Museum Naxxar

"Biex Kristu jsir magħruf u maħbub minn kulħadd" Formazzjoni Nisranija għat-tfal, adolexxenti, żgħażagħ u adulti.

Permezz ta' din il-paġna, aħna nixtieq nżommu kuntatt magħkom waqt li ninfurmawkom bl-attivitajiet u b'informazzjoni dwar iċ-ċentru tal-Museum tas-Subien fin-Naxxar u f' Ħal Għargħur.

Mission: "Biex Kristu jkun Magħruf u Maħbub"

Society of Christian Doctrine

“Sinjur Ġesù Kristu, naħseb fik, niftakar fil-pass tal-għaġeb li inti għamilt xħin, minħabba fina bnedmin u minħabba s-saħħa tagħna… inżilt mis-sema u bl-opra tal-Ispirtu s-Santu sirt veru bniedem.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Nipproponu li nitgħarrsu b’għoqda li ma tinħallx mal-vera Manswetudni li ġġegħelna naħfru u nħobbu ’l-għedewwa għax din hija li ttaffilna l-biża’ tal-ġudizzju ta’ Alla f’mewtna u tqegħidna fil-paċi ta’ dejjem.” – San Ġorġ Preca

San Stiefnu - Is-26 ta' Diċembru

Illejla niltaqgħu l-Museum tan-Naxxar għal Festa ta' San Stiefnu l-ewwel Martri. Il-Museum jiftaħ fis-6:30pm għal ħin ta' logħob u l-laqgħa tibda fis-7:00pm. Il-Museum jibqa' miftuħ sat-8:00pm.

Dun Ġorġ Preca kellu devozzjoni speċjali lejn San Stiefnu. Mhux biss għażlu bħala l-qaddis protettur tal-virtu tal-Manswetudni imma wkoll riedu jkun protettur ta' dawk li qed iħejju ruħhom biex isiru membri sħaħ fil-Museum.

Museum Naxxar's cover photo

Society of Christian Doctrine

“Ġesù Kristu, malli deher fid-dinja, ried jimpressjona lill-bnedmin bl-eżempju tiegħu fuq il-ħtieġa tal-paċenzja li mit-twelid tagħna sal-mewt hija sieħba tagħna li ma tħallina qatt. Il-bard tal-l-istaġun, il-maxtura tal-annimali, il-għar għall-beraħ, u n-nuqqas ta’ kumditajiet oħra… jmissu ’l dik it-tenera tarbija, li rmiet taħt saqajha fis-Sapjenza Divina tagħha d-delizzji tal-palazzi.” – San Ġorġ Preca

Newsbook.com.mt

Iċ-ċerimonja mmexxija mis-Superjur Ġenerali Natalino Camilleri saret fid-Dar Ġenerali tas-Soċjetà tal-Museum fi Blata l-Bajda

Society of Christian Doctrine

“Nipproponu li nwaħħluha tajjeb f’rasna li m’hemmx triq oħra għall-paċi eterna ħlief il-paċenzja.” – San Ġorġ Preca

youtube.com

Paċi fl-Art

"Paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba." (Lq 2, 14)
Feature għal żmien il-Milied. Produzzjoni tas-Soċjeta tad-Duttrina Nisranija Museum (2019)

https://www.youtube.com/watch?v=MBGnz4rCMCk&fbclid=IwAR0mIw-PC6hqR_9b1INm0TJtPHxWR_u7DdxU0A0bHIbouV_8pY79af2P7_g

"Paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba." (Lq 2, 14) Feature għal żmien il-Milied. Produzzjoni tas-Soċjeta tad-Duttrina Nisranija Museum (2019)

Museum Naxxar's cover photo

Quddies għat-tfal kollha tan-Naxxar

Nhar il-Ħadd 22 ta’ Diċembru fid-9:30am. Fil-Knisja tan-Naxxar.
It-tfal kollha huma mħeġġa biex iġibu xi bambin jew grotta magħhom.

Dimostrazzjoni tal-Bambin fin-Naxxar

Id-Dimostrazzjoni tal-Bambin nhar l-24 ta’ Diċembru 2019 tibda mill-Museum tas-Subien fil-5.30pm fi Triq Labour Avenue u tkompli fi Vjal 21 ta’ Settembru, Triq iż-Żenqa, parti minn Triq Santa Luċija għall-Pjazza Vitorja, Triq Castro, Triq in-Nutar Manuel Debono, parti minn Triq Leli Falzon, Triq is-Sejjieħ, Triq il-Kbira, u lura lejn Pjazza Vitorja. Nispiċċaw fil-Knisja għall-ħabta tas-7.15pm. bi programm ċkejken u t-tlugħ tal-premjijiet għat-tfal u għall-dawk kollha preżenti. Fl-aħħar it-tfal kollha se jingħataw xi ħaġa tajba.

It-Tfal ma jinsewx li jistgħu jilbsu ta’ anġli jew rgħajja, u dawk li għandhom il-fanali, iġibuhom magħhom. Il-ġenituri jiġu magħhom filwaqt li nfakkrukom li KULĦADD HUWA MISTIEDEN.

Dimostrazzjoni tal-Bambin fil-Għargħur

Id-Dimostrazzjoni tal-Bambin nhar it-Tnejn 23 ta’ Diċembru 2019 tibda mill-Museum tas-Subien fil-5.30pm fi Triq Mons. L. Catania u tkompli fi Triq San Ġwann, Triq Bartholomew, Triq il-Wiesgħa, Triq San Nikola, Triq E.M. Perren, Triq Repubblika, Triq Vendome, Triq D. Mifsud, Triq il-Kbira, u lura lejn il-Pjazza tal-Knisja fejn nispiċċaw fil-Knisja għall-ħabtan tas-7.15pm. bi programm ċkejken u t-tlugħ tal-premjijiet għat-tfal u għall-dawk preżenti. Fl-aħħar it-tfal kollha se jingħataw xi ħaġa tajba.

Kemm mat-triq kif ukoll fl-aħħar tal-purċissjoni it-tfal kollha se jingħataw xi ħaġa tajba. Tajjeb li jġibu magħhom borża biex waqt il-purċissjoni jimlewha bil-ħelu li jagħtuhom in-nies. It-tfal ma jinsewx li jistgħu jilbsu ta’ anġli jew rgħajja, kif ukoll jistgħu jġibu magħhom xi fanali. Il-ġenituri jiġu magħhom filwaqt li kulħadd huwa mistieden.

Society of Christian Doctrine

“Nipproponu li nimmudellaw il-qalb tagħna fuq il-qalb ta’ Alla li hija ħaġa proprja tiegħu li jħenn u li jaħfer, sabiex ikollna l-kbir unur li nixbhu lil dan il-Missier tagħna tas-sema.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Nipproponu li nistrieħu għal kollox fuq il-ħdan ta’ Alla li kollox jidderieġi u jiggoverna għar-rieda mqaddsa tiegħu.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Nipproponu li mhux biss ma nimxux wara d-dinja bil-prinċipji qarrieqa tagħha, iżda li wkoll niddikjaraw ruħna veri għedewwa tagħha.”
– San Ġorġ Preca

[12/18/19]   Illum tinsewx li Museum se jkollna fil-5.30pm u nigu lura fit-8.30pm

[12/18/19]   Illum Museum fil-5.30pm u nigu lura fit-8.30pm

Society of Christian Doctrine

“Nipproponu li niddistakkaw ruħna volontarjament minn kull ma nippossiedu qabel ma tiġi l-mewt li tneżża’ lil kulħadd minn kollox.” – San Ġorġ Preca

IL-ĠIMGĦA 20 ta’ DIĊEMBRU 2019 fis-7.00pm.
It-tfal tal-Klassijiet tal-5 u 6 sena (Preparatorja),
ikollhom ċelebrazzjoni u għoti tal-premjijiet tal-Milied
Għal din l-attività huma mistiedna l-ġenituri.

Il-Magħżulin u Aspiranti jkollhom Museum normali.

It-TNEJN 16 ta’ DIĊEMBRU 2019 fil-5.45pm.
It-tfal tal-Klassijiet tat-3 u 4 sena,
ikollhom ċelebrazzjoni u għoti tal-premjijiet tal-Milied.
Għal din l-attività huma mistiedna l-ġenituri.

Il-klassijiet tal-Infantili, Sena 1 u Sena 2 (year 1-3 l-iskola) ikollhom Museum normali.

Society of Christian Doctrine

“Nipproponu illi nimtlew bil-faraġ xħin niftakru illi Kristu huwa wieħed mill-aħwa tagħna li ndaħal għalina biex isalvana.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Hija verità li t-tagħlim tajjeb huwa l-għajn ta’ kull ġid. Għalhekk min jikkultivah ma jistax ma jagħmilx ġid lilu nnifsu u lill-oħrajn.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Dak li tara ikrah fl-oħrajn, evitah minnek: tara koroh il-kurżità u t-tlablib, il-vendetta, il-frugħa fl-ilbies, il-ġlied, is-serq, il-gideb, il-vanaglorja, l-ambizzjoni, ix-xeħħa, l-għira, l-ikel u x-xorb żejjed u l-bqija: itlob il-grazzja ta’ Alla u evitahom.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Wieħed jista’ jara x-xorti li tkun tmissu, għax Kristu għallimna li bl-istess kejl li bih inkunu kejjilna lill-oħrajn, ikun lilna mkejjel: ħniena bi ħniena, ġustizzja b’ġustizzja, vendetta b’vendetta. Immela l-proxxmu huwa għalina jew kawża ta’ glorja jew kawża ta’ telfien.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Min jgħallem il-verità u l-ġustizzja u ma jsaħħaħx bl-eżempju l-kliem tiegħu, dan ikun jixbah lil wieħed li jibni, u li jħott li bena; kun af li l-proverbju jgħid li l-ewwel ma tiekol l-għajn. Iktar jiswa l-eżempju mill-kelma għan-natura tagħna.”
– San Ġorġ Preca

Quddies għat-tfal kollha ta’ Ħal Għargħur
Nhar il-Ħadd 15 ta’ Diċembru fid-9:00am, fil-Knisja ta’ Ħal Għargħur.
It-tfal huma mħeġġa biex iġibu xi bambin jew grotta magħhom.

IL-ĦADD 15 ta’ DIĊEMBRU 2019, fis-6.00pm.
Il-Gruppi tal-Magħżulin u l-Aspiranti ta’ Ħal Għargħur u n-Naxxar, ikollhom ċelebrazzjoni u għoti tal-premjijiet tal-Milied fil-Museum tan-Naxxar.
Għal din l-attività huma mistiedna l-ġenituri.

SLIEM FUQ L-ART
Preparatorja, Magħżulin u Aspiranti (Year 6 - Form 5 l-iskola)
It-Tlieta 10 ta' Diċembru, se mmorru nsegwu dramm li qed itella' l-iskola St.Michael. Niltaqgħu l-Museum tan-Naxxar fis-6:15pm u fis-6:30pm nitilqu. Inkunu lura għall-ħabta tat-8:30pm.

Is-Soċjeta tal-Museum għandha l-pjaċir tistieden lill-ġenituri u lill-adolexxenti Magħżulin u Aspiranti għal-laqgħa speċjali l-Ġimgħa 3 ta' Jannar fl-Awditorju ta' Blata l-Bajda. Diġa qed jitqassmu l-inviti għal din l-attivita'. Inħeġġu lil dawn il-familji biex iħallu dan il-ħin liberu sabiex jattendu għal din il-laqgħa speċjali.

Premjazzjoni għat-tfal iż-żgħar kollha li jattendu l-Museum ta’ Ħal Għarħgur
IS-SIBT 14 ta’ DIĊEMBRU 2019 fis-6.30pm.
Fiċ-Ċentru Parrokkjali ta’ Ħal Għargħur.
Għal din l-attività huma mistiedna l-ġenituri flimkien mat-tfal.

Illum it-Tnejn 9 ta’ DIĊEMBRU 2019 fis-5.45pm.
It-tfal tal-Klassijiet tal-Infantili , Sena 1 u Sena 2,
se jkollhom ċelebrazzjoni u għoti tal-premjijiet tal-Milied.
Għal din l-attività huma mistiedna l-ġenituri.

Sena 3 u 4 Museum Normali

Society of Christian Doctrine

“Dak li tħoss, dak li jiġi f’rasek, ma huwa xejn, la fih kawża ta’ premju, lanqas ta’ kastig: tħoss mibegħda, tħoss pjaċir, jidħlu f’rasek ħsibijiet koroh, inti ma tkunx ħati ta’ dnub ħlief meta inti tintebaħ, tinduna bil-ħażen tagħhom u tridhom.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Il-mewt hija żgura: il-ħin tagħha huwa moħbi, u meta tiġi, tiġi darba, u miż-żmien titfgħek fl-eternità, u l-eternità hija affari serja.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Qatt la taħseb li għandek fik l-ispirtu ta’ Alla jekk m’għandikx imħabba sinċiera u diżinteressata lejn kulħadd.”
– San Ġorġ Preca

It-Tnejn 9 ta’ DIĊEMBRU 2019 fis-5.45pm.
It-tfal tal-Klassijiet tal-Infantili , Sena 1 u Sena 2,
se jkollhom ċelebrazzjoni u għoti tal-premjijiet tal-Milied .
Għal din l-attività huma mistiedna l-ġenituri.

Għeżież ġenituri/kuranti,

Nhar il-Ġimgħa, 6 ta’ Diċembru ser norganiżżaw ħarġa fejn uliedkom ser jieħdu gost flimkien: Night Hike lejn l-inħawi ta’ Ħal Għargħur. Din ser tkun għall-adolexxenti fil-gruppi mill-Magħżulin 1 sal-Aspiranti (Forms 2 – 5). Nitilqu fis-7.00pm mill-Museum tan-Naxxar u niġu lura fl-10.00pm.

Programm tal-Milied 2019
MUSEUM Subien Ħal Għargħur
Għaż-żgħar biss (Sena 1 sa Sena 4) (Year 2 sa Year 5)

Programmtal-Milied 2019
Preparatorja, Magħżulin u Aspiranti

Preparatorja 1 (Sena 5) – Year 6 l-Iskola
Preparatorja 2 (Sena 6) – Form 1 l-Iskola

Programm tal-Milied 2019
Għat-tfal tal-Infantili, Sena 1 sa Sena 4

Infantili –Year 1 l-iskola, Sena 1 – Year 2 l-iskola,
Sena 2 – Year 3, Sena 3 – Year 4, Sena 4 – Year 5

Museum Naxxar's cover photo

Society of Christian Doctrine

“Tittardjax li tikkonverti lejn Alla, meta l-kuxjenza tiegħek iċċanfrek fuq għemil ħażin tiegħek.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Alla waħdu huwa l-mistrieħ tal-qlub.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Iż-żmien fih valur imprezzabbli. il-boloh jimpjegawh fil-frugħat, u l-għaqlin fil-ġid.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Il-ħajja tal-bniedem hija mħawra bl-inganni, bit-tentazzjonijiet, u bit-tribulazzjonijiet. Għalhekk itlob ’l Alla kuljum li jiddiriġik bid-dawl u bl-għajnuna tiegħu f’kull triq tiegħek, kemm għar-ruħ u kemm għall-ġisem.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Il-veru għerf hu li wieħed iħares il-kmandamenti ta’ Alla.”
– San Ġorġ Preca

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Naxxar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


29, Museum Subien, Triq Tal-Labour
Naxxar
NXR 9021

Opening Hours

Monday 17:30 - 20:00
Tuesday 17:30 - 20:00
Thursday 17:30 - 20:00
Friday 17:30 - 20:00
Saturday 17:30 - 20:00
Sunday 21:00 - 22:00
Sunday 17:30 - 20:00
Other Religious Centers in Naxxar (show all)