Fgura Youth Centre

Pagna Ufficcjali tac-Centru ghaz-Zghazagh Fgura Ghamel LIKE fuq din il-pagna ghal aktar aggornamenti u ghid lil shabek b din il-pagna.

CENTRU GHAZ-ZGHAZAGH FGURA A.D.1976 Il-Fgura Youth Centre sa mit twaqqif tieghu fis-sena 1976 laqgha fi hdanu diversi zghazagh fi Triq Karmelitani li llum insibu il-mahzen tal-armar tal-festa. Aktar tard wara is-sena 1988 iz-zghazagh bdew jiltaqghu fic-centru parrokkjali fejn jilqa fih l-adolexxenti u zghazagh bejn it-12 u l-17–il sena u sa minn Ottubru 2011 beda jiltaqa’ kull nhar ta Gimgha filghaxija bejn is-7pm u 9pm. Illum dan il-grupp kiber mhux hazin bl-ammont ta' zghazagh u dan jgħodd ghal madwar 70 membru u li jiltaqgħu b' mod regolari. Iz-zghazagh gejjin mhux biss mill-lokalita tal-Fgura izda wkoll minn Hal Tarxien, Haz-Zabbar, Rahal Gdid, mill-Belt Valletta, Birkirkara u Bormla Niltaqghu fiċ-Ċentru Parrokkjali li jinsab taht il-Knisja Parrokkjali tal-Fgura, dhul minn Pjazza Reggie Millier. Ic-Centru gie immodernizzat fl-ahhar tlett snin mill-leaders habrieka bl-ghajnuna taz-zghazagh tac-centru. Fih insibu loghob bhal Table Tennis, Table Soccer, Billiard, Air Hockey, projector u lap top ghal laqghat, sistema ta' TV bis-surround u WIFI internet ghal uzu tal-membri. Ic-Centru huwa taħt it-tmexxija ta erbgha leaders li jiddedikaw hafna mill-hin taghhom biex jippreparaw il-laqghat ta kull gimgha. Dawn huma is-Sinjura Louise Borg, is-Sinjura Antonella Brincat, is-Sur Christian Brincat, is-Sur Reuben Ellul u is-Sur Kenneth Debono, flimkien mas-sinjura Sandra Kitcher li tghin lil leaders f dak li jkun hemm bzonn. Minbarra dan insibu erbgha rapprezentanti taz-zghazagh li dawn jipproponu ideat godda u jghinu lil leaders fejn jkun hemm il-bzonn. L-ghanijiet tac-centru huma tlieta; dak Socjali, Edukattiv u Spiritwali. Waqt il-laqgħat l-adolexxenti jkollhom iċ-ċans li jiltaqgħu flimkien, jitkellmu, jilgħabu fuq kollox jieħdu formazzjoni. Minbarra l-laqgħat isiru wkoll attivitajiet bħal ħarġiet kulturali, Hikes, Parties tal-Milied u Karnival, laqgha specjali ghal San Valentinu, BBQs fis-Sajf, niehdu hsieb nanimaw il-quddiesa taz-zghazagh ta' l-ewwel Hadd tax-xhar, Live-In annwali, kellna esperjenza ta Youth Exchange ma zghazagh mill-Finlandja u anke wkoll barra minn Malta. Fil-laqgħat ta’ formazzjoni l-membri jiġu mgħejjuna jifhmu t-tibdil li qiegħed isir fihom f’kull sens f’din l-eta tagħhom; il-bidla mit-tfulija għaż-żgħożija, l-iżvilupp fiżiku u soċjali. Hu żmien li fih jiskopru ferħ, biżgħat, diżappunti. Il-laqgħat għandhom l-għan li juru lil dawn l-adolexxenti kif dan it-tibdil li għaddejjin minnu jindirizzawh lejn Ġesù biex jikbru bħala persuni sħaħ. Huma jitgħallmu jiskopru lilhom infushom u xi jrid Alla minnhom. Nistiednu lil dawk li huma interessati jingħaqdu ma’ dan il-grupp sabiex ma joqgħodux lura. Tistgħu tkellmu lill-Kappillan Fr Renald Lofreda O.Carm jew xi hadd mill-Leaders tac-Centru Louise Borg, Antonella Brincat, Christian Brincat, Reuben Ellul jew Kenneth Debono.

Mission: Nsahhu z-zghazagh fl-aspett socjali, spiritwali u edukattiv. Helping youths in their social, spiritual and educational aspects.

Carnival Games - team building, communication & good listening skills. #fgurayouthcentre Helping our youths to enhance their skills through informal learning! 📷Credits David Hili

Carnival games party for the 12+ youth group #fgurayouthcentre 📷Credits David Hili

Bi pjaċir nħabbru li f dawn ix-xhur li ġejjin ser nkomplu nimmodernizzaw iċ-ċentru fejn jattendu ż żgħażagħ bi progett biex insaħħu l-viżabilta u l-aċċessibilta aħjar tal-post. Grazzi għaż-żgħażagħ ħabrieka li bl-idejat tagħhom jiddiskutu u jfassluhom flimkien mal-leaders. Proġett b kollaborazzjoni ma A4U mill-Aġenzija żgħażagħ.

First you have to love yourself, then loving others. Taking care of our wellbeing. Well done Michaela for the Skin Care presentation and demonstration. ❤Valentines special❤

Article on the magazine Il-Karmelu October-December 2019 as part of the European Carmelite Youths meeting at Aylesford

[02/14/20]   Those students at MCAST that would like to do the 15 hour volontary work placement at Fgura Youth Centre kindly send us a private message.

❤Happy Valentines Day❤ Fejn m'hemmx imħabba qieghed l-imħabba u ssib l-imħabba.

❤Ready for tonight! ❤Valentines special ❤

[02/12/20]   Dawk iz-zghazagh li qed jistudjaw l-MCAST u bhala parti mill-kors taghhom jixtiequ jaghmlu xoghol volontarju fic-Centru jkellmu xi hadd mill-leaders jew jibghat messagg privat. Grazzi

Mdina Treasure Hunt

Mdina Treasure Hunt

65Kg - It-tappijiet li ġbarna s-sena l-oħra għall-Istrina. Prosit u grazzi lil kulħadd! Din is-sena nkomplu niġbru tappijiet tal-plastik. 😁

youtube.com

Malthese Youth Center in FGURA

Skopri it-talenti tiegħek, għamel ħbieb ġodda, tgħallem aħdem f tim, iddiskuti temi diversi, iddeverti f ambjent ta' familja. #fgurayouthcentre ❤

What i can do :D I am working on my future with these and other animations i have! Feel free to leave a comment! Subscribe for more

Kellimni.com informative session for the youth group #fgurayouthcentre 📷Credits David Hili

Kellimni.com informative session for the adolescent group #fgurayouthcentre 📷Credits David Hili

Next Friday more informative and educational sessions on the services that are provided by Kellimni.com for youths. Get to know more on the services that they have for young people. You are not alone, just speak. We meet at 6.30pm for 12+ & 8.00pm for 16+ #fgurayouthcentre

Happy New Year from Fgura Youth Centre

Few weeks ago Christmas decorating! Credits David Hili

F' isem il-leaders taċ-ċentru u l-membri żgħażagħ taż-żewġ gruppi nawguraw lilkom u l-kulħadd Milied t-tajjeb! #merrychristmas

Christmas Dinner and get together with the youths. #greatspirit #onefamily #fgurayouthcentre

The Youth Centre Bake Sale has Started!!!
Come get some yummy homemade goodies from in front of the parish church. We will be open till 12 pm 😁

Christmas Party 2019 #fgurayouthcentre

Setting basic rules and regulations for our youth centre! See you next Friday! Happy Weekend

Another open discussion with the 16+ group. A big thanks goes to Fr Renald Lofreda O. Carm for being open for discussion and for answering the questions put forward by the youths. #fgurayouthcentre #youths #everyfriday

What a great open discussion tonight with the 12+ group. A big thanks goes to Fr Renald Lofreda O. Carm for being open for discussion and for answering the questions put forward by the youths. #fgurayouthcentre #youths

Illejla nifthu l Youth Centre bhas soltu. Nistiednu zghazagh godda, specjalment dawk li ghadhom kemm ghamlu l Grizma. Narawkom :)

Logħoba billiard bejn is-sindku u r-rebbieħ tat-tournament #fgurayouthhcentre

FYC Billiard Tournament 2019 presentations bil-kollaborazzjoni tal- Kunsill Lokali Fgura.

Laqgħa tal-kbar u diskussjoni fuq il-ħidma tal-Kunsill Lokali flimkien mas-Sindku tal-Fgura is-Sur Pierre Dalli wara prezentazzjonijiet bħala parti mill-għeluq tal-FYC Billiard Tournament 2019 bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill Lokali Fgura. Grazzi liż-żgħażagħ kollha li ipparteċipaw.

Today we welcome new members age 12+ at 6.30pm - 8.00pm and age 16+ at 8.00pm till 10.00pm Entrance from Pjazza Reggie Miller at Fgura Parish Centre. Opens every Friday. For more info please send us a message. #fgurayouthcentre

Every Friday evening, Special invite this Friday 1st November to new members 12+ at 6.30pm and 16+ at 8.00pm. #fgurayouthcentre

New Youths are welcome to join us at Fgura Youth Centre!

Nawguraw lil adoloxxenti kollha li qed jagħmlu l-grizma ta' l-isqof fil-parroċċa taghna matul dan il-weekend, Stedina specjali lilhom nhar il-Ġimgħa 1 ta' Novembru biex jibdew jattendu iċ-ċentru fis-6:30pm Narawkom

Illejla l-leaders tac-centru hadu sehem f' seminar ghaz-zghazagh li se jaghmlu l-grizma flimkien mal-genituri taghhom. Fiha ghamilna stedina lilhom biex wara l-grizma jkunu jistghu jissiehbu membri fil-Fgura Youth Centre ghal formazzjoni edukattiva u socjali.

Fgura Youth Centre participation in a Youth Encounter last Friday @ Cospicua #fgura #youths #fyc #fgurayouthcentre #fgurayouths

Fgura Youth Centre participation in a Youth Encounter last Friday @ Cospicua #fgura #youths #fyc #fgurayouthcentre #fgurayouths

The first group of Fgura Youth Center, in the 70s we where the ones which started the youth centre. With Fr Mario Enriquez O. Carm Spiritual Director and Fr Timotju Azzopardi O.Carm the parish priest and Mrs Connie Seguna one of the leaders. Photo Louise Camilleri. #throwback

#plexus19 #youthleadership #training #carmelyouths #fgurayouthcentre

Fgura youth centre will participate in this event - come and meet us this coming Friday :)

Every Friday #fridays #FYC

youtube.com

"Awakening Project": European Carmelite Youth Gathering at Aylesford Priory, August 2019

Christian and Antonella Brincat, Leaders at the Fgura Youth Centre, participated in the Awakening Project in Aylesford, England, between the 14-19th August 2019.

Between 14th and 19th August 219 younger members of the Carmelite Family and the 'young-at-heart' gathered at Aylesford Priory for the third gathering of the...

Il-festa t-tajba lil Fgurin kollha

Niltaqghu ghada l-Hadd 7 ta' Lulju - Jum iz-Zghazagh

Our Story

CENTRU GHAZ-ZGHAZAGH FGURA A.D.1976 Il-Fgura Youth Centre sa mit twaqqif tieghu fis-sena 1976 laqgha fi hdanu diversi zghazagh fi Triq Karmelitani li llum insibu il-mahzen tal-armar tal-festa. Aktar tard wara is-sena 1988 iz-zghazagh bdew jiltaqghu fic-centru parrokkjali fejn jilqa fih l-adolexxenti u zghazagh bejn it-12 u l-17–il sena u sa minn Ottubru 2011 beda jiltaqa’ kull nhar ta Gimgha filghaxija bejn is-7pm u 9pm. Illum dan il-grupp kiber mhux hazin bl-ammont ta' zghazagh u dan jgħodd ghal madwar 70 membru u li jiltaqgħu b' mod regolari. Iz-zghazagh gejjin mhux biss mill-lokalita tal-Fgura izda wkoll minn Hal Tarxien, Haz-Zabbar, Rahal Gdid, mill-Belt Valletta, Birkirkara u Bormla Niltaqghu fiċ-Ċentru Parrokkjali li jinsab taht il-Knisja Parrokkjali tal-Fgura, dhul minn Pjazza Reggie Millier. Ic-Centru gie immodernizzat fl-ahhar tlett snin mill-leaders habrieka bl-ghajnuna taz-zghazagh tac-centru. Fih insibu loghob bhal Table Tennis, Table Soccer, Billiard, Air Hockey, projector u lap top ghal laqghat, sistema ta' TV bis-surround u WIFI internet ghal uzu tal-membri. Ic-Centru huwa taħt it-tmexxija ta erbgha leaders li jiddedikaw hafna mill-hin taghhom biex jippreparaw il-laqghat ta kull gimgha. Dawn huma is-Sinjura Louise Borg, is-Sinjura Antonella Brincat, is-Sur Christian Brincat, is-Sur Reuben Ellul u is-Sur Kenneth Debono, flimkien mas-sinjura Sandra Kitcher li tghin lil leaders f dak li jkun hemm bzonn. Minbarra dan insibu erbgha rapprezentanti taz-zghazagh li dawn jipproponu ideat godda u jghinu lil leaders fejn jkun hemm il-bzonn. L-ghanijiet tac-centru huma tlieta; dak Socjali, Edukattiv u Spiritwali. Waqt il-laqgħat l-adolexxenti jkollhom iċ-ċans li jiltaqgħu flimkien, jitkellmu, jilgħabu fuq kollox jieħdu formazzjoni. Minbarra l-laqgħat isiru wkoll attivitajiet bħal ħarġiet kulturali, Hikes, Parties tal-Milied u Karnival, laqgha specjali ghal San Valentinu, BBQs fis-Sajf, niehdu hsieb nanimaw il-quddiesa taz-zghazagh ta' l-ewwel Hadd tax-xhar, Live-In annwali, kellna esperjenza ta Youth Exchange ma zghazagh mill-Finlandja u anke wkoll barra minn Malta. Fil-laqgħat ta’ formazzjoni l-membri jiġu mgħejjuna jifhmu t-tibdil li qiegħed isir fihom f’kull sens f’din l-eta tagħhom; il-bidla mit-tfulija għaż-żgħożija, l-iżvilupp fiżiku u soċjali. Hu żmien li fih jiskopru ferħ, biżgħat, diżappunti. Il-laqgħat għandhom l-għan li juru lil dawn l-adolexxenti kif dan it-tibdil li għaddejjin minnu jindirizzawh lejn Ġesù biex jikbru bħala persuni sħaħ. Huma jitgħallmu jiskopru lilhom infushom u xi jrid Alla minnhom. Nistiednu lil dawk li huma interessati jingħaqdu ma’ dan il-grupp sabiex ma joqgħodux lura. Tistgħu tkellmu lill-Kappillan Fr Raymond Calleja O.Carm jew xi hadd mill-Leaders tac-Centru: Antonella Brincat, Christian Brincat, Erica Schembri, Jerome Mizzi.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Fgura?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

4 August 2013 22:52

Location

Telephone

Address


Wesgħa Reggie Miller
Il-Fgura
FGR 1212

Opening Hours

Friday 18:30 - 22:00
Other Religious Organizations in Il-Fgura (show all)
Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura
Il-Fgura

L-iskop tal-abbati huwa li jagħti servizz fuq l-altar biex jgħin lin-nies jitolbu. Ikollna wkoll diversi attivitajiet matul is-sena. Fil-Fgura bħalissa qegħdin tletin abbati - tfal u żgħażagħ. Int ukoll tista' tissieħeb magħna!

SDC Museum Fgura SDC Museum Fgura
"Beatu Ġorġ Preca", Triq Il-Karmelitani
Il-Fgura, FGR1202

Il-missjoni tagħna hi "Biex Kristu jkun magħruf u maħbub". Noffru katekeżi għat-tfal, żgħażagħ u adulti. Tel: 2189 5509 email: [email protected]

Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura
14, Triq Karmelitani
Il-Fgura, FGR 1205

Il-Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju twaqqfet fl-1993 u hija responsabbli ghal dak kollu li hu marbut mal-organizzazjoni tal-festi esterni fil-Fgura.