Familjakana

Familjakana

Comments

Il-Grupp Familji Nsara tas-Siġġiewi nixtiequ ninfurmawkom li l-adorazzjoni li konna ser nagħmlu għada 13 ta' Marzu 2020, ser titħassar. Il-quddiesa tal-familji li konna ser nagħmlu l-Ħadd li ġej 15 ta' Marzu għall-quddiesa tal-11:00am, ser titħassar wkoll. Nistednukom li titolbu ħafna xorta waħda fil-familja, għall-familja u anki biex il-mard ikun ikkontrollat u jinstab vaċċin. Nitolbu għall-morda u għall-familjari tagħhom. Rużarju u talb ieħor jistgħu mmorru wkoll b'intenzjoni għat-tobba, l-infermiera u staff ieħor anċillari biex il-Mulej jipproteġihom minn dan il-mard u jkomplu bil-ħidma tagħhom. Inqawwu qalbna u nafdaw f'idejH. Nixtiequlkom is-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem lilkom u lill-familji kollha tagħkom.
Il-laqgħa li jmiss tal-GRUFAN ser tkun ADORAZZJONI. Ninġabru biex nitolbu quddiem Ġesu' Sagramentat b'intenzjoni għall-familji kollha. Din l-adorazzjoni ser issir il-Ġimgħa 13 ta' Marzu 2020 fil-Kappella ta' San Ġwann, fil-pjazza tas-Siġġiewi fis-7.15pm. Għal din l-adorazzjoni hu mistieden kulħadd. Kif qalilna Ġesu' stess "Ejjew għandi intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin u jien inserraħkom." Mt:11:28
Il-Grupp Familji Nsara tas-Siġġiewi qed jistieden għal darb'oħra lil kulħadd għal-laqgħa li jmiss tal-GRUFAN li ser tkun illum il-Ġimgħa 21 ta' Frar 2020 fis-7.15 pm. Il-laqgħa ser tkun f'Dar Ommna Marija u l-kelliem ser ikun Dr Mark Xuereb, psikjatra. Is-suġġett tal-laqgħa ser ikun "Inweġġa' lili nnifsi... hi soluzzjoni?". Ningħaqdu flimkien għal darb'oħra biex nitgħallmu tagħlim tajjeb għall-familja kollha. Tistgħu tħajjru lill-qraba u lill-ħbieb tagħkom. Nitolbu lil Alla biex ikun mal-kelliema kollha ħalli jwasslu dak li jixtieq Hu. Fil-post stess ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal zgħar. Nitolbukom jekk joggħobkom biex kemm jista' jkun tkunu fil-ħin. Narawkom!
Il-Grupp Familji Nsara tas-Siġġiewi qed jistieden għal darb'oħra lil kulħadd għal-laqgħa li jmiss tal-GRUFAN li ser tkun il-Ġimgħa 21 ta' Frar 2020 fis-7.15 pm. Il-laqgħa ser tkun f'Dar Ommna Marija u l-kelliem ser ikun Dr Mark Xuereb, psikjatra. Is-suġġett tal-laqgħa ser ikun "Inweġġa' lili nnifsi... hi soluzzjoni?". Ningħaqdu flimkien għal darb'oħra biex nitgħallmu tagħlim tajjeb għall-familja kollha. Tistgħu tħajjru lill-qraba u lill-ħbieb tagħkom. Nitolbu lil Alla biex ikun mal-kelliema kollha ħalli jwasslu dak li jixtieq Hu. Fil-post stess ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal zgħar. Nitolbukom jekk joggħobkom biex kemm jista' jkun tkunu fil-ħin. Narawkom!
Il-Grupp Familji Nsara tas-Siġġiewi qed jistieden għal darb'oħra lil kulħadd għal-laqgħa li jmiss tal-GRUFAN li ser tkun il-Ġimgħa 21 ta' Frar 2020 fis-7.15 pm. Il-laqgħa ser tkun f'Dar Ommna Marija u l-kelliem ser ikun Dr Mark Xuereb, psikjatra. Is-suġġett tal-laqgħa ser ikun "Inweġġa' lili nnifsi... hi soluzzjoni?". Ningħaqdu flimkien għal darb'oħra biex nitgħallmu tagħlim tajjeb għall-familja kollha. Tistgħu tħajjru lill-qraba u lill-ħbieb tagħkom. Nitolbu lil Alla biex ikun mal-kelliema kollha ħalli jwasslu dak li jixtieq Hu. Fil-post stess ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal zgħar. Nitolbukom jekk joggħobkom biex kemm jista' jkun tkunu fil-ħin. Narawkom!
Is-sena t-tajba lil kulħadd b'mod speċjali lill-familji kollha. Il-Grupp Familji Nsara tas-Siġġiewi qed jistieden għal darb'oħra lil kulħadd għal-laqgħa li jmiss tal-GRUFAN li ser tkun nhar il-Gimgħa 17 ta' Jannar 2020 fis-7.15 pm. Il-laqgħa ser tkun f'Dar Ommna Marija u l-kelliem ser ikun Dr George Said-Zammit. Is-suġġett tal-laqgħa ser ikun dwar "Id-Dar Maltija". Ningħaqdu flimkien għal darb'oħra biex nitgħallmu tagħlim tajjeb għall-familja kollha. Nitolbu lil Alla biex ikun mal-kelliema kollha ħalli jwasslu dak li jixtieq Hu. Fil-post stess ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal zgħar. Nitolbukom jekk joggħobkom biex kemm jista' jkun tkunu fil-ħin. Narawkom!
Is-sena t-tajba lil kulħadd b'mod speċjali lill-familji kollha. Il-Grupp Familji Nsara tas-Siġġiewi qed jistieden għal darb'oħra lil kulħadd għal-laqgħa li jmiss tal-GRUFAN li ser tkun nhar il-Gimgħa 17 ta' Jannar 2020 fis-7.15 pm. Il-laqgħa ser tkun f'Dar Ommna Marija u l-kelliem ser ikun Dr George Said-Zammit. Is-suġġett tal-laqgħa ser ikun dwar "Id-Dar Maltija". Ningħaqdu flimkien għal darb'oħra biex nitgħallmu tagħlim tajjeb għall-familja kollha. Nitolbu lil Alla biex ikun mal-kelliema kollha ħalli jwasslu dak li jixtieq Hu. Fil-post stess ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal zgħar. Nitolbukom jekk joggħobkom biex kemm jista' jkun tkunu fil-ħin. Narawkom!
Il-laqgħa li jmiss tal-GRUFAN ser tkun ADORAZZJONI. Ninġabru biex nitolbu quddiem Ġesu' Sagramentat b'intenzjoni għall-familji kollha. Din l-adorazzjoni ser issir nhar il-Ġimgħa 29 ta' Novembru 2019 fil-Kappella ta' San Ġwann, fil-pjazza tas-Siġġiewi fis-7.15pm. Għal din l-adorazzjoni hu mistieden kulħadd. Kif qalilna Ġesu' stess "Ejjew għandi intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin u jien inserraħkom." Mt:11:28
Il-Grupp Familji Nsara tas-Siġġiewi qed jistieden għal darb'oħra lil kulħadd għal-laqgħa li jmiss tal-GRUFAN li ser tkun nhar il-Ġimgħa 8 ta' Novembru 2019 fis-7.15 pm. Il-laqgħa ser tkun f'Dar Ommna Marija fil-pjazza tas-Siġġiewi u l-kelliem ser ikun l-Arċipriet Fr Josef Mifsud. Is-suġġett tal-laqgħa ser ikun dwar "Il-Komunikazzjoni fil-familja". Ningħaqdu flimkien għal darb'oħra biex nitgħallmu tagħlim tajjeb għall-familja kollha. Nitolbu lil Alla biex ikun mal-kelliema kollha ħalli jwasslu dak li jixtieq Hu. Fil-post stess ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal żgħar. Nitolbukom jekk jogħġobkom biex kemm jista' jkun tkunu fil-ħin. Narawkom!
Jekk Alla jrid ser nergghu nibdew bil-laqghat minn Ottubru. Din id-darba ser ikollna maghna lil Fr Sandro Camilleri SDB li ser ikellimna dwar is-suggett: "Il-Qawwa t'Alla fuq ix-xitan u l-ispirti l-hziena". Il-laqgha ser issir f'Dar Ommna Marija nhar il-Gimgha 11 ta' Ottubru fis-7:15pm. Kulhadd hu mistieden u fil-post stess ikun hemm min jiehu hsieb it-tfal zghar. Inhasset il-htiega li nidhlu ftit f'dan is-suggett minhabba li fl-ahhar ta' Ottubru hawn min qed jiccelebra l-festa pagana tal-"Halloween" . Nistaqsu: X'inhu okkult u satanizmu? Jista' jkun hemm rabta mal-Halloween? Jista' jkun hemm konsegwenzi? Hemm effett fuq il-familja? Nemmnu li l-qawwa t'Alla hi aqwa minn dan kollu? Mela ejjew halli nisimghu u nistaqsu dwar dan is-suggett interessanti. Narawkom!
Il-Grupp Familji Nsara tas-Siġġiewi qed jistieden lil kulħadd għall-Pizza Night li ser issir ħdejn il-Kappella tal-Providenza nhar is-Sibt 21 ta' Settembru 2019. Nibdew fis-6.00pm.bil-quddiesa. Il-prezz għall-adulti hu ta' 8 euros filwaqt li tfal bejn 7 u 12-il sena hu ta' 4 euros. Tisgħu tavżaw lil membri tal-grupp billi ċċemplu li xi ħadd minnhom jew permezz tal-pagna ta' fb jew permezz tal-imejl tagħna. Mela ejjew halli niehdu pjaċir flimkien, filwaqt li niltaqgħu ftit magħkom u nieklu xi ħaġa tajba. Mhux pizza biss ser ikollna imma hafna aktar! Platter, pizza, dezerta, inbid, kafe' ecc. Importanti li min hu nteressat javzana sal-Hamis 19 ta' Settembru 2019. Nieħdu gost li tiġu u stiednu wkoll lill-ħbieb u l-familjari tagħkom. Narawkom!
Nixtiequ nistiednu lill-membri kollha tal-Grufan ghall-attività annwali li ssir fis-Siggiewi, "Festa Gheneb". Ahna ghandna l-post fejn naghmlu l-laqghat fil-pjazza u ghalhekk hadna l-okkazjoni li nilhqu lill-pubbliku u jkunu jafu x'toffri Kana u l-Gruppi Familji Nsara. Bhalma tafu fiz-zwieg ukoll jista' jonqos l-"inbid". Apparti hekk ser ikollna kotba u affarijiet religjuzi ghall-bejgh, limoncello u gulepp. Parti mill-qliegh ser imur ghad-Dar tal-Providenza. Ghalhekk inhajjrukom tigu u taghtuna titwila u j' Alla jkollkom serata pjacevoli fir-rahal pittoresk tas-Siġġiewi!

Cana Movement is a voluntary organisation of people within the Catholic Church of Malta who have the family at heart.

Cana Movement is an organisation of people who have the family at heart. It is a voluntary organisation within the Catholic Church of Malta. Our objectives are: - to help couples prepare for marriage, - to help couples or individuals who are facing difficulties in their relationships, - to help couples strengthen their marriage and their family. Cana Movement's services include : counselling, marriage preparation courses, NFP courses and various support groups.Visit our website www.canamovement.org and discover more. Tel : 2223 8000 Email : [email protected] ----------------------------------------------------------------------------------- Il-Moviment ta' Kana għandu l-iskop li jġib 'il quddiem il-familja u r-relazzjoni taż-żwieġ bħala waħda dejjiema, fidila u miftuħa għall-ħajja. L-għanijiet tagħna huma: - Li ngħinu lill-għarajjes iħejju għaż-żwieġ tagħhom; - Li ngħinu lill-koppji jwettqu u jsaħħu ż-żwieġ u l-familja; - Li nieqfu mal-koppji meta r-relazzjoni tagħhom issib ruħha f'diffikultà. Għal dan il-għan, il-Moviment ta' Kana għandu tliet tipi ta' ħidmiet: ► SERVIZZI EDUKATTIVI li jinkludu: il-kors ta' Tħejjija għaż-Żwieġ Nisrani, il-kors tal-Ippjanar Naturali tal-Familja, il-kors tal-Parenting Skills u korsijiet mill-Association of Breastfeeding Counsellors. ► SERVIZZI LI JSAĦĦU Ż-ŻWIEĠ U L-FAMILJA li jinkludu: il-Gruppi Familji Nsara, il-grupp Jien Magħkom Dejjem u l-Mother & Baby Club. ► SERVIZZI TERAPEWTIĊI li jinkludu: il-counselling, servizzi ta' pariri minngħand avukat u nutar, support groups għall-persuni mġarrbin, fosthom gruppi għall-persuni sseparati, ulied ta' persuna sseparati, persuni li tilfu xi tarbija, dawk li m'għandhomx tfal u oħrajn. Għal aktar tagħrif ċempel lill-Moviment ta' Kana fuq 2223 8000, jew ibgħat email fuq [email protected]. Inkunu miftuħin mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.00 am sa nofs inhar u mill-4.00 pm sas-7.00 pm. Moviment ta' Kana Istitut Kattoliku Triq San Publiju Floriana FRN 1441

Mission: Cana Movement is an organisation of people who have the family at heart. It is a voluntary organisation within the Catholic Church of Malta. Our objectives are: - to help couples prepare for marriage, - to help couples or individuals who are facing difficulties in their relationships, - to help couples strengthen their marriage and their family.

knisja.mt

Xandiriet ta' talb mill-Kurja tal-Arċisqof

knisja.mt Il‑Kurja tal‑Arċisqof ser tibda xandiriet regolari biex l‑Insara kollha jkunu jistgħu jingħaqdu fit‑talb u jevitaw li joħorġu minn djarhom skont il‑pariri mogħtija mill‑awtoritajiet tas‑saħħa. Dawn ix‑xandiriet ser isiru mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa fil‑Kurja...

F'isem il-Moviment ta' Kana nixtiequ nibgħatu il-kondoljanzi tagħna lill-familja Pace għat-telfa ta' Miriam li tant ħadmet flimkien ma' żewġa Carmel fil-formazzjoni tal-għarajjes għaż-żwieġ.

Agħtiha o Mulej il-mistrieħ ta' dejjem.

Positive Parenting Courses
Starting April 2020

Did you know that children whose parents use positive and innovative parenting do better in life?

canamovement.org

Kana

Starting April 2020
Positive Parenting Course

http://www.canamovement.org/positive-parenting.203

canamovement.org

"Għal dejjem"

Ezerċizzji tar-Randan għall-koppji minn Patri Josef Pace OFM Konv, Kappillan ta' San Pawl il-Bahar.
Kull nhar ta' SIBT, 7, 14, 21 u 28 ta' Marzu.
Ikun hemm quddiesa fis-7pm u wara jkun hemm it-taħdita.
Post: Genesis 2, 1 Triq l-Oratorju, in-Naxxar.

canamovement.org

Kana

Upcoming Natural Family Planning (NFP) courses

http://www.canamovement.org/upcoming-nfp-courses

canamovement.org 1. Kors fil-parroċċa ta’ Ħaż ŻebbuġVenue : Casa San Giuseppe, Hospital SquareTime : 19.30Session dates: 13/1/2020, 20/1/2020,27/1/2020, 3/2/2020, 10/2/2020

canamovement.org

Kana

Ir-ritratti tal-quddiesa tal-Arcisqof mal-għarajjes li saret nhar is-Sibt 4 ta’ Jannar huma disponibbli fuq il-website.

http://canamovement.org/Quddies%20G%C4%A7arajjes%202020

canamovement.org Ir-ritratti tal-quddiesa tal-Arcisqof mal-għarajjes li saret nhar is-Sibt 4 ta’ Jannar jinsabu fuq il-website  www.knisja.mt/ritratti.

Positive Parenting Courses starting January 2020

For more details refer to the flyer.

Parrocca Had-Dingli

Ġimgħa Familja 2019 : Niskopru l-Familja mill-Ġdid
L-Ewwel Laqgħa : Realtajiet ġodda fil-Familja tal-lum
Kelliem : Rev Dun Brendan Mark Gatt
Vigarju Ġudizzjali fit-Tribunal Ekkleżjastiku

[10/08/19]   Il-Moviment ta' Kana jagħti l-kondoljanzi lill-Head of Counselling Joe Mangion u l-familja, għat-telfa ta' missieru l-bieraħ filgħaxija. Il-funeral se jsir għada l-Erbgħa 9 ta' Ottubru 2019, fejn fit-3.00pm tiġi ċċelebrata l-quddiesa fil-Knisja Arċipretali taż-Żurrieq.
Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu, jistrieħ fis-sliem. Ammen.

Parrocca Had-Dingli

Bidu tas-Sena Pastorali 2019/2020

Il-Moviment ta' Kana ta bidu għas-Sena Pastorali 2019/2020 f'laqgħa li saret il-Ġimgħa, 27 ta’ Settembru, 2019, fis-7.00 p.m., fis-Sala San Ġorġ Preca, fl-Istitut Kattoliku, Floriana. Il-kelliem mistieden kien is-Sur Benjamin Flores Martin, Delegat tal-Arċisqof għaż-Żgħażagħ.

Flimkien mal-membri tal-Moviment, kienu mistiedna jattendu jattendu l-operaturi pastorali tal-Kummisjoni Familja tal-parroċċi kif ukoll il-membri tad-diversi gruppi li nsibu jaħdmu fil-qasam tal-Familja.

Segwi l-link biex tisma' d-diskorsi.
https://youtu.be/TK9zCbNdREM

Ritratti © James Chappell

Il-Moviment ta' Kana ta bidu għas-Sena Pastorali 2019/2020 f'laqgħa li saret il-Ġimgħa, 27 ta’ Settembru, 2019, fis-7.00 p.m., fis-Sala San Ġorġ Preca, fl-Istitut Kattoliku, Floriana. Il-kelliem mistieden kien is-Sur Benjamin Flores Martin, Delegat tal-Arċisqof għaż-Żgħażagħ.

Flimkien mal-membri tal-Moviment, kienu mistiedna jattendu jattendu l-operaturi pastorali tal-Kummisjoni Familja tal-parroċċi kif ukoll il-membri tad-diversi gruppi li nsibu jaħdmu fil-qasam tal-Familja.

Segwi l-link biex tisma' d-diskorsi.
https://youtu.be/TK9zCbNdREM

Ritratti © James Chappell

[08/01/19]   Il-Moviment ta' Kana javża li matul ix-xahar ta' Awwissu, l-Uffiċċju Ċentrali tal-Moviment fl-Istitut Kattoliku jkun miftuħ mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.00am sa nofs inhar.

Lila Rose

DO NOT defend abortion before watching this video.

MEP Dr Roberta Metsola addresses the FAFCE Board Meeting 2019.

Cana President Dr Arthur Galea Salomone addresses the FAFCE Board Meeting underway right now.

FAFCE meeting pt.II underway @ Palazzo Depiro in Mdina right now.

The 2nd day of the FAFCE Board Meeting 2019 being hosted by Cana in Malta kick off International Family Day celebrations with mass at St Paul's Cathedral in Mdina.

The first day of the FAFCE Board Meeting comes to a close at St John's in Valletta.

HG the Archbishop Mgr Charles J Scicluna addresses the FAFCE Board Meeting currently under way.

FAFCE Board Meeting being hosted by Cana Movement is under way.

canamovement.org

Kana

canamovement.org Stqarrija għall-istampa maħruġa b'mod konġunt mill-Moviment ta’ Cana,  Catholic Voices Malta u l-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi li tippromwovi 12-il pożizzjoni għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin.

youtube.com

Laqgħa Ġenerali Annwali 2019

Laqgħa Ġenerali Annwali 2019
Segwi l-link biex tisma' d-diskors ta' Rev. Dr John Anthony Berry, Dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta, li kien il-kelliem ewlieni mistieden fil-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana.
https://youtu.be/HQw6sHjqN5g

Id-diskors mnn Rev. Dr John Anthony Berry, Dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta, li kien il-kelliem ewlieni mistiden fil-Laqgħa Ġenerali A...

Laqgħa Ġenerali Annwali 2019
Segwi l-link biex taqra d-diskorsi tal-President u tad-Direttur:
http://canamovement.org/agm2019

Laqgħa Ġenerali Annwali 2019

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana saret il-Ġimgħa 26 ta’ April 2019, fis-6.30pm, fis-Sala San Ġorġ Preca, Istitut Kattoliku, Floriana. Il-laqgħa kienet indirizzata mill-President Dr Arthur Galea Salomone u mid-Direttur Mons. Charles Attard. Il-kelliem ewlieni mistieden kien Rev. Dr John Anthony Berry, Dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta.
Ritratti © James Chappell

Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana saret il-Ġimgħa 26 ta’ April 2019, fis-6.30pm, fis-Sala San Ġorġ Preca, Istitut Kattoliku, Floriana. Il-laqgħa kienet indirizzata mill-President Dr Arthur Galea Salomone u mid-Direttur Mons. Charles Attard. Il-kelliem ewlieni mistieden kien Rev. Dr John Anthony Berry, Dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta.
Ritratti © James Chappell

[04/25/19]   Il-Moviment ta' Kana jagħti l-kondoljanzi lill-koppja membru fil-Kunsill tal-Moviment, Dr Robert u Pauline Tufigno, għat-telfa ta' Maria Stella Debono, omm Pauline, li kienet ukoll volontarja fil-Moviment. Inżommuha fit-talb tagħna.

[04/18/19]   L-Ufficcju Ċentrali tal-Moviment ta' Kana fl-Istitut Kattoliku jibqa' miftuħ illum Ħamis ix-Xirka sa nofs inhar. L-Uffiċċju jerġa' jiftaħ normali nhar it-Tlieta 22 ta' April 2019.

illum.com.mt

Filmat | 'Liġi dwar l-abort jiena ma niffirmahiex u nirriżenja'

illum.com.mt Il-President George Vella jitkellem mal-ILLUM dwar l-abort. Jaqbel li jkun hawn dibattitu dwar dan is-suġġett?

youtube.com

San Ġużepp u Jien

Fl-okkażjoni tal-festa ta' San Ġużepp
https://youtu.be/_XcE71BSQK8

San Ġużepp. Raġel li tgħarras u żżewweġ. Missier li kellu jaħrab lejn pajjiż barrani mal-familja tiegħu biex iħarishom. Ħaddiem li obda r-regoli ċivili ta' ż...

[03/04/19]   L-Erbgħa 5 ta' Marzu, l-Uffiċċju Ċentrali tal-Moviment ta' Kana fl-Istitut Kattoliku l-Furjana jkun miftuħ mit-8.00am sa nofs inhar biss.

youtube.com

PAPA FRANCESCO PARLA DEL BATTESIMO

"Non è lo stesso un bambino battezzato e un bambino non battezzato".

E' stato il sacramento del Battesimo al centro dell'intervento di Papa Francesco per la prima udienza generale in piazza San Pietro del 2014. Nel TG60 di Tvl...

youtube.com

L'udienza generale di Papa Francesco - 13.11.2013

Il battesimo è la "porta della fede e della vita cristiana", è la "carta d'identità del cristiano", il suo "atto di nascita".

Il battesimo è la "porta della fede e della vita cristiana", è la "carta d'identità del cristiano", il suo "atto di nascita". A ricordarlo è stato il Papa, c...

Caroline Patrickis

This DC restaurant treats the homeless and poor community as if they were full paying customers. His heart is pure!

lifenews.com

Passion of the Christ Actor Jim Caviezel Calls Abortion America’s “Great Sin”

lifenews.com Jim Caviezel, famed for his role as Christ in The Passion of the Christ, and currently starring as the leading man in TV’s Person of Interest, is frequently

Family Quotes

#aboutfamilyquotes #quotesforfamily #quotesoffamily #quotesfamilylove #familylove #quotesonfamily
#myfamilyquotes #familyisquotes #familyquotes #family #quotes

Our Story

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Valletta?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Catholic Institute, St Publius Street
Floriana
FRN 1441

Opening Hours

Monday 08:00 - 19:00
Tuesday 08:00 - 19:00
Wednesday 08:00 - 19:00
Thursday 08:00 - 19:00
Friday 08:00 - 19:00
Other Religious Organizations in Floriana (show all)
Malta Commission for Interreligious Dialogue Malta Commission for Interreligious Dialogue
Floriana, FRN 1441

The Commission, founded on 2nd March 2011, aims at establishing ties between the Catholic Church in Malta and non-Christian communities in Malta.

Mediterranean Regional Prayer Centre Mediterranean Regional Prayer Centre
89 Triq Il-Kappuccini
Floriana, VLT15

Archdiocese of Malta Archdiocese of Malta
Archbishop's Curia
Floriana

www.church.mt

Laikos.org Laikos.org
Archdiocese Of Malta
Floriana, FRN 1535

Laikos.org is the official website of the Secretariat for Christian Laity in Malta.

Magazine Flimkien Magazine Flimkien
Archbishop's Curia
Floriana, FRN 1535

Il-Fidi prezentata b'lingwagg li nifhmuh ilkoll. Il-magazine flimkien huwa opportunita ta taghlim ghal kulhadd.

The Companion The Companion
Capuchin Friary
Floriana, FRN 12 11

The Mission of the Church is under the guidance of the Holy Spirit will seek holiness of its members as witnesses of the love of God to all people.

Pastoral Formation Institute Pastoral Formation Institute
Publius Street
Floriana, FRN 1441

The Institute of Pastoral Formation (IFP) was set up by the Archdiocese of Malta within the Pastoral Secretariat.

Azzjoni Kattolika Maltija - AKM Azzjoni Kattolika Maltija - AKM
Floor 1, Catholic Institute, St. Publius Str
Floriana

Kummissjoni Djocesana Sport Malta Kummissjoni Djocesana Sport Malta
Pjazza San Kalcidonju
Floriana

Il-Kummissjoni Djoċesana Sport twaqqfet fi ħdan il-Knisja f'Malta biex tilħaq dawn l-għanjiet: