Parrocca Santa Lucija Malta

Situated in the Southern Harbour District area. Blessed on the 4th of June 1972 by Archbishop Gonzi and consecrated 4th June 1992 by Archbishop Mercieca.

Il-Parroċċa tagħna toffri €3600 li nġabru waqt il-quddies f'dawn il-jumejn lid-Dar tal-Providenza. Grazzi lil kulħadd f'isem l-anġli ta' din id-dar li hi t-teżor tal-Knisja Maltija.

Charles Galea

Is-sliem Għalik Sultana tal-paċi

This musical piece is scored for a choir and is intended to be performed in a large hall or church to consume and benefit of the reverberation of that ambience. It is intended primarily to be performed as a piece in itself, as an acclaim and salute to the Virgin Mary, but it can also be exercised in a liturgical context in the Roman Catholic Church since it is composed on the words in Latin of the Salve Regina. The lyrics were composed during the middle ages and are regarded as anonymous by most scholars and musicologists.

Musically, this work is composed in the traditional idiom, blended with more modern rhythmical organization. There are three main important parts that the composer ventured to highlight, the opening, the middle part (Advocata Nostra) and the coda of the piece. Harmonically, it is configured conventionally within the rules of a five-part composition for voices (SATBB). The structure of the tonality is flavored by a frequent change in the key. The modulations take place with the pivot chord system, chromatic move, two dominants progression and with the use of Augmented sixths and borrowed chords. The timbre and tonality are used according to the composer’s take on the meaning of the word in the context of the prayer and the intention of what sensation and sentiment the composer proposes to depict. Sometimes a sour perception needs to be addressed by an Augmented sixth, resolved, and on the other hand, in the cadences, a more aimable and warmed progression is used with perfect, imperfect and interrupted cadences. This structure allows for the more audacious musical language blending with the traditional idiom while keeping the Maltese liturgical contest.

1 ta’ Jannar
Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla Marija u Jum il-paċi

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (Lq 2, 16-21)

F’dak iż-żmien, ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u lil Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kulma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.

Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

knisja.mt

Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija dwar il-mewt tal-Kardinal Prospero Grech OSA

knisja.mt L-Emminenza Tieghu l-Kardinal Prospero Grech OSA L-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex isellmu l-memorja tal-Kardinal Prospero Grech - reliġjużgħaref u dħuli, b’sens kbir ta’ umoriżmu u ta’ umanità. L-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Isqof Mario Grech u l-Isqof Joseph Galea-Curmi jwasslu l-ko...

Il-Knisja titfet esponent u hassieb importanti llum fil-waqt li l-Kardinal Prospero Grech mar lura għand il-Hallieq. Grazzi Eminenza, il-Mulej Ġesù jagħtik il-premju li ħdimt tant għalih.

"A heartfelt tribute to the memory of His Eminence Prospero Cardinal Grech OSA, who was called to the House of the Father on 30 December 2019. Our condolences to his relatives and to his confrères of the Augustinian Order. Requiescat in pace! " Archishop Charles J. Scicluna

newsbook.com.mt

"Ieqfu użaw il-mowbajl, u tkellmu ma' familtkom" - il-Papa - Newsbook

newsbook.com.mt Il-Papa Franġisku avża kemm hu mportanti li waqt l-ikel, il-familji jkellmu lil xulxin flok jużaw il-mowbajl. Huwa semma' lil Ġesù, Marija u Gużeppi bħala eżempju għall-familji.

Avviżi mit-30 ta’ Diċembru 2019 sal-5 ta’ Jannar 2020
• It-Tlieta 31 ta’ Diċembru 2019: Il-quddiesa tas-6.30pm tkun bil-kant tat-Te Deum bħala ringrazzjament lil Alla għal kull ma għamel magħna tul din is-sena.

• L-Erbgħa 1 ta’ Jannar 2020: L-ewwel tas-sena. Il-quddies ikun bħala tal-Ħadd – fis-7.00am, fid-9.00am, fil-11.00am u fis-6.30pm.

• Il-Ħamis 2 ta’ Jannar 2020: Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tat-8.30am.

• Il-Ġimgħa 3 ta’ Jannar 2020: Fit-3.00pm tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina fil-Kappella tal-Adorazzjoni.
• Il-Ġimgħa wkoll: Se tiġi organizzata ikla fis-sala parrokkjali fis-7.30pm. Min jixtieq jiġi jikteb ismu fis-sagristija. Aktar dettalji fuq in-notice board.

• Is-Sibt 4 ta’ Jannar 2020: Filgħodu t-tfal tad-duttrina għandhom il-ħarġa s-seminarju tal-Virtu’ r-Rabat. Jinkitbu għand il-kappillan.

• Nhar it-Tnejn 6 ta’ Jannar 2020: Il-kappillan qed jistieden lil dawk kollha li huma nvoluti fil-ħidma tal-parroċċa għal bibita fis-sala parrokkjali fis-7.30pm.

• Min jixtieq iġedded l-abbonament ta’ KLIEM IL-ĦAJJA, jidħol fis-sagristija biex iġedded l-abbonament u jħallas.

• Il-biljetti rebbieħa tal-lotterija tal-Milied huma: l-ewwel premju nru. 72, kulur ċelesti, serie MNO. It-tieni premju nru.53, kulur ċelesti, serie GHI. It-tielet premju nru. 142, kulur roża, serie GHI.

• Wasal il-magazine FLIMKIEN. Dawk li jqassmuh jistgħu jidħlu jiġbru l-kopji tagħhom mis-sagristija.

Il-Ħadd 29 ta' Diċembru - Festa tal-Familja Mqaddsa

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. (Mt 2: 13-15.19-23)

Meta telqu l-Maġi, deher anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u lil ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu”. Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u lil ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu, u baqa’ hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi, biex hekk iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: “Mill-Eġittu sejjaħt lil ibni”.

Meta miet Erodi, deher l-anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi fl-Eġittu u qallu: “Qum ħu miegħek lit-tifel u lil ommu, u erġa’ lura lejn l-art ta’ Iżrael, għax mietu dawk li kienu jfittxu l-ħajja tat-tifel”. Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u lil ommu, u mar fl-art ta’ Iżrael. Imma billi sama’ li fil-Lhudija kien qiegħed isaltan Arkelaws flok Erodi missieru, baża’ jmur hemm. Fuq twissija li kellu fil-ħolm, telaq lejn l-inħawi tal-Galilija, u mar joqgħod f’belt jisimha Nażaret, biex hekk iseħħ dak li kien ingħad permezz tal-profeti, “Ikun jissejjaħ Nażri”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.

newsbook.com.mt

Ritratti: 600 persuna jattendu għall-ikla tal-Milied tal-Caritas - Newsbook

Knisja li takkumpanja lil min hu fil-bżonn

newsbook.com.mt 600 persuna, fosthom 90 voluntier, attendew għall-ikla annwali tal-Caritas Malta f’jum il-Milied. Din l-ikla ssir għal dawk il-persuni li kienu se jispiċċaw jqattgħu l-Milied tagħhom waħdehom.

newsbook.com.mt

2 żgħażagħ isiru membri tas-Soċjetà tal-Mużew - Newsbook

Iż-żagħżugħ Gabriel Pace mill-parroċċa tagħna illum wiegħed li jiddedika ħajtu għal formazzjoni tat-tfal fuq il-passi ta' San Ġorġ Preca u s-soċjetà tal-MUSEUM. Lil Gabriel nifirhulu u nitolbu għalih biex Alla jkun miegħu f'kull ħidma li jwettaq.

newsbook.com.mt Gabriel Pace u Christian Schembri b'okkażjoni speċjali fil-Milied

Il-priedka tat-tfal - l-għeluq

Il-priedka tat-tfal - il-bidu

L-għeluq tal-pageant dwar it-tifsira tal-Milied mill-Angelic Voices

Il-kant tal-Angelic Voices waqt il-pageant qabel il-quddiesa.

Għanjiet tal-Milied mill-Joy Gospel Singers

Iċ-ċelebrazzjoni li saret il-bieraħ filgħaxija li tfakkar it-twelid tas-Salvatur tagħna Ġesù Kristu bis-sehem tal-korijiet Angelic Voices u Joy Gospel Singers u l-priedka tat-tfal.

Is-solennità tat-twelid ta' Ġesù Kristu

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa (Lq 2, 1-14)
F’dik il-ħabta Ċesari Awgustu ħareġ digriet biex isir ċensiment fid-dinja kollha. Dan kien l-ewwel ċensiment li sar meta Kirinu kien gvernatur tas-Sirja. U kulħadd mar biex jinkiteb, kull wieħed fil-belt tiegħu.

Ġużeppi wkoll mar mill-Galilija, mill-belt ta’ Nazaret, u tala’ l-Lhudija, fil-belt ta’ David jisimha Betlehem – għax hu kien mid-dar u l-familja ta’ David – biex jinkiteb flimkien ma’ Marija l-għarusa tiegħu, li kienet tqila.

Ġara li, meta kienu hemm, Marija għalqilha ż-żmien biex teħles, u wildet l-ewwel iben tagħha, fisqietu u medditu f’maxtura, għax ma kienx hemm post għalihom fil-lukanda.

F’dawk l-inħawi kien hemm xi rgħajja fir-raba’, għassa mal-merħla tagħhom billejl. U dehrilhom anġlu tal-Mulej, il-glorja tal-Mulej iddiet madwarhom, u qabadhom biża’ kbir. Iżda l-anġlu qalilhom: “Tibżgħux, għax araw, qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum, fil-belt ta’ David, twildilkom Salvatur, li hu l-Messija, il-Mulej. U bħala sinjal ikollkom dan: issibu tarbija mfisqija u mimduda f’maxtura”.

F’daqqa waħda ngħaqdu mal-anġlu għadd kbir ta’ qtajja’ tas-sema, ifaħħru lil Alla u jgħidu: “Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet, u sliem fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu!”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

24 ta' Diċembru
9.30pm Għanjiet tal-Milied
10.00pm Pageant
10.45pm Prietka tat-tfal
11.00pm Quddiesa Solenni tat-tifkira tat-twelid ta' Ġesù Bambin

It-tpinġijiet li t-tfal iġibu kull nhar ta' Ħadd

Archdiocese of Malta

L-awgurju ta' Mons. Arcisqof Charles J. Scicluna ghal Milied u s-sena l-gdida. Membri mill-parrocca taghna wkoll wasslu l-awguri taghna lilu u lil Isqof Joe Galea Curmi.

Il-Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna lill-pubbliku waqt l-iskambju tal-awgurju tal-Milied u s-Sena l-Ġdida.

Fil-quddiesa tat-tfal u l-familja rajna l-ġrajja tat-twelid ta' Ġesù Bambin, spjegata biex jifhmuha t-tfal.

newsbook.com.mt

Filmat: Dan il-Milied għandna mmorru lura lejn l-essenzjal – l-Arċisqof - Newsbook

newsbook.com.mt L-Arċisqof Charles Scicluna qal li wieħed għandu jmur lura lejn l-essenzjal matul dan il-Milied.

L-Evanġelju tar-4 Ħadd tal-Avvent
Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 1, 18-24)

It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom”. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: “Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El”, li bi lsienna jfisser “Alla magħna”. Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej, u ħa lil martu għandu.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

Mument ieħor mill-kunċert tat-tfal

It-tfal fl-izghar klassi tad-duttrina:

It-tfal bniet li jattendu l-lezzjonijiet tad-duttrina flimkien mal-katekisti organizzaw kunċert tal-Milied illejla fiċ-ċentru Parrokkjali tagħna. Wara il-Kappillan qassam ir-rigali lit-tfal kollha u sar festin għal kulħadd. Prosit u grazzi lil kulħadd.

Avviżi mit-23 sad-29 ta’ Diċembru 2019
• It-Tlieta 24 ta’ Diċembru: Fis-6.30pm quddiesa ta’ lejlet il-Milied.
• Fid-9.00pm: kant tal-Milied mill-Joy Gospel Singers.
• Fl-10.00pm: pageant mill-Angelic Voices.
• Fil-10.45pm: priedka tat-tfal.
• Fil11.00pm: quddiesa solenni tat-tifkira tat-twelid ta’ Ġesu’ Bambin. Janimaw il-kor Joy Gospel Singers. Wara nagħtu l-awguri lil xulxin fuq iz-zuntier fejn nieħdu xi ħaġa sħuna u tajba flimkien.

• L-Erbgħa 25 ta’ Diċembru: Jum il-Milied ta’ Ġesu’ Bambin. Quddies fis-7.00am, fid-9.00am,fil-11.00am u fis-6.30pm.

• Il-Ħamis 26 ta’ Diċembru: Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tat-8.30am.

• Il-Ġimgħa 27 ta’ Diċembru: Fit-3.00pm tingħad il-Kurunella tal-Ħniena Divina fil-Kappella tal-Adorazzjoni.

• Il-Ħadd 29 ta’ Diċembru: Festa tal-Familja Mqaddsa li tiġi ċċelebrata b’mod speċjali fil-quddiesa tal-familja fid-9.00am. Ikun hemm te/kafe fuq iz-zuntier.

• It-Tlieta 31 ta’ Diċembru: Il-quddiesa tas-6.30pm tkun bil-kant tat-Te Deum bħala ringrazzjament lil Alla għal kull ma għamel magħna tul din is-sena.

• L-Erbgħa 31 ta’ Jannar 2020: Il-quddies fis-7.00am, fid-9.0am, fil-11.00am u fis-6.30pm.

• Nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Jannar 2020: Se tiġi organizzata ikla fis-sala parrokkjali fis-7.30pm. Min jixtieq jiġi jikteb ismu fis-sagristija. Aktar dettalji fuq in-notice board.

• Nhar is-Sibt 4 ta’ Jannar 2020 filgħodu t-tfal tad-duttrina għandhom il-ħarġa s-seminarju tal-Virtu r-Rabat. Jinkitbu għand il-kappillan.

• Nhar it-Tnejn 6 ta’ Jannar 2020: Il-kappillan qed jistieden lil dawk kollha li huma nvoluti fil-ħidma tal-parroċċa għall-bibita fis-sala parrokjali fis-7.30pm.

• Dawk li jixtiequ jġeddu l-abbonament ta’ KLIEM IL-ĦAJJA jistgħu jidħlu fis-sagristija biex iġeddu l-abbonament u jħallsu.

It-tpinġijiet tat-tfal li jġibuhom fil-quddiesa tad-9.00am kull nhar ta' Ħadd.

It-tieni Jum tan-novena tal-Milied kien iċċelebrat il-bieraħ mit-tfal, il-katekisti u s-soċji tal-Museum u wara saret id-dimostrazzjoni bil-Bambin madwar it-toroq tal-parroċċa.

Vatican News

Happy 83rd Birthday, Pope Francis!!

Ad multos annos!

It-Tlieta 17 ta' Diċembru hu l-birthday tal-maħbub Papa Franġisku. Nawgurawlu u nitolbu għalih kuljum.

Caritas Malta

Tqattax il-Milied Waħdek.... ċempel 9912 2515

Iż-żewġ korijiet ikantaw "Amen" flimkien fl- għeluq tal-kunċert tal-Milied.

Silta kantata mill-kor Joy Gospel Singers taħt it-tmexxija ta' Michelle Abela.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Santa Lucia?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Santa Lucia
SLC 1450
Other Santa Lucia places of worship (show all)
Dolce santa lucija Dolce santa lucija
Shop 10/12 Triq Ines Soler
Santa Lucia

We are in INES SOLER STREET SANTA LUCIJA.(hdejn il-bandli wara il-knisja)