Marsaskala Parish

Marsaskala Parish

Comments

Kif isir pjan pastorali? X`inhu proċess ta` dixxerniment komunitarju? - https://mailchi.mp/c107c191f89d/dixxerniment-komunitarju-u-pjanar-pastorali Applika issa u skopri aktar!
MaltaPost is pleased to announce the opening of our new Post Office in Marsaskala. This Post Office will add to the extensive network of 40 Post Offices around Malta and Gozo. This Post Office will support exclusively the residents of Marsaskala and hosts Easipik - a 24/7 always available parcel pick-up service. Check and like our page MaltaPost
Heartfelt thanks to all who were involved in the organisation of activities for the feast - both religious and other activities. Thank you for reaching out to the community and offering great opportunities for all to participate. Thanks to all organisers, volunteers and people who contributed in one way or another. May God bless you all!
Id-devozzjoni li San Ġorġ Preca kellu lejn Sant'Anna kienet tidher fil-fatt li ta' spiss kien iqaddes fuq l-artal iddedikat lil din il-qaddisa fil-Knisja Arċipetrali ta' San Publju fil-Furjana.
Grazzi kbira mil qalb lil kappillan fr.roderick ta l hin li qatta maghna dal ghodu .kienet veru interresanti u ta gabra.naprezza hafna tax xoghol u il bambin jaghtikom is sahha lilkek u fr.luke halli tkomplu ixxerdu il kelma ta alla .grazzi
Please avoid Triq il-Vajrita near Centru tahrig adulti. CPD have been informed
Hi Soon we will be moving to M'Scala and we have 2 kids - a 11 yr boy and a 6 yr old girl. This year they will both need to start preparing one for Confirmation and the other for Communion. Can you pls tell me where the Muzew of Mscala is and what are the days and the time schedules? Thanks a lot
Għeżież, Jiena studenta tal-Malti (Unuri) fl-Università u għadni kemm temmejt it-tieni sena. Bħalissa ninsab għaddejja bit-teżi dwar xi kliem differenti li jeżisti fil-Malti. Sabiex inwettaq dan l-istudju neħtieġ numru ta' individwi: nisa u rġiel li għandhom bejn it-18 u l-25 sena, u oħrajn 'il fuq minn 40 sena, mill-Ħamrun, mir-Rabat u minn Wied il-Għajn jew li ilhom jgħixu f'waħda minn dawn il-lokalitajiet. Kull parteċipant/a huma mitluba li jieħdu sehem fi kwestjonarju u f'taħdita ta' mhux iktar minn 15-il minuta kull waħda. Il-kwestjonarju u t-taħdita se jkunu fi ġranet differenti, kemm jista' jkun skont il-kumdità tal-parteċipanti. Il-parteċipanti kollha se jibqgħu anonimi. Min jixtieq jieħu sehem, jista' jħalli kumment fuq din il-"post", jew inkella jibgħatli messaġġ privat fuq Facebook. Grazzi bil-quddiem!
Dawk is-subien li għamlu l-preċett u jixtiequ jsiru abbatini, jistgħu jiġu għal-laqgħa li ssir għada fil-5pm fis-sagristija, wara l-knisja. Ixxerjaw dan l-avviż biex min jixtieq jiġi, ikun jaf. Grazzi.
youtube.com

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020

https://www.youtube.com/watch?v=K4ayzZX1_gc&t=264s

Messaġġ tal-Papa Franġisku għar-Randan 2020

Matul il-jiem tar-Randan ejjew nitolbu flimkien permezz tas-Salmi.

Nirringrazzjaw ‘l Alla għas-Seminarista Jean-Claude Schembri miz-Żejtun li kien qed jagħmel esperjenza pastorali fil-parroċċa tagħna għal din l-aħħar sena u nofs bħala parti mill-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju.
Nirringrazzjawh u nawgurawlu għall-esperjenza ġdida fil-Parroċċa ta’ San Nikola, is-Siġġiewi, u nitolbu għalih issa li riesaq lejn l-Ordinazzjoni tad-Djakonat.

Photos from Marsaskala Parish's post

Ritratti: Natalia Pace

Photos from Marsaskala Parish's post

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI 23 TA’ FRAR 2020

Is-Seminarista Jean-Claude Schembri
Nirringrazzjaw ‘l Alla għas-Seminarista Jean-Claude Schembri miz-Żejtun li kien qed jagħmel esperjenza pastorali fil-parroċċa tagħna għal din l-aħħar sena u nofs bħala parti mill-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju.
Nirringrazzjawh u nawgurawlu għall-esperjenza ġdida fil-Parroċċa ta’ San Nikola, is-Siġġiewi, u nitolbu għalih issa li riesaq lejn l-Ordinazzjoni tad-Djakonat.

Laqgħa għall-persuni b’diżabilità u l-carers tagħhom
It-Tnejn 24 ta’ Frar 2020 fis-6.00pm, se tiġi organizzata laqgħa għall-persuni b’diżabilità u l-carers tagħhom fiċ-Ċentru Edukattiv tal-Kunsill Lokali Triq il-Kappara.

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina
It-Tnejn 24 ta’ Frar 2020 wara l-quddiesa tas-6:00pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Beata Maria Adeodata Pisani OSB
It-Tlieta 25 ta’ Frar hija l-festa tal-Beata Maria Adeodata Pisani OSB. Matul din il-ġurnata nitolbu għall-persuni fil-ħajja kkonsagrata u għal aktar vokazzjonijiet reliġjużi.

Tberik tal-Familji
It-Tlieta 25 ta’ Frar 2020 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq il-Mintba u Triq il-Miklem Malti.

Come to me
Fr Hayden Williams flimkien mal-Appostli u d-Dixxipli Franġiskani ser immexxu laqgħa ta’ talb bl-ingliż fil-Parroċċa tagħna għall-persuni kollha li jitkellmu bil-lingwa ingliża. Din ser issir nhar it-Tlieta 25 ta’ Frar 2020 fis-7.30pm fis-Sala Sant’Anna. Inħeġġu lil kulħadd sabiex inxerdu l-kelma mal-barranin li jitkellmu bl-ingliż li jgħixu f’Malta.

Ras ir-Randan
L-Erbgħa 26 ta’ Frar 2020 nagħtu bidu għal żmien ir-Randan. Huwa jum ta’ sawm u astinenza (innaqsu mill-ikel u ma nieklux laħam). Għalhekk nhar l-Erbgħa fil-5.30pm niltaqgħu il-Mużew tas-Subien fejn nibdew il-quddiesa b’pellegrinaġġ bix-xbieha tas-salib sal-Knisja Parrokkjali. Mill-Mużew nimxu għal Triq il-Knisja, Triq San Ġwakkin, Pjazza Dun Tarċis, Triq Dun Frans Bianco għall-Knisja. Nħeġġu lir-residenti ta dawn it-toroq biex jarmaw dawl minn fejn se jgħaddi l-pellegrinaġġ. Grazzi.

It-Talba ta’ filgħodu u filgħaxija tal-Knisja
Mit-Tnejn sas-Sibt fil-quddiesa tat-7.30am nitolbu flimkien it-talba ta’ filgħodu tal-Knisja u fis-5.40pm nitolbu t-talba ta’ filgħaxija tal-Knisja.

Via Sagra
Matul ir-Randan nhar ta’ Erbgħa u Ġimgħa jkollna t-talba tal-Via Sagra fil-Knisja Parrokkjali, għalhekk fil-5.15pm jkollna t-talba tar-Rużarju u fil-5.30pm il-Via Sagra.

Laqgħa ta’ Formazzjoni u Programm Pastorali 2020
Frott l-Assemblea Parrokkjali li kellna f’Novembru li għadda bit-tema Il-Parroċċa: Familja li Tisma’ u Timxi ġie mfassal il-Programm Pastorali ta’ din is-sena. Mid-diskussjonijiet u s-suġġerimenti li saru, din is-sena ser niffokaw il-ħidmiet pastorali u l-inizjattivi tal-gruppi u l-kummissjonijiet sabiex inkunu iktar parroċċa inklussiva li tilqa’ lill-barrani fil-komunità Nisranija. Ser issir laqgħa ta’ formazzjoni għal kulħadd nhar il-Ħamis 27 ta’ Frar fis-6.30pm bit-tema: Ma nibqax barrani: Intentional Discipleship. Ser jiġi ppreżentat ukoll il-Programm Pastorali 2020. Il-laqgħa ser issir fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jattendi.

Mixja sas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja Ħaż-Żabbar
Fil-bidu tar-Randan Imqaddes bi tħejjija għall-Pellegrinaġġ li jsir fl-Ewwel Ħadd tar-Randan f’Ħaż-Żabbar, nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Frar 2020 ser issir quddiesa fis-7.30pm fil-Parroċċa tagħna u wara mixja sas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja Ħaż-Żabbar. Meta naslu jkollna mument ta’ talb quddiem ix-xbieha tal-Madonna tal-Grazzja. Wara jkollna t-trasport lura lejn Wied il-Għajn. Dawk li ser jiġu lura bit-trasport jekk jogħġobhom jiktbu isimhom fis-sagristija sa nhar il-Erbgħa 26 ta’ Frar 2020. Inħeġġukom sabiex nattendu bħala familiji.

Mothers’ Prayers
L-Erbgħa 4 ta’ Marzu 2020 l-ommijiet kollha huma mistiedna sabiex nitolbu b’mod speċjali għal uliedna. Fid-9:00am tiġi ċċelebrata quddiesa fil-Kappella tal-Madonna tar-Rużarju fil-Villa Apap Bologna u wara mument ta’ riflessjoni sa 11:45am. L-ommijiet imħeġġa’ jattendu.

Ġimgħa Franġiskana fil-Parroċċa tagħna
Mis-Sibt 7 ta’ Marzu sal-Ħadd 15 ta’ Marzu 2020 fil-Parroċċa tagħna ser nilqgħu fostna lill-Patrijiet Kapuċċini. Matul din iż-Żjara Franġiskana ser jiltaqgħu mat-tfal, adolexxenti, żgħażagħ, anzjani, familji u persuni oħra fil-lokalità tagħna. Inħeġġukom sabiex nitolbu għall-ġid spiritwali ta’ din iż-żjara u nilqgħuhom fostna.

Coffee Morning
Il-Ħamis 12 ta’ Marzu 2020 fid-9:30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Eżerċizzi għal kulħadd
Mit-Tnejn 9 ta’ Marzu sal-Ġimgħa 13 ta’ Marzu ser issiru l-eżerċizzi għal kulħadd fil-Knisja Parrokkjali fit-8.15am. Inħeġġu lill-ġenituri li jwasslu t-tfal l-iskola primarja sabiex jieħdu vantaġġ u jattendu din in-nofsiegħa eżerċizzi. Ser imexxi l-eżerċizzi Fr Jethro Bajada OFMCap.

Eżerċizzi għall-koppji
Mit-Tnejn 30 ta’ Marzu sal-Ġimgħa 3 ta’ April ser issiru l-eżerċizzi għall-koppji fis-7:15pm fil-Knisja Parrokkjali. Nħeġġu lill-miżżewġin u lil dawk li qed jibnu familja sabiex jattendu għall-eżerċizzi. Fis-Sala Sant’Anna jkun hemm min jieħu ħsieb lit-tfal. Ser imexxi l-eżerċizzi Fr Josef Pace OFM Conv.

Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha
Il-Ħadd 22 ta’ Marzu 2020 fl-10:15am ssir il-Quddiesa u l-Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha bl-interċessjoni ta’ Sant’Anna li tħares lill-ommijiet u t-trabi fil-ġuf tagħhom. Mistiedna wkoll il-ġenituri li welldu tarbija biex jirringrazzjaw lil Alla.

Figolli
Għal darb’oħra ser isiru l-figolli bħala għajnuna għall-parroċċa. Napprezzaw jekk ikun hawn min joffri xi lumi. Tistgħu tħalluhom fis-sagristija. Grazzi.

tvm.com.mt

Jgħin tfal b'imġieba diffiċli billi jemmen fihom u jħobbhom - TVM

Nirringrazzjaw lil Alla tal-gid li qed isir f'Dar Frate Jacoba, Wied il-Ghajn.

tvm.com.mt F’Dar Frate Jacoba f’Marsaskala, sibna żewġt itfal qed jiġu mgħallma s-sengħa tar-raħħala, b’nagħġa għadha twelled u qed tisqi lill-frieħ tagħha. Fr Ray Scicluna li ilu jmexxi d-dar qalilna li t-tmint...

Kindly share and encourage years 10-11/forms 4-5 students to participate...

ATTENTION 14-16 year olds!!!
Did you ever have someone calling you out to carry out something ONLY YOU are able to do? Everything is ready for all those who dare to join us for the weekend CALLED BY NAME!
Apply Now! 7996 4557 – [email protected]
#specialmission #calledbyname #livein #fun #friends #weekend

Illum fit-3:00pm 😀

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI 16 TA’ FRAR 2020

Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna
Għada l-Ħadd 16 ta’ Frar 2020 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea.

90 Anniversarju Azzjoni Kattolika
Għada l-Ħadd 16 ta' Frar fl-4.30pm ġewwa l-Knisja Arċipretali ta' San Bastjan Ħal Qormi, l-Azzjoni Kattolika se tkun qed tiċċelebra quddiesa ta' radd ta' ħajr immexxija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea Curmi fl-okkażjoni tad-90 Anniversarju mit-twaqqif uffiċjali tal-Azzjoni Kattolika f'Malta. Kulħadd huwa mistieden li jattendi.

Mother and Baby Club
Il-Mother and Baby Club se jorganizzaw Party tal-Karnival nhar l-Erbgħa 19 ta’ Frar 2020.

Coffee Morning
Il-Ħamis 20 ta’ Frar 2020 fid-9:30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Tberik tal-Familji
Il-Ħamis 20 ta’ Frar 2020 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq il-Qaliet (minn Triq il-Gardiel sat-traffic lights).

Kummissjoni Parrokkjali Tfal
Is-Sibt 22 ta’ Frar 2020 il-Kummissjoni Parrokkjali Tfal qed torganizza party tal-Karnival għat-tfal bejn 5 snin u 12-il sena fis-Sala Sant’Anna mit-3.00pm sal-5.00pm. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina
It-Tnejn 24 ta’ Frar 2020 wara l-quddiesa tas-6:00pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Come to me
Fr Hayden Williams flimkien mal-Appostli u d-Dixxipli Franġiskani ser immexxu laqgħa ta’ talb bl-ingliż fil-Parroċċa tagħna għall-persuni kollha li jitkellmu bil-lingwa ingliża. Din ser issir nhar it-Tlieta 25 ta’ Frar 2020 fis-7.30pm fis-Sala Sant’Anna. Inħeġġu lil kulħadd sabiex inxerdu l-kelma mal-barranin li jitkellmu bl-ingliż li jgħixu f’Malta.

Ras ir-Randan
L-Erbgħa 26 ta’ Frar 2020 nagħtu bidu għal żmien ir-Randan. Għalhekk nhar l-Erbgħa fil-5.30pm niltaqgħu l-Mużew tas-Subien fejn nibdew il-quddiesa b’pellegrinaġġ bix-xbieha tas-salib sal-Knisja Parrokkjali.

Laqgħa ta’ Formazzjoni u Programm Pastorali 2020
Frott l-Assemblea Parrokkjali li kellna f’Novembru li għadda bit-tema Il-Parroċċa: Familja li Tisma’ u Timxi ġie mfassal il-Programm Pastorali ta’ din is-sena. Mid-diskussjonijiet u s-suġġerimenti li saru, din is-sena ser niffokaw il-ħidmiet pastorali u l-inizjattivi tal-gruppi u l-kummissjonijiet sabiex inkunu iktar parroċċa inklussiva li tilqa’ lill-barrani fil-komunità Nisranija. Ser issir laqgħa ta’ formazzjoni għal kulħadd nhar il-Ħamis 27 ta’ Frar fis-6.30pm bit-tema: Ma nibqax barrani: Intentional Discipleship. Ser jiġi ppreżentat ukoll il-Programm Pastorali 2020. Il-laqgħa ser issir fil-Knisja Parrokkjali. Inħeġġu lil kulħadd sabiex jattendi.

Mixja sas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja Ħaż-Żabbar
Fil-bidu tar-Randan Imqaddes bi tħejjija għall-Pellegrinaġġ li jsir fl-Ewwel Ħadd tar-Randan f’Ħaż-Żabbar, nhar il-Ġimgħa 28 ta’ Frar 2020 ser issir quddiesa fis-7.30pm fil-Parroċċa tagħna u wara mixja sas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja Ħaż-Żabbar. Wara jkollna t-trasport lura lejn Wied il-Għajn. Dawk li ser jingħaqdu magħna bit-trasport jekk jogħġobhom jiktbu isimhom fis-sagristija minħabba t-trasport sa nhar il-Erbgħa 26 ta’ Frar 2020. Inħeġġukom sabiex nattendu bħala familiji.

Ġimgħa Franġiskana fil-Parroċċa tagħna
Mis-Sibt 7 ta’ Marzu sal-Ħadd 15 ta’ Marzu 2020 fil-Parroċċa tagħna ser nilqgħu fostna lill-Patrijiet Kapuċċini. Matul din iż-Żjara Franġiskana ser jiltaqgħu mat-tfal, adolexxenti, żgħażagħ, anzjani, familji u persuni oħra fil-lokalità tagħna. Inħeġġukom sabiex nitolbu għall-ġid spiritwali ta’ din iż-żjara u nilqgħuhom fostna.

Quddiesa u Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha
Il-Ħadd 22 ta’ Marzu 2020 fl-10:15am ssir il-Quddiesa u l-Barka fuq l-Omm u t-Tarbija fil-ġuf tagħha bl-interċessjoni ta’ Sant’Anna li tħares lill-ommijiet u t-trabi fil-ġuf tagħhom. Mistiedna wkoll il-ġenituri li welldu tarbija biex jirringrazzjaw lil Alla.

Bazaar
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila.

Ħolqa Bejnietna - Frar 2020

Fuljett tal-Parroċċa

Fuljett tal-Parroċċa

Illum f'jum it-twelid ta' San Ġorġ Preca, ejjew nirringrazzjaw lil Alla għal dak kollu li għamel mal-gzira tagħna permezz ta’ dan is-saċerdot Malti.
Ejjew napprezzaw il-Kelma ta’ Alla, il-katekiżmu tal-Knisja Kattolika u l-ġid li jagħmlu fostna l-membri tal-Museum u tant katekisti li qed jagħtu ħajjithom għax-xandir tal-Kelma ta’ Alla.
San Ġorġ Preca, itlob għalina.

Illum hija t-tifkira tal-ewwel dehra tal-Madonna f’Lourdes u Jum il-Morda. Ejjew nitolbu għal ħutna l-morda u nafdawhom f'idejn Ommna Marija sabiex hija twassal it-talb u t-tbatija tagħna quddiem Binha Ġesù.
Nistednukom sabiex illum nitolbu t-talba tar-Rużarju flimkien fil-familji tagħna.

knisja.mt

Vjaġġ Appostoliku mill-Papa Franġisku f’Malta

Jithabbar il-Vjaġġ Appostoliku tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku f'Malta fil-31 ta' Mejju 2020

knisja.mt Il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku jilqa’ l-istedina tal-President tar-Repubblika ta’ Malta, tal-Awtoritajiet u tal-Knisja Kattolika tal-Pajjiż, u ser jagħmel Vjaġġ Appostoliku f’Malta u Għawdex fil-31 ta’ Mejju 2020. Il-programm tal-vjaġġ se jitħabbar iktar ’il quddiem. Logo uff...

Illum u għada ejjew nieħdu sehem fil-quddiesa flimkien u nirringrazzjaw lil Alla li bagħat fostna lil San Pawl.

Illum il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa qed jorganizza maratona tal-liedna fis-Sala Sant’Anna sad-9:00pm.
Inħeġġukom sabiex min jista’ jagħti daqqa t’id f’din il-maratona li tkompli tgħinna naħdmu għall-preparazzjonijiet tal-festa ta' Sant'Anna ta’ din is-sena. #festa2020

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI 9 TA’ FRAR 2020

Magħmudija Komunitarja
Illum is-Sibt 8 ta’ Frar 2020 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fil-5:15pm.

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Illum is-Sibt 8 ta’ Frar 2020 fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Luċija, fit-8:00pm tibda quddiesa u wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-10:00pm.

Grupp tal-Armar tal-Parroċċa – Maratona Liedna
Il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa qed jorganizza maratona tal-liedna nhar il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020 fis-Sala Sant’Anna mit-8:00am ‘l quddiem. Inħeġġukom sabiex min jista’ jagħti daqqa t’id f’din il-maratona li tkompli tgħinna naħdmu għall-preparazzjonijiet tal-festa ta’ din is-sena.

Festa ta’ San Pawl Missierna
It-Tnejn 10 ta’ Frar 2020 hija l-festa ta’ San Pawl Missierna. Il-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd u nfakkrukom li hemm l-obbligu tas-smiegħ tal-Quddiesa.

Festa tal-Madonna tal-Lourdes u Jum Dinji tal-Morda
It-Tlieta 11 ta’ Frar 2020 hija l-Festa tal-Madonna tal-Lourdes u Jum il-Morda.
L-Għaqda Djoċesana għat-trasport tal-morda f’Lourdes qed torganizza quddiesa fl-10:00am, immexxija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea Curmi, fis-Santwarju ta’ Santa Tereża, Birkirkara.

Tberik tal-Familji
It-Tlieta 11 ta’ Frar 2020 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq il-Qaliet (mit-traffic lights sa Villa Sant’Anna).

Kummissjoni Liturġija
Il-Ħamis 13 ta’ Mejju 2019 fil-5.00pm tiltaqa’ l-Kummissjoni Liturġija fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna
Il-Ħadd 16 ta’ Frar 2020 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea.

90 Anniversarju Azzjoni Kattolika
Nhar il-Ħadd 16 ta' Frar fl-4.30pm ġewwa l-Knisja Arċipretali ta' San Bastjan Ħal Qormi, l-Azzjoni Kattolika se tkun qed tiċċelebra quddiesa ta' radd ta' ħajr immexxija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea Curmi fl-okkażjoni tad-90 Anniversarju mit-twaqqif uffiċjali tal-Azzjoni Kattolika f'Malta. Kulħadd huwa mistieden li jattendi.

Mother and Baby Club
Il-Mother and Baby Club se jorganizzaw Party tal-Karnival nhar l-Erbgħa 19 ta’ Frar 2020.

Coffee Morning
Il-Ħamis 20 ta’ Frar 2020 fid-9:30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Tberik tal-Familji
Il-Ħamis 20 ta’ Frar 2020 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq il-Qaliet (minn Triq il-Gardiel sat-traffic lights).

Kummissjoni Parrokkjali Tfal
Is-Sibt 22 ta’ Frar 2020 il-Kummissjoni Parrokkjali Tfal qed torganizza party tal-Karnival għat-tfal bejn 5 snin u 12-il sena fis-Sala Sant’Anna mit-3.00pm sal-5.00pm. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Griżma tal-Isqof 2020
Il-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa ser issir nhar is-Sibt 17 ta’ Ottubru 2020 fl-4:00pm u l-Ħadd 18 ta’ Ottubru 2020 fil-11:00am.

Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja
Bdew jintlaqgħu Applikazzjonijiet għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja ta’ applikanti minn skejjel tal-gvern u indipendenti. Aktar dettalji minn fuq il-website tal-Kurja thechurchinmalta.org u minn fuq in-noticeboards.

Bazaar
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila.

Il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-tempju

Photos from Marsaskala Parish's post

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju.
Niltaqghu ghall-Quddiesa tad-9.15am.

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI 2 TA’ FRAR 2020

Il-Preżentazzjoni tal-Mulej, il-Kandlora
Għada l-Ħadd 2 ta’ Frar hija l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, il-Kandlora. Festa li tfakkarna li Ġesù hu d-dawl tal-ħajja tagħna. Qed nistiednu lit-tfal tal-parroċċa tagħna li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena flimkien mal-familja tagħhom għall-quddiesa tad-9.15am. Kulħadd huwa mistieden iġib miegħu xemgħa bajda.

Jum il-Ħajja
Għada l-Ħadd 2 ta’ Frar 2020 huwa Jum il-Ħajja. Fil-11:00am ser issir quddiesa minn Mons. Joseph Galea-Curmi fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.

Tberik tal-Familji
It-Tlieta 4 ta’ Frar 2020 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq id-Dolmen, Triq il-Majjistral u Triq ix-Xmiel.

Kunsill Pastorali Parrokkjali
Il-Ħamis 6 ta’ Frar 2020 fis-6:45pm jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fl-Uffiċċju Parrokkjali.

L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Il-Ġimgħa 7 ta’ Frar 2020 huwa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar għalhekk wara l-quddiesa tas-6:00pm ikollna l-adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija.

Magħmudija Komunitarja
Is-Sibt 8 ta’ Frar 2020 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fil-5:15pm.

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Is-Sibt 8 ta’ Frar 2020 fil-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Luċija, fit-8:00pm tibda quddiesa u wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-10:00pm.

Grupp tal-Armar tal-Parroċċa – Maratona Liedna
Il-Grupp tal-Armar tal-Parroċċa qed jorganizza maratona tal-liedna nhar il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020 fis-Sala Sant’Anna mit-8:00am ‘l quddiem. Inħeġġukom sabiex min jista’ jagħti daqqa t’id f’din il-maratona li tkompli tgħinna naħdmu għall-preparazzjonijiet tal-festa ta’ din is-sena.

Mother and Baby Club
Il-Mother and Baby Club se jorganizzaw Party tal-Karnival nhar l-Erbgħa 19 ta’ Frar 2020.

Coffee Morning
Il-Ħamis 20 ta’ Frar 2020 fid-9:30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Kummissjoni Parrokkjali Tfal
Is-Sibt 22 ta’ Frar 2020 il-Kummissjoni Parrokkjali Tfal qed torganizza party tal-Karnival għat-tfal bejn 5 snin u 12-il sena fis-Sala Sant’Anna mit-3.00pm sal-5.00pm.

Griżma tal-Isqof 2020
Il-Griżma tal-Isqof fil-Parroċċa ser issir nhar is-Sibt 17 ta’ Ottubru 2020 fl-4:00pm u l-Ħadd 18 ta’ Ottubru 2020 fil-11:00am.

Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja
Bdew jintlaqgħu Applikazzjonijiet għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja ta’ applikanti minn skejjel tal-gvern u indipendenti. Aktar dettalji minn fuq il-website tal-Kurja thechurchinmalta.org u minn fuq in-noticeboards.

Bazaar
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Marsaskala?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Il-Parroċċa f'numri...
Ħruġ tal-vara ta' Sant'Anna min-Niċċa...
Il-Mixja tar-Randan

Location

Telephone

Address


Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg
Marsaskala
MSK 1030

Opening Hours

Monday 16:30 - 17:30
Wednesday 16:30 - 17:30
Friday 16:30 - 17:30
Other Marsaskala places of worship (show all)
Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir
Marsaskala

Il-Kor Ulied Sant'Anna huwa kor tat-tfal mill-Parroċċa ta' Marsascala. Il-Kor qiegħed taħt id-direzzjoni ta' Francelle Delezio u Stephanie Caruana.

Marsaskala Teenage Group Marsaskala Teenage Group
Marsaskala

Our Group's aims are: 1. Educate today's youths 2. Provide a friendly environment where they make new friends and grow responsible 3. Organise activities to enjoy themselves.

Museum Marsaskala Museum Marsaskala
41, Triq La Sengle
Marsaskala, MSK1228

MUSEUM Subien Marsascala 41, Triq La Sengle Marsascala, MSK 1228