Parroċċa Swatar

Parroċċa Swatar

Comments

Se jsir il-bazaar tal-Milied dis-sena? Jekk iva minn meta se tigbru l-affarijiet? Nissuggerixxi li l-avvizi tal-parrocca jergghu jibdew jittellghu fuq din il-pagna.
SMILING WITH JEROME FOUNDATION IS ORGANISING A BBQ ON THE 18TH OF AUGUST IN AID OF DAR TAL-PROVIDENZA AT ST MONICA SCHOOL, GZIRA. Mass starts at 7pm followed by BBQ at 8pm. DJ in attendance + Face Painting + Games for kids of all ages. Lots of Raffle Prizes to be won. BBQ will be held in the school ground so kids have ample space to run around too. Adults €12. Kids up to 12 years €6. Price includes: Maltese Platter for everyone. Choice of Beef or Chicken or Burgers + Sausages for the Adults; Choice of Burger + Sausage or Drumsticks for the Kids. Salads. Fruit Kebabs for everyone; Ice Cream for Everyone; Free Water for everyone. Please note that those who are coming to our August BBQ in aid of Dar Tal Providenza need to make their choice of food and pay the full amount before tickets are issued. Payment must be made either through a cheque payable to Smiling With Jerome and sent to 43, Kyrios, Triq ir Rand, Attard ATD1300 OR by depositing in our IBAN Account MT 30 VALL 2201 3000 0000 4002 5276 992. We also need to know how many persons are coming, choice of food + a person's name and surname with ID Card + Contact number. Anyone who has a query can send me a private message or contact me on 99872002. Closing date is 13th August. Thanks in advance.
Nawgura minn qalbi lil Dun Karm li kien xempju tal-umilta! Kien il-fundatur tal-Parocca tas-Swatar u ta bicca tajba minn hajtu biex bena din il-Komunita'.
Nixtieq minn qalbi nirringrazzja u nghid prosit lil Parrocca Swatar tad-dedikazzjioni u l-organizzazzjoni tal-quddies tal-Ewwel Tqarbina illum. Grazzi kbira tmur ghal dawk kollha li bxi mod taw is-sehem taghhom biex din ic-celebrazzjoni kienet success fosthom s-soci tal-muzew tas-subien u tal-bniet tas-Swatar, kif ukoll lil Dun Karm u Fr Robert li ccelebraw il-quddiesa. It-tbissima u l-ferh fuq wicc it-tfal kienet xi haga li difficli tinsa. Zgur li ser nibqghu niftakru din il-gurnata mil-isbah. Grazzi mil-gdid

Mission: Ħinijet tal-Quddies: Mit-Tnejn sas-Sibt: 9.00am u 6.30pm Ħdud u Festi: 7.30am, 9.00am, 10.30am u 6.30pm. Rużarju: kuljum fid-8.40am u fis-6.05pm. Ġranet u Ħinijiet ta' l-Uffiċċju: It-Tnejn u l-Ġimgħa mill-5.00pm sas-6.15pm.

[03/12/20]   AVVIZ IMPORTANTI

Wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet tas-sahha, l-Isqfijiet ta' Malta u Ghawdex qeghdin iwaqqfu l-funzjonijiet religjuzi kollha, inkluz il-Quddies ta' kuljum u ta' nhar ta' Hadd, u l-katekezi tat-tfal, fl-Arcidjocesi ta' Malta u d-Djocesi ta' Ghawdex. Ghal aktar informazzjoni u aggornamenti tista' taccessa knisja.mt

https://church.mt/bishops-directives-about-mass/

We2#Young

Hekk kif żmien ir-Randan reġa wasal, għat-tieni sena konsekuttiva ħa nkunu qed norganizzaw u nġibu fil-Paroċċa tas-Swatar L-Mobile Blood Unit. Din l-attivita ser issir nhar 29 ta' Marzu mit-8.30am sas-1.00pm maġenb l-Knisja tas-Swatar. Nestudnkom li tiġu tagħtu d-demm :) Parroċċa Swatar National Blood Transfusion Service - Malta

EŻERĊIZZI TAR-RANDAN
Illum fis-7.00pm nagħtu bidu għall-kors ta' Eżerċizzi tar-Randan fil-Parroċċa tagħna, fejn kull nhar ta' ġimgħa se naraw profil ta' qaddis.
Illejla nibdew bil-figura tal-Profeta Elija. Kulħadd mistieden. Narawkom.
"Għandi qalbi tħeġġeġ għall-aħħar għall-Mulej, Alla ta' l-eżerċti" (1 Slat 19,10)

Riflessjoni Drammatizzata qabel il-ġimgħa mqaddsa fil-Knisja Parrokkjali tas-Swatar, nhar is-Sibt 4 ta' April fis-7.00, imtella miż-żgħażgħa tal-Parroċċa We2#YOUNG u WE2#TEENS. Kulħadd huwa mistieden. Dħul b'xejn. Narawkom.

[02/24/20]   DIRETTIVI GĦALL-ĦARSIEN TAS-SAĦĦA

Kif nafu lkoll, bħalissa ma’ diversi pajjiżi qed tixtered ħafna l-Coronavirus (COVID-19).

Bħala miżura ta’ prekawzjoni u biex jiġi evitat kemm jista’ jkun il-periklu ta’ tixrid tal-Coronavirus, sakemm jingħataw direttivi oħra, it-Tqarbin Ewkaristiku bl-ostja għandu jsir biss fl-idejn u mhux fil-ħalq.

Fil-każijiet permessi għal Tqarbin mill-kalċi, it-Tqarbin m’għandux isir billi wieħed jixrob direttament mill-istess kalċi, iżda biss ‘per intinctionem’.

Infakkru wkoll li min jiċċelebra l-Quddiesa għandu jassigura ruħu li jkun iddiżinfetta idejh sewwa qabel ma tibda l-Quddiesa u, f’każ ta’ bżonn, qabel jibda jqarben. L-istess il-Ministri Straordinarji tat-Tqarbin, kif ġa hi drawwa regolari, għandhom jassiguraw li jiddiżenfettaw idejhom qabel ma jqarbnu.

Hi responsabbiltà tagħna lkoll li nieħdu l-miżuri kollha biex nevitaw dak kollu li b’xi mod jista’ jxerred il-mard, speċjalment fejn jinġabru numru kbir ta’ nies bħall-knejjes jew swali tal-Knisja.

Dawn id-direttivi qed jingħataw wara pariri minn esperti fil-qasam tas-Saħħa.

Maħruġa mill-Kurja Arċiveskovili ta’ Malta, il-Furjana, illum 24 ta’ Frar 2020.
Lawrence Gatt ​ ​ X Joseph Galea Curmi
Kanċillier ​ Isqof Awżiljarju​
Vigarju Generali

Karnival 2020

Karnival 2020. Grazzi lil kull min attenda u lil min ta sehemu biex tittella din l-attivita.

Karnival 2020. Grazzi lil kull min attenda u lil min ta sehemu biex tittella din l-attivita.

church.mt

New Parish Priests' Council 2020-2022

Awguri u l-hidma t-tajba

church.mt (xellug) Dun Robert Grech, Dun Mario Mangion, l-Arċisqof Charles J. Scicluna, Dun Josef Mifsud u Dun Christopher Ellul. (Wara xellug) Dun John Muscat u Dun Ewkarist Zammit. Il-Kulleġġ tal-Kappillani tal-Knisja f’Malta ħatar Kunsill ġdid għas-snin 2020 – 2022 fil-laqgħa tal-Kulleġġ tat-1...

Parroċċa Swatar

Party tal-karnival. Biljetti disponibbli mis-sagristija.

Parroċċa Swatar

Party tal-karnival. Biljetti disponibbli mis-sagristija.

Party tal-karnival. Biljetti disponibbli mis-sagristija.

NYE 2019 - Ċelebrazzjoni ta' nofs il-lejl.

NYE2019 (2) - Grazzi lil kull min attenda għal din l-attività, Grazzi wkoll tmur lil voluntiera u lil kull min b'xi mod ta sehemu biex din l-attività tkun success.

NYE2019 (1) - Grazzi lil kull min attenda għal din l-attività, Grazzi wkoll tmur lil voluntiera u lil kull min b'xi mod ta sehemu biex din l-attività tkun success.

Kollox lest għal-lejla. Narawkom.

Archdiocese of Malta

Isellmu l-memorja tal-Kardinal Prospero Grech. RIP

L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex isellmu l-memorja tal-Kardinal Prospero Grech – reliġjuż għaref u dħuli, b’sens kbir ta’ umoriżmu u ta’ umanità.

Milied 2019 - Quddies

Milied 2019 - Pageant u Priedka tat-Tifel. Grazzi lil kull min ħa sehem,

youtube.com

TAS-SWATAR IĦEJJU GĦALL-QUDDIES TA’ NOFS IL-LEJL.

ONE.COM.MT - U llejla tispikka l-quddiesa ta’ nofs il-lejl. Ta’ kull sena il-kor tal-Knisja tas-Swatar jipprepara numru kbir ta’ għanjiet tal-Milied bil-Malt...

Museum SDC Swatar - Boys

Nhar it-Tlieta li ġej. Ninġabru fis-5.45pm. Nistiednu lilek u lill-familja kollha. Kif tidħol il-purċissjoni fil-Knisja se jittellgħu numru ta' rigali reliġjużi.

Il-Parroċċa tagħna ssellem lil Monica Calleja li llum twieldet għall-ħajja ta' dejjem. Nirringrazzjaw lil Monica li għall-ħafna snin qdiet il-Parroċċa f'diversi xogħlijiet u kienet tanima kuljum il-quddiesa ta’ Filghodu u sservi l-Artal bhala Lettura u Ministru straordinarju tat-tqarbin. Issa tista’ tkanta fis-sema fejn tgawdi lil Gesu li tant kienet tghozz. Nitolbu għaliha u għall-familjari tagħha. Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem...
Il-Funeral se jsir nhar il-Hamis fis-2.00pm fil-Knisja ta’ San Frangisk, Birkirkara.

[12/06/19]   BAZAAR FIL-PARROCCA TAGHNA DAN IL-WEEKEND

ASSEMBLEA PARROKKJALI 2019... KULĦADD MISTIEDEN

NYE PARTY 2019-2020... narawkom

Parroċċa Swatar's cover photo

Nixtiequ navżaw li l-lezzjonijiet tal-Katekiżmu għall-bniet fil-qasam tas-Swatar se jibdew nhar il-Ħamis 26 ta' Settembru. Dawk il-ġenituri/ kustodji li jixtiequ jirreġistraw lil uliedhom għall-katekiżmu jistgħu jagħmlu dan fl-Uffiċċju Parrokkjali (it-Tnejn u l-Ġimgħa bejn il-5:00pm u s-6:00pm).

INTERVISTA LIL MARK MIFSUD li s-sena l-ohra mar il-Vatikan flimkien ma’ abbatini ohra minn Malta biex jaqdi l-artal fil-Bazilka ta’ San Pietru f’Ruma.

1) Mark, x’ifisser ghalik li tkun abbati?

MARK: Ghalija li nkun abbati jfisser li naqdi lil Alla f’daru stess; dan jaghtini kuntentizza kbira.

2)X’fisser ghalik li s-sena l-ohra mort il-Vatikan biex taqdi l-altar fil-Bazilka ta’ San Pietru?

MARK: L-esperjenza li tmur il-Vatikan hija wahda ferm sabiha ghax ghal dawk il-ftit gimghat il-liturgija fl-ikbar knisja Kattolika Rumana nkunu qed niehdu hsiebha ahna l-abbatini ta’ Malta. Hija esperjenza unika.

3) X’hinija l-preparazzjoni li trid issir qabel tmur tmur taghmel din l-esperjenza?

MARK: Qabel tmur trid tghaddi minn zewg ezamijiet li jippreparawk biex tmur il Vatikan. Barra dan bhala preparazjoni jkollna wkoll servizz biex naqdu l-artal fil-Katidral tal-Imdina u fil-Kon-Katidral ta’ San Gwann fil-Belt.

4) Semmi zewg affarijiet li qatt ma tinsa minn din l-esperjenza?

MARK: Zewg esperjenzi li qatt ma ninsa huma l-laqgha taghna mal-Papa Frangisku u meta ghent bhala abbati fil-kripta tal-papiet taht l-art tal-Bazilka, hdejn l-oqbra tal-papiet.

5) X’messagg taghti lil dawk l-abbatini li qed jithajjru jaghmlu din l-esperjenza?

MARK: Din l -esperjenza hija unika u jekk ikun hemm ic-cans l-ebda abbati ma ghandu jittlifha. Inheggeg ukoll lil dawk kollha li jixtiequ jsiru abbatini sabiex jaghmlu l-kuragg ghaliex huwa sabih hafna li tkun qrib Gesu u taqdih fuq l-altar.

Filwaqt li nirringrazzaw lil Mark Mifsud li taghna din l-intervista nawguraw lil Matthias Brimmer, abbati tal-Parrocca taghna tas-Swatar, li bhal issa qed itemm l-esperjenza tieghu fil-Vatikan.

Grazzi lil kull min attenda għall-BBQ u għal kull min għen sabiex attività bħal din tkun tista tittella'.

Kollox preparat ghall-lejla. Narawkom

Abbati mill-Parrocca taghna Mattias Brimmer llum mar il-Vatikan sabiex fil-gimghatejn li gejjin jaqdi l-altar fil-Bazilka ta’ San Pietru f’Ruma. Nawgurawlu minn qalbna li jkollu esperjenza mill-isbah qrib tal-Mulej u tal-vikarju tieghu fuq l-art il-Papa. Awguri

Nhar il-Ġimgħa 30 ta' Awwissu BBQ tas-Sajf... narawkom

Ma' Natalie

Be Humble....

Ramon

Great performance tonight!! Well done to all.... 🥁🎹🎻🎻🎸🎸

We2#Young

Rega wasal z-zmien ghal BBQ annwali li naghmlu tal-grupp. Dan ha jsir nhar il-Hamis li gej. Min ghandu bejn 20-30 u jixtieq jattendi javzana sa mhux aktar tard mit-Tlieta 12.00pm. Narawkom :) #We2Young #BBQ #Summer

Archbishop’s Curia Open Weekend

Illum jibda Kampsajf 2019. Niltaqgħu għall-quddies tad-09:00am, Dawk li jixtiequ jibgħatu t-tfal tagħhom għad fadal l-aħħar ftit postijiet. Nitolbu għal voluntiera u għat-tfal sabiex ikollhom esperjenza oħra sabiha fil-Parroċċa tagħna.

1. KampSajf: Nhar it-Tnejn se nibdew għall-ħames sena l-esperjenza ta’ KampSajf aktar minn 90 tifel u tifla se jieħdu sehem flimkien ma bosta volontiera. Dawk li jixtiequ jibgħatu t-tfal tagħhom għad fadal l-aħħar ftit postijiet. Nitolbu għal voluntiera u għat-tfal sabiex ikollhom esperjenza oħra sabiha fil-Parroċċa tagħna.

2. Ritratti l-ewwel tqarbina: Infakkar li waslu r-ritratti tal-ewwel tqarbina dawk kollha li jixtiequ jistgħu jordnawhom qabel jew wara kull quddiesa matul din il-ġimgħa kif ukoll li jsir il-ħlas sħiħ mal-ordni.

3. Avvizi tal-Museum: Il-Museum tas-subien javza li minn nhar it-Tlieta u għall-istaġun kollu tas-sajf, it-tfal subien minn Year 1 sa Year 4 se jibdew jiltaqgħu kull nhar ta' Tlieta u Ġimgħa mis-6.30pm sas-7.30pm. Ikollhom logħob u laqgħat varjati. Se tkun organizzata wkoll ħarġa speċjali f'Dar Betsajda ċ-Ċirkewwa mill-Museum tas-subien nhar il-Ħamis li ġej 11 ta’ Lulju għas-subien minn Year 5 ‘l fuq. Jibdew bil-quddies tad-9am fil-Knisja. Importanti li min jixtieq jieħu sehem jinkiteb il-Museum sa nhar it-Tlieta.

4. Flimkien: Wasal il-Megazin Flimkien dawk li jqassmuh huma mitluba jiġbru l-pakkett tagħhom minn fejn il-konfessinarju. Minn qalbna nirringrazzjawhom ghas-servizz taħhom.

Illum u għada ż-żgħar tal-parroċċa tagħna se jirċievu f'qalbhom lil Ġesu' Ewkaristija għall-ewwel darba. Ngħidu talba għalihom u għall-ġenituri tagħhom biex jgħożżu dal-mument qaddis u sabiħ tul ħajjithom kollha. Berikhom Ġesu' u hu ħsiebhom.

youtube.com

Is-Sibt 22 ta' Ġunju fl-10.00am niltaqghħu Ta' Pinu

https://youtu.be/jT-vsGq808Q

Is-Sibt 22 ta' Ġunju 2019 fl-10.00 am, Quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna flimkien mal-Isqfijiet l-oħra. Kun magħna inti wkoll u ġib il-fami...

Parroċċa Swatar's cover photo

Preżentazzjoni tat-tfal tal-Griżma tal-Isqof 2019

Preżentazzjoni tat-tfal tal-Griżma tal-Isqof 2019

Swatarfest 2019

Swatarfest 2019

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Is-Swatar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

NYE 2019 - Ċelebrazzjoni ta' nofs il-lejl.
SWATARFEST 2018 PROMO
SwatarFest 2016

Location

Telephone

Address


Triq Il-Graffitti Navali
Is-Swatar
BKR4121

Opening Hours

Monday 17:00 - 18:15
Friday 17:00 - 18:15
Other Is-Swatar places of worship (show all)
Museum Bniet Swatar - Msida Museum Bniet Swatar - Msida
22, Triq Ġanni Vella,
Is-Swatar, BIRKIRKARA

Museum Bniet Msida Swatar