Parroċċa San Pawl Nawfragu, Valletta

St. Paul's Shipwreck Collegiate Church in Valletta Malta

Basic information about St. Paul's Shipwreck Parish in Valletta Malta. Masses during the week: 7:00am 8:00am 9:00am 12:40pm (from Monday to Friday) 6:00pm (6:30pm during Summer time) Mass on Saturday evening: 6pm (Summer and Winter) Masses on Sunday: 7:00am 8:00am 9:00am 10:00am 11:45am 6:00pm. The rosary is prayed daily before evening mass.

Mission: “Aħna, membri tal-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu fil-Belt Valletta, ġejna msejħa ngħixu fil-preżenza ta’ Kristu Rxoxt f’nofsna. Għalhekk, Nitħeġġu mill-Appostlu San Pawl biex nevangelizzaw billi nilqgħu lill-Maltin u lill-barranin li jżuruna u nkunu qrib dawk li jħossuhom imwarrbin u dawk li huma fil-bżonn.”

[03/12/20]   AVVIŻ

SKONT DIRETTIVI MILL-AWTORITAJIET TAS-SAĦĦA U EKKLEŻJASTIĊI L-FUNZJONIJIET RELIĠJUŻI KOLLHA, INKLUŻI FUNERALI, HUMA SOSPIŻI SA AVVIŻ IEĦOR.

IL-KNISJA TKUN MIFTUĦA GĦAL TALB PRIVAT F’DAWN IL-ĦINIJIET:

09.00 - 11.00 A.M.
04.30 - 06.30 P.M.

NITOLBU B’ĦERQA BIEX IL-MULEJ IĦARISNA U JGĦINNA.

L-UFFIĊĊJU PARROKKJALI JKUN MAGĦLUQ.
GĦAL XI ĦAĠA URĠENTI ĊEMPLU 21236013.

IL-KLASSIJIET TAL-KATEKIŻMU U R-REHEARSALS TAL-KOR HUMA SOSPIŻI.

IT-TQARBIN TAL-MORDA B’RISPETT LEJHOM GĦALISSA MA JSIRX BIEX MA NIDĦLUX MINN DAR GĦAL DAR GĦAX DAN HU RISKJU GĦALL-MARID.

IL-QUDDIESA U T-TALB SE JKUNU MXANDRA FUQ TVM 2.
SAN PAWL MISSIERNA, ITLOB GĦALINA.

NOTICE

FOLLOWING DIRECTIVES BY THE HEALTH DEPARTMENT AND THE ECCLESIASTICAL AUTHORITIES, CHURCH SERVICES, INCLUDING FUNERALS, ARE SUSPENDED UNTIL FURTHER NOTICE.

THE CHURCH WILL OPEN DURING THE FOLLOWING TIMES FOR PERSONAL PRAYER:

09.00 – 11.00 A.M.
04.30 – 06.30 P.M.

LET US FERVENTLY PRAY FOR GOD’S PROTECTION AND ASSISTANCE.

knisja.mt

Direttivi tal-Isqfijiet dwar il-Quddies

knisja.mt Wara konsultazzjoni mal‑awtoritajiet tas‑saħħa, l‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qegħdin iwaqqfu l‑funzjonijiet reliġjużi kollha, inkluż il‑Quddies ta’ kuljum u ta’ nhar ta’ Ħadd, u l‑katekeżi tat‑tfal, fl‑Arċidjocesi ta’ Malta u d‑Djoċesi ta’ Għawdex. Għalh...

Societa Filarmonica Nazionale La Valette - A.D. 1874

Din id-deċiżjoni diffiċli, ittieħdet wara li sfortunatament din il-pandemija daħlet fi xtutna, u nemmnu li kull wieħed u waħda minnha għandu jagħmel l-almu tiegħu sabiex din il-pandemija ma tinxteridx. Stqarrija uffiċċjali tinħareġ aktar tard illejla.

O kbir Appostlu Missierna San Pawl li bi ħniena kbira f’isem Sidna Ġesu’ Kristu, fejjaqt lil missier San Publju u lill-morda l-oħra tal-gżira li rrikorrew lejk, medd id-driegħ setgħan tiegħek fuqna, ħarisna f’din is-siegħa u agħti d-don tal-fejqan lil min hu mġarrab u sofferenti. Ammen.

Archdiocese of Malta

Vlogg tal-Arċisqof: Talb u miżuri fil‑knejjes biex titrażżan u titwaqqaf il‑Coronavirus

Għaqda tal-Pawlini, A.D. 1970 - Valletta

LAQGĦA ĠENERALI – 15 TA' MARZU 2020
Infakkru lill-membri kollha tal-Għaqda tal-Pawlini sabiex bħal għada ġimgħa jkunu preżenti għall-Laqgħa Ġenerali li ser tinżamm fid-Domus Pauli għall-ħabta tad-9:30a.m.

Infakkru li fl-istess laqgħa apparti l-kontenut riferut fl-ittra li tqassmet lill-membri kollha, ser jingħata rendikont amministrattiv tal-Fergħa Żgħażagħ.

Societa Filarmonica Nazionale La Valette - A.D. 1874

Programm ta’ Attivitajiet għal żmien ir-Randan u l-Ġimgħa l-Kbira

http://bandalavalette.org/2020/03/04/programm-ta-attivitajiet-ghal-zmien-ir-randan-u-l-gimgha-l-kbira/

Minn qalbna nissieħbu fl-appell tal-Pirjol tal-Komunità Karmelitana Beltija, Fr Alex Scerri O.Carm.

[03/02/20]   Ma nistgħux inkunu indifferenti lejn it-tbatijiet ta’ ħutna. Bħala komunita’ parrokkjali, nħossuna solidali mal-vittmi tal-inċident li seħħ illum u ma’ vittmi ta’ traġedji simili. Il-lejla, aħna lkoll mistiedna nitolbu għal ħutna u nirriflettu.

L-Ewwel Ħadd tar-Randan (Sena A)

Agħfas fuq dawn ir-ritratti biex tkun tista' taqra l-insert tal-'FLIMKIEN' tal-parroċċa tagħna għax-xahar ta' Marzu.

Agħfas fuq dawn ir-ritratti biex tara fejn se jsiru Eżerċizzi fl-1 Unità Pastorali li tikkonsisti fil-Parroċċi tal-Belt Valletta u l-Floriana.

Arcikonfraternita tas-SSmu Kurcifiss

nibdew nippreparaw...

Għeżież parruċċani, nħeġġukom biex għada, jum Ras ir-Randan, tieħdu sehem fl-Ewkaristija u ssibu ftit ħin ta’ kwalita’ għat-talb. Il-Mulej qed jagħtina ċans ieħor. Ejjew ma nitilfuħx!

knisja.mt

Direttivi dwar it-Tqarbin

https://knisja.mt/direttivi-dwar-it-tqarbin/?fbclid=IwAR2ir_j4u8MqJk6-fHcO66sm7Uv6WnLuEA6zhK5KPem19w_OWDXSkphMeNg

knisja.mt Kif nafu lkoll, bħalissa ma’ diversi pajjiżi qed tixtered ħafna l-Coronavirus (COVID-19). Bħala miżura ta’ prekawzjoni u biex jiġi evitat kemm jista’ jkun il-periklu ta’ tixrid tal-Coronavirus, sakemm jingħataw direttivi oħra, it-Tqarbin Ewkaristiku bl-ostja għandu jsir biss fl-idej...

Pontifikal Solenni tal-10 ta' Frar

Ritratti mill-Pontifikal Solenni tal-10 ta' Frar

Ritratti: Carl Farrugia

Selezzjoni ikbar ta' ritratti tinstab hawnhekk:
https://carlfarrugia.photodeck.com/-/galleries/festa-san-pawl-2020/pontifikal

Ritratti mill-Pontifikal Solenni tal-10 ta' Frar

Ritratti: Carl Farrugia

Selezzjoni ikbar ta' ritratti tinstab hawnhekk:
https://carlfarrugia.photodeck.com/-/galleries/festa-san-pawl-2020/pontifikal

Malta Audio Visual Memories

Nawguraw il-festa t-tajba lill-parruċċani Pawlini u lill-Maltin u l-Għawdxin kollha. Viva l-Appostlu Missierna San Pawl!

“Valletta celebrates the festivity of St Paul to show its pride in the heritage he left.”

𝑺𝒉𝒂𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆

Il-Kan. Arċipriet David Cilia bierek irħama kommemorattiva ġdida li nkixfet mill-President tal-Għaqda tal-Pawlini s-sur Mario Cassar fl-okkażjoni tal-ħamsin anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda. Il-parroċċa tirringrazzja wkoll partikolarment lill-ex presidenti kollha li mexxew din l-Għaqda, lill-President preżenti u lill-membri kollha, tal-imgħoddi u tal-preżent, li ħadmu u li għadhom jaħdmu b’entużjażmu b’risq il-festa Pawlina.

Il-mazzier l-antik is-sur Nazzareno Haber flimkien mal-mazzier il-ġdid is-sur Marvin Mizzi u l-Kan. Arċipriet David Cilia, fl-okkażjoni tar-ringrazzjament li l-parroċċa tat lis-sur Haber wara bosta snin iservi bħala mazzier tal-Kapitlu Urban.

Archdiocese of Malta

Ftit mumenti mit-Traslazzjoni Solenni tar-Relikwa u l-Ewwel Għasar Solenni, mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-Parroċċa San Pawl Nawfragu, Valletta

Aktar ritratti - knisja.mt/ritratti

youtube.com

It-Tielet Prietka tat-Tridu 2020 minn Kan. Stefan Galea

youtube.com

It-Tieni Prietka tat-Tridu 2020 minn Kan. Stefan Galea

Ritratti mit-Tieni Ġurnata tat-Tridu

Ritratti: Carl Farrugia

Nistednukom biex il-lum, tingħaqdu magħna b'mod partikolari għall-ħatra tal-Kanonċi Onorarji l-ġodda li se ssir fil-bidu tal-talba tal-Għasar fil-5.15pm.

Il-parroċċa tirringrazzja lis-Sinjura Anna Balzan li tat girlanda tal-ganutell maħduma minnha stess biex iżżejjen ir-relikwija tad-driegħ ta’ Missierna San Pawl. Il-girlanda l-antika tpoġġiet ġewwa d-‘Domus Pauli’.

youtube.com

L-Ewwel Prietka tat-Tridu 2020 minn Kan. Stefan Galea

Ritratti mill-Ewwel Jum tat-Tridu.

Ritratti; Carl Farrugia

Il-lum tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Sant’Agata, verġni w martri u Patruna ta’ Malta. Din ix-xbieha antika w prezzjuża tagħha hi meqjuma fil-knisja kolleġġjata tagħna.

Bi pjaċir inħabbru li nhar is-Sibt li ġej, 8 ta' Frar, fl-aħħar jum tat-Tridu, fil-5.15pm fil-bidu tal-Għasar, ser issir il-ħatra ta' żewġ Kanonċi Onorarji tal-Kapitlu Pawlin li huma Mons. Lawrenz Zammit, Rettur tal-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt u Dun Anton Galea Scannura, Kappillan tal-Parroċċa ta' Birżebbuġa. Nirringrazzjaw lil Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna għal dawn in-nomini fil-Kapitlu Pawlin u nħeġġukom tattendu għal din iċ-ċelebrazzjoni.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Valletta?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


74, St. Paul's Street
Valletta
VLT 1212
Other Catholic churches in Valletta (show all)
Cattedrale di San Paolo (La Valletta) Cattedrale di San Paolo (La Valletta)
Independece Square
Valletta, VLT1535

Sarria Church Sarria Church
Triq Sarria
Valletta

Greek Catholic Church of Our Lady of Damascus in Malta Greek Catholic Church of Our Lady of Damascus in Malta
132 A, Archbishop Street
Valletta, VLT 1444

The Church of Our Lady of Damascus offers a unique heritage characterized by the Byzantine Divine Liturgy and a fine selection of icons. http://greekcatholicmalta.com/

St John's Co-Cathedral St John's Co-Cathedral
St. John Street
Valletta, VLT 1156

This is the official page of St John’s Co-Cathedral, a gem of Baroque art & architecture built as the conventual church for the Knights of St John.

Paul Attard Paul Attard
Valletta

Igreja de São João Igreja de São João
St John's Street
Valletta, VLT 1156

Kościół św. Augustyna w Valletcie Kościół św. Augustyna w Valletcie
114 Section A
Valletta, 0826