Gimgha Kbira Naxxar

Gimgha Kbira Naxxar

[04/21/19]   Avizz importanti: Il-purcisjoni tal-Irxott ser issir normali imma l-personaggi mhux ser jiehdu sehem.

Photos from Gimgha Kbira Naxxar's post

Photos from Gimgha Kbira Naxxar's post

Photos from Gimgha Kbira Naxxar's post

Daqsxejn toghma ta dak li wiehed jista' jammira fil-Parrocca taghna ghal dawn iz-zminijiet ta' gabra.

L-orazzjoni fl-ort tal-Getsemani #gimghakbiranaxxar

Bhalissa qed isir it-twahhil tas-sigar taz-zebbug #gimghakbiranaxxar

[04/14/19]   Hadd il-Palm u Bidu tal-Gimgha Mqaddsa

Filghodu l-hin tal-quddies ikun; 6.00, 7.00. u 8.00am. Fid- 9.00 am isir it-tberik tal-Palm u taz-Zebbug quddiem il-Knisja tal-Kuncizzjoni,
Purcissjoni lejn il-Knisja Arcipretali fejn titkompla quddiesa kantata. Imheggin niehdu sehem.

Fil-11.00 am tibda quddiesa ohra.

Ghada - Id-Duluri:

Festa ta’ Marija Addolorata taht is-Salib;
Ikollna l-qrar matul il-jum;
Fil-5.00 pm quddiesa bil-kant u bl-omelija;
fis 6.00 pm tohrog il-purcissjoni bl-istatwa; qabel ma tidhol il-purcissjoni tinghata l-benedizzjoni sagramentali fil-pjazza.
Wara tibda quddiesa ohra fil-knisja.

#GimghalKbiraNaxxar

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù telaq lejn l-Għolja taż-Żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ raġa’ mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh, u hu qagħad bilqiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: “Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-Liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Int, imma, xi tgħid?”. Dan qaluhulu biex iġarrbuh, ħalli jkollhom fuqiex jixluh.

Imma Ġesù tbaxxa lejn l-art u beda jikteb b’sebgħu fit-trab. Billi dawk baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: “Min fostkom hu bla dnub jitfgħalha hu l-ewwel ġebla”. U raġa’ tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor, ibda mix-xjuħ.

Ġesù baqa’ waħdu mal-mara, wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: “Dawk fejnhom, mara? Ħadd minnhom ma kkundannak?”. “Ħadd, Sinjur”, qaltlu. “Mela anqas jien ma nikkundannak”, qalilha Ġesù. “Mur, u mil-lum ’il quddiem tidnibx iżjed”.

Il-Kelma tal-Mulej
Tifhir lilek Kristu

#GimghalKbiraNaxxar

STETIT SUPER LIGNUM AD NOS DOCENDUM.

#GimghalKbiraNaxxar

one.com.mt

Kunċerti fi żmien ir-Randan mill-Kor tal-Katidral Metropolitan

one.com.mt Il-Kor Jubilate Deo, li huwa l-kor tal-Katidral Metropolitan, ser ikun qiegħed jagħti żewġ kunċerti għal żmien il-passjoni bl-isem ‘Miserere’. Il-kunċerti,

Lq 15, 1-3.11-32
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu bi ħġarhom lejn Ġesù biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: “Nies midinba jilqa’ għandu dan u jiekol magħhom!”.

U Ġesù qabad u qalilhom din il-parabbola: “Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lil missieru: “Missier, agħtini s-sehem li jmiss lili mill-ġid”. U dak qassmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew wisq ġranet, meta ż-żgħir sarr kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiegħed, u hemmhekk berbaq ġidu kollu f’ħajja mtajra. Meta ħela kulma kellu, fuq dak il-pajjiż waqa’ ġuħ kbir, u beda jħoss ruħu fil-bżonn. U mar daħal ma’ wieħed minn dak il-pajjiż, li bagħtu

fir-raba’ tiegħu jirgħa l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla żaqqu mqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih.

Imbagħad daħal fih innifsu u qal: “Kemm lavranti ma’ missieri għandhom ħobż bix-xaba’, u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ! Ħa nqum u mmur għand missieri, u ngħidlu: Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek; ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek; żommni b’wieħed mil-lavranti tiegħek”.

Qam, u telaq għal għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod missieru lemħu u tħassru, u b’ġirja waħda mar inxteħet fuq għonqu u biesu. It-tifel qallu: “Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek; ma jistħoqqlix iżjed nissejjaħ ibnek”.

Iżda l-missier qal lill-qaddejja tiegħu: “Isaw! Ġibulu l-isbaħ libsa u xidduhielu, libbsulu ċ-ċurkett f’sebgħu u s-sandli f’riġlejh! Ġibu l-għoġol l-imsemmen u oqtluh, ħa nieklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjet u raġa’ qam, kien mitluf u nstab!” U għamlu festa.

Mela ibnu l-kbir kien fl-għalqa. Huwa u rieġa’ lura, kif wasal qrib id-dar sama’ daqq u żfin. Sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsieh dak x’kien. Dak qallu: “Hawn ħuk u missierek qatillu l-għoġol l-imsemmen, għax raġa’ kisbu qawwi u sħiħ”. Hu inkorla, u ma riedx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Iżda hu qal lil missieru: “Ara, ili dawn is-snin kollha naqdik, kelmtek ma ksirthielek qatt, u kieku qatt tajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ ma’ ħbiebi! Imbagħad jiġi dan ibnek, li belagħlek ġidek man-nisa żienja, u lilu toqtollu l-għoġol l-imsemmen”. Qallu missieru: “Ibni, inti dejjem miegħi, u kulma hu tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu, għax dan ħuk kien mejjet u raġa’ qam, kien mitluf u nstab!”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

#GimghalKbiraNaxxar
Festa ta’ Gesu Redentur:
Fis-6.00 p.m. johrog pellegrinagg mill-parrocca u jghaddi min dawn it-toroq; Vjal il-Labour, Vjal il-21 ta' Setembru,Hal-Dghejf,San Gwann u Santa Lucija lura lejn il-parrocca.

#GimghalKbiraNaxxar

#GimghalKbiraNaxxar

#GimghalkbiraNaxxar

[03/25/19]   Gheziez dilettanti tal-Gimgha l-Kbira.

L-armar tal-bankuni u il-vari tal-Gimgha l-Kbira fil-Knisja ser isir, nhar l-Erbgha 27 ta' Marzu u il-Hamis 28 ta' Marzu mis-sitta u nofs ta' filghaxija (6.30 p.m.) il-quddiem.Kull ghajnuna hi apprezata.

Narawkom u grazzi mill-gdid

[03/24/19]   Lq 13, 1-9
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, ġew xi wħud għand Ġesù u qalulu b’dawk il-Galilin li Pilatu kien ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. U Ġesù qabad u qalilhom: “Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed midinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu bħalhom. Jew dawk it-tmintax-il ruħ li fuqhom waqa’ t-torri ta’ Silwam u qatilhom, taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta’ Ġerusalemm? Le, ngħidilkom; imma jekk ma tindmux, ilkoll tintilfu xorta waħda”.

U qalilhom din il-parabbola: “Wieħed kellu siġra tat-tin imħawla fl-għalqa. Mar ifittex il-frott fiha, u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa: “Ara, ili tliet snin niġi nfittex il-frott f’din is-siġra tat-tin, u qatt ma sibtilha. Mela aqlagħha! Għax għalfejn se tibqa’ tkidd l-art?”. Iżda dak wieġbu: “Inti ħalliha, sinjur, għal din is-sena, sa ma nagħżqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott; jekk le, aqlagħha”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

#GimghalKbiraNaxxar

Et Milites Plectentes Coronam De Spinis,Imposuerunt Capiti Ejus.

#GimghalKbiraNaxxar

#GimghalKbiraNaxxar

Xaghar -il boghod mill-Gimgha l-Kbira.

#GimghalKbiraNaxxar

#GimghalKbiraNaxxar

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġakbu, u tala’ fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa u jitlob, id-dehra ta’ wiċċu tbiddlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta’ bjuda li tgħammex.

U kien hemm żewġt irġiel jitħaddtu miegħu, Mosè u Elija, li dehru fil-glorja, jitħaddtu fuq it-tmiem ta’ ħajtu li kellu jseħħ f’Ġerusalemm. Pietru u sħabu kienu mejtin bin-ngħas, imma baqgħu mqajmin sewwa, u raw il-glorja tiegħu u ż-żewġt irġiel li kienu miegħu. Xħin dawn it-tnejn kienu se jinfirdu minnu, Pietru qal lil Ġesù: “Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn! Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda għal Elija”. Ma kienx jaf x’inhu jgħid.

Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattiethom u huma beżgħu kif daħlu fis-sħaba. U minn ġos-sħaba nstama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-maħtur, lilu isimgħu!”. Malli nstama’ l-leħen Ġesù sab ruħu waħdu. Huma żammew is-skiet, u għal dawk il-jiem ma qalu xejn lil ħadd minn dak li kienu raw.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kris

#GimghalKbiraNaxxar

Tunc Ergo Apprehendit Pilatus Jesum Et Flagellavit.

#GimghalKbiraNaxxar

#GimghalKbiraNaxxar

[03/11/19]   Il-kumitat jixtieq ifakkar li dawk it-tfal u n-nies kollha li jixtiequ jiehdu sehem fil-purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira ghandhom japplikaw il-Knisja nhar ta' Hadd,bejn it-8.00 a.m. u 12.00 p.m.,jew ikellmu lil xi membru tal-kumitat.

#GimghalKbiraNaxxar

#GimghalKbiraNaxxar

Lq 4, 1-13
Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù, mimli bl-Ispirtu s-Santu, raġa’ lura mill-Ġordan u l-Ispirtu ħadu fid-deżert. Hemm għal erbgħin jum Ġesù kien imġarrab mix-Xitan. Matul dawk il-jiem ma kiel xejn; u mbagħad, meta għaddew dawk il-jiem, ħadu l-ġuħ. U x-Xitan qallu: “Jekk inti Bin Alla, għid lil din il-ġebla ssir ħobż”. Wieġbu Ġesù: “Hemm miktub: “Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix”.

Imbagħad ix-Xitan ħadu fl-għoli u wrieh is-saltniet tad-dinja kollha f’daqqa. Qallu x-Xitan: “Nagħtik is-setgħa fuq dawn kollha, bil-glorja tagħhom ukoll għax hija ngħatat lili, u jiena nagħtiha lil min irrid. Jekk tinxteħet quddiemi tagħtini qima, kollha tiegħek tkun”. Ġesù wieġbu u qallu: “Hemm miktub: “Lill-Mulej, Alla tiegħek, tadura, u lilu biss taqdi”.

Imbagħad ix-Xitan ħadu Ġerusalemm, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju, u qallu: “Jekk inti Bin Alla, inxteħet minn hawn għal isfel. Għax hemm miktub: “Lill-anġli tiegħu jordnalhom biex jieħdu ħsiebek sewwa”, u li: “fuq idejhom jerfgħuk, ħalli ma taħbatx riġlek ma’ xi ġebla”. Wieġeb Ġesù u qallu: “Jingħad: “Iġġarrabx lill-Mulej Alla tiegħek”.

Imbagħad ix-Xitan meta temm dan it-tiġrib kollu, telaq minn ħdejh sa ma wasal il-waqt.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

#GimghalKbiraNaxxar

PATER MI,SI POSSIBILE EST.TRANSEAT A ME CALIX ISTE.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Naxxar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address

Naxxar
Other Religious Organizations in Naxxar (show all)
Dilletanti tal-festa Naxxarija Dilletanti tal-festa Naxxarija
Naxxar

Dilletanti tal-festa (naxxar)

Parrocca Marija Bambina Naxxar Parrocca Marija Bambina Naxxar
Uffiċċju Parrokjali, 26, Misraħ Ir-Rebħa
Naxxar, NXR 1200

Hija xewqa tagħna li bħala parroċċa nwasslu ħsibijiet u informazzjoni lilkom ilkoll. Nittamaw li din il-paġna ssibuha utli fil-mixja tagħkom mal-Mulej.

Museum Naxxar Museum Naxxar
29, Museum Subien, Triq Tal-Labour
Naxxar, NXR 9021

"Biex Kristu jsir magħruf u maħbub minn kulħadd" Formazzjoni Nisranija għat-tfal, adolexxenti, żgħażagħ u adulti.

LIGHT Naxxar LIGHT Naxxar
Naxxar