SDC Museum Tarxien

The Society of Christian Doctrine M.U.S.E.U.M. was founded by Saint George Preca in Malta in 1907. Our centre opened in 1909 and since then offered Catechism classes and other sport and social activities to boys aged 6 to 16 on a daily basis.

Operating as usual

Il-25 ta' Diċembru - Jum il-Milied

"Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir; in-nies li joqogħdu f'art id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart l-hena; huma ferħu quddiemek, bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax tweldilna tifel, ingħatalna iben; is-setgħa tkun fuq spallejh, u jsemmuh: "Kunsillier tal-għaġeb, Alla setgħan, Missier għal dejjem, Prinċep tas-sliem." Kbira tkun setegħtu, u s-slie bla qjies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. Hu jwettaqha u jsaħħaħha bil-ħaqq u s-sewwa, minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-Mulej tal-eżerċti tagħmel dan." (Is 9, 1 -. 6)

Is-Superjur u l-Membri jawguraw Milied Qaddis u Sena Ġdida fil-Mulej Ġesù lil kulħadd. Il-Milied it-Tajjeb u jalla l-paċi u l-ferħ li ġabilna l-Mulej Ġesù bit-twelid tiegħu jgħammar f'qalbna u jibqa' magħna għal dejjem. Il-paċi magħkom.

L-24 ta' Diċembru - Dimostrazzjoni bil-Bambin (6)

Meta titla' x-xemx, taraw lil Sultan is-slaten, bħal għarus imħejji, ġej mingħand il-Missier.

Ħajr lil Luigi Scicluna mill-grupp tal-Magħżulin u l-familja tiegħu ta' dawn ir-ritratti li rċevejna mingħandhom.

L-24 ta' Diċembru - Dimostrazzjoni ta' Ġesù Bambin (5)

Int li wegħedt li tibqa' għal dejjem magħna,
Agħtina li nifirħu għal dejjem bil-ħbiberija tiegħek.

Ħajr lil Savion Spiteri (1 sena), Christian Brincat (3 sena) u Isaac Seguna (6 sena) u l-familji tagħhom għal dawn ir-ritratti li bagħtulna.

L-24 ta' Diċembru - Dimostrazzjoni ta' Ġesù Bambin (4)

Int li ġejt mibgħut mill-Missier,
Ejja ħa ssalvana sabiex nifhmu l-misteru profond tal-imħabba tiegħek.

Ħajr lil Luca Saliba (1 sena), Dimitri u Bartholomeo Fiott (3 u 5 sena), Nikael Pavia Camilleri (Magħżulin) u Reuben Cachia (Aspiranti) u l-familji tagħhom għal dawn ir-ritratti li bagħtulna.

L-24 ta' Diċembru - Dimostrazzjoni ta' Ġesù Bambin (3)

O Għarus, li toħroġ mill-kamra tiegħek ta' ġewwa,
Ejja u żur lill-Knisja għarusa tiegħek u agħtina l-ferħ tal-imħabba tiegħek.

Ħajr lil Julian Galea Pulo (5 sena), Delson Caruana (5 sena), Juan Casaru (6 sena) u Liang Grech (6 sena) u l-familji tagħhom għal dawn ir-ritratti li bagħtulna.

L-24 ta' Diċembru - Dimostrazzjoni ta' Ġesù Bambin (2)

O Sultan tas-slaten, li tgħix u ssaltan għal dejjem,
Agħmel li aħna lkoll ngħixu bis-smigħ tal-Kelma tal-ħajja.

Ħajr lil Lucas Bugeja (1 sena), Joachim Dalli (5 sena) u Jacob Parnis (6 sena) u l-familji tagħhom għal dawn ir-ritratti li bagħtulna.

L-24 ta' Diċembru - Dimostrazzjoni ta' Ġesù Bambin (1)

O Xemx li togħla 'l fuq sabiex iżżur il-poplu tiegħek,
Ejja ħa ssalva lil min jinsab fid-dlam u d-dell tal-mewt.

Ħajr lil Gabriel Borda (6 sena), Nick Gerada (5 sena), Benjamin u Luke Kirby Balzan (Magħżulin u 4 sena), Joel Lughermo (4 sena) u Erik u Marek Borg (6 sena u 3 sena) u l-familji tagħhom għal dawn ir-ritratti li bagħtulna.

Żjara lil Ġesù Bambin - L-aħħar preparamenti għaż-żjara qasira ta' qima lil Ġesù Bambin. Illum, il-MUSEUM ikun miftuħ bejn is-6pm u s-7:30pm sabiex nagħtu qima lill-Iben t'Alla li sar bniedem.

"Il-Verb sar bniedem u għammar fostna" (Ġw 1, 14). Ejjew nadurawh.

Tpinġijiet ta' Ġesù Bambin (7) - Attività għall-1 sena kateketika

Nirringrazzjaw lil Luca Saliba li bagħtilna żewġ tpinġijiet tat-twelid ta' Ġesù Bambin. Mis-seba' ferji pprivileġġjati bi tħejjija għall-Milied: O Għerf, O Mexxej, O Għerq ta' Ġesse, O Muftieħ, O Kewkba, O Sultan, O Emmanuel.

SDC Museum Tarxien's cover photo

It-23 ta' Diċembru - Id-9 jum tan-novena

Tista' ssib il-ħsieb għal-lum fid-disa' jum tan-Novena dwar 'Il-Kwiekeb' fuq il-link:https://sdcmuseum.org/email/Novena2020/9Waqfa.pdf

Żjara lil Ġesù Bambin - L-24 ta' Diċembru

Fil-velja tal-Milied, int u għaddej mit-triq, ieqaf għid talba lil Ġesù Bambin.

Fiċ-ċirkostanzi preżenti tal-pandemija, minflok id-Dimostrazzjoni bil-Bambin se niftħu l-bieb tal-MUSEUM għall-qima tagħna lil Ġesù Bambin. Din l-attività se tkun akkumpanjata mid-daqq tal-innijiet tal-Milied.

Tpinġijiet ta' Ġesù Bambin (6) - Attività għall-1 sena kateketika

Nirringrazzjaw lil Noah Portelli li bagħtilna t-tpinġijiet tiegħu tat--twelid ta' Ġesù Bambin. "U int, Betlehem, art ta' Ġuda, m'intix, le, l-iżgħar fost il-bliet ta' Ġuda għax minnek joħroġ ħakem li jirgħa l-poplu tiegħi, Israel." (Mt 2, 6)

Ċelebrazzjoni tal-Milied onlajn għall-familji tal-5 u s-6 sena kateketika, il-Magħżulin u l-Aspiranti

Il-ġenituri/kustodji tat-tfal fil-gruppi tal-5 u s-6 sena kateketika, il-Magħżulin u l-Aspiranti huma mitluba jaċċessaw il-link mill-email li ġiet mibgħuta lilhom f'dawn il-jiem. F'każ li hemm min ma rċeviex il-link, nitolbuh sabiex jinfurmana billi jibgħat email fuq [email protected] jew messaġġ privat fuq din il-paġna ta' facebook.

Wirja ta' Ġesù Bambin mid-djar tagħna

Din is-sena m'hemmx dubju li se jkollna Milied differenti minn dak li mdorrijin bih. Minħabba fiċ-ċirkustanzi preżenti mhux se niltaqgħu għad-Dimostrazzjoni ta' lejlet il-Milied u lanqas induru l-wirjiet sbieħ tal-presepji.

Madanakollu se nippruvaw noħolqu wirja xorta waħda. F'dan il-post qed intellgħu xi ritratti ta' Ġesù Bambin armat fil-Qasam tagħna u nistednukom tingħaqdu magħna u tibagħtulna xi ritratti tal-presepju jew Bambin li armajtu fid-dar tagħkom, ħalli lejlet il-Milied napplowdjaw collage bir-ritratti tagħkom. Ir-ritratti tistgħu tibagħtuhom fuq chat ta' din il-paġna jew permezz tal-email fuq [email protected].

Minn issa nawgurawlkom Milied Qaddis u Sena Ġdida fil-Mulej Ġesù.

Il-21 ta' Diċembru - Is-7 jum tan-novena

Tista' ssib il-ħsieb għal-lum fis-seba' jum tan-Novena dwar 'Il-Lukanda' fuq il-link:https://sdcmuseum.org/email/Novena2020/7Waqfa.pdf

Premjazzjoni tal-Milied - Ir-4 sena kateketika (Yr 5 fl-iskola)

Il-ġenituri/kustodji huma mitluba jaqraw l-email li ntbagħtitilhom b'rabta mal-Premjazzjoni tal-Milied. Min ma rċeviex l-email, huwa mitlub li jikkuntattjana fuq [email protected] jew billi jibgħat messaġġ fuq din il-paġna.

Tpinġijiet ta' Ġesù Bambin (5) - Attività għall-1 sena kateketika

Iktar tpinġijiet ta' Ġesù mwieled tarbija waslulna llum mingħand Savion Spiteri. "Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, imma jkollu l-ħajja ta' dejjem" (Ġw 3, 16)

L-20 ta' Diċembru - Is-6 jum tan-Novena

Tista' ssib il-ħsieb għal-lum fis-sitt jum tan-Novena dwar 'L-Għar ta' Betlem'' fuq il-link:https://sdcmuseum.org/email/Novena2020/6Waqfa.pdf

Premjazzjoni tal-Milied - L-Aspiranti I u II (Yr 10 'il fuq)

Il-ġenituri/kustodji huma mitluba jaqraw l-email li ntbagħtitilhom b'rabta mal-Premjazzjoni tal-Milied. Min ma rċeviex l-email, huwa mitlub li jikkuntattjana fuq [email protected] jew billi jibgħat messaġġ fuq din il-paġna.

Premjazzjoni tal-Milied - Magħżulin I u II (Yr 8 u 9 fl-iskola)

Il-ġenituri/kustodji huma mitluba jaqraw l-email li ntbagħtitilhom b'rabta mal-Premjazzjoni tal-Milied. Min ma rċeviex l-email, huwa mitlub li jikkuntattjana fuq [email protected] jew billi jibgħat messaġġ fuq din il-paġna.

Tpinġijiet ta' Ġesù Bambin (4) - Attività għall-1 sena kateketika

Nirringrazzjaw ukoll lill-aħwa Kian u Deyan Casingena li ukoll bagħtulna t-tpinġijiet tagħhom ta' Ġesù mwieled tarbija. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba.

Id-19 ta' Diċembru - Il-5 jum tan-Novena

Tista' ssib il-ħsieb għal-lum fil-ħames jum tan-Novena dwar 'Ħanut ta' Mastrudaxxa' fuq il-link:https://sdcmuseum.org/email/Novena2020/5Waqfa.pdf

Tpinġijiet ta' Ġesù Bambin (3) - Attività għall-1 sena kateketika

Illum qegħdin nesebixxu t-tpinġijiet ta' Mikkael Bonnici u Jack Vella li bagħtulna t-tpinġijiet tagħhom tat-twelid ta' Ġesù Bambin. Ġesù mwieled għalina, ejjew naduraw.

It-18 ta' Diċembru - Ir-4 jum tan-Novena

Tista' ssib il-ħsieb għal-lum fir-raba' jum tan-Novena dwar 'Il-Bir' fuq il-link:https://sdcmuseum.org/email/Novena2020/4Waqfa.pdf

Premjazzjoni tal-Milied - Il-5 u s-6 sena kateketika (Yr 6 u 7 fl-iskola)

Il-ġenituri/kustodji huma mitluba jaqraw l-email li ntbagħtitilhom b'rabta mal-Premjazzjoni tal-Milied. Min ma rċeviex l-email, huwa mitlub li jikkuntattjana fuq [email protected] jew billi jibgħat messaġġ fuq din il-paġna.

Premjazzjoni tal-Milied - It-2 sena kateketika (Yr 3 fl-iskola)

Il-ġenituri/kustodji huma mitluba jaqraw l-email li ntbagħtitilhom b'rabta mal-Premjazzjoni tal-Milied. Min ma rċeviex l-email, huwa mitlub li jikkuntattjana fuq [email protected] jew billi jibgħat messaġġ fuq din il-paġna.

Is-17 ta' Diċembru - It-3 jum tan-Novena

Tista' ssib il-ħsieb għal-lum fit-tielet jum tan-Novena dwar 'L-Għalqa tar-Rgħajja' fuq il-linkhttps://sdcmuseum.org/email/Novena2020/3Waqfa.pdf

Tpinġijiet ta' Ġesù Bambin (2) - Attività għall-1 sena kateketika

Grazzi għal Kane Cauchi mill-grupp tal-1 sena kateketika qegħdin intellgħu iktar stampi tat-tpinġija tat-twelid ta' Ġesù Bambin. Għandna iktar stampi minn tfal oħra li se nkunu qed nesibuhom fil-jiem li ġejjin. Inħeġġu aktar tfal minn dan il-grupp sabiex jibagħtulna t-tpinġijiet tagħhom sabiex aħna wkoll nuruhom lill-pubbliku minn din il-paġna. Dawk kollha li se jipparteċipaw f'din l-attività se jingħatalhom ċertifikat ta' parteċipazzjoni. It-tpinġijiet għandhom jintbagħtu fuq [email protected]

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Tarxien?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


63, Triq It-Tempji Neolitiċi
Tarxien
TXN 1064

Opening Hours

Monday 18:55 - 19:45
Tuesday 17:45 - 19:45
Thursday 17:45 - 19:45
Friday 18:55 - 19:45
Saturday 18:55 - 19:50
Other Tarxien places of worship (show all)
Għaqda Soċjali Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien Għaqda Soċjali Madonna tad-Duttrina - Hal Tarxien
Triq Birbixkilla
Tarxien, TXN 2330

Għaqda Soċjali Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien

Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA Fratellanza Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien MALTA
Knisja Parrokjali
Tarxien

Il-Fratellanza tal-Madonna tad-Duttrina hi mwaqqfa fil-Parroċċa ta' Ħal Tarxien.

Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien Parroċċa Marija Annunzjata Ħal Tarxien
35, Triq Il-Kbira
Tarxien, PLA12

Parish activities and community life

Ħal Tarxien tal-Lunzjata Ħal Tarxien tal-Lunzjata
Tarxien

Ħal Tarxien...Ir-raħal tal-Lunzjata! It-Tarxiniżi jorqdu u jqumu bil-Lunzjata, f'moħħhom u f'qalbhom!

SGAT youth SGAT youth
Sisters Street
Tarxien, MALTA

To help youth grow in their faith and become fruitful members of the community. Offering the possibility of various missionary experience.

About   Contact   Privacy   FAQ   Login C