ina: buhat sa aming abang kalagayan at pagkakasadlak sa kasalanan ay ipinagmamakaamo namin sa iyo na pagdalitaang dinggin ang aming mga karaingan at tapunan kami ng sulyap ng mat among maawain. O batis ng awa, marapatin mo pong dinggin ang pagsisiyam naming ito upang maging daan ng ipagtatamo namin ng iyong masaganang biyaya, hindi lamang sa aming katawan kundi lalung-lalo na para sa aming kaluluwa, para sa ikapagbabalik loob ng mga makakasalanan at ikapapanuto nitong aming bayan, alang-alang sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos, Amen.

Dasalin po natin ang tatlong Aba Ginoong Maria
La Niña Maria, Ipanalangin mo kami…

LITANYA NG LA NIÑA MARIA

Panginoon, Mawa ka sa amin
Kristo, Maawa ka sa amin
Panginoon, Maawa ka amin
Diyos Amang nasa Langit, Maawa ka sa amin
Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan, Maawa ka sa amin
Diyos Espiritu Santo, Maawa ka sa amin
La Niña Maria, Ipanalangin mo kami
San Joaquin Padre dela Virgen,
Santa Ana Madre dela Virgen,
Niña Maria Anak ng Ama,
Niña Maria Ina ng Anak ng Diyos,
Niña Maria Esposa ng Espiritu Santo,
Niña Maria Dambana ng Santissima Trinidad,
Niña Maria ikinasiya ng iyong Ina,
Niña Maria ikinararangal ng iyong Ama,
Niña Maria kataka-taka ng Grasya ng Diyos,
Kalinis-linisan ang iyong paglilihi,
Kabanal-banalan ang iyong pagsilang,
Napaka-banal sa iyong pagkakahandog,
Obra ng Grasya ng Diyos,
Simula ng Tuwa namin,
Huwaran ng kababaang loob,
Niña Maria puno ng kapangyarihan,
Niña Maria pinaka banayad,
Niña Maria puno ng kalinisan,
Niña Maria puno ng pagsunod,
Niña Maria puno ng karukhaan,
Niña Maria napakaamong sanggol,
Niña Maria puno ng ipinagbunyi,
Niña Maria puno ng ipinagbantog,
Niña Maria walang katulad,
Niña Maria kagalingan ng may sakit,
Niña Maria mapangaliw sa mga nagdadalamhati,
Niña Maria tanggulan ng mga makasalanan,
Niña Maria mapag-ampon sa mga Kristiyano,
Niña Maria Lakambini ng mga Anghel,
Niña Maria kalakasan ng mga Martir,
Niña Maria luwalhati ng Pagkapari,
Niña Maria tuwa ng mga Kompesor,
Niña Maria kalinisan ng mga Virgen,
Niña Maria Reyna ng mga Santo,
Niña Maria aming Ina,
Niña Maria Reyna ng aming puso
Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan, Patawarin mo po kami Panginoon

Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Pakapakinggan mo po kami Panginoon

Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng santinakpan, Maawa ka sa amin.

Namumuno: Ipanalangin mo kami, O La Niña Maria

Lahat: Nang kami ay maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon.

Manalangin Tayo:
Makapangyarihan at mahabaging Ama, na kung saan sa pakikiisa ng Espiritu Santo ay Iyong inihanda ang katawan at kaluluwa, ng Niña Maria, upang maging marapat na maging Ina ng Iyong Anak at Iyong itinangi, na huwag mabahiran ng kasalanang mana, pagkaloob mo na akming nagdedebosyon sa kanyang banal na pagkabata ay maging Malaya sa pamamagitan ng kanyang pagkandili ata panalangin sa lahat ng karumihan ng kaiisipan at layaw ng katawan, nawa maging kawangis niya kami sa kababaang loob, pagsunod at pagibig, hinihiling naming ito kay Kristong Panginoon Amen.

+ Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Amen…

Tampok ang Imahe ng La Niña Maria de Sibul na kasalukuyang nakadambana sa ating Parokya.

𝑽𝒊𝒗𝒂 𝑳𝒂 𝑵𝒊𝒏̃𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑺𝒊𝒃𝒖𝒍!

Photos from Our Lady Of Remedies Parish (Nuestra Sra. Delos Remedios Parish)'s post 07/09/2021

Martes sa Ika Dalawampu't Tatlong Linggo sa Karaniwang Panahon Setyembre 7,2021 | Bisperas Mayores para sa Paggunita ng Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Sa Pangunguna ni Rdo. P. Edmundo D.Santos

#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

𝑳𝒂 𝑵𝒊𝒏̃𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 07/09/2021

𝑳𝒂 𝑵𝒊𝒏̃𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑷𝒂𝒈𝒔𝒊𝒔𝒊𝒚𝒂𝒎 𝒔𝒂 𝑲𝒂𝒓𝒂𝒏𝒈𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒏𝒈 𝑷𝒂𝒈𝒔𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒉𝒂𝒍 𝒏𝒂 𝑩𝒊𝒓𝒉𝒆𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂

PANALANGIN SA IKASIYAM NA ARAW

O! Makapangyarihang Diyos na nasa Virgen Maria na Iyong inihanda upang maging marapat na maging Ina ng Iyong Bugtong na Anak at maging tampulan ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan ng Kanyang mga panalangin, bayaan mo na kami’y maging tunay na templo ng Iyong Kaluwalhatian sa pamamagitan ng Kristong Anak mo, Amen…

La Niña Maria, Ipanalangin Mo kami.

Tampok ang Imahe ng La Niña Maria de Santa Isabel sa Malolos, Bulacan.

Photo Credits to https://live.staticflickr.com/4425/37258461836_431e6a75d3_b.jpg

06/09/2021

BANAL NA MISA

Martes sa Ika Dalawampu't Tatlong Linggo sa Karaniwang Panahon | Banal na Misa sa ganap na ika 7:00 n.u. | Setyembre 7,2021 |

Bisperas Mayores para sa Paggunita ng Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Sa Pangunguna ni Rdo. P. Edmundo D. Santos

ACT OF SPIRITUAL COMMUNION
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa Kabanal-Banalang Sakramento. Iniibig Kita nang higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin Ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi Kita matatanggap sa Sakramento. Tumuloy Ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap Kita na para bagang naririto Ka na at iniaaalay ko nang buong-buo ang aking sarili sa Iyo. Huwag Mong hayaang mawalay ako sa Iyo. Amen.

#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

Photos from Our Lady Of Remedies Parish (Nuestra Sra. Delos Remedios Parish)'s post 06/09/2021

Lunes sa Ika Dalawampu't Tatlong Linggo sa Karaniwang Panahon | Banal na Misa sa ganap na ika 4:00 n.h. | Setyembre 6,2021 |

Ika walong na araw ng novenaryo para sa paggunita ng Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Sa Pangunguna ni Rdo. P. Daniel Corenel

#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

06/09/2021

Salve Regina - 2000 Aba Ginoong Maria Vicarial Commission on Youth - Vicariate of San Miguel September 6, 2021

Salve Regina - 2000 Aba Ginoong Maria
Vicarial Commission on Youth - Vicariate of San Miguel
September 6, 2021

06/09/2021

BANAL NA MISA

Lunes sa Ika Dalawampu't Tatlong Linggo sa Karaniwang Panahon | Banal na Misa sa ganap na ika 4:00 n.h. | Setyembre 5,2021 |
Ika walong na araw ng novenaryo para sa paggunita ng Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Sa Pangunguna ni Rdo. P. Daniel Corenel

ACT OF SPIRITUAL COMMUNION
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa Kabanal-Banalang Sakramento. Iniibig Kita nang higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin Ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi Kita matatanggap sa Sakramento. Tumuloy Ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap Kita na para bagang naririto Ka na at iniaaalay ko nang buong-buo ang aking sarili sa Iyo. Huwag Mong hayaang mawalay ako sa Iyo. Amen.
#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

𝑳𝒂 𝑵𝒊𝒏̃𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂 06/09/2021

𝑳𝒂 𝑵𝒊𝒏̃𝒂 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑷𝒂𝒈𝒔𝒊𝒔𝒊𝒚𝒂𝒎 𝒔𝒂 𝑲𝒂𝒓𝒂𝒏𝒈𝒂𝒍𝒂𝒏 𝒏𝒈 𝑷𝒂𝒈𝒔𝒊𝒍𝒂𝒏𝒈 𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒉𝒂𝒍 𝒏𝒂 𝑩𝒊𝒓𝒉𝒆𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒂

𝑷𝒂𝒏𝒂𝒍𝒂𝒏𝒈𝒊𝒏 𝒔𝒂 𝑰𝒌𝒂𝒘𝒂𝒍𝒐𝒏𝒈 𝑨𝒓𝒂𝒘

O! Bukod na Pinagpalang Niña Maria, pinuno Ka ng grasya ng kataas-taasang sinula ng Kalinis-linisang paglilihi sa iyo ng iyong Ina, ipagkaloob mo sa akin Oh! Niña Maria na iyong dinggin ang aking hiling, at kung iyong ipagkakaloob na mag wagi ito hayaan mo nawang ika’y aking purihin sa kabutihan ng Iyong Kalinis-linisang puso, Amen…

La Niña Maria, Ipanalangin Mo kami.

Tampok ang Imahe ng La Niña Maria na nakadambana sa Pandiyosesis na Dambana At Parokya ni San Miguel Arcangel, Poblacion, San Miguel, Bulacan.

Bro. Erizz Kevin Martin
Camarero

Photo Credits to Ang Kalasag - Diocesan Shrine and Parish of San Miguel Arcangel

Photos from Our Lady Of Remedies Parish (Nuestra Sra. Delos Remedios Parish)'s post 05/09/2021

Linggo sa Ika Dalawampu't Tatlong Linggo sa Karaniwang Panahon | Banal na Misa sa ganap na ika 6:30 n.g. | Setyembre 5,2021 |
Ika pitong araw ng novenaryo para sa paggunita ng Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Sa pangunguna ni Rdo. P. Edmundo D. Santos

#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

05/09/2021

BANAL NA MISA

Ika Dalawampu't Tatlong Linggo sa Karaniwang Panahon | Banal na Misa sa ganap na ika 6:30 n.h. | Setyembre 5,2021 |

Ika pitong araw ng novenaryo para sa paggunita ng Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Sa pangunguna ni Rdo. P. Edmundo D. Santos

ACT OF SPIRITUAL COMMUNION
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa Kabanal-Banalang Sakramento. Iniibig Kita nang higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin Ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi Kita matatanggap sa Sakramento. Tumuloy Ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap Kita na para bagang naririto Ka na at iniaaalay ko nang buong-buo ang aking sarili sa Iyo. Huwag Mong hayaang mawalay ako sa Iyo. Amen.
#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

Photos from Our Lady Of Remedies Parish (Nuestra Sra. Delos Remedios Parish)'s post 05/09/2021

Linggo sa Ika Dalawampu't Tatlong Linggo sa Karaniwang Panahon | Banal na Misa sa ganap na ika 7:00 n.u | Setyembre 5,2021 |
Ika pitong araw ng novenaryo para sa paggunita ng Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Sa pangunguna ni Rdo. P. Derick James G. Vergara

#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

04/09/2021

BANAL NA MISA

Linggo sa Ika Dalawampu't Tatlong Linggo sa Karaniwang Panahon | Banal na Misa sa ganap na ika 7:00 n.u | Setyembre 5,2021 |

Ika pito na araw ng novenaryo para sa paggunita ng Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Sa pangunguna ni Rdo. P. Derick James G. Vergara

ACT OF SPIRITUAL COMMUNION
Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa Kabanal-Banalang Sakramento. Iniibig Kita nang higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin Ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi Kita matatanggap sa Sakramento. Tumuloy Ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap Kita na para bagang naririto Ka na at iniaaalay ko nang buong-buo ang aking sarili sa Iyo. Huwag Mong hayaang mawalay ako sa Iyo. Amen.
#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

Photos from Our Lady Of Remedies Parish (Nuestra Sra. Delos Remedios Parish)'s post 04/09/2021

Sabado sa Ika Dalawampu't Dalawang Linggo sa Karaniwang Panahon Setyembre 4,2021

Ika anim na araw ng novenaryo para sa paggunita ng Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng Mahal na Birheng Maria

Paggunita sa Kapistahan ni Nuestra Señora Dela Consolacion 'Y Correa
Bro. Jay-Jay Libatique Camarero ng Birhen

#AngLunasNuestraSraDelosRemediosParish
#LabananAngCovid

First Saturday Devotion 04/09/2021

First Saturday Devotion

Unang Sabado ng Buwan
Araw ng Pagdedebosyon sa ating Ina at Patrona, Nuestra Señora De Los Remedios de Sibul

PANALANGIN SA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Mahal na Birhen ng Remedios, Maria, aming Ina, lumalapit kami sa iyo ngayon upang hingin ang iyong bendisyon at tulong. Masdan mo ang iyong mga anak na mapagmahal ngunit hindi karapat-dapat. Ninanais naming maging tapat sa iyo sa lahat ng aming iniisip, ginagawa at sinasabi. Alam mo rin ang aming mga kahinaan at pagkakasala. Alam mo rin ang aming maraming pagkadapa at pagsusumikap na mabuhay nang tapat sa iyo. Buong paniniwalang ikaw, Mahal na Birhen ng Remedios, ang tunay na sagot sa lahat ng aming pangangailangan, kaya't dumudulog kami sa iyo sa pamamagitan ng panalanging ito bilang iyong mga anak at tagapaglingkod, nananalig na ipamagitan mo kami sa iyong Anak na si Hesukristo, at makamit naming lahat ang kailangan upang mabuhay nang mas matuwid.
Aming Reyna, Aming Ina, tulungan mo kaming manalangin sa iyong Anak na sana'y tugunin Niya ang maraming kahilingang iniluluhog namin sa iyo. Idinadalangin namin na makilala Siya at mahalin, pati na rin ang Santa Iglesya at ang sambayanan ng Diyos, na mamuhay nawa kami ng tapat sa lahat ng Kanyang kautusan na puno ng pag-ibig at makatarungan para sa lahat. Ipinagdarasal din namin ang mga makasalanan na sa kanilang kahinaan at katigasan ay hindi sumusunod sa Kanya. Idinadalangin din namin ang aming bansa, nawa'y ang sambayanan ay maging Kristiyano, hindi lamang sa pangalan, kundi sa gawa. Bigyan mo kami ng pusong mapagmahal sa mahihirap, nangangalaga at nag-aaliw sa mga maysakit at nagdadalamhati, na lalapit sa bawat isa bilang kapatid at hinirang ng Diyos. Masdan mo ang mundo na pinag-alayan ng buhay at awa ng iyong Anak. Gabayan mo ang lahat ng bansa na pagsumikapan ang kapayapaan at katarungan upang ang kaharian ng Diyos ay yumabong dito at sa buong mundo.
AMEN.

Nuestra Señora De Los Remedios, Ipanalangin mo kami

Videos (show all)

BANAL NA MISA
Salve Regina - 2000 Aba Ginoong Maria Vicarial Commission on Youth - Vicariate of San Miguel September 6, 2021
BANAL NA MISA
BANAL NA MISA
BANAL NA MISA
BANAL NA MISA
BANAL NA MISA
Banal na Misa
BANAL NA MISA
BANAL NA MISA
Ika-21 Sabado sa Karaniwang Panahon | Agosto 28, 2021 | Banal na Misa sa ganap na ika-7:00 n.u

Location

Category

Telephone

Address


Bulacan
Other Catholic churches in Bulacan (show all)
Sto. Niño de Parada Parish Sto. Niño de Parada Parish
Santa Maria - Tungkong Mangga Rd., Parada, Sta. Maria
Bulacan, 3022

This is the official page of Sto. Niño de Parada Parish

Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción
Camino Real St. San Jose
Bulacan, 3017

Ang Opisyal na Pahina ng Diocesan Shrine and Parish of Nuestra Señora de la Asunción. Ito ay nasa pangangalaga ng Commission on Social Communications (SocCom).

Bulakan Church Bulakan Church
Bulacan

Cofradia de Nuestra Señora de la Asunción, Bulakan, Bulacan Cofradia de Nuestra Señora de la Asunción, Bulakan, Bulacan
San Jose
Bulacan, 3017

Isang samahang mangangalaga sa debosyon at pagmamahal ng mga taga-Bulakan sa kanilang patrona, Nuestra Señora de la Asunción, at pagpapalaganap at pagpapakilala sa kanya sa lahat.

Dalanginang Nayon ng Mahal na Patron San Jose- Bulakan, Bulacan Dalanginang Nayon ng Mahal na Patron San Jose- Bulakan, Bulacan
San Jose, Bulacan, Central Luzon, Philippines
Bulacan, 3017

¡Ite Ad Ioseph! Maligayang pagbisita sa opisyal na pahina ng Sangguniang Sub-Pastoral ng San Jose, Bulakan, Bulacan. Ang pamayanang pinagbuklod ng pag-ibig ng Diyos sa tulong at paggabay ng Mahal na Patron San Jose. ¡Halina't Pumaroon tayo kay Jose!

Parokya ng San Isidro Labrador - Bambang Parokya ng San Isidro Labrador - Bambang
Bambang
Bulacan, 3017

The Official page of San Isidro Labrador Parish Bambang, Bulakan, Bulacan Diocese of Malolos : Vicariate of Our Lady of Immaculate Conception f. 1963