Pre-Teens Youth Group

Grupp ra' żgħażagh minn 12il-sena li jgħaqqad l-aspett religjuż ma' dak soċjali. Youth group aged 12+ merging religious and social aspects of life

Ghaddna kemm ircevejna minghand il-kappillan Fr Paul Attard ghamara kwazi gdid li ircieva b'donazzjoni, fik ukoll permess minghand il-Gwardjan P.Pawl Galea biex niddekoraw il-kamra li nuzaw ghall-laqghat taghna. Il-pjan taghna hu li naghmlu l-kamra attrajenti ghaz-zghazagh taghna kif ukoll sikura.

Ghaldaqstant, f'Jannar ser jibda x-xoghol ta' tibjid. Pero qabel dan, hsibna lil naghmlu sistema elettirka gdida. Dan ifisser li jridu jinghaddu conduits u wires mill-gdid u neliminaw l-aniki, kif ukoll installazzjoni ta consumer unit, MCBs u salvavita gdida ghal din il-kamra. Dan ix-xoghol irid isir qabel ma s-sistema l-gdida titqabbad mas-suppy tac-centru.

Dan ix-xoghol irid isir binhar biex nahdmu fid-dawl tal-jum u ghaliex irid jintefa d-dawl tac-centru ghas-sigurta ta' min qed jahdem.

Ghalhekk jekk hemm xi hadd li jista' jati daqqa t'id biex jghin fit-thaffir ghall- conduits, kaxxi tal-plakkek u l-consumer unit, u jinghaddu l-wires jikkuntatjana fuq [email protected]
jew fuq messanger.

Ma dan il-messagg ghandkom issibu plan tal-kamra u tac-cirkwiti tad- dawl.

Grazzi mill-Qalb

[12/02/19]   Ghandi bzonn ismijiet ta min gej l erbgha l adorazzjoni halli norganizzaw trasport

Qalb tad-Deheb

Serata ghal familja u hbieb

Nhar L-Erbgħa 4 ta' Dicembru

- ser niltaqgħu fis-7pm ic-centru halli mmorru il-Kappella tal-Universita ghal ftit ħin ta' Adorazzjoni li ser tiħi organizzata mill MYCN tal-Kurja ta' Malta. Wara immorru nieħdu xi ħaga zgħira minn wieħel mill-restoranti li hemm barra l-universita'. Nipruvaw li nkunu lura tas-Sliema mad-9.00pm.

Min hu gej ihalli ismu ma din il-post halli nkunu nistgħu norganizzaw it-trasport. min mhux gej akkumpanjat minn adult għandu jimla u jgib il-consent form li hawn ma din il-post.

Inħeggukom tiktbu talba żgħira biex tinqara waqt l-adorazzjoni 😀

- rehersals tal-kiterra fil 5pm kif ukoll dawk li ser jiehdu sehem fil-play Qalb tad-deheb

[11/18/19]   Attivitatjiet Ghal zmiel il-milied:

it-tnejn 23 ta' Dicembru - Serata ghall-genituri. Gibu maghkom zijiet, nanniet, etc.

Il-Hadd 29 ta Dicembru - Disco party tal-Milied. Il-Membri gibu maghkom xi habib/a halli nkunu numru sabih.

[11/17/19]   Dakinhar tad-tahdita "X'Inhi l-Missjoni Tieghek" minn Ms Nancy Camilleri tal-MISSIO Malta, ingabret is-somma ta Euro50.51 li inghataw lil Ms Camilleri ghall-hidma tad-din l-ghaqda fil-missjoni. Grazzi mill-qalb!

Kif konna ħabbarna fil-facebook u l-Messenger, l-Erbgħa 6 ta'Novembru ser ikollna kelliem mistieden minn Missio Malta (https://missio.org.mt/about) - ara poster anness. Ser nipruvaw nibdew fil 5:15pm (nofs siegha qabel dak avzat) halli nlahhqu ma attivitajiet ohra li ghandna wara.

It-tema ta' din id-diskussjoni hija "X'Inhi il-missjoni tieghek" u appuntu ser tkun dwar il-Missjoni. Id-diskussjonni ser tkun abbinata ma xi logħob u ser isir ic-centru.
Għal kull attivita simili, lill-kelliema mistiedna ntuhom xi haġa zgħira ta' tifkira bħala apprezzament talli harġu mill-rutina tagħhom biex jakkomodawna u jkellmu liż-żgħażagħ tagħna. Dawn kienu jinxtraw mill-qalb mill-youth leaders tal-grupp. Din id-darba, pero, nixtiequ li il-membri taghna jikkontribuixxu, billi joffru Euro5 kull wiehed. Il-flus jinghataw lill-kelliema, u jmorru għall-Missio Malta biex jintuzaw għal wahda mill-missjoni li ghandhom f'160 pajjiz.

Il-flus ghandhom jinghataw lil Antoinette, Fr Clive jew lil Peter, sa mhux aktar tard minn nhar l-Erbgħa qabel il-laqgha, biex inkunu nistghu ngħadduhom lill-kelliema wara l-laqgħa.

Għaldaqstant, inħeġġu lil membri biex jattendu u jikkontribwixxu mill-qalb.

[10/27/19]   Milied 2019. Seŕ titellgha play bejn il preteens u abbatini. Inheggu lil kull min hu interest li jiehu sehem biex ghidilha sat tlieta li gej. L erbgha jitqassmùl partjiet. Rehersals l erbgha wara l laqhha u jizdiedu f'dicembŕu. Parti tinghata lil kulhadd. Il play issir lejliet il milied.

Attivita ohra Abbatini u Zghazagh Sacro Cuor . Quddiesa u football ma' abbatini parrocca Sta Venera

Ghal kull min ircieva pakkett zerriegha tal-harrub fil-festa ta San Frangisk il-hadd li ghadda:
izirghawhom u Sena ohra gibuhom maghkom ghall-festa ta San frangisk biex nghadduhom lil G10T halli jithawwlu. Ma din il-post ghandkom issibu l-instruzzjonijiet kif tizirghu u tindukraw. Tista tuzaw kartun tal-halib tal 1L mimlija bil compost jew hamrija kif jidher fir-ritratti (is-sigra li hemm fir-ritratt m'hix harruba)

L-Attivita' Li Jmiss - Forthcoming Activity entitled " What is your mission?" on Wednesday 6th November 2019:

[10/16/19]   Ghal min gej nhar il-Gimgha Santa Venera. Fil-5.15 niltaqghu hdejn is-Savoy bus stop. Importanti li l-abbatini jaddu ghal-libsa taghhom u jigu ghaliha mil-kunvent (triq il-Karmnu).
Grazzi

[10/14/19]   Gejna mistiedna mil-abbatini tal-parrocca ta' Santa Venera biex nhar il-Gimgha 19 ta' Ottubru ninghaqdu maghhom ghal quddiesa tas-6.30pm f'l-istess parrocca, u wara issir loghoba football bejn l-abbatini u il preteens taghna u l-abbatini taghhom.
Kull min gej ihalli ismu hawn taht f'din il-post biex naraw kemm se nkunu.

TLUQ ; 5.20pm minn St James Street (ex Savoy Bus terminus)

Grazzi.

Laqgha interessanti dwar it-Terz Ordni Frangiskana OFS minn Peter u Pauline Darmanin ofm.

https://www.ofm.org/about/ofs-youfra/

Pre-Teens Youth Group's cover photo

Harga 061019 Kennedy Grove

Harga 061019 Kennedy Grove

Photos from Pre-Teens Youth Group's post

Gall ikel

Kennedy Grove. Gurnata sabieha.

Nhar il-Hadd 13 ta' Ottubru.....narawkom

San Frangisk, 13/10 quddiesa tad 11.00am. Nina ( Anne Marie Gatt ), Matthias Gatt, Kirsten pace ( Louiselle Pace ), mikiel Gatt, Matthias Pollidano ( Rudolph Polidano ), Andrea , Tiziana L ( Antoinette Laferla ) ser jaqraw il-poezija mehmuza ma din il-mail u kif jidher. Fra Lorrie Zerafa Ofm pl itfa fuq il fb ta' l-abbatini

ISSA KKONFERMATA. Nhar il-Hadd ser immorru Kennedy Grove u nieklu ghand il-Melita gardens. Ntilqu wara l-quddiesa tad-9.30am u nkunu lura ghal habta tal-5.pm. Consent form ghal min mhux ser ikun akkumpanjat minn adult (genitur/carer).Gibu flus ghal tal-Linja u ghall-ikel, u ballun jew/u loghob iehor ghal fuq il-haxix. Ser niprova nibghat il-menu bil-messenger jew e-mail. Risposta sal-gimgha 4/10 halli nirriserva mejda, billi thalluli comment fuq din il-post ta' kemm ser tkunu

[09/29/19]   L-Irtir if-Rabat li kien ippjanat ghal nhar il-Hadd 6 ta Ottubru gie pospost ghal nhar il-Hadd 10 ta' Novembru minhabba problemi logistici.

IMMA minflok xorta wahda ser nohorgu flimkien wara l-quddiesa tad-9.30am u l-presentazzjoni. Dettalji aktar tard din il-gimgha

Nhar il-Hadd 6 ta' Ottubru, ser jintwera fil-knisja il-filmat li konna hdimna s-sena l-ohra, i.e. Ziffa. Dan ser isir waqt il-quddiesa tad 9.30am. Wara l-Quddiesa ser jitqassmu c-certificati.
Ghaldaqstant, kull min hadem f'din il-produzzjoni huwa mistieden jattendi ghal din il-quddiesa u l-presentazzjoni ta' wara.

Rehersal taz-zifna ghal nhar San Frangisk (13/10/19). Rehersals nhar l-erbgha wara l laqgha

Sejha Frangiskana. Illum kellna tahdita minn Fr Walter Vassallo dwar is Sejha Frangiskana tieghu personal u l-vokazzjoni sacerdotali. Tahdita li qajmet interests mill-membri tant li il laqgha damet iktar milli kien ipjanat

Nhar il-Hadd 6 ta' Ottubru sejrin il-Kunvent tar-Rabat ghall-irtir ta' kull sena. Niltaqghu ghall-quddies tad-9.30pm, is-Sacro Cuor u wara naqbdu l-private u mmorru r-Rabat. Ser ikolna tahdita, wahsa ghall-membri tal Pre-Teens u ohra separata ghall-kandidati li ser jaghmlu l-grizma din is-sena. Wara jkollna Adorazzjoni u wara immorru nimxu l-akwati tar-Rabat/mdina u nieklu xi haga barra. Dettalji Aktar il-qudiem. il-Konsent ghandkom issibuha hawn ma dan il-messagg.

[09/25/19]   Illum niltaqghu ic-centru fejn se jigi ikellimna Patri Walter Vassallo fuq l-esperjenza frangiskana tieghu. Narawkom!

[09/20/19]   UPDATED:

Zommu dawn il-granet free:

6 ta' Ottubru- Quddiesa tad-9.30am, prezentazzjoni u wara Irtir ir-Rabat

13 ta' Ottubru, Quddies tad-9.30 Festa ta S. Frangisk. Quddies bis-sehem taz-ZSC u l-abbatini

18 ta' Ottubru ; Quddiesa tas 6.30 mal-grupp taz-zghazagh ta Sta Venera

20 ta' Ottubru filghaxija. Immorru naraw il-Play Demm il-Parrukkier - is-Selizjani

17 ta' Novembru - Grizma Quddiesa 9.30am (min jista' jigi)

[09/18/19]   Min Jonqsu jgib xi preserves ghall-lotterija ghall-pastanight ta' nhar is Sibt 21 ta Settembru, pls huduhom ghad Antoinette sa nhar il-gimgha f'nofsinhar halli nippakjawhom.

[09/18/19]   Zommu dawn il-granet free:

6 ta' Ottubru- Quddiesa tad-9.30am, prezentazzjoni u wara Irtir ir-Rabat

13 ta' Ottubru, Quddies tad-9.30 Festa ta S. Frangisk. Quddies bis-sehem taz-ZSC u l-abbatini

17 ta' Novembru - Grizma Quddiesa 9.30am (min jista' jigi)

[09/17/19]   Ghall-laqgha ta' ghada tinsewx iggibu Xi pakketti/preserves tal-ikel ghall-hamper tas-Sibt

Mument sabih iehor mil-laqgha taghna illejla.

Lejla mil-isbah ghal preteens u l-abbatini tal-parrocca. Il-laqgha taghna bdiet b'adorazzjoni fil-kappella tal-kunvent u komplejna b'pizza night fic-centru parrokjali. #familjawahda #sacrocuorsliema

[09/11/19]   AVVIZ IMPORTANTI: GIE DECIZ ILLI ILLEJLA L ATTIVITA SER ISSIR IC-CENTRU U MHUX HDEJN IL BAHAR MINHABBA L INSTABILITA TAT-TEMP. L IKEL ORDNAT U KOLLOX LEST. NILTAQGHU FIL 5PM IC CENTRU

Din hija probabilment l-ahhar attivita socjali ghas-sajf ;-( !!

-Nhar l-erbgha 11 ta' Settembru
-niltaqghu fil 5.00pm
- post - taht il-Kunvent tal-Karmelitani, l-Exiles
- Attivita' - Pizza Hdejn il-Bahar
- Prezz Euro 5 u jinkludi
-Pizza (aghzlu bejn- Pizza biz-zebbug, Pizza biz-zalzett u bajd, u pizza bit-tigieg). Min irid second helping jzid Euro2 mal-prezz
- soft drinks

Gibu maghkom il-malji u xugaman kif ukoll tazzi platti u pozati mhux disposable

Min jixtieq jigi kemm inizzel ismu f' kumment ma din il-post, kemm ser tkunu u x'pizza tridu, sa mhux aktar tard minn nofsinhar ta' nhar it-tnejn 8/9/19

Bhas-soltu, min mhux ser ikun akkumpanjat minn genitur/1/carer ghandu jimla l-consent iffirmata mill-genitur/carer u jgiba mieghu.

MINHABBA CIRKUSTANZI LI NQALGHU DIN IL GIMGHA, DIN L ATTIVITA GIET IKKANCELLATA. INHABBRULKOM AKTAR TARD X SER JIGRI L GIMGHA DIEHLA

Nhar l-Erbgha immorru l-bahar. Ser ikollna Pizza, soft drinks u deserta. Min hu interessat li jigi, jghidilna kemm ser tkunu. It-tip ta' pizza inhabbruhom aktar tard halli tkunu tistghu tghazlu. Bhas-soltu, min mhux akkumpanjat mill-genituri/carers ghandu jimla l-konsent, tigi iffirmata mill-carer jew miz-ZEWG genituri, u jgibuha maghhom. Min ikollu xi difficulta ghandu jkellem lil Youth Leaders/Direttur Spiritwali. Prezz jithabbar aktar tard ukoll. Gibu maghkom xugaman tal-bahar u pozati, tazzi u platti mhux disposable.

[08/28/19]   Ghal Pasta night tal-21ta' Settembru, qed nipruvaw naghmlu zewg hampers xirjiet. Ghaldaqsrant, kill membri huwa mistieden igib Xi preserve jew packet ta l ikel. Pl araw li il prodott ma jkunx jenhtiex li jigi merfugh fil fridge, u li ma jkunx skadut jew wasal biex. Nibdew nigbruhom mill llejla waqt il laqgha taz ZSC(preteens)

[08/27/19]   Laqgha ic-centru ghada 28/8. Nifthu fil-5pm. Narawkom!

[08/16/19]   Kemm infakkarkom illi Nhar l-Erbgha 21/8 ser inkunu Kemuna. Ghaldaqstant ic-centru mhux ser jiftah ghall-laqgha ta kull nhar ta Erbgha.

Proset tal-attivita' tal-bierah u grazzi lil kullmin attenda! Kienet serata ohra sabiha flimkien. #preteens#abbatini#sacrocuorsliema

Is-Sorpriza ta' dalghodu waqt il-quddiesa tad-9.30am, feature qasir dwar il-live-in f'Ghawdex. Ara l-feature fuq "videos" . Ser jittella wkoll fuq il fb ta' l-abbatini

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Sliema?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


Centru Sant'Antnin. Triq San Gwann Battista
Sliema

Opening Hours

Wednesday 17:00 - 18:30
Other Religious Organizations in Sliema (show all)
Srpska Pravoslavna Crkva Malta Srpska Pravoslavna Crkva Malta
81 Triq Nicolo Isouard
Sliema, SLM1540

Званична страница Српске Православне Цркве на Малти.

Jesus of Nazareth Church, Sliema, Malta Jesus of Nazareth Church, Sliema, Malta
Triq Ix-Xatt
Sliema, SLM3010

Jesus of Nazareth Church

Carmel Youths Malta Carmel Youths Malta
Triq It-Torri
Sliema

A youth group aimed at enhancing friendship, includes formation and mentoring in leading to the discovery of one's proper vocation in life.

HOLY TRINITY ANGLICAN CHURCH HOLY TRINITY ANGLICAN CHURCH
Rudolphe Street
Sliema, SLM 1273

News and information about Holy Trinity Anglican Church, Tas-Sliema, Malta