Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

Comments

ir-ruzarju mhux live streamed fis 7 please?
Grazzi ta l-inizzjattiva, li turi quddiesa life streaming. b'hekk inkunu nistghu nippartecipaw ahna wkoll fil quddies. ghalkemm ikun hemm min jixtieq jitqarben ,tinghad it-tqarbina tax-xewqa. Ma naqbel ma l-ebda anzjan li jmur filghiodu jew filghaxija wara quddiesa is santwarju biex jitqarbnu. PLs PLS stay at home. ghal anzjan hija qadgha krucjali hafna iktar. u anke ghalik li qed tqarben qed taghmel hafna hsara Ejjew ma nkunux ta ezempju hazin ghal hadtiehor b'ghan tajjeb.. tkun forsi idea sabiha li tohrog inti , persuna wahidha bis sagrament u tghaddi mit-toroq fejn hemm hafna anzjani gewwa u tieqaf ftit quddiem twieqi tan=nies
Listening steaming ta quddies
Please if someone could find this ladies brother and show him the video 🙏🏼♥️ https://www.facebook.com/214516758577531/posts/3156951864333991/?vh=e&d=n
Ma nafx kif knisja bhal anqas naqra emergency light ma anda kellna funeral hu anqas dawl ta xi haga ma kin hem imqar fuq l artal kellom bzonn fuq li gara il bierah jiehdu hsieb biex ma jergax jigri hekk ghal l ebda okkazzjoniet li ikun hem
min fejn ha jibda il pellegrinagg ta hadd in nies hu x hin pls
Prosit lil father li ccelebra il-quddiesa tal-5.30m tal-Hadd 3 ta' Frar. Tassew qal erba' kelmiet sbieh li ggaghlek tixtarr. Ejjew napprezzaw il-valur tat-tarbija fil-guf
Ningħaqdu mal-bqija tad-dinja llum, 11 ta' Novembru, Jum l-Armistice, biex infakkru l-100 sena anniversarju minn tmiem il-Gwerra l-Kbira (1914-1918). Tajjeb li niiftakru f'dawk ħutna Maltin li mietu f'din il-gwerra tant qalila.
Hbieb; Fil 9 ta Novembru F"Day Centre" ta Centru St Andrija. Zabbar 9.15am kafe jew te 10 am Film. Kullhadd jista jigi. Narawkom.
Filwaqt li nifrah ghal kull min ta sehmu ghal festa tal-Madonna tal-Grazzja- kien hemm hafna nies li hadmu mill-qalb- nixtieq naghmel zewg rimarki/suggerimenti: 1. Fil-jiem tal-festa ndaqqet sirena (li kienet tindaqq fl-antik waqt xi air raid) li nstemghet minn diversi nhawi. Huwa sabih li wiehed jiccelebra u jiehu gost mal-hbieb imma nahseb li d-daqq ta' spiss ta' din is-sirena ma kienx f'postu specjalment meta niftakru f' anzjani u morda li forsi lanqas sal-knisja ma setghu imorru minhabba sahhithom. 2. Waqt id-dhul tal-vara fil-jum tal-festa inharqu xi murtalleti minn binjiet diversi li jdawru is-Santwarju. L-iskop kien sabih biex tinholoq atmosfera celebrattiva imma li ma giex irrealizzat bizzejjed kien li n-nies li kienu fuq iz-zuntier intlaqtu minn bicciet tal-kartun u materjal tal-murtaletti niezel b'sahhtu fuqhom. Fil-fatt hafna nies bdew ibaxxu rashom biex ma jintlaqtux. Dan apparti d-dhahen li kien hemm ghax ir-rih inzerta fid-direzzjoni lejn knisja. Meta jinharaq xi tip ta' nar apparti n-nies li hemm taht, wiehed irid ukoll jara li ma ssirx hsara fuq il-vara li ghadha kemm giet restawrata ftit snin ilu. Niftakru ukoll fl-affarijiet sagri ta' gol-knisja.- Ezempju parti mid-dhahen se jidhlu gol-knisja u ssir hsara maz-zmien ezempju Kurcifiss antik li gie mpoggi ricentament vicin wiehed mill-bibien tal-gnub tas-Santwarju. Dan mhux qieghed go xi nicca allura huwa espost aktar ghall-elementi. Ghalhekk nissuggerixxi li jew jinbidel it-tip ta' nar li jinharaq jew jinharaq minn postijiet ohra halli b'hekk wiehed xorta jiccelebra minghajr ma ssir hsara la ghan-nies u lanqas ghal affarijiet sagri tas-santwarju. Grazzi.

Il-paġna ufficcjali tal-Knisja Arcipretali u Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja u l-parrocca ta' Haz-Zabbar.

Paġna dwar : l-armar ta ġewwa matul il-festi Liturġiċi,l-istorja tat-tempju matul iż-żmien,l-opri artistiċi li nsibu ġewwa din il-knisja, kif ukoll Avvenimenti u tifkiriet importanti għas-Santwarju.

L-IKEL GĦAL WAQT IL-PANDEMIJA…

Dawk li jixtiequ jġibu ikel għall-familji fil-bżonn waqt din l-emerġenza, jistgħu jġibuhom fis-santwarju.

Grazzi lil kulħadd.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

ILLUM TIBDA N-NOVENA TA’ PENTEKOSTE...

Għalkemm din in-novena, bħal dik tal-Milied, ma nsibuhiex fil-kotba liturġiċi, f’dawn id-disat’ijiem li ġejjin se niffukaw aktar fuq il-ħidma tal-“ispirtu tal-Verita’”, kif isejjaħlu Ġesu’ fl-Evanġelju skond San Ġwann.

Kien hemm żmien meta Pentekoste kienet festa maqtugħa għaliha b’Ottava għaliha bħall-Għid il-Kbir. Illum, qed terġa’ titqies bħala l-aħħar mill-ħamisin jum tal-Għid, kif kienet fl-ewwel żminijiet tal-Knisja.

Fis-santwarju, matul dawn id-disat’ijiem se jsir talb lill-“parakletos” – id-difensur, jew il-konsolatur, fi tmiem il-quddiesa ta’ filgħaxija.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

IL-ĠIMGHA TAL-LAUDATO SI'...(1)

IL-ĠIMGHA TAL-LAUDATO SI'...(1)

Bejn is-16 u l-24 ta' Mejju qed infakkru l-5 snin mill-ewwel enċiklika tal-Papa Frangisku dwar ir-responsabbilta' li għandna biex nibżgħu għall-ħolqien.

Dan il-video juri l ħerqa tal-umanita', inkluża tagħna, biex naslu għal dan.

MILL-ISTORJA TAS-SANTWARJU...(5)

L-Altar Maġġur

Fl-1707 sar l-altar tal-kor. Ftit snin wara, sar wieħed tal-ġebel bħala l-altar maġġur. Kellu żewġ tarġiet u presbiterju quddiemu.

Qrib l-1788, waqt li kienu qed isiru ħafna xogħlijiet ta’ skultura mal-knisja kollha, l-altar maġġur inkesa bi rħam mill-isbah. Id-disinn ġie fdat f’idejn l-artist Dun Salvatore Lacorte, liema xogħol tlesta f’inqas minn sentejn.

L-irħam hu ta’ bosta kwalitajiet u kuluri u dan jagħmel dan l-altar wieħed mill-isbah ta’ Malta.

Dwar it-tabernaklu sabiħ, ftit li xejn għandna informazzjoni. Nafu li l-iskultura tal-bronż indurat hu xogħol l-iskultur Vincenzo Dimech

FRANĠISKU FUQ L-ALTAR TA’ ĠWANNI PAWLU...

Biex ifakar il-100 sena mit-twelid tal-Papa San Ġwanni Pawlu II, il-Papa Franġisku qaddes fuq l-altar li taħtu hemm il-fdalijiet ta’ Woytila fil-Bażilika ta’ San Pietru.

Papa Franġisku llum qal li Ġwanni Pawlu II kien bniedem ta’ talb profond; bniedem qrib in-nies, kemm dawk kbar kif ukoll iż-żgħar, dawk tal-bogħod kif ukoll dawk tal-qrib. Ħabrek ħafna wkoll għall-ġustizzja soċjali fid-dinja.

Kien l-ewwel Papa li qatt gie fostna l-Maltin f'Mejju 1990.

Kien Franġisku li kkanonizza lil Ġwanni Pawlu II fl-2014

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

IS-SANTWARJU FI ŻMIEN IL-PANDEMIJA…

Aspett spiritwali:
• Live-streaming tal-quddiesa kuljum u l-festi ewlenin
• Spjega tal-Evanġelju tal-ġurnata u Espożizzjoni tas-SS.mu Sagrament kuljum
• Qrar u Tqarbin
• Taħdidiet u intervisti live-streamed fuq temi partikulari
• “Leħen is-Santwarju” kull xahar b’temi fuq iż-żmien ta’ emerġenza

Aspett umanitarju:
• Tkompli l-għajnuna ta’ social workers u psychiatric nurse mill-Fondazzjoni St Jeanne Antide
• Tqassim ta’ ikel u għajnuna oħra lil min jeħtieġha
• Sostenn lir-romol jew dawk li jinsabu waħedhom

Aspett reliġjuż:
• Tberik tal-familji fi żmien il-Għid
• Il-Kurċifiss tas-santwarju baqa’ armat bħal fi żmien ir-Randan
• Is-Salib fuq il-portiku tal-knisja baqa’ jixgħel matul il-pandemija

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

ILLUM, IS-SITT ĦADD TAL-GĦID...

Evanġelju: Ġw 14, 15-21

Inkomplu bid-diskors ta’ Ġesu’ waqt l-aħħar ikla, wara li ħasel riġlejn l-appostli, skond San Ġwann:

• Jekk irridu nħobbu ‘l Ġesu, jeħtieġ inħarsu l-kmandamenti/il-Kelma tiegħu;
• Minħabba din l-ubbidjenza, Ġesu’ jwiegħed li jitlob lill-Missier biex jibgħat “Difensur ieħor” biex jibqa’ magħna għal dejjem;
• Il-“parkletos” jista jkun l-avukat li jiddefendina jew jinkuraġġina;
• Id-dinja, ma tistax tirċevi dan “l-ispirtu tal-Verita” għax ma tistax tagħrfu;
• Ġesu’ mhux se jħalli lill-appostli ltiema: se jmur u jerga’ jiġi għandhom wara l-qawmien
• Min iħobb lil Ġesu’, il-Missier iħobbu wkoll u “jiena nħobbu u nuri lili nnifsi lilu”.

Diocese of Gozo

GHALL-ATTENZJONI TAL-GENITURI...

Liturgija ghat- tfal tas-Sitt Hadd tal-Ghid mis-seminaristi Ghawdxin.

Inheggigkom hafna tarawha ma' wliedkom u mbaghad tassistu flimkien ghall-Quddiesa tal-Hadd.

Nawguralkom Hadd Qaddis!
L- Arcipriet

https://www.facebook.com/502535533259069/posts/1473271659518780/

Il-Liturġija tal-Ħadd, fejn Ġesù jwiegħed li se jibgħat l-Ispirtu s-Santu, spjegata għat-tfal mis-seminaristi Għawdxin

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

TBERIK TAL-FAMILJI, IL-ĠIMGĦA D-DIEĦLA...

Tnejn 18 ta’ Mejju: Triq il-Kbira u l-isqaqien kollha
Tlieta 19: Toroq: Santwarju, San Lawrenz, Tumas Dingli
Ħamis 21: Toroq: Espedito Catania, Sagħtar, Kittien, Ġużeppi Pace, Bormla, Biċċieni.

• It-Tberik isir mill-5.30pm ‘il quddiem
• Min ikun se jbierek mitlub jinġabar fuq l-għatba tad-dar
• Tingħata tifkira tal-Għid u t-talba ta’ fuqha tingħad fid-dar mill-familja
• Għalkemm mhux se jintbgħatu envelopes, kull donazzjoni tiġi apprezzata billi l-parroċċa ilu ma jkollha dħul min-nofs Marzu.

Grazzi ‘l kulħadd.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

IL-KORSIJA TAS-SANTWARJU...

Billi din il-ġimgħa sar xi xogħol fil-knisja Arċipretali, ingħatat ukoll tindifa ġenerali. Meta jiġri hekk, inkunu nistgħu ngawdu l-paviment tal-kursija mingħajr il-bankijiet.

Billi l-parti kbira mill-kursija hija magħmula minn oqbra, nistgħu wkoll nammiraw numru ta’ lapidi intersjati bl-irħam.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

BĦAL-LUM 39 SENA ILU...(2)

Ritratti:
1. Ġwanni Pawlu II fil-Policlinco Gemelli, Ruma
2. L-arma li ntużat fl-attentat
3. Il-qmis tal-Papa mċappsa bid-demm
4. L-ex-segretarju tiegħu, il-Kardinal Dziwisz iħares lejn is-suttana esebita fil-Polonja
5. Ma’ Ali Agca l-ħabs
6. Irħama fi Pjazza San Pietru li timmarka l-post tal-isparatura
7. Il-popemobile li fuqha kien riekeb il-Papa u li tinsab fil-Mużew tal-Vatikan
8. Il-bullet fuq in-naħa ta’ fuq tal-kuruna tal-Madonna ta’ Fatima, il-Portugal
9. Mehmet Ali Agca f’Ruma biex iqiegħed bukett ward abjad fuq il-qabar ta’ Ġwanni Pawlu wara l-kanonizzazzjoni

BĦAL-LUM 39 SENA ILU...!

Waqt dawra bil-popemobile li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien qed jagħmel fi Pjazza San Pietru qabel l-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa, 13 ta’ Mejju 1981, ħarġet id minn qalb il-folla li sparat erba’ tiri li tnejn minnhom laqtu l-Papa ta’ kważi 61 sena!

Irriżulta li kien Mehmet Ali Agca li spara. Hu ntbagħat għomru l-ħabs minn Qorti Taljana. Wara li l-Papa ħafirlu u anke żaru l-ħabs, Agca inħeles mill-President Taljan fuq talba tal-Papa stess u ġie deportat għat-Turkija fl-2000, minn fejn kien ħarab. hemm kompla jiskonta s-sentenza għal-għaxar snin oħra.

Sena wara, Ġwanni Pawlu II mar Fatima jirringrazzja lill-Madonna u offra l-bullet li daħlet fih biex titqiegħed fil-kuruna li tintlibes fuq rasha.

APPELL GĦALL-IKEL...

Billi qed ikollna diversi talbiet għal oġġetti ta’ ikel minn individwi, min jista’ jgħin b’oġġetti bħal dawn, hu mitlub jiġi bihom is-santwarju.

Nirrringrazzjaw lil kull min se jgħin li min jinsab fil-bżonn.

L-Arċipriet

MILL-ISTORJA TAS-SANTWARJU...(4)

Ix-xogħol għaddej fuq il-gallerija tal-orgni li ġiet inawgurata fl-1950 b’disinn ta’ Antonio Buhagiar. Iż-żewġ ħaddiema fuq l-impalkatura huma l-mastrudaxxi Ġanni u Karmenu Formosa magħrufin bħala “Ta’ Laħlaħ”.

Fuq il-lemin tidher l-istatwa tal-Ecce Homo l-antik li llum m’għadhiex teżisti. Dan jagħtina x’nifhmu li r-ritratt ittieħed fi żmien ir-Randan.

Fuq ix-xellug jidħru s-siġġijiet l-antiki tas-soda li tista’ tgħid kont issibhom fil-knejjes kollha. Jinsabu stivati fuq xulxin għax kienu jinġabru wara l-aħħar quddiesa ta’ filgħodu biex ma jibqgħux imxerrdin mal-knisja.

Fil-knejjes, filgħaxija ma kienx isir quddies imma jingħad ir-rużarju u l-barka Sagramentali.

Min josserva xi ħaġa oħra, jista’ jekk joghgbu, iniżżilha.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

TBERIK TAL-FAMILJI DIN IL-ĠIMGĦA...

Erbgħa 13 ta’ Mejju - Toroq: Bajada, Spadaro, Vittorja

Ħamis 14 ta’ Mejju – Toroq: San Ġużepp, Sta Marija, Kaħwiela (naħa li tmiss ma’ Triq Sta Marija).

It-Tberik isir hekk:

• Żewġ persuni iħabbtu l-bibien tad-djar ftit qabel ma jaslu s-saċerdoti u jqassmulkom ktejjeb
• Min se jirċevi t-tberik mitlub joħroġ fuq l-għatba
• Is-saċerdot jgħid talba qasira u jroxxkom bl-ilma tal-Għid
• Tingħata tifkira bħas-soltu biex il-familja tgħid it-talba minn fuqha fid-dar
• Għalkemm dis-sena mhux se jitqassam envelope għall-offerti tagħkom, tkun milqugħa kull offerta billi l-parroċċa ilu ma jkollha dħul min-nofs Marzu
• It-tberik isir mill-5.30pm ‘il quddiem.

Grazzi ħafna talli se tilqgħuna u ta’ kull għajnuna.

l-Arċipriet

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

DAWN TISTGĦU TIKSBUHOM MIS-SANTWARJU...

• Leħen is-Santwarju, Mejju 2020
• Żewġ talbiet tal-Papa lill-Madonna għal Mejju
• Kliem il-Ħajja, Mejju-Awwissu (mis-sagristija)

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

ILLUM UKOLL JUM L-OMM...
"O Marija, omm tal-Grazzja t'Alla li qed iżżom fuq drigħek, kun ta' mudell ghall-ommijiet kollha".

Insellmu u nroddu ħajr lill-ommijiet kollha għall-ħidma fejjieda tagħhom fil-familji taghna. Nitolbu għalihom biex iwettqu l-missjoni afdata f’idejhom mill-Mulej.

Nitolbu wkoll għal dawk li ħallewna biex il-Mulej jagħtihom il-ħajja ta’ dejjem wara li qdewh mill-ahjar li setgħu.

Iċ-ċimiterju tal-parroċċa “Madonna tal-Ħniena”, illum ikun miftuħ bejn is-7.00am u l-5.00pm.

ILLUM, IL-ĦAMES ĦADD TAL-GĦID... (Ġw 14, 1-12)

“Jien hu t-triq, is-sewwa u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux bija”.

Din hi waħda mill-aktar rivelazzjonijiet qawwija ta’ Ġesu’ dwaru nnifsu fl-Evanġelju ta’ San Ġwann:

• It-Triq: Ġesu’ hu dak li jwassalna għand il-Missier permezz tal-Kelma u l-Ewkaristija. Dawn ittihomlna l-Knisja li hu waqqaf;

• Is-Sewwa: Ġesu’ ġie mingħand il-Missier biex jgħarrafna minu Hu u xi jrid minna;

• Il-Ħajja: L-għaqda tagħna ma’ Ġesu’ ddewwaqna minn issa, l-istess ħajja tal-Missier li mbagħad tkun sħiħa u dejjiema meta ningħaqdu miegħu fl-eternita’.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Zabbar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
IL-ĠIMGHA TAL-LAUDATO SI'...(1)
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Location

Telephone

Address


Sanctuary Street
Zabbar
ZBR 1013
Other Zabbar places of worship (show all)
Palm Springs Pentecostal Church Palm Springs Pentecostal Church
16, Triq Is-Mina Ta Hompesch
Zabbar, PLA 1553

Due to Lockdown, the weekly meetings below are held online via Zoom. Please send an email for connection details. Mon - Prayer meeting 7pm Wed - Bible Study 7pm The Sunday service link is posted on the Church Messenger thread by Pastor Ben.

Żabbar Sanctuary Museum Żabbar Sanctuary Museum
Żabbar Sanctuary Museum
Zabbar, ZBR 1013

This is the official page of the Żabbar Sanctuary Museum. The museum has a collection of art and religious artefacts that are of national heritage importance.

Vari F'Malta Vari F'Malta
Zabbar

Din hija paġna fuq il-vari tal-festi titulari, sekonarji u l-armar tat-toroq u tal-knejjes ġewwa Malta u Għawdex.