Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

Comments

Please if someone could find this ladies brother and show him the video 🙏🏼♥️ https://www.facebook.com/214516758577531/posts/3156951864333991/?vh=e&d=n
Ma nafx kif knisja bhal anqas naqra emergency light ma anda kellna funeral hu anqas dawl ta xi haga ma kin hem imqar fuq l artal kellom bzonn fuq li gara il bierah jiehdu hsieb biex ma jergax jigri hekk ghal l ebda okkazzjoniet li ikun hem
min fejn ha jibda il pellegrinagg ta hadd in nies hu x hin pls
Prosit lil father li ccelebra il-quddiesa tal-5.30m tal-Hadd 3 ta' Frar. Tassew qal erba' kelmiet sbieh li ggaghlek tixtarr. Ejjew napprezzaw il-valur tat-tarbija fil-guf
Ningħaqdu mal-bqija tad-dinja llum, 11 ta' Novembru, Jum l-Armistice, biex infakkru l-100 sena anniversarju minn tmiem il-Gwerra l-Kbira (1914-1918). Tajjeb li niiftakru f'dawk ħutna Maltin li mietu f'din il-gwerra tant qalila.
Hbieb; Fil 9 ta Novembru F"Day Centre" ta Centru St Andrija. Zabbar 9.15am kafe jew te 10 am Film. Kullhadd jista jigi. Narawkom.
Filwaqt li nifrah ghal kull min ta sehmu ghal festa tal-Madonna tal-Grazzja- kien hemm hafna nies li hadmu mill-qalb- nixtieq naghmel zewg rimarki/suggerimenti: 1. Fil-jiem tal-festa ndaqqet sirena (li kienet tindaqq fl-antik waqt xi air raid) li nstemghet minn diversi nhawi. Huwa sabih li wiehed jiccelebra u jiehu gost mal-hbieb imma nahseb li d-daqq ta' spiss ta' din is-sirena ma kienx f'postu specjalment meta niftakru f' anzjani u morda li forsi lanqas sal-knisja ma setghu imorru minhabba sahhithom. 2. Waqt id-dhul tal-vara fil-jum tal-festa inharqu xi murtalleti minn binjiet diversi li jdawru is-Santwarju. L-iskop kien sabih biex tinholoq atmosfera celebrattiva imma li ma giex irrealizzat bizzejjed kien li n-nies li kienu fuq iz-zuntier intlaqtu minn bicciet tal-kartun u materjal tal-murtaletti niezel b'sahhtu fuqhom. Fil-fatt hafna nies bdew ibaxxu rashom biex ma jintlaqtux. Dan apparti d-dhahen li kien hemm ghax ir-rih inzerta fid-direzzjoni lejn knisja. Meta jinharaq xi tip ta' nar apparti n-nies li hemm taht, wiehed irid ukoll jara li ma ssirx hsara fuq il-vara li ghadha kemm giet restawrata ftit snin ilu. Niftakru ukoll fl-affarijiet sagri ta' gol-knisja.- Ezempju parti mid-dhahen se jidhlu gol-knisja u ssir hsara maz-zmien ezempju Kurcifiss antik li gie mpoggi ricentament vicin wiehed mill-bibien tal-gnub tas-Santwarju. Dan mhux qieghed go xi nicca allura huwa espost aktar ghall-elementi. Ghalhekk nissuggerixxi li jew jinbidel it-tip ta' nar li jinharaq jew jinharaq minn postijiet ohra halli b'hekk wiehed xorta jiccelebra minghajr ma ssir hsara la ghan-nies u lanqas ghal affarijiet sagri tas-santwarju. Grazzi.
prosit kbira lil Arcipriet i lil min kien involut gha festa sabiha li kellna grazzi hafna viva l MADONNA TAL GRAZZJA

Il-paġna ufficcjali tal-Knisja Arcipretali u Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja u l-parrocca ta' Haz-Zabbar.

Paġna dwar : l-armar ta ġewwa matul il-festi Liturġiċi,l-istorja tat-tempju matul iż-żmien,l-opri artistiċi li nsibu ġewwa din il-knisja, kif ukoll Avvenimenti u tifkiriet importanti għas-Santwarju.

BARI TLAQQA’ L-ISQFIJIET TAL-MEDITERRAN…
X’inhi s-soluzzjoni għall-immigranti?

Il-bieraħ bdiet laqgħa organizzata mill-Konferenza Episkopali Taljana (CEI), fejn inġabru flimkien mal-58 Isqof mill-Ewropa, inkluż Malta, l-Afrika ta’ Fuq u l-Lvant Nofsani fil-belt ta’ Bari.

Fost diversi temi qed tiġi diskussa l-immigrazzjoni.

Din qed isseħħ minħabba “d-diviżjoni inviżibbli” li teżisti bejn min qed jgħix fil-ġid u min fil-poverta’; bejn min qed jgħix fit-trankwillita’ u min fil-gwerer; bejn min għandu futur għalih u għal uliedu u min wieħed ineżistenti…

Jekk jiġu indirizzati dawn il-problemi, il-Mediterran jieqaf ikun qabar għal eluf!

Ftit ritratti mic-celebrazzjoni li saret lbierah ghand il-patrijiet Kapuccini, il-Kalkara hekk kif il-kwadru pellegrin jinsab ghandhom.

Promo Pellegrinagg Hadd n-Nies 2020

Inheggukom tixxerjaw dan il-promo biex kemm jista' jkun nies isiru jafu bid-dettalji tal-pellegrinagg.
Hajr lil Gerard Agius Ordway ghall-Produzzjoni tieghu, lil Joseph Cassar ghall-assistenza teknika u lil Andre Gialanze u l-familja Gialanze li gentilment tawna dawn ir-ritratti li ha s-Sur Ray Gialanze fil-pellegrinagg ta' sena ilu, biex setghu jintuzaw ghal dan il-filmat, lil Keith Demicoli ghall-qari u lill-Frans Lia u s-Sur Tonio Portughese mill-PBS.
Grazzi

Il-kwadru pellegrin ghand il-patrijiet Kappucini l-Kalkara fil-Knisja ta' Santa Liberata.
Ghada fis-6pm quddiesa bis-sehem tal-Komunita tal-Patrijiet Kappuccini fosthom l-Isqof Emeritus Zabbari Paul Darmanin.
Fis-6.30pm - Adorazzjoni

Archdiocese of Malta

Din is-sena l-Pellegrinagg ta' Hadd n-Nies
Il-Hadd 1 ta' Marzu 2020 FL-4.15pm

"Il-Madonna trid takkumpanjana fil-pellegrinaġġ tagħna lejn Ġesù, aħna u nfittxu l-ħniena tiegħu. Ħadd minna, hu min hu, hi min hi, m’għandu jqisu mbiegħed mix-xenqa ta’ Ġesù li jħenn għalina." - L-Arċisqof Charles J. Scicluna http://knisja.org/HaddinNies2016

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

L-Erbgha 19 ta' Frar -Knisja Kapuccini, Kalkara
5.30pm - Ruzarju
6.00pm - Quddiesa
6.30pm -Velja Marjana u Ghasar

[02/15/20]   AVVIŻI - Is-Sitt Ħadd matul is-sena - 16 ta’ Frar 2019

Ħadd 16: Fl-10.00am jibda l-ewwel seminar għall-ġenituri tal-adolexxenti li f’Novembru li ġej jirċevu s-sagrament tal-Griżma. Ilkoll imħeġġin jattendu. Wara jiltaqgħu flimkien għall-quddiesa tal-11.30am.

Ħamis 20: Laqgħa oħra għar-romol irġiel u nisa fis-sala Ragħaj it-Tajjeb. Jiltaqgħu għas-6.30pm u fis-7.00pm jkollhom laqgħa apposta għalihom.

Sibt 22: Festa tal-Katedra ta San Pietru. Illum nitolbu għall-Q.T. il-Papa u nwegħdu li nibqgħu magħqudin miegħu fit-tagħlim li jwasslilna.

1. Din il-ġimgħa, il-kwadru pellegrin se jkun fil-parroċċa tal-Birgu kif ukoll fil-knisja tal-Kapuċċini l-Kalkara. Tkun ħaga sabiħa li nsegwu l-attivitajiet ta’ fejn ikun qiegħed.

2. Infakkru li r-Randan Imqaddes se jibda l-Erbgha 26 ta’ Frar u l-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies fl-1 ta’ Marzu.

• Għada jkun hemm it-tombla mit-3.30pm ‘il quddiem fis-Sala Ragħaj it-Tajjeb.

Il-kwadru pellegrin waqt iz-zjara lis-sorijiet ta' klawsura ta' Santa Skolastika.
It-tislima tal-badessa u s-sorijiet bil-kant tas-Salve Regina, qabel il-kwadru halla il-knisja.

Il-wasla tal-kwadru pellegrin fil-Knisja Kolleggjata ta' San Lawrenz il-Birgu

JUM IL-MORDA FIS-SANTWARJU....

Bħal ma qed isir kull sena, fl-okkażjoni tal-Ewwel Dehra tal-Madonna f’Lourdes li huwa wkoll Jum il-Morda, il-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann, ġabu numru ta’ morda fis-santwarju taghna.

Il-quddiesa tmexxiet minn Fr Savio Vella SDB , wiehed mill-kappillani tal-Ordni.

Wara, il-morda ttieħdu fis-sala Ragħaj it-Tajjeb fejn kellhom riċeviment.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Il-postijiet fejn se jkun il-kwadru pellegrin

L-ISCOUTS JIMLEW IS-SANTWARJU...

Il-Ħadd li għadda, diversi scouts, anke minn reġjuni oħra, ġew jifirħu mal-Grupp ta’ Ħaż-Żabbar f għeluq il-25 sena mit-twaqqif tagħhom. Magħhom kien hemm diversi uffiċċjali flimkien mas-Sindku.

Fis-santwarju saret quddiesa ta’ radd-il ħajr u wara dawk preżenti għamlu Church Parade ma’ xi toroq ta’ Ħaż-Żabbar.

Inroddu ħajr ‘l Alla tal-ġid li ħareġ permezz tal-formazzjoni li dawn iż-żgħażagħ ħadu matul dawn is-snin kollha.

Niriringrazzjawhom ukoll tas-sehem tagħhom f’diversi okkażjonijiet tal-parroċċa.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Archdiocese of Malta

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-grotta ta' San Pawl, ir-Rabat, dwar il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

FRANĠISKU DWAR PAWLU F’MALTA...

Fl-Udjenza tal-Erbgħa, 22 ta’ Jannar li għadda, il-Q.T. il-Papa, qal hekk:

“Pawlu u sħabu waslu qawwijin u sħaħ l-art. F’kuntrast mal-irwiefen qalila, huma ġarrbu “tjubija liema bħalha” ta’ dawk li kienu jgħixu fuq il-gżira.

Lil dawn in-nies li kienu stranġieri għalihom, in-nies tal-gżira taw każ tal-bżonnijiet tagħhom.

Illum, il-baħar li wassal lil Pawlu u sħabu għan-nawfraġju, għal darb’oħra, qed isir post ta’ periklu għall-ħajja ta’ tant vjaġġaturi oħra, irġiel u nisa li qed jaħarbu mill-gwerra, il-ġuħ il-persekuzzjoni...”

Ritratt: Pawlu u sħabu f’Malta – pittura ta’ nofs id-19-il seklu li jinsab fil-Mużew tas-Santwarju.

L-ABBATINI FLIMKIEN...

Illejla, l-abbatini tas-santwarju hargu jiehdu xi haga flimkien.

Dawn l-attivitajiet socjali jghinuhom jikbru aktar bhala komunita'.

WIĊĊ ĠDID FIL-VATIKAN...

Minn dan ix-xahar, l-ex-Arċisqof ta’ Manila fil-Filippini, il-Kardinal Luis Antonio Tagle ta' 62 sena, se jieħu postu bħala Prefett tal-Kongregazzjoni għall-Evanġeliżżazzjoni tal-Popli.

Dan hu wieħed mill-akbar dikasteri fil-Vatikan bl-għan li jgħin fl-iżvilupp tal-Knisja f’artijiet ta’ missjoni.

In-nomina tal-Kardinal Tagle turi l-importanza li l-Papa qed jagħti lill-Asja fejn il-Knisja qed kull ma tmur tikber fil-għadd.

Billi l-Kardinal Tagle għandu lil nannuh (min-naħa t’ommu), ta’ nisel Ċiniz li kien niżel il-Filippini għax-xogħol, ħafna qed jittamaw li l-Kardinal jista’ jgħin biex jissaħħu r-relazzjonijiet bejn Beijing u l-Vatikan. Dawn għadhom mhumiex normali għal kollox.

Ritratt: Luis Antono Tagle dak in-nhar li sar Kardinal ta’ 55 sena mill-Papa Benedettu XVI flimkien ma’ ommu u familjari.

Il-kwadru pellegrin jibda t-triq bi thejjija ghall-pellegrinagg ta' Hadd n-Nies, bl-ewwel post ikun d-Dar tal-Anzjani gewwa Bormla. Nhar L-Erbgha jibda z-zjara gewwa l-Birgu, bl-ewwel post ikun il-knisja tal-Lunzjata, tal-Patrijiet Dumnikani.

SALIB MHUX TAS-SOLTU...

Ftit tal-ġranet ilu, ġie inawgurat salib ftit differenti minn dak li aħna mdorrijin bih. Dan jinsab fil-Palazz Appostoliku, fil-post fejn jiġu milqugħin id-diplomatiċi u l-mexxejja tal-pajjiżi għall-udjenzi mal-Papa.

Il-Papa Franġisku ried li dan is-salib trasparenti b’life jacket oriġinali li nstabet fil-baħar Mediterrran x’aktarx ta’ immigrant li għereq, ikun tifkira ta’ dawk kollha li jmutu huma u jaqsmu mill-Afrika ta’ Fuq lejn l-Ewropa.

Quddiem 33 immigrant li nġiebu fuq talba tal-Papa minn Lesbos fil-Greċja, hu semma wkoll il-kundizzjonijiet prekarji ta’ tortura u abbuż fiċ-ċentri ta’ detenzzjoni diżumani fil-Libja.

Hu ħeġġeġ biex dawn jingħalqu.

IL-PAPA JILTAQA’ MAL-MARA LI ĠIBDITLU IDU...

Waqt li l-Papa kien isellem lin-nies fi Pjazza San Pietru fil-31 ta’ Diċembru li għadda, mara ta’ nisel Asjatiku, ġibditlu idu bil-qawwi tant li l-Papa deher jirrejagixxi.

Il-video dar id-dinja kollha fi ftit sekondi u baqa’ jiġi ripetut fuq il-media għal ġranet sħaħ wara.

L-għada, il-Papa skuża ruħu waqt it-talba tal-Angelus: “Ħafna drabi nitilfu t-tempra; jiena wkoll, hekk ġrali u ta’ dan nitlob maħfra għall-eżempju ħażin tal-bieraħ”.

Waqt l-udjenza Ġenerali, tat-8 ta’ Jannar 2020, il-Papa u l-mara dehru jitkellemu flimkien, jitbissmu u jieħdu b’idejn xulxin.

GĦADA FUQ RADJU HOMPESCH...

L-ewwel parti: nieħdu punti mid-diskors tal-Kan. Jesmond Manicaro dwar il-Liturġija: “Parteċipazzjoni interjuri vs attiviżmu” tad-29 ta’ Jannar (tistgħu ssegwu d-diskors fuq din il-paġna tad-29/1). Fr Jesmond jgħallem il-Liturġija fl-Univerista’ ta’ Malta.

It-tieni parti: Kif tiffunzjoni parroċċa? Naraw flimkien l-istrutturi pastorali tagħha biex tilħaq l-għan li tkun komunita’ ta’ fidi tama u mħabba.

Dawn is-suġġetti jiġu diskussi bejn l-Arċipriet u Maria Caruana.

Għada l-Ħamis bejn id-9.30am u l-10.30am.

FESTA TAD-DAWL...

Il-bieraħ filgħaxija ċċelebrajna l-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, erbgħin jum wara twelidu.

Qabel il-quddiesa tbierku x-xemgħat u wara saret purċissjoni mal-knisja. Ħadu sehem ukoll it-3 kongregazzjonijet tar-Reliġjużi Nisa tal-parroċċa billi fit-2 ta’ Frar infakkru wkoll Jum il-Ħajja Konsagrata.

Ġesu’ ġie msejjah “Dawl biex idawwal il-ġnus”! minn Xmuni fit-Tempju. L-offerta simbolika tiegħu mill-ġenituri wettaqha b’mod rejali aktar minn tletin sena wara fuq is-salib.

IL-GANDLORA GĦAT-TFAL...(2)

IL-GANDLORA GĦAT-TFAL...(2)

It-tfal li attendew dalgħodu għall-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju flimkien mal-katekisti tagħhom.

Filgħaxija saret l-istess ċelebrazzjoni fil-quddiesa ewlenija tal-ġurnata.

IL-GANDLORA GĦAT-TFAL...(1)

Dalgħodu fis-santwarju saret ċelebrazzjoni għat-tfal u l-ġenituri. Sar it-tberik tax-xemgħat quddiem il-Kurċifiss u purċissjoni mal-Knisja.

Fl-aħhar, saret quddiesa minn Fr Elmar Pace OFMCap. It-tfal kellhom l-ispjega tal-Kelma t’Alla bħal kull nhar ta’ Ħadd, fil-Mużew tas-Santwarju.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

IT-2 TA’ FRAR...IL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ

Għalkemm din il-festa tinsab fiż-żmien matul is-Sena Liturġika, hija marbuta mas-solennita’ tal-Milied. Għalhekk, dan hu l-aħħar jum tal-presepju fis-santwarju.

Għal snin twal, kienet meqjusa bħala l-festa tal-“Purifikazzjoni ta’ Marija”. Illum, iżda, nqisuha bħala festa tal-Mulej.

Qabel il-quddiesa ewlenija jsir it-tberik u l-purċissjoni bix-xemgħa minħabba l-kliem li joħroġ minn fomm Xmuni għal dik it-tarbija: “Dawl biex idawwal lill-ġnus...”.

Fil-5.30pm tberik tax-xemgha fil-kappella tal-Kurċifiss, purċissjoni mal-knisja bis-sehem tar-Reliġjużi Nisa u Konċelebrazzjoni.

Ritratti: Il-Gandlora tal-2019.

IĊ-ĊELEBRAZZJONIJIET MIS-SANTWARJU FUQ FB...

Min għada l-Ħadd li ġej, iċ-ċelebrazzjonijiet ewlenin mis-santwarju se jerġgħu jkunu live streamed.

Nittamaw li dan is-servizz ikompli jkun ta’ għajnuna għall-membri tal-komuinta’ tagħna kif ukoll oħrajn li jsegwuna.

Niskużaw ruħna li għal dawn l-aħħar xhur ma konniex qed naghtu dan is-servizz utli.

GRUPP PARTIKULARI...

Bħalissa rega’ beda l-Mother and Toddler Club fis-sala Notre Dame. Jiltaqgħu kull nhar ta’ Ħamis filgħodu.

Min hu nteressat jieħu sehem, jista’ jċempel 79929278 jew jibgħat email: [email protected].

b77b2c2d-b37e-435d-ab03-f11d5c31f725.filesusr.com

b77b2c2d-b37e-435d-ab03-f11d5c31f725.filesusr.com

Tistgħu taċċessaw LEĦEN IS-SANTWARJU ta’ Frar:https://b77b2c2d-b37e-435d-ab03-f11d5c31f725.filesusr.com/ugd/65d8b7_7ff30b1a550b49599de33276f18bec84.pdf

b77b2c2d-b37e-435d-ab03-f11d5c31f725.filesusr.com

Archdiocese of Malta

Church schools entry applications now open!

Apply here ➡️ church.mt/applications

More information ➡️ church.mt/church-schools-entry-applications-now-open

GĦADA FUQ RADJU HOMPESCH…

Il-Programm: Għini Nifhem!

L-ewwel parti: Inkomplu bid-diskors tal-Papa lill-uffiċċjali tal-Kurja Rumana fil-21 ta’ Diċembru li għadda. Xi ried ifisser meta qal li l-Kristjaneżimu m’għadux jinfluwenza l-kultura ta’ żmienna? Li aħna l-insara m’għadniex l-aktar mismugħa fis-soċjeta’? Li l-fidi nisranija tinsab imwarraba, fil-periferija u anke redikolata?

It-tieni parti: Niddiskutu xi ġrajjiet reċenti: Il-liberazzjoni tal-kamp ta’ konċentrament ta’ Auschwitz fis-27 ta’ Jannar, sebgħin sena ilu; il-laqgħa ta’ Fr Jesmond dwar il-Liturġija li saret il-lejla; il-festa tal-Gandlora fit-2 ta’ Frar u oħrajn.

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

KNISJA ĠDIDA U...TAL-GRAZZJA FL-INDJA!

Fr Leo Joseph, saċerdot mill-Indja li għandu benefatturi Żabbarin, u ġieli anke kien fostna, bagħtilna dawn ir-ritratti.

Fis-26 ta’ Jannar, huwa inawgura knisja ġdida ddedikata lil Kristu Sultan. Ġie wkoll ikkonsagrat l-altar mill-Arċisqof ta’ Madras, Mons. George Antonysamy.

Huwa daħħal laqta Żabbarija billi kkummissjona statwa ġdida tal-Madonna tal-Grazzja. Fi kliemu: “I also placed Our Lady of Zabbar...I always admired her graceful face!”

Kemm il-parroċċa tagħna kif ukoll diversi Żabbarin għenuh bil-kontribuzzjonijiet tagħhom, speċjalment meta kien fostna.

L-applikazzjonijiet ghar-reffiegha fil-vara tal-Madonna tal-Grazzja, Hadd n-Nies 2020 jinsabu miftuha. Dawk interessati jistghu jimlew formola fis-sagristija sal-HADD 9 TA' FRAR.

LITURĠIJA: laqgħa ta’ formazzjoni...

Fr Jesmond Manicaro, Lecturer tal-Liturġija fl-Universita’, se jmexxi laqgħa ta’ formazzjoni għal kull min hu nteressat imma speċjalment għal kull min hu nvolut fil-Liturġija kemm fis-santwarju kif ukoll fiż-żoni pastorali.

L-Erbgħa 29 ta’ Jannar, fis-7.00pm, fis-santwarju.

Suġġett: Parteċipazzjoni devota u interna vs attiviżmu.

Nattendu, ħa nifhmu dejjem aktar x’inhi l-Liturġija – il-ħajja tal-Knisja!

Ritratt: Il-Liturġija fil-Katidral Kattoliku ta’ Westminster, Londra

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Zabbar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Promo Pellegrinagg Hadd n-Nies 2020
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
IL-GANDLORA GĦAT-TFAL...(2)
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream
Santwarju Madonna tal-Grazzja Zabbar. Live Stream

Location

Telephone

Address


Sanctuary Street
Zabbar
ZBR 1013
Other Zabbar places of worship (show all)
Palm Springs Pentecostal Church Palm Springs Pentecostal Church
16, Triq Is-Mina Ta Hompesch
Zabbar, PLA 1553

Sun - Worship and Word 10:15am Mon - Prayer 7:30-8:30pm Tue - Discipleship & Evangelism Course 9:30 -11:00 am Wed - Bible Study 7:30pm Thurs - Discipleship & Evangelism Course 7:30 - 9:00pm

Żabbar Sanctuary Museum Żabbar Sanctuary Museum
Żabbar Sanctuary Museum
Zabbar, ZBR 1013

This is the official page of the Żabbar Sanctuary Museum. The museum has a collection of art and religious artefacts that are of national heritage importance.