Parrocca Santa Lucija Malta

Parrocca Santa Lucija Malta

Comments

Bħal-lum, 2 ta' Ġunju tal-1835, 185 sena ilu twieled San Piju X.
Keep GOD in YR family.
It-tfal ta’ Sta. Lucija jiccelebraw il-festa ta’ San Piju X
It-tfal ta’Sta. Lucija jiccelebraw il-festa ta’ San Piju X
Il-lejla ser issir vigil fil-jogging track Santa Lucija biex nuru d-dispjacir taghna ghall-qtiegh tal-frieghi tas-sigar. Min jixtieq jigi , se niltaqghu quddiem il-knisja fit-tmienja!
Il-lejla se jinghaqad il-kor InCanto biex janima l-quddiesa. Naf kemm hemm li urew ix-xewqa li dan il-kor jinghaqad biex ikanta u niehdu gost naraw ftit ucuh familjari. Grazzi Fr Joe talli ha tospitana.
St Lucia Confirmation photos 2018 kindly go on link http://www.tufigno.com/(S(tmqa5s2sit4w1iksak2pxm3c))/eshop_login.aspx

Situated in the Southern Harbour District area. Blessed on the 4th of June 1972 by Archbishop Gonzi and consecrated 4th June 1992 by Archbishop Mercieca.

Operating as usual

youtube.com

Pope Francis: The Christian life is hard, but persevere

Papa Franġisku dwar il-ħajja tan-Nisrani
http://www.youtube.com/w/wF3-dC6KKpE

"The Christian life is not a carnival, it is not a party and continuous joy. The Christian life has beautiful moments and hard moments. Moments of warmth, of...

youtube.com

Catholic Kids Media - The Parable of the Workers in the Vineyard! Ordinary Time 25A

Gheziez tfal, segwu dan il-vidjow qasir biex tifhmu ahjar l-Evangelju tal-lum.
https://youtu.be/pf76uSrm8UI

The Parable of the Workers in the Vineyard! A fun Catholic homily for kids based on the readings for the 25th Sunday of Ordinary Time, cycle A. Support this ...

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena "A"

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 20, 1-16)
F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed sid li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu tad-dwieli. Ftiehem ma’ xi ħaddiema b’dinar kull jum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza, bla xogħol, u qalilhom: “Morru intom ukoll l-għalqa, u nagħtikom li jkun ħaqqkom”. U marru.
Raġa’ ħareġ għal xi s-sitt siegħa u mbagħad għal xi d-disgħa siegħa, u għamel l-istess. Għall-ħabta tal-ħdax-il siegħa raġa’ ħareġ u sab oħrajn qiegħda, u qalilhom: “Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn?”. Qalulu: “Għax ħadd ma qabbadna”. Qalilhom: “Morru intom ukoll l-għalqa”.
Għal fil-għaxija mbagħad sid l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu: “Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b’dawk tal-ewwel”. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-ħdax-il siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel, u stennew li kienu se jirċievu iktar, iżda huma wkoll ħadu dinar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu jgemgmu kontra s-sid u jgħidu: “Dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu, u int qisthom bħalna li tgħabbejna bil-piż tal-jum u s-sħana!”.
Qabeż is-sid u qal lil wieħed minnhom: “Ħabib, minn xejn ma nqastek jien; mhux b’dinar ftehemt miegħi? Ħu li jmissek u itlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqs kemm tajt lilek. Ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien? Jew qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba?”. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel, u tal-ewwel jiġu l-aħħar”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

youtube.com

Mulej għand min immorru - Il-Ħames Jum

Il-hames u l-ahhar tahdita tal-Gimgha ta' Taghlim tal-Museum
https://youtu.be/Kjz6TaSWphU

Ġimgħa ta’ Tagħlim online Il-Ġimgħa 18 ta' Settembru 2020

youtube.com

Mulej għand min immorru – Ir-Raba’ Jum

Ir-Raba' tahdita mill-Gimgha ta' taghlim tal-MUSEUM

Ġimgħa ta’ Tagħlim Il-Ħamis 17 ta' Settembru 2020

youtube.com

Mulej għand min immorru – It-Tielet Jum

It-tielet tahdita mill-Gimgha ta' Taghlim tal-Museum

Ġimgħa ta’ Tagħlim L-Erbgħa 16 ta' Settembru 2020

youtube.com

KG VOX 3.3: X'għandek tagħmel biex issalva?

X'għandek taghmel biex issalva?
https://youtu.be/3zUF1YFlZ_A

X'għandek tagħmel biex issalva? Ara l-filmat kollu: https://tinyurl.com/y6dt2kfg

laikosblog.org

Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità

STQARRIJA MILL-ISQFIJIET TA’ MALTA U GĦAWDEX DWAR L-ABBOZZ TA’ LIĠI DWAR L-UGWALJANZA

laikosblog.org STQARRIJA MILL-ISQFIJIET TA’ MALTA U GĦAWDEX DWAR L-ABBOZZ TA’ LIĠI DWAR L-UGWALJANZA

youtube.com

Mulej għand min immorru – It-Tieni Jum

It-Tieni taħdita mis-soċji tal-MUSEUM

Ġimgħa ta’ Tagħlim It-Tlieta 15 ta’ Settembru 2020

youtube.com

Mulej għand min immorru – L-Ewwel Jum

L-ewwel taħdita mis-soċji tal-Museum
https://youtu.be/zRqqE8IvI_0

Ġimgħa ta’ Tagħlim online It-Tnejn 14 ta’ Settembru 2020

15 ta' Settembru - Festa Liturġika tad-Duluri
TALBA LIL VERĠNI MBIERKA MARIJA ADDOLORATA

O Marija, Sultana tal-Martri, u Omm tagħna mnikkta, aħna ma rridux inħalluk tibki waħdek, iżda nixtiequ nxerrdu miegħek id-dmugħ ta' għajnejna, għaliex aħna konna l-ħtija tan-niket tiegħek.

Nitolbuk minn qiegħ qalbna, għall-merti ta`dak kollu li sofrejt, li taqlgħalna l-maħfra sħiħa ta' dnubietna u li nibqgħu sal-aħħar ta' ħajjitna fil-grazzja tal-Iben tiegħek Ġesu', biex wara nkunu nistgħu nifirħu miegħek u nbirkuk għal dejjem ta' dejjem flimkien ma' Ibnek Ġesu' Kristu Sidna.

Ammen.

14 ta’ Settembru: L-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes
F’din il-festa solenni tal-Eżaltazzjoni tas-Salib, illum nirringrazzjaw lill-Mulej għall-fidwa li ġabilna u għall-prezz għoli li ħallas biex jurina kemm iħobbna. Il-Papa Franġisku bħal-lum kien qal din l-espressjoni sabiħa: “is-salib huwa għajta ta’ mħabba, is-salib ta’ Ġesù huwa kollu mħabba.“

Naqsmu magħkom ukoll silta mill-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna tas-sena 2017 f’din l-okkażjoni fir-rakkont tiegħu dwar esperjenza li kellu ġewwa sptar f’Londra. Dan ir-rakkont jagħti ħafna sens lis-sinifikat tas-salib. Qal hekk:
“L-aħwa, għadni ġej minn Londra fejn kelli l-opportunità nżur lil ħutna Maltin u Għawdxin li jitilgħu hemmhekk għall-kura speċjalizzata. U kelli l-privileġġ noqgħod ħdejn is-sodda tat-trabi tat-twelid, ta’ żgħażagħ, ta’ tfal u ta’ adulti. Il-mard ma jħares lejn wiċċ ħadd, kif tafu, u inti tara s-salib ħaj u konkret. Pazjent, kien għadu żagħżugħ, qalli xi ħaġa li ma ninsieha qatt. Qalli, ‘Father, jiena kont inbiegħ is-saħħa u missetni din ix-xorti, mhijiex sabiħa. Imma meta nara t-tbatija fit-tfal taf x’ngħidlu lil Ġesù? Neħodha jiena t-tbatija tagħhom basta ma jbatux huma.’ U jiena f’qalbi għidt, ‘Hawnhekk qiegħed fil-preżenza ta’ xi ħadd li fehem il-misteru tas-salib tal-Mulej.’

14 ta' Settembru - Festa solenni tal-Eżaltazzjoni tas-Salib
F’din il-festa solenni tal-Eżaltazzjoni tas-Salib, illum nirringrazzjaw lill-Mulej għall-fidwa li ġabilna u għall-prezz għoli li ħallas biex jurina kemm iħobbna. Il-Papa Franġisku bħal-lum kien qal din l-espressjoni sabiħa: “is-salib huwa għajta ta’ mħabba, is-salib ta’ Ġesù huwa kollu mħabba.“

Xtaqt naqsam magħkom ukoll silta mill-omelija tal-Arċisqof J. Scicluna tas-sena 2017 f’din l-okkażjoni għaliex laqatni r-rakkont tiegħu dwar esperjenza li kellu ġewwa sptar f’Londra. Dan ir-rakkont jagħti ħafna sens lis-sinifikat tas-salib. Qal hekk:

“L-aħwa, għadni ġej minn Londra fejn kelli l-opportunità nżur lil ħutna Maltin u Għawdxin li jitilgħu hemmhekk għall-kura speċjalizzata. U kelli l-privileġġ noqgħod ħdejn is-sodda tat-trabi tat-twelid, ta’ żgħażagħ, ta’ tfal u ta’ adulti. Il-mard ma jħares lejn wiċċ ħadd, kif tafu, u inti tara s-salib ħaj u konkret. Pazjent, kien għadu żagħżugħ, qalli xi ħaġa li ma ninsieha qatt. Qalli, ‘Father, jiena kont inbiegħ is-saħħa u missetni din ix-xorti, mhijiex sabiħa. Imma meta nara t-tbatija fit-tfal taf x’ngħidlu lil Ġesù? Neħodha jiena t-tbatija tagħhom basta ma jbatux huma.’ U jiena f’qalbi għidt, ‘Hawnhekk qiegħed fil-preżenza ta’ xi ħadd li fehem il-misteru tas-salib tal-Mulej.’, illum nirringrazzjaw lill-Mulej għall-fidwa li ġabilna u għall-prezz għoli li ħallas biex jurina kemm iħobbna. Il-Papa Franġisku bħal-lum kien qal din l-espressjoni sabiħa: “is-salib huwa għajta ta’ mħabba, is-salib ta’ Ġesù huwa kollu mħabba.“

Xtaqt naqsam magħkom ukoll silta mill-omelija tal-Arċisqof J. Scicluna tas-sena 2017 f’din l-okkażjoni għaliex laqatni r-rakkont tiegħu dwar esperjenza li kellu ġewwa sptar f’Londra. Dan ir-rakkont jagħti ħafna sens lis-sinifikat tas-salib. Qal hekk:

“L-aħwa, għadni ġej minn Londra fejn kelli l-opportunità nżur lil ħutna Maltin u Għawdxin li jitilgħu hemmhekk għall-kura speċjalizzata. U kelli l-privileġġ noqgħod ħdejn is-sodda tat-trabi tat-twelid, ta’ żgħażagħ, ta’ tfal u ta’ adulti. Il-mard ma jħares lejn wiċċ ħadd, kif tafu, u inti tara s-salib ħaj u konkret. Pazjent, kien għadu żagħżugħ, qalli xi ħaġa li ma ninsieha qatt. Qalli, ‘Father, jiena kont inbiegħ is-saħħa u missetni din ix-xorti, mhijiex sabiħa. Imma meta nara t-tbatija fit-tfal taf x’ngħidlu lil Ġesù? Neħodha jiena t-tbatija tagħhom basta ma jbatux huma.’ U jiena f’qalbi għidt, ‘Hawnhekk qiegħed fil-preżenza ta’ xi ħadd li fehem il-misteru tas-salib tal-Mulej.’

youtube.com

Minn fomm Dun Ġorġ - 11 "Il-qalb tal-bniedem"

Minn fomm San Gorg Preca....
https://youtu.be/jVgJlCmFKEQ

Ħsibijiet ta' Dun Ġorġ Preca. Ħajr lil Joseph Galea scd.

youtube.com

Catholic Kids Homilies - Harry Potter, and the Lord’s Call to Us! Ordinary Time 24A

Għeżież tfal, araw dan il-vidjow fuq l-Evanġelju tal-lum
https://youtu.be/eprbsmynyIo

Harry Potter, and the Lord’s Call to Us! A fun Catholic homily for kids based on the readings for the 24th Sunday of Ordinary Time, cycle A. Support this cha...

L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew (Mt 18, 21-35)
F’dak iż-żmien, Pietru resaq lejn Ġesù u qallu: “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?”. Wieġbu Ġesù: “Ma ngħidlekx sa seba’ darbiet, imma sa sebgħa u sebgħin darba. Għalhekk is-Saltna tas-Smewwiet nistgħu nxebbhuha ma’ wieħed sultan, li ried jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu quddiemu wieħed li kellu jagħtih għaxart elef talent. Billi ma kellux minn fejn irroddhomlu, is-sinjur ordna li jinbiegħu hu, martu, uliedu u kull ma kellu, ħalli b’hekk jitħallas id-dejn.
Imma l-qaddej inxteħet quddiemu jitolbu u jgħidlu: “Sinjur, stabar ftit bija, kollox irroddlok”. Is-sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, bagħtu u ħafirlu dejnu.
Mela dak il-qaddej joħroġ, u jiltaqa’ ma’ wieħed minn sħabu, li kellu jagħtih mitt dinar; qabdu minn għonqu u beda jagħfsu. “Ħallas dejnek,” qallu. Il-qaddej sieħbu nxteħet quddiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: “Stabar ftit bija u rroddlok”. Imma dak ma riedx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrodd kull ma kellu jagħtih.
Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewdu qalbhom ħafna; marru għand is-sinjur tagħhom u tarrfulu kull ma kien ġara.
Imbagħad is-sinjur bagħat għalih u qallu: “Ja qaddej ħażin, meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabtni bil-ħniena, ma kienx imissek int ukoll tħenn għal sieħbek kif ħennejt jien għalik?”. U saħan bl-aħrax is-sinjur għalih, u tah f’idejn min jaħqru sa ma jrodd kull ma kellu jagħti.
Hekk jagħmel lilkom Missieri li hu fis-Smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxin minn qalbkom”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

laikosblog.org

Biex inħajru lit-tfal għall-Quddiesa. L-24 Ħadd, Sena A

laikosblog.org L-24 Ħadd tas-sena – Inħajru lit-tfal permezz ta’ dan il-poster biex fil-weekend jieħdu sehem fil-Quddiesa fil-knisja jew isegwuha mal-familja minn fuq it-televiżjoni jew minn fuq is-sit tal-…

Eżempju fil-komunità tagħna ta' kuraġġ u perseveranza. Prosit tassew Rita.

"Għalkemm jiena persuna li għaddejt minn ħafna, xorta bqajt persuna pożittiva. Mhux faċli titlef lil bintek ta' 15-il sena meta kien ġarrha l-baħar, fit-traġedja taż-żeffiena ta’ Selmun. Tibqa' marka fik. Kif inqum u qabel ma norqod, ġo moħħi tkun. Iebsa. Nibqa' niftakar il-mument meta ġew il-pulizija jħabbtuli d-dar jinfurmawni biex immur magħhom l-isptar. Dik il-qatgħa hemm tibqa'. Issa sentejn ilu mietli r-raġel. Spiċċajt armla.

Ta' 18-il sena żżewwiġt. Kont ngħix il-Ħamrun ġo dar żgħira ħafna. Kelli l-ħtiġijiet bażiċi, imma ma kontx narani se nrabbi erbat itfal, jien u r-raġel hemm. Wellidt żewġt itfal hemmhekk, Svetlana l-kbira u Darren. Bis-saħħa tal-Awtorita' tad-Djar Akkomodazzjoni, konna ngħatajna post iktar xieraq u diċenti li tgħix fih hawn ġewwa Santa Lucia. Kont tqila bi Priscilla, it-tifla l-mejta, meta ġejt hawn. Issa ilha 23 sena nieqsa, kieku llum għandha 38 sena. Kienet għadha fjur. Warajha kelli lil Keith, li hu ż-żgħir, li dak mixħut ħafna fuq iż-żfin. Fil-fatt huwa mdaħħal f'diversi produzzjonijiet lokali ta' prestiġju. Kuntenta li rabbejthom u llum għandhom l-istat tagħhom. Xi ngerger minnhom m'għandix.

Għalkemm għaddejt minn diversi mumenti koroh, l-aħħar wieħed riċenti meta miet ir-raġel, xorta bqajt għaddejja. Jien għandi will power kbir. Għax naf li l-ħajja trid tkompli għaddejja u ma tistax tieqaf. Fil-ħajja trid tagħmel il-kuraġġ. Trid tiġġieled mal-battalji kuljum u tgawdi l-mumenti sbieħ li jibqgħu. Mhux worth it li toqgħod taħseb, dak li hemm miktub għalina ma jħassru ħadd.” – Rita

✠ ✠ ✠

"Although I have been through a lot, I still remain positive. It is not easy to lose your 15 year old daughter. The sea had carried her away in the tragedy of the dancers at Selmun. You are scarred for life. She is with me as soon as I wake up and just before I sleep. It is really hard. I shall never forget the moment when the police knocked on my door to accompany me to hospital. It will live with me for the rest of my life. Two years ago my husband passed away. I am now a widow.

I got married at 18. I used to live in a very small house in Hamrun. I had all my basic needs but I never believed I could live there with my husband and my 4 children. I gave birth to Svetlana, the eldest and Darren there. With the intervention of the Housing Authority Akkomodazzjoni we had been given a more appropriate and decent dwelling in Santa Lucia. I was pregnant with Priscilla, my deceased daughter, at the time. She left us 23 years ago and would have been 38 years old now. She was in her prime. Then I had my youngest, Keith who loves dance. In fact he is involved with various local prestigious productions. I am very happy that I have seen them grow into independent children. I have nothing to complain about them.

Even though I have gone through some terrible times, the most recent being the death of my husband, I still persevere. I have a huge will power. I know life must go on and it cannot stop. You have to pluck up courage. You need to fight your daily battles and make the best of the beautiful moments in between. It is not worth constantly thinking, what is written is written and nothing can change it." - Rita

8 ta’ Settembru - Solennita' tat-Twelid tal-Imqaddsa Verġni Marija

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (Mt 1: 1-16. 18-23)
Ktieb in-nisel ta’ Ġesù Kristu, Bin David, bin Abraham. Abraham nissel ’l Iżakk, Iżakk nissel ’il Ġakobb, Ġakobb nissel ’il Ġuda u ’l ħutu, Ġuda nissel ’l Aram, Aram nissel ’il Għaminadab, Għaminadab nissel ’il Naħson, Naħson nissel ’il Salmon, Salmon nissel ’il Bogħoż, minn Raħab, Bogħoż nissel ’il Għobed, minn Rut, Għobed nissel ’il Ġesse.
Ġesse nissel lis-sultan David, David nissel ’il Salamun, mill-mara ta’ Urija, Salamun nissel ’il Robogħam, Robogħam nissel ’l Abija, Abija nissel ’l Asa, Asa nissel ’il Ġosafat, Ġosafat nissel ’il Ġoram, Ġoram nissel ’il Għużżija, Għużżija nissel ’il Ġoatam, Ġoatam nissel ’l Aħaż, Aħaż nissel ’il Ħeżekija, Ħeżekija nissel ’il Manasse, Manasse nissel ’l Amon, Amon nissel ’il Ġosija, Ġosija nissel ’il Ġekonija u ’l ħutu; kien żmien l-eżilju f’Babel.

Wara l-eżilju f’Babel, Ġekonija nissel ’il Salatjel, Salatjel nissel ’il Żorobabel, Żorobabel nissel ’l Abihud, Abihud nissel ’l Eljakim, Eljakim nissel ’l Ażor, Ażor nissel ’il Sadok, Sadok nissel ’l Akim, Akim nissel ’l Elihud, Elihud nissel ’l Elgħażar, Elgħażar nissel ’il Mattan, Mattan nissel ’il Ġakobb, Ġakobb nissel ’il Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija, li minnha twieled Ġesù, li jsejħulu Kristu.
It-tnissil ta’ Ġesù Kristu sar hekk: Ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, ħarġet tqila bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u li ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel f’rasu li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Wara li qatagħha li jagħmel hekk, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, la tibżax tilqa’ għandek lil Marija b’martek, għax dak li tnissel fiha ġie bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Hi jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom”.
Dan kollu ġara biex iseħħ li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: ‘Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El’, li bi lsienna jfisser ‘Alla magħna’.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek Kristu.

laikosblog.org

Imħabbra Enċiklika ġdida tal-Papa Franġisku fuq il-fraternità universali

Papa Franġisku se jżur Assisi fit- 3 t'Ottubru li ġej biex jiffirma enċiklika ġdida "Omnes frates" (Fratellanza umana).
It-titlu tal-enċiklika ġdida hu mnebbaħ minn frażi fl-ewwel paragrafu tas-sitt kapitlu tat-Twissijiet miktuba minn San Franġisk: “Ejjew ilkoll kemm aħna, ħuti, [fil-Latin: Omnes fratres] naħsbu fuq ir-Ragħaj it-Tajjeb li ġarrab it-tbatija tas-salib biex isalva n-nagħaġ tiegħu”. Tista’ tgħid li l-pontifikat kollu ta’ Franġisku idur fuq il-fus tal-fratellanza. “Ħuti” kienet l-ewwel kelma li lissen lid-dinja bħala Papa dakinhar filgħaxija tat-13 ta’ Marzu 2013. Li d-dimensjoni tal-fratellanza hi għal qalbu kompla jikkonfermah fl-għażla li jġorr l-isem tal-Fqajjar ta’ Assisi, qaddis li l-uniku titlu li ried kien ta’ “fra”, frater, wieħed mill-aħwa, u lill-patrijiet tiegħu sejħilhom “Aħwa Minuri”.

laikosblog.org Fil-qalba tal-Ittra hemm il-ħbiberija soċjali fid-dinja milquta mill-virus Fit-3 ta’ Ottubru li ġej, il-Papa Franġisku se jagħmel żjara privata f’Assisi, lejlet il-festa ta’ San Franġisk, biex jiff…

youtube.com

Il-Qari tal-Ħadd spjegat lit-Tfal - Il-23-il Ħadd ta’ Matul is-Sena (Sena A)

Tfal, araw dan il-vidjow fuq l-Evanġelju tal-lum
https://youtu.be/e0IM582hEmk?list=PLbg4F9JBVbPe8GM6Wjwz14sec8_KwO0MR

Ħażin Tiġġudika? Omelija Kattolika għat-tfal mibnija fuq il-qari tat-23 Ħadd ta’ Matul is-Sena, Sena A. Issapportja din il-paġna fuq Patreon! https://www.pat...

Ħinijiet tal-Quddies:

Il-Ħadd fit-8.00am, fil-11.00am u fis-6.30pm

mit-Tnejn sas-Sibt: fit-8.00am u fis-6.30pm

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Santa Lucia?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Santa Lucia
SLC 1450
Other Santa Lucia places of worship (show all)
Dolce santa lucija Dolce santa lucija
Shop 10/12 Triq Ines Soler
Santa Lucia

We are in INES SOLER STREET SANTA LUCIJA.(hdejn il-bandli wara il-knisja)

About   Privacy   Login C