SDC Museum Marsaxlokk

Museum Subien Marsaxlokk 4, Triq San Ġużepp, Marsaxlokk MXK1062

Permezz ta' din il-paġna, aħna nixtieq nżommu kuntatt magħkom waqt li ninfurmawkom bl-attivitajiet u b'informazzjoni dwar iċ-ċentru tal-Museum tas-Subien f'Marsaxlokk.

Mission: "Biex Kristu jkun Magħruf u Maħbub"

Society of Christian Doctrine

“Alla jimla kull lok, għalhekk aħna ninsabu fih, niċċaqalqu fih u ngħixu fih, bħal ħuta fl-ilma.” – San Ġorġ Preca

IL-KONVERŻJONI TA' SAN PAWL
"Imma jien u sejjer, kif kont qrib Damasku, f’daqqa waħda għall-ħabta ta’ nofsinhar dawl kbir mis-sema idda madwari."
Atti 22: 3-16
Illum niċċelebraw festa ta' bidla fil-ħajja ta' Pawlu. Pawlu ħalla lill-Kristu jibdlu minn persekutur tal-Insara għall-Appostlu li ħadem u stinka biex Ġesù jkun imxandar. J'alla bħalu aħna nkunu xhieda tal-isem ta' Ġesù.

Society of Christian Doctrine

“Dan hu sinjal ikrah fik li ssewwed qalbek meta tisma’ lil xi ħadd ifaħħar ’il ħaddieħor.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Meta tikkoreġi lil xi ħadd, ikkonsidra dejjem lilek innifsek, u biex tikkoreġi tajjeb, uża dejjem l-imħabba, biex iġġagħlu jifhem li inti tridlu l-ġid.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Il-fidi għandha tkun ferma, ħajja permezz tal-opri, universali jiġifieri temmen kulma temmen u tgħallem il-Knisja, u kostanti jiġifieri li wieħed jistqarrha dejjem.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Jekk trid xorti tajba, agħmilha ma’ min jibża’ minn Alla.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Alla jmexxi u jiggoverna kollox bis-Sapjenza u bil-Providenza, u għalhekk qatt ma jiġri xejn addoċc.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Iftaħ għajnejk beżgħani fuq bniedem li jfaħħrek, u aħarbu, għax it-tifħir huwa velenu ħelu.” – San Ġorġ Preca

SDC Museum Marsaxlokk's cover photo

SDC Museum Marsaxlokk's cover photo

Society of Christian Doctrine

Nifirħulek, o Ġesù, illi kewkba mis-sema sejħet mill-Orjent it-tliet maġi u taħt il-gwida tiegħek iddiriġiet il-passi tagħhom li wasslithom f’riġlejk u niżlu jadurawk b’wiċċhom mal-art.” – San Ġorġ Preca

SDC Museum Marsaxlokk's cover photo

Jekk Alla jrid, nhar il-Ġimgħa li ġej, 3 ta' Jannar 2020, is-SDC se tkun qed ittella' l-Attività għall-Magħżulin u l-Aspiranti (mill-Form 2 sal-Form 5) flimkien mal-ġenituri tagħhom.
Din se ssir fl-Awditorium fil-Blata l-Bajda u tibda fis-7.00pm, bit-tema "Fejn hu?"

Society of Christian Doctrine

“Nifirħulek, o Ġesù, li Alla nnifsu ħabbar lil Satana u fl-istess ħin wiegħed lid-dinja l-miġja tiegħek bħala Salvatur, dritt dritt wara l-waqgħa tal-ewlenin ġenituri tagħna.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Sinjur Ġesù Kristu, naħseb fik, niftakar fil-pass tal-għaġeb li inti għamilt xħin, minħabba fina bnedmin u minħabba s-saħħa tagħna… inżilt mis-sema u bl-opra tal-Ispirtu s-Santu sirt veru bniedem.” – San Ġorġ Preca

SDC Museum Marsaxlokk's cover photo

Society of Christian Doctrine

“Nipproponu illi niftakru spiss li aħna maħluqin għal dan il-fini: biex nagħrfu, inħobbu u nservu ’l Alla, u b’hekk insalvaw ruħna.” – San Ġorġ Preca

SDC Museum Marsaxlokk's cover photo

Infakkru li llum it-Tlieta, 17 ta' Diċembru il-Gruppi tar-raba' sena, tal-Preparatorja, tal-Magħżulin u tal-Aspiranti (skola Year 5 sa Form 5) se jkollhom iċ-Ċelebrazzjoni flimkien mal-familja tagħhom fil-MUSEUM fis-7:00 p.m.

Society of Christian Doctrine

“Hija verità li t-tagħlim tajjeb huwa l-għajn ta’ kull ġid. Għalhekk min jikkultivah ma jistax ma jagħmilx ġid lilu nnifsu u lill-oħrajn.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Wieħed jista’ jara x-xorti li tkun tmissu, għax Kristu għallimna li bl-istess kejl li bih inkunu kejjilna lill-oħrajn, ikun lilna mkejjel: ħniena bi ħniena, ġustizzja b’ġustizzja, vendetta b’vendetta. Immela l-proxxmu huwa għalina jew kawża ta’ glorja jew kawża ta’ telfien.”
– San Ġorġ Preca

Programm tal-Milied għall-gruppi tal-Preparatorja, tal-Magħżulin u tal-Aspiranti (Skola minn Year 6 sa Form 5)

Programm tal-Milied għall-Klassijiet taż-Żgħar (Skola minn Year 2 sa Year 5)

Society of Christian Doctrine

“Il-biża’ hu ta’ min jgħożżu, għax fih kawża ta’ veru ġid. Min jibża’ joqgħod attent, u min joqgħod attent, ma jistax ikun li ma jgħixx ħajja ordinata u fil-paċi.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Eżamina lilek innifsek waqt kull prova li fiha tkun tinsab, u ara xi jkun qiegħed iqanqlek għall-azzjoni: jew in-natura biex tfittex is-sodisfazzjon tiegħek innifsek, jew il-grazzja biex tagħmel il-volontà ta’ Alla.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Meta tkun tagħmel xi ħaġa, la taħsibx f’ħaġa oħra. Neħħi minn rasek il-ħsieb li jiġik u itilqu fil-providenza, għax ma jistax ikun li tagħmel tajjeb dak li tkun qed tagħmel. Kun af li kollox għandu l-waqt tiegħu biex inti tgħix ħajja ordinata.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“F’kull stat li fih issib ruħek, għid lilek innifsek: ‘Kieku Kristu kien minfloki, x’kien jagħmel? X’kien jgħid?’ Allura int ma tittraskurax li timita ’l dan l-imgħallem wieħed tal-bnedmin.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Il-veru għerf hu li wieħed iħares il-kmandamenti ta’ Alla.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Bniedem għaqli jiżen kliemu qabel ma jgħidu.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Żomm l-ordni u l-ordni żżomm lilek.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Mingħajr prudenza nistennew dejjem xi deni.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Xejn ma jiswa li wieħed jitgħallem jekk ma jipprattikax dak li jitgħallem.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Il-kliem iqanqal il-qalb, iżda l-eżempju jkaxkarha.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“F’kollox għandna nfittxu l-glorja ta’ Alla.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Indukrani Inti, o Sinjur mill-inganni għax kollox għalxejn jekk ma tindukranix inti.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Ittama fis-Sinjur, u agħmel dak li hu tajjeb u xejn ma jkun jonqos lilek.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Biżżejjed għall-jum id-dwejjaq tiegħu; inkunu mmela kuntenti li ntemmu llum id-dmirijiet ċkejknin tagħna bil-perfezzjoni.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Niżirgħu, niżirgħu dejjem: dejjem tibqa’ xi ħaġa fil-ħajja tal-erwieħ. Kelma tajba tagħmel xi ġid.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Oqgħod żgur li ma tkunx tħobb ’l Alla, jekk tobgħod bniedem wieħed, għax min ma jħobbx ix-xbieha lanqas ma jħobb il-verità tagħha rrappreżentata fix-xbieha.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Ħadd ma għandu xi ħaġa li huwa ma rċevihiex minn Alla b’xejn, għalhekk m’għandux raġun li min jissuppervja.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Rari wisq fid-dinja li ssib bniedem li hu persważ li ma huwa xejn; kważi kulħadd jaħseb li hu xi ħaġa, min għax hu sabiħ, min għax għandu l-flus, min għax huwa għaref, min għal xi ħaġa u min għal oħra.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“L-inganni jinħbew f’qoxra li tingħoġob.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Bniedem lablabi fuq l-art ma jilqax direzzjoni.”
– San Ġorġ Preca

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Marsaxlokk?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Bye summer bye!

Location

Address


4, Triq San Ġużepp
Marsaxlokk
MXK 1062