SDC Museum Iż-Żejtun

M.U.S.E.U.M. Subien Zejtun "San Gorg Preca", 29/30, Triq il-Kostituzzjoni, Zejtun. ZTN1334

M.U.S.E.U.M. Subien Zejtun "San Gorg Preca", 29/30, Triq il-Kostituzzjoni, Zejtun. ZTN1334

Mission: "Biex Gesu' ikun maghruf u mahbub."

Society of Christian Doctrine

Bil-preċipitazzjoni, jopra min hu iblah, min ma jaħsibx x’jiġi wara, u mhux bniedem għaqli li jagħmel kollox bil-kalma u bil-mod, li jirrifletti qabel ma jopra. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Huwa kmandament ta’ Alla li rridu ġid lil kulħadd, anki lill-għedewwa, u li nirriparaw id-deni li nkunu għamilna lill-proxxmu fir-ruħ u fil-ġisem. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Huwa obbligu għal kull Nisrani li jkun jaf anki fi ftit kliem il-ħajja ta’ Kristu, għax huwa obbligat li jimitah.
– San Ġorġ Preca

JUM IT-TWELID TAl-FUNDATUR
San Ġorġ Preca twieled bħal-lum 140 sena ilu fil-Belt Valletta (12 ta' Frar 1880), is-seba' fost disa' wlied tas-Sur Vinċenz Preca u s-Sinjura Natala Preca. Ismu, Ġorġ ifisser "wieħed li jaħdem fir-raba", u fil-fatt Ġorġ kellu jkun bieżel fl-għalqa tal-Mulej

Nirringrazzjaw lill-Mulej li bagħtilna lil dan il-bniedem biex permezz tal-ħolma tiegħu nkunu nistgħu nħobbu aktar lil Ġesù #deogratias

Illum niċċelebraw ir-rigal tal-fidi tagħna, li ġabilna San Pawl bil-miġja providenzjali fi gżiritna. Rigal tgħożżu u tibża għalih...ejjew ngħożżu l-fidi tagħna u nwassluh lil ta' warajna biex meta jerġa' jiġi Ġesù jsib il-fidi f'din l-art.

Society of Christian Doctrine

“Il-virtù qiegħda fin-nofs, jiġifieri agħmel dak li hu tajjeb, iżda la iżjed lanqas inqas.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Malli tmut jiġu warajk l-opri kollha tiegħek tajbin jew ħżiena, u dawn jixhdu fit-tribunal tremend jew favur tiegħek jew kontra tiegħek.” – San Ġorġ Preca

JUM IL-FONDAZZJONI TAL-MUSEUM
Fit-2 ta' Frar 1907, San Ġorġ Preca laqqa' l-ewwel grupp ta' membri fil-Knisja ta' Nuzzu l-Ħamrun. Nirringrazzjaw lil Alla ta' dak kollu li għamel mas-Soċjetà tal-Museum!

Society of Christian Doctrine

“Il-biża’ ta’ Alla jagħti d-dawl, is-saħħa, il-ħajja u l-barka.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Il-qaddisin biss iħallu xi ġid warajhom; l-oħrajn ma jagħmlux ħlief ħsejjes, u xejn ma jħallu warajhom.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Alla jimla kull lok, għalhekk aħna ninsabu fih, niċċaqalqu fih u ngħixu fih, bħal ħuta fl-ilma.” – San Ġorġ Preca

IL-KONVERŻJONI TA' SAN PAWL
"Imma jien u sejjer, kif kont qrib Damasku, f’daqqa waħda għall-ħabta ta’ nofsinhar dawl kbir mis-sema idda madwari."
Atti 22: 3-16
Illum niċċelebraw festa ta' bidla fil-ħajja ta' Pawlu. Pawlu ħalla lill-Kristu jibdlu minn persekutur tal-Insara għall-Appostlu li ħadem u stinka biex Ġesù jkun imxandar. J'alla bħalu aħna nkunu xhieda tal-isem ta' Ġesù.

Society of Christian Doctrine

“Dan hu sinjal ikrah fik li ssewwed qalbek meta tisma’ lil xi ħadd ifaħħar ’il ħaddieħor.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Meta tikkoreġi lil xi ħadd, ikkonsidra dejjem lilek innifsek, u biex tikkoreġi tajjeb, uża dejjem l-imħabba, biex iġġagħlu jifhem li inti tridlu l-ġid.” – San Ġorġ Preca

Infakkru dwar il-laqgħa tal-ġenituri ta’ dawk it-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena. Din se ssir ILLUM il-ĦAMIS 16 TA’ JANNAR fis-6:45 p.m. fil-Knisja.

Society of Christian Doctrine

“Il-fidi għandha tkun ferma, ħajja permezz tal-opri, universali jiġifieri temmen kulma temmen u tgħallem il-Knisja, u kostanti jiġifieri li wieħed jistqarrha dejjem.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Jekk trid xorti tajba, agħmilha ma’ min jibża’ minn Alla.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Alla jmexxi u jiggoverna kollox bis-Sapjenza u bil-Providenza, u għalhekk qatt ma jiġri xejn addoċc.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Iftaħ għajnejk beżgħani fuq bniedem li jfaħħrek, u aħarbu, għax it-tifħir huwa velenu ħelu.” – San Ġorġ Preca

SDC Museum Iż-Żejtun

SDC Museum Iż-Żejtun's cover photo

SDC Museum Iż-Żejtun's cover photo

Society of Christian Doctrine

Nifirħulek, o Ġesù, illi kewkba mis-sema sejħet mill-Orjent it-tliet maġi u taħt il-gwida tiegħek iddiriġiet il-passi tagħhom li wasslithom f’riġlejk u niżlu jadurawk b’wiċċhom mal-art.” – San Ġorġ Preca

SDC Museum Iż-Żejtun's cover photo

Jekk Alla jrid, nhar il-Ġimgħa li ġej, 3 ta' Jannar 2020, is-SDC se tkun qed ittella' l-Attività għall-Magħżulin u l-Aspiranti (mill-Form 2 sal-Form 5) flimkien mal-ġenituri tagħhom.

Din se ssir fl-Awditorium fil-Blata l-Bajda u tibda fis-7.00pm, bit-tema "Fejn hu?"

Society of Christian Doctrine

“Nifirħulek, o Ġesù, li Alla nnifsu ħabbar lil Satana u fl-istess ħin wiegħed lid-dinja l-miġja tiegħek bħala Salvatur, dritt dritt wara l-waqgħa tal-ewlenin ġenituri tagħna.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Sinjur Ġesù Kristu, naħseb fik, niftakar fil-pass tal-għaġeb li inti għamilt xħin, minħabba fina bnedmin u minħabba s-saħħa tagħna… inżilt mis-sema u bl-opra tal-Ispirtu s-Santu sirt veru bniedem.” – San Ġorġ Preca

SAN STIEFNU
Dun Ġorġ għażel lil San Stiefnu bħala protettur taż-żgħażagħ Kandidati, dawk li jkomplu fil-MUSEUM biex jiskopru xi jrid Alla minnhom. Nitolbuh biex iħares il-kandidati tagħna u jidderiġihom fit-toroq tal-Mulej, biex bħalu jkunu xhud ta' Kristu kull fejn ikunu.

SDC Museum Iż-Żejtun's cover photo

youtube.com

Darrel Pace - O Lejl Qaddis

Grazzi lil kull min kien magħna llum għad-Dimostrazzjoni bil-Bambin. 🌟🌟🌟
Issa nidħlu f'dan il-Lejl Qaddis nistennew it-twelid tal-Mulej.✨✨✨

Lyric video tal-innu "O Lejl Qaddis".

ILLEJLA
Festa lil Ġesù Bambin, l-Iben t'Alla li sar bniedem!
Ingħaqdu magħna f'dan il-lejl qaddis! ✨✨

Society of Christian Doctrine

“Nipproponu illi niftakru spiss li aħna maħluqin għal dan il-fini: biex nagħrfu, inħobbu u nservu ’l Alla, u b’hekk insalvaw ruħna.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Hija verità li t-tagħlim tajjeb huwa l-għajn ta’ kull ġid. Għalhekk min jikkultivah ma jistax ma jagħmilx ġid lilu nnifsu u lill-oħrajn.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Wieħed jista’ jara x-xorti li tkun tmissu, għax Kristu għallimna li bl-istess kejl li bih inkunu kejjilna lill-oħrajn, ikun lilna mkejjel: ħniena bi ħniena, ġustizzja b’ġustizzja, vendetta b’vendetta. Immela l-proxxmu huwa għalina jew kawża ta’ glorja jew kawża ta’ telfien.”
– San Ġorġ Preca

Programm tal-Milied għall-gruppi tal-Preparatorja, tal-Magħżulin u tal-Aspiranti (Skola minn Year 6 sa Form 5)

Programm tal-Milied għall-Klassijiet taż-Żgħar (Skola minn Year 1 sa Year 5)

Society of Christian Doctrine

“Il-biża’ hu ta’ min jgħożżu, għax fih kawża ta’ veru ġid. Min jibża’ joqgħod attent, u min joqgħod attent, ma jistax ikun li ma jgħixx ħajja ordinata u fil-paċi.” – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Eżamina lilek innifsek waqt kull prova li fiha tkun tinsab, u ara xi jkun qiegħed iqanqlek għall-azzjoni: jew in-natura biex tfittex is-sodisfazzjon tiegħek innifsek, jew il-grazzja biex tagħmel il-volontà ta’ Alla.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Meta tkun tagħmel xi ħaġa, la taħsibx f’ħaġa oħra. Neħħi minn rasek il-ħsieb li jiġik u itilqu fil-providenza, għax ma jistax ikun li tagħmel tajjeb dak li tkun qed tagħmel. Kun af li kollox għandu l-waqt tiegħu biex inti tgħix ħajja ordinata.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“Mieri ’l qalbek, u allura qalbek timtela bil-paċi.”
– San Ġorġ Preca

SDC Museum Iż-Żejtun

Society of Christian Doctrine

“F’kull stat li fih issib ruħek, għid lilek innifsek: ‘Kieku Kristu kien minfloki, x’kien jagħmel? X’kien jgħid?’ Allura int ma tittraskurax li timita ’l dan l-imgħallem wieħed tal-bnedmin.”
– San Ġorġ Preca

Our Story

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Iz-Zejtun?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Messagg mill-Papa Frangisku

Location

Telephone

Address


29/30, Dar San Ġorġ Preca, Triq Il-Kostituzzjoni
Iz-Zejtun
ZTN1334
Other Religious Centers in Iz-Zejtun (show all)
Ġimgħa l-Kbira Żejtun Ġimgħa l-Kbira Żejtun
Republic Square
Iz-Zejtun