Klarissi Sisters Malta

Klarissi Sisters Malta

Comments

Bongu sisters,please nixtieq nghid happy birthday lil neputija tieghi Christine, nhobbha hafna.###.
God bless you all sisters Auguri di santita
Ilbirah kienet il gurnata li tant kont ijlek tistenna qalbi tista tajd snin twal ta sagrifcji kbar li flahhar saret realta ,ninsab certa li qeda ferhana li flahhar qeda ma lgharus tijak li huwa Alla li tant thobb,ma kinitx facli anzi addejt min tbatija kbira pero Alla premjak u tak il kuntentezza kollha li vera jixraqlek .Ninsab certa li issa qeda fil genna ta lart u alkemm ninsab bqalbi maqsuma 💔ax manafx kif ha naddi ma narakx spiss jew nisma dik il kelma IKALMA OHT JEW AMILLI BELA TE nimisjahom wisq😔pero inhossni onorata ,kburija u kuntenta flistess hin alik ghaziza ohti li flahhar qeda kuntenta u al qalbek u fil post li dejjem xtaqt ,soru mal klarissi.Inweddek li nibqa fuq il passi u il valuri li mexejtni fuqom inti u fuq kul parir bimhabba li tajtni 💟❣Mara bqalb ta deheb u bqalb kbira💟 U flahhar nixtieq najdlek inhossni Proud bik u bil pass li amilt, u li int ohti u kelli ic cans ingawdik al hamsa u tlettin sena ❤.Int kont adek u tibqa ohti il kbira ,demm wihed u dak ma jimbidel qatt ghaziza tijaj❣🌈 .Itlob ghalina 🙏 ❤🌹inhobbok bimhabba indiskrivibli ghaziza ohti ❤❤❤❤❤ il klarissi andom anglu iehor bil prezenza tijak mahom 🌹🌹🌹 minghand lghaziza ohtok ta nofs li tant kont thobb (gellieda🤰) ohtna izghira (bkarratru differenti😜💁‍♀️), il mummy (il queen taghna 🙎‍♀️),id daddy (il king taghna 🙋‍♂️) nina(princess🧚‍♀️ taghna ) strikey (il bewwil😜🐩) lyn( il kwieta 🐕 )😍❤❤❤u flahhar Garreth (lghazzien😜🛌) u Andrea (il kwiet😍⛹️‍♂️) u langlu she or he on the way 💟💙 Zomm idejk fuqna.❣🌹🌹🌹😍❤Ahna dejjem awn ghalik oht❤❤❤💟#########
Sent pm to Sr Claire Agnes... many blessings. Thanks a lot and love to all. With you in prayer.
Please pray for my grandaught to be well. She is only 4 years old
Gheziez sisters u members tal klarissi please nixtieqkom titolbu ftit ghal ohti ghax bhal issa tinsab muguha hafna u ghadom ma jafux xghanda biex il mulej jghina u jkollha rizultati tajjba din sister bhalkom qeda l Italia niringrazjakom bil quddiem
A blessed Feast Dearest Mother Rose and all of you at the Convent.

Order of Saint Claire of Assisi

Klarissi Sisters Malta's cover photo

Matul din il-gimgha ha nkunu migburin ghall-irtir. Ser tkunu hafna fit-talb taghna u nitolbukom ukoll tiftakru fina fit-talb taghkom halli nkunu miftuha ghal dak li jrid jghidilna l-Ispirtu t'Alla. Il-Mulej iberikkom bis-sliem tieghu.

During this week we are going to be on retreat. You will be in our prayers and also, we ask you to remember us in your prayers. God bless you all with his peace.

Talb speċjali għal Arċisqof tagħna Charles J. Scicluna fl-anniversarju tat-twelid tiegħu.

Harpist Jacob Portelli

Simply amazing and beautiful. God bless you Harpist Jacob Portelli

Baroque it is! Here is my first project for the week.

Palladio is a composition by Karl Jenkins, written in 1995, with the title referring to the Italian Renaissance architect Andrea Palladio (1508–1580). It is scored for string orchestra in three movements. I took the liberty to perform the first movement on my baroque Violin (Sebastiano) and my baroque cello (Ambrogio).
I dedicate this piece to my dear friends from VIBE. I miss performing with you and I hope we will meet and perform shortly.

Marcelline Agius Tatjana Chircop Sarah Spiteri Kenneth Zammit Tabona Michelle Scicluna Elizabeth Ebejer Dr Joanne Camilleri - Musician Nadia Debono

Talb speċjali għall-għeżież ommijiet, dawk ħajjin kif ukoll dawk li diġa' marru jiltaqgħu mall-Mulej. Niftakru wkoll f'dawk li jixtiequ jsiru ommijiet sabiex Alla l-Imbierek jogħġbu jagħtihom din il-grazzja. Grazzi tas-sagrifiċċji u l-imhabba li turu ma' uliedkom u l-familja. Ommna Marija tħariskom

youtube.com

Dun Ġorġ Preca - L-Aħħar Tislima (Lulju 1962)

OUR GOD IS SO GREAT !

[04/27/20]   “Do not work for the food which perishes, but for the food which endures to
eternal life'' ( John 6; 27)

youtube.com

Jordan Feliz Faith (Lyric Video)

You have to believe it before you can see it ! You've got to have some faith !

Enjoy!! Please like, comment, and subscribe:)

youtube.com

Divine Mercy Chaplet - Fr Rob Galea, Natasha and Gary Pinto

Divine Mercy Chaplet Prayer composed and performed by Fr Rob Galea, Natasha and Gary Pinto. CDs and Music download are available from iTunes and http://www.F...

The Body and the Blood of Jesus ! Let us adore His sacrifice and praise His everlasting love. We are truly loved

Harpist Jacob Portelli

I invite all the local christian community in Malta to gather round our Pastor and celebrate together the Paschal Mysteries of our Lord during this Holy week. I will be playing and accompanying these services with both Harp and Psalter as requested by H.E. Mons Charles J. Scicluna Archbishop of Malta. This is being carried out due to the current situation that we are all facing.

Ninghaqdu flimkien ma' dawn hutna s-Sorijiet Klarissi gewwa l-Iglesias bl-istess messagg ta' tama f'ghaqda shiha ma' Gesu'.

Archdiocese of Malta

Let us pray for the pandemic to end

F'dehra gewwa Medjugorje li kellha l-vizjunarja Marija minghand Ommna Santissima, tixtieq li llum Festa ta' S Guzepp, fit-3 pm tinghad il-Missierna ghal 3 darbiet. Ninghaqdu flimkien u nitolbu lit-Trinita' Qaddisa bl-intercessjoni ta' Marija Ommna sabiex dan il-coronavirus jintemm.

Medjugorje visionary Maria, has just relaid a message through an Italian priest: that “Our Lady has asked the Most Holy Trinity to detain the Corona Virus. All believers have been asked to pray today the Solemnity of Saint Joseph; 3 Our Fathers at 3 o’clock this afternoon for this intention.”

[03/18/20]   Tomorrow 19th March on tv2000 the world will all join to say the rosary at 9.00pm

Taħt il-ħarsien tiegħek, nistkennu, Omm qaddisa ta’ Alla. La tistmerrx it-talb tagħna fi ħtiġijietna, iżda dejjem eħlisna minn kull tiġrib, o Verġni glorjuża u mbierka.

[02/25/20]   Niltaqghu llejla ghat-talba tar-Ruzarju u l-Kurunella tal-Hniena Divina mis-7.00 pm sat-8.00pm gewwa l-Monasteru taghna, S. Giljan

[02/18/20]   Niltaqghu llejla ghat-talba tar-Ruzarju u l-Kurunella tal-Hniena Divina mis-7.00pm sat-8.00pm gewwa l-Monasteru taghna f'S.Giljan

[02/11/20]   Niltaqghu llejla ghat-talba tar-Ruzarju u l-Kurunella tal-Hniena Divina mis-7.00pm sat-8.00 pm gewwa l-Monasteru taghna, S. Giljan

[02/09/20]   Ghada t-Tnejn, Solennita' ta' Missierna San Pawl fil- Kappella tal-Monasteru taghna ser ikollna quddies fis-6.30 am u fil-11.00 am. IL-Festa t-tajba lil kulhadd b'mod specjali lil dawk kollha li ghjgibu l-isem tal-Qaddis kbir Pawlu.

[02/04/20]   Stedina ghal-laqgha ta' kull nhar tat-Tlieta
mis-7.00-8.00 pm
Ruzarju u Kurunella tal-Hniena Divina fil-Monasteru taghna-S.Giljan

[02/02/20]   Mass Live on TVM2 @9.00 am -Celebrated at our Monastery

Living a beautiful life of prayer & fraternity in the footsteps of St. Francis & St. Clare of Assisi

Every Tuesday, Rosary and Divine Mercy Chaplet from 7.00 pm till 8.00 pm. ( open to the public)

Every First Friday of the month, Adoration during the day from 7.00 am till 4.00 pm before the Blessed Sacrament exposed in our Chapel. At noon our Community prays the Rosary. ( open to the public)

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in San Giljan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address

Mikiel Anton Vassalli Road
San Giljan
SGN 9040
Other Religious Organizations in San Giljan (show all)
Y4J Preteens Y4J Preteens
San Giljan

An environment for 10-12 year-old children to be introduced to Jesus in a creative and friendly atmosphere. Contact us for the Winter Schedule starting October 2019!

Kappella Santa Rita Kappella Santa Rita
Sqaq Lourdes
San Giljan

Free parking in Bay Street parking area. After Mass present parking ticket to the priest celebrating Mass in exchange for free parking ticket.

Parrocca San Giljan Parrocca San Giljan
115, Triq Lapsi
San Giljan, STJ 1260

Parish community of Saint Julian's

The Safe House Project - Malta The Safe House Project - Malta
San Giljan

The Safe House Project is committed to making a positive difference and encourage spiritual growth in the lives of youth, through mentoring relationships.