Parroċċa Ħal Tarxien

Parish activities and community life

Dalgħodu ċċelebrajna l-Festa tal-Epifanija

Restawr u żebgħa ġdida fuq bambin tal-Epifanija minn Josef Mizzi. Dan il-Bambin huwa xogħol l-artist Angelo Dalli.

Dan il-Bambin se narmawh fil-Knisja Arċipretali għall-Festa tal-Epifanija.

DONAZZJONI LID-DAR TAL-PROVIDENZA

Illejla ġiet ippreżentata s-somma ta' €1,620 b'risq id-Dar tal-Providenza li nġabru f'dawn il-jumejn fil-Knisja Arċipretali. Grazzi lil dawk li offrew id-donazzjoni tagħhom.

#tarxien #familjawaħda

Dar Tal-Providenza Siggiewi

Cemplu

€15 5170 2013
€25 5180 2014
€50 5190 2085

1 ta' Jannar: L-Imqaddsa Omm Alla Marija, Solennità

L-Arċipriet u l-Kleru jawguraw is-Sena t-Tajba lil Kullħadd mimlija Barka u Hena.

IS-SENA 2019 - Uħud mill-mumenti sbieħ li għixna flimkien bħala Parroċċa matul din is-sena.

L-AĦĦAR ĠURNATA TAL-KWARANTURI
Ġesù Sagramentat jinsab espost matul din il-ġurnata.

Ejjew insibu ftit ħin u nirringrazzjawh għal dak kollu li għoġbu jagħmel magħna matul din is-sena.

5:30pm Adorazzjoni Komunitarja mmexxija mill-Arċipriet
6:00pm Għasar
6.30pm Quddiesa ta' radd il-ħajr lil Alla għal din is-sena li tintemm bil-kant tat-Te Deum.

Il-Parroċċa ta' Ħal Tarxien isellem l-memorja tal-Kardinal Malti, Mons. Prospero Grech OSA, li għadda għall-ħajja ta' dejjem.

Agħtih o Mulej il-mistrieħ ta' dejjem...

Parroċċa Ħal Tarxien

KWARANTURI 2019

Issa li qed noqorbu lejn tmiem is-sena 2019.....matul il-jiem li ġejjin fil-Parroċċa tagħna ikun hawn jiem ta' adorazzjoni kontinwa quddiem Ġesu' Ewkaristija.

KWARANTURI 2019

Issa li qed noqorbu lejn tmiem is-sena 2019.....matul il-jiem li ġejjin fil-Parroċċa tagħna ikun hawn jiem ta' adorazzjoni kontinwa quddiem Ġesu' Ewkaristija.

Mumenti sbieħ li għixna flimkien bħala Parroċċa f'dan il-lejl qaddis tal-Milied.
.
.
#tarxien #arcipretali #familjawahda

Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir: illum twildilna Salvatur, Kristu l-Mulej!
.
.
#tarxien #arcipretali #familjawahda

Il-Wisq. Rev. Arċipriet Dun Chris Ellul, il-Kleru tal-Parroċċa flimkien mal-Kunsill Pastorali Parrokkjali jawguraw il-Milied us-Sena t-Tajba lil kullħadd.
.
.
#tarxien #familjawahda #arcipretali

tvm.com.mt

Il-priedka tal-Milied minn fuq pulptu li ilu kważi 50 sena ma jintrama - TVM

tvm.com.mt Fil-Knisja Arċipretali ta’ Ħal Tarxien għaddejjin it-tħejjijiet biex illejla jiġi inawgurat ix-xogħol estensiv ta’ restawr fuq pulptu ta’ 250 sena li kien ilu kważi 50 sena ma jintrama. Bartholomeo Fiott...

Niltaqgħu għada....

IL-PULPTU - Wieħed mill-isbaħ rikezzi bi stil barokk li missirijietna ħallew fil-Knisja Arċipretali se nerġgħu nibdew ngawduh lura ġol Knisja wara restawr estenssiv li sar fuqhu.

Parroċċa Ħal Tarxien

Nhar it-Tlieta l-24 ta’ Diċembru, Lejlet il-Milied.

Dimostrazzjoni bil-Bambin mat-toroq ta' Ħal Tarxien.

Niltaqgħu l-MUSEUM fil-5.30pm biex
nagħtu bidu għad-Dimostrazzjoni bil-Bambin li tgħaddi minn dawn it-toroq:
Triq it-Tempji Neolitiċi, Triq tal-Karmnu, Triq is-Sorijiet, Triq Santa
Marija, Triq il-Kbira, Triq Paola u Triq it-Tempji Neolitiċi. Hekk kif naslu fil-pjazza tal-knisja, nidħlu l-Knisja Arċipretali fejn ikun hemm programm qasir ta’ kant u poeżiji.

Parroċċa Ħal Tarxien

Il-Programm tal-funzjonijiet ta' Lejlet u nhar il-Milied 2019.

Nawgurawlkom minn qalbna l-Milied it-Tajjeb lilkomu lil Familji tagħkom.

#avvent2019 #4Ħadd #tarxien

Nhar it-Tlieta l-24 ta’ Diċembru, Lejlet il-Milied.

Dimostrazzjoni bil-Bambin mat-toroq ta' Ħal Tarxien.

Niltaqgħu l-MUSEUM fil-5.30pm biex
nagħtu bidu għad-Dimostrazzjoni bil-Bambin li tgħaddi minn dawn it-toroq:
Triq it-Tempji Neolitiċi, Triq tal-Karmnu, Triq is-Sorijiet, Triq Santa
Marija, Triq il-Kbira, Triq Paola u Triq it-Tempji Neolitiċi. Hekk kif naslu fil-pjazza tal-knisja, nidħlu l-Knisja Arċipretali fejn ikun hemm programm qasir ta’ kant u poeżiji.

Il-Programm tal-funzjonijiet ta' Lejlet u nhar il-Milied 2019.

Nawgurawlkom minn qalbna l-Milied it-Tajjeb lilkomu lil Familji tagħkom.

VELJA PENITENZJALI - Lejla ta' Qrar

IL-PULPTU - Wieħed mill-isbaħ rikezzi bi stil barokk li missirijietna ħallew fil-Knisja Arċipretali se nerġgħu nibdew ngawduh lura ġol Knisja wara restawr estenssiv li sar fuqhu.

Photos from Parroċċa Ħal Tarxien's post

Jinsabu għall-bejgħ mill-Knisja...

Mill-Ġimgħa d-dieħla....Kartolini tal-Milied mill-vettrina tal-Knisja.

Għinuna nkomplu nieħdu ħsieb it-teżori li għadna fil-Knisja tagħna billi takkwistaw sett minn dawn. Sett ta' 6 kartolini għall-prezz €3.
.
.
#milied2019 #tarxien #arcipretali #familjawahda

Vatican News

Happy 83rd Birthday, Pope Francis!!

Ad multos annos!

Il-preparamenti għall-Milied għaddejin ġmielhom....

Il-bieraħ waqt l-ewwel jum tan-Novena reġgħu inxtelu disinji antiki bid-dawl flok bix-xema. Dawn qabel kienu jintużaw biex fl-antik kienu jdawwlu s-saqaf tal-Knisja meta dawl għad ma kienx hawn.

Grazzi lil volontiera kollha li ħadmui biex dawn ġew rinovati mill-ġdid u aramati għall-dawn il-festi tal-Milied.

Mill-llum nagħtu bidu għan-Novena tal-Milied.

In-Novena tal-Milied se tkun il-Ħdud qabel il-quddiesa tal-5:30pm, is-Sibt qabel il-Quddiesa tas-6:00pm u matul-il-ġimgħa wara l-Quddiesa tas-6:30pm.

#avvent2019 #3Ħadd #tarxien

L-Avviżi

Vatican News

Today, December 13th, is the 50th anniversary of Pope Francis' ordination to the priesthood.

Let us join in prayer today for our Holy Father:

LATIN

V. Oremus pro Pontifice nostro Francisco
R. Dominus conservet eum, et vivificet eum, et beatum faciat eum in terra, et non tradat eum in animam inimicorum eius. [Ps 40:3]

Pater noster. Ave Maria.

Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Franciscum, quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere: ut ad vitam, una cm grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

ENGLISH:

V. Let us pray for Francis, our Pope.
R. May the Lord preserve him, and give him life, and make him blessed upon the earth, and deliver him not up to the will of his enemies. [Ps 40:3]

Our Father. Hail Mary.

O God, Shepherd and Ruler of all Thy faithful people, look mercifully upon Thy servant Francis, whom Thou hast chosen as shepherd to preside over Thy Church. Grant him, we beseech Thee, that by his word and example, he may edify those over whom he hath charge, so that together with the flock committed to him, may he attain everlasting life. Through Christ our Lord. Amen.

Nifirħu minn qalbna lil Kan. Dun Bernard Micallef mill-Parroċċa tagħna li llum ġie maħtur Kanonku tal-Knisja Kolleġġjata, Arċimatriċi u Arċipretali ta' San Ġorġ Martri, Qormi.

Parroċċa Ħal Tarxien

L-Apside tal-kor - Parroċċa Marija Annunzjata,

L-apside tal-kor tpittret minn Giuseppe Cali fl-1895. Tirrappareżenta "Il-Wegħda tal-Feddej". Hija kompożizzjoni li timla l-ispazju kollu tal-apside. Il-figura prinċipali hi dik tal-Missier Etern qiegħed iwiegħed li l-Feddej għad jitwieled minn Marija. Din tidher fuq ix-xellug bis-simboli tal-Kunċizzjoni - taħt saqajha hemm is-serp u madwar rasha l-istillel. Aktar lejn ix-xellug insibu l-Anġlu Gabriel liebes l-aħmar u qed jittajjar lejn il-Madonna. Fuq il-lemin tal-Missier Etern hemm San Mikiel bix-xabla misluta simbola tal-ġlieda dejjiema l-qawwit tal-ħażen. Il-bqija tal-kompożizzjoni fiha anġli u putti. Fir-rokna tal-lemin insibu lil Adam u Eva u Anġlu qiegħed ikeċċihom mil-ġnien tal-Eden.

#avvent2019 #2Ħadd #tarxien

SDC Museum Tarxien

Nhar il-Ħadd 8 ta' Diċembru - It-Tnissil bla Tebgħa tal-Verġni Mqaddsa Marija
Solennità

Fil-5:00pm - Rużarju.
Fil-5:30pm - Quddiesa Solenni tal-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni bis-sehem tal-Kor Parrokkjali.
.
.
#tarxien #immakulata #kuncizzjoni #arcipretali #familjawahda

Fil-21 tà Diċembru, se ssir attività għat-tfal tal-parroċċa fejn se jmorru jferrħu lill-anzjani taż-Żejtun Home bil-kant tal-Għanjiet tal-Milied u wara jżuru l-presepju mekkanizzat tal-Istitut Ġesù Nazzarenu.

Il-consent forms għal din il-ħarġa jistgħu jinġabru mis-Sagristija tal-Knisja Parrokkjali. Importanti li min ġej, jirritorna dawn l-istess consent forms sa mhux aktar tard mill-15 tà Diċembru.

Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej......
.
.
#tarxien #arcipretali #flimkienmaġesu #avvent2019 #2Ħadd

L-Avviżi

Parroċċa Ħal Tarxien

Mill-Ġimgħa d-dieħla....Kartolini tal-Milied mill-vettrina tal-Knisja.

Għinuna nkomplu nieħdu ħsieb it-teżori li għadna fil-Knisja tagħna billi takkwistaw sett minn dawn. Sett ta' 6 kartolini għall-prezz €3.
.
.
#milied2019 #tarxien #arcipretali #familjawahda

Illum 30 ta’ Novembru: Il-Festa ta' Sant’Andrija, Appostlu.

Dan huwa kwadru li jinsab fil-Knisja Arċipretali tagħna.

Mill-Ġimgħa d-dieħla....Kartolini tal-Milied mill-vettrina tal-Knisja.

Għinuna nkomplu nieħdu ħsieb it-teżori li għadna fil-Knisja tagħna billi takkwistaw sett minn dawn. Sett ta' 6 kartolini għall-prezz €3.
.
.
#milied2019 #tarxien #arcipretali #familjawahda

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Tarxien?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

L-Inawgurazzjoni tas-sistema tad-dawl ġdid

Location

Telephone

Address


35, Triq Il-Kbira
Tarxien
PLA12

Opening Hours

Tuesday 17:00 - 18:00
Tuesday 10:00 - 11:30
Thursday 17:00 - 18:00
Thursday 10:00 - 11:30
Saturday 10:00 - 11:30
Other Tarxien places of worship (show all)
Festa Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien Festa Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien
Triq Birbixkilla
Tarxien, TXN 2330

Festa Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien 19 ta' Lulju 2020

Ħal Tarxien tal-Lunzjata Ħal Tarxien tal-Lunzjata
Tarxien

Ħal Tarxien...Ir-raħal tal-Lunzjata! It-Tarxiniżi jorqdu u jqumu bil-Lunzjata, f'moħħhom u f'qalbhom!

SGAT youth SGAT youth
Sisters Street
Tarxien, MALTA

To help youth grow in their faith and become fruitful members of the community. Offering the possibility of various missionary experience.

Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA
Knisja Parrokjali
Tarxien

Il-Fratellanza tal-Madonna tad-Duttrina hi mwaqqfa fil-Parroċċa ta' Ħal Tarxien.

SDC Museum Tarxien SDC Museum Tarxien
63, Triq It-Tempji Neolitiċi
Tarxien, TXN 1064

The Society of Christian Doctrine M.U.S.E.U.M. was founded by Saint George Preca in Malta in 1907. Our centre opened in 1909 and since then offered Catechism classes and other sport and social activities to boys aged 6 to 16 on a daily basis.