Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla

Ix-Xirka ta' l-Isem Imqaddes ta' Alla hija fi hdan il-komunita Dumnikana. L-ghan taghha hija li tahdem kontra id-dagha u ixxandar l-Imhabba ta' Gesu.

[10/12/19]   Fuq talba tal-Kumitat tax-Xirka Imqaddes ta' Alla fejn gejt mitlub biex wara dawn l-ahhar snin ma ghadniex nghamel parti minn dan il-Kumitat u l-istess Xirka, talbuni biex ma nibqax nikteb u nxandar l-imhabba ta' Kristu Gesu fuq din il-pagna

U peress li din il-pagna ghamiltha jien u qeghda fuq l-account tieghi jiena biex noqghod ghat talba taghhom, kontra qalbi imma ghaliex jien responsabli ghall account ir-registrat fuqi ta din il-pagna u ghaldaqstant responsabli ghal kull ma jista jinkete u jkun prezentat

Qieghed kontra qalbi nghalaq din il-pagna b radd hajr kbir ghal dawk il-fuq 600 persuna li taw kontrubut ta appogg lil din il-pagna.

Nistiedinkom b qalb nisranija tkomplu toffru kull ghajnuna lil din ix-Xirka u tqajmuha mill-agunija li tinsab fiha.

Nistiedinkom ukoll tkunu attenti u tissiehbu jekk ikun il-kaz f pagna ohra li nahseb li l-istess Kumitat tax-Xirka jista jorganizza fuq. FB.

Nuri kull hajr u nitlob l-Alla l-Missier, Missierna ilkoll bies isawwab kull barra mis-sema fuq l-istess Kumitat u Ix-Xirka tal-Isem Imqaddes ta' Alla, fuq l-imsiehba u segwaci fuqkom ilkoll u l-mahbubin taghkom.

Dan l-avvizz sejjer inhallih ghal ftit jiem bit-tama li jkun gie ghall-attenzjoni ta kulhadd qabel ma nghalaq din il-pagna.

[08/26/19]   Ix-Xitan joghbod Il-Bniedem u jhobb id-dnub li jifridna mill Paci ta Alla.
Alla l-MISSIER ihhobb IL bniedem u joghbod id-dnub LI jnikket l Ispirtu s SANTU Fina.

Fejn hi l ghazla TAGHNA?? Fit-Triq, il-verita u HAJJA????
Jew f idejn ll qerq, il gideb, l-Ingann, u t-telfien?????

Ghazla f idejna.....

[08/26/19]   Huti fi Kristu GESU ssiehbu fit talb taghkom lill huna fi Kristu Patri Joseph Vassallo ex Kappillan ta din ix Xirka li jinsab marid sew fl ITU l-isptar.
Offru kull quddiesa, adorazzjoni, Ruzarju, kurunelli u kull xorta ta talb iehor ghall bzonnijiet tieghu.

[08/05/19]   DAWK KOLLHA LI JSEGWI DIN IL PAGNA BL UMILTA KOLLHA NITLOBHOM JITOLBU GHAL DIN IX XIRKA LI TINSAB FL AGUNIJA MINHABBA NUQQAS TA APPOGG.

Issiehbu b mod attiv fiha.

[06/02/18]   Huti fi Kristu Gesu
B dispjacir ninota li Xirka
Tinsab fl Agunija.
Ghat- 2 sena il- Kungress hekk imsejjah Nazzjonalista rega' ma Sarx
Fi dmirna li niddefendu l Isem QADDIS ta Gesu Alla
Dmirna hu li nzommu hajja din ix Xirka.
Ejjew nitolbu. Ejjew nimmotivawa.

Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla

Il-Pariri ghalina fil-Bibja. - Il-Kelma tal-Alla.
Siltiet minn Salm 37
Ittiekel ghall-Mulej u ghamel it-tajjeb,
ghammar fl-art u tghix bla biza,
itghaxxaq bil-Mulej,
u jghatik li titlob qalbek.
Erhi fil-Mulej triqtek,
ittiekel ghalih, u jghamel Hu.
U jghamel is-sewwa tieghek jiddi bhad-dawl,
u l-haqq tieghek bhal nofs in-nhar.
Edha fil-Mulej u ttama fiH;
La tishonx ghal min ghandu ir-risq,
ghal bniedem li jahdem il-qerq
biex iggarraf lill-miskin u l-fqir.
Hallik mill-ghadab, erhi is-sahna,
la titmashanx, ghax deni taghmel.
Ghax il-hziena jinhasdu,
u dawk li jittamaw fil-Mulej jirtu l-art.
Mill-Mulej jitwettaq il-mixi tal-bniedem,
u t-triq tieghu lilu toghgob.
Jekk jaqa, ma jmurx minn tulu,
ghax il-Mulej izzommlu idu.
Warrab ,ill-hazen u aghmel is-sewwa
u tibqa' tghammar ghal dejjem;
ghax il-Mulej ihobb il-haqq,
u ma jitlaqx it-tajbin tieghu.
Ittama fil-Mulej u zomm ma' triqtu,
u mil-hziena jehilsek;
Hu jerfek biex tiret l-art.
u tifrah tara l-hziena jinqerdu.
L-ghajnuna tan-nies sewwa minn ghnd il-Mulej,
il-kenn taghhom fi zmien il-ghawg,
jghinhom il-Mulej u jehlishom,
jaghtihom is-sahha ghax skennu fiH.
Amen.

Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla

Il-Pariri ghalina fil-Bibja. - Il-Kelma tal-Alla.
Siltiet minn Salm 37
Ittiekel ghall-Mulej u ghamel it-tajjeb,
ghammar fl-art u tghix bla biza,
itghaxxaq bil-Mulej,
u jghatik li titlob qalbek.
Erhi fil-Mulej triqtek,
ittiekel ghalih, u jghamel Hu.
U jghamel is-sewwa tieghek jiddi bhad-dawl,
u l-haqq tieghek bhal nofs in-nhar.
Edha fil-Mulej u ttama fiH;
La tishonx ghal min ghandu ir-risq,
ghal bniedem li jahdem il-qerq
biex iggarraf lill-miskin u l-fqir.
Hallik mill-ghadab, erhi is-sahna,
la titmashanx, ghax deni taghmel.
Ghax il-hziena jinhasdu,
u dawk li jittamaw fil-Mulej jirtu l-art.
Mill-Mulej jitwettaq il-mixi tal-bniedem,
u t-triq tieghu lilu toghgob.
Jekk jaqa, ma jmurx minn tulu,
ghax il-Mulej izzommlu idu.
Warrab ,ill-hazen u aghmel is-sewwa
u tibqa' tghammar ghal dejjem;
ghax il-Mulej ihobb il-haqq,
u ma jitlaqx it-tajbin tieghu.
Ittama fil-Mulej u zomm ma' triqtu,
u mil-hziena jehilsek;
Hu jerfek biex tiret l-art.
u tifrah tara l-hziena jinqerdu.
L-ghajnuna tan-nies sewwa minn ghnd il-Mulej,
il-kenn taghhom fi zmien il-ghawg,
jghinhom il-Mulej u jehlishom,
jaghtihom is-sahha ghax skennu fiH.
Amen.

Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla

Hbieb tieghi l-Ghodwa t-tajba.

Ahna ilkoll hbieb u ghalhekk infittxu li nixxerjaw bejnietna it-tajjeb.

Illum nixiteq maghkom Familja Kbira tieghi permezz ta' dan il wicc tal-Ktieb. (FaceBook) li jressaqna tant lejn xulxin, inwassal bl-umilta kollha u bl-ebda hsieb li qieghed nghallem, dan il hsieb ta' direzzjoni li hemm fl-Iskrittura ghal kull wiehed u wahda minna.

Il-Ktieb ta Bin Sirak. Ktieb li jigwidana llkoll kif ghadna nghixu biex nghogbu u jkollna is-Sliem f'hajjitna minghand Alla, f'Kap 3 ikkelimna dwar il-htiega kbra u l-obbligu li ghadna llkoll li nirrispettaw lill Ghezziz Genituri taghna.

Filwaqt li nistiedinkom bis-serjeta dalghodu taqraw dan il-Kapitlu 3, nistiedinkom ukoll tieqfu u wara li ttellaw il handbrake sew fuq dan il vers li se naqsam maghkom, titilqu kollox u tigru b kemm ghandkom sahha lejn Mssierkom u Ommkom qeghdin fejn qeghdi anke jekk ilkom ma tarawhom u bla dewmien tirrikonxiljaw maghhom

Il ktieb ta Bin Sirak. Kap 3. Vers 16. (Jghid Hekk)

"Qisu daghaj min imaqdar il-Missieru,u mishut minn Alla minn jinki 'l-ommu."

Vers tal-Biza u tal-wahx. Meqjus bhala Daghwa lejn Alla il MIssier u dak li hu tas-sema jekk ahna immaqdru lill Misserna.
Ikbar hija tal-biza li nigu mishuta minn Alla, nitilfu il-Paci f' hajjitna jekk ninku, inpoggu b'nuqqas ta rispett u imhabba Hajjiet ommna fis-skumdita u wegghat tal-qalb.

Ejja nitilqu kollox u issa stess immorru ilkoll ninxtehtu f'dirajn Missierna u Ommna u infejqu il wegghat tal-Qalb taghhom halli nergghu niksbu lura il barka u s-Sliem minghand Alla.

Nawguraw il-xulxin.

Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla

Il-Pariri ghalina fil-Bibja. - Il-Kelma tal-Alla.
Siltiet minn Salm 37
Ittiekel ghall-Mulej u ghamel it-tajjeb,
ghammar fl-art u tghix bla biza,
itghaxxaq bil-Mulej,
u jghatik li titlob qalbek.
Erhi fil-Mulej triqtek,
ittiekel ghalih, u jghamel Hu.
U jghamel is-sewwa tieghek jiddi bhad-dawl,
u l-haqq tieghek bhal nofs in-nhar.
Edha fil-Mulej u ttama fiH;
La tishonx ghal min ghandu ir-risq,
ghal bniedem li jahdem il-qerq
biex iggarraf lill-miskin u l-fqir.
Hallik mill-ghadab, erhi is-sahna,
la titmashanx, ghax deni taghmel.
Ghax il-hziena jinhasdu,
u dawk li jittamaw fil-Mulej jirtu l-art.
Mill-Mulej jitwettaq il-mixi tal-bniedem,
u t-triq tieghu lilu toghgob.
Jekk jaqa, ma jmurx minn tulu,
ghax il-Mulej izzommlu idu.
Warrab ,ill-hazen u aghmel is-sewwa
u tibqa' tghammar ghal dejjem;
ghax il-Mulej ihobb il-haqq,
u ma jitlaqx it-tajbin tieghu.
Ittama fil-Mulej u zomm ma' triqtu,
u mil-hziena jehilsek;
Hu jerfek biex tiret l-art.
u tifrah tara l-hziena jinqerdu.
L-ghajnuna tan-nies sewwa minn ghnd il-Mulej,
il-kenn taghhom fi zmien il-ghawg,
jghinhom il-Mulej u jehlishom,
jaghtihom is-sahha ghax skennu fiH.
Amen.

Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla

Hbieb tieghi l-Ghodwa t-tajba.

Ahna ilkoll hbieb u ghalhekk infittxu li nixxerjaw bejnietna it-tajjeb.

Illum nixiteq maghkom Familja Kbira tieghi permezz ta' dan il wicc tal-Ktieb. (FaceBook) li jressaqna tant lejn xulxin, inwassal bl-umilta kollha u bl-ebda hsieb li qieghed nghallem, dan il hsieb ta' direzzjoni li hemm fl-Iskrittura ghal kull wiehed u wahda minna.

Il-Ktieb ta Bin Sirak. Ktieb li jigwidana llkoll kif ghadna nghixu biex nghogbu u jkollna is-Sliem f'hajjitna minghand Alla, f'Kap 3 ikkelimna dwar il-htiega kbra u l-obbligu li ghadna llkoll li nirrispettaw lill Ghezziz Genituri taghna.

Filwaqt li nistiedinkom bis-serjeta dalghodu taqraw dan il-Kapitlu 3, nistiedinkom ukoll tieqfu u wara li ttellaw il handbrake sew fuq dan il vers li se naqsam maghkom, titilqu kollox u tigru b kemm ghandkom sahha lejn Mssierkom u Ommkom qeghdin fejn qeghdi anke jekk ilkom ma tarawhom u bla dewmien tirrikonxiljaw maghhom

Il ktieb ta Bin Sirak. Kap 3. Vers 16. (Jghid Hekk)

"Qisu daghaj min imaqdar il-Missieru,u mishut minn Alla minn jinki 'l-ommu."

Vers tal-Biza u tal-wahx. Meqjus bhala Daghwa lejn Alla il MIssier u dak li hu tas-sema jekk ahna immaqdru lill Misserna.
Ikbar hija tal-biza li nigu mishuta minn Alla, nitilfu il-Paci f' hajjitna jekk ninku, inpoggu b'nuqqas ta rispett u imhabba Hajjiet ommna fis-skumdita u wegghat tal-qalb.

Ejja nitilqu kollox u issa stess immorru ilkoll ninxtehtu f'dirajn Missierna u Ommna u infejqu il wegghat tal-Qalb taghhom halli nergghu niksbu lura il barka u s-Sliem minghand Alla.

Nawguraw il-xulxin.

[05/29/16]   Hbieb tieghi l-Ghodwa t-tajba.

Ahna ilkoll hbieb u ghalhekk infittxu li nixxerjaw bejnietna it-tajjeb.

Illum nixiteq maghkom Familja Kbira tieghi permezz ta' dan il wicc tal-Ktieb. (FaceBook) li jressaqna tant lejn xulxin, inwassal bl-umilta kollha u bl-ebda hsieb li qieghed nghallem, dan il hsieb ta' direzzjoni li hemm fl-Iskrittura ghal kull wiehed u wahda minna.

Il-Ktieb ta Bin Sirak. Ktieb li jigwidana llkoll kif ghadna nghixu biex nghogbu u jkollna is-Sliem f'hajjitna minghand Alla, f'Kap 3 ikkelimna dwar il-htiega kbra u l-obbligu li ghadna llkoll li nirrispettaw lill Ghezziz Genituri taghna.

Filwaqt li nistiedinkom bis-serjeta dalghodu taqraw dan il-Kapitlu 3, nistiedinkom ukoll tieqfu u wara li ttellaw il handbrake sew fuq dan il vers li se naqsam maghkom, titilqu kollox u tigru b kemm ghandkom sahha lejn Mssierkom u Ommkom qeghdin fejn qeghdi anke jekk ilkom ma tarawhom u bla dewmien tirrikonxiljaw maghhom

Il ktieb ta Bin Sirak. Kap 3. Vers 16. (Jghid Hekk)

"Qisu daghaj min imaqdar il-Missieru,u mishut minn Alla minn jinki 'l-ommu."

Vers tal-Biza u tal-wahx. Meqjus bhala Daghwa lejn Alla il MIssier u dak li hu tas-sema jekk ahna immaqdru lill Misserna.
Ikbar hija tal-biza li nigu mishuta minn Alla, nitilfu il-Paci f' hajjitna jekk ninku, inpoggu b'nuqqas ta rispett u imhabba Hajjiet ommna fis-skumdita u wegghat tal-qalb.

Ejja nitilqu kollox u issa stess immorru ilkoll ninxtehtu f'dirajn Missierna u Ommna u infejqu il wegghat tal-Qalb taghhom halli nergghu niksbu lura il barka u s-Sliem minghand Alla.

Nawguraw il-xulxin.

[02/28/16]   Il-Pariri ghalina fil-Bibja. - Il-Kelma tal-Alla.
Siltiet minn Salm 37
Ittiekel ghall-Mulej u ghamel it-tajjeb,
ghammar fl-art u tghix bla biza,
itghaxxaq bil-Mulej,
u jghatik li titlob qalbek.
Erhi fil-Mulej triqtek,
ittiekel ghalih, u jghamel Hu.
U jghamel is-sewwa tieghek jiddi bhad-dawl,
u l-haqq tieghek bhal nofs in-nhar.
Edha fil-Mulej u ttama fiH;
La tishonx ghal min ghandu ir-risq,
ghal bniedem li jahdem il-qerq
biex iggarraf lill-miskin u l-fqir.
Hallik mill-ghadab, erhi is-sahna,
la titmashanx, ghax deni taghmel.
Ghax il-hziena jinhasdu,
u dawk li jittamaw fil-Mulej jirtu l-art.
Mill-Mulej jitwettaq il-mixi tal-bniedem,
u t-triq tieghu lilu toghgob.
Jekk jaqa, ma jmurx minn tulu,
ghax il-Mulej izzommlu idu.
Warrab ,ill-hazen u aghmel is-sewwa
u tibqa' tghammar ghal dejjem;
ghax il-Mulej ihobb il-haqq,
u ma jitlaqx it-tajbin tieghu.
Ittama fil-Mulej u zomm ma' triqtu,
u mil-hziena jehilsek;
Hu jerfek biex tiret l-art.
u tifrah tara l-hziena jinqerdu.
L-ghajnuna tan-nies sewwa minn ghnd il-Mulej,
il-kenn taghhom fi zmien il-ghawg,
jghinhom il-Mulej u jehlishom,
jaghtihom is-sahha ghax skennu fiH.
Amen.

[01/02/16]   Ghada il-Hadd Jum il-Festa tal-Isem Qaddis ta' Gesu'. Ix-Xirka se ticcebrah il-Gimgha 8 ta Jannar fil-Knisja ta San Duminku ir-Rabat fis 6.00 ta' Filghaxija. Ejja u kun hemm maghna halli naghtu Gieh misthoqq l-Isem Adorabbli ta' Gesu' Is-Salvatur tad-Dinja li tant ikun ikklpestat. Ejja u maghna ghamel att ta riparazzjoni, att ta Gieh misthoqq u fuq kollox att ta tifhir u gieh lill dan l-Isem tas-Salvatur taghna Gesu' Kristu. Nistennewk. Jekk trid iktar dettalji jew transport nistiednek iccempell 777 01 67 2.

Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla

Impenn ta darba fix xahar ma' Gesu'. Min gej .?

Il-Kumitat Nazzjonali tax-Xirka tal-Isem Imqaddes ta' Alla, qieghed jahdem bi shih biex jorganizza frghat tax-Xirka f'kull Lokal sew jekk Parrocca, sew sekondarja. Dawk il-Persuni li jixtiequ jissiehbu u ghalhekk maghna darba fix-xahar norganizaw Festa ta' siegha Addorazzjoni tat-Tifhir l-Alla bid-Tpattija ghad-Dagha u l-fejqan minnu, darba fix-xahar biss, mituba jhallu fejn nistaw naghmlu kuntatt maghhom. Wara kull "LIKE" li tidhol ahna naghmlu kuntatt.
IS-Sliem u l-Barka lilkom u l-Familji taghkom minghand Gesu' il-Mulej.

[06/25/15]   Il-Kumitat Nazzjonali tax-Xirka tal-Isem Imqaddes ta' Alla, qieghed jahdem bi shih biex jorganizza frghat tax-Xirka f'kull Lokal sew jekk Parrocca, sew sekondarja. Dawk il-Persuni li jixtiequ jissiehbu u ghalhekk maghna darba fix-xahar norganizaw Festa ta' siegha Addorazzjoni tat-Tifhir l-Alla bid-Tpattija ghad-Dagha u l-fejqan minnu, darba fix-xahar biss, mituba jhallu fejn nistaw naghmlu kuntatt maghhom. Wara kull "LIKE" li tidhol ahna naghmlu kuntatt.
IS-Sliem u l-Barka lilkom u l-Familji taghkom minghand Gesu' il-Mulej.

[04/11/15]   I found this using "Words of Apostles Daily" for Android, iOS and Kindle Fire!
(http://www.roboticode.co.uk)

"Principles for Marriage":

1 Now concerning the matters about which you wrote: 'It is good for a man not to have sexual relations with a woman.'
2 But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife and each woman her own husband.
3 The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband.
4 For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise the husband does not have authority over his own body, but the wife does.
5 Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer; but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. (1 Corinthians 7 : 1 - 5 - ESV)

[03/06/15]   I found this using "Walk the Walk Daily" for Android, iOS and Kindle Fire!
(http://www.roboticode.co.uk)

"Devote Yourselves to Godly Fellowship":

42 And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers.
43 And awe came upon every soul, and many wonders and signs were being done through the apostles.
44 And all who believed were together and had all things in common. (Acts 2 : 42 - 44 - ESV)

Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla

Il-Kumitat Nazzjonali tax-Xirka tal-Isem imqaddes ta' Alla flimkien mas-segwaci taghha, trodd hajr kbir lill-Eccelenca Tieghu l-Isqof Emiritus Patri Pawlu Cremona ghall hidma li wettaq bhala Raghaj Spiritwali tal-Knisja f'Pajjizna. Fih rajna Raghaj Spiritwali mimli umilta u ezempji sbieh. Ma ninsew qatt l-Omeliji tiehu li ghalkemm dejjem kienu koncizi dejjem kellhom Messag car kif ghadna bhala Kattolici nifthu qalbna ghall Kristu. Nawgurawlu mistrieh, nawgurawlu sahha u fuq kollox iktar hajja Spiritwali issa iktar fis-skiet. Inweghduk it-talb taghna .

[10/19/14]   Il-Kumitat Nazzjonali tax-Xirka tal-Isem imqaddes ta' Alla flimkien mas-segwaci taghha, trodd hajr kbir lill-Eccelenca Tieghu l-Isqof Emiritus Patri Pawlu Cremona ghall hidma li wettaq bhala Raghaj Spiritwali tal-Knisja f'Pajjizna. Fih rajna Raghaj Spiritwali mimli umilta u ezempji sbieh. Ma ninsew qatt l-Omeliji tiehu li ghalkemm dejjem kienu koncizi dejjem kellhom Messag car kif ghadna bhala Kattolici nifthu qalbna ghall Kristu. Nawgurawlu mistrieh, nawgurawlu sahha u fuq kollox iktar hajja Spiritwali issa iktar fis-skiet. Inweghduk it-talb taghna .

Xirka ta' l-Isem Imqaddes t'Alla

Gesu' Qieghed jibghatelek invit. Dan l-Invit minghajr flus. Ma ghandekx ghalfejn tixtrilu rigal ghax qieghed jistiednek. Jekk tigi huwa Gesu' li se jtik Rigal. X'se taghmel se tigi????

Kungress Nazzjonali 2014. Gewwa il-Bazilika ta' l-Isla. NHar il-Hadd 8 ta' Gunju 2014. Fis-6.00pm. Bit-Tema : Ejjew Ghandi Inthom llkoll" Int flimkien mal-Familja tieghek, shabek u qraba, inthom ilkoll qeghdin tigu mistiednin. Izda l-aktar li huwa mistieden int li inti midghi u inti li tixtieq taqta il-vizzju tad-Dagha. Inti li ghandek xi Membru tal-Familja li ghandu l-vizzju tad-dagha u li tinsab titlob ghalih. Gib ritratt tieghu, gib tifkira tieghu u ahna mieghek intellawhom fuq l-artal. Gibhom f'envelope u wara jinghatawlek lura. Gesu qieghed jistiednek. Dan l-Invit hu b'xejn.
X'se taghmel ??? Se thallih jistenna???

[04/19/14]   Kungress Nazzjonali 2014. Gewwa il-Bazilika ta' l-Isla. NHar il-Hadd 8 ta' Gunju 2014. Fis-6.00pm. Bit-Tema : Ejjew Ghandi Inthom llkoll" Int flimkien mal-Familja tieghek, shabek u qraba, inthom ilkoll qeghdin tigu mistiednin. Izda l-aktar li huwa mistieden int li inti midghi u inti li tixtieq taqta il-vizzju tad-Dagha. Inti li ghandek xi Membru tal-Familja li ghandu l-vizzju tad-dagha u li tinsab titlob ghalih. Gib ritratt tieghu, gib tifkira tieghu u ahna mieghek intellawhom fuq l-artal. Gibhom f'envelope u wara jinghatawlek lura. Gesu qieghed jistiednek. Dan l-Invit hu b'xejn.
X'se taghmel ??? Se thallih jistenna???

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Vittoriosa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Kunvent San Duminku Triq Il-Mina L-Kbira
Vittoriosa
About   Contact   Privacy   Login C