Kolleġġjata ta' Marija Bambina - Parroċċa tan-Naxxar

Hija xewqa tagħna li bħala parroċċa nwasslu ħsibijiet u informazzjoni lilkom ilkoll. Nittamaw li din il-paġna ssibuha utli fil-mixja tagħkom mal-Mulej.

vaticannews.va

Pope on Palm Sunday: love and service during Covid-19 - Vatican News

vaticannews.va During Palm Sunday Mass in St Peter’s Basilica, celebrated with a limited congregation due to the Coronavirus pandemic, Pope Francis dedicates his ...

Illum Ħadd il-Palm - Hosanna lil Bin David!

[04/03/20]   “Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesu’, ommu, oħt ommu, Marija ta’ Kleofa, u Marija ta’ Magdala. Mela kif Ġesu’ lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: “Mara hawn hu ibnek.” Mbagħad qal lid-dixxiplu: “ Hawn hi ommok.” U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.: (Ġw 19 : 25-27)

Marija, inti bqajt fidila meta id-dixxipli ta’ Ġesu ħarbu. Bħalma inti emmint il-messaġġ ta’ l-Anġlu, li kellek issir Omm Alla, hekk ukoll emmint fis-siegħa ta’ meta Ibnek ġie maqtul.

Kun ma’ dawk kollha li għaddejin minn żminijiet diffiċli, biex bħalek iżommu sod wara Ġesu’. Għannaqhom miegħek bl-istess mod li għannaqt lil Ibnek wara li niżżluh mis-salib u żomm idejk fuq Malta f'dan iż-żmien diffiċli.

youtube.com

Christopher Muscat - Stabat Mater

Winner of the APS Bank Composition Competition in 2012, Christopher Muscat's STABAT MATER was recorded and released on CD by GEGA New (GR 20). Visit www.chri...

youtube.com

Wieqfa Kienet Imbikkija - Pueri Cantores Jubilate Deo Malta

Our young choristers at Pueri Cantores Jubilate Deo embarked on a virtual choir project to bring you the Maltese version of Stabat Mater Dolorosa, as a point...

Festa Marija Bambina Naxxar

[04/02/20]   Nhar il-Gimgha 3 ta' April hija l festa tant ghaziza ghalina ta Marija taht is salib tal Mulej: Id-Duluri. Fil kolleggjata taghna tan Naxxar ser noffru Dan is servizz: fil 4.40 pm tinghad I’ll Via Sagra, fil 5 pm Quddiesa bil Kant u bil omelija: wara nesponu lil Gesu Ewkaristija u jkollna Ruzarju meditat. Nispiccaw bil benedizzjoni sagramentali.

Inqaddsu Dan li jum b’ ghemejjel ta talb, sagrificcju u karita.

Tistghu ssegwu dejjem min fuq il web cam ta' Naxxar Parish Church.

Arcipriet, Fr David

vaticannews.va

Pope at Urbi et orbi: Full text of his meditation - Vatican News

vaticannews.va Pope Francis meditated on the calming of the storm from the Gospel of Mark during the prayer service over which he presided on the steps of St Peter's ...

The Archbishop's Seminary - Il-Mixtla

Tomorrow we join the world in the special blessing "Urbi et Orbi" which Pope Francis will be invoking on all.

#catholic #hope #popefrancis #blessing

Vatican News

Join Pope Francis on Friday, 27 March, at 6 PM Rome time for a special Urbi et Orbi blessing and an opportunity to receive a plenary indulgence. We will broadcast the event live here on our page.

Avviż dwar iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mat-twaqqif tal-Kolleġġjata tan-Naxxar. Marija Bambina tħarisna u toħroġna rebbiħin f'dan il-mument ta' prova.

[03/25/20]   Minhabba c-cirkustanzi xejn ordinarji li ninsabu fihom, gejna kostretti li naghtu dan is-servizz ta quddies fil-kolleggjata tan-naxxar b'effett immedjat;

mit-Tnejn sas-Sibt fil-5.00pm

il-Ħadd fil-11.00am
https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/malta/malta/naxxar/naxxar-parish-church.html

Il-quddiem naghtikom taghrif marbut ma-funzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa.

Kull min jehtieg xi servizz pastorali iehor jew mill-ufficcju parrokkjali cempluli fuq 79604754.

Nibqghu insostnu lil xulxin bit-talb.

Marija Bambina tharisna lkoll.
Arċipriet - Fr David

Festa Marija Bambina Naxxar

Fir-raba' Ġimgħa tar-Randan naħsbu f'Ġesu' mgħobbi bis-salib - ir-Redentur. Nitolbuh jgħinna nerfgħu s-slaleb tagħna b'rassenjazzjoni u b'fiduċja fil-Providenza tiegħu. (Ir-ritratt juri l-vara l-antika tar-Redentur, xogħol Saverio Laferla fl-1751. Ritratt ta' Angelo Schembri)

Festa Marija Bambina Naxxar

19 ta' Marzu - Festa ta' San Ġużepp
Din is-sena jaħbat ukoll il-150 anniversarju minn meta l-Papa Piju IX fl-1870 iddikjara lil San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali. Nitolbuh biex ixerred dejjem fuqna l-patroċinju tiegħu, sabiex bl-eżempju u bil-għajnuna tiegħu, nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqilgħu l-hena ta’ dejjem ġewwa l-Ġenna.
L-istampa turi l-pittura ta' San Ġużepp li tinsab fuq wieħed mill-altari laterali fil-knisja kolleġġjata tan-Naxxar.

aleteia.org

Pope calls for 9 pm Rosary for protection of our families

19 ta' Marzu 2020

https://aleteia.org/2020/03/18/pope-calls-for-9-pm-rosary-for-protection-of-our-families/

aleteia.org At the end of the general audience March 18, the pope said he is joining the initiative promoted by the Italian bishops to pray the Luminous Mysteries of the Rosary at 9 pm (Italian time) on March …

skylinewebcams.com

Live Cam Naxxar Parish Church

https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/malta/malta/naxxar/naxxar-parish-church.html

Illum, il-Hadd, Quddies fid-9.30am, fil-11.00am u fil-5.00pm.

Ghalkemm f'dawn il-hinijiet il-Knisja tkun maghluqa tistghu issegwu il-Quddiesa permezz tal-webcam.

skylinewebcams.com Naxxar, view of the church's apse

Minn issa 'l quddiem, bl-għoti tat-titlu ta' 'Kolleġġjata' lill-Knisja tan-Naxxar, fiċ-ċelebrazzjonijiet u fil-purċissjonijiet li fihom jieħu sehem il-Kapitlu, nibdew naraw is-simboli tal-Kolleġġjata tagħna. DIn hi ftit informazzjoni dwarhom.

skylinewebcams.com

Live Cam Naxxar Parish Church

Minn ghada l-Gimgha 13 ta' Marzu 2020 il-Parrocca tan-Naxxar se toffri dan is-servizz fil-Kolloggjata:

https://www.skylinewebcams.com/en/webcam/malta/malta/naxxar/naxxar-parish-church.html

Mit-Tnejn sas-Sibt Quddiesa fil-5pm.

Il-Hadd ikun hemm Quddies fid-9.30am, fil-11.00am u fil-5.00pm.

Ghalkemm f'dawn il-hinijiet il-Knisja tkun maghluqa tistghu issegwu il-Quddiesa permezz tal-webcam.

Kif qalilna Mons. Arcisqof nitolbu it-talba tar-Ruzarju ghas-sahha tal-Maltin u Ghawdxin kollha.

Il-Mulej iberikkom.

skylinewebcams.com Naxxar, view of the church's apse

knisja.mt

Direttivi tal-Isqfijiet dwar il-Quddies

https://knisja.mt/direttivi-tal-isqfijiet-dwar-il-quddies/

knisja.mt Wara konsultazzjoni mal‑awtoritajiet tas‑saħħa, l‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qegħdin iwaqqfu l‑funzjonijiet reliġjużi kollha, inkluż il‑Quddies ta’ kuljum u ta’ nhar ta’ Ħadd, u l‑katekeżi tat‑tfal, fl‑Arċidjocesi ta’ Malta u d‑Djoċesi ta’ Għawdex. Għalh...

knisja.mt

Talb u miżuri fil-knejjes biex titrażżan u titwaqqaf il-Coronavirus

https://knisja.mt/talb-ghall-harsien-tas-sahha/

knisja.mt Nixtiequ nħeġġukom biex nitolbu ħalli naqilgħu mingħand Alla l-grazzja tas-saħħa fir-ruħ u fil-ġisem u biex titrażżan u titwaqqaf il-Coronavirus Covid-19 fid-dinja. Nitolbu għal dawk kollha milquta u għal dawk kollha li qegħdin joffru s-servizzi tagħhom u jieħdu deċiżjonijiet b’...

Festa Marija Bambina Naxxar

8 ta' Marzu - 6 xhur 'il-bogħod mill-festa
Illum, f'Jum il-Mara, nawguraw jum mill-isbaħ lin-nisa kollha u nitolbu li lkoll kemm aħna nsiru nixbhu aktar lil Marija, l-isbaħ fost il-ħlejqiet ta' Alla. Viva Marija Bambina! (Ritratt ta' Richard Faenza)

Iċ-ċelebrazzjonijiet marbuta mat-twaqqif tal-Kolleġġjata tan-Naxxar huma posposti għal data li titħabbar 'il quddiem.

Il-post oriġinali kienet tgħid hekk:
'Dan huwa l-programm taċ-ċelebrazzjonijiet li se jsiru fl-okkażjoni tat-Twaqqif tal-Kolleġġjata tan-Naxxar. Inħeġġukom biex tieħdu nota u tagħmlu l-mezz li tattendu għalihom, b'mod speċjali ċ-ċerimonja tal-Ħadd, 26 t'April 2020.'

Padre Pio of Pietrelcina

Dear Padre Pio devotees, let's all try to heed Pope Francis' advice during this lenten season as he also highlights our beloved Padre Pio's most famous words, "Pray, hope and don't worry.'

L-arma tal-Kolleġġjata tan-Naxxar, għalkemm tixbah ħafna lil dik li minn dejjem intużat għall-parroċċa, għandha diversi simboli u elementi ġodda; din hi t-tifsira tagħha. Grazzi lis-Sur Christian Bianchi tax-xogħol li għamel fuq id-disinn u l-verżjoni diġitali tagħha.

Kolleġġjata ta' Marija Bambina - Parroċċa tan-Naxxar's cover photo

Mil-lum nibdew it-triq lejn iċ-ċelebrazzjoni tat-twaqqif tal-Kolleġġjata ta' Marija Bambina fin-Naxxar li ser issir il-Ħadd 26 t'April 2020. Inħeġġukom issegwu l-posts fuq din il-paġna dwar dak kollu li hu relatat ma' din il-ġrajja sabiħa fil-parroċċa tagħna. Din hija l-arma li ser tirrapreżenta l-Kolleġġjata tagħna. Nirringrazzjaw lis-Sur Christian Bianchi li ħadem fit-tul u bil-qalb fuq id-disinn u l-verżjoni diġitali ta' din l-arma.

Archdiocese of Malta

Guide to #Lent2020

Are you preparing for Easter? Here is how to have a meaningful #Lent this year 😀

https://www.facebook.com/museumnaxxarugharghur/photos/a.1422657471368734/2255211854779954/?type=3&theater&refid=12

Eżerċizzi għall-Ġenituri kollha

Fix-xahar ta’ Marzu, se jsiru sett ta’ laqgħat għal żmien ir-Randan għall-ġenituri kollha fil-Museum tas-Subien tan-Naxxar.

Id-dati huma:
It-Tnejn 2, bejn is-5.45pm u s-6.20pm
Il-Ġimgħa 13, bejn is-7.00pm u s-7.30pm
It-Tnejn 16, bejn is-5.45pm u s-6.20pm
Il-Ġimgħa 27, bejn is-7.00pm u s-7.30pm

catholic-link.org

These 3 Essential Pillars Help Us Discover the Purpose of Lent

Illum Ras ir-Randan. Jum ta' Sawm u Astinenza.

catholic-link.org What is exactly is the purpose of Lent? Why do we put ourselves through these 40 days of sacrifice? Discover the 3 Pillars that will help you find meaning.

Festa Marija Bambina Naxxar

Il-Kumitat tal-Festa ħareġ bnadar bir-ritratt tal-istatwa tad-Duluri 'ta' Settembru' li kienet irrestawrata s-sena l-oħra. Il-qies tal-bnadar huwa ta' 45 x 70 pulzier (115 x 179 cm) u jiswew 25€. Min jixtieq jakkwista waħda jsaqsi għaliha fis-sagristija tal-knisja jew lil xi membru tal-Kumitat. Grazzi tas-sapport tagħkom.

bambinanaxxar.org

Knisja Marija Bambina Naxxar

Kemm infakkrukom li l-avviżi ta' kull ġimgħa jkunu jinsabu fil-website tal-parroċċa - http://www.bambinanaxxar.org/

bambinanaxxar.org

newsbook.com.mt

10 pariri tal-Papa Franġisku lill-maħbubin - Newsbook

newsbook.com.mt Pariri tal-Papa Franġisku għall-maħbubin f'Jum San Valentinu

10 ta’ Frar - In-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl – Solennità

Festa Marija Bambina Naxxar

8 ta' Frar, tmienja tax-xahar - seba' xhur 'il-bogħod mill-festa. Viva Marija Bambina, patruna tan-Naxxar! (Ritratt ta' Aron Tanti)

Festa Marija Bambina Naxxar

2 ta' Frar - Festa tal-Preżentazzjoni ta' Ġesu' fit-tempju
Ir-ritratt juri l-pittura ta' Ġesu' Bambin li tinsab fil-mużew tal-knisja kolleġġjata tan-Naxxar, xogħol Gio Nicola Buhagiar fis-seklu 18.

Armed Forces of Malta (AFM)

The Band of the Armed Forces of Malta will be performing a Concert, as part of the commemorative celebrations of the 50th Anniversary of the Armed Forces serving under the Government of Malta.
The event will take place on Friday 7th February 2020, at Divine Mercy Sanctuary, San Pawl Tat-Targa, Naxxar, and will start at 1930hrs.
Entrance is FREE, and members of the general public would be able to give donations in aid of The Malta Community Chest Fund Foundation.

Photos from Kolleġġjata ta' Marija Bambina - Parroċċa tan-Naxxar's post

bambinanaxxar.org

Knisja Marija Bambina Naxxar

Kemm infakkrukom li l-avviżi ta' kull ġimgħa jkunu jinsabu fil-website tal-parroċċa - http://www.bambinanaxxar.org/

bambinanaxxar.org

Festa Marija Bambina Naxxar

L-Ewwel Ħadd tas-sena - Festa tal-Epifanija tal-Mulej
Pittura ta' din il-ġrajja li tinsab fil-kor tal-Kolleġġjata tan-Naxxar, xogħol il-pittur Stefano Erardi.

Camilleri Cauchi Art Studios

3 ta' Jannar - L-Isem Imqaddes ta' Ġesù - Dettall fl-injam tal-vara ta' Kristu Rxoxt - 2015 - Parrocca Marija Bambina Naxxar

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Naxxar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Grupp Adolexxenti u Żgħażagħ Naxxar

Location

Address


Uffiċċju Parrokjali, 26, Misraħ Ir-Rebħa
Naxxar
NXR 1200

Opening Hours

Tuesday 17:00 - 19:00
Tuesday 10:00 - 12:00
Thursday 17:00 - 19:00
Thursday 10:00 - 12:00
Friday 17:00 - 19:00
Friday 10:00 - 12:00
Other Naxxar places of worship (show all)
The Sanctuary The Sanctuary
39, Margaret A Murray Street
Naxxar, NXR

Beauty & Holistic Therapies

Dilletanti tal-festa Naxxarija Dilletanti tal-festa Naxxarija
Naxxar

Dilletanti tal-festa (naxxar)

LIGHT Naxxar LIGHT Naxxar
Naxxar

Museum Naxxar Museum Naxxar
29, Museum Subien, Triq Tal-Labour
Naxxar, NXR 9021

"Biex Kristu jsir magħruf u maħbub minn kulħadd" Formazzjoni Nisranija għat-tfal, adolexxenti, żgħażagħ u adulti.