Parrocca Santa Lucija Malta

Situated in the Southern Harbour District area. Blessed on the 4th of June 1972 by Archbishop Gonzi and consecrated 4th June 1992 by Archbishop Mercieca.

Illum l-Erbgħa tal-irmied, nibdew il-mixja tagħna tar-Randan li twassalna għal mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù Kristu. Illum hu jum ta' sawm u astinenza għal min għandu minn 18-il sena sa 60 sittin, esklużi l-morda.

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru quddiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smewwiet.

Mela meta tagħmel karità, tmurx iddoqq it-trombi quddiemek, kif jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor fis-sinagogi u fit-triqat, biex in-nies tfaħħarhom. Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta tagħmel karità, idek ix-xellugija m’għandhiex tkun taf x’inhi tagħmel il-leminija, biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħbi, u Missierek, li jara dak li hu moħbi, iroddlok hu.

U meta titolbu, tkunux bħal dawk ta’ wiċċ b’ieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bilwieqfa fis-sinagogi u f’salib it-toroq, biex jidhru quddiem in-nies. Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta’ ġewwa, agħlaq il-bieb warajk, u itlob lil Missierek li hu fil-moħbi; u Missierek, li jara dak li hu fil-moħbi, iroddlok hu.

Meta ssumu, tqarrsux wiċċkom, bħalma jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor, għax dawn ikerrhu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta tkun sajjem, idlek xagħrek u aħsel wiċċek, biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem Missierek li hu fil-moħbi; u Missierek, li jara dak li hu fil-moħbi, iroddlok hu”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

youtube.com

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020

Illum infakkru lil Beata Maria Adeodata Pisani (1806 - 1855)

O Alla, Sultan tas-sema u tal-art, agħti lilna li qed nagħtu ġieħ lill-Beata Marija Adeodata Pisani l-grazzja li niżirgħu, nrawwmu u naqtgħu fjuri ta’ virtujiet nsara biex noffruhomlok bħala rigal, sakemm naslu biex nidħlu fil-ġnien ta’ dejjem. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

newsbook.com.mt

Il-Papa u l-Arċisqof f’kelma bejn tnejn - Newsbook

newsbook.com.mt Il-Papa Franġisku u l-Arċisqof Charles Scicluna maqbuda minn fotografu waqt kelma bejn tnejn x’aktarx fil-Bażilika ta’ San Nikola f’Bari l-Italja.

knisja.mt

Direttivi dwar it-Tqarbin

knisja.mt Direttivi għall-Ħarsien tas-saħħa lir-reverendi arċiprieti, kappillani, retturi ta’ knejjes u superjuri reliġjużi Kif nafu lkoll, bħalissa ma’ diversi pajjiżi qed tixtered ħafna l-Coronavirus (COVID-19). Bħala miżura ta’ prekawzjoni u biex jiġi evitat kemm jista’ jkun il-periklu...

Is-Seba’ Ħadd ta' żmien matul is-sena
Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 5, 38-48)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Smajtu xi ntqal: “Għajn b’għajn u sinna b’sinna”. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux; anzi jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta’ ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll; u lil min ikun irid itellgħek il-qorti u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar. U jekk xi ħadd iġagħlek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Agħti lil min jitolbok u ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef mingħandek.

Smajtu xi ntqal: “Ħobb lil għajrek, u obgħod lill-għadu tiegħek”. Imma jiena ngħidilkom: Ħobbu lill-għedewwa tagħkom, u itolbu għal dawk li jippersegwitawkom, biex tkunu wlied Missierkom li hu fis-smewwiet; għax hu jtalla’ x-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex.

Għax jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jistħoqqilkom? Mhux il-pubblikani wkoll jagħmluh dan? U jekk issellmu lil ħutkom biss, xi tkunu tagħmlu żejjed? Mhux il-pagani wkoll jagħmluh dan? Kunu mela perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-smewwiet”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Avviżi mill-24 ta’ Frar sal-1 ta’ Marzu 2020
• Inkomplu biż-żjajjar u tberik tal-familji. Kulħadd jirċievi nota d-dar meta jkun imissu.
• Il-Ġimgħa 28 ta’ Frar: Block D u djar fi Triq il-Margeriti.

• It-Tlieta 25 ta’ Frar: Fis-6.30pm laqgħa għall-adolexxenti minn 12+.
• Fis-7.15pm: Laqgħa tal-Grupp Karizmatiku fis-sala parrokkjali.

• L-Erbgħa 26 ta’ Frar- Ras ir-Randan. Jum ta’ sawm u astinenza. Fil-quddies kollu jsir it-tqegħid tal-irmied fuq l-irjus tan-nies.

• Il-Ħamis 27 ta’ Frar: Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tat-8.30am
• Fid-9.00am laqgħa tal-Legion Of Mary,
• Fis-7.00pm: Laqgħa ta’ formazzjioni spiritwali u pastorali minn Fr. Tony Calleja sj.

• Il-Ġimgħa 28 ta’ Frar: Fit-3.00pm tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina fil-Kappella tal-Adorazzjoni.
• Fis-6.00pm Via Sagra fil-knisja. Matul ir-randan se tibqa ssir il-Via Sagra kull nhar ta’ Ġimgħa.

Inħejju ruħna għar-Randan

Angelic Voices

Sejħa għat-tfal u adolexxenti bniet

We are recruiting! Calling all girls who are 7 years and older and have a passion for singing to join our choir! We are preparing for another fun and busy year! 🤩🎼

The choir meets every Friday from 6:30-7:30pm at Santa Lucija Parish Hall. Contact us on our page for more information.

knisja.mt

Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku - Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

knisja.mt https://youtu.be/fM6PMkV2juk Għeżież, Huwa b’ferħ kbir li lqajna l-aħbar li l-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku se jżur Malta fil-31 ta’ Mejju 2020, nhar Għid il-Ħamsin. Meta f’Jannar li għadda kien qed jagħmel ir-riflessjoni tiegħu fuq is-silta mill-Atti tal-Appostli, li titkellem ...

It-tfal dalgħodu ġabu magħhom it-tpinġijiet u x-xogħol tagħhom u ħadu sehem fil-quddiesa li qed issir għall-familji kull nhar ta' Ħadd fid-9.00am.

Is-sitt Ħadd ta' matul is-sena
Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 5, 17-37)

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Xejn taħsbu li ġejt inwaqqa’ l-Liġi jew il-Profeti; jiena ma ġejtx biex inwaqqagħhom, iżda biex inwassalhom għall-milja tagħhom. Tassew ngħidilkom, li sa ma jkunu għaddew is-sema u l-art anqas l-iżgħar ittra jew tikka waħda mil-Liġi ma titneħħa sa ma jkun seħħ kollox. Jekk mela xi ħadd iġib fix-xejn wieħed mill-iżgħar minn dawn il-kmandamenti u jgħallem lin-nies biex jagħmlu l-istess, dan jissejjaħ
l-iżgħar fis-Saltna tas-Smewwiet. Imma min iħarishom u jgħallimhom, dan kbir jissejjaħ fis-Saltna tas-Smewwiet. Ngħidilkom li, jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna aħjar minn dik tal-kittieba u l-Fariżej, ma tidħlux fis-Saltna tas-Smewwiet.

Smajtu xi ntqal lin-nies ta’ dari: “La toqtolx. Jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna”. Imma jiena ngħidilkom li l-kundanna tistħoqq ukoll lil min jinkorla għal ħuh. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħuh jgħidlu: “Ġifa,” ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju; u jekk jgħidlu: “Iblah,” ikun ħaqqu n-nar tal-infern.

Mela jekk tkun qiegħed ittalla’ l-offerta tiegħek fuq l-artal u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma’ ħuk, u mbagħad ejja talla’ l-offerta tiegħek.

Lil min ikun se jtellgħek il-qorti ħudu bil-kelma t-tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq, li ma jmurx jagħtik f’idejn l-imħallef, u l-imħallef f’idejn l-għassies, u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek, minn hemm ġew ma toħroġx qabel ma tkun ħallast l-aħħar tliet ħabbiet.

Smajtu xi ntqal: “La tagħmilx adulterju”. Imma jiena ngħidilkom li kull min iħares lejn mara biex jixtieqha jkun ġa għamel adulterju magħha f’qalbu. Jekk għajnek il-leminija hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqlagħha barra u armiha ’l bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jinxteħet fl-infern. U jekk idek il-leminija hi għalik okkażjoni ta’ dnub, aqtagħha barra u armiha ’l bogħod minnek, għax aktar ikun jaqbillek jekk tintiliflek biċċa waħda minn ġismek milli ġismek kollu jmur fl-infern.

Intqal ukoll: “Min jibgħat lil martu jkollu jagħtiha l-kitba tad-divorzju”. Imma jiena ngħidilkom li kull min jibgħat lil martu barra l-każ ta’ żwieġ ħażin, iwaqqagħha l-adulterju; u min jiżżewweġ waħda mibgħuta minn ħaddieħor jagħmel adulterju.

Smajtu wkoll xi ntqal lin-nies ta’ dari: “Tonqosx mill-wegħda li ħlift imma rodd lill-Mulej il-wegħdiet li ħliftlu”. Imma jiena ngħidilkom biex ma taħilfu xejn, u la bis-sema, għax hu t-tron ta’ Alla, u la bl-art, għax fuqha jserraħ riġlejh, u lanqas b’Ġerusalemm, għaliex hija l-Belt tas-Sultan il-kbir. U lanqas b’rasek ma għandek taħlef, għaliex inti anqas biss xagħra waħda ma għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħa jkun id-diskors tagħkom: “iva, iva”; “le, le”; kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-Ħażin”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Avviżi mis-17 sat-23 ta’ Frar 2020
• Inkomplu biż-żjajjar u t-tberik tal-familji. Kulħadd jircievi nota meta jkun imissu. It-tberik jibda fl-4.15pm.
• It-Tnejn 17 ta’ Frar: Block R Doors A u B u Block S.
• Il-Ġimgħa 21 ta’ Frar: Block U Doors A u B u Block V.

• It-Tlieta 18 ta’ Frar: Fis-7.15pm laqgħa tal-Grupp Karizmatiku fis-sala parrokkjali.

• Il-Ħamis 20 ta’ Frar: Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tat-8.30am.
• Fid-9.00am: Laqgħa tal-Legion Of Mary.

• Il-Ġimgħa 21 ta’ Frar: Tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina fil-Kappella tal-Adorazzjoni.
• Fis-7.30pm: Pasta Nigħt fis-sala parrokkjali. Booking mis-sagristija. Aktar dettalji fuq in-notice board.

• Minħabba iż-żjara tal-Papa Franġisku l-Griżma tal-Isqof ser issir nhar is-Sibt 30 ta’ Mejju fil-quddiesa tas-6.30pm.

Tqarbina tax-Xewqa
Ġesu, jiena nemmen, li Int tinsab tabilħaqq fis-sagrament ta’ l-Ewkaristija.
Inħobbok fuq kollox u rrid nitqarben. Minħabba li bħalissa, ma nistax nilqgħek ġewwa fija, taħt ix-xbieha tal-ħobż, għallinqas ejja fija bix-xewqa.
Tħallini qatt nitbiegħed Minnek.
Irrid inħobbok.
Ammen.

AVVIŻ IMPORTANTI

[02/12/20]   Minħabba ż-żjara ta' Papa Franġisku f'Malta l-jum tal-Griżma tal-Isqof fil-knisja tagħna nbidel għas-Sibt 30 ta' Mejju fis-6.30pm

Illum 11 ta' Frar Infakkru l-ewwel dehra tal-Madonna f'Lourdes lil Santa Bernadette Soubirous.

🇲🇹 O Alla ħanin, ieqaf magħna, bnedmin dgħajfa, biex, aħna u nagħmlu t-tifkira tal-Verġni bla tebgħa, Omm Alla, Marija, bl-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu minn ħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien ma’ l-Ispirtu s-Santu, Alla, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

Archdiocese of Malta

Vlogg tal-Arċisqof Charles J. Scicluna mill-grotta ta' San Pawl, ir-Rabat, dwar il-Vjaġġ Appostoliku tal-Papa Franġisku f'Malta.

Ix-xogħlijiet li ġabu t-tfal illum waqt il-quddiesa tal-familja. Prosit lil kulħadd. Niltaqghu għada wkoll fid-9.00am.

10 ta’ Frar
Solennità tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl

Qari II
Il-Maltin ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħala.
Atti 28, 1-6

Qari mill-Atti tal-Appostli.

Meta ħlisna mill-għarqa,
sirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta.
In-nies tagħha ġiebu ruħhom magħna
bi ħlewwa li ma bħalha.
Laqgħuna tajjeb lilna lkoll u qabbdulna ħuġġieġa,
għax kienet bdiet nieżla x-xita u kien il-bard.
Mela Pawlu qabad qabda zkuk niexfa
u tefagħhom fin-nar.
Fiz-zkuk kien hemm lifgħa li, malli ħasset is-sħana,
ħarġet u qabdet ma’ id Pawlu.
In-nies tal-gżira, kif raw il-lifgħa mdendla ma’ idu,
bdew jgħidu wieħed lil ieħor:
“Dan ir-raġel żgur xi qattiel,
għax għad li ħelisha mill-baħar,
il-Ġustizzja ma ħallitux jgħix!”.
Imma hu farfar il-lifgħa ġon-nar u ma ġralu xejn.
Huma stennew li se jarawh jintefaħ
jew jaqa’ u jmut f’daqqa.
Wara li damu jistennew ħafna
u raw li ma ġralu ebda deni,
biddlu l-ħsieb u bdew jgħidu li kien xi alla.

F’dawk l-inħawi
kien hemm l-oqsma tal-prinċep tal-gżira,
li kien jismu Publju.
Dan laqagħna
u bil-qalb kollha żammna għandu tlitt ijiem.

Missier Publju inzerta mixħut,
marid bid-deni u d-disenterija.
Pawlu daħal ħdejh,
għamel talba,
qiegħed idejh fuqu u fejjqu.

Wara dan, imbagħad,
bdew ukoll jersqu għandu l-morda l-oħra tal-gżira,
u hu fejjaqhom.
Urewna ġieħ kbir,
u meta ġejna biex nitilqu,
għabbew fuq il-ġifen
kulma konna neħtieġu.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

newsbook.com.mt

Il-Papa mistenni jżur Malta - Newsbook

Il-poplu Malti Nisrani jistenna bil-ħerqa l-qdusija tiegħu Papa Franġisku.

newsbook.com.mt Iż-żjara se sseħħ possibilment qabel is-sajf u l-programm taż-żjara se jinkludi waqfiet kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex

tvm.com.mt

ESKLUSSIVA: Il-Papa Franġisku ser iżur Malta - TVM

tvm.com.mt Il-Papa Franġisku mistenni jżur Malta fix-xhur li ġejjin. Sorsi ta’ TVM fil-Vatikan qalu li fl-aħħar jiem is-Santa Sede infurmat lill-ogħla awtoritajiet tal-Gvern u l-Knisja f’Malta li diversi stediniet li saru...

Mt 5, 13-16
Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta’, biex jerġa’ jieħu t-togħma? Ma jibqa’ tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies.

Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixegħlu l-musbieħ u jqegħduh taħt is-siegħ, iżda fuq l-imnara, u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin, biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Avviżi mill-10 sas-16 ta’ Frar 2020
• Inkomplu miż-żjajjar u t-tberik tal-familji. Kulħadd jirċievi nota d-dar meta jkun imissu.
• Il-Ġimgħa 14 ta’ Frar: Blocks 0, P, Q, T.

• It-Tnejn 10 ta’ Frar: Is-Solennita’ tal-Appostlu Missierna San Pawl. Obbligu tal-quddies. Għalhekk il-quddies ikun bħal tal-Ħadd: Fis-7.00am, d-9.00am, il-11.00am u fis-6.30pm.
• Fis-7.10pm: Issir il-laqgħa tal-Kelma tal-Ħajja mill-Moviment tal-Fokolari. Kulħadd mistieden.

• It-Tlieta 11 ta’ Frar: Coffee Morning fis-sala parrokkjali wara l-quddiesa tat-8.30am. Min jixtieq jiġi jikteb ismu fis-sagristija.
• Tifkira ta- ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes. Għall-okazżjoni tal-Jum Dinji tal-Morda , l-għaqda Maltija għat-trasport tal-morda f’Lourdes ser tagħmel quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Mons Joseph Galea Curmi, nhar it-Tlieta 11 ta’ Frar fl-10.00am fis-Santwarju ta’ Santa Tereża tal-Bambin Gesu’, B’Kara.
• Il-bniet tal-Griżma għandhom il-qrar fil-klassi.

• l-Ħamis 13 ta’ Frar: Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tat-8.30am.
• Fid-9.00am: Laqgħa tal-Legion Of Mary.
• Fis7.00pm: Laqgħa ta’ formazzjoni spiritwali u pastorali minn Fr. Tony Calleja sj. Kulħadd mistieden.

• Il-Ġimgħa 14 ta’ Frar: Fit-3.00pm tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina fil-Kappella tal-Adorazzjoni.

L-għodwa t-tajba lil kulħadd

Ix-xogħlijiet li ġabu t-tfal illum il-Ħadd 2 ta' Frar. Inħeġġu lill-ġenituri biex iġibu lit-tfal għal quddiesa tad-9.00am kull nhar ta' Ħadd u l-festi.

Fil-quddiesa tad-9.00am illum tbierku x-xemgħat biex tiġi mfakkra l-festa tal-Kandlora.

Il-Ħadd 2 ta’ Frar
Solennità tal-Preżentazzjoni tal-Mulej

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (Lq 2, 22-40)
Wara li għalqilhom iż-żmien
għall-purifikazzjoni tagħhom
skont il-Liġi ta’ Mosè, Marija u Ġużeppi ħadu lil Ġesù Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej,
kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li 'kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’ u biex joffru b’sagrifiċċju ‘par gamiem jew żewġ bċieċen,’ kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.

F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb, li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu.

L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu
li ma kienx se jara l-mewt
qabel ma jara l-Messija tal-Mulej.
Mar mela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu, u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi, huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:
“Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem, skond kelmtek, għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha, dawl biex idawwal il-ġnus, u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael”.

Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.
Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija:
“Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Iżrael;
se jkun sinjal li jmeruh, – u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! –
biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna”.

Kien hemm ukoll waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta’ Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien;
wara xbubitha kienet għamlet seba’ snin miżżewwġa,
u mbagħad romlot. Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena
ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb.

Dak il-ħin stess waslet, u bdiet trodd ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu jistennew
il-fidwa ta’ Ġerusalemm.
Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-Liġi tal-Mulej
reġgħu lura lejn il-Galilija
fil-belt tagħhom ta’ Nazaret.
U t-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli bl-għerf.
U l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu.

Ħinijiet tal-Quddies:

Is-Sibt fis-6.30pm; Il-Ħadd fis-7.00am, fid-9.00am, fil-11.00am u fis-6.30pm

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Santa Lucia?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Santa Lucia
SLC 1450
Other Santa Lucia places of worship (show all)
Dolce santa lucija Dolce santa lucija
Shop 10/12 Triq Ines Soler
Santa Lucia

We are in INES SOLER STREET SANTA LUCIJA.(hdejn il-bandli wara il-knisja)