Marsaskala Parish

Il-Gimgħa 8 ta' Novembru 2019
Ritratti - Joseph Magri

Photos from Marsaskala Parish's post

Ilejla fis-6:00pm ningħaqdu mal-membri tas-Socjeta tal-Museum għall-quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla f’għeluq il-75 Anniversarju mill-ftuħ tal-Museum f’Wied il-Għajn. Nirringrazzjaw lil Alla u lill-membri tal-Museum.

See you tomorrow!
#sanmartin

Abbatini Marsaskala

Illum il-festa ta' San Tarcisju, patrun tal-abbatini

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI 10 TA’ NOVEMBRU 2019

Assemblea Parrokkjali
L-Assemblea Parrokkjali li saret fil-Parroċċa tagħna matul il-ġimgħa li għaddiet kellha t-tema “Il-Knisja li “toħroġ” hi Knisja bil-bibien tagħha miftuħa.” – Papa Franġisku. Għal dawn il-laqgħat attendew numru sabiħ ta’ persuni li taw il-kontribuzzjoni siewja tagħhom. Wara dawn il-laqgħat inkomplu d-diskussjonijiet tagħna fil-Kunsill Pastorali Parrokkjali sabiex fil-konkret inkomplu bix-xogħol li jeħtieġ isir fil-Parroċċa tagħna imdawlin mill-Evanġelju u t-tagħlim tal-Knisja. F’isem sħabi s-saċerdoti u l-membri tal-Kunsill Pastorali Parrokkjali nirringrazzjaw lil dawk li attendew u lil dawk li taw sehemhom biex tkun organizzata din l-Assemblea Parrokkjali.

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Illum is-Sibt 9 ta’ Novembru 2019 fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija, fit-8:00pm tibda quddiesa u wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-10:00pm.

Għoti ta’ Demm
Għada l-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019 bejn it-8:30am u s-1:00pm se jsir l-għoti tad-demm quddiem is-Sala Sant’Anna. Inħeġġiġkom sabiex immorru nagħtu d-demm u aħna mitlubin nieħdu magħna l-ID Card.

Festa San Martin
Għada l-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019 wara l-quddiesa tad-9:15am fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Martin se nkunu qed inqassmu te u kafe’ fuq iz-zuntier u tkunu tistgħu tixtru xi affarijiet tal-ikel. Inħeġġu lit-tfal jattendu għall-quddiesa tad-9:15am li fiha se ntellgħu xi boroż ta’ San Martin u wara niltaqgħu ma’ San Martin fuq iz-zuntier.

75 Sena Museum f’Marsaskala
Għada l-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019 fis-6:00pm, il-membri tal-Museum Subien tal-Parroċċa tagħna jistednuna sabiex ningħaqdu magħhom għall-quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla f’għeluq il-75 Anniversarju mill-ftuħ tal-Museum f’Wied il-Għajn. Inħeġġukom sabiex nattendu.

Ommna l-Art f’Dar Frate Jacoba
Illum u għada qed jiġi organizzat open weekend f’Dar Frate Jacoba b’diversi attivitajiet għall-familja kollha bit-tema Ommna l-Art. Dħul huwa b’xejn.

Intenzjonijiet tal-Quddies
It-Tnejn 11 ta’ Novembru 2019 ser ikollna d-diary tal-intenzjonijiet tal-Quddies tas-sena d-dieħla. Jekk jogħġobkom tistgħu tiġu fil-ħinijiet tal-uffiċċju parrokkjali.

Coffee Morning
Il-Ħamis 14 ta’ Novembru 2019 fid-9.30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Weekend Irtir għall-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ
Mill-Ġimgħa 15 sal-Ħadd 17 ta’ Novembru 2019 qed jiġi organizzat weekend irtir għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ bl-isem 'Connect', ġewwa s-Seminarju tal-Arċisqof, ir-Rabat, bi tħejjija għall-Avvent. Min huwa interessat jista' jieħu karta ta' applikazzjoni mis-sagristija jew ikellem lil xi ħadd minna s-saċerdoti jew leaders ta' Youths Marsaskala s’għada filgħaxija.

Bike hike
Is-Sibt 23 ta’ Novembru 2019 qed norganizzaw bike hike għal kulħadd. Nitilqu fis-7:00am minn quddiem is-Sala Sant’Anna sa 12:00pm.

Għeluq is-Sena Liturġika
Is-Sena Liturġika tal-Knisja Kattolika tintemm bis-Solennità ta’ Kristu Sultan. Bħal kull sena il-Parroċċa tagħna taħseb f’min hu vulnerabbli jew eskluż mis-soċjetà. Dan ser inwettquh fil-prattika billi nġibu xi ħaġa tal-ikel fil-qfief apposta fil-knisja quddiem l-ambone b’risq id-Dar Frate Jacoba li qed taqdi l-missjoni tagħha fil-parroċċa tagħna billi toffri mħabba u kenn għaż-żgħażagħ. L-oġġetti miġbura ser jingħataw nhar il-Ħadd 24 ta’ Novembru 2019 fil-quddiesa tad-9:15am li ser titmexxa minn Fr Ray Scicluna OFM, saċerdot fi ħdan din il-komunità.

Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna
Il-Ħadd 24 ta’ Novembru 2019 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea.

Bazaar
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila.

Skejjel Primarji Wied il-Għajn
Il-Kapijiet tal-Iskejjel Primarji ta’ Wied il-Għajn jixtiequ jfakkru lill-ġenituri li għandhom tfal li ser jagħlqu 3 snin sal-aħħar t’April 2020 sabiex imorru l-iskola ħalli jirreġistrawhom. Man-noticeboard ta’ fejn il-bieb il-kbir tal-Knisja Parrokkjali sibu l-informazzjoni sħiħa.

Fuljett ‘Flimkien’
Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Novembru 2019. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-kopji tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna.

Torti ta’ San Martin u Imqaret
Mingħand il-voluntiera tagħna tistgħu tixtru t-Torti ta’ San Martin u imqaret minn fuq iz-zuntier.

Dar Frate Jacoba

Illum f'Dar Frate Jacoba tiftah l-Open Weekend bit-tema 'Ommna l-Art'.

Dar Frate Jacoba is the centre of Youth Alive Foundation, in which it gives shelter to homeless youths who find themselves on the edge of society.

Ilejla fis-6.00pm quddiesa u wara t-tieni laqgħa tal-Assemblea Parrokkjali fis-Sala Sant'Anna. Narawkom

1 Jum - Assemblea Parrokkjali

L-Erbgħa 9 ta' Novembru 2019
Ritratti - Joseph Magri

L-Erbgħa 9 ta' Novembru 2019
Ritratti - Joseph Magri

Ħarġa lejn il-kultura Għawdxija

It-Tnejn 4 ta' Novembru 2019
Ritratti - Joseph Magri

It-Tnejn 4 ta' Novembru 2019
Ritratti - Joseph Magri

knisja.mt

Tliet seminaristi jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat

Nawguraw lil Jean-Claude Schembri u 2 seminaristi sħabu għall-ministeru tal-Akkolitat li rċevew.
Inħeġġukom sabiex nitolbu għalihom u nkomplu nitolbu għal aktar vokazzjonijiet.

knisja.mt Nhar it-Tnejn 4 ta' Novembru ta l-Ministeru tal-Akkolitat lil tliet seminaristi fis-seminajru tal-Arċisqof, Tal-Virtù, ir-Rabat. It-tliet seminaristi kienu Joshua Cortis mill-Parroċċa ta' San Gejtanu l-Ħamrun u Roderick Baldacchino u Jean-Claude Schembri mill-Parroċċa taż-Żejtun. L-omelija ...

Ilejla fis-6.00pm quddiesa u wara l-ewwel laqgħa tal-Assemblea Parrokkjali fis-Sala Sant'Anna. Narawkom

Pellegrinaġġ lejn il-Kappella tal-Blata l-Bajda

Ilbieraħ waqt il-quddiesa u ħin ta' talb fil-kappella tal-Museum fil-Blata l-Bajda fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju mill-bidu tal-MUSEUM f'Marsaskala.

Ilbieraħ waqt il-quddiesa u ħin ta' talb fil-kappella tal-Museum fil-Blata l-Bajda fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju mill-bidu tal-MUSEUM f'Marsaskala.

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI 3 TA’ NOVEMBRU 2019

Tifkira tal-Mejtin Kollha
Illum hija t-tifkira tal-għeżież tagħna mejtin. Ilejla jkollna l-quddiesa tal-5.15pm, tas-6:30pm, wara adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija u fit-8:00pm tkun għall-mejtin kollha li mietu matul din is-sena.

Magħmudija Komunitarja
Għada l-Ħadd 3 ta’ Novembru 2019 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fl-10:15am.

Quddiesa u mument ta’ talb fil-Kappella tal-Madonna tal-Midalja Mirakuluża
Għada l-Ħadd 3 ta’ Novembru 2019, flimkien mal-oqsma tal-Museum qed norganizzaw Quddiesa u mument ta’ talb fil-Kappella tal-Blata l-Bajda fejn insibu l-fdalijiet ta’ San Ġorġ Preca. Tluq minn quddiem is-Sala Sant’Anna fit-3:30pm u nkunu lura fis-6:00pm. Inħeġġukom sabiex nattendu u min jixtieq jitla’ magħna bit-trasport jikteb ismu fis-sagristija.

Quddiesa għall-Erwieħ tas-Saċerdoti u Reliġjużi li għaddew għall-Ħajja ta’ dejjem
It-Tnejn 4 ta’ Novembru 2018 fis-6.00pm quddiesa fil-Knisja Parrokkjali għall-Erwieħ tas-Saċerdoti u Reliġjużi li għaddew għall-Ħajja ta’ dejjem.

Tberik tal-Familji
It-Tlieta 5 ta’ Novembru 2019 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq il-Gemmugħa, Triq iż-Żafran, Triq il-Buttiniera u Triq is-Swejda.

Assemblea Parrokkjali 2019
L-Erbgħa 6 u l-Ġimgħa 8 ta’ Novembru 2019 fil-Parroċċa tagħna għandna l-Assemblea Parrokkjali li hija avveniment importanti fil-ħajja tal-Parroċċa tagħna. Ejjew nieħdu sehem biex bħala familja waħda sabiex napprezzaw is-sabiħ tal-ħidma ta’ xulxin u nirriflettu fuq dak li nixtiequ fil-Parroċċa tagħna. Nistednukom għall-quddiesa tas-6:00pm u wara ninżlu fis-Sala Sant’Anna għal ħin ta’ kafe’ u wara laqgħa bit-tema: “Il-Knisja li “toħroġ” hi Knisja bil-bibien tagħha miftuħa. Papa Franġisku, Evangelii Gaudium 46. Nixtiequ narawkom matul il-jumejn tal-Assemblea Parrokkjali.

Adorazzjoni għall-Qdusija tas-Saċerdoti
Is-Sibt 9 ta’ Novembru 2019 fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija, fit-8:00pm tibda quddiesa u wara adorazzjoni għall-qdusija tas-saċerdoti sal-10:00pm.

Għoti ta’ Demm
Il-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019 bejn it-8:30am u s-1:00pm se jsir l-għoti tad-demm quddiem is-Sala Sant’Anna. Inħeġġiġkom sabiex immorru nagħtu d-demm u aħna mitlubin nieħdu magħna l-ID Card.

Festa San Martin
Il-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019 wara l-quddiesa tad-9:15am fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Martin se nkunu qed inqassmu te u kafe’ fuq iz-zuntier u tkunu tistgħu tixtru xi affarijiet tal-ikel. Inħeġġu lit-tfal jattendu għall-quddiesa tad-9:15am li fiha se ntellgħu xi boroż ta’ San Martin u wara niltaqgħu ma’ San Martin fuq iz-zuntier.

75 Sena Museum f’Marsaskala
Il-Ħadd 10 ta’ Novembru 2019 fis-6:00pm, il-membri tal-Museum Subien tal-Parroċċa tagħna jistednuna sabiex ningħaqdu magħhom għall-quddiesa ta’ radd il-ħajr lil Alla f’għeluq il-75 Anniversarju mill-ftuħ tal-Museum f’Wied il-Għajn. Inħeġġukom sabiex nattendu.

Coffee Morning
Il-Ħamis 14 ta’ Novembru 2019 fid-9.30am ser norganizzaw Coffee Morning fis-Sala Sant’Anna. Biljetti mis-Sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Weekend Irtir għall-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ
Mill-Ġimgħa 15 sal-Ħadd 17 ta’ Novembru 2019 qed jiġi organizzat weekend irtir għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ bl-isem 'Connect', ġewwa s-Seminarju tal-Arċisqof, ir-Rabat, bi tħejjija għall-Avvent. Min huwa interessat jista' jieħu karta ta' applikazzjoni mis-sagristija jew ikellem lil xi ħadd minna s-saċerdoti jew leaders ta' Youths Marsaskala.

Afternoon Tea fis-Sala Sant’Anna
Il-Ħadd 24 ta’ Novembru 2019 fit-3:00pm fis-Sala Sant’Anna jibda Afternoon Tea.

Mill-Kunsill Lokali
Dawk kollha li nkitbu mal-Kunsill Lokali sabiex jieħdu t-tilqima tal-influwenza ninfurmawhom li ser tibda tingħata fl-uffiċini tal-Kunsill bejn it-Tnejn 4 ta’ Novembru u l-Ġimgħa 8 ta’ Novembru 2019 mit-8:00am sa 12:00pm.

Bazaar
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila.

Fuljett ‘Flimkien’
Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Novembru 2019. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-kopji tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna.

Għadam tal-lewż ta’ Novembru u Imqaret
Mingħand il-voluntiera tagħna tistgħu tixtru l-għadam tal-lewż ta’ Novembru u imqaret minn fuq iz-zuntier.

Mons. Arċisqof għoġbu jsejjaħ lil Dun Matthew Pulis biex ikompli l-istudji tiegħu fit-Teoloġija Diġitali għal dawn is-snin li ġejjin filwaqt li jaqdi l-ministeru tiegħu ġewwa l-Parroċċa ta’ Santa Marija Ħad-Dingli. Nirringrazzjaw lil Fr Matthew tas-servizz li huwa ta fil-parroċċa tagħna, nifirħulu u nitolbu għalih f’din il-missjoni l-ġdida.

Vgili tal-Qaddisin kollha 2019 - Party tat-tfal

It-tfal kienu mistiedna jilbsu tal-qaddis/a favorit/a taghhom.

It-tfal kienu mistiedna jilbsu tal-qaddis/a favorit/a taghhom.

Għada hu jum biex niftakru f’dawk li mxew qabilna, li mxew ukoll magħna, tawna l-ħajja.
Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem. Ammen.

It-tfal kienu mistiedna jilbsu tal-qaddis/a favorit/a taghhom.

It-tfal kienu mistiedna jilbsu tal-qaddis/a favorit/a taghhom.

Qaddisin kollha ta' Alla, itolbu għalina...

Illejla! Quddiesa u logħob għat-tfal fis-Sala Sant'Anna!
Kulħadd huwa mistieden.

Nawguraw lill-kumitat il-gdid ta' Youths Marsaskala.
Mulej bierek il-hidma taghhom.

Congratulations to Louisa Grech, Keown Gatt, Alexia Spiteri and Hannah Povo who been elected for this year's YM Committee! 🎉👏

THANK YOU to all who participated in this election! We have a wonderful year ahead of us for all YM groups. #bringiton #challengeaccepted

Griżma tal-Isqof 2019

"Alla jħobbkom u għażilkom." (1 Tess 1, 4)

Is-Sibt 26 u l-Ħadd 27 ta' Ottubru 2019
Ritratti - Stephen Busuttil

"Alla jħobbkom u għażilkom." (1 Tess 1, 4)

Is-Sibt 26 u l-Ħadd 27 ta' Ottubru 2019
Ritratti - Stephen Busuttil

Bħala komunità nifirħu mal-adolexxenti tal-parroċċa tagħna li llum u għada ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Ejjew nitolbu għalihom biex matul il-ħajja tagħhom japprezzaw dejjem id-don tal-Ispirtu s-Santu.

PARROĊĊA SANT’ANNA WIED IL-GĦAJN
AVVIŻI 27 TA’ OTTUBRU 2019

Il-Griżma tal-Isqof
Illum is-Sibt u għada l-Ħadd ser niċċelebraw il-Griżma tal-Isqof. Is-Sibt il-Griżma tibda fl-4:00pm u l-Ħadd tibda fl-10:30am. Illum is-Sibt ma jkunx hawn quddiesa tal-5.15pm imma jkun hawn tas-6.30pm u tat-8.00pm fil-Knisja Parrokkjali. Għada l-Ħadd ma jkunx hawn quddiesa tal-11:30am. Ikun hemm tal-11:00am bl-Ingliż fil-Kappella tal-Madonna tar-Rużarju fil-Villa Apap Bologna.

Ħin tax-Xitwa
Issa li jaqleb il-ħin tax-xitwa, ir-Rużarju jibda jingħad fil-5:30pm u l-quddiesa ta’ filgħaxija mit-Tnejn sal-Ġimgħa tkun fis-6:00pm. Il-Quddies tas-Sibt u l-Ħadd jibqa’ l-istess matul is-sena kollha.

Adorazzjoni tal-Ħniena Divina
It-Tnejn 28 ta’ Ottubru 2019 wara l-quddiesa tas-6:00pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

Laqgħa għall-persuni b’diżabilità u l-carers tagħhom
It-Tnejn 28 ta’ Ottubru 2019 fis-6:00pm, se tiġi organizzata laqgħa għall-persuni b’diżabilità u l-carers tagħhom fiċ-Ċentru Edukattiv tal-Kunsill Lokali Triq il-Kappara.

Tberik tal-Familji
It-Tlieta 29 ta’ Ottubru 2019 fl-4:30pm inkomplu bit-tberik tal-familji fi Triq Salvu Buhagiar.

Solennità tal-Qaddisin Kollha
Il-Ħamis 31 ta’ Ottubru 2019 flimkien mal-Appostli u d-Dixxipli Franġiskani se niċċelebraw il-Festa tal-Qaddisin Kollha. Fis-7:30pm nibdew b’quddiesa fis-Sala Sant’Anna u wara party u logħob għat-tfal flimkien mal-familja tagħhom. Inħeġġu lit-tfal jiġu libsin tal-Qaddis favorit tagħhom!

Il-Ġimgħa 1 ta’ Novembru 2019 niċċelebraw is-Solennità tal-Qaddisin Kollha. Tajjeb li nqaddsu dan il-jum bis-smigħ tal-Quddies li jkun bħal ta’ fost il-ġimgħa.

Tifkira tal-Mejtin Kollha
Is-Sibt 2 ta’ Novembru 2019 hija t-tifkira tal-għeżież tagħna mejtin. Il-Quddies ikun kull nofs siegħa mis-6:30am sat-8:30am. Filgħaxija jkollna tal-5.15pm, tas-6:30pm, wara adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija u fit-8:00pm tkun għall-mejtin kollha li mietu matul din is-sena.

Magħmudija Komunitarja
Il-Ħadd 3 ta’ Novembru 2019 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fl-10:15am.

Quddiesa u mument ta’ talb fil-Kappella tal-Madonna tal-Midalja Mirakuluża
Il-Ħadd 3 ta’ Novembru 2019, flimkien mal-oqsma tal-Museum qed norganizzaw Quddiesa u mument ta’ talb fil-Kappella tal-Blata l-Bajda fejn insibu l-fdalijiet ta’ San Ġorġ Preca. Tluq minn quddiem is-Sala Sant’Anna fit-3:30pm u nkunu lura fis-6:00pm. Inħeġġukom sabiex nattendu u min jixtieq jitla’ magħna bit-trasport jikteb ismu fis-sagristija.

Ħarġa lejn il-kultura Għawdxija
It-Tnejn 4 ta’ Novembru 2019 qed norganizzaw ħarġa għal Għawdex. Nitilqu minn fejn is-Sala Sant’Anna fis-6:45am, fid-9:00am Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ Għajnsielem, inżuru l-food village fix-Xewkija, t-tempji tal-Ġgantija u l-Mitħna ta’ Kola fix-Xagħra. Importanti li jkollna l-Heritage Passport li tista’ tapplika għalih mill-uffiċċini tal-Kunsill Lokali. Biljetti mis-sagristija jew mill-Uffiċċju Parrokkjali.

Assemblea Parrokkjali 2019
L-Erbgħa 6 u l-Ġimgħa 8 ta’ Novembru 2019 fil-Parroċċa tagħna għandna l-Assemblea Parrokkjali li hija avveniment importanti fil-ħajja tal-Parroċċa tagħna. Ejjew nieħdu sehem biex bħala familja waħda sabiex napprezzaw is-sabiħ tal-ħidma ta’ xulxin u nirriflettu fuq dak li nixtiequ fil-Parroċċa tagħna. Nistednukom għall-quddiesa tas-6:00pm u wara ninżlu fis-Sala Sant’Anna għal ħin ta’ kafe’ u wara laqgħa bit-tema: “Il-Parroċċa: Knisja li tilqa’, li tisma’, li takkumpanja u li toħroġ”. Nixtiequ narawkom matul il-jumejn tal-Assemblea Parrokkjali.

Weekend Irtir għall-Adolexxenti u ż-Żgħażagħ
Mill-Ġimgħa 15 sal-Ħadd 17 ta’ Novembru 2019 qed jiġi organizzat weekend irtir għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ bl-isem 'Connect', ġewwa s-Seminarju tal-Arċisqof, ir-Rabat, bi tħejjija għall-Avvent. Min huwa interessat jista' jieħu karta ta' applikazzjoni mis-sagristija jew ikellem lil xi ħadd minna s-saċerdoti jew leaders ta' Youths Marsaskala.

Bazaar
Fis-Sala San Ġwakkin qed jitella’ l-Bazaar tal-Parroċċa. Inħeġġiġkom sabiex tagħtu titwila.

Fuljett ‘Flimkien’
Wasal il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Novembru 2019. Nitolbu lid-distributuri biex jiġbru l-kopji tagħhom mis-sagristija, waqt li nirringrazzjawhom tas-servizz li qed jagħtuna.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Marsaskala?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Il-Parroċċa f'numri...
Ħruġ tal-vara ta' Sant'Anna min-Niċċa...
Il-Mixja tar-Randan

Location

Telephone

Address


Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg
Marsaskala
MSK 1030

Opening Hours

Monday 16:30 - 17:30
Wednesday 16:30 - 17:30
Friday 16:30 - 17:30
Other Marsaskala places of worship (show all)
Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir
Marsaskala

Il-Kor Ulied Sant'Anna huwa kor tat-tfal mill-Parroċċa ta' Marsascala. Il-Kor qiegħed taħt id-direzzjoni ta' Francelle Delezio u Stephanie Caruana.

Marsaskala Teenage Group Marsaskala Teenage Group
Marsaskala

Our Group's aims are: 1. Educate today's youths 2. Provide a friendly environment where they make new friends and grow responsible 3. Organise activities to enjoy themselves.

Museum Marsaskala Museum Marsaskala
41, Triq La Sengle
Marsaskala, MSK1228

MUSEUM Subien Marsascala 41, Triq La Sengle Marsascala, MSK 1228