Parroċċa Kristu Re Paola

Kappillan: Dun Marc Andrè Camilleri Tel: +356 21695022 Fax: +356 21805955 e-mail: [email protected] Office Hours Monday & Wednesday 9:30 am to 11:00 am and 5:00 pm to 6:00 pm.

Friday 10:00 am to 11:00 am INFORMAZZJONI ĠENERALI Raħal Ġdid sar parroċċa għalih fl-1910 u dak iż-żmien il-knisja parrokkjali kienet dik ta' Santa Ubaldeska, li l-Gvern kien taha lill-Knisja: avolja saret estenzjoni, baqgħat żgħira wisq għan-nies li bdew imorru joqogħdu f'Raħal l-Ġdid u għalhekk inbniet knisja ġdida li ġiet dedikata lil Kristu Rè ĦINIJIET TAL-QUDDIES Mit-Tnejn sas-Sibt: 06:00 am (din il-Quddiesa ma ssirx s-Sibt) 07:00 am 07:45 am 08:30 am 10:00 am 06:00 pm (xitwa) 06:30 pm (sajf) Ħdud: 06:30 am 08:00 am 09:30 am 11:00 am 06:00 pm 07:30 pm* *Jekk festa Kmandata taħbat matul il-ġimgħa ikun hemm quddiesa tas-6:00pm biss. ĦINIJIET TAL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa mid-9:00 am sal-11:30 am u mill-4:00 pm sas-6:00 pm

Infakkru li fil-Bażilika ta' Kristu Re jistgħu jidħlu sa 430 persuna skond id-direttivi tas-Saħħa.

Kampjonat - Pjazez Maltin

Mill-akbar knisja ta' Malta għar-Rotunda ta' Għawdex, Raħal Ġdid u x-Xewkija.

Raħal Ġdid - Casal Paola - Casal Nouvo għandu l-pjazza tiegħu mimlija ħajja b'diversi ħwienet, każini u kafeteriji. Iżda f'nofs il-pjazza nsibu l-akbar knisja ta' Malta, il-Bażilika ta' Kristu Re, li hi mibnija fuq disinn ta' Ġuże' D'Amato. L-isem Paola hu mgħoti wara l-Gran Mastru Antoine de Paule li qiegħed l-ewwel ġebla ta' dan ir-raħal fl-1626. De Paule kien ħafar id-dejn lil xi nies biex jiġu joqgħodu f'dawn l-inħawi. F'Raħal Ġdid insibu l-Ipoġew ta' Ħal Saflieni.

Ix-Xewkija - Ir-raħal ta' Ġwanni l-Battista hu l-eqdem raħal f'Għawdex, hekk kif kien l-ewwel wieħed li sar parroċċa barra r-Rabat, fl-1678 mill-Isqof Ġlormu Molina. L-isem tiegħu ġej mix-xewk li kien jikber b'abbundanza f'dawn l-inħawi bejn il-Port tal-Imġarr u l-belt Għawdxija. Fix-Xewkija nsibu l-aktar postijiet importanti ta' Għawdex, fosthom il-Qasam Industrijali, l-istadium, il-korsa taż-żwiemel u l-Universita'.

Il-qari tad-digriet li jgħolli l-Parrocca ta' Kristu Re għat-titlu ta' Bazilka minuri.

Il-bidu taċ-ċelebrazzjoni

Dalwaqt il-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tberik tat-tribuna bażilikali u tal-festa titulari ta' Kristu Re.

Din is-sena se naraw il-knisja armata għall-ewwel darba bil-pavaljuni kollha. (Ritratti ta' Kenneth Brignano)

Avviżi tal-Parroċċa:

ERBGĦA 22.07

7.00 p.m. fil-Sala Parrokkjali ta’ Triq Ġużè Damato ser issir ir-raba’ laqgħa għall-addoloxxenti li ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fl-aħħar ta’ Lulju.

ĦADD 26.07

Jum il-Festa Titulari ta’ Kristu Re
6.00 p.m. Quddiesa mmexxija mill-Arċisqof li matulha titbierek it-tribuna u jinqara d-digriet li permezz tiegħu l-Knisja tagħna ġiet mgħollija għad-dinjità ta’ Bażilika.
7.45 p.m. Pellegrinaġġ bl-istatwa titulari li tgħaddi mill-Pjazza, Triq Ħal Tarxien, Triq Lampuka, Triq Ħaż-Żabbar u lura għall-Pjazza. Jieħdu s-sehem iż-żewġ baned tal-parroċċa tagħna.
9.45 p.m. Dħul tal-Pellegrinaġġ lura fil-knsija u barka sagramentali.

 Minn ħdejn il-kampnar tistgħu tordnaw flokkijiet u kif ukoll bnadar bl-arma tal-Bażilika.

 Fil-jiem li għaddew il-membri tal-Kummissjoni Festa bdew iduru bieb bieb iqassmu l-ktieb tal-festa u jiġbru l-envelop bl-offerti tagħkom. Tifhmu li matul is-sena ftit setgħu jsiru attivitajiet u allura l-fondi huma limitati. Kull għajnuna hi apprezzata.

 Kien hemm tibdil żgħir fil-ħinijiet tal-ftuħ tal-Uffiċċju Parrokkjali. Filgħodu l-Uffiċċju jiftaħ it-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa mill-10.30 a.m. sal-11.30 a.m., u filgħaxija jiftaħ it-Tnejn u l-Erbgħa mill-5.00 p.m. sas-6.00 p.m.

 Din il-ġimgħa tajna l-aħħar tislima tagħna lil:
Mary Vella, Carmen Taliana, Gaetana Vella
Agħtihom, o Mulej, ...

Is-simboliżmu sorprendenti tal-baldakkin (Tribuna)

Il-fattur arkitettoniku għandu storja rikka, mimlija simboliżmu.
Meta tidħol fi knisja jew katidral antik, ħafna drabi tara struttura arkitettonika kbira li titpoġġa fuq l-artal maġġur (jew xi kultant fuq l-artali maġġuri kontra l-ħajt). Il-prominenza tagħha tiġbed l-attenzjoni tal-viżitatur u tiffoka fuq l-iktar parti għażiża u importanti tal-knisja. Din l-istruttura komunement tissejjaħ il-baldakkin (Tribuna) jew xi kultant imsejħa ċiborium. Essenzjalment hija kanupew wieqfa sostnuta minn erba' kolonni u tinsab direttament fuq l-artal maġġur. F’ħafna knejjes il-kanupew għandu żewġ kolonni u huwa mwaħħal mal-ħajt.

Fil-bidu tas-seklu 4, il-baldakkin inbena primarjament għall-knejjes kbar fejn l-artal jista' faċilment jintilef fl-ispazju immens.

Fil-bidu l-kolonni tal-baldakkin kien ikollhom ukoll purtieri li jistgħu jiċċaqilqu. Dan kien parzjalment ispirat mit-Tempju tal-Lhud fejn velu fired l-aktar post sagru tat-Tempju.

Xi drabi l-purtieri joskuraw kompletament il-veduta tal-kongregazzjoni (simili għall-ikonostasi Biżantina), filwaqt li fi żminijiet oħra waqt il-liturġija dawn jitneħħew lura. Dan jikkorrispondi għall-inawgurazzjoni tal-Patt il-Ġdid li nġieb permezz tas-sagrifiċċju ta 'Ġesù Kristu fuq is-salib u jfakkar il-mument meta "l-purtiera tat-tempju kienet imqatta' fi tnejn." (Mattew 27:51)

Xi kittieba spiritwali wrew ukoll ix-xebh tal-baldakkin ma' l-Lhud chuppah. Skond Maurice Lamm, iċ-chuppah għandu sinifikat kbir fil-kultura Lhudija.

F’dan il-kuntest il-baldakkin tal-knejjes insara jenfasizza l-post fejn l-għarus (Ġesù) jiltaqa’ mal-għarusa tiegħu (il-Knisja) u jwiegħed l-imħabba eterna tiegħu. Huwa jgħaqqad ukoll is-sagrament taż-żwieġ mal-Ewkaristija Mqaddsa u jfakkar il-kliem ta’ San Pawl. Lill-Irġiel, Pawlu, imbagħad jgħidilhom: “Intom, IRĠIEL, ĦOBBU n-nisa tagħkom, kif Kristu ħabb il-Knisja u ta ħajtu għaliha. U dan għamlu biex iqaddisha u jnaddafha bil-ħasil ta’ l-ilma u l-kelma, u biex iressaqha quddiemu, din l-Knisja, sabiħa, bla tebgħa, bla tikmix, bla għajb, u b’xejn minn dan, imma qaddisa u bla tmaqdir minn ħadd” (Efes 5, 25-27).

Gmiel bla qies....

Mument storiku ghalina lkoll.

It-tribuna titella' f'posta illum fil-5:00pm

Holma saret realta'.......

It-tribuna f'posta

Deo Gracias....

Resqin lejn twettiq ta' ħolma oħra

Dettalji mit-tribuna tal-bażilika ta' Kristu Re...

#bażilika
#tribuna
🔴🟡🔴🟡🔴

Il-Kuruna....

📷 Thomas Angelo Cilia
📷Marlon Galea

F'isem l-Amministrazzjoni tal-Bazilika nixtiequ nirringrazzjaw lil Chris Sullivan ta' Sullivan shipping għal għajuna tiegħu fit-transport tat-tribuna, kif ukoll lil Paul Johnson ta' Johnson lifting għas-servizz li tagħna l-bierah kważi sa nofs il-lejl.

Grazzi mill-qalb...

[07/09/20]   F'isem l-Amministrazzjoni tal-Bazilika nixtiequ nirringrazzjaw minn qalbna fost hafna voluntieri u benefatturi lil Mark Ferris u lil Kurt Cini ta' l-ghajnuna taghhom mhux biss waqt it-trasport tat-tribuna imma ukoll tas-sieghat twal tal-bierah biex inhatt kollox b ' wicc il-gid.

L-irham kollhu f'postu...

Il-lejl it-tajjeb.....

Solenni....

L-erbgha kolloni huma f'posthom...

It-tielet wahda f'postha.

Iktar progress minn gewwa l-bazilika...

L-ewwel kollona minn erbgha titqieghed f'posta....

Holma qedgha issir realta...

Il-kuruna tat-Tribuna dahlet fil-bazilika...

Aktar ritratti ..

Tasal t-tribuna fil-pjazza ta' Rahal Gdid....

Holma li qed issir realta'.....

Iktar ritratti mill-vjagg lejn Malta...

[06/30/20]   Memorji miċ-ċelebrazzjoni Solenni fil-Bażilika ta' Kristu Re..

Mumenti mill-biraħ

📷 Aldo Costa

Iktar ritratti mill-vjagg lejn Malta.

Il-bieraħ waqt l-Ordinazzjoni Saċerdotali saret Quddiesa fil-pjazza ta' quddiem il-Knisja ta' Sant'Ubaldeska. Qaddes il-W.R. Kan. Dun Leonard Mintoff, vici kappillan.

It-tribuna fi triqita' lejn Malta.

Derha mill-isbaħ ta' l-ordinazzjoni li saret il-bieraħ fil-Bażilika tagħna.

📷 Jonathan Borg - Times of Malta

timesofmalta.com

Ordination of 10 new priests ‘extraordinary’

timesofmalta.com It may be quite some time before there is another ordination of 10 new priests, a number which bucks the decline of recent years, the rector of the Archbishop’s Seminary said on Monday. Fr Albert Buhagiar made the comment ahead of the “extraordinary” number of deacons who on Monday evening, on...

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Paola?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Triq Lampuka
Paola
PLA1142
Other Catholic churches in Paola (show all)
Malta Church Day Out MCDO Malta Church Day Out MCDO
24 TRIQ BORMLA
Paola, PLA1900

CODE red aims to bring together people from all walks of life to Celebrate life through songs of praise & raise awareness about Human Trafficking in Malta

MCAST Salesian Chaplaincy MCAST Salesian Chaplaincy
MCAST
Paola

A Salesian presence at MCAST that welcomes students and staff alike in the search of all that is good and valuable in one's project of life. We help the young people grow in faith through our Christian presence and human relationships, on and off campus.

About   Privacy   Login C