DMI, Development Ministry to the Islands

A project for children in the fishing islands of Hingotanan and Maomaowan, situated in the province of Bohol, Philipines. This project came as a result of the worst typhoon Bising in 1983 that devastated the fishing islands.

Hingotanan Island is a remote fishing Island in the province of Bohol, Philippines without access to electricity . This work for the children came out as a result of the typhoon that devastated the Island and killed so many people . This project is not commercial . It survives by the sponsorship of Bierstadt Church in Germany for the salary of the teachers .

Operating as usual

Photos from DMI, Development Ministry to the Islands's post 23/06/2021

Photos from DMI, Development Ministry to the Islands's post

Photos from DMI, Development Ministry to the Islands's post 23/06/2021

May mga kugihan usab karon nga naglihok aron sa pagdumili nga ang atong isla mahimo nga basurahan nga nag hatag sa dag-um nga ugma sa tibook katawhan og kabataan !

20/05/2021

DMI, nagkinahanglan kanunay nga maayo ang koral nga gikoral og sagasa. Halos matag duha ka tuig ang maong koral nagkinahanglan nga mabag-o o mailisan. Unsa kaha ang maayong paagi sa pagkoral niini nga molangtad og taas taas nga panahon?

DMI, nagkinahanglan kanunay nga maayo ang koral nga gikoral og sagasa. Halos matag duha ka tuig ang maong koral nagkinahanglan nga mabag-o o mailisan. Unsa kaha ang maayong paagi sa pagkoral niini nga molangtad og taas taas nga panahon?

Photos from Meliorate JUMO DILAO's post 23/04/2021

Photos from Meliorate JUMO DILAO's post

Photos from Meliorate JUMO DILAO's post 16/03/2021

Photos from Meliorate JUMO DILAO's post

20/11/2020

Kumusta ang kadagatanog kakahuyan diha sa atong isla sa Hingotanan og Kumusta ang kabataan!

20/11/2020

Only in the Philippines you see mangoes like Art to the eyes !

[11/20/20]   Good Advent ! May the light of love, truth and faith in Jesus shine !

[08/27/20]   Kumusta ang atong isla karon tungod sa Covid 19. Kumusta ang panglawas sa katawhan karon? Padayon ba ang hadla sa Covid19. May mga nasakit ba diha sa maong virus? Og nakaliyan ba sa atong katawhan nga dili matakdan og dili maoy nagtakod sa uban?

How is the island in relation to the threat of Covid 19. How is the health of hte people? Is Covid 19 continuing to show its threats that make us fear? Are there some cases of Corona patients in the fishing islands. Do the people make their bedst to refrain from being infected or from being the carrier of this virus?

[08/27/20]   https://www.facebook.com/elizabeth.p.olesen/videos/10213626151670683/ Sa tulunghaan sa isla sa Hingotanan panahon sa akong pagbisita.

[08/25/20]   Batasana ang paghugas sa kamot, ginamit ang sabon nga mobula. Sap-ungi ang baba kung moubo pinaagi sa paggamit sa imong bukton og dili ang imong kamot. Kung mokanta ka, tinguha nga may distansya ng duha ka metros, gikan sa imong isigkatawo. Himoa ang pag-ilis og paglaba sa imong gisul-ob nga sinina kung gikan ka sa usa ka panghitabo nga may mga tawo nga nagtipok. Kaon og pagkaon nga makahatag og VItamin C gikan sa frutas sama sa kapayas og bayabas og tamatis og uban pa og tinguha nga may Vitamin D ang imong lawas gikan sa silaw sa adlaw. Inom og daghang tubig og tsa ginamit ang luya og ubang tanom sa yuta nga giila nga makatabang.

25/08/2020

Kumusta na diha sa kaislahan? Padayon sa pagkupot sa paglaum nga ang balatian og kausaban nga gidala sa COVID 19 matapos na og maluwas kita gikan sa kalisdanan. Palihog paghatag og update sa DMI. Kumusta ang kabataan?

cebuanopoem.blogspot.com 29/07/2020

Cebuano poems of Elizabeth P. Olesen

cebuanopoem.blogspot.com

25/05/2020

Himoang batasan ang paghugas sa kamot, gamit og sabon, dili lamang sa di pa mokaon, apan sa matag higayon gigamit ang kamot alang sa trabaho sa sulod og gawas sa panimalay. Lakaw sa baybayon og tinguhaa nga mahanggap ang lab-as nga hangin. TInguhaa nga walay tai nga gibiyaan human og kalibang apan nga kini malubong aron dili pundokan sa mga langaw nga motugpa ra usab sa atong pagkaon o kaha sa atong panit. Ang panahon sa Corona nagtawag sa tanan sa pagdugang og buhat alang sa paghinlo sa sulod og gawas sa panimalay.

25/05/2020

Summer na usab og ang mga tanom nagkatawa. Unta may insaktong tubig nga mabisbis alang usab sa mga tanom, bulak og utanon nga natanom sa palibot o nataran. Kung mobinhe kita, makakaon ra usab. Hatagi og panahon ang pagtikad sa yuta inay sa paghatag og dakong oras alang sa sugal og inom. Ang langit mobubo ra og grasya sa matag oras nga gigamit alang sa kakugi og kaayohan sa banay og sa palibot.

07/05/2020

Taliwala sa langit og yuta , makaplagan gihapon ang paglaum bisan gihadla og gipahilak sa Corona .

10/04/2020

HMUMC Good Friday Reflection “Father, forgive them, for they don’t know what they are doing.”

Hatagi og panahon karon sa pagpaminaw sa pamalandong ni Rev. Abraham Casipit, bana ni Leonila Padillo Casipit, igsoon nako. Ang maong pamalandong nagatandog sa atong kahimtang og tinguha nga madutdot ngadto sa buhi nga Dios. Maayong pagsaulog sa Biernes Santo nga nagtawag sa paghinulsol og maayong pagdawat sa kaluwasan diha sa Pagkabanhaw ni Ginoong Jesus-Kristo.
https://youtu.be/ydhyol1G9v0

28/03/2020

Pagtinabangay aron dili moSabwag ang corona virus . Buhata ang akong nasulat sa unahan . Likayi ang tapok tapok . Pagpuyo sa imong balay . Hugas sa kamot . Limpyohi pagayo ang imong balay og palibot . Gawas lamang kung mokuha ka og pagkaon og mangita og pagkaon sa dagat . Likayi og pagkaon sa bugnaw sama sa Ice cream. Tinghaa nga moinom ka og init nga tubig , tsa o tsa nga Luy -a . Pabukalon ang luy-a ug imnon kung makaya na nga mainom ang kainit . O limogmog og init nga tubig nga imong butangan og asin . Gamita ang panahon sa pagampo .

[03/27/20]   Kumusta ang mga dulaan sa mga bata ng akong napadala alang sa DMI? Gikalipay ba sa kabataan o nagamit ba? Bakasyon ba karon diha? Kumusta man ang mga klase sa tulunghaan, wala na ba magklase? Kinsa man ang makatubag niini?

27/03/2020

Sulayi paghimo og inom nga mainom pinaagi niini nga tulo: ahos, calamansi og luya alang sa immunity, aron dili madali matakdan sa virus o makapugong sa iyang pagkayap sa lawas. Sulayi kini. Pabukala pila ka ba*o nga tubig og maoy imnon.

[03/27/20]   Kumusta na diha sa isla? Unta walay naafektahan sa corona virus. Pero padayon ang pagbantay sa gamay nga sip-on, ubo og flema sa tutunlan. Kung ania ka niini, siguroa nga naa ka lamang sa balay. Og pagbaton og distansya gikan sa imong isigkatawo. bali og duha ka metros nga distanya aron dili mapasa kung unsa man nga mogawas sa imong baba. Paglimogmog og tubig uban og asin alang sa paghinlo sa baba og tutunlan. TInguhaa nga moinom ka ug init nga mainom. Puede ipabukal ang luy-a kung wala kay tsa, butangi og asukal og imna. Kung moinom ka niini, hanggapa ang a*o gikan sa imong sulod sa ba*o init nga tubig nga imong giinom, aron magahinlo usab sa imong ilong. Ang corona virus naa mopiyo sa bugnaw nga bahin sa imong lawas ilabina sa imong ilong og baba. Imong katungdanan sa paga-abog niini kutob sa imong mahimo, sa dili pa kini moabot sa imong baga. Kung sulod sa 14 ka adlaw, tawag og doctor. Ang pangagamhanan sa Pilipinas naghatag og linja sa telefono nga matawgan.

[03/26/20]   Likayi ang pagtapok tapok. Sulod sa 14 ka adlaw, tinguhaa nga naa ka ra sa balay aron dili matakdan sa virus sa imong palibot o sa mga tawo nga imong matagbo. Kung motimbaya ka sa mga tawo, ipataas lang ang imong kamot og yango sa imong ulo. Likayi ang paglamano o paggakos, bisan sa pa man sa imong labing suod sa banay. Ang matag usa ka tawo posible nga carrier o nagdala sa maong virus. Human sa 14 ka adlaw, imong makita kung maayo ra ang imong panglawas og makahimo ka sa paglakaw gawas sa imong balay, pero ayaw kalimti ang kanunay nga paghuggas sa kamot o sa ubang pahinumdom sa pagbantay sa paghinlo sa kaugalingon og palibot. Limpiyohi ang matag suok sa imong balay o kuarto. Gamita ang panahon sa paglimpyo og sa pag-ampo ngadto sa Ginoo, kinsa maoy atong bugtong paglaum sa kinabuhi.

[03/26/20]   Ayoha paghugas ang imong kamot uban sa sabon kung wala kay alcohol. Kung magkupot ka og kuarta og mohikap sa bisan unsa nga daghang tao ang nakahikap, siguroa nga mahugasan dayon nimo ang imong kamot. Inom og init nga mainom, tsa o sikwati og bisan unsa nga init nga sabaw sa matag 2o ka minutos sa paghinlo sa imong tutunlan og sa pagflush sa bacteria sa imong tutunlan og baba ngadto sa tiyan nga mapatay ra usab sa natural nga acids sa imong tiyan. Kung mosugod ka og atsi og ubo, buhata kini. Palayo sa imong isigkatawo, distanya bali og duha ka metros, nga dili mo mahanggap ang ilang ginkawa og atsi tungod sa sip-on. Tinguhaa nga wala kagaw o virus nga moabot nimo pinaagi sa insakto nga distansya. Kung moubo ka pugngi ang imong baba dili sa imong kamot, apan sa imong bukton. Kini aron dili mapilit sa imong kamot ang bacteria o virus, kamot nga imong gigamit sa pagkupot sa imong pagkaon,

[03/24/20]   Pqgbantay mo sa Corona virus diha. Sa Europa daghan ang patay sa matag adlaw . Daghang sirado og ang mga tawo gihangyo sa pagpuyo sa ilang kaugalingon lamang aron dili masabwag ang virus . Panglimpyo . Hugas sa kamot gamit ug sabon . Palayo sa imong isigtawo Bali ug duha ka metros ang distanya. Inom og init nga tubig og dili bugnaw . Ayaw pagatsi og pag-ubo nga duol sa uban . Pag-ampo adlaw og gabii .

[03/14/20]   Kanunay hugas sa kamot, likayi og paglamano o paghalok og paggakos . Kung moubo ka, sampungi ang imong baba . Likayi ang pagtampong og meeting uban sa daghan . Pagbayon og distanya gikan ni bisan kinsa . #Corona

[03/04/20]   Children are the hope of our world, of every society, of every country . Take care of them more than your precious jewels ! #children #compassion

[02/26/20]   Maayong adlaw kaninyong tanan ! Maayo ba ang kapanahonan ?

03/12/2019

Good Advent to everyone in DMI Centers in Hingotanan and Maomaowan Fishing Islands. Malipayong Adlaw sa pagpaabot sa Mesiyas nga si Jesus kinsa gipaabot sa katawhan alang sa kalinaw og kaluwasan sa katawhan. Aniay akong painting nga gisukip nga naghatag og pagsabot nga ang atong kinabuhi gigamot diha sa atong Magbubuhat og padayon ang atong pagpanglimba*og sa pagtagbo sa mga kalisod og kasubo duyog sa dakong patoo nga ang Dios, sa iYang gugma, nagauban og dili motalikod kanato pinaagi sa pagabot sa iyang dakong gasa kanato nga mao si Hesu- Kristo!

01/10/2019

Photos from DMI, Development Ministry to the Islands's post

01/10/2019

Pagputos sa bugas alang da pagbahin bahin human sa pagpanghinlo .

01/10/2019

Paghinlo sa baybayon og sa kadalanan uban sa pagdawat og bugas pagkahuman og hinlo sa bulan sa Julio .

04/09/2019

Giayo ang atop og gibutangan og sndayong sa tubig alang sa pagluto og pagkaon sa mga bata .

30/08/2019

More photos of the DMI Center in July .

01/08/2019

Community meeting and group workshop on concerns affecting livelihood , environment , garbage , peace situation and family life ...

29/07/2019

Ang K11 og K12 classrroms sa Hingotanan nindot sud- ungon pero subo kaayo nga kini giatbangangan ug basurahan nga nagdaot sa palibot . Makita ang pahibalo sa kapitan nga dili labayan apan anus-a man ang eskuylahan mohimo og lakang sa paghinlo niini . Dili ba diay matawag ang mga baskog nga estudyante sa paghinlo sa ilang palibot kung kini gitawag man nga eskuylahan og dili basurahan ?

Location

Address


Luzon Ave
Bohol
6000
Other Religious Organizations in Bohol (show all)
Tabernacle of The Most High Tabernacle of The Most High
Sta. Cruz Calape
Bohol, 6328

A dynamic local church to make JESUS known through the preaching of His Gospel.

CFC Singles For Christ - Northern Bohol CFC Singles For Christ - Northern Bohol
Bohol

CFC - Singles For Christ of Northern Bohol Sector ..

Novus Ordo Insider - Cebuano Novus Ordo Insider - Cebuano
Bohol

ARON MAHIBALO ANG TANAN NGA WALA GIWALA SA IKADUHANG KONSILYO VATICANO ANG TRADITIONAL LATIN MASS UG ANG LANTARAN NGA MGA ABUSO SA BAG-ONG MISA KARON.

Cm-Sca Chapter 6 Diocese of Tagbilaran Cm-Sca Chapter 6 Diocese of Tagbilaran
St Vincent Ferrer Vicariate With SCA Units In Sagbayan, Clarin, Tubigon And Calape
Bohol

The official FB page of Student Catholic Action of the Philippines, Chapter 6 in the Diocese of Tagbilaran. Student movement. Catholic movement. Mass Movement.

Panon sa Napulog-duha ka banay nga Nagdala sa ''19'' ka Pag-ampo Panon sa Napulog-duha ka banay nga Nagdala sa ''19'' ka Pag-ampo
Bohol, BAUCAN SUR,BALILIHAN

Baucan Sur,Balilihan Bohol HeadMinister SIR SIMPLICIO PELENIO JR.

Diocesan Confraternity of Our Lady of Lourdes- Diocese of Talibon Diocesan Confraternity of Our Lady of Lourdes- Diocese of Talibon
Bohol, 6325

Diocese of Talibon. Diocesan Confraternity of Our Lady of Lourdes. Bohol