Patrijiet Dumnikani, Kunvent tal-Lunzjata, il-Birgu

Patrijiet Dumnikani, Kunvent tal-Lunzjata, il-Birgu

Comments

Bank of Valletta is supporting the restoration of a late 1800s Gilt Monstrance Throne (Gelandra) found at the St Dominic Church of the Annunciation in Birgu. The Gelandra is used such as the consecrated Eucharistic host during Eucharistic adoration or Benediction of the Blessed Sacrament.The work of Guzeppi Decelis from Birgu, the Gelandra is of remarkable design and manufacture in the neoclassical style and of a notable large size. The gilding is an amalgamation of silver and gold, however most of the gilding has lost its lustre. Charles Azzopardi, Executive PR and Marketing at Bank of Valletta met with the President Prior Fr Aaron Zahra OP, and the Secretary Emanuel Busuttil Dougall of the Foundation for Restoration and Conservation of the Dominican Church of the Annunciation in Birgu, at the studios of Re-Coop – The Restoration and Conservation Coop Ltd who have been entrusted with the restoration works. ‘The Gelandra, possibly the largest one on the Maltese islands was in a dire need of restoration with various dislodged and damaged pieces,’ said Chief Restorer Paul Muscat. ‘Over the years, the gilt layer was highly abraded with various areas getting detached and lost its lustre with various detachments as well as a substantial amount of wax deposits.’ ‘Losses will be integrated with gesso, while re-gilding with gold or silver leaf will match the original technique and finish’, continued Mr Muscat. ‘All interventions will be done using reversible materials and techniques to ensure no interference with the original.’ ‘The Gelandra is indeed a fine example of workmanship and we are looking forward to see it displayed at the Dominican Church of the Annunciation in Birgu, in all its former glory,’ said Mr Azzopardi. ‘This is yet another project supported by Bank of Valletta that ensures that a part of our rich cultural heritage will continue to be enjoyed by future generations.’ The project is co-financed by Bank of Valletta and the National Lotteries Good Causes Fund.
Purcissjoni bil-vara ta'missierna San Duminku 2019
Festa 2019
This is a scan of a page from Vol 2 of "Birgu - a Maritime City". My brother P. Mikiel Fsadni OP was invited to write this part for this historical book. This is one page of his Chapter 18 entitled "The Dominican". I chose this page as it has 2 pictures of of 8 paintings by the Italian painter who ha to leave Malta when Italy joined the war on 10 June 1940. The Lunzjata Church and the Convent had a direct hit on 19 January 1940 when the target was HMS Illustrious at the Docks. These paintings were never seen by the public and were destroyed when the Dome of the church collapsed with the heavy rain some days later. My brother P. Mikiel OP sent me the two volumes which I treasure dearly since all our family were born and lived just a few metres away from the Church and two of my brothers eventually joined the Dominican Order. Patri Mikiel OP was stationed at this Convent when the Church was destroyed.
Il-Komunita Dumnikana tal-Birgu
Festa 2017
Niehu gost nara li l-knisja tal-Lunzjata u l-kunvent li t-tnejn rajthom jinbnew meta kont tfal u minn jaf kemm ma hafna tfal subien tampari laghbni fihom sa fl-ahhar jigu r-rangati u restawrati. Kellhu jkun gvern Laburista sabiex jghin biex dan isir. J'Alla jerga jitla halli x-xoghol ikompli. Il-Habib tieghi Joe Mizzi u l-ministeru tieghu haqu prosit. Dejjem kien ihobb il-Birgu u lid-Dumnikani. Prosit Joe Mizzi! Hasra li hrigt fuq distrett iehor ghax din id-darba ma nistax intik in Numru Wiehed.

Official page if the Dominican Community in Vittoriosa

Dominican Community

opbirgu.org

Avviżi 18-19 ta' Jannar 2020

Avviżi mill-Knisja tagħna

opbirgu.org Il-laqgħa tal-katekiżmu tal-Knisja Kattolika din il-ġimgħa ser isiru nhar l-Erbgħa 22 ta’ Jannar fis-7:00p.m. fl-oratorju fil-kunvent flok nhar il-Ġimgħa. Nhar

Żur il-verżjoni ċellulari ġdida tas-sit tagħna minn fuq il-mobile tiegħek www.opbirgu.org

Għall-anniversarju tal-50 sena mid-dikjarazzjoni ta' Santa Katarina ta' Siena bħala Duttur tal-knisja saru dawn id-domni u huma in-numerati. Dawn qegħdin jinbiegħu għall-prezz ta' Eur10. Minn irrid jakkwista minnhom iħalli ismu fis-sagristija.

Il-bierah saret il-hatra ufficcjali tal-kumitat taċ-ċelebrazzjonijiet tal-festi ċentinarji tat-800 sena mill-mewt ta' Missierna San Duminku: 1221-2021
Il-membri huma: P. Aaron Zahra, P. Tonio Mallia Milanes, P. Claudio Borg, P. Alan J. Adami, Fra Xmun Cachia, Lauro Abela, Paul Farrugia, Joseph Tabone, Grace Gatt, Dominic Azzopardi, Vincent D'Emmanuele, Emanuel Busuttil Dougall.

Mixegħla tax-xema' tal-50 sena mid-dikjarazzjoni ta' Santa Katarina ta' Siena bħala duttur tal-knisja 1970-2020. Matul din is-sena ser ikollna diversi laqgħat ta' formazzjoni fuq l-ispiritwalita u l-kitbiet ta' Santa Katarina ta' Siena.

It-talba solenni tal-ewwel għasar u quddiesa solenni tal-Epifanija tal-Mulej fil-Knisja tal-Lunzjata, il-Birgu 4/01/2020

Celebrazzjoni tal-Isem Imqaddes ta' Gesu' fil-Knisja tal-Lunzjata, il-Birgu -3/12/2020

Il-lejla fil-5:30pm ruzarju, fis-5:45pm Ghasar Solenni u wara mixeghla tax-xema' fuq l-artal ta' Santa Katarina ta' Siena fl-okazzjoni tal-50 sena Duttur tal-Knisja(1970-2020). Fis-6:15pm quddiesa kkoncelebrata tal-Epifanija tal-Mulej. Wara diskors mill-pirjol u ssir il-hatra ufficcjali tal-kumitat tal-festi centinarji tat-800 sena mill-mewt ta' Missierna San Duminku 1221-2021.

Ikun imbierek isem il-Mulej.
Minn issa u għal dejjem!

Illejla fil-festa tal-Isem Imqaddes t'Alla, wara t-Talba tal-Għasar li tibda fis-5:45 p.m., ser ikollna l-purċissjoni tradizzjonali fil-Knisja, bil-Bambin tax-Xirka tal-Isem Imqaddes t'Alla. Issir ukoll l-venerazzjoni tax-xbieha ta' Ġesù Bambin fuq l-altar ta’ Santa Roza, bħala riparazzjoni ghall-offiżi li jirċievi bid-dagħa.

"Staqqru lkoll l’ Ġesù,
Aduraw l-imħabba tiegħu,
Fittxu bil-ħerqa l’Ġesù,
tkebbsu bit-tfittxija għalih."

Il-Vigili tas-Solennita' ta' Marija Omm Alla -31/12/2019

Il-Komunita' Dumnikana tal-Birgu tibghat il-kondoljanzi lill-familjari u lil hutu Agostinjani ghall-mewt tal-Emm. il-Kardinal Prospero Grech O.S.A.
Aghtih O Mulej il-mistrieh ta' dejjem.

Ghada 31 ta' Dicembru, fil-5:30pm Ruzarju, fis-5:45pm Talba tal-Ghasar u wara quddiesa bil-kant ta' Te Deum u barka sagramentali.

opbirgu.org

Avviżi 29 ta' Diċembru 2019 -5 ta' Jannar 2020

Avviżi mill-Knisja tal-Lunzjata

opbirgu.org L-Erbgħa 1 ta’ Jannar – Solennita’ ta’ Marija Omm Alla Quddies: 8a.m., 10a.m. u 12p.m. (Filgħaxija ma jkunx hemm quddies) Il-Ġimgħa 3 ta’ Jannar – Festa tal-Ise

Il-Pirjol u l-kommunita' tal-Patrijiet Dumnikani tal-Birgu tawguralkom kull barka u gid ghal dan iz-zmien qaddis tal-Milied!

Celebrazzjoni tal-lejl tal-Milied fil-Knisja tal-Lunzjata, il-Birgu 2019

Ic-celebrazzjoni tal-lejl tal-Milied il-lejla fil-11:15pm bil-liturgija tal-ufficcju tal-qari u wara priedka tat-tifel. F'12:00am tibda l-koncelebrazzjoni solenni tal-lejl tal-Milied.

Għada fil-Knisja tagħna ser ikun hemm saċerdot disponibbli għall-qrar wara l-quddiesa tas-7:30a.m. u tal-10:00a.m. bi tħejjija għall-festi tal-Milied. Tajjeb li nippreparaw ruħna sewwa bi qrara sinċiera u li ma nħallux għal aħħar, jaf ikun tard wisq...

Il-presepju fil-Knisja tal-Lunzjata, il-Birgu

L-ahhar 3 t'ijiem tan-novena tal-Milied fil-Knisja tal-Lunzjata, il-Birgu:
Is-Sibt 21 ta' Dicembru - fis-6pm ruzarju quddiem Gesu' Espost, barka sagrametali. Wara quddiesa bl-omelija u tinghad il-kurunella ta' Gesu' Bambin quddiem il-presepju.
Il-Hadd 22 ta' Dicembru- Quddiesa tan-novena fl-10am bil-partecipazzjoni taz-zaghzagh Dumnikani u wara tinghad il-kurunella quddiem il-presepju.
It-Tnejn 23 ta' Dicembru - fis-6pm ruzarju quddiem Gesu' Espost, barka sagrametali. Wara quddiesa bl-omelija u tinghad il-kurunella ta' Gesu' Bambin quddiem il-presepju.

Il-purcissjoni tal-Bambin u l-quddiesa u l-kuncert tal-Milied tat-tfal tal-Kullegg San Albert il-Kbir fil-Knisja tal-Lunzjata, il-Birgu 16/12/2019

Is-Sagrifiċċju tal-Quddiesa f'sebħ Jum il-Milied.

opbirgu.org

Programm tal-Milied u l-aħħar tas-sena fil-Knisja tal-Lunzjata

Programm għaċ-Ċelebrazzjonijiet tal-Milied u l-Ewwel tas-Sena, fil-Knisja tal-Lunzjata, il-Birgu.

opbirgu.org Lejliet il-Milied u Jum il-Milied It-Tlieta 24 ta’ Diċembru – Lejliet il-Milied Ikollna s-servizz tal-qrar wara l-quddiesa tas-7:30a.m. u wara l-quddiesa tal-10

Bidu tan-novena tal-Milied fil-Knisja Dumnikana tal-Lunzjata, il-Birgu. 15/12/2019

Il-Kommunita' Dumnikana tal-Birgu tifraħ lil ħutna Dumnikani P. Llewwellyn Muscat OP għall-kisba tad-Dottorat fl-Istorja tal-Knisja, u lil P. Reno Muscat OP tal-ħatra tiegħu bħala Kanonku tal-Kolleġġjata ta' San Ġorġ, Ħal Qormi.

Il-Pirjol u l-Kommunita' jawguraw lill-Arcipriet u l-Kapitlu u l-poplu Bormliz il-festa t-tajba!

Quddiesa kantata tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja tal-Lunzjata, il-Birgu - 3/12/2019

Kollox lest ghal ghada. Narawkom! #inawgurazzjoni #restawrgilandra

Waqt it-tberik u l-mixeghla tal-Girlanda tal-Avvent. Nawgurawlkom Avvent Qaddis!

Arqipeshkëvia Metropolitane Tiranë - Durrës

Arqipeshkvi Imzot Frendo ka vizituar sot paradite nga afër qytezen e Thumanes, në një moment ai pranë punimeve është lutur për trupat e viktimave të kësaj katastrofe dhe ka mbështetur në lutje punëtorët të cilët me orë të tëra kanë punuar për gjetjen e të mijetuarve.

Famullia Shën Dominiku - Durrës

Famullia Shën Dominiku - Durrës

Patrijiet Dumnikani, Kunvent tal-Lunzjata, il-Birgu

Grazzi u proset lill-parrocca ta' Bormla tal-pellegrinagg ta' Marija Immakulata. Grazzi tal-istedina taghkom biex flimkien maghkom niccelebraw dan l-anniversarju ferm importanti ghalikom u ghall-kottonera.

Waqt l-ghoti tal-bukkett mill-pirjol f'isem il-kommunita' Dumnikana tal-Birgu lil Marija Immakulata l-bierah fl-okkazzjoni tal-75 sena tal-pellegrinagg ta' wara l-gwerra.

Illum nawguraw lill-Parocca ta' Bormla li qieghda tfakkar il-75 Anniversarju tal-Pellegrinaġġ ta' Marija Immakulata ta' wara l-gwerra. Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis.

Esperjenza ġdida; pellegrinaġġ u quddiesa fiċ-ċimiterju u l-Kappella tax-Xirka ta' Marija Addolorata, Patrijiet Dumnikani il-Birgu.

Il-pellegrinagg li ghamilna ghac-cimiterju tal-Addolorata u quddiesa fil-kappella tax-Xirka tad-Duluri fic-cimiterju.

op.org

Canonization of Bro Bartholomew De Los Martires (1514-1590) - ORDO PRAEDICATORUM | OFFICIAL WEB SITE

Il-lista tal-qaddisin Dumnikani tizdied b'qaddis iehor li mexa' fuq il-passi ta' Missierna San Duminku.

op.org 08 Nov 0Comments 0Likes Posted by Pietro Scala Categories: OP Events “On November 10, 2019, the canonization (equipolente) of our brother in the Order of Preachers, Bartholomew of the Martyrs, will take place in Braga (Portugal). Our beloved Order is thus blessed with a new officially recognized s...

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Birgu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

San Duminku

Location

Telephone

Website

Address


Triq Il-Mina L-Kbira
Il-Birgu
BRG 1024