Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA

Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA

Comments

Ilwien il-Festi Maltin - Vol 9.
Fraternament....awguri Fil Festa taghkhom f isem il Fratellanza S.Smu Ruzarju Gudja AD 1588
Fenkata nhar is-Sibt 29 ta'Settembru,quddiem il-kazin.Hin mit-8pm l quddiem.Prezz ghal kbar hu ta 12e li jikkonsisti platt spaghetti bhala starter,fenek moghqli bic-chips bhala maincourse..Ghal min ma jikolx fniek ser ikun hemm majjal ukoll..Dawk interessati huma miluba genilment jaghmlu kuntatt mieghi jew xi membru mis sezzjoni nar..Grazzi ta l appogg dejjem!!! 🍝🍗🍖🍟🍷
Awguri ghal festa min ghand il membri tal Fratellanza S.Smu Ruzarju Gudja A.D 1588
Awguri ghal festa...min ghand il membri tal Fratellanza S.Smu Ruzarju Gudja A.D 1588
Prosett enormi tal gandlieri....first class
GHANDA WIGGA VERU SABIEH IL MADONNA IZOMM IDEJHA FUQKHOM

Il-Fratellanza tal-Madonna tad-Duttrina hi mwaqqfa fil-Parroċċa ta' Ħal Tarxien.

Fl-1748, fil-parroċċa ta' Ħal Tarxien twaqqfet il-Kongregazzjoni tal-Madonna tad-Duttrina mill-Isqof Alpheran De Bussan. Għal żmien twil il-kongregazzjoni kienet tieħu ħsieb it-tagħlim tad-duttrina fil-parroċċa filwaqt li bdiet ixxerred id-devozzjoni lejn il-Madonna tad-Duttrina. Il-membri u l-interess fil-kongregazzjoni kompla jikber, hekk li fl-1874 b'ħidma tal-kappillan Dun Pawl Lauron il-kongregazzjoni ġiet ravvivata bħala Fratellanza b'digriet ta' Mons Carmelo Conti Scicluna - Vigarju Ġenerali. Dik is-sena wkoll wasal f'Malta l-inkwadru ovali tal-Madonna tad-duttrina li tpitter f'Ruma minn Pietro Gagliardi. Dan l-inkwadru tpoġġa fuq l-artal tal-kappellun tax-xellug, l-istess artal li fuqu twaqqfet il-Fratellanza. Fl-1877 il-Fratellanza ħadet ħsieb tordna vara tal-Madonna tad-Duttrina għand l-artist Ġilormu Darmanin. Mal-wasla tal-vara l-festa, li kienet bdiet issir minn ftit snin qabel, kompliet tikber. Matul is-snin il-Fratellanza għamlet u għadha tagħmel bosta opri artistiċi li jżejnu l-knisja Parrokkjali fil-jiem tal-festa tal-Madonna tad-Duttrina. Matul iż-żmien il-Fratellanza għaddiet minn bosta bidliet iżda l-akbar bidla saret fl-2007 meta sar statut ġdid. Minn dakinhar il-Fratellanza bdiet tieħu ħsieb aktar il-formazzjoni tal-membri blili torganizza, rtiti, seminars u adorazzjoni fost attivitajiet reliġjużi oħra. Ma jistax jonqos li l-Fratellanza tieħu sehem fil-purċissjonijiet li jsiru fil-parroċċa u torganizza l-festa interna tal-Madonna tad-Duttrina li ssir kull sena fit-tielet Ħadd ta' Lulju.

Mission: It-tixrid tad-devozzjoni lejn il-Madonna tad-Duttrina. Il-meditazzjoni u t-tagħlim fuq Marija. Tieħu ħsieb il-patrimonju u l-artal tal-Madonna tad-Duttrina. Tiċċelebra l-festa tal-Madonna tad-Duttrina. Tipparteċipa fil-purċissjonijiet tal-parroċċa.

Messaġġ siewi minnn Fr Hilary Tagliferro, ukoll iben il-parroċċa tagħna.

KELMTEJN minn Fr. Hilary Tagliaferro li kiteb ghall-membri li kienu jattendu l-Oratorju Hal-Tarxien imma li jghoddu ghalina lkoll!

INKOMPLI NAQSAM MAGĦKOM ĦAJTI

Meta kont tifel jien, bil-bombi niżlin fuq rasna, l-akbar qatla tiegħi kienet li rrid ninżel fix-xelter u nieqaf nilgħab il-ballun fit-triq! Il-ballun kien taċ-ċarruta li konna nixtruh sold – (żgur inqas minn 50c.) minn għand il-Landiera – il-ħajjata ta' Simons Avenue Hal-Tarxien. Min hu tampari jiftakaraha zgur!! Din kienet ħajjata prima imma ċ-ċraret tal-ħwejjeġ li kien jifdlilha meta kienet tħit, ma kinitx tarmihom imma tagħmel dawn il-blalen għalina u taqla xi haġa extra. Il-blalen kbar kienu jqumu 3 soldi, u konna niġbruhom bejnietna.
.
Kien żmien ikraħ għalina u fit-tul ukoll, imma għal grazzja t’Alla għaddejnih u meta għaddiet il-gwerra 1940-44 stajna bil-mod il-mod niġu lura għan-normal.

F’dawn il-ġranet koroh li għaddejjin minnhom, kollox maghluq u aħna magħhom qeghdin ġewwa ma stajtx ma niftakarx f’dawk iż-żminijiet! U niftakar ukoll fikom u fl-Oratorju u fic-Centru. Għax fil-ħemda u l-kwiet, il-passat jiġi kollu mill-ġdid quddiemek u dak li għaddejna minnu fl-Oratorju. Kelli 25 sena meta bdejt u kien kuntrast ma' dak li għaddejna minnu fil-Gwerra, li ma kienetx ilha wisq li spiċċat!! U ma kellnix mobile, la TV l-anqas internet!!!! Il-qaghda kienet agħar mil-lum!! Lanqas fl-Oratorju u iżjed u iżjed fil-Gwerra ma kellna dawn il-mezzi ta’ komunikazzjoni li għandna llum.

Imma għaddejna ukoll!

Qed niktbilkom biex tagħmlu kuraġġ ! Jien daqskom qed nimmissja l-futbol fuq it-TV. Imma nappellalkom biex dan iż-żmien tapprezzawh u tużawh mill-aħjar li tistgħu. Ha nghidilkom kif qed inqattaghha jien u ippruvaw ghamlu bħali:
Żomm il-kalma. U kun okkupat il-ħin kollu. Ghid grazzi lil Mulej kif tqum li inti ħaj!
Oħloq rutina. Mhux ghax għandek aktar ħin qed tibqa' titghażżen fis-sodda. Qum fil-ħin tas-soltu u tibqax bil-pigama il-ġurnata kollha.
Inħasel u qaxxar il-leħja bhas-soltu. Tintelaqx!
Aghmel xi ezercizju fiżiku li tiflaħ tagħmel. Jien fin-nuqqas tal-għawm qed nitla' fuq il-bejt u noqghod indur qisni l-ħmar tas-sienja ghal mhux inqas minn 20 minuta!
Aqra ktieb. Qatt ftaħtha l-Bibbja? Ibda mill-Vangelu ta’ San Mark u tara xi sbuhija. Inħobbu ħafna l-qari imma rrid background music – jien inhobb il-Bach u qed nisma hafna l-orgni li nhobb u ndoqq xi ftit ukoll. Aktar ta gosti poplari fittxu fuq You Tube Andre’ Rieu jew Hauser bil-vjolinċell u lanqas tarawh il-ħin!
Naddaf xi gwardarobba , jew xi garage li ilek taħseb fuqu imma qatt ma sibt hin.
Fil-ħin tal-ikel sajjar int u kull bil-qalb mal-familja u hu tazza nbid! Irrid nistrih wara l-ikel imqar nofs siegħa imma mhux nibqa fis-sodda xi saghtejn!!
Taghmilx żmien twil żejjed quddiem it-TV jew l-internet imma varja l-interessi tieghek!
Uża l-mobile, internet Skype biex tkellem l-gheżież u l-ħbieb tieghek. Jekk tiftakar f’xi habib jew ġirien li hu waħdu tih telefonata!!
Isma quddiesa fuq it-TV jew ghid ir-Rużarju ghax il-Mulej biss irid joħroġna minnha din.
Obdi id-direttivi tal-Awtoritajiet tas-Saħħa u kkopera bl-umilta’ kollha biex ma tkunx periklu ghal min hu anzjan bhali jew vulnerabbli u għalik ukoll.
Ikkonvinċi ruħek li din il-pandemija se ddum u ghandna xi ndumu mingħajr futbol (li nerga nghid nimmissja ħafna). Ghalhekk kun ippreparat għal żmien twil ġewwa biex meta jerġa jiġi tgawdih aktar u issa ma tbatix!

U bil-ghajnuna t’Alla noħorġu minnha u nsibu li sirna persuni aħjar !
Tinsabu fit-talb tiegħi ilkoll.

Fr Hilary

Parroċċa Ħal Tarxien

Illejla.....

inewsmalta.com

“Il-bniedem marid jew le, lilna bħala Kapuċċini ma jbeżżagħniex”

Iben il-parrocca taghna fil-qalba tal-isptar Mater Dei flimkien mal-patrijiet shabu. Nitolbu ghalihom.

inewsmalta.com Wieħed mill-Kappillani tal-Isptar Mater Dei li jżur pazjenti bil-Covid-19 għal sostenn spiritwali Minn MARIA AZZOPARDI Fr Bertrand Vella, Fr Mario Borg u Fr Elmar Pace huma tliet Kappillani ġewwa l-Isptar Mater Dei li f’dan il-mument qed jgħixu ‘l bogħod mill-kunvent tagħhom biex jagħtu ...

Parroċċa Ħal Tarxien

Minn nhar it-Tnejn......

#tarxien #arcipretali #familjawahda

Confederazione Confraternite Diocesi d'Italia

Dalla Francia, un esempio di pietà verso i defunti

Dai nostri Confratelli francesi riceviamo una bella storia da raccontare e diffondere, ossia come le confraternite dei Charitables di Béthune, nel nord della Francia, continuano ad accompagnare i morti al cimitero e assistono nella sepoltura (v. articolo allegato). Questa è infatti la loro missione da secoli, come anche quella dei Charitons, anch’essi in Normandia. Si stima il numero complessivo delle due tipologie in circa 60 confraternite con circa 2.000 membri. Gli Charitons sono associati alla Maintenance, una cui rappresentanza era presente anche al recente Forum paneuropeo di Lugano. La bella notizia è anche rimbalzata sui giornali di tutto il mondo. Sono devoti a S. Eligio (St. Éloi), che qui si vede rappresentato in processione. L'articolo è in francese ma abbastanza comprensibile.

Parroċċa Ħal Tarxien

Nhar il-Ħadd ngħatu bidu l-Ġimgħa Mqaddsa li se twassalna għal akbar festa tal-Qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu mill-mewt.

Din is-sena ser niċċelebraw dawn il-festi differenti mis-soltu. Nħeġġukom li ssegwuwna fuq Facebook u nfakkrukom li ebda ċelebrazzjoni mhu se tkun miftuħa għall- pubbliku.

#tarxien #arcipretali #familjawahda

Parroċċa Ħal Tarxien

Wieqfa kienet, imbikkija,
l-Omm ħdejn Binha
fit-tbatija, fuq salib imdendel.

Nhar il-Ġimgħa niċċelebraw il-Festa ta' Marija Addolorata. Nisteddnukom biex tingħaqdu magħna f'dawn iċ-ċirkostanzi li qegħdin fihom permezz ta' Facebook Live fuq il-paġna - PARROĊĊA ĦAL TARXIEN.

#tarxien #familjawahda #avemaria #randan2020

Festa Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien

Illum insellmu l-memorja ta' ħuna Renzo Gauci li kieku llum għalaq 61 sena. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem...

Parroċċa Ħal Tarxien

Fuq page Parrocca Hal Tarxien

Illum il-Ħadd ser inxandru l-quddiesa fil-11:00am mill-Knisja Arċipretali.
Xerrdu l-kelma!

youtube.com

In un minuto le immagini della preghiera del Papa per il mondo sofferente a causa del coronavirus

Francesco ha presieduto uno storico momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro con la piazza vuota, ma seguito dai cattolici di tutto il m...

Parroċċa Ħal Tarxien

"Dal-biża’ kollu għaliex? Mela ma għandkomx fidi?”. Għeżież ħuti, minn dan il-post, li jirrakkonta l-fidi ta’ Pietru, samma bħall-blat, illejla nixtieq nafdakom ilkoll lill-Mulej, bl-interċessjoni tal-Madonna, Saħħa tal-poplu tagħha, Kewkba tal-baħar f’tempesta. Minn dan il-kolonnat li jħaddan lil Ruma u lid-dinja kollha ħa tinżel fuqkom, bħal tgħanniqa ta’ wens, il-barka ta’ Alla. Mulej, bierek lid-dinja, agħti saħħa lill-ġisem u faraġ lill-qalb tagħna. Int qed titlobna ma nibżgħux. Imma l-fidi tagħna hi dgħajfa u aħna mbeżżgħin. Imma int, Mulej, titlaqniex f’ħalq it-tempesta. Tennilna għal darb’oħra: “Tibżgħu xejn” (Mt 28:5). U aħna, flimkien ma’ Pietru, “nixħtu fuqek il-ħsibijiet kollha tagħna, għax int taħseb fina” (ara 1 Piet 5:7).

Il-Papa Franġisku, illum 27 ta' Marzu 2020

Parroċċa Ħal Tarxien

Arcikonfraternita tas-SSmu Kurcifiss

Illum il-Ġimgħa tal-Kurċifiss. Nieqfu ftit u ngħidu din it-talba.

Parroċċa Ħal Tarxien

Il-Knisja Arcipretali minn għada tiftaħ filgħaxija biss bejn is-6:00pm u s-7:00pm. Il-quddiesa ta' 8:30am u r-ruzarju fis-7:15pm jibqu trasmessi fuq il-facebook Page: Parroċċa Ħal Tarxien.

Vatican News

Welcome! Vatican News is an information service provided by the Vatican Dicastery for Communication. [https://www.vaticannews.va/en.html]

Arcikonfraternita tas-SSmu Kurcifiss

Bongu. Jekk jghogobkom ghamlu share ha nwasslu l-messagg. Grazzi.

Parroċċa Ħal Tarxien

Minhabba c-cirkustanzi prezenti, ghal din is-sena 2020, mhux se jsiru l-manifestazzjonijiet pubblici tad-Duluri u dawk tul il-Gimgha Mqaddsa, inkluz tal-Gimgha l-Kbira u tal-Ghid il-Kbir.

Fid-dawl ta’ dan id-digriet mill-Kongregazzjoni ghall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti, qeghdin jithejjew direttivi rigward ic-celebrazzjonijiet marbuta mal-Gimgha Mqaddsa f’Malta. Dawn jigu kkomunikati fil-granet li gejjin.

press.vatican.va

Decree of the Apostolic Penitentiary on the granting of special Indulgences to the faithful in the current pandemic

press.vatican.va The gift of special Indulgences is granted to the faithful suffering from COVID-19 disease, commonly known as Coronavirus, as well as to health care workers, family members and all those who in any capacity, including through prayer, care for them.

Parroċċa Ħal Tarxien

Għada l-Ħadd ser inxandru l-quddiesa fil-11:00am mill-Knisja Arċipretali.
Xerrdu l-kelma!

Parroċċa Ħal Tarxien

CEI - Conferenza Episcopale Italiana

“O Maria,
tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.
Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen”.

La preghiera di #PapaFrancesco alla Vergine per l’emergenza #Coronavirus in occasione della messa celebrata in assenza dei fedeli, promossa dal cardinale vicario Angelo De Donatis presso il Santuario della Madonna del Divino Amore per la Giornata di preghiera e di digiuno

Ġimgħa Marjana

Il-Fratellanza taghna tixtieq turi solidarjeta mal-vici rettur tal-Fratellanza tal-Madonna tal-Karmnu tal-Belt Valletta, u turi is-soghba ghal din it-telfa.

Ghatiha Mulej il-mistrieh ta' dejjem.

L-Arcikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu Valletta issellem il-memorja tal-ghaziza Miriam Pace, il-mara tal-Viċi Rettur Carmel Pace. Il-Madonna tal-Karmnu jzomm harsitha fuq żewġha u uliedha u l-familja kollha tagħha.

Agħtiha O Mulej il-Mistrieħ ta' Dejjem.

Waqt iż-żjara fl-ispter San Vinċenz.

Waqt iż-żjara fl-ispter San Vinċenz.

Membri tal-fratellanza waqt żjara fl-isptar San Vinċenz illum.

Parroċċa Ħal Tarxien

11 ta' Frar - L-Ewwel dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes
.
.
.
O Verġni Immakulata, Omm tal-ħniena, saħħa tal-morda, refuġju tal-midinbin, konsolatriċi tal-imnikktin, int tagħraf l-bżonnijiet tiegħi, it-tbatijiet tiegħi, ixħet fuqi l-ħarsa ħanina tiegħek. Bid-dehra tiegħek, fil-Grotta ta’ Lourdes, Inti ridt li ssir lok magħżul mnejn ixxerred il-grazzji tiegħek, u diġa’ bosta msejknin sabu r-rimedju tal-mard tagħhom fr-ruħ u l-ġisem.

Niġi jiena wkoll mimli tama sabiex nitolbok il-grazzji ta’ Omm: isma’ Omm ħanina, it-talb umli tiegħi, sabiex mimli bil-benefiċċji tiegħek, nagħmel kemm nista’ biex nimita’ l-virtu’ tiegħek, biex ġurnata jkolli sehem fil-glorja tiegħek tas-sema. Hekk ikun.

Omm tagħna tal-Lourdes, itlob għalina. Santa Bernardina, itlob għalina.

Gazzi lil kull min ghamel like ta' din il-pagna.

L-ewwel ta' Jannar.
Solennita tal-Verġni Mqaddsa Marija Omm Alla.

Awguri għas-Sena 2020 lil kullħadd.

CHRISTUS NATUS EST VENITE ADOREMUS

Il-Fratellanza tixtieq tawgura l-Milied it-tajjeb lil kullħadd.

Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied Imqaddes fil-parroċċa tagħna.

TOTA PULCHRA ES MARIA

Christus Vincit, Christus Regniat, Christus Imperat.

Nifirhu u nawguraw lil adolexxenti li se jircievu s-sagrament tal-Grizma tal-Isqof fil Parrocca taghna.

L-ewwel ta' Novembru Sollennita tal-Qassisin kollha u it-2 ta' Novembru Jum l-Erwieh kollha. Itolbu ghalina.

F'volum 9 tal-enċikolpedija Lwien il-festi Maltin se ssibu nkluża l-festa tagħna. Inħeġġukom takkwistaw kopja.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Tarxien?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Waqt iż-żjara fl-ispter San Vinċenz.

Location

Address


Knisja Parrokjali
Tarxien
Other Religious Organizations in Tarxien (show all)
SDC Museum Tarxien SDC Museum Tarxien
63, Triq It-Tempji Neolitiċi
Tarxien, TXN 1064

The Society of Christian Doctrine M.U.S.E.U.M. was founded by Saint George Preca in Malta in 1907. Our centre opened in 1909 and since then offered Catechism classes and other sport and social activities to boys aged 6 to 16 on a daily basis.

Parroċċa Ħal Tarxien Parroċċa Ħal Tarxien
35, Triq Il-Kbira
Tarxien, PLA12

Parish activities and community life

SGAT youth SGAT youth
Sisters Street
Tarxien, MALTA

To help youth grow in their faith and become fruitful members of the community. Offering the possibility of various missionary experience.

Ħal Tarxien tal-Lunzjata Ħal Tarxien tal-Lunzjata
Tarxien

Ħal Tarxien...Ir-raħal tal-Lunzjata! It-Tarxiniżi jorqdu u jqumu bil-Lunzjata, f'moħħhom u f'qalbhom!