Benny's Bell Ringers - Malta

We are a group of bell ringers, click here for more info - Aħna grupp li ndoqqu l-qniepen, ikklikja hawn għal iktar dettalji

We are a group of bell ringers from the Parish of Mount Carmel in Gzira. Founded in 1980, our group has been bell ringing in most of the churches in Malta . Today we form a group of 15 bell ringers, some of which are experienced and others are trainees and gaining experience. We try to keep our policy that official members will be 16+. If your church requires our service do not hesitate to contact us by calling on +356 79894512, by sending a message on our page or by sending an email on our email address: [email protected] Aħna grupp li ndoqqu l-qniepen mill-Parroċċa tal-Madonna tal-Karmnu fil-Gżira. Imwaqqfa fl-1980, il-grupp tagħna jdoqq l-qniepen f'ħafna knejjes differenti f'Malta. Illum niffurmaw grupp ta' 15-il ruħ, fejn xi wħud minna huma nies b'esperjenza waqt li oħrajn għadhom jitgħallmu din is-sengħa. Edejalment il membri ufficjali ikunu 16+. Jekk il-knisja tagħkom interessata li jkollha dan is-servizz ikkuntatjawna billi ċċemplilna fuq +356 79894512, tibgħatilna messaġġ fuq il-paġna tagħna tal-Facebook jew tibgħatilna email minn fuq l-email tagħna: [email protected]

week end services - Msida & Tarxien

Kummissjoni Armar tal-Knisja - Gzira

https://www.facebook.com/308993906677867/videos/282037483225019/UzpfSTMwODk5MzkwNjY3Nzg2Nzo2MDA5OTE2MDA4MTE0Mjg/

Parrocca Madonna tal-Karmnu Gzira.
Festa 2020
Sebah dan il-jum sabih ta festa. Sebah dan il-jum ghaziz. Ha nohorguk iddur mat-toroq taghna izda xhemm isbah milli nsellmulek fil-bidu ta dan il jum bit-talba tal-Ave Maria hierga minn noti tal-qniepen ta dan it- tempju ddedikat lilek mdaqqa minn Carl Bugeja. Is-Sliem GhaliK Gran Regina, Sliem GhaliK Omm u Gmiel tal-Karmelu.

Festa Gzira 12th July 2020

Servizz daqq tal-qniepen Qalb ta Gesu' Zejtun

Back in action ! Servizz ta daqq tal qniepen ghal festa ta Corpus fil knisja arcipretali taz zejtun 🙂

Indoqqu lejliet Corpus 😊

Indoqqu ghas solenita tat Trinita 🙂

Intervista minn Benny Bugeja fuq il-programm TVAM

Intervista minn Benny Bugeja fuq il-programm TVAM fejn tkellem fuq l-esperjenza tieghu fid-daqq tal qnienpen u il funzjonijiet tal-grupp taghna.

Mota b'tifkira ta' tmiem il-gwerra

[05/06/20]   Ghal dawk li huma interessati.
Ghada 7 ta Mejju fuq PBS fit-8.30am fuq il programm TVAM se jkun intervistat il Leader taghna Benny Bugeja fejn sejjer jitkellem dwar l esperjenza tieghu fejn jidhol id-daqq tal-qniepen. Cert li uhud minkom jiehdu gost jarawha.

Il-Hadd 19 ta` Jannar 2020 inkunu fuq servizz is-santwarju tal-Karmnu il belt . Nibdew 8am.

Kummissjoni Armar tal-Knisja - Gzira

Parrocca Madonna tal-Karmnu - Gzira
Sollenita' tal-Qaddisin Kollha -1 ta' Novembru
Illum il-Knisja mqaddsa, li għadha
pellegrina fuq l-art, tifraħ
mal-Qaddisin kollha tas-sema u
tagħtihom ġieħ solenni, waqt li
tħabrek biex timxi fuq l-eżempji
tagħhom u bl-għajnuna tat-talb
tagħhom tittama li għad tirbaħ
il-premju mwiegħed għal dejjem ta’
dejjem quddiem il-kobor ta’ Alla.
Il-parrocca taghna tinghaqad mal-kumplament tad-dinja f'din il-festa. L-artal maggur armat bir-relikwi tal-qaddisin. Wkoll is-sett ta pitturi ta diversi qaddisin li jdawru il-knisja taghna taht in-navi kif wkoll iz- zewg statwi li ghandna fuq l-artal maggur dik ta Sant'Anna u San Gwakkin.

Kummissjoni Armar tal-Knisja - Gzira

Parrocca Madonna tal-Karmnu - Gzira
Ottubru 2019 - Xahar iddedikat lill Madonna tar-Ruzarju

L- 1 ta' Ottubru fis-6.00, Pellegrinagg bl-istatwa tal-Madonna tar-Ruzarju li din is-sena mhux ser jibda minn ħdejn il-Kappella tal-Brothers ta’ Stella Maris imma mill-Knisja. Igħaddi mit-toroq:- Manoel de Vilhena, Rebħa, Ponsonby, Karlu Manche’ u lura lejn il-Knisja. Biddilna r-rotta biex tkun aktar komda għal kulħadd.

Nittama li jkunu ħafna dawk li jattendu għalih biex il-Madonna tbierek il-parroċċa tagħna li hija ddedikata Lilha. Il-pellegrinaġġ jibda fis-6.00pm. u kulmin jista’ iġib xemgħa miegħu u nixgħeluha matul il-pellegrinaġġ sinjal minn barra tal-fidi tagħna.

timesofmalta.com

The life of a bell-ringer

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftimesofmalta.com%2Farticles%2Fview%2Fthe-life-of-a-bell-ringer.731167%3Ffbclid%3DIwAR3WPX8hcLLyDK7DklCMk8vJWKivXohkjGvJ_WPnDIv9a6mCTxx52MFivXU&h=AT3egV0cYZHDxdSzb-pa0fhJcaCnI-rTuxPIo3hI37LXUb_g1NB3H-LeE_oAPjAaVR_RBlYWB4axuFyOIQjYOhEAb3W9p3uxT71nlMHaDapE1ZQ7x3yXzyNnTblaWOrn_Q

timesofmalta.com Carl Bugeja was only four years old when he got a taste of what would become his life’s passion. His father Benny took him up to the belfry of Gżira parish church, where he let his son try what he had been doing for years: bell-ringing. The boy immediately fell in love with bells and decided to.....

Bell ringers - Festa St.Julians

youtube.com

4 Moti ta' 1200pm (2019 - 12345 - 54321) - Rabat (G) Santa Marija - Festa Titulari - 5 Qniepen /

https://www.youtube.com/watch?v=xOCRFIr82pM&feature=share

Subscribe - https://goo.gl/A13Jg5 Playlist - Cathedral and Parish Church of St. Mary - Bells Recordings - https://goo.gl/MsjsC7 Playlist - Interior's Church ...

Santa Maria fil-Katidral ta' Ghawdex 2019

Bell ringing service at Lija Parish Church 2019

Nixtieq bhala leader tal-grupp Benny's bell ringers inrodd hajr u nuri il gratitudni tieghi lil familja seychell ghal gest sabieh u nobli li ghamlu il bierah wara li spiccajna is-servizz tal-festa fil parrocca ta Marsaxlokk, ghas-surprise birthday party li hadu hsieb jorganizzaw ghal wiehed mil membri taghna. Nixtieq niehu din l-opportunita fejn barra li nawgura lil Ronnie f'gheluq is-60 sena li ghalaq sahha u paci, nixtieq ukoll nirringrazzja lil Ronnie ghal lejalta lejn il Grupp, ghal honesta u responsabilta kif ukoll ghal generosita fil hin tieghu lejna. Grazzi Ronnie , int kollona maggura fil-grupp taghna.

Qormi - San Bastjan ( Thul fin-Nicca)

Benny's Bell Ringers - Malta

Waqt il-festa tas-Sacro Cuor

Waqt il-festa tas-Sacro Cuor

Xewkija Gozo

Xewkija Gozo

Bell ringing at Xewkija Gozo.

Dan il weekend ninsbu fuq serviz f'Hal Tarxien ghal festa titulari ta l-Anunzjata

Munxar Gozo

youtube.com

Valletta 2018 Opening - Elfejn u Tmintax

https://youtu.be/cguFCAXok7A

Bhal Lum sena Il-grupp taghna bi pjecier ta is-sehem tieghu f'din l-attivita. Tiqba imfakra.

Valletta Elfejn u Tmintax fi Pjazza San Ġwann mas-Sinfonija Korali magħmula minn iżjed minn mitt korist b'Amber u Glen Vella bħala solisti. Is-Sinfonija taħt...

Hal-Luqa 2018

Festa S.Andrija gewwa Hal-Luqa. Il-Qanpiena il Kbira.

Festa t-tajba lin-Naxxarien

youtube.com

Innu Poplari Lill-Bambina

https://youtu.be/O_IkIU5oKvw

Kliem: Fr. Victor Xuereb SJ Muzika: Mro. Christopher Muscat Banda: Ghaqda Muzikali Marija Bambina, Banda Vittorja, Naxxar Direzzjoni: Mro. Rodrick Bugeja Alb...

Stella Maris - Sliema 2018
Victoria

Ritratt iehor li gibdilna is-Sur Joseph Aquilina fotografu f'Hal-Lija dak in-nhar tal-festa tas-Salvatur.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Gzira?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Intervista minn Benny Bugeja fuq il-programm TVAM
Xewkija Gozo
Hal-Luqa 2018
Qniepen tal-Katidral gewwa Ghawdex
Mota mil-Kbira ghaz-zghira. Qniepen tal-Kaditral f'Ghawdex
Carl on training to ring the largest bell in Churches of Malta

Location

Telephone

Address

Gzira
Other Religious Organizations in Gzira (show all)
Gzira Pageant Drama Group Gzira Pageant Drama Group
Gzira Parish Church
Gzira

A pageant is an elaborate show or usually depicts a historical or religious event.

Gzira Drama Grp 2012 - 2018 Gzira Drama Grp 2012 - 2018
Gzira

Gzira Drama Group huwa l-grupp li matul l-ahhar snin ha hsieb li jtella d-dramm tal-Gimgha l-Kbira kif ukoll tal-Milied gewwa l-Parrocca tal-Gzira. Dan il-Grupp ha hsieb ukoll utella diversi drammi relatati mal Parrocca tal-Gzira.

Gzira Parish Church Gzira Parish Church
Manoel De Vilhena Street
Gzira, GZR 3000

Merhba fil-pagna tal-Parrocca tal-Gzira. Din il-pagna se tinzamm aggornata b'diversi informazzjoni fuq laqghat tal-Ghaqdiet, avvizi w informazzjoni ohra.