Fratellanza Madonna tar-Rużarju, Parroċċa Ħaż-Żabbar

Din il-paġna qed tiġi mwaqqfa fl-okkażjoni tal-400 sena mit-twaqqif tal-ewwel fratellanza f'Ħaż-Zabbar , 1617

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

Inheggukom tixxerjaw dan il-promo biex kemm jista' jkun nies isiru jafu bid-dettalji tal-pellegrinagg.
Hajr lil Gerard Agius Ordway ghall-Produzzjoni tieghu, lil Joseph Cassar ghall-assistenza teknika u lil Andre Gialanze u l-familja Gialanze li gentilment tawna dawn ir-ritratti li ha s-Sur Ray Gialanze fil-pellegrinagg ta' sena ilu, biex setghu jintuzaw ghal dan il-filmat, lil Keith Demicoli ghall-qari u lill-Frans Lia u s-Sur Tonio Portughese mill-PBS.
Grazzi

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

L-applikazzjonijiet ghar-reffiegha fil-vara tal-Madonna tal-Grazzja, Hadd n-Nies 2020 jinsabu miftuha. Dawk interessati jistghu jimlew formola fis-sagristija sal-HADD 9 TA' FRAR.

Grupp Armar Żabbar AD 1988

Grupp Armar Żabbar AD 1988

Il-preparamenti ghaddejjin sabiex il-Hadd fl-4.30pm fi Triq is-Santwarju, jaslu l-magi ghall-Festa tal-Epifanija. Inheggukom tattendu.
Grazzi lil dawk kollha li qed jaghtu l-ghajnuna taghhom ....kostumi, personaggi, scouts, zwiemel, permessi ecc

Grupp Armar Żabbar AD 1988

1 ta' Jannar
FESTA TA' MARIJA OMM ALLA
Is-sena t-tajba lilkom...nistennewkom fuq z-zuntier ghall-gabra ghad-Dar tal-Providenza

Grupp Armar Żabbar AD 1988

Kalendarji 2020
Inheggukom tghinuna billi tixtru kopja mill-mahzen jew minn fuq z-zuntier, f'edizzjoni limitatata. Inheggukom tghinu ukoll lil dawk kollha li ghenu fir-riklami.
Donazzjonijiet immorru sabiex intaffu ftit mill-ispejjez tal-armar.
Grazzi specjali tmur lil Aaron Zahra ghal dan ir-ritratt mill-isbah.

Atal tal-irham f' wahda mill-knejjes li jinsabu vicin Pjazza Dante gewwa Napli.

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

AVVIZ IMPORTANTI
Minhabba l-maltemp, il-pellegrinagg li kellu jsir fil-kappella ta' Santa Maria sas-Santwarju gie mhassar.
Inheggukom tigu s-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja fejn ser issir koncelebrazzjoni fis-6pm fil-prezenza tal-kwadru pellegrin tal-Madonna ta' Pinu. Fil-5.30pm Ruzarju.
Ghaddu l-kelma, grazzi bil-quddiem.

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

Programm tal-vizita tal-kwadru pellegrin tal-Madonna ta' Pinu il-parrocca taghna.
Ixxerjaw dan il-poster, grazzi.

Il-vara tal-Madonna tar-Ruzarju armata ghall-festa taghha fis-Santwarju.

Il-quddiesa tal-festa fil-5.30pm se tkun mmexxija mill-Kanonku Dun Jonathan Farrugia.
Il-purcissjoni tohrog ezatt wara bis-sehem tal-Fratellanza tas-Santissimu Ruzarju u l-fratellanzi l-ohra waqt li jigi recitat ir-Ruzarju. Ic-celebrazzjoni tispicca bil-barka Sagramentali wara d-dhul tal-purcissjoni.

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

FESTA TAL-MADONNA TAR-RUŻARJU...

Għada l-Ħadd niċċelebraw fil-parroċċa, il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fil-5.30pm quddiesa kantata bl-omelija mill-Kan. Jonathan Farrugia u għas-6.30pm purċissjoini bil-vara tal-Madonna tar-Rużarju. Matul it-triq jingħad ir-Rużarju Mqaddes.

Wara, ċelebrazzjoni Ewkaristika u barka Sagramentali. Jieħu sehem il-kor Notre Dame. Nattendu lkoll għal din il-purċissjoni. Il-fratelli u l-abbatini huma mħeġġa jattendu b’mod speċjali.

L-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju fil-knisja Arċipretali saret f’Marsilja fl-1894.

youtube.com

Ave Maria - Gregorian Chant (Benedictine Nuns)

Relaxing music, meditation, massage, yoga, relaxation, calmness, concentration, meditation, sound therapy; zen music, new age music, peaceful music, sleep mu...

youtube.com

Our Lady of the Rosary

Reflection for 10/7/08

...is-Sultana tar-Ruzarju mqaddes armata taht in-navata ghall-festa li fis-Santwarju taghna ser tigi ccelebrata nhar Il-Hadd li gej.

Inheggu l-fratelli kollha sabiex Il-Hadd li gej, jattendu ghall-quddiesa solenni fis-Santwarju fil-5.30pm u jakkumpanjaw fil-purcissjoni bl-istatwa tal-Madonna tar-Ruzarju li tohrog wara il-quddiesa.

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

Nilqgħu bi ħġarna fuq z-zuntier, l-Omm u l-Patruna għaziza tagħna ż-Żabbarin il-Madonna tal-Grazzja. Il-Ħamis 5 ta' Settembru 20:00 ta' filgħaxija.

Il-kappellun tar-Ruzarju mzejjen ghall-festa ta' Santa Marija, knisja ta' Hal-Ghaxaq

Dettall mit-tizjin fil-kappellun tal-Bazilka tal-Portu Salvu, l-Belt

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

IT-TIELET SIBT TAL-GRAZZJA...
20 ta’ Lulju 2019

Fis-5.50pm kurunella, titkanta s-Salve Regina u l-Antifona u Ċelebrazzjoni Ewkaristika. Fis-6.15pm quddiesa bil-kant u l-omelija.

It-tema tal-quddiesa se tkun: Il-Verġni Mqaddsa Marija, Għajn ta’ Salvazzjoni

Xieraq li jittellgħu l-bnadar fuq il-bjut.

Purcissjoni Qalb ta' Gesu 2019

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

NIĊĊA GĦAL TAR-RUŻARJU...

Għada kemm tlestiet niċċa ġdida għall-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju. Din l-istatwa ħelwa li nħadmet Marsilja fi Franza, sa ftit żmien ilu kienet tinżamm f’waħda mis-sagristiji tal-knisja u kellha diversi ħsarat. Wara li ġiet irrestawrata bi spejjeż tal-membri tal-Fratellanza tar-Ruzarju , issa nstabilha post aktar adatt fil-kappellun tal-altar iddedikat lilha. Kamra li fiha kienu jinżammu s-siġġijiet, inbidlet f’niċċa u issa tlestiet ukoll il-bieba tal-kawba bil-ħġieġa.

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

Inħeġġukom tagħmlu like u share ta' dan il-poster. Tkunu qed tgħinuna ħafna.
Infakkru li l-applikazzjonijiet għar-reffiegħa fil-vara devota tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħadd in-Nies, jinsabu fis-sagristija. L-applikazzjonijiet jagħlqu l-Ħadd 10 ta' Frar.

[01/04/19]   Ghada s-Sibt ser isir il-funeral ta' Chris Portelli, fratell tal-fratellanza tal-Arkanglu San Mikiel.
Il-fratelli li jixtiequ jakkumpanjaw fil-korteo mitluba jkunu s-Santwarju qabel il-quddiesa.

Rosary on the Coast Malta

Rosary on the Coast Malta.
SUNDAY 18th November at 3:30PM
Let us unite to pray the Rosary around Malta.

For more information, send us a message or call us on: 99546888
#rocmalta18

Join us at the closest coastal meeting point near you!

COASTAL MEETING POINTS:
https://goo.gl/MW6cyF

Below are listed the coastal meeting points for the different regions in Malta. Please note the designated coastal meeting points for your parish according to the region it is located in.

VALLETTA
Siege Bell War Memorial
Ta Liesse Church, Quarry Wharf

FLORIANA
Triq L-Assedju L-Kbira (Great Siege Road)

SANGLEA /BORMLA
Xatt Juan B. Azopardo (below upper Gardens)

BIRGU
Font St. Angelo (Below lookout)

KALKARA/PAOLA/FGURA
Triq Marina (Archbishop Gonzi Square)

XGĦAJRA/ŻABBAR
Smart City (seating area on the coast)
Daret ix-Xatt (Xgharjra Bus Stop)

MARSASCALA/ŻEJTUN
Triq ix-Xatt (near Marsascala Bay playing field)

MARSAXLOKK/SANTA LUCIJA/TARXIEN
Xatt is-Sajjieda (Opposite Knisja tal-Madonna ta’ Pompej)

BIRŻEBBUĠA/GĦAXAQ/GUDJA
Triq il-Qajjenza (Opposite Aunty Gilly’s snack bar)
Pretty Bay

QRENDI/MQABBA/KIRKOP/ŻURRIEQ/SAFI/LUQA
Wied Iż-Żurrieq (Line along Triq Wied Iż-Żurrieq - parking area)

SIĠĠIEWI/QORMI/ATTARD
Għar Lapsi
Annunciation Chapel, Siggiewi

DINGLI/ŻEBBUĠ
St. Mary Magdalene Chapel (Line up near chapel and along Triq Panoramika towards Dingli Cliffs)

RABAT/MTFARFA/MDINA
Mtaħleb - Migra I-Feħa

MĠARR
Għajn Tuffieħa Tower

MELLIEĦA
Wied Musa Battery (next to Riviera Hotel)
Chapel of the Immaculate Conception (Il Madonna tal-Aħrax)
Mellieħa Bay (Ghadira bus stop)

SAN PAWL IL-BAĦAR
San Pawl il-Baħar (In front of Is-Simar nature Reserve, along Xatt il-Pawales)
Triq il-Trunciera (seating area next to Playground)
Dawret il- Qawra (Near Fra Ben Tower)

NAXXAR/MOSTA/GĦARGĦUR/IKLIN/LIJA/BALZAN /PEMBROKE/SWIEQI
Tul il-Kosta (near Las Palmas Restaurant)
Tul il-Kosta (near parking area)

SAN ĠILJAN
Spinola Bay (Love Monument)

SLIEMA
Balluta Parish Church
Triq it-Torri (Beside Torri ta San Ġilijan)
Ix-Xatt ta’ Qui-si-sana (Playground)

ĠZIRA/SAN ĠWANN /TA’ XBIEX
Triq ix-Xatt – (seating area next to the entrance to Manoel Island)

MSIDA/SANTA VENERA/BIRKIRKARA
Ix-Xatt ta’ Xbiex (shore in front of Msida parish Church)

PIETA/HAMRUN/MARSA
Triq Marina – near Marina Bus stop

PLEASE NOTE:
All parishes within each of these regions are encouraged to gather at the meeting points.
Search for the nearest coastal meeting point near you. Please arrive by 3pm to allow time to arrange yourselves along the coast/shore.
We highly encourage parishes and lay groups to arrange buses for transport.

INSTRUCTIONS FOR PARTICIPANTS OF THE ROSARY ON THE COAST:
1. Participants are asked to arrive at 3:00pm at the nearest coastal meeting point.
2. At each coastal location there will be DESIGNATED LEADERS who will be WEARING HI-VISION vests in order to be easily identified.
3. All participants are to bring with them either A PORTABLE RADIO or a SMART PHONE WITH EAR PHONES in order to tune-in to Radju Marija live transmission. (Radio: 102.3 FM or Radju Marija Website: LIVE STREAMING)
4. Once tuned in to Radju Marija, all those present will be asked to arrange themselves so as to FORM A CHAIN ALONG THE COASTLINE.
5. The Program will begin at 3:30pm with the Rosary led by H.E Mgr. Paul Cremona Archbishop Emeritus
6. All present are encouraged to actively participate in the Rosary by responding OUT LOUD and joining in with the Marian songs.
7. Participants are encouraged to TAKE PICTURES and UPLOAD using the HASHTAG #rocmalta18

Knisja Arċipretali u Santwarju, Madonna tal-Grazzja, Haż-Żabbar

Il-vara tal-Madonna tar-Ruzarju armata fis-Santwarju bi thejjija ghall-festa tas-Sultana tar-Ruzarju Mqaddes. Il-purcissjoni bir-recita tar-Ruzarju ssir nhar il-Hadd li gej, 7 t' Ottubru fis-6.30pm

Inheggu lill-fratelli sabiex nhar il-Hadd 7 ta' Ottubru jum il-festa tas-Sultana tar-Ruzarju Mqaddes jattendu bi hgarhom ghall-quddiesa fis-Santwarju fil-5.30pm u wara jakkumpanjaw mal-fratellanza fil-purcissjoni.

Grupp Armar Żabbar AD 1988

It-Tielet Sibt tal-Madonna tal-Grazzja

Infakkru li nhar il-Hadd il-Fratellanza tar-Ruzarju se takkumpanja fil-purcissjoni ta' Corpus Domini, filwaqt li il-Gimgha tal-Gimgha d-Diehla takkumpanja fil-purcissjoni tal-Qalb ta' Gesu.

Grazzi lill-fratellanza ul-fratelli taz-zejtun li baghtu bukkett lill-vara tar-Ruzarju.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Haz-Zabbar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

MEDIATRIX PLACE
Haz-Zabbar
Other Religious Organizations in Haz-Zabbar (show all)
Museum Ħaż-Żabbar Museum Ħaż-Żabbar
55, Triq Il-Kbira,
Haz-Zabbar, ŻBR1205

Attivitajiet organizzati mill-Museum tas-Subien ta' Ħaż-Żabbar. Aktar dettalji u nformazzjoni mill-Museum.

Catholic Charismatic Renewal - Malta Catholic Charismatic Renewal - Malta
16, Triq Hompesch
Haz-Zabbar, ZBR 1313

Il-Mixja ma' Ġesu Il-Mixja ma' Ġesu
Haz-Zabbar

Wirja b'rabta mal-ġimgħa mqaddsa.