Pre-Teens Youth Group

Pre-Teens Youth Group

Comments

Hbieb ser ikun hemn zewg attivitajiet li ser isiru b'risq il-festa fejn napprezzaw mhux biss l'attendenza taghkhom kif ukoll l-ghajnuna taghkom. L-ewwel attivita hija il-carwash li ser isir 18 ta' Mejju quddiem il-mahzen. Hawnhekk napprezzaw l-ghajnuna taghkom biex nigbru flus kemm jista ikun,It-tieni attivita hija il-BBQ li ser isir nhar l-24 ta Mejju gewwa il-bitha tal-Kunvent. Ovjament napprezzaw kemm l-ghajnuna u l-attendenza taghkom. Parti mill-attendenza taghkhom fil-carwash lesti li tigi moghtija b'risq il-fond tac-centru. Ahna nafu kemm jiswew il-produzzjonijiet li intom itellghu u b'dawn il-fondi tkunu tista issostnu l-ispejjez u kif ukoll itejjbu. Bhala zaghzagh ukoll nemmen li tixtiequ issebhu ic-centru jew ikollkom servizzi ta Internet etc. Dawn il-fondi jghinukhom biex tilhqu dan il-ghan. Jekk nghinu lill-xulxin nilhqu rizultati kbar :)
Today they have pre-teens please?
Well done guys and girls !! You made us proud again :)
Kits tal football ghal grupp tal abbatini u l pre teens tal parrocca taghna. Ser jintuzaw meta dawn iz zghzagh jkollhom xi loghba tal football ma grupp ta abbatini u pre teens ta parrocci ohra. Ser jintuzaw ukoll meta jmorru jilghabu Villa Schinas kull nhar ta Gimgha filghaxija u Il Hadd filghodu. Grazzi lil kull min ta sehmu biex din il holma isehh specjalment Kyle Portelli, Dean Vella u Sven Calleja u lil dawk kollha li ikoperaw maghhom.
Xoghol ghall-lezzjoni li jmiss (18/4/18) tal-Media Studies : Araw film (film, short film, programm min serje etc) u aghmlu lista ta': 1. Dawk l-affarijiet li joghgbuk fil-film 2. Dawlk l-affarijiet li ma joghgbuks fil-film 3. kif saf il-film Qisu li l-film ikun addattat ghall-eta taghkom. U tinsewx l-isem tal film
Encounter - Program is-Sibt 14 ta April
Il-Program - Encounter Il-Gimgha 13 ta April
il-Gimgha 13 u is-Sibt 14 ta' April sejrin l-Encounter orgaizzan mill-Malta Catholic Youth Network . Ghall-aktar dettalji ara l-link:

Grupp ra' żgħażagh minn 12il-sena li jgħaqqad l-aspett religjuż ma' dak soċjali. Youth group aged 12+ merging religious and social aspects of life

Ghalkemm fi kwarantina, il Gwardjan, Parti Pawl Galea ikompli bit-tizjin tac centru. Grazzi mill-qalb Gwardjan

Il-Kamra tal pre-teens s'Issa. Grazzi lil David Cini

Nhar-it-tnejn 6 ta April, ninghaqdu flimkien minn djarna!

[03/31/20]   Nitkellmu ghada 1/4? laqgha fuq Skype fil 5pm. Min irid jinghaqad maghna ghandu jaghmel chat request fuq skype account tieghi (Peter Gatt. Profile pic fergha tas-sigra taz-Znuber). Jien imbghad inzidu mal gp chat

Grazzi lil Komunita Frangiskana tal-parrocca taghna ghall-impenn li jwasslulna l quddies, l-ghasar u via sagra kulljum permess tal-live Stream. Nitolbu ghalihom.

[03/25/20]   hloqt group fuq l-account tieghi fl-iSkype. Ipruvaw fitxu Zghazagh Sacro Cuor Sliema u ghamlu request. Jekk ma jirnexxilkomx fitxu l-profile tieghi - Peter Gatt - picture huwa tal prinjol taz-znuber (close up ta sigra). Jekk tistghu aghmluha qabel nofsinhar.

I have created a group chat on Skype. Try making a request on Zghazagh Sacro Cuor - Sliema. If unsuccesfull make a requet on my personal account - Peter Gatt Profile picture - Aleppo pine pod (close up of a tree). try making request before 12 noon so I can work on in later.

[03/24/20]   Ghada 25/3 laqgha fuq Skype fil 5pm. Tomorrow skype meeting at 5pm

vaticannews.va

Pope announces extraordinary Urbi et Orbi blessing - Vatican News

Ghada ghall-laqgha tal-erbgha: SKYPE meeting halli nkunu aktar nies online. Il hin 5pm

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2020-03/pope-calls-for-christians-to-unite-in-prayer-for-end-to-pandemic.html

vaticannews.va At the Angelus on Sunday, Pope Francis invited all Christians to join together in praying the Our Father as a response to the Covid-19 pandemic.

Just 15 Minutes - Malta Catholic Youth Network

https://mcyn.org/just-15-minutes/?fbclid=IwAR2E-F-4FlZ6hpa7N7VLxrQMDNjUZRTLUZuzZ4mGuOwSvX9zIIGJefrVHUQ

mcyn.org 22nd March – Received my sight By Malta Catholic Youth Network21st March – Will be humbled By Malta Catholic Youth Network20th March – You shall love By Malta Catholic Youth Network19th March – Never be hungry By Malta Catholic Youth Network18th March – They comfort me By Malta Catholic Yo...

youcat.org

YOUCAT Daily | Growing in faith day by day.

https://www.youcat.org/daily?fbclid=IwAR32FfX_VG8IXe--x0bXzaMCuav-j_9o4pNxlQe9dNJIAQyBZlBdekZ9Xeo

youcat.org 5 minutes per day of the daily gospel, YOUCAT and DOCAT. After 3 years you will have read all the youth catechism and the social doctrine. Read now for free!

[03/18/20]   Laqgha llejla minn fuq il messenger fil 5.30pm.
Group chat today at 5.30pm for our weekly meeting

[03/17/20]   Laqgha - ghada fil-5.30pm (conference call). Ic centru MHUX ser jiftah fil 5pm.

Waqt li kulhadd kwarantina, is xoghol fil kamra tal pre teens ghadu ghaddej. Injam li qed jinzebagh u li ser izejhen il kamra tal pre teens

PC li ircevejt b donazzjoni ghal pre teens.

Quddiesa tas-6.30pm fuq l-internet. 150 online

skylinewebcams.com

Live Cam Sliema - Sanctuary of our Lady

We can keep in touch with our Franciscan Fathers and with each other through the Web Cam using the link below.

Monday to Friday: 8.15am Psalms
8.30am Holy Mass
5.30pm Via Sagra
6.00pm Holy Mass
Saturdays: 8.15am Psalms
8.30am Holy Mass
6.00pm Via Sagra
6.30pm Holy Mass
Sundays: 7.45am Psalms
8.00am Holy Mass
11.00am Holy Mass
6.00pm Via Sagra
6.30pm Holy Mass

https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/malta/malta/sliema/sacro-cuor-parish-church.html?fbclid=IwAR2b3RVzZt7MjC_60WfyQY7gogXkMR7N0SLKUkbgqVZvAgGwV_Snbd6D0UY

skylinewebcams.com Sliema, view of Sanctuary of our Lady of sacred Heart of Jesus

skylinewebcams.com

Live Cam Sliema - Sanctuary of our Lady

We can keep in touch with our Franciscan Fathers and with each other through the Web Cam using the link below.

Monday to Friday: 8.15am Psalms
8.30am Holy Mass
5.30pm Via Sagra
6.00pm Holy Mass
Saturdays: 8.15am Psalms
8.30am Holy Mass
6.00pm Via Sagra
6.30pm Holy Mass
Sundays: 7.45am Psalms
8.00am Holy Mass
11.00am Holy Mass
6.00pm Via Sagra
6.30pm Holy Mass
https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/malta/malta/sliema/sacro-cuor-parish-church.html?fbclid=IwAR2b3RVzZt7MjC_60WfyQY7gogXkMR7N0SLKUkbgqVZvAgGwV_Snbd6D0UY

skylinewebcams.com Sliema, view of Sanctuary of our Lady of sacred Heart of Jesus

KNISJA LI TILQA':

Punti li nixtiequ li tirriflettu fuqhom u tiktbu il-hsibijiet taghkom fuq din il-post.

Ifthu il-you tube link:
https://www.youtube.com/watch?v=iTCcJHtRgwM

1. Kemm ahna miftuhin li nilqghu lil dawk li f'ghajnejna ma jaqghux fil-brackets tal-knisja?
2. Min huma dawk li fil-Parrocca taghna forsi ghadna mhus qed nilhquhom?

[03/12/20]   Biex insegwu l-ordijiet motija mill-gvern centrali rigward it-timxija tal virus COVID-19, il-laqgha ta nhar l erbgha ser tithassar. Ic-centru mhux ser jiftah u ghalhekk hadd ma ghandu jmur hemm. Segwu ic chat fuq messanger u l facebook account taghna ghal aktar taghrif. Grazzi.

[03/11/20]   Illum, Laqgha fil 5:15pm nibdew. Fil-6 rehersals.

Araw il-post tas- 26 ta' Frar ghax ser niddiskutu il-mistoqsijiet imsemmija fil-post rigward "Knisja li Tisma"

mcusercontent.com

Ghal min interessah: Oportunity Knocks (OK project)

https://mcusercontent.com/8e03bf17fcc0f971b425f7aad/files/e53a7c6d-31cd-41a4-9bf6-fd6c798cce54/Circular_OK_Project.pdf

mcusercontent.com

youcat.org

YOUCAT Daily | Growing in faith day by day.

Nizzlu l-App minn din il-link:

https://www.youcat.org/daily

youcat.org 5 minutes per day of the daily gospel, YOUCAT and DOCAT. After 3 years you will have read all the youth catechism and the social doctrine. Read now for free!

Fuq ordnijiet motija mid Dipt tas-Sahha, din l-Attivita ser tigi posposta ghal gurnata ohra.

Illum waqt il laqgha mmexxija minn Fr Paul il-Kappillan

[03/04/20]   Laqgha illum 4/3
Kitarra fil 5pm
Laqgha 5.30pm
Rehersals 6.pm

Punti ghal diskussjoni nhar l-erbgha 11 ta' Marzu:

Knisja li tisma-

- Kemm/kif qed niddedikaw hin ma' Alla biex nisimghu dak li qed jghidilna ?
- Kemm ahna attenti naqraw is-sinjali ta zminijietna?
- Qedin verament naghrfu x'inhuma l-bzonnijiet tal_parruccjani taghna?
- X'tahsbu li hi l-ghajta u l-karba tal-poplu taghna?

Irriflettu u ppreparaw punti ghal kull mistoqsija biex niddiskunu.

Ghada, Ras-Ir-Randan. Ic-Centru Jiftah fil 5pm biex fil-5.10 nibdew bil-laqgha ghax wara mmorru l-funzjoni tas-6pm.

Tomorow is Ash Wednesday. We shall start our meeting at 5.10pm and the after we will proceed to church for the 6pm Ash Wednesday function

Fil-15 ta Frar saret l-Assembleja Parrokjali, li ghaliha kien hemm attendenza u partecipazzjoni sabiha. Pero, innutajna nuqqas serju ta' zghazagh- il-knisja t'ghada, li ppartecipaw.

Ghaldaqstant, f'dan ir-Randan ser niddiskutu l-4 topics maghzula, i.e.

-Knisja li Tisma'
-Knisja li tilqa'
-Knisja li Takkumpanja
-Knisja li Tohrog

Is-sehem taghkom jingabar f'dokument u nghadduh lill-kappillan biex jigu inkluz fil-working document ghall-pjan pastorali tal-parrocca

[02/18/20]   Niltaqghu ghada 19/2 ghall-laqgha. Kitarra m'hemmx pero.

L-erbgha, 12 ta' Frar. Laqgha fil-5.20 biex fis-6pm inkunu l-knisja ghall-quddies u wara laqgha mal-Vizitatur tal-Ordni Frangiskana Minuri li qed izur Malta bhala preparazzjoni ghal-Kapitlu Provincjlai.

Il-Kappillan, Fr Paul, avzani li ghad fadal xi postijiet ghall-mawra sa Medjugorje fl-ewwel gimgha ta' Awwissu 2020. Min hu interessat ghandu jikkuntatjah minnufih. Qalli li dik il-gimgha jiccelbbraw il-gimgha taz-zghazagh. N.B. Din l-attivita m'hix organizzata mal-Pre-Teens. Aktar dettalji issibuhom fil-poster anness. Fr Paul ser ikun id-direttur spiritwali ghal din iz-zjara

[02/05/20]   Il-Gimgha 7 ta' Jannar jahbat l-ewwel gimgha tax-xahar. Ikun hemm adorazzjoni wara l-quddies tas-6pm organizzata minn wahda mill-ghaqdiet tal-parrocca. Huwa mument fejn l-ghaqdiet pastorali fil-parrocca taghna jinghaqdu biex jitolbu flimkien. Inheggu l-membri biex min jista' jattendi.

[01/29/20]   Illum 29/1 kitarra fis-6pm.

Happy Birthday Matthias. 17 illum. God bless you

Moment ta' talb waqt il-laqgha ta l-erbgha.

-Nhar is-Sibt 25 ta Jannar sejrin naraw il-film Shazaam.

-Ghalhekk, ser niltaqghu ic-centru fis-6.30pm halli mmorru ta' Xbiex.

-Wara l-film ser ikun hemm hin socjali fejn ser ikun hemm pastizzi, pizza, soft drinks kafe, te' u hot chocolate ghal min irid. Kontribuzzjoni ta Euro2 ir-ras.

-Ser ikollna sorpriza......mhux wahda....imma tnejn....!!!

-Membri mhegga li jigu. Genituri li jixtiequ jigu jistghu ukoll.

Ser ikolli bzonn ismijiet u kemm gejjin sa NHAR IT-TNEJN 20 TA' JANNAR.....halli nibbookja. Postijiet limitati ghalhekk

Membri mhux akkumpanjati minn genituri/carers iridu jgibu l-consent pl. Tfal/ahwa taht il-11-il sena iridu jkunu akkumpanjati minn genitur/carer

[01/16/20]   Illum il birthday ta' Katrina. HAPPY BIRTHDAY. GOD BLESS YOU!

[01/16/20]   Minhabba l fatt li fil kamra isfel ghadu ghandek ix xoghol u m hemmx fejn jilghabu, hsibna illi l-erbgha li gej, jekk kull hadd igib item wiehed, ex pakkett crisps kbir , soft drink, cookies naghmlu riceviment zghir ghal min ikun hemm.

[01/15/20]   Illum 15/1 laqgha bhas-soltu. Nifthu fil 5pm u l-hsieb nibdghuh fil 5:20. Narawkom ;-)

[01/04/20]   Nhar l-Erbgha 8 ta Jannar 2020 nergghu ghan-normal. Nifthu ic-centru fil-5pm. Il-laqgha tibda fil-5.30pm biex sas-6pm max inkunu lesti. Nixtiequ narawkom kollha ghax ghandna sorpriza zghira ghal kull min jattendi😉

Illum waqt l-adorazzjoni animata miz-ZSC u l-abbatini

Lesti ghal illum!!

Aħna u ħerġin mic-Ċentru, wara l-party iltqajna ma' sitwazzjoni ta' qsim il-qalb. Ragel ta' 37 sena kellimna fuq l-esperjenza tieghu ta' kif spicca jorqod barra, imkecci min daru, b'ta' fuqu senduqu. Ipruvajna insibulu post fejn jorqod ghal lejla, imma ix-shelters kollha mimlija. Dan ir-ragel ghandu jerga jigi dalwaqt biex nghinuh, pero qabel telaqna talabna biex jekk ikollna xi hwejjeg li m'ghandniex bzonn inzommuhomlu.
Għaldqastant, min ghandu xi hwejjeg li jixtieq inehhi, ghandu jghaddihomna minnufih. Dan ir-ragel huwa twil xi 175cm u rqieq. Grazzi mill-Qalb

Il-Parti tal-Milied taż-ŻSC. Proset u grazzi lil min għen u kull min ġie. :-)

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Sliema?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


Centru Sant'Antnin. Triq San Gwann Battista
Sliema

Opening Hours

Wednesday 17:00 - 18:30
Other Religious Organizations in Sliema (show all)
HOLY TRINITY ANGLICAN CHURCH HOLY TRINITY ANGLICAN CHURCH
Rudolphe Street
Sliema, SLM 1273

News and information about Holy Trinity Anglican Church, Tas-Sliema, Malta

Jesus of Nazareth Church, Sliema, Malta Jesus of Nazareth Church, Sliema, Malta
Triq Ix-Xatt
Sliema, SLM3010

Jesus of Nazareth Church

Carmel Youths Malta Carmel Youths Malta
Triq It-Torri
Sliema

A youth group aimed at enhancing friendship, includes formation and mentoring in leading to the discovery of one's proper vocation in life.