Parroċċa San Ġużepp Kalkara #parroċċakalkara

Parroċċa San Ġużepp Kalkara

2020: IS-SENA ĠUŻEPPINA FIL-KALKARA

Matul din il-ġimgħa, il-Parroċċa tal-Kalkara bdiet iż-żjajjar tal-familji, aktar magħrufa bħala t-tberik tal-familji. Fl-okkażjoni ta' din is-sena speċjali qed tiġi mqassma santa ta' tifkira lil kull familja sabiex tintalab il-protezzjoni speċjali ta' San Ġużepp. Sadanittant, matul dawn il-ġranet qed jiġi mqassam fuljett f'kull dar tal-Kalkara bil-programm tal-festi speċjali li ser isiru matul Marzu.

Il-Parroċċa San Ġużepp tal-Kalkara tfakkar li għada l-Erbgħa 26 ta' Frar 2020 huwa Ras ir-Randan. Se jkun hemm Quddiesa fis-6pm fil-Knisja Parrokkjali bis-sehem tal-Kor San Ġużepp.

Ftit memorji tal-Pellegrinaġġ li sar mill-Parroċċa tal-Kalkara fl-Art Imqaddsa fuq il-passi ta' San Ġużepp u li ntemm ġimgħa ilu. Fosthom memorji mill-isbaħ tal-quddies li ġie ċċelebrat f'Nazaret fis-Santwarju ta' San Ġużepp fuq il-fdalijiet tad-dar u l-ħanut tal-istess qaddis, il-grotta fejn dehrlu l-anġlu sabiex jaħrab lejn l-Eġittu, u l-quddies li ġiet ċelebrata fuq il-Golgota fis-Santu Sepulkru. Niftakru ukoll fil-preżentazzjonijiet ta' inkwatru tal-vara titulari tal-Kalkara lill-Kustodju tas-Santwarju ta' San Ġużepp f'Nazaret, u dik tan-Natività f'Betlehem.

Il-Parroċċa tal-Kalkara tfakkar li l-applikazzjonijiet għar-reffiegħa għall-Pellegrinaġġ tad-19 ta' Marzu 2020 jintlaqgħu sa nhar il-Ħadd 23 ta' Frar. Grazzi.

Programm tal-Festi Solenni li se jsiru fil-Parroċċa tal-Kalkara fl-okkażjoni tal-Festa Liturġika ad unur il-Patrun SAN ĠUŻEPP
Fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mill-proklamazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali fl-1870 mill-Beatu Papa Piju IX.

Is-Sibt 14 ta’ Marzu 2020

Wara l-quddiesa tas-6.00pm isir il-ħruġ tal-vara titulari ta’ San Ġużepp minn niċċa u t-tqegħid tagħha fuq il-bankun taħt il-mant fil-kursija tal-Knisja Parrokkjali.

7.30pm Ravjulata b’divertiment ma’ Joe Demicoli fis-Sala taċ-Ċentru Parrokkjali. Kitba mill-Uffiċċju Parrokkjali u l-helpers tal-Parroċċa.

Il-Ħadd 15 ta’ Marzu 2020

San Ġużepp il-ħarries tat-tfal

8.30am Quddiesa għat-tfal kollha tal-Parroċċa immexxija mill-Kappillan Fr. Brian Gialanzè assistit minn Br. Miguel Zammit OFM Cap. Janima l-Kor tat-Tfal tal-Parroċċa mmexxi mill-kantanta Amber bl-għajnuna ta’ Diane Mizzi Gatt.

9.15am Wara l-quddiesa ssir purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġużepp mill-Knisja Parrokkjali sal-MUSEUM tas-Subien. Dawk it-tfal li jkunu attendew għall-quddiesa ser jingħatalhom biljett biex wara jkunu jistgħu jieħdu xi ħaġa tajba mill-MUSEUM.

It-Tnejn 16 ta’ Marzu 2020

L-Ewwel Jum tat-Tridu: Fidi

San Ġużepp ħarries tal-Knisja li tħaddan u xxandar il-fidi

Mistiedna speċjali: l-familji u l-ħaddiema.

5.30pm Rużarju u Kurunella lil San Ġużepp

6.00pm Quddiesa u priedka tat-Tridu mill-Arċipriet tal-Birgu r-Rev. Kan. Karm Busuttil. Wara l-quddiesa titkanta l-Antifona, issir Ċelebrazzjoni Ewkaristika, kant tal-Innu Popolari u bews tar-relikwija. Il-Quddiesa tkun animata mis-Sinjura Marisa Abela u l-familja tagħha.

It-Tlieta 17 ta’ Marzu 2020

It-Tieni Jum tat-Tridu: Tama

San Ġużepp eżempju għall-Knisja li tittama fil-Mulej

Mistiedna speċjali: iż-żgħażagħ u l-adolexxenti.

5.30pm Rużarju u Kurunella lil San Ġużepp

6.00pm Quddiesa u priedka tat-Tridu mill-Arċipriet ta’ Bormla r-Rev. Kan. Anton Cassar. Wara l-quddiesa titkanta l-Antifona, issir Ċelebrazzjoni Ewkaristika, kant tal-Innu Popolari u bews tar-relikwija. Il-Quddiesa tkun animata mis-Sinjura Diane Mizzi Gatt bis-sehem ta’ kantanti u mużiċisti żgħażagħ.

L-Erbgħa 18 ta’ Marzu 2020

It-Tielet Jum tat-Tridu: Imħabba

San Ġużepp protettur tal-Knisja li tgħix l-imħabba ta’ Kristu

Mistiedna speċjali: l-morda, l-anzjani u dawk kollha li jduru bihom.

5.30pm Rużarju u Kurunella lil San Ġużepp

6.00pm Quddiesa u priedka tat-Tridu mill-Arċipriet tal-Isla r-Rev. Kan. Robin Camilleri. Wara t-Tqarbin jitkanta l-innu ta’ ringrazzjament it-Te Deum. Wara l-quddiesa titkanta l-Antifona, issir Ċelebrazzjoni Ewkaristika, kant tal-Innu Popolari u bews tar-relikwija. Il-Quddiesa tkun animata mit-tenur Samuel Bezzina u s-Sinjura Doreen Bezzina.

7.30pm Akkademja Mużikali ‘Protector sanctæ Ecclesiæ’ fil-Knisja Parrokkjali bis-sehem tal-Kor San Ġużepp, it-tenur Mark Edward Mifsud, il-baritonu Ivan Vella u l-kantanta Cherise Spiteri. Direzzjoni tal-orkestra minn Josanne Zammit. Għal din l-okkażjoni ser isir il-première tal-innu ‘Kbir Patrun’, kompożizzjoni ta’ Mro. Ray Sciberras u lirika ta’ Anselm Sciberras.

Il-Ħamis 19 ta’ Marzu 2020

Jum il-Festa Liturġika ta’ San Ġużepp: Solennità

San Ġużepp Patrun tal-Knisja Universali

8.30am Quddiesa letta. Jiċċelebraw il-Patrijiet Kapuċċini tal-Komunità tal-Kalkara.

9.00am Translazzjoni Solenni bir-Relikwija ta’ San Ġużepp minn fuq l-artal tal-Erwieħ tal-Purgatorju għal fuq l-Artal Maġġur immexxija minn Fr. Jethro Bajada OFM Cap. Vigarju tal-Fraternità tal-Kapiċċini tal-Kunvent ta’ Santa Liberata, il-Kalkara.

9.15am Uffiċċju tal-Qari u Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum.

10.00am tibda’ ħierġa l-purċissjoni bir-Relikwija u l-vara devota ta’ San Ġużepp immexxija mill-Gwardjan tal-Komunità Kapuċċina tal-Kalkara Br. Miguel Zammit OFM Cap. Jakkumpanjaw il-purċissjoni l-Kleru u l-Abbatini tal-Parroċċa u l-Fratellanza ta’ San Ġużepp. Il-purċissjoni tgħaddi minn Misraħ l-Arċisqof Gonzi, Triq ir-Rnella, Triq is-Salvatur, Triq Marina, ix-Xatt u lura lejn il-Knisja Parrokkjali. Mad-dħul tal-purċissjoni titkanta l-antifona, issir Ċelebrazzjoni Ewkaristika, kant tal-Innu Popolari u bews tar-Relikwija.

6.00pm Quddiesa Solenni konċelebrata preseduta mill-E.T. Mons. Paul Darmanin OFM Cap. Isqof Emeritu tad-Djoċesi ta’ Garissa fil-Kenja, fl-okkażjoni tal-festa liturġika ta’ San Ġużepp. Wara l-qari tal-Evanġelju jinseġ il-Paniġierku lil San Ġużepp Rev. Kan. Keith Scicluna, filwaqt li l-quddiesa tintemm permezz tal-kant tal-Antifona, kant tal-Innu Popolari u bews tar-relikwija. Il-quddiesa tkun bis-sehem tal-Kor San Ġużepp u l-Orkestra, taħt id-direzzjoni ta’ Mro. Josanne Zammit.

VIVA SAN ĠUŻEPP PATRUN TAL-KNISJA!

2020: IS-SENA ĠUŻEPPINA FIL-KALKARA

Illum l-Erbgħa 19: il-jum li fih San Ġużepp jinterċedi għalina biex naqilgħu grazzji kbar.

Bħal lum xahar: Pellegrinaġġ bl-istatwa titulari tal-Kalkara fl-10am, u Quddiesa Solenni fis-6pm.

Bħal lum 5 xhur: Jum il-festa titulari ta' San Ġużepp tal-Kalkara.

Nitolbu: Ftakar, o għarus purissmu ta’ l-omm ta’ Alla, Marija Immakulata, o ħelu protettur twajjeb tiegħi San Ġużepp, li qatt ħadd fid-dinja ma nstama’ li sejjaħ l-għajnuna u talab il-protezzjoni tiegħek, mingħajr ma ġie minnek imfarraġ. B’din it-tama qawwija, jiena niġi u b’ħerqa kbira nirrakkomanda ruħi lilek. Ilqa’ t-talba tiegħi, o missier putattiv tar-Redentur, u ismagħni bil-ħniena. Ammen

2020: Is-Sena Ġużeppina fil-Kalkara

AKKADEMJA MUŻIKALI 'Protector Sanctæ Ecclesiæ'
fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mill-proklamazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali.

Bħal-lum xahar, nhar l-Erbgħa 18 ta' Marzu 2020 fis-19:30 fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp tal-Kalkara.

Bis-sehem tal-Kor San Ġużepp Kalkara, it-Tenur Mark Edward Mifsud, il-Baritonu Ivan Vella, il-Kantanta Cherise Spiteri u d-direzzjoni tal-orkestra ta' Josanne Zammit.

Għal din l-okkażjoni ser isir il-première tal-innu 'Kbir Patrun', kompożizzjoni ta' Mro. Ray Sciberras u lirika ta' Anselm Sciberras.

Kulħadd mistieden jattendi, dħul mingħajr ħlas.

Pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa: illum saret quddiesa fil-Knisja tas-Santu Sepulkru f'Ġerusalemm, eżattament biswit il-blata tal-Kruċifissjoni. Qaddes il-Kappillan Fr Brian Gialanze u sar talb għall-morda kollha. Qabel, saret il-Via Sagra fit-toroq ta' Ġerusalemm.

Pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa: illum saret quddiesa fl-għerien tar-rgħajja ta' Betlehem. Qaddes il-Kappillan Fr Brian Gialanze. Wara saret żjara fil-Knisja tan-Natività, l-għar tat-twelid ta' Ġesù, u l-kappella ta' San Ġużepp fejn dehrlu l-anġlu biex jaħrab lejn l-Eġittu. Ġie preżentat inkwatru tal-vara titulari tal-Kalkara lill-Vigarju Kurat tal-Knisja tan-Natività u tkanta l-innu popolari fil-kappella ta' San Ġużepp. Matul dan il-pellegrinaġġ qed isir talb għall-bżonnijiet ta' diversi persuni, u jitqassmu santi ta' San Ġużepp f'diversi mkejjen.

Pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa: illum saret quddiesa fuq il-muntanja Nebo, il-post fejn Mosè ra l-Art Imwiegħda u miet. Qaddes il-Kappillan Fr Brian Gialanze. Matul dan il-pellegrinaġġ qed isir talb għall-bżonnijiet ta' diversi persuni, u jitqassmu santi ta' San Ġużepp f'diversi mkejjen.

Pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa: illum, minbarra diversi żjarat oħra, saret quddiesa fuq l-għolja tal-Beatitudnijiet, fejn inqara r-rakkont tan-nawfraġju ta' San Pawl u tkanta l-Innu Malti. Qaddes il-Kappillan Fr Brian Gialanze. Matul dan il-pellegrinaġġ qed isir talb għall-bżonnijiet ta' diversi persuni, u jitqassmu santi ta' San Ġużepp f'diversi mkejjen.

Mumenti waqt Quddiesa solenni fis-Santwarju ta' San Ġużepp f'Nażaret li saret il-lejla waqt il-Pellegrinaġġ li qed isir fl-Art Imqaddsa. Qaddes il-Kappillan Fr Brian Gialanze u ġie preżentat inkwatru tal-vara titulari tal-Kalkara lir-Rettur ta' din il-Knisja. Il-quddiesa saret wara żjara fil-kripta fejn jinsabu l-fdalijiet tad-dar ta' San Ġużepp fejn għexet il-Familja Mqaddsa. Fit-tmiem tqassmu santi kommemorattivi u tkanta l-Innu Popolari.

Il-Parroċċa ta' San Ġużepp tal-Kalkara ser torganizza Burger and Hot Dog Night b'risq il-Parroċċa nhar is-Sibt 14 ta' Marzu 2020 fis-7.30pm fis-Sala taċ-Ċentru Parrokkjali tal-Kalkara (ħdejn il-Knisja), fl-okkażjoni tal-festa liturġika ta' San Ġużepp. Prezz €15 biss (tfal taħt l-10 snin €7.50) li jinkludi appetizers, tortilla sandwich, beef burger + hot dog + chips, deżerta u tazza luminata jew inbid. Ser ikun hemm ukoll it-Tombla kif ukoll divertiment ma' Joe Demicoli. Kitba mill-Parroċċa fuq bażi 'first come first served'. Grazzi u xerrdu l-kelma!

Il-lejla: quddiesa u adorazzjoni fis-Seminarju b'talb ghall-Vokazzjonijiet f'din is-Sena Guzeppina

Il-Parroċċa ta' San Ġużepp tal-Kalkara ser torganizza Party tal-Karnival għat-tfal kollha tal-Kalkara u ħbiebhom nhar it-Tnejn 24 ta' Frar 2020 fis-6.00pm fis-Sala taċ-Ċentru Parrokkjali tal-Kalkara (ħdejn il-Knisja). Prezz €10 biss li jinkludi logħob, żfin, ikel, xorb, divertiment u rigal. Età tat-tfal trid tkun minn ħames snin 'il fuq. Kitba mill-Parroċċa u mill-katekisti. Grazzi u xerrdu l-kelma!

2020: IS-SENA ĠUŻEPPINA FIL-KALKARA

Pellegrinaġġ bl-istatwa titulari ta' San Ġużepp tal-Kalkara.
Nhar il-Ħamis 19 ta' Marzu fl-10am, fit-toroq tal-Kalkara.

Fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mill-proklamazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali fl-1870 mill-Beatu Papa Piju IX.

San Ġużepp Patrun tal-Knisja Mqaddsa, itlob għalina.

2020: IS-SENA ĠUŻEPPINA FIL-KALKARA

Il-Parroċċa tal-Kalkara tavża li qed toħroġ sejħa għall-persuni jew gruppi li jixtiequ jerfgħu f’parti mill-pellegrinaġġ bil-vara titulari ta‘ San Ġużepp li se jsir nhar il-Ħamis 19 ta’ Marzu 2020 fl-10am.

Dawk interessati għandhom jinfurmaw lill-Kappillan Fr. Brian Gialanzè fuq 79201361 jew lil Joseph Zammit fuq 99478613. L-applikazzjoni tagħlaq nhar il-Ħadd 23 ta’ Frar 2020.

Aktar dettalji jingħataw waqt laqgħa li ssir wara din id-data.

IS-SENA ĠUŻEPPINA FIL-KALKARA: FRAR 2020

Il-Ħamis 6 ta' Frar: Fis-6.30pm Quddiesa fis-Seminarju Maġġuri bis-sehem tal-komunità Kalkariża li fiha nitolbu għall-vokazzjonijiet f'din is-sena speċjali. Iqaddes il-Kappillan Fr. Brian Gialanzè. Wara ser ikun hemm ħin ta' adorazzjoni. Trasport jitlaq minn quddiem il-Knisja Parrokkjali fil-5.30pm.

Is-Sibt 8 ta' Frar: Bejn is-Sibt 8 u t-Tlieta 18 ta' Frar ser isir Pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa fuq il-passi ta' San Ġużepp. Ser inżuru diversi postijiet fejn għex il-Patrun tagħna f'din is-sena speċjali. Il-booking huwa magħluq.

San Ġużepp Patrun tal-Knisja Mqaddsa, itlob għalina u berikna.

Sehem il-Fratellanza ta' San Ġużepp tal-Kalkara

2020: IS-SENA ĠUŻEPPINA FIL-KALKARA

Programm ta' attivitajiet u ċelebrazzjonijiet li l-Parroċċa tal-Kalkara qed torganizza matul ix-xhur kollha tas-sena 2020 fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mill-Proklamazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali fl-1870 mill-Papa Piju IX. Il-Kalkariżi u d-devoti kollha ta' San Ġużepp huma mistiedna biex jieħdu sehem bi ħġarhom. Viva San Ġużepp!

#Kalkara2020

Il-Parroċċa ta' San Ġużepp tal-Kalkara ser torganizza Fenkata b'risq il-Parroċċa nhar is-Sibt 1 ta' Frar 2020 fis-7.30pm fis-Sala taċ-Ċentru Parrokkjali tal-Kalkara (ħdejn il-Knisja). Prezz €15 biss (tfal taħt l-10 snin €7.50) li jinkludi appetizers, spaghetti fenek jew penne chicken (bl-ordni), fenek jew tiġieġ (bl-ordni), deżerta u tazza luminata jew inbid. Ser ikun hemm ukoll it-Tombla kif ukoll divertiment ma' Ronald Birmingham (Tom Jones). Kitba mill-Parroċċa fuq bażi 'first come first served'. Grazzi u xerrdu l-kelma!

2020: IS-SENA ĠUŻEPPINA FIL-KALKARA

150 Sena mill-Proklamazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali fl-1870

Niltaqgħu nhar is-Sibt li ġej 11 ta' Jannar fis-6pm fil-Knisja Parrokkjali ħalli nagħtu bidu għal din is-sena speċjali għalina l-Kalkariżi u d-devoti kollha ta' San Ġużepp.

Il-Kalkariżi kollha mistiedna biex nhar is-Sibt 11 ta' Jannar 2020 fis-6pm ningħaqdu fil-Knisja Parrokkjali biex nagħtu bidu għal tnax-il xahar ta' devozzjoni Ġużeppina: San Ġużepp - 150 Sena mill-proklamazzjoni bħala Patrun tal-Knisja Universali fl-1870. Matul il-quddiesa ser jiġi mnhiedi l-programm ta' ċelebrazzjonijiet u attivitajiet għal dan l-anniversarju kbir. L-invit huwa miftuħ ukoll għad-devoti kollha ta' Missierna San Ġużepp.

[#Kalkara2020](https://www.facebook.com/hashtag/kalkara2020?epa=HASHTAG) [#150PatrunUniversali](https://www.facebook.com/hashtag/150patrununiversali?epa=HASHTAG)

Parroċċa San Ġużepp Kalkara #parroċċakalkara

150 Sena patroċinju

Matul dan it-tmiem il-ġimgħa, il-Parroċċa ta' San Ġużepp tal-Kalkara inawgurat il-logo uffiċjali li ser ikun qed jintuża fl-okkażjoni tal-festi speċjali li ser ikunu qed isiru matul is-sena 2020 fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mill-proklamazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali li saret fl-1870 mill-Papa Piju IX. It-tema magħżula hija 'Qalbek tħarisna', propju għaliex il-Parroċċa tal-Kalkara hija ddedikata b'mod waħdien lil San Ġużepp Patrun tal-Knisja. Il-programm ta' attivitajiet relatati ma' dan l-anniversarju ser ikun qed jitħabbar fil-ġranet li ġejjin.

Prosit lil dawk kollha involuti

Il-Programm tan-Novena tal-Milied u Lejlet il-Milied fil-Knisja Parrokkjali ta' San Ġużepp tal-Kalkara.

Il-Parroċċa ta' San Ġużepp tal-Kalkara ser torganizza Saturday Buffet Dinner b'risq il-Parroċċa nhar is-Sibt 14 ta' Diċembru 2019 fil-Euroclub Hotel, il-Qawra. Prezz €24 biss li jinkludi Full Buffet, Luminata, Birra u Inbid. Ser ikun hemm live entertainment minn Josuel as Elvis. Trasport jitlaq mill-Kalkara fis-6.45pm (mhux inkluż fil-prezz). Kitba mill-Parroċċa fuq bażi 'first come first served'. Grazzi u xerrdu l-kelma!

Quddiesa għat-tfal kollha bit-tberik tal-Girlanda tal-Avvent: nhar il-Ħadd 1 ta' Diċembru fit-8.30am fil-Knisja Parrokkjali tal-Kalkara.

Il-Parroċċa ta' San Ġużepp tal-Kalkara qed torganizza l-Black Friday Jumble Sale Special Edition: nhar il-Ġimgħa 29, is-Sibt 30 ta' Novembru u l-Ħadd 1 ta' Diċembru 2019 ġewwa ċ-Ċentru Parrokkjali tal-Kalkara. Varjetà ta' oġġetti ġodda kif ukoll użati għall-bejgħ bl-orħos prezzijiet. Ħinijiet tal-ftuħ: mid-9am sa nofsinhar u mill-4pm sas-7pm. Dħul b'xejn.

Il-Parroċċa ta' San Ġużepp tal-Kalkara ser torganizza New Year's Eve 2020 Celebrations and Party, varjetà ta' ikel u divertiment bis-sehem ta' DJ Edward Tagliaferro, nhar it-Tlieta 31 ta' Diċembru 2019 mit-8.30pm 'il quddiem fis-Sala taċ-Ċentru Parrokkjali (ħdejn il-Knisja tal-Kalkara). Prezz €33 biss (tfal taħt l-10 snin b'xejn). Biljetti mill-Parroċċa fuq bażi 'first come first served'. Ser ikun hemm ukoll żona għat-tfal. Offerta speċjali: NYE u Christmas Breakfast għall-prezz speċjali ta' €43 biss! Aktar tagħrif dwar il-menu jinsab fil-poster t'hawn taħt. Grazzi u xerrdu l-kelma!

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Kalkara?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

San Ġużepp: 150 Sena Patrun tal-Knisja Universali

Location

Telephone

Address


Misraħ Arċisqof Gonzi
Il-Kalkara
KKR 1511
Other Religious Organizations in Il-Kalkara (show all)
Capuchin Friar Minors - St Liberata, Kalkara Capuchin Friar Minors - St Liberata, Kalkara
Franciscan Capuchins Friars, St Liberata Street,
Il-Kalkara, KKR 1618

To promote the services offered to the community and to spread the message of St Francis

Gi.Fra. Kapuccini Gi.Fra. Kapuccini
Centru Żgħażagħ Franġiskani’, Triq Santa Liberata.
Il-Kalkara

Gi.Fra Kapuccini is a socio-religious group which consists of young people between 18-30 years of age. They meet twice a week at Kalkara Kapuccini Center at 8pm. Please see the notes section for more info or viisit our website: www.gifrakapuccini.org

Museum il-Kalkara Museum il-Kalkara
Dar Dun Ġorġ, Triq Il-Kapuċċini
Il-Kalkara

Attivitajiet u laqgħat organizzati mis-Soċjetà tal-Museum fil-Kalkara. Għal aktar informazzjoni nħeġġukom tiġu sal-Museum.

Capuchin Flame Capuchin Flame
Triq St Liberata
Il-Kalkara

Capuchin Brothers, Malta