Gzira Parish Church

Gzira Parish Church

Comments

Illum ħalliena Patri Samwel Chetcuti Franġiskan Konventwal li kien Viċi kappillan tal-Parroċċa tal-Gzira fis-snin bejn 1969-1974. Funeral se jsir fil-Parroċċa ta' San Pawl il-Baħar, il-Ħamis 3 ta' Jannar fit-3.30pm. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem...
IL-FESTA T-TAJBA LILL-GZIRJANI KOLLHA, HUMA MIN HUMA; HUMA FEJN HUMA.
Xtaqt lista tal-kappillani li kellha l-paroċċa tal-Gżira mit-twaqqif tagħha. Grazzi lil min jista' jgħin.
hello, is there a mass service today?
i am from gzira and i love feseta.and the team tal maruns.

Merhba fil-pagna tal-Parrocca tal-Gzira. Din il-pagna se tinzamm aggornata b'diversi informazzjoni fuq laqghat tal-Ghaqdiet, avvizi w informazzjoni ohra.

Hinijiet tal-Ufficcju it-Tnejn: 09.00 am - 10.30 am 05.00 pm - 06.30 pm Il-Gimgha: 09.00 am - 10.30 am Hinijiet tal-Quddies Tnejn - Gimgha: 6.45am, 7.30am, 8.30am, 6.00pm (xitwa) / 6.30pm (sajf) Sibt: 6.45am, 7.30am, 8.30am, 5.00pm, 6.30pm (sajf / xitwa) Hadd: 7.00am, 8.15am, 9.30am, 11.00am, 6.00pm (xitwa) / 6.30pm (sajf)

Gzira Parish Church

Propju bħal lum sena - L-ewwel Jum ta' Tridu

Min kien jghidilna li sena wara, se nkunu qed nghixu Festa tant differenti.

Avvizi:

L-Ewwel Jum tat-Tridu

quddiesa fis-6:30pm bil-priedka fuq il-Madonna. Wara l-quddies tat-Tridu jkun hemm il-Kurunella, l-Antifona u l-Barka Sagramentali.

Mistiedna speċjali l-koppji kollha tal-parroċċa u dawk li żżewġu dis-sena u dawk li kkonsagraw il-familja tagħhom f’dawn l-aħħar xhur.

Kummissjoni Armar tal-Knisja - Gzira

Parrocca Madonna tal-Karmnu - Gzira
Festa b'differenza 2020
Illum kien imiss lil shabna Benny, Carl u Ryan li daru dawra mal-faccata tal-knisja u sa fejn setghu jilhqu bidlu l bozzoz il-maghqtuha. Bicca xoghol li kienet ilha ma ssir u nisperaw li ghas sena diehla jkollna il faccata kollha tixghel. Imma biex isir dan irridu nikru crane twil li jlahhaq sa fuq tal-kampnari. Dejjem l-istess problema il-finanzi. Inheggukhom biex tghinu lil knisja taghna ha nkomplu insebhuha kif jixraq,

Festa Gżira

Grażżi kbira tmur lill Kappillan Dun Karm Tanti, lis-Sindku Conrad Borg Manché II u Gzira Local Council tas-sostenn sabiex inkunu nistaw nagħmlu dan il-filmat.

Grażżi tmur wkoll lill kantanta Kaya Micallef flimkien mal-ġenituri taghħa Michael u Therese Micallef. Grażżi wkoll tmur lid-Direttriċi tal-Kor Sta Cecilja De Bono Chris Ta, lill Albert Garzia għall arranġament muzikali, lill Alex Mifsud għal filmati bid-drone u lil Noel Cesare u Daniel Bruno tal-muntaġġ tal-filmat. Grażżi wkoll lill Malcolm Debono tal-għajnuna kontinwa tieghu.

Messaġ mil-Kappillan Dun Karm Tanti u s-Sindku Conrad Borg Manché II segwit min filmat li juri il-Gzira ftit differenti.

Grażżi kbira tmur lill Kappillan Dun Karm Tanti, lis-Sindku Conrad Borg Manché u Gzira Local Council tas-sostenn sabiex inkunu nistaw nagħmlu dan il-filmat.

Grażżi tmur wkoll lill kantanta Kaya Micallef flimkien mal-ġenituri taghħa Michael u Therese Micallef. Grażżi wkoll tmur lid-Direttriċi tal-Kor Sta Cecilja De Bono Chris Ta, lill Albert Garzia għall arranġament muzikali, lill Alex Mifsud għal filmati bid-drone u lil Noel Cesare u Daniel Bruno tal-muntaġġ tal-filmat. Grażżi wkoll lill Malcolm Debono tal-għajnuna kontinwa tieghu.

il-Festa t-tajba lill kulħadd.

Viva l-Madonna tal-Karmnu

Llum jaħbat l-anniversarju mil-ordinażżjoni ta' Fr. Vincent Sciortino.

Ad Multos Annos!

Kummissjoni Armar tal-Knisja - Gzira

Parrocca Madonna tal-Karmnu Gzira
Festa b'differenza 2020
Illum kien imiss lill espert fl-arrangamenti tal-fjuri, Alfred Mamo, membru tal-kummissjoni taghna li kompla jzid is-sbuhija u d-dinjita tal-artal maggur taghna.

Kummissjoni Armar tal-Knisja - Gzira

Gzira Parish Church

Festa 2020 - Festa b'differenża

Messaġ mil-Kappillan Dun Karm Tanti u s-Sindku Conrad Borg Manché II' segwit min filmat li juri il-Gzira ftit differenti.

Grażżi kbira tmur lill Kappillan Dun Karm Tanti, lis-Sindku Conrad Borg Manché u Gzira Local Council tas-sostenn sabiex inkunu nistaw nagħmlu dan il-filmat.

Grażżi tmur wkoll lill kantanta Kaya Micallef flimkien mal-ġenituri taghħa Michael u Therese Micallef. Grażżi wkoll tmur lid-Direttriċi tal-Kor Sta Cecilja De Bono Chris Ta, lill Albert Garzia għall arranġament muzikali, lill Alex Mifsud għal filmati bid-drone u lil Noel Cesare u Daniel Bruno tal-muntaġġ tal-filmat. Grażżi wkoll lill Malcolm Debono tal-għajnuna kontinwa tieghu.

il-Festa t-tajba lill kulħadd.

Viva l-Madonna tal-Karmnu

Festa Gżira

👇👇👇

Għal kull min qed isaqsi, il-ħruġ tal-Vara li ssoltu isir it-Tnejn mhux se jsir.

Narawkom nhar il-Ħadd fis-7.00pm ħa nilqaw il-Patruna tagħna fostna.

Festa Gżira

Ghafas 👍 fuq il-paġna tal-Festa tal-Gzira.

❤️🙏

👇👇👇

Festa Gzira

Festa Gżira

🙏🙏🙏 Kulħadd mħeġġeġ jattendi ghal Quddiesa Solenni tal-Festa nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju fis-6:00 ta' filghaxija.

Wara ningħaqdu f'pellegrinaġ wara l-istatwa devota tal-Madonna tal-Karmnu

❤️

Kummissjoni Armar tal-Knisja - Gzira

Wasal l-iktar xahar li tant ilna nistennew.

Viva l-Madonna tal-Karmnu ❤️🙏

Fittex oħroġ dur mat-toroq tagħna.

Mil-Festa 2019

Kor Sta Cecilja Parrocca Madonna tal-Karmnu Gzira

Nixtieq navza lil kull min hu interessat jigi jerga jibda jkanta mal Kor tal parrocca taghna ghandu jaghmel dan billi jigi nhar it-Tnejn 29/06/20 mhux iktar tard mis 7pm .

Kor Sta Cecilja Parrocca Madonna tal-Karmnu Gzira

Nixtieq navza lil kull min hu interessat jigi jerga jibda jkanta mal Kor tal parrocca taghna ghandu jaghmel dan billi jigi nhar it-Tnejn 29/06/20 mhux iktar tard mis 7pm .

Gzira Pageant Drama Group

https://youtu.be/lO0VxOlUzUo;

X`Għandek Tagħmel

[06/16/20]   Avvizi parrokjali:

L-Ewwel Tqarbina tat-tfal ser issir il-Ħadd 12 ta’ Lulju fil-quddiesa tad-9.30am. u l-Griżma tal-Isqof is-Sibt 22 ta’ Awwissu fil-quddiesa tas-6.30pm.

Jirritorna l-ħoss tal-qniepen.

Nixtiequ nirringrazzjaw lill dawk kollha li attendew il-Quddies u kkoperaw mal-instruzzjonijiet moghtija.

Kummissjoni Armar tal-Knisja - Gzira

Parrocca Madonna tal-Karmnu - Gzira
Festa ta' Sant' Antnin ta' Padova
Pittura li tisab fuq in-nahha tax-xellug taht in-navi tal-knisjat taghna.

Archdiocese of Malta

L-Arċisqof iwassal il-messaġġ tiegħu fil-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm, għada l-Ħadd 14 ta' Ġunju 2020. Din is-sena bħala parti mill-kampanja nazzjonali bosta binjiet u monumenti nxtegħlu ħomor biex ifakkru kemm id-donazzjoni ta' demm isalva l-ħajja tan-nies.

quddies.knisja.mt

Ħinijiet tal-Quddies - Mass Times

quddies.knisja.mt Ħinijiet tal-Quddies skont il-Parroċċa Lndwdi12aWV3LW91dHB1dFtkYXRhLXRvb2xzZXQtdmlld3Mtdmlldy1lZGl0b3I9Ijk5ZjU0MDc2ZWVhMjNmMzQ4OWYzMTM3NmZiZmUwOWM4Il0gPiAudGItZ3JpZC1jb2x1bW46bnRoLW9mLXR5cGUoNG4gKyAxKSB7IGdyaWQtY29sdW1uOiAxIH0gLndwdi12aWV3LW91dHB1dFtkYXRhLXRvb2xzZXQtdmlld3Mtdmlldy1lZGl0b3I9Ijk5Zj...

Kummissjoni Armar tal-Knisja - Gzira

Parrocca Madonna tal-Karmnu - Gzira - Festa tal-Gisem u d-Demm Għażiż tal-Mulej - Gunju 2020.
U propju ghal din is-solennita' ta din il-festa, il-knisja f'Malta terga tiftah il-bibien taghha ghal uliedha b'certa restrizzjonijiet wara nuqqas ta tlett xhur minhabba is-sitwazzjoni straordinarja li nisabu fiha. U ghal din il-festa ahna wkoll bhala kummissjoni armar tal-knisja, hejjejna il-knisja taghna principarjament l-artal maggur armat ghal din il-festa li twassalna ghal festa tal-Qalb Imqaddsa ta Gesu.

Grażżi f'isem il-komunita kollha 👏👏👏👏

Ix-Xoghol ta' restawr fil-knisja parrokkjali fuq is-sedji biex issa jigu parigg l-ambone. Xoghol li ilu ghaddej ghal dawn l-ahhar hames Gimghat

youtube.com

F’90 sekonda: X’għandek tagħmel biex tieħu sehem fil-Quddies. Kun hemm int ukoll!

https://www.youtube.com/watch?v=lO0VxOlUzUo

Agħfas SUBSCRIBE biex iżomm lilek innifsek aġġornat permezz tax-xandiriet tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fuq YouTube.

[06/10/20]   Avviz Importanti:

Kull min se jattendi ghal Quddies fi tmiem il-Gimgha mitlub igib mieghu wipes u maskra.

Infakkru li se jkun hemm limitu ta' kemm jistaw jattendu Quddies w ghaldaqstant nitolbukom tahsbu kmieni.

Grazzi!

[06/09/20]   Some information prior to attending Mass this weekend.

* Everybody can attend Mass but the number will be limited due to social distance of 2mtrs.
* Those living in same household only can sit near each other.
* Once the numbered places are full you will be kept out by the ushers. If so happens, kindly attend the other Mass.
* The volontary helpers need to be under 65yrs.
* Mass will be usual hours as usually informed.
* Those coming will be having their temperature taken at the door plus sanitisor and then there will be ushers for placing.
* You need to bring wipes (bring plastic bag too) and masks with you. The wipes are needed for cleaning your seat.
* No handbags or bags preferably ...if not held on shoulder.
* Do NOT please leave tissues or wipes in benches. Bring a plastic bag to throw used item!
* There will be confession as usual but just before or during Mass.
* There will be only one reader (no age) and no singing of hymns.

The date of the First Holy Communion will soon be notified by the Parish Priest.

KINDLY SHARE

[06/09/20]   Ħinijiet tal-Quddies matul il-gimgha: 6.45am 7.30am, 8.30am, 6.30pm.

Matul il-ġimgha

Filgħodu:

Il-Knisja tiftaħ fis-6:30am bil-Quddies tibda fis-6:45am.

Filgħaxija:
Il-Knisja se tiftaħ: 5.45pm bir-rużarju jibda fis-6.00pm .

Is-Sibt filgħaxija:

Knisja tiftaħ fl-4:00pm bit-r-ruzarju jibda fl-4:30pm. Quddies tibda fil-5:00pm u 6:30pm

Hadd filgħaxija:

il-Knisja tiftaħ fis-5:45pm bir-ruzarju jibda fis-6.00pm u Quddies tibda fis-6.30pm

Our Story

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Gzira?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Festa 2020 - Festa b'differenża
Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof - 21 t'April, 9:30am
Il-Grajja tal-Madonna tal-Gebla

Location

Telephone

Address


Manoel De Vilhena Street
Gzira
GZR 3000
Other Gzira places of worship (show all)
Benny's Bell Ringers - Malta Benny's Bell Ringers - Malta
Gzira

We are a group of bell ringers, click here for more info - Aħna grupp li ndoqqu l-qniepen, ikklikja hawn għal iktar dettalji

Gzira Pageant Drama Group Gzira Pageant Drama Group
Gzira Parish Church
Gzira

A pageant is an elaborate show or usually depicts a historical or religious event.

Gzira Drama Grp 2012 - 2018 Gzira Drama Grp 2012 - 2018
Gzira

Gzira Drama Group huwa l-grupp li matul l-ahhar snin ha hsieb li jtella d-dramm tal-Gimgha l-Kbira kif ukoll tal-Milied gewwa l-Parrocca tal-Gzira. Dan il-Grupp ha hsieb ukoll utella diversi drammi relatati mal Parrocca tal-Gzira.