Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura

Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura

Comments

Bongu. jista xi hadd please jikkonfermali id-data ezatt tal-Festa tal-Madonna tal-Karmnu tal-FGURA ghas-sena d-diehla - Lulju 2019, biex inkun nista navza tal-Familja meta hi l-festa, ha jinkluduwha fiz-Zjara taghhom gewwa Malta.. Grazzi.
L-Ghodwa t-Tajba lil Kullhadd. 23-10-2017 illum qed naqsam maghkhom ritratt Sentimentali Hafna ghalija. Dan kien mehud xi 1957/58 jigifieri xi 60 Sena ilu. Jihdru fih iktar abbattini tal Knisja MTK Fgura, kienet ghada mhux parrocca.. Jidhru fir-Ritratt mix-Xellug ghal-Lemin : Kelinu Mizzi (ta' Cikku tal-Gharb - illum Michael tal-Laham), Guzi Grech (ta' Kassja - illum Joe Grech), Zaren Farrugia (ta' Namura - is-Superjur), Toni Tanti (tan-Najsi - Isklat - illum jghix l-Awstralja), Charlie Jones (RIP) u Joe Jones ( hu Charlie u jghix B'Bugia). Ritratt mghoti lili mis-Sur Zaren Agius via Charles Grech (Kassja).

L-iskop tal-abbati huwa li jagħti servizz fuq l-altar biex jgħin lin-nies jitolbu. Ikollna wkoll diversi attivitajiet matul is-sena. Fil-Fgura bħalissa qegħdin tletin abbati - tfal u żgħażagħ. Int ukoll tista' tissieħeb magħna!

tvm.com.mt

Agħmlu Dan b'Tifkira Tiegħi - wirja mtellgħa mill-abbatini tal-Fgura - TVM

tvm.com.mt L-Għaqda tal-Abbatini Karmelitani Fgura se ttella’ wirja tal-Ġimgħa l-Kbira fiċ-ċentru Parrokkjali. Bit-tema Agħmlu Dan b’Tifkira Tiegħi, l-abbatini tal-Parroċċa se jfakkru l-ġrajja tal-Passjoni ta’ Ġesù Kristu. Il-wirja tikkonsisti f’sett vari tal-Ġimgħa...

Mhux ta min jitlifa :) Ghal min interseta kemm ikellem lil xi hadd mill-prefetti.
Grazzi bil quddiem :)

[07/05/18]   Il-Ħamis 5 ta’ Lulju – It-Tieni Jum tat-Tridu
Jum il-Vokazzjonijiet u l-Ministri tal-Liturġija

Fis-6:10pm l-abbatini jkunu fis-sagristija. Fis-6.30pm Għasar kantat immexxi minn Rev. P. Joe Vella O. Carm. Fis-7.00pm quddiesa tat-tridu mmexxija minn P. Ivan Scicluna O. Carm. Wara l-quddies issir il-funzjoni tas-Salve u ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Illum huma mistiedna speċjali il-familjari tal-abbatini.

[06/02/18]   Nawguraw lit-tfal kollha tal-Parrocca li dal-weekend ghandhom l-Ewwel Tqarbina ☺

SDC Museum Fgura

Is-soċju Grezzju Bonnici, li għal kemm ilu miftuħ il-Museum fil-Fgura dejjem ħadem għall-ġid tat-tfal tal-post, mar jiltaqa' ma' Ġesù Rxoxt. Nitolbu lill-Mulej jagħtih il-mistrieħ ta' dejjem.

Carmelite Priory Valletta

https://www.facebook.com/karmelitanivalletta/videos/2057263041187612/

Live... Konsagrazjoni tal-Bazilika tal-Madonna tal-Karmnu Valletta

Il-knisja Parrokkjali bil-lest ghal Sibt il-Ghid 2018

Ir-Redentur ser johrog nhar it-tlieta li gej. Waqt il-purcissjoni jsir wkoll il-Via Sagra mat-toroq tal-parrocca.

Ir-Redentur ser johrog nhar it-tlieta li gej. Waqt il-purcissjoni jsir wkoll il-Via Sagra mat-toroq tal-parrocca.

Happy Birthday Matthias :)

Tifkira tat-32 Vestizzjoni li saret l-Erbgħa 20 ta' Diċembru 2017 :)

Lesti ghal-lejla? Il-provi tas-serata tal-Abbatini taghna ghaddejjin gmielhom! Narawkom! 🎅🌲❤️

Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura's cover photo

Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura's cover photo

Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura's cover photo

Loghba futbol kontra l-abbatini tal-Isla :)

23/09/2017

Film fil-kamra tal-abbatini u loghob 😊

Nhar is-Sibt 9 ta' Settembru, il-Vici Prefett Timothy Sam Cerovac mexxa l-laqgha tal-abbatini li fiha qasam maghna l-esperjenza tieghu gewwa l-Vatikan.

Quiz 02/09/2017

Games night + Barbeque lill-abbatini 😊

22/08/2017

Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura

BBQ miftuħ għal kulħadd organizzat mill-abbatini tal-Fgura :D

Laqgha tal-abbatini 19/08/2017

Film fil-kamra tal-abbatini

Il-Programm tas-sajf

BBQ miftuħ għal kulħadd organizzat mill-abbatini tal-Fgura :D

Jum il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu tal-Fgura
L-Abbatini jakkumpanjaw il-Purcissjoni 😊

Il-Hadd 9 ta' Lulju 2017

It-Translazzjoni Solenni : Lejliet il-Festa tal-Madonna tal-Karmnu gewwa l-Fgura 😊

Is-Sibt 8 ta' Lulju 2017

L-Abbatini jippartecipaw fil-purcissjoni tat-tfal dakinhar tal-hrug tal-vara min-nicca 😊

It-Tnejn 3 ta' Lulju 2017

Illum hija l-Festa Solenni tal-Madonna tal-Karmnu. L-Abbatini tal-Fgura, bhal kull sena, jaghtu s-servizz taghhom gewwa l-Belt Valletta ghal din il-festa tant ghaziza.

Il-Festa t-Tajba lill-Karmelitani kollha!

Id-Direttur, il-Vici-Direttur u l-Bord tal-Prefetti jawguraw il-Festa t-Tajba lill-abbatini, il-familjari taghhom u lill-Fgurin kollha.

Viva l-Madonna tal-Karmnu! 😊

Jum it-Translazzjoni Solenni u lejliet il-festa tal-Madonna tal-Karmnu.

Il-festa t-tajba lil kulhadd 😊

[07/07/17]   Illum it-Tielet Jum tat-Tridu 😊

Flos Carmeli!

It-Tieni Jum tat-Tridu

Illum fis-6:30pm ser jinhatru djakni godda, fosthom Kurt Mizzi u Alan Joseph Adami. Huma wlied il-Parrocca tal-Fgura. Alan kien sahansitra abbati fil-Parrocca tal-Fgura. Inweghduhom it-talb taghna u nitolbu ghal iktar vokazzjonijiet.

Timeline Photos

Ta' Pinu National Shrine - Gozo, Malta

Vidjomessaġġ tal-Papa Franġisku

INAWGURAZZJONI TAL-MUŻAJK TAR-RUŻARJU MQADDES
FUQ IZ-ZUNTIER TAS-SANTWARJU TAL-MADONNA TA’ PINU,
GĦAWDEX, MALTA

Il-Ħadd 18 ta’ Ġunju 2017

Għeżież pellegrini, ilqajt bil-ferħ l-istedina li nsellem lilkom kollha miġburin hawn illum quddiem is-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu, fejn, fi tħaddina kbira ta’ dawn il-mużajċi, qed jistennewkom Ġesù u l-Omm tiegħu.

Ix-xbihat taz-Zuntier li llum qed tinawguraw iqegħdulna quddiem għajnejna l-ġmiel ta’ talba kontemplattiva, sempliċi, aċċessibbli għal kulħadd, kbar u żgħar: it-talba tar-Rużarju Mqaddes.

Jien ukoll spiss nitlob ir-Rużarju quddiem xbieha tal-mużajk: kwadru ċkejken tal-mużajk tal-Madonna bil-Bambin, fejn donnu fiċ-ċentru jidher li hemm Marija, meta fil-verità, b’dirgħajha, hi ssir bħal sellum li minnu Ġesù jista’ jinżel fostna. Iċ-ċentru jibqa’ dejjem Ġesù, li jitbaxxa biex jista’ jimxi magħna l-bnedmin, sabiex aħna nistgħu nitilgħu l-Ġenna miegħu.

Fit-talba tar-Rużarju aħna nduru lejn il-Verġni Marija, biex tqarribna dejjem aktar lejn Binha Ġesù, biex dejjem nagħrfuh u nħobbuh iżjed. U waqt li ntennu s-Sliema, aħna nimmeditaw il-misteri, it-tappi ta’ ferħ, dawl, tbatija u glorja fil-ħajja ta’ Kristu, imma anki fil-ħajja tagħna, għax aħna qed nimxu mal-Mulej.

Fil-fatt, din it-talba sempliċi tgħinna nikkontemplaw dak kollu li Alla fi mħabbtu għamel għalina u għas-salvazzjoni tagħna; u tgħinna nifhmu li ħajjitna hi magħquda ma’ dik ta’ Kristu.

Fit-talb, aħna noffru kollox lil Alla: it-tbatijiet, il-ġrieħi, il-biżgħat, imma anki l-ferħ, id-doni, il-persuni għeżież għalina… kollox lil Alla. Fit-talb, aħna nħallu lil Alla jidħol fiż-żmien tagħna, jilqa’ u jibdel dak kollu li aħna qed ngħixu.

Inqdew spiss b’din l-għodda qawwija, li hi t-talba tar-Rużarju Mqaddes, biex iġġib il-paċi fil-qlub, fil-familji, fil-Knisja, fid-dinja.

U nitlobkom, tinsewx titolbu għalija. Il-Mulej iberikkom, u l-Omm Verġni tħariskom.Videomessaggio da Papa Francesco
INAUGURAZIONE DEI MOSAICI DEL SANTO ROSARIO
SUL SAGRADO DEL SANTUARIO DELLA VERGINE DI TA’ PINU,
GOZO, MALTA
Domenica 18 giugnio 2017

Cari pellegrini, ho accolto con gioia l’invito a rivolgere un saluto a tutti voi che siete venuti oggi al Santuario della Vergine Ta’ Pinu, dove, in un grande abbraccio di mosaici, vi aspettano Gesù e la Sua Madre.

Le immagini del Sagrato che oggi inaugurate mettono davanti ai nostri occhi la bellezza di una preghiera contemplativa, semplice, accessibile a tutti, grandi e piccoli: la preghiera del Santo Rosario.

Anche io spesso recito il Rosario davanti a un mosaico: un piccolo mosaico della Madonna con il Bambino, dove sembra che al centro ci sia Maria, mentre in realtà, Lei, usando le Sue mani, diventa una sorta di scalina attraverso il quale Gesù puo scendere in mezzo a noi. Il centro è sempre Gesù, che si abbassa per camminare con noi uomini, affinché noi potessimo salire in cielo con lui.

Nella preghiera del Rosario noi ci rivolgiamo alla Vergine Maria, perche ci porti sempre più vicino al Suo Figlio Gesù, per conoscerlo e amarlo sempre più. E mentre ripetiamo “Ave Maria”, noi meditiamo i misteri, le tappe gaudiose, luminose, dolorose e gloriose della vita di Cristo, ma anche della nostra vita, perché noi camminiamo col Signore.

Questa semplice preghiera, infatti, ci aiuta a contemplare tutto cio che Dio nel Suo amore ha compiuto per noi e per la nostra salvezza; e ci fa comprendere che la nostra vita è unita a quella di Cristo.

Pregando, noi portiamo tutto a Dio: le fatiche, le ferite, le paure, ma anche le gioie, i doni, le persone care… tutto a Dio. Pregando, noi permettiamo a Dio di entrare nel nostro tempo, di accogliere e trasfigurare tutto cio che viviamo.

Servitevi spesso di questo strumento potente, che è la preghiera del Santo Rosario, perché porta pace nei cuori, nelle famiglie, nella Chiesa, nel mondo.

E per favore, non dimenticate di pregare per me. Il Signore vi benedica, e la Vergine Madre vi protegga.

[06/18/17]   Awguri lill-missirijiet kollha ghal Jum il-Missier 😊

Movie night mal-abbatini 😊

Illum hija l-Festa tal-Ghid il-Hamsin.

Pentekoste - 50 Jum wara l-Ghid - Tifkira tal-Migja tal-Ispirtu s-Santu.

[05/31/17]   Thabbret il-mewt ta' missier il-Kappillan tal-Fgura u Direttur tal-Abbatini Patri Raymond Calleja O. Carm.

Il-funeral ser isir nhar il-Gimgha 2 ta' Gunju fis-2pm gewwa l-knisja ta' San Gejtanu, il-Hamrun.

Aghtih O Mulej il-mistrieh ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu, jistrieh fis-sliem, Ammen.

Illum huwa l-Ahhar Erbgha tal-Madonna tal-Karmnu.

Itlob ghalina Omm u Gmiel tal-Karmelu
Biex ikun jisthoqqilna dak li weghdna Kristu.

Illum is-sitt Erbgha tal-Madonna tal-Karmnu

Illum il-hames Erbgha tal-Madonna tal-Karmnu

Jum l-Omm 2017 u l-100 sena mill-ewwel dehra tal-Madonna ta' Fatima

Filwaqt li llum niftakru fl-ommijiet kollha, hajjin u mejtin, fl-ommijiet li garrbu xi dizgrazzja u f'dawk li jixtiequ jsiru ommijiet imma ma jistghux, ejjew inpogguhom taht il-harsien ta' Ommna Marija tas-sema, l-Omm spiritwali taghna, li thobbna bla qies.

B'mod specjali niftakru meta l-Madonna, 100 sena ilu, dehret lil tlitt itfal u wasslitilhom il-messagg biex jitolbu t-talba tar-ruzarju kuljum u joffruha ghall-midinbin! Iva, Ommna tas-sema ghadha tiehu hsieb ta' wliedha sal-lum ghax ma trid tara lil hadd jitbieghed minn Gesu' u jintilef fl-infern.

Grazzi Madonna talli tintercedi ghalina quddiem Gesu' u twassallna ghandu!

Marvin

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Fgura?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

Il-Fgura
Other Religious Organizations in Il-Fgura (show all)
Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura
14, Triq Karmelitani
Il-Fgura, FGR 1205

Il-Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju twaqqfet fl-1993 u hija responsabbli ghal dak kollu li hu marbut mal-organizzazjoni tal-festi esterni fil-Fgura.

SDC Museum Fgura SDC Museum Fgura
"Beatu Ġorġ Preca", Triq Il-Karmelitani
Il-Fgura, FGR1202

Il-missjoni tagħna hi "Biex Kristu jkun magħruf u maħbub". Noffru katekeżi għat-tfal, żgħażagħ u adulti. Tel: 2189 5509 email: [email protected]

Fgura Youth Centre Fgura Youth Centre
Wesgħa Reggie Miller
Il-Fgura, FGR 1212

Pagna Ufficcjali tac-Centru ghaz-Zghazagh Fgura Ghamel LIKE fuq din il-pagna ghal aktar aggornamenti u ghid lil shabek b din il-pagna.