Marsaskala Parish

Marsaskala Parish

Comments

Adorazzjoni ta Salib Imqaddes. 2019. Parocca Sant Anna.
Hamis Ix Xirka 2019. Parocca Sant Anna.
San Guzepp. Parocca Wied l Ghajn
San Guzepp meqjum fil Parocca Wied l Ghajn.
Kif isir pjan pastorali? X`inhu proċess ta` dixxerniment komunitarju?
- https://mailchi.mp/c107c191f89d/dixxerniment-komunitarju-u-pjanar-pastorali

Applika issa u skopri aktar!
This is EVANGELISATION -
NO PRAYER NO POWER
MaltaPost is pleased to announce the opening of our new Post Office in Marsaskala. This Post Office will add to the extensive network of 40 Post Offices around Malta and Gozo. This Post Office will support exclusively the residents of Marsaskala and hosts Easipik - a 24/7 always available parcel pick-up service. Check and like our page MaltaPost
Heartfelt thanks to all who were involved in the organisation of activities for the feast - both religious and other activities.

Thank you for reaching out to the community and offering great opportunities for all to participate.

Thanks to all organisers, volunteers and people who contributed in one way or another. May God bless you all!
Id-devozzjoni li San Ġorġ Preca kellu lejn Sant'Anna kienet tidher fil-fatt li ta' spiss kien iqaddes fuq l-artal iddedikat lil din il-qaddisa fil-Knisja Arċipetrali ta' San Publju fil-Furjana.
Grazzi kbira mil qalb lil kappillan fr.roderick ta l hin li qatta maghna dal ghodu .kienet veru interresanti u ta gabra.naprezza hafna tax xoghol u il bambin jaghtikom is sahha lilkek u fr.luke halli tkomplu ixxerdu il kelma ta alla .grazzi
Please avoid Triq il-Vajrita near Centru tahrig adulti. CPD have been informed

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Marsaskala Parish, Religious organisation, Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg, Marsaskala.

Operating as usual

04/04/2021

Archdiocese of Malta

Ħadd il-Għid: L-Għid tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet – 4 ta’ April 2021, 9:30am

Powered by Restream https://restream.io/

03/04/2021

Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi.
Awguri u l-Għid it-tajjeb lil kulħadd.

03/04/2021

It-tnedija tas-Seminarista Jean Claude Attard għas-sagrament tal-Ordni Sagru tad-Djakonat. Nitolbu għalih u għal iktar vokazzjonijiet mill-Parroċċa tagħna.

03/04/2021

Avviżi Parrokkjali - 4 ta' April 2021 - https://mailchi.mp/d4cdb34ef1a0/avvizi-13640899

marsaskalaparish.org 03/04/2021

Erġajna weħilna? – Marsaskala Parish

Liturgija tal-Għid il-Kbir fid-dar.

http://marsaskalaparish.org/2021/04/ergajna-wehilna/

marsaskalaparish.org Erġajna weħilna? Erġajna weħilna? 03 Apr 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw Ħadd il-Għid Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Il-ġebla li warrbu l-bennejjasaret il-ġebla tax-xewka.Bis-saħħa tal-Mule...

02/04/2021

Archdiocese of Malta

Il-Ġimgħa l-Kbira: Via Sacra – 2 ta’ April 2021, 7pm

Powered by Restream https://restream.io/

01/04/2021

Ejjew naduraw lil Ġesù Ewkaristija.
Illum il-knisja parrokkjali tkun miftuħa mis-7.00am sa 12.00pm.

01/04/2021

Nidħlu quddiem Ġesù Ewkaristija b'talb fis-skiet u qrar.
Illejla l-knisja parrokkjali tibqa' miftuħa sal-10.30pm.

01/04/2021

Illum Ħamis ix-Xirka, jum għażiż għall-Knisja kollha għaliex fih infakkru t-twaqqif tas-saċerdozju u l-misteru tal-Ewkaristija. Illum ejjew nitolbu għall-komunita’ Nisranija, għas-saċerdoti, għar-reliġjużi u għal aktar vokazzjonijiet.

Fid-9.30am ssir quddiesa fil-Katidral tal-Imdina fejn l-Arċisqof ibierek iż-Żjut Imqaddsa li ser tkun imxandra fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Illejla l-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għat-talb personali mill-5.30pm sal-10.30pm.

30/03/2021

Is-Seminarju tal-Arċisqof

It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa. Ħsieb tajjeb u qasir.

Riflessjoni mis-Seminarju: It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa
Qari: Clive Seychell
Ħsieb: Rev. Jean-Claude Schembri, Djaknu
Talba: André Psaila
Archdiocese of Malta

EVANĠELJU
Ġesù jagħmel l-ikla tal-Għid mad-dixxipli
MARK 14:12-25

Fl-ewwel jum tal-Ażżmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-Għid, id-dixxipli tiegħu qalulu: “Fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-Għid?” Imbagħad hu bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Morru l-belt, u tiltaqgħu ma’ raġel iġorr ġarra ilma. Morru warajh, u għidu lil sid id-dar ta’ fejn tarawh dieħel, ‘Qallek l-Imgħallem: Fejn hi l-kamra tiegħi li fiha nista’ niekol l-ikla tal-Għid mad-dixxipli tiegħi?’ U hu jurikom kamra kbira fuq, mgħammra u lesta. Ħejjulna hemmhekk.” U d-dixxipli marru u daħlu fil-belt, u sabu kollox kif kien qalilhom hu; u ħejjew l-ikla tal-Għid.

Għall-ħin ta’ filgħaxija Ġesù ġie mat-Tnax. U kif kienu fuq il-mejda jieklu qal: “Tassew ngħidilkom, li wieħed minnkom se jittradini, wieħed li qiegħed jiekol miegħi.” Huma bdew isewdu qalbhom, u wieħed wara l-ieħor staqsewh: “Jaqaw jien?” Qalilhom: “Wieħed mit-Tnax, li qiegħed ibill il-ħobż fi platt wieħed miegħi. Għax Bin il-bniedem imur, kif hemm miktub fuqu; imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu Bin il-bniedem ikun mogħti f’idejn l-għedewwa! Kien ikun aħjar għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn!”

Huma u jieklu, ħa l-ħobż f’idejh, qal il-barka, qasmu, newwilhulhom u qal: “Ħudu, dan hu ġismi.” Imbagħad ħa kalċi f’idejh, radd il-ħajr, u newwilhulhom, u lkoll xorbu minnu. U qalilhom: “Dan huwa demmi, id-demm tal-patt, li jixxerred għal ħafna. Tassew ngħidilkom, li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dielja sa dak in-nhar li nixrob inbid ġdid fis-Saltna ta’ Alla.”

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

29/03/2021

Is-Seminarju tal-Arċisqof

Ħsieb tajjeb għat-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa.

Riflessjoni mis-Seminarju: It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa
Qari: Gylan Camilleri
Ħsieb: Fr Ronnie Zammit, Viċi Rettur
Talba: Marvic Mallia
Archdiocese of Malta

EVANĠELJU
Ħalliha, din il-fwieħa refgħetha għal jum id-difna tiegħi.
Ġw 12, 1-11

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Sitt ijiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesù mar Betanja, fejn kien joqgħod Lazzru li Ġesù kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla; Marta bdiet isservi, waqt li Lazzru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma’ Ġesù. Marija ħadet libbra fwieħa tan-nard pur,
tiswa ħafna, u dilket biha riġlejn Ġesù, imbagħad ixxttathomlu b’xagħarha; u d-dar imtliet bir-riħa tfuħ.

Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jittradih, qal: “Din il-fwieħa għax ma nbigħetx tliet mitt dinar biex jingħataw lill-foqra?”. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma għax kien ħalliel, u, billi hu kien il-kaxxier, kien jisraq kulma kienu jaqilgħu.

Qallu Ġesù: “Ħalliha, din il-fwieħa kienet refgħetha għal jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni”.

Kotra kbira ta’ Lhud saru jafu li hu kien qiegħed hemm, u marru mhux biss minħabba Ġesù, imma wkoll biex jaraw lil Lazzru, li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftiehmu li joqtlu lil Lazzru wkoll, għax minħabba fih ħafna mil-Lhud bdew jitilquhom u jemmnu f’Ġesù.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu

28/03/2021

Is-Seminarju tal-Arċisqof

Ħsieb qasir fil-jiem tal-Ġimgħa Mqaddsa. Ejjew ngħixu din il-ġimgħa li fiha niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù - il-misteru tal-akbar imħabba.

Riflessjoni mis-Seminarju: Ħadd il-Palm u Passjoni tal-Mulej
Qari: Sean Abela
Ħsieb: Fr Albert Buhagiar, Rettur
Talba: Ian Diacono

(Qari: https://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php )
Archdiocese of Malta

28/03/2021

Illum il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa għat-talb personali mis-7.00am sal-10.00am u mill-5.30pm sas-6.30pm.

marsaskalaparish.org 27/03/2021

Il-folla għadha mħawda. – Marsaskala Parish

Mument ta' Talb fid-Dar: Ħadd il-Palm.

http://marsaskalaparish.org/2021/03/il-folla-ghadha-mhawda/

marsaskalaparish.org Il-folla għadha mħawda. Il-folla għadha mħawda. 27 Mar 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw Ħadd il-Palm Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nidħol fil-presenza ta’ Alla b’dan il-kliem: Mulej, la tit...

27/03/2021

Avviżi Parrokkjali - 28 ta' Marzu 2021 - https://mailchi.mp/7a16c947cb1e/avvizi-13638463

26/03/2021

Archdiocese of Malta

Riflessjonijiet għar-Randan 2021 - Is-Sitt Ħadd

26/03/2021

This evening the church is open until 8PM for private prayer.
Priests available for confession.

26/03/2021

Newsbook.com.mt

"Id-Duluri tfakkarni f’kemm nies waqfu miegħi s-sena l-oħra”
Fr Martin Micallef

Riflessjoni minn Fr Martin Micallef li s-sena l-oħra għadda mit-tbatija tat-trattament tal-kanċer 🙏

26/03/2021

Jum id-Duluri.
Il-Knisja Parrokkjali tkun miftuħa mis-7.00am sad-9.00am u mill-5.30pm sat-8.00pm.

Ejjew nitolbu lil Marija tgħinna biex qalbna tkun tassew bħal ta’ Binha Ġesù.

25/03/2021

This evening and tomorrow the church is open until 8PM for private prayer.

Priests available for confession.

21/03/2021

Nitolbu għal Mons. Charles J. Scicluna f'għeluq is-sitt anniversarju mill-ingress tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta. Nawgurawlu u nitolbu għalih.

Illum nitolbu għall-Arċisqof Charles Scicluna fis-sitt anniversarju tiegħu bħala Arċisqof ta' Malta. Ad Multos Annos! 🙏

20/03/2021

Avviżi Parrokkjali - 21 ta' Marzu 2021 - https://mailchi.mp/195769a2865a/avvizi-13636215

marsaskalaparish.org 20/03/2021

Alla moħbi f’żerriegħa? – Marsaskala Parish

Liturġija fil-Familja. Il-5 Ħadd tar-Randan B.

http://marsaskalaparish.org/2021/03/alla-mohbi-fzerriegha/

marsaskalaparish.org Alla moħbi f’żerriegħa? Alla moħbi f’żerriegħa? 20 Mar 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw l-Evanġelju tal-ħames Ħadd tar-Randan Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nidħol fil-presenza ta’ All...

19/03/2021

Illum il-festa ta' San Ġużepp u 22 Sena mill-Konsagrazzjoni tal-Knisja Parrokkjali ta' Wied il-Għajn. Nitolbu b'mod speċjali lil San Ġużepp jieqaf magħna f’dan iż-żmien diffiċli.

15/03/2021

Newsbook.com.mt

Ara fejn tista' tagħti ħwejjeġ użati

Bħala parti mill-kampanja tar-Randan tal-Arċidjoċesi ta' Malta, Newsbook u 103 🙏

Il-Parroċċa ta' Ħaż-Żebbuġ
Parroċċa San Nikola Siġġiewi
Parroċċa Santa Marija Qrendi

13/03/2021

Avviżi Parrokkjali -14 ta' Marzu 2021 - https://mailchi.mp/fdf61127c60b/avvizi-13437731

marsaskalaparish.org 13/03/2021

Le, mhux xorta! – Marsaskala Parish

Mument ta' talb fid-dar. Ir-4 Ħadd tar-Randan.

http://marsaskalaparish.org/2021/03/le-mhux-xorta/

marsaskalaparish.org Le, mhux xorta! Le, mhux xorta! 13 Mar 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw l-Evanġelju tar-raba’ Ħadd tar-Randan Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nidħol fil-presenza ta’ Alla b’dan il-kliem: Ifir....

13/03/2021

Illum is-Sibt hija l-ġurnata tal-maratona tal-Missio.
Ejjew nagħtu l-appoġġ tagħna lill-missjunarji sabiex iwasslu lil Ġesù fl-ifqar fost il-fqar.
Flimkien, aħna nistgħu ngħinu!

Maratona fuq l-istazzjonijiet kollha, minn nofsinhar sa nofs il-lejl. Grazzi.

Kollox jinsab lest biex illum f'nofsinhar tibda il-maratona HOPE #missiofest. Maratona ta' informazzjoni u ġbir. Grazzi li ser tkompli tgħin.

#ilmissioint #missiomalta #WeAreStillHere

13/03/2021

Illum hu t-tmien anniversarju mill-ħatra ta' Papa Franġisku. Inkomplu nżommuh fit-talb tagħna quddiem il-missjoni li l-Mulej qed javdalu bħala ragħaj tal-Knisja.

Archbishop Charles Scicluna on Twitter: Our prayers are with the Holy Father Francis on the eighth anniversary of his election. May the Lord keep him and protect him.
https://t.co/SRDSOX1gH7

13/03/2021

Archdiocese of Malta

Riflessjonijiet għar-Randan 2021 - Ir-Raba' Ħadd

10/03/2021

Fid-dawl tad-direttivi maħruġa llum, minn għada l-Ħamis 11 ta' Marzu, il‑Knisja qed twaqqaf il‑funzjonijiet reliġjużi kollha b’effett immedjat, għajr għall‑quddiesa tal‑funeral u ċ‑ċelebrazzjoni tar‑rit taż‑żwieġ. Dawn il‑miżuri, li qed jitħabbru bi qbil mal‑Awtoritajiet tas‑Saħħa, se jibqgħu fis‑seħħ sal‑11 ta’ April 2021.

Il‑Knisja Parrokkjali se tkun miftuħa għat‑talb privat, mis-7.00am sat-8.00am u mill-5.30pm sas-6:30pm, fil-ġranet kollha.

Biex wieħed jidħol fil‑knisja għandu jibqa’ jimxi mall‑miżuri kollha preżenti għall‑ħarsien tas‑saħħa.

Aħna mistiedna biex ta’ kuljum ningħaqdu fit‑talb permezz taċ‑ċelebrazzjoni tal‑quddiesa mxandra fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

10/03/2021

Archdiocese of Malta

Il‑Knisja qed twaqqaf il‑funzjonijiet reliġjużi kollha b’effett immedjat, għajr għall‑quddiesa tal‑funeral u ċ‑ċelebrazzjoni tar‑rit taż‑żwieġ. Dawn il‑miżuri, li qed jitħabbru bi qbil mal‑Awtoritajiet tas‑Saħħa, se jibqgħu fis‑seħħ sal‑11 ta’ April 2021.

Agħfas 👇 għal aktar dettalji

08/03/2021

Illejla fis-6.00pm quddiesa u fis-6.30pm riflessjoni fuq l-Evanġelju ta' nhar il-Ħadd li ġej. Inħeġġiġkom sabiex nattendu. Narawkom!

07/03/2021

Clear out - prayer space with Matthias

A message to treasure... Well done Matthias Sciriha.

https://youtu.be/O7IlLX4asnw

This prayer space is called:- Clear Out and to do it we need: -* Some rough papers or pieces of cereal or tea boxes.After we think of the junk and clutter, ...

06/03/2021

Avviżi Parrokkjali - 7 ta' Marzu 2021 - https://mailchi.mp/aa1a420cedad/avvizi-13389219

Videos (show all)

Mument ta' Talb fid-Dar

Location

Telephone

Address


Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg
Marsaskala
MSK 1030

Opening Hours

Monday 16:30 - 17:30
Wednesday 16:30 - 17:30
Friday 16:30 - 17:30
Other Religious Organizations in Marsaskala (show all)
Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir
Marsaskala

Il-Kor Ulied Sant'Anna huwa kor tat-tfal mill-Parroċċa ta' Marsascala. Il-Kor qiegħed taħt id-direzzjoni ta' Francelle Delezio u Stephanie Caruana.

SDC Museum Subien Marsaskala SDC Museum Subien Marsaskala
41, Triq La Sengle
Marsaskala, MSK1228

MUSEUM Subien Marsaskala 41, Triq La Sengle Marsaskala, MSK 1228