Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA

Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA

Comments

Ilwien il-Festi Maltin - Vol 9.
Fraternament....awguri Fil Festa taghkhom f isem il Fratellanza S.Smu Ruzarju Gudja AD 1588
Fenkata nhar is-Sibt 29 ta'Settembru,quddiem il-kazin.Hin mit-8pm l quddiem.Prezz ghal kbar hu ta 12e li jikkonsisti platt spaghetti bhala starter,fenek moghqli bic-chips bhala maincourse..Ghal min ma jikolx fniek ser ikun hemm majjal ukoll..Dawk interessati huma miluba genilment jaghmlu kuntatt mieghi jew xi membru mis sezzjoni nar..Grazzi ta l appogg dejjem!!! 🍝🍗🍖🍟🍷
Awguri ghal festa min ghand il membri tal Fratellanza S.Smu Ruzarju Gudja A.D 1588
Awguri ghal festa...min ghand il membri tal Fratellanza S.Smu Ruzarju Gudja A.D 1588
Prosett enormi tal gandlieri....first class
GHANDA WIGGA VERU SABIEH IL MADONNA IZOMM IDEJHA FUQKHOM

Il-Fratellanza tal-Madonna tad-Duttrina hi mwaqqfa fil-Parroċċa ta' Ħal Tarxien. Fl-1748, fil-parroċċa ta' Ħal Tarxien twaqqfet il-Kongregazzjoni tal-Madonna tad-Duttrina mill-Isqof Alpheran De Bussan.

Għal żmien twil il-kongregazzjoni kienet tieħu ħsieb it-tagħlim tad-duttrina fil-parroċċa filwaqt li bdiet ixxerred id-devozzjoni lejn il-Madonna tad-Duttrina. Il-membri u l-interess fil-kongregazzjoni kompla jikber, hekk li fl-1874 b'ħidma tal-kappillan Dun Pawl Lauron il-kongregazzjoni ġiet ravvivata bħala Fratellanza b'digriet ta' Mons Carmelo Conti Scicluna - Vigarju Ġenerali. Dik is-sena wkoll wasal f'Malta l-inkwadru ovali tal-Madonna tad-duttrina li tpitter f'Ruma minn Pietro Gagliardi. Dan l-inkwadru tpoġġa fuq l-artal tal-kappellun tax-xellug, l-istess artal li fuqu twaqqfet il-Fratellanza. Fl-1877 il-Fratellanza ħadet ħsieb tordna vara tal-Madonna tad-Duttrina għand l-artist Ġilormu Darmanin. Mal-wasla tal-vara l-festa, li kienet bdiet issir minn ftit snin qabel, kompliet tikber. Matul is-snin il-Fratellanza għamlet u għadha tagħmel bosta opri artistiċi li jżejnu l-knisja Parrokkjali fil-jiem tal-festa tal-Madonna tad-Duttrina. Matul iż-żmien il-Fratellanza għaddiet minn bosta bidliet iżda l-akbar bidla saret fl-2007 meta sar statut ġdid. Minn dakinhar il-Fratellanza bdiet tieħu ħsieb aktar il-formazzjoni tal-membri blili torganizza, rtiti, seminars u adorazzjoni fost attivitajiet reliġjużi oħra. Ma jistax jonqos li l-Fratellanza tieħu sehem fil-purċissjonijiet li jsiru fil-parroċċa u torganizza l-festa interna tal-Madonna tad-Duttrina li ssir kull sena fit-tielet Ħadd ta' Lulju.

Mission: It-tixrid tad-devozzjoni lejn il-Madonna tad-Duttrina. Il-meditazzjoni u t-tagħlim fuq Marija. Tieħu ħsieb il-patrimonju u l-artal tal-Madonna tad-Duttrina. Tiċċelebra l-festa tal-Madonna tad-Duttrina. Tipparteċipa fil-purċissjonijiet tal-parroċċa.

Operating as usual

Ave, Regina caelorum,
Ave, Domina Angelorum:
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta:

Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,
Et pro nobis Christum exora.

NIFIRĦU ILLUM F'JUM IT-TLUGĦ FIS-SEMA TA' OMMNA MARIJA.

OMM QADDISA TA' ALLA IDĦOL GĦALINA.

Il-Fratellanza tifraħ lil W.Rev. Kappillan, lill-kleru u l-poplu tal-ġirien tagħna ta' Raħal Ġdid, fl-okkażjoni tal-elevazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re, għad-dinjita ta' Bażilika Minuri.

𝙄𝙣𝙛𝙖𝙠𝙠𝙧𝙪 𝙡-𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢 𝙜𝙝𝙖𝙡 𝙡𝙡𝙪𝙢.

𝙁𝙞𝙡-5.30 𝙌𝙪𝙙𝙙𝙞𝙚𝙨𝙖 𝙎𝙤𝙡𝙚𝙣𝙣𝙞 𝙄𝙠𝙠𝙤𝙣𝙘𝙚𝙡𝙚𝙗𝙧𝙖𝙩𝙖.

𝙁𝙞𝙨-7.00 𝙋𝙚𝙡𝙡𝙚𝙜𝙧𝙞𝙣𝙖𝙜𝙜 𝙗𝙡-𝙄𝙨𝙩𝙖𝙩𝙬𝙖 𝙙𝙚𝙫𝙤𝙩𝙖 𝙩𝙖𝙡-𝙈𝙖𝙙𝙤𝙣𝙣𝙖 𝙩𝙖𝙙-𝘿𝙪𝙩𝙩𝙧𝙞𝙣𝙖.

𝙁𝙞𝙙-900 𝘿𝙝𝙪𝙡 𝙪 𝘽𝙖𝙧𝙠𝙖 𝙎𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙞.

Napprezzaw jekk tixxerjaw dan il-post.

Qalb il-fjuri, b'turija ta' mhabba u ringrazzjament.

Il-vara u l-artal maggur ippreparati ghall-festa 2020.

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien

PELLEGRINAĠĠ bl-istatwa tal-Madonna tad-Duttrina - Il-Ħadd 19 ta' Lulju

Nifirħu li Dun Jonathan Debattista,li hu mill-parroċċa tagħna u lil Dun David Borg, li qed jgħamel il-ħidma tiegħu fostna, li ġew ordnati presbiteri flimkien ma' tmienja oħra u nawgurawlhom għall-ħidma tagħhom fl-għalqa tal-Mulej.

AD MULTOS ANNOS

L-Arċipriet, il-Kleru u l-Poplu ta' Ħal Tarxien jifraħ lil Fr. Jonathan Debattista u lil Fr. David Borġ li għadhom kif ġew ordnati saċerdoti minn Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna.

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien

FESTA TAL-MADONNA TAD-DUTTRINA 2020 | 19 TA' LULJU

Wara l-publikazzjoni tad-direttivi dwar il-festi u wara diskussjoni mal-għaqdiet involuti fl-organizzazzjoni tal-festa, sar qbil li l-festa skont id-direttivi mogħtija, tiġi ċċelebrata nhar il-Ħadd 19 ta' Lulju 2020.

Dakinhar filgħaxija ssir Quddiesa Solenni mmexxija mill-Arċipriet flimkien mal-Kleru u filgħaxija pellegrinaġġ bl-istatwa tal-Madonna tad-Duttrina.

Illum festa ta' San Alwiġi Gonzaga Protettur tal-Fratellanza tagħna!

Il-lum hija l-Festa tal-Qalb bla Tebgħa ta' Marija.

Qalb Ħelwa ta' Marija, aħna nafdaw fik. Amen.

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien

Illum fil-Parrocca taghna niccelebraw il-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta' Gesu'.

Nhar il-Ġimgħa niċċelebraw is-Solennita' tal-Qalb Mqaddsa ta' Ġesu'...

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien

X'għandek tagħmel biex tieħu sehem fil-Quddiesa minn nhar is-Sibt 13 ta' Ġunju?

Fil-31 ta' Mejju, bil-ferħ infakkru għeluq il-146 sena mit-twaqqif tal-Fratellanza tal-Madonna tad-Duttrina bit-tħabrik tal-Kappillan Dr Dun Pawl Lauron. Nawguraw aktar snin ta' ħidma!

vaticannews.va

Pope Francis to pray the rosary with the Shrines of the world - Vatican News

vaticannews.va The Pontifical Council for Promoting the New Evangelization announces that Pope Francis is to join Marian sanctuaries across the world, to pray to the ...

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien

‼️AVVIŻ IMPORTANTI DWAR IL-FUNERALI FIL-PARROĊĊA TAGĦNA.‼️

B’referenza għad-direttivi maħruġa fit-22 ta' Mejju 2020 għall-Arċidjocesi ta’ Malta (https://church.mt/direttivi-dwar-il-quddiesa-tal-funeral/), il-Quddiesa ta’ funerali fil-Parrocca Marija Annunzjata Ħal Tarxien se tkun qed tiġi ċċelebrata fil-miftuħ, fuq iz-zuntier tal-Knisja. Barra minn hekk, jeħtieġ li wieħed iżomm id-distanza soċjali skont marki apposta mħejjijin fil-post u r-rispett ta’ numru massimu ta’ dawk li jistgħu jattendu – 24 persuna.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien

AWGURI
Nawguraw lill-E.T. Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni ta' għeluq sninu. AD MULTOS ANNOS!

Fratellanza San Ġużepp Żurrieq

Illum jum l-ewwel dehra ta' Ommna Marija gewwa Fatima.

Taħt il-ħarsien tiegħek, nistkennu, omm qaddisa ta’ Alla. La tistmerrx it-talb tagħna fi ħtiġijietna, iżda dejjem eħlisna minn kull tiġrib, o verġni glorjuża u mbierka. Amen.

Is-Sliem Għalik Sultana.

Talba tal-Papa Franġisku għal-dan iż-żmien.

“Taħt il-ħarsien tiegħek nistkennu, Omm Qaddisa ta’ Alla”.Fil-qagħda drammatika ta’ bħalissa, mimlija tbatija u wġigħ li qed jifnu lid-dinja kollha, lejk induru, Omm Alla u Omm tagħna, u nfittxu l-kenn taħt il-ħarsien tiegħek.O Verġni Marija, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena f’din il-pandemija tal-Coronavirus, u farraġ lil dawk li jħossuhom imfarrka u qed jolfqu minħabba fl-għeżież tagħhom mejtin, xi drabi midfuna b’mod li jħalli ġerħat miftuħa fir-ruħ tagħhom. Wieżen lil dawk li huma mħassbin għall-persuni morda li, biex ma jirriskjawx li jittieħdu, ma jistgħux ikunu qrib tagħhom. Imla bil-fiduċja lil min jinsab anzjuż għall-futur inċert u għall-konsegwenzi fuq l-ekonomija u fuq ix-xogħol tiegħu.Omm Alla u Omm tagħna, itlob għalina quddiem Alla, Missier il-ħniena, biex din il-prova iebsa tintemm ħa nerġgħu naraw ix-xefaq tat-tama u tas-sliem. Bħal f’Kana, indaħal int quddiem l-Iben Divin tiegħek, u itolbu jrodd faraġ lill-familji tal-morda u tal-vittmi u jiftħilhom qlubhom għall-fiduċja.Żomm idejk fuq it-tobba, l-infermiera, il-ħaddiema fl-isptarijiet, il-voluntiera li f’dan il-perjodu ta’ emerġenza jinsabu fuq quddiem nett u qed iqiegħdu ħajjithom f’riskju biex isalvaw ħajjiet oħra. Sieħeb int it-taħbit erojku tagħhom u agħtihom il-qawwa, it-tjieba u s-saħħa.Kun qrib ta’ dawk li lejl u nhar jassistu lill-morda kif ukoll tas-saċerdoti li, b’attenzjoni pastorali u ħeġġa evanġelika, qed ifittxu li jgħinu u jwieżnu lil kulħadd.Verġni Mqaddsa, dawwal l-imħuħ tan-nies tax-xjenza, biex isibu soluzzjonijiet ġusti ħalli tingħeleb din il-marda.Għin lill-Mexxejja tan-Nazzjonijiet, biex iħabirku b’għerf, għożża u ġenerożità, jagħtu l-għajnuna lil dawk li m’għandhomx il-meħtieġ biex jgħixu, jippjanaw soluzzjonijiet soċjali u ekonomiċi b’viżjoni fit-tul u bi spirtu ta’ solidarjetà.Marija Santissma, miss il-kuxjenzi biex is-somom enormi ta’ flus użati biex jiżdiedu u jissaħħu l-armamenti jintużaw minflok biex jippromovu studji tajba b’risq il-prevenzjoni ta’ katastrofi simili fil-futur.Maħbuba Omm tagħna, seddaq fid-dinja kollha s-sens ta’ appartenenza għal familja waħda kbira, fl-għarfien tar-rabta li xxierek lil kulħadd, biex bi spirtu ta’ aħwa u ta’ solidarjetà nagħtu l-għajnuna tagħna f’tant sitwazzjonijiet ta’ faqar u ta’ miżerja. Ħeġġiġna biex inżommu sħaħ fil-fidi, nipperseveraw fil-qadi, u ma nehdew qatt nitolbu.O Marija, Faraġ tal-imġarrbin, ħaddan miegħek lil uliedek kollha tturufnati u itlob lil Alla biex ma jdumx ma jerfa’ d-driegħ setgħan tiegħu u jeħlisna minn din l-epidemija terribbli, biex hekk il-ħajja tista’ terġa’ lura b’serenità għar-ritmu normali tagħha.Fik nafdaw, int li bid-dija tiegħek iddawwal il-mixja tagħna bħala sinjal ta’ salvazzjoni u ta’ tama, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Amen.

Insellmu lil-Marija fix-xahar iddedikat lilha.

Fil-ħlewwa ta' Mejju
Omm tagħna Marija
O kemm idoqq ħlejju
Dak ismek sabiħ.

Kemm toħroġ qawwija
Dil kelma min qalbna
Bit-tama li talbna
Jgħatik l-akbar gieħ.

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien

Minn nhar il-Ġimgħa l-1 ta' Mejju, kull nhar ta' Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa se nkunu qed nwasslulkom LIVE fuq Facebook ir-Rużarju minn toroq differenti tal-Parroċċa.

Nhar il-Ġimgħa l-1 ta' Mejju.....

twitter.com

Pope Francis on Twitter

twitter.com “The Christian response to the storms of life and history can only be mercy: compassionate love among us and toward everyone, especially toward those who suffer, who have more difficulties, and are abandoned.”

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien

Nhar il-Ħadd niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina...

O Alla ta’ dejjem, li l-Ħniena Tiegħek hija bla tmiem, u t-teżor tal-mogħdrija Tieghek qatt ma jispiċċa, ħares bit-tjieba lejna u kattar il-Ħniena Tiegħek fina, sabiex fil-mumenti tqal tal-ħajja, aħna ma naqtgħux qalbna u lanqas nibżgħu, imma b’fiduċja kbira noqogħdu għar-rieda mqaddsa Tiegħek, li hija l-istess Imħabba u Ħniena. Bl-istess Kristu Sidna. Ammen.

Ħniena Divina, Jiena nafda Fik.

Archdiocese of Malta

Mons. Arċisqof Charles Scicluna jimxi f'pellegrinaġġ privat mill-Kappella ta’ San Klement għall-Knisja ta’ San Girgor fiż-Żejtun

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien

Minn għada it-Tnejn......

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Tarxien?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Waqt iż-żjara fl-ispter San Vinċenz.

Location

Address


Knisja Parrokjali
Tarxien
Other Religious Organizations in Tarxien (show all)
SDC Museum Tarxien SDC Museum Tarxien
63, Triq It-Tempji Neolitiċi
Tarxien, TXN 1064

The Society of Christian Doctrine M.U.S.E.U.M. was founded by Saint George Preca in Malta in 1907. Our centre opened in 1909 and since then offered Catechism classes and other sport and social activities to boys aged 6 to 16 on a daily basis.

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien
35, Triq Il-Kbira
Tarxien, PLA12

Parish activities and community life

Ħal Tarxien tal-Lunzjata Ħal Tarxien tal-Lunzjata
Tarxien

Ħal Tarxien...Ir-raħal tal-Lunzjata! It-Tarxiniżi jorqdu u jqumu bil-Lunzjata, f'moħħhom u f'qalbhom!

About   Privacy   Login C