Fgura Youth Centre

Paġna Uffiċċjali taċ-Ċentru għaż-Żgħażagħ Fgura Għamel LIKE fuq din il-paġna għal aktar aġġornamenti u għid lil sħabek b din il-paġna.

CENTRU GHAZ-ZGHAZAGH FGURA A.D.1976 Il-Fgura Youth Centre sa mit twaqqif tieghu fis-sena 1976 laqgha fi hdanu diversi zghazagh fi Triq Karmelitani li llum insibu il-mahzen tal-armar tal-festa. Aktar tard wara is-sena 1988 iz-zghazagh bdew jiltaqghu fic-centru parrokkjali fejn jilqa fih l-adolexxenti u zghazagh bejn it-12 u l-17–il sena u sa minn Ottubru 2011 beda jiltaqa’ kull nhar ta Gimgha filghaxija bejn is-7pm u 9pm. Illum dan il-grupp kiber mhux hazin bl-ammont ta' zghazagh u dan jgħodd ghal madwar 70 membru u li jiltaqgħu b' mod regolari. Iz-zghazagh gejjin mhux biss mill-lokalita tal-Fgura izda wkoll minn Hal Tarxien, Haz-Zabbar, Rahal Gdid, mill-Belt Valletta, Birkirkara u Bormla Niltaqghu fiċ-Ċentru Parrokkjali li jinsab taht il-Knisja Parrokkjali tal-Fgura, dhul minn Pjazza Reggie Millier. Ic-Centru gie immodernizzat fl-ahhar tlett snin mill-leaders habrieka bl-ghajnuna taz-zghazagh tac-centru. Fih insibu loghob bhal Table Tennis, Table Soccer, Billiard, Air Hockey, projector u lap top ghal laqghat, sistema ta' TV bis-surround u WIFI internet ghal uzu tal-membri. Ic-Centru huwa taħt it-tmexxija ta erbgha leaders li jiddedikaw hafna mill-hin taghhom biex jippreparaw il-laqghat ta kull gimgha. Dawn huma is-Sinjura Louise Borg, is-Sinjura Antonella Brincat, is-Sur Christian Brincat, is-Sur Reuben Ellul u is-Sur Kenneth Debono, flimkien mas-sinjura Sandra Kitcher li tghin lil leaders f dak li jkun hemm bzonn. Minbarra dan insibu erbgha rapprezentanti taz-zghazagh li dawn jipproponu ideat godda u jghinu lil leaders fejn jkun hemm il-bzonn. L-ghanijiet tac-centru huma tlieta; dak Socjali, Edukattiv u Spiritwali. Waqt il-laqgħat l-adolexxenti jkollhom iċ-ċans li jiltaqgħu flimkien, jitkellmu, jilgħabu fuq kollox jieħdu formazzjoni. Minbarra l-laqgħat isiru wkoll attivitajiet bħal ħarġiet kulturali, Hikes, Parties tal-Milied u Karnival, laqgha specjali ghal San Valentinu, BBQs fis-Sajf, niehdu hsieb nanimaw il-quddiesa taz-zghazagh ta' l-ewwel Hadd tax-xhar, Live-In annwali, kellna esperjenza ta Youth Exchange ma zghazagh mill-Finlandja u anke wkoll barra minn Malta. Fil-laqgħat ta’ formazzjoni l-membri jiġu mgħejjuna jifhmu t-tibdil li qiegħed isir fihom f’kull sens f’din l-eta tagħhom; il-bidla mit-tfulija għaż-żgħożija, l-iżvilupp fiżiku u soċjali. Hu żmien li fih jiskopru ferħ, biżgħat, diżappunti. Il-laqgħat għandhom l-għan li juru lil dawn l-adolexxenti kif dan it-tibdil li għaddejjin minnu jindirizzawh lejn Ġesù biex jikbru bħala persuni sħaħ. Huma jitgħallmu jiskopru lilhom infushom u xi jrid Alla minnhom. Nistiednu lil dawk li huma interessati jingħaqdu ma’ dan il-grupp sabiex ma joqgħodux lura. Tistgħu tkellmu lill-Kappillan Fr Renald Lofreda O.Carm jew xi hadd mill-Leaders tac-Centru Louise Borg, Antonella Brincat, Christian Brincat, Reuben Ellul jew Kenneth Debono.

Mission: Nsahhu z-zghazagh fl-aspett socjali, spiritwali u edukattiv. Helping youths in their social, spiritual and educational aspects.

Put it high in the sky! Kull fejn morna madwar id-dinja fl-attivitajiet li kellna taż-żgħażagħ dejjem konna flimkien magħqudin kburin li minkejja iċ-ċokon tagħna kapaċi nagħmlu id differenza! F kull ċirkustanza f ħajjitna nibqu naħdmu biex nieħdu ħsieb lil xulxin! Kuragg niltaqghu ma ndumux! #staysafe

Bdejna nwettqu l-ewwel parti mill-proġett A4U Accessibility and Visibility bil-kollaborazzjoni ta' Aġenżija Żgħażagħ. Bħalissa kif qed taraw lesta ir-rampa biex ic-Ċentru Parrokkjali issa ser jkun aċċessibbli għal żgħażagħ u kull min jaġħmel użu miċ-ċentru. #A4U #fgurayouthcentre #aġenżijażgħażagħ

Happy Easter to all from Fgura Youth Centre team

Il-bieraħ saret laqgħa on line mal-grupp taż-żgħar. Il-Fgura Youth Centre jibqa' hemm għaż-żgħażagħ anke fi żminijiet ta' sfida għal kulħadd. Inżommukom f'qalbna u fit-talb tagħna. ☺️

L-Esperjenza tal-Leaders tal-Fgura Youth Centre gewwa Ruma f' Jannar 2020 - ippubblikata fil-Karmelu.

Happy Birthday Fr Joe Saliba O. Carm. Thanks to be part of our team! Credits David Hili

Nesperjenzaw ir-Responsabilta ta Ġużeppi #mdina #spazji #avventura l-festa t tajba lil kulħadd

Illum waqt il-programm sa'nofs inhar fuq TVM fejn is-sindku tkellem fuq il-lokal tal-Fgura u l-għaqdiet tal-Fgura fosthom iċ-ċentru taż żgħażagħ!

inewsmalta.com

Coach ta’ 21 sena jmut bil-coronavirus

Naħsbu fiż-żgħażagħ kollha li għaddejjin min tbatija.

inewsmalta.com Francisco Garcia, coach Spanjol ta’ 21 sena miet wara li ġie infettat bil-marda kontaġġuża tal-coronavirus meta kien qed isofri wkoll minn lewkemija. Garcia, coach tat-team tal-Youths ta’ Malaga, kellu kundizzjoni ta’ saħħa u għaldaqstant kien vulnerabbli għal dan il-“virus” qattie...

📢Every Friday evening💟. Today we stayed safe at home⚠️ #letsdoourpart #stay #safe #fgurayouthcentre

Last week we thought of all the countries passing from a difficult time. Today we do the same from our homes. #staysafe at home

AVVIŻ IMPORTANTI 📢
Għeżież żgħażagħ,
Il-leaders taċ-Ċentru taż-żgħażagħ Fgura qed javżaw li għada iċ ċentru ser jkun mgħaluq u mhux ser jsiru laqgħat sa l 20 ta' Marzu 2020 wara struzzjonijiet li ingħataw aktar kmieni llum minħabba COVID-19 - 🏘Stay safe at home.⚠️

Silent makes you reflect. #fgurayouthcentre #prayerspaces #mdina #lent

Sharing our thoughts. #fgurayouthcentre #prayerspaces #mdina #lent

Light a candle to the country in need of prayers. #oneworld #fgurayouthcentre #prayerspaces #mdina #lent

Self- Reflections next Friday @ Mdina #fgurayouthcentre

lovinmalta.com

Miriam Pace’s Family Endorses Christian Movement’s Fundraising Efforts And Thanks Everyone For Their Support

We support ĊAMYouths for this initiative

lovinmalta.com Miriam Pace’s family has endorsed a fundraising effort by ĊAMYouths, a Christian youth movement some of their relatives form a part of. Miriam’s daughter and her husband are active members of ĊAMYouths, an organisation of Maltese Catholic communities committed to helping its members out throug...

newsbook.com.mt

Żagħżugħ ta’ 15-il sena għall-Beatifikazzjoni - Newsbook

Carlo Acutis qaddis ta zmienna

newsbook.com.mt Carlo Acutis twieled f’Londra fit-3 ta’ Mejju 1991 iżda miet f’Monza, l-Italja fit-12 ta’ Ottubru 2006.

Socializing without a mobile phone 📵 is not a big deal. Promoting a social environment. Thank you Michael John Rutzen for donating the round table. #avoid #addiction #fgurayouthcentre #fgurayouths #fgura 📷Credits David Hili

Self-care is our responsability. Another informative session on how we should pamper ourselves. #fgurayouthcentre #fgurayouths

Making their own space successful! Presentation by Michela Credits by David #fgurayouthcentre

Carnival Games - team building, communication & good listening skills. #fgurayouthcentre Helping our youths to enhance their skills through informal learning! 📷Credits David Hili

Carnival games party for the 12+ youth group #fgurayouthcentre 📷Credits David Hili

Bi pjaċir nħabbru li f dawn ix-xhur li ġejjin ser nkomplu nimmodernizzaw iċ-ċentru fejn jattendu ż żgħażagħ bi progett biex insaħħu l-viżabilta u l-aċċessibilta aħjar tal-post. Grazzi għaż-żgħażagħ ħabrieka li bl-idejat tagħhom jiddiskutu u jfassluhom flimkien mal-leaders. Proġett b kollaborazzjoni ma A4U mill-Aġenzija żgħażagħ.

First you have to love yourself, then loving others. Taking care of our wellbeing. Well done Michaela for the Skin Care presentation and demonstration. ❤Valentines special❤

Article on the magazine Il-Karmelu October-December 2019 as part of the European Carmelite Youths meeting at Aylesford

[02/14/20]   Those students at MCAST that would like to do the 15 hour volontary work placement at Fgura Youth Centre kindly send us a private message.

❤Happy Valentines Day❤ Fejn m'hemmx imħabba qieghed l-imħabba u ssib l-imħabba.

❤Ready for tonight! ❤Valentines special ❤

[02/12/20]   Dawk iz-zghazagh li qed jistudjaw l-MCAST u bhala parti mill-kors taghhom jixtiequ jaghmlu xoghol volontarju fic-Centru jkellmu xi hadd mill-leaders jew jibghat messagg privat. Grazzi

Mdina Treasure Hunt

Our Story

CENTRU GHAZ-ZGHAZAGH FGURA A.D.1976 Il-Fgura Youth Centre sa mit twaqqif tieghu fis-sena 1976 laqgha fi hdanu diversi zghazagh fi Triq Karmelitani li llum insibu il-mahzen tal-armar tal-festa. Aktar tard wara is-sena 1988 iz-zghazagh bdew jiltaqghu fic-centru parrokkjali fejn jilqa fih l-adolexxenti u zghazagh bejn it-12 u l-17–il sena u sa minn Ottubru 2011 beda jiltaqa’ kull nhar ta Gimgha filghaxija bejn is-7pm u 9pm. Illum dan il-grupp kiber mhux hazin bl-ammont ta' zghazagh u dan jgħodd ghal madwar 70 membru u li jiltaqgħu b' mod regolari. Iz-zghazagh gejjin mhux biss mill-lokalita tal-Fgura izda wkoll minn Hal Tarxien, Haz-Zabbar, Rahal Gdid, mill-Belt Valletta, Birkirkara u Bormla Niltaqghu fiċ-Ċentru Parrokkjali li jinsab taht il-Knisja Parrokkjali tal-Fgura, dhul minn Pjazza Reggie Millier. Ic-Centru gie immodernizzat fl-ahhar tlett snin mill-leaders habrieka bl-ghajnuna taz-zghazagh tac-centru. Fih insibu loghob bhal Table Tennis, Table Soccer, Billiard, Air Hockey, projector u lap top ghal laqghat, sistema ta' TV bis-surround u WIFI internet ghal uzu tal-membri. Ic-Centru huwa taħt it-tmexxija ta erbgha leaders li jiddedikaw hafna mill-hin taghhom biex jippreparaw il-laqghat ta kull gimgha. Dawn huma is-Sinjura Louise Borg, is-Sinjura Antonella Brincat, is-Sur Christian Brincat, is-Sur Reuben Ellul u is-Sur Kenneth Debono, flimkien mas-sinjura Sandra Kitcher li tghin lil leaders f dak li jkun hemm bzonn. Minbarra dan insibu erbgha rapprezentanti taz-zghazagh li dawn jipproponu ideat godda u jghinu lil leaders fejn jkun hemm il-bzonn. L-ghanijiet tac-centru huma tlieta; dak Socjali, Edukattiv u Spiritwali. Waqt il-laqgħat l-adolexxenti jkollhom iċ-ċans li jiltaqgħu flimkien, jitkellmu, jilgħabu fuq kollox jieħdu formazzjoni. Minbarra l-laqgħat isiru wkoll attivitajiet bħal ħarġiet kulturali, Hikes, Parties tal-Milied u Karnival, laqgha specjali ghal San Valentinu, BBQs fis-Sajf, niehdu hsieb nanimaw il-quddiesa taz-zghazagh ta' l-ewwel Hadd tax-xhar, Live-In annwali, kellna esperjenza ta Youth Exchange ma zghazagh mill-Finlandja u anke wkoll barra minn Malta. Fil-laqgħat ta’ formazzjoni l-membri jiġu mgħejjuna jifhmu t-tibdil li qiegħed isir fihom f’kull sens f’din l-eta tagħhom; il-bidla mit-tfulija għaż-żgħożija, l-iżvilupp fiżiku u soċjali. Hu żmien li fih jiskopru ferħ, biżgħat, diżappunti. Il-laqgħat għandhom l-għan li juru lil dawn l-adolexxenti kif dan it-tibdil li għaddejjin minnu jindirizzawh lejn Ġesù biex jikbru bħala persuni sħaħ. Huma jitgħallmu jiskopru lilhom infushom u xi jrid Alla minnhom. Nistiednu lil dawk li huma interessati jingħaqdu ma’ dan il-grupp sabiex ma joqgħodux lura. Tistgħu tkellmu lill-Kappillan Fr Raymond Calleja O.Carm jew xi hadd mill-Leaders tac-Centru: Antonella Brincat, Christian Brincat, Erica Schembri, Jerome Mizzi.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Fgura?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

4 August 2013 22:52

Location

Telephone

Address


Wesgħa Reggie Miller
Il-Fgura
FGR 1212

Opening Hours

Friday 18:30 - 22:00
Other Religious Organizations in Il-Fgura (show all)
Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura
14, Triq Karmelitani
Il-Fgura, FGR 1205

Il-Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju twaqqfet fl-1993 u hija responsabbli ghal dak kollu li hu marbut mal-organizzazjoni tal-festi esterni fil-Fgura.

Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura
Il-Fgura

L-iskop tal-abbati huwa li jagħti servizz fuq l-altar biex jgħin lin-nies jitolbu. Ikollna wkoll diversi attivitajiet matul is-sena. Fil-Fgura bħalissa qegħdin tletin abbati - tfal u żgħażagħ. Int ukoll tista' tissieħeb magħna!

SDC Museum Fgura SDC Museum Fgura
"Beatu Ġorġ Preca", Triq Il-Karmelitani
Il-Fgura, FGR1202

Il-missjoni tagħna hi "Biex Kristu jkun magħruf u maħbub". Noffru katekeżi għat-tfal, żgħażagħ u adulti. Tel: 2189 5509 email: [email protected]