Parroċċa San Publju Floriana

Parroċċa San Publju Floriana

Comments

nixtieq nigbed l attenzjoni li s sacerdoti u l helpers li jghinuhom iqarbnu n nies mhux qed jahslu jdejhom qabel iqarbnu n nies,mil gimgha lohra sal lum ma nzertajt lil had jobdi l ordni tal kurja u hem anki min iqarben fuq lisien ukoll ,mhux sewwa hawn dan il mard kollu
Nixtieq nigbed l attenzjoni li la s sacerdoti u lanqas il helpers li jghinuhom mhu qed jahslu jdejhom qabel iqarbnu n nies,u hem certu qassis li anka fuq lisien qed iqarben,il kurja ma hargitiex ghalxejn din id direttiva,l alcohol biex jahslu jdejhom hem ikun fuq l artal imma had ma jmissu,smajt il quddies il gimgha kola apparti l Hadd li smajt il kappuccini ,imma listess ottava ghamlu ,mhux sew dal mard kollu li hawn
Dan id-disinn deher fil-1855 fil Journal 'The Builder' li kien beda jigi stampat fl-Ingilterra sa mill 1843 u waqaf biss fil 1966. Kienu jiktbu fih periti maghrufa. Infatti wiehed minnhom certu E.Ingress Bell wara li zar Malta baqa' mpressjonat bil-knisja taghna tant li fl-artiklu li kiteb inkluda disinn tal-knisja minn gewwa u iehor tal-battisteru li sfortunatament inqered fil-gwerra.
Dun Kalċ kien Arċipriet tal-Florjana fl-1987. Għal aktar informazzjoni [email protected] jew 79005768
Il-ġimgħa li għaddiet grupp ta' voluntiera responsabbli mill-armar ta' barra ġabu lift u tniżżel il-kannirja. Dan il-lift ser jintrama fil-kannirja biex jitniżżel u jitella armar. In-negozjati kollha biex nġib dan il-lift saru mill-arċipriet tal-parroċċa. Grazzi il-voluntiera kollha li taw sehemhom.
Booking miftuh mill helpers tal Knisja jew fuq Mob no Stephn 79339649
Illum il-festa tas-Sacro Cuor. Fil-knisja taghna ghandna kappellum bil-kwadru ta' Pietro Gagliardi u statwa sabiha ta' l-injam maghmula fuq l-istess kwadru. Kellna wkoll Arcikonfraternita tas-Sacro Cuor, l-ewwel wahda f'Malta li fiha kien hemm l fuq minn 18,000 fratell! Meta ser nergghu inqajjmu din id-devozzjoni tant antika b'festa kif jixraq?
Please change the photo to avoid Middlesea Insurance as the builiding of prominence.

Merħba fil-paġna uffiċċjali dwar il-ħajja tal-Parroċċa ddedikata lil San Publju, Isqof, Prinċep u Martri ġewwa l-Floriana.

Illum 9 ta' Mejju hija l-festa ta' San Ġorġ Preca fundatur tal-Museum. Inżommu f'talbna lil Membri kollha tas-Soċjeta' Museum illi sal-lum bil-grazzja ta' Alla u l-interċessjoni tal-Fundatur għadhom jaghtu is-sehem qawwi tagħhom fil-Knisja. Inrodd ħajr lil l'Alla għal dawk kollha membri illi kienu għalija għalliema tal-Fidi mill-istess Museum.

Segretarjat Parroċċi

Ġesù ta ħajtu biex insalvaw, biex jiddefendina kontra n-nasba tax-xitan – L-Arċisqof
Quddiesa fir-Raba' Ħadd tal-Għid u Jum il-Vokazzjonijiet, offruta għal ruħ Mons. Arthur Said Pullicino

https://knisja.mt/quddiesa-jum-il-vokazzjonijiet2020/

church.mt

Flimkien - May 2020

church.mt Flimkien - May 2020

B'tislima lil missirijietna li 78 sena ilu tilfu dak li ħadmu għalih b'tant imħabba. Fl-Għaqda sabu s-saħħa, fil-Fidi sabu t-tama. Din hi l-knisja tagħna kollha u lkoll kemm aħna għandna sejħa biex inkunu parti minna. Ngħożżu dan il-wirt.

Tuesaday, 28th April 1942:
7.50 am raid caused the blackest day for Floriana.
Nothing shook Floriana worse than this day's fatal experience after which enemy air activity over Floriana abated as if the enemy were satisfied once they had inflicted the severest blow on people by destroying their Parish Church.
– E.S. Tonna

knisja.mt

Talba lil San Publiju

Minn fuq il-Website tad-djoċesi ta' Malta

knisja.mt San Publiju, Prinċep tal-gżira ta’ Malta u patrun tagħha, agħtina il-grazzja li aħna nimitawk fil-qalb kbira u ġeneruża tiegħek, li aħna niltaqgħu ma’ Ġesù fil-qawwa tiegħu li jfejjaq, b’mod speċjali f’dawn iż-żminijiet meta aħna fil-periklu tal-mard kontaġġjuż u qerriedi...

[04/25/20]   Infakkarkom li ser tixxandar quddiesa fis-6.30pm illejla fuq Xejk TV mill-knisja parrokkjali tagħna.

Infakkru li nhar il-Ħadd li ġej Ġesu' sagramentat u ser jerġa jgħaddi mit-toroq tagħna bejn id-9am u 10am. Ser jgħaddi minn dawn it-toroq: Konservatorju, l-Iljun, Argotti, E.S Tonna, Robert Sammut, Maggazini, Housing Estate, il-Fosos, Luigi Preziosi, Antonio Agius, S. Tumas iż-żgħira, Mirtatur. Nitolbukom li f' dan il-ħin tkunu fil-gallariji biex tirċievu l-barka sagramentali. Il-Mulej iberikkom.

Nixtiequ navzaw li l-parroċċa tagħna flimkien mas-Soċjeta Filarmonika Vilhena ippublikaw ktejjeb kommemorattiv. Min jixtieq kopja jkellem lil Arċipriet billi jmur l-uffiċju parrokkjali. Qedin nitolbu donazzjoni ma kull kopja minħabba l-ispejjes.

Grazzi

Floriana Supporters Club - Parroċċa San Publju Floriana

Minkejja li c-cirkostanzi ta' din is-sena ma' ppermettewx li ssir il-Festa ta' San Publju matul din il-gimgha, il-Floriana Supporters Club illum baghtu donazzjoni finanzjarja lill-Arcipriet tal-Parrocca Dun Charles Cini biex tkun ta' sostenn fl-ispejjez tal-Parrocca. Dan naghmluh b'sens ta' dover lejn il-Parrocca u l-Knisja ta' San Publju biex nghinu t-tempju taghna jkompli bil-progetti tieghu fosthom ix-xoghlijiet fuq l-Ark Trijonfali l-gdid. Kien propju fi 30 t'April 2019 (ritratt) meta l-Floriana Supporters Club kien ipprezenta l-ewwel donazzjoni tieghu b'rizq dawn l-ispejjez u bhal m'ghamilna dakinhar u ghamilna llum, ahna ser nibqghu qrib il-Parrocca u l-komunita' Furjaniza kif jixraq.

Although the circumstances have prohibited that during this week we do not celebrate as usual the feast of St.Publius, today the Floriana Supporters Club have sent a financial donation to the Floriana Archpriest Fr.Charles Cini so as to help in the Floriana's Parish Church expenses. This is being done with sense of belonging towards our Parish Church and help continue the various projects that are undergoing including the new St.Publius Arch that is being currently built. It was originally on the 30th April 2019 (photo) when the Floriana Supporters Club presented its first donation to help in such expenses and as done on that day and also today, we will pledge our support towards our Parish Church and the Floriana community as it deserves.

[04/21/20]   Nixtiequ navzawkom li llejla fit-8.30pm ser jkompli l-programm fuq Xejk TV fejn ser nitkellmu l-lokalita' tagħna.

[04/21/20]   Infakkarkom li llejla ser tixxandar quddiesa live fuq Xejk TV mill-knisja Arċipretali tal-Floriana fis-6.30pm.

[04/21/20]   Inħossni fid-dmir li nirringrazzja kemm lil grupp ta' persuni Furjaniżi li iktar kmieni dan ix-xahar ġabru bejniethom u taw għotja għall-ispejjeż tal-parroċċa u nirringrazzja wkoll lill-Floriana Supporters Club li huma wkoll tawna għotja sabiħa bl-istess skop. Grazzi minn qalbna għax f' dan iż-żmien, din l-għajnuna tiswa mitqlu deheb! Kan. Arċipriet Dun Charles Cini

The Resin and Membrane Centre

Waterproofing of Floriana parish church coming to an end

[04/20/20]   Infakkru li llejla mill-knisja parrokkjali tagħna ser tixxandar quddiesa fuq Xejk TV fis-6.30pm.

issuu.com

Messaġġ mill-Arċipriet - Issuu

Aċċess għall-ktejjeb minn hawnhekk:

issuu.com Il-Ħadd 26 t’April fid-9:00 a.m. L-Arċipriet ser joħroġ ibierek lit-toroq u l-Floriana bis-Sagrament. Noħorġu fil-gallarijiet u twieqi sabiex nirċievu l-Barka Sagramentali fis-silenzju u fil-ġabra.

The Resin and Membrane Centre

Waterproofing works at Floriana Parish Church

ATTIVITÀ GĦAT-TFAL
FESTA TA' KULURI LIL SAN PUBLJU

Nistednu lit-tfal ipinġu din l-istampa u tibgħatuhielna sa nhar is-Sibt li ġej sabiex nibdew intellgħuhom fuq din il-paġna tal-Parroċċa. Mal-istampa nħeġġukom tiktbu talba qasira lil San Publju. Grazzi bil-quddiem.

(Din l-istampa ma tistax tintuża f'mezzi diġitali/ pubblikazzjonijiet oħra)

Vatican News

LIVE: Pope Francis celebrates Mass on Easter Sunday in St. Peter’s Basilica, and gives the traditional Urbi et Orbi Blessing. (English-language commentary is provided.)

Għeżież Furjaniżi. F' isem sħabi is-saċerdoti kollha u l-operaturi pastorali nixtieq minn qalbi nawgura l-Għid it-tajjeb b' kull barka mis-sema. Kunu imberikin mingħand Dun Charles Cini l-Arċipriet.

CEI - Conferenza Episcopale Italiana

Guarda e ascolta la telefonata a sorpresa di #PapaFrancesco al programma A Sua immagine nel giorno del #VenerdìSanto

youtube.com

L'OMELIA DI PADRE RANIERO CANTALAMESSA NELLA CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 2020 HD

L'OMELIA DI PADRE RANIERO CANTALAMESSA NELLA CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 2020 HD

Diocesi di Roma

🙏 Via Crucis presieduta da #PapaFrancesco - Sagrato della Basilica di San Pietro

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Floriana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Quddiesa Hadd il-Palm

Location

Category

Telephone

Address


Pjazza San Publju
Floriana
Other Catholic churches in Floriana (show all)
The Companion The Companion
Capuchin Friary
Floriana, FRN 12 11

The Mission of the Church is under the guidance of the Holy Spirit will seek holiness of its members as witnesses of the love of God to all people.

Laikos.org Laikos.org
Archdiocese Of Malta
Floriana, FRN 1535

Laikos.org is the official website of the Secretariat for Christian Laity in Malta.