Vari F'Malta

Vari F'Malta

Comments

Akbar Grajja 2020 1T'APRIL SAL 12 T'APRIL 43, SAN GORG PRECA TRIQ IL-BLATA QORMI
Statwa processjonali tal-Kuncizzjoni -Parrocca Hal Tarxien
Statwa tal-Kuncizzjoni tal-Knisja ta' San Frangisk, ir-Rabat Ghawdex
Il-Kuncizzjoni- Hal Tarxien
Illum, 28 ta’ Ottubru, festa tal-Appostlu San Guda Taddeo, Qaddisa protettore tal-kwazi difficili. Din l-istatwa kienet mahduma mill-artisti Alfred u Aaron Camilleri Cauchi ghal grupp tal-armar tal-Mosta u mzanzna din is-sena(2019)
Illum hija l-festa ta’ San Pawlu Gwanni II, l-ewwel Papà li qatt gie Malta. Din l-istatwa saret fl-2015 ghall-parrocca ta’ Ta’ Fatima fi Gwardamangia mill-bottega tal-artisti Alfred u ibnu Aaron Camilleri Cauchi.
Illum, 18 ta' Ottubru hija il-Festa Liturġika ta' San Luqa, Evanġelista u Patrun tal-Artisti. Din l-I statwa kienet imzanzna fl-2007, bhala parti mill-armar tal-festa ta’ San Filep f’ Haz Zebbug mill-Għaqda Każin Banda San Filep ta’ Ħaż-Żebbuġ. Din hija opra ohra li harget mill-bottega ta’ Alfred u ibnu Aaron Camilleri Cauchi.
Illum 15 ta' Ottubru - Festa Liturġika ta' Santa Tereża ta' Ġesù / Santa Tereża ta' Ávila. Opra mill-bottega tal-artisti Alfred u ibnu Aaron Camilleri Cauchi mahduma fl-2015 ghal-Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura.
Illum, 9 ta' Ottubru, hija il-Festa Liturġika ta' San Ġakbu ż-Żgħir, Appostlu. Din l-opra hija xoghol tal-bottega ta’ Alfred u ibnu, Aaron Camilleri Cauchi, u inhadmet fl-2014 ghal-Grupp Armar Marija Assunta tal-Mosta.
Vara antika ta’ San Frangisk tal-Knisja ta’ Giezu, ir-Rabat Malta u li ghadha kif giet restaurata.
Illum 2 ta’ Ottubru, festa tal-Anglu Kustidju. Xieraq naraw dettal tal-anglu li qieghed bhala parti mill-vara ta’ Santu Wistin tal-Belt., xoghol mill-bottega ta’ Alfred u Aaron Camilleri Cauchi. (ritratt ta’ Serbio Aquilina)
1 ta' Ottubru - Festa Liturġika ta' Santa Tereża tal-Bambin Ġesù. Xoghol artistiku mill-bottega ta’ Alfred u Aaron Camilleri Cauchy (2011 - Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura)

Din hija paġna fuq il-vari tal-festi titulari, sekonarji u l-armar tat-toroq u tal-knejjes ġewwa Malta u Għawdex.

Circolo San Giuseppe Filarmonika Sagra Familja Kalkara A.d.1897

Daqqu t-tokki ta nofs il-lejl....dan ifisser li beda l-Jum Tighek O Sagra Familja! Kemm hu sabih dan il-jum...ghax fih, anki minkejja kollox, din is-sena hierga ssebbah it-toroq taghna!

Niltaqghu il-lejla fit-8.30pm!

Festa tal-Madonna tal-Karmnu, illejla ser isir pellegrinaġġ devozzjonali b'din il-vara. Il-festa t-tajba! ❤️

Għaqda Mużikali San Ġużepp Kalkara

𝗞𝗶𝗲𝗸𝘂 𝗕ħ𝗮𝗹𝗶𝘀𝘀𝗮... qegħdin nippreparaw biex toħroġ din l-istatwa indurata bil-boll l-ewwel ta' xorta tagħha f'raħalna u għalkemm kien hemm tentativi biex statwa oħra tqarreb lejha fl-induratura, xorta waħda baqgħet unika .

>> Għall-ġid ta' Malta tagħna ser niċċelebraw 𝘧𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘣'𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢
#𝘮𝘢𝘭𝘵𝘢𝘵𝘢𝘨𝘩𝘯𝘢

Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara

🇲🇹 L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara tixtieq tawgura l-festa t-tajba lil kulħadd. Għalkemm b'mod ridott, matul din il-ġimgħa qed jiġu organizzati diversi attivitajiet ad unur il-Patrun tal-Kalkara San Ġużepp. Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi u jieħu sehem bħala sostenn liż-żewġ għaqdiet mużikali Kalkariżi. Sadanittant, nappellaw sabiex kulħadd jattendi l-Quddiesa Solenni u l-Pellegrinaġġ bil-vara titulari ta' San Ġużepp li ser isiru l-Ħadd 19 ta' Lulju 2020. L-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara ħadet ħsieb biex tħejji poster li jindika l-attivitajiet li qed jiġu organizzati matul din il-ġimgħa fil-Kalkara. Grazzi u Viva San Ġużepp!

🇬🇧 Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara would like to wish all residents a happy feast of Saint Joseph. During this week there will be various events in Kalkara, which we encourage everybody to attend to, especially as support to the two local musical societies. We also recommend to attend the Solemn High Mass and the Pilgrimage with the titular statue of Saint Joseph on Sunday 19th July 2020. Thanks and 'Viva San Ġużepp'!

Nota: Dan il-programm huwa maħruġ mill-Assoċjazzjoni Wirt il-Kalkara bħala lista ta' attivitajiet u avvenimenti matul din il-ġimgħa.

Illum lejliet il-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Għada ser isir pellegrinaġġ devozzjonali wara din il-vara maħbuba ġewwa l-Belt Valletta.

Festa t'Għawdex għall nhar il-Ħadd hi ta' San Ġorġ MegaloMartri ❤️

Tibda l-ġimgħa tal-festa ta' dawn il-festi:

16 Madonna tal-Karmnu - Belt Valletta

19 San Ġużepp Ħaddiem u Madonna tal-Karmnu - Birkirkara

19 San Sebastjan - Ħal-Qormi

19 San Ġużepp - Kalkara

19 San Ġużepp - Msida

19 Madonna tad-Duttrina - Ħal-Tarxien

19 Madonna tal-Karmnu - Żurrieq

Parrocca Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir

Purcissjoni bl-Istatwi tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir - Kercem - 12.07.2020

Ritratt eċċezzjonali tal-unika Parroċċa b'żewġ Patruni u titulari!

Wara l-mument sabih ta talb li ghamilna l-lejla bhala familja parrokkjali, nixtieq minn qalbi nghid grazzi lil kull min ta sehem biex ghamilna pellegrinagg li nibqghu niftakru. Il-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir iharsuna.

Il-Kappillan

Illum, 12 ta' Lulju, hija l-festa ta' Santa Veronika. Din il-mara narawa ħafna fil-purċissjonijiet tql-ġimgħa l-kbira peres li hi kienet il-mara li mesħet wiċċ Kristu waqt il-passjoni.

Il-vara hi tas-sett ta' Bormla.

L-inkwadru tal-artal il-ġdid ddedikat lill San Ġużepp ġewwa Ħal-Kirkop. Prosit! ❤️

Madonna tal-Karmnu, Il-Fgura. Il-festa t-tajba! 💙

Iż-żewġ Patruni tal-Knisja Santwarju ta' Kerċem, Il-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-kbir. Din is-sena ser jinħarġu proċessjonalment flimkien. Il-festa t-tajba! ❤️

San Ġużepp, Ħal-Kirkop. Il-festa t-tajba u nawguraw ukoll għall kwadru u altar ġdid ta' San Ġużepp ġewwa l-knisja ta Ħal-Kirkop! ❤️

Madonna tal-Karmnu, Il-Gżira. Il-festa t-tajba! 💙

Marija Annunzjata, Ħal-Balzan. Il-festa t-tajba! 💙

Ghaqda Muzikali San Girgor - Ta' Kercem

FESTA SPEĊJALI, FESTA UNIKA, PELLEGRINAĠĠ B'ŻEWĠ VARI TITULARI

Għada l-Ħadd, 12 ta' Lulju 2020, festa li ser tibqa' miktuba b'ittri tad-deheb f' qalb kull Kerċmi, fejn għall ħabta tas-7:30pm il-Banda San Girgor tilqa' lil patrun tagħna San Girgor il-Kbir bl-innu, "Missierna Gregorju" tas-Surmast Mark Gauci fuq versi tal-Isqof Nikola Cauchi bil-vuċi sabiħa ta' Christabelle Formosa, wara nilqgħu lil Ommna tas-Sokkors bl-innu Marċ tas-Surmast Vincenzo Ciappara, versi ta' Paul Gauci. Għall-ħabta tat-8:15pm x'ħin il-pellegrinaġġ ifeġġ f'Pjazza Orvieto eżattament quddiem is-sede' tagħna l-Banda San Girgor issellem b'tislima speċjali bl-innu "Succure Miseris" mużika ta' Mark Gauci versi ta' Dun George Mercieca ikanta Mario Caruana. X'ħin naslu lejn tmiem il-pellegrinaġġ il-Banda terġa' issellem lil patruni tagħna bl-innu "Sokkors tal-bnedmin, Sultana tal-Kerċmin" Versi tal-professur Joseph Vella versi ta' Joe Grima B.A. tkanta Christabelle Formosa, wara l-kor tat-tfal tal-parroċċa flimkien mal-Banda San Girgor isemmu liż-żewġ Patruni tagħna bl-innu ġdid "Ommna tas-Sokkors Reġina tas-smewwiet" mużika ta' Ray Sciberras versi ta' Francesco Pio Attard. Tul ir-rotta l-banda ddoqq diversi innijiet reliġjużi sabiex nakkumpanjaw il-pellegrinaġġ storiku.

B' dan il-mod, il-banda San Girgor ser tkun qed issellem liż-Żewġ Patruni tagħna bl-aħjar mod li tista' li hi l-mużika li tant kienet għal qalb San Girgor il-kbir.

Ritratt:Ray Grech

Newsbook.com.mt, MaltaToday, Television Malta, ONE.com.mt, NET News, Fondazzjoni U

Il-Fgura tinħass l-arja festiva għalkemm l-armar intrama b'mod ridott! Prosit lill għaqdiet involuti tal-ħidma tagħhom 💙 #VTK

Carmelite Priory Valletta

Ejjew immexxu l-kelma biex bħal-lum ġimgħa ningħaqdu wara l-Madonna tal-Karmnu, ħa nimxu warajha u nirringrazzjawha għal dak kollu li tagħmel magħna matul ħajjitna

Soċjeta' Filarmonika Marija Annunzjata Ħal Balzan A.D. 1890

wirtmalta.mt

Restawr Ta' Knejjes U Opri Artistiċi Mill-Arċidjoċesi Maltija

wirtmalta.mt Fi stqarrija mill-Arċidjoċesi ta’ Malta tħabbar li din se tidħol għal xogħol ta’ restawr u konservazzjoni ta’ għaxar proġetti addizzjonali mas-17-il proġett li diġà tħabbru s-sena li għaddiet, b’investiment totali ta’ madwar €4 miljun b’kofinanzjament ta’ 80% minn fondi ...

Grupp Armar Festa Immakulata Kuncizzjoni Hamrun A.D 1982.

Festa 2020.

Ngeddu ftit l-memorji tal-pellegrinagg devozzjonali li sar fil-parrocca taghna nhar il-festa titulari f' gieh Ommna Marija Immakulata, patruna tal-Hamrun.

#mittsenanqimuk #35senafostna #sliemghalik #nhobbuk

📹 Filmati minn N.Debono media

KFE Marija Reġina

📣Għalkemm ser tkun sena differenti, l-aħħar ġimgħa t'Awwissu xorta ser tkun waħda mpenjattiva b'attivitajiet soċjali u virtwali...
...għax il-festa dejjem f'qalbna! 💙

Kummissjoni Marci Brijuzi Kercem

8 ta' Lulju, Jum Kbir ghalina hu!

Ritratt : Ray Grech

Logo ġdid għall din il-paġna!

Parrocca Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir

Illum huwa l-Jum tat-8 ta' Lulju. B'ferh kbir niccelebraw il-jum ghaziz tal-Omm taghna tas-Sokkors. Il-lejla niltaqghu fis-6.30 biex bhala familja niccelebraw l-Ewkaristija f'dan il-jum ghaziz ghalina. Il-lejla ser nifirhu mal-koppji li din is-sena qed jiccelebraw il-25 u l-50 anniversarju taz-zwieg taghhom. Il-Madonna tas-Sokkors tbierek u thares il-familji taghna.

Festa Kuncizzjoni Hamrun

Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura

It-Tnejn - Il-ġurnata fejn fiha s-soltu jkollna ħruġ minn niċċa spettakolari #kuragg #festafgura

Kummissjoni Marci Brijuzi Kercem

"Lejk induru O Sultana,
Zomm lil Kercem taht ghajnejk"
❤️

Illum joħorġu l-ewwel sett ta' pellegrinaġġi ġewwa Malta u it-tieni pellegrinaġġ ġewwa Għawdex wara l-pandemija li laqtitna. Nawguraw il-festa t-tajba lill kulħadd! ❤️

Storja ħelwa u interessanti fuq waħda mill-pitturi tas-saqaf tal-Bażilika tal-Viżitazzjoni ġewwa l-Għarb 🙂

Tradition has it, that, the local villagers were very sceptical that the complex decorative work be completed in time for the village feast way back in 1979.
So much so, that a certain individual, is said to have told the artist that 'indawwar ħabel m'għonqi li ma tlestuhx!' (I bet that I be hanged and you will not complete the decorations in time of our village feast!)
The artist took this comment in his stride and drew a rope in this painting.
And by the way, the whole decorations were ready in time for the feast!

Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun

Kollox lest ghal ghada. Nfakkrukom li
Il-quddies filgħodu se jkunu fis-6.30am u fit-8.00am.
Fid-9.30am niċċelebraw il-festa b’quddiesa solenni, bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u l-orkestra, immexxija mill-Kappillan tal-parroċċa tan-Nazzarenu Patri Joe Cilia, li hu mil-Hamrun u li din is-sena jiċċelebra l-50 anniversarju mill-ordinazzjoni tiegħu.
Wara jkollna l-aħħar quddiesa ta’ filgħodu fil-11.00am.

Il-quddiesa ta’ filgħaxija se tkun fis -6.00pm biex fis-7.00pm jibda l-l-Pellegrinaġġ Aux Flambeaux immexxi mill-Arċipriet tal-parroċċa San Gejtanu, il-Kanonku Dun Walter Cauchi, li jgħaddi minn:
Triq Manwel Magri, Triq il-Kunċizzjoni, Triq Indri Cilia, Triq il-Ferrovija, Triq Maintland, Triq id-Duluri, Triq Dun Edgar Vella, Triq Vitale, Triq Kunċizzjoni, Triq il-Fatati, Pjazza Kappillan Muscat u Triq il-Kappillan Mifsud.
Matul il-pellegrinaġġ ser nirringrazzjaw lill-Madonna permezz tar-Rużarju u se nkunu akkumpanjati mil-Banda Immakulata Kunċizzjoni li se takkumpanjana fl-innijiet Marjani. Fid- 9.00pm jidħol il-Pellegrinaġġ u tingħata l-Barka sagramentali.

Nheggukom li tinghaqdu maghna waqt il-pellegrinagg

ms.maltadiocese.org

Festi 2020

http://ms.maltadiocese.org/WEBSITE/2020/INFORMATION/FESTI%20F%27MALTA%202020%20-%2001.07.20.pdf

ms.maltadiocese.org

Santa Katarina taż-Żejtun għat-1️⃣2️⃣ ta' Settembru!

UFFIĊJALI - Pellegrinaġġ bil-vara tal-Patruna tagħna Santa Katarina mat-toroq ta' Beltna, bis-sehem ukoll tal-Banda Beland; is-𝗦𝗶𝗯𝘁 𝟭𝟮 𝘁𝗮' 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝘂 2020.

VisitMalta Events

Be part of the VisitMalta Now Celebration and light up the Maltese Islands.💡

We are collaborating with the local Band Clubs who will be lighting up the festoons tonight to light up these beautiful islands.

Shoutout to📣
@Anici Band & Social Club
Socjeta' San Pawl Banda Konti Ruggieru
Socjeta Muzikali Trinita Qaddisa AD1949, Marsa
Socjeta Muzikali Kazin Banda San Pio X
Socjeta Filarmonika L-Unjoni
Ghaqda Socjali Muzikali Kristu Sultan Banda Paola
Ite ad Joseph - Tal-Qala
SOCIETA' FILARMONICA MARIA MATER GRATIAE ŻABBAR A.D.1883
Soċjeta Filarmonika Santa Venera V.M.
Għaqda tal-Mużika San Gejtanu
Ghaqda Muzikali Santa Marija Dingli
Għaqda Mużikali San Pietru fil-Ktajjen, Birżebbuġa.
Kazin tal- Banda San Gabriel Hal Balzan
Socjeta'Filarmonika San Pietru Banda Birzebbuga
Għaqda Mużikali San Ġorġ Martri, Ħal Qormi
Soċjetà Mużikali tal-Karmnu Balluta A.D. 1987
Ghaqda Muzikali Mount Carmel Gzira
Soċjetà Mużikali Spinola A.D. 1987, San Ġiljan
Soċjeta Filarmonika San Bartilmew Gharghur
Socjeta Filarmonika Vilhena - Floriana
Ghaqda Muzikali Marija Bambina Banda Vittorja Naxxar
Socjeta Filarmonika G.M. Fra. Antoine De Paule - Banda Kristu Re
Circolo San Giuseppe Filarmonika Sagra Familja Kalkara A.D.1897
Soċjeta' Mużikali Santa Margerita
Każin Banda San Nikola VO/0764
Soċjeta' Mużikali San Lawrenz, Belt Vittoriosa
Soċjeta' Mużikali La Stella Levantina AD1894
Socjeta Santa Marija Mqabba
Socjeta Filarmonika Nicolo' Isouard, Mosta
Socjeta' Filarmonika "Sliema"
Ghaqda Kazin Banda San Filep 1851
Għaqda Mużikali Santa Marija, Ħal Għaxaq
Ghaqda Muzikali San Guzepp Kalkara
Socjeta Muzikali Sant' Antnin
Societa Filarmonica La Vittoria
Soċjeta` Filarmonika King's Own
Ghaqda Muzikali San Girgor Ta' Kercem
Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel Żabbar A.D.1883
Soċjeta Filarmonika Marija Annunzjata Ħal Balzan A.D.1890
Ghaqda Muzikali Immakulata Kuncizzjoni - Hamrun A.D.1979
Għaqda Mużikali San't Elena - B'kara
Għaqda Mużikali Imperial
Socjeta' Filarmonika Stella Maris
"Socjeta' Filarmonika Santa Marija
Zebbug - Gozo
Ghaqda Muzikali Sant`Andrija
Socjeta' Filarmonika Mnarja
Għaqda Mużikali Marija Annunzjata - Ħal Tarxien A.D. 1862
Marija Assunta Gudja
Ghaqda Muzikali San Leonardo
Socjeta' Mużikali Santa Marija Qrendi
Ghaqda Melita Banda San Guzepp, Imsida
Soċjeta Filarmonika San Bartilmew Għargħur
Soċjeta' Mużikali Beland A.D.1861
Socjeta' Muzikali Santa Katarina V.M. A.D.1864
GĦAQDA FILARMONIKA PRINCE OF WALES OWN, IL-BIRGU
Ghaqda Muzikali San Guzepp Hal Ghaxaq
Peace Band Club
Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu Fgura
Socjeta La Vincitrice
Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju, L-Imqabba
Socjeta Filarmonika Victory Xaghra
Siggiewi Festival Brass Band
Għaqda Mużikali L'Isle Adam
Socjeta Filarmonika Leone A.D. 1863
Każin Banda San Pawl Safi
Soċjeta' Muzikali San Ġuzepp - Ħamrun
Socjeta' Piroteknika 15 t'Awwissu Mosta
Kazin San Guzepp Banda De Rohan, Haz-Zebbug
Għaqda tan-Nar 23 t' April
Soċjetà Filarmonika Santa Marija Mosta
12th May Band and Social Club ta Haz Zebbug
Kazin Santa Liena banda Duke of Connaught's Own Birkirkara

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Zabbar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Festi mill-passat: San Ġorġ Martri, Ħal-Qormi
Festi mill-passat: Kristu Salvatur, Ħal-Lija.
Festi mill-passat: Santa Liena, Birkirkara.
Festi mil-passat: Qalb ta' Ġesu' Fontana

Location

Address


Zabbar
Other Religious Organizations in Zabbar (show all)
Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar
Sanctuary Street
Zabbar, ZBR 1013

Il-paġna ufficcjali tal-Knisja Arcipretali u Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja u l-parrocca ta' Haz-Zabbar.

Palm Springs Pentecostal Church Palm Springs Pentecostal Church
16, Triq Is-Mina Ta Hompesch
Zabbar, PLA 1553

Due to Lockdown, the weekly meetings below are held online via Zoom. Please send an email for connection details. Mon - Prayer meeting 7pm Wed - Bible Study 7pm The Sunday service link is posted on the Church Messenger thread by Pastor Ben.