Parrocca FleurdeLys Malta

Parrocca FleurdeLys Malta

Comments

Thank you so much Angele for organising a lovely evening in GOZO. Prosit 💛
Thank you so much Angele for organising a lovely evening in Gozo. 💛
Well done to the Voice of Faith choir 👍
FL-OKKAZZJONI TAL-FESTA TAL-IMMAKULATA KUNCIZZJONI STEDINA GHAR RECITA TAR-RUZARJU MQADDES NHAR IS-SIBT 8 Ta' DICEMBRU FIL-5.30pm FIL-PARAPETT Ta' 39 TRIQ A.E.CARUANA
FL-OKKAZZJONI TAL-FESTA TAL-IMMAKULATA KUNCIZZJONI STEDINA GHAR RECITA TAR-RUZARJU MQADDES NHAR IS-SIBT 8 Ta' DICEMBRU FIL-5.30pm FIL-PARAPETT Ta' 39 TRIQ A.E.CARUANA
SMILING WITH JEROME FOUNDATION IS ORGANISING A BBQ ON THE 18TH OF AUGUST IN AID OF DAR TAL-PROVIDENZA AT ST MONICA SCHOOL, GZIRA. Mass starts at 7pm followed by BBQ at 8pm. DJ in attendance + Face Painting + Games for kids of all ages. Lots of Raffle Prizes to be won. BBQ will be held in the school ground so kids have ample space to run around too. Adults €12. Kids up to 12 years €6. Price includes: Maltese Platter for everyone. Choice of Beef or Chicken or Burgers + Sausages for the Adults; Choice of Burger + Sausage or Drumsticks for the Kids. Salads. Fruit Kebabs for everyone; Ice Cream for Everyone; Free Water for everyone. Please note that those who are coming to our August BBQ in aid of Dar Tal Providenza need to make their choice of food and pay the full amount before tickets are issued. Payment must be made either through a cheque payable to Smiling With Jerome and sent to 43, Kyrios, Triq ir Rand, Attard ATD1300 OR by depositing in our IBAN Account MT 30 VALL 2201 3000 0000 4002 5276 992. We also need to know how many persons are coming, choice of food + a person's name and surname with ID Card + Contact number. Anyone who has a query can send me a private message or contact me on 99872002. Closing date is 13th August. Thanks in advance.

The Parish of Fleur-de-Lys is dedicated to our Lady of Mount Carmel. The Parish Area was established on 25th January 1975.

Messaġġ mingħand Fr Garvin mill-Bolivja
Il-missjunarji Karmelitani f’Tarija l-Bolivja jirringrazzjaw ħafna lill-Kappillan P. Martin, P. Damian u l-Komunita Parrokkjali tad-donazzjonijiet li qed jiġbru għal ħafna familji li f’din il-kwarantina ma jistawx jaħdmu minħabba li hawn qegħdin lockdown totali u għalhekk qed ibatu l-ġuħ! Talb mill- Bolivja!

7 ta’ Ġunju - It-Trinità Qaddisa, Solennità
Il-verità tat-Trinità Qaddisa ma għandhiex tħallina bierda, bħallikieku biha u mingħajrha xorta waħda. Min ikellimna fuqu innifsu u jiftaħ qalbu magħna, jixhdilna li jafdana u jrid ikun ħabib tagħna. La darba Alla mhux biss kellimna fuq il-ħolqien u fuqna, iżda ried ukoll jagħtina ħjiel dwar il-ħajja intima tiegħu, jidher li huwa jrid ikollu rabta u ħbiberija speċjali magħna. Il-verita tat-Trinità hi wieħed mill-akbar sinjali ta' kemm Alla jrid ikun qribna.
Fl-Evanġelu tallum naqraw kif Alla wriena l-imħabba tiegħu lejna meta tana l-Ibnu nnifsu biex isalvana. Alla tagħna huwa Alla li jfittex il-ġid u l-interessi veri tal-bnedmin. Jekk nilqgħuh inkunu qegħdin nagħżlu l-ħajja jekk ma nilqgħuhx inkunu qegħdin nagħżlu t-telfien.
Il-qari tal-Liturġija tal-Kelma, jinsab f'din il-link http://www.fleurdelysparish.com/img/trinitaA.pdf. Tajjeb li nsibu ħin u naqrawh fil-kwiet id-dar mal-familja tagħna.

Illum is-Sibt 6 ta’ Ġunju huwa l-Ewwel Sibt tax-Xahar, ġurnata ta' devozzjoni lejn il-Qalb bla tebgħa ta’ Marija. Nħeġġukom biex tgħidu r-Rużarju mall-familji tagħkom. Waqt id-dehriet ġewwa Fatima l-Madonna ħeġġet ħafna biex inkomplu din id-devozzjoni.

Illum, il-Ġimgħa 5 ta’ Ġunju 2020, hija l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar fix-xahar ta’ Ġunju, ix-xahar dedikat lill-Qalb ta’ Ġesù. Inqaddsu din il-ġurnata ta’ devozzjoni lejn il-Qalb ta’ Ġesù billi minn djarna ngħidu l-kurunella tal-Qalb ta’ Ġesù li qegħda f’din il-link: http://fleurdelysparish.com/rizorsi/litanijaqalbtagesu
Dawn is-santi tal-Qalb ta’ Ġesu huma xi wħud mill-kollezzjoni tal-Kappillan. Xi wħud minn dawn is-santi għandhom aktar minn 100 sena.

Sejħa għall-volontiera

B'rabta mal-aħbar li l-knejjes f'Malta u Għawdex ser jinfetħu għall-quddies mit-13 ta' Ġunju filgħaxija 'l-quddiem u d-direttivi li l-Kappillan, l-Pirjoli u Retturi tal-Knejjes ġew ordnati jsegwu, qegħdin nagħmlu sejħa għall-volontiera biex joffru servizz ta' ushers waqt il-quddies. Dawn il-volontiera adulti ma jridux ikunu għalqu aktar minn 65 sena.

Inħeġġu ħafna biex min jista' joffri ruħhu biex jgħin għax mingħajr volontiera l-quddies ma jistax isir.

Dawk interessati li joffru dan is-servizz fil-parroċċa tagħna huma mitluba li jikkuntatjawna permezz ta' private message fuq din il-paġna stess.

Nirringrazjawkom bil-quddiem, u kif aħna ninsabu ħerqana biex niltaqgħu bħala komunita waħda madwar l-artal naħseb li tinsabu intom ukoll.

Mela darba kien hemm mara anzjana li idejqet tmur il-knisja. Kienet tgħid "u mħux għalxejn".
Darba hija u għaddejha minn ħdejn il-knisja raha l-kappillan. "Ara Karmena, kemm qiegħed nieħu gost narak" qalilha. Kompla jgħidilha, "Nixtieq niġi xi darba għandek biex nieħu te".
L-artiklu jinsab f'din il-link: http://fleurdelysparish.com/rizorsi/10Knisja

[06/03/20]   Appell mill-Bolivja

Qegħdin nagħmlu appell biex tgħinu finanzjarment lill-missjoni li l-Karmelitani Maltin għandhom fil-Bolivja. Fr Garvin, missjunarju Karmelitan infurmana li għandhom bżonn l-għajnuna tagħna għax kienu milqugħtin ħażin ħafna mill-pandemija COVID-19.

Minn jixtieq jagħti xi donanazzjoni għandu jgħaddiha lill-Kapilllan Fr Martin jew lill-Patri Damjan.

Il-Mulej ibierek dak li intom tagħtu bil-qalb.

Illum il-Knisja tagħmel it-Tifkira (O) ta' Marija Omm u Xbieha tal-Knisja
It-titlu tal-Imqaddsa Marija Omm il-Knisja kellu l-bidu tiegħu meta twieled minnha Kristu, ir-Ras tal-Knisja, u hija saret omm il-mifdijin kollha qabel ma’ binha miet fuq is-Salib. San Pawlu VI, Papa, ikkonferma dan it-titlu tagħha solennement fid-diskors li kien għamel lill-Isqfijiet fil-Konċilju Vatikan II fil-21 ta’ Novembru 1964 u ordna li għandha “tingħata dan il-ġieħ billi tissejjaħ b’dan l-isem ħelu li anki llum jintuża mill-poplu nisrani kollu”.
Il-Papa Franġisku, is-sena l-oħra ordna l-għada ta' Għid il-Ħamsin il-knisja tibda tiċċelebra t-Tifkira (O) ta' Marija Omm u Xbieha tal-Knisja.

31 ta' Mejju – Is-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin
Min ikun tassew ferħan ma jkunx kuntent li jżomm dan il-ferħ għalih waħdu; ifittex li jaqsmu ma' ħaddieħor. Min għandu qalbu tajba ma jkunx kuntent li l-ġid li jikseb igawdih waħdu; ifittex kif iwasslu lil ħaddieħor. Min isib 'l Alla u jagħaraf is-siwi tal-ħbiberija tiegħu għal ħajjitna ma jkunx kuntent li ma jwassalx din l-Abar it-Tajba il ħaddieħor. L-appostli ħarġu b'tant ħeġġa u tant ħerqa biex jaqsmu mal-poplu Lhudi dak li l-Ispirtu ta' Alla kien ġab fihom. Bħala l-Ispirtu tal-verità huwa tagħom id-dawl biex jifhmu min kien tassew Ġesu u x'kien il-messaġġ tas-salvazzjoni li kien wasslilhom. Bħala l-Ispirtu tal-Imħabba huwa nissel fihom dik il-għaqda li għamlithom tassew qalb waħda u ruħ waħda bejniethom. Bħala l-Ispirtu ta' Alla huwa tahom il-kuraġġ li bih setgħu jirbħu kull biża' u qtigħ ta' qalb. Bħal nar jaqbad fihom, l-Ispirtu s-Santu nbuttahom barra miċ-ċenaklu biex ikunu xiehda ta' Kristu quddiem id-dinja.
Aħna wkoll jeħtieġ li nagħtu fil-ħajja tagħna individwali u bħala knisja din ix-xiehda. Kemm qegħdin nagħtuha din ix-xiehda?

Il-qari tal-Liturġija tal-Kelma, jinsab f'din il-linkhttp://www.fleurdelysparish.com/img/Ghidil50A.pdf
Tajjeb li nsibu ħin u naqrawh fil-kwiet id-dar mal-familja tagħna.

B’niket inħabbru l-mewt ta’ Charlie Borg li kien joqgħod fi Triq AE Caruana.
Agħtih O Mulej il-mistrieh ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi fuqu, jistrieħ fis-sliem. Ammen.
Omm u ġmiel tal-Karmelu – Interċedi għalih

Avviz mit-Terzjarji Karmelitani (Fergħa Parroċċa Fleur-de-Lys)
Aktar informazzjoni mingħand Josephine Spiteri - Mobile 79260094

Il-Papa Qaddis Pawlu VI u l-Madonna
Illum 29 ta' Mejju, il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Papa Qaddis Pawlu VI.
Nistedinkom taqraw dan il-ħsieb qasir tal-Kappillan dwar dan il-Papa Qaddis u l-kitbiet tiegħu dwar il-Madonna, r-rużarju u l-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu.
L-artiklu jinsab f'din il-link: http://fleurdelysparish.com/rizorsi/9PawluVI

Illum hija s-7 u l-Aħħar Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

F'din il-ġurnata l-Karmelitani jimmeditaw fuq "It-Tlugħ tal-Madonna fis-Sema u l-Inkurunazzjoni tagħha mis-Santissima Trinita". Tajjeb li aħna wkoll fil-kwiet ta' darna nagħmlu ftit riflessjoni fuq dan il-ħsieb. Fl-aħħar tax-xahar ta’ Mejju, it-tfal tad-duttrina u ħafna tfal fl-iskejjel primarji jagħmlu l-inkurunazzjoni tal-Madonna billi jpoġġu kuruna tal-fjuri fuq ras l-istatwa tal-Madonna. Id-domanda li nsaqqsu lilna nfusna hija “Jien biex qiegħed ninkuruna l-Madonna?” Tajjeb li kulħadd iwieġeb huwa f’qalbu.

Il-Parroċċani u devoti tal-Madonna tal-Karmnu huma mħeġġa li jgħidu r-Rużarju mal-familji tagħhom flimkien mal-Kurunella li tinsab f’din il-link: http://fleurdelysparish.com/rizorsi/talb

25 ta’ Mejju – Festa ta’ Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, Verġni Karmelitana
Santa Maria Maddalena dei Pazzi twieldet fil-belt ta’ Firenze, l-Italja, fis-sena 1566. Fil-magħmudija kienet mogħtija l-isem ta’ Katerina. Ta’ erbatax-il sena kienet tmur l-iskola fil-kunvent tal-Cavalleresse di San Giovanni di Malta, li minnhom twaqqaf il-monasteru fil-belt kapitali tagħna u li nsibuhom bħala s-sorijiet ta’ Strada Sant’Ursola. Hija kienet imrobbija tajjeb ħafna u ta’ sittax-il sena daħlet mas-Sorjiet Karmelitani ta’ Santa Maria degli Angeli ġewwa Firenze. Fil-kunvent ħadet l-isem ta’ Maria Maddalena. Fil-monasteru għexet ħajja moħbija ta’ talb u ta’ ċaħda għat-tiġdid tal-Knisja, l-aktar billi mexxiet lil ħutha s-sorijiet lejn il-perfezzjoni reliġjuża. Mogħnija bi grazzji kbar ta’ Alla tul ħajjietha kollha, mietet fis-sena 1607 wara marda twila.

24 ta' Mejju – Is-seba’ Ħadd tal-Għid - Is-Solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema

San Mattew jibda l-Evanġelu billi jippreżentalna lil Ġesù bħala l-Għimmannuel – Alla Magħna. U hekk jispiċċah billi llum fis-silta meħuda mill-għeluq tal-Evanġelu tiegħu jgħidilna “U ara jiena magħkom sal-aħħar taż-żmien”.

Ġesù ta s-setgħa tiegħu lill-appostli biex jissokktaw il-ħidma li Hu kien beda fid-dinja. Waqt li jibgħathom ixandru ma’ kullimkien l-aħbar it-tajba, l-Evanġelu, huwa jserrħilhom rashom li se jkun dejjem magħhom. Dan huwa x-xogħol li suppost nagħmlu aħna llum bħala Nsara, inxandru l-Evanġelu. Fil-qari tallum, Ġesù jaċċertana li mhux ser jitbiegħed mid-dinja; anzi, l-preżenza tiegħu ser tibqa’ fil-ħajja tal-Komunità Nisranija, u ser tkun din il-Komunità Nisranija li tagħmel mid-dinja post fejn jgħammar Alla.

Jalla dan id-diskors ta' Ġesù nemmnuh u nwettquh fil-prattika anki f’dan iż-żmien, għax kif kien jgħid il-Qaddis San Ġorġ Preca “Fil-prova kollox”.

Il-qari tal-Liturġija tal-Kelma, jinsab f'din il-link
http://www.fleurdelysparish.com/img/7ghA.pdf. Tajjeb li nsibu ħin u naqrawh fil-kwiet id-dar mal-familja tagħna.

Ftuh tal-Knisja għat-talb fis-skiet, qrar u tqarbin

Il-Knisja Parrokkjali ta' Fleur-de-Lys tkun miftuħa kuljum għat-talb fis-skiet, Qrar u Tqarbin skond id-direttivi tal-Kurja.

Il-Knisja tkun miftuħa mit-Tnejn sal-Ħadd
Filgħodu - Mis-6.00am sas-7.45am imbagħad tingħalaq sat-8.15am u wara tibqa miftuħa sad-9.00am.
Filgħaxija - Mil-4.45pm sas-6.45pm.

It-tqarbin isir f'dawn il-ħinijiet:
Filgħodu - 6.15am, 6.45am, 7.15am, 7.40am, 8.15am u 8.45am
Filgħaxija - 5.00am, 5.30am, 6.00pm, 6.30pm u 6.45pm.

Waqt li l-knisja tkun miftuħa jkun amministrat is-sagrament tal-qrar għal dawk li jitolbuh mill-Kappillan Patri Martin jew minn Patri Damjan.

Infakkrukom li l-knisja tkun imnaddfa b'mod regolari, imma min jixtieq jista jġib miegħu ċaruta b'diżinfettant u jimsaħ il-bank fejn ser ikun ser joqgħod.

Santa Ġwakkina De Verduna, Reliġjuża Karmelitana

Illum, 22 ta’ Mejju, l-Ordni Karmelitan jagħmel it-tifkira ta’ Santa Ġwakkina De Verduna. Hija twieldet f'Barċellona, Spanja, fis-sena 1783 u żżewġet lil Teodoro De Mas fl-1799. Kellha disat itfal u sfat armla fl-1816. Għaxar snin wara, immexxija mill-Ispirtu s-Santu waqqfet il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Karmelitani tal-Karità li xterdet mal-Katalonja kollha. Sant Ġwakkina De Verduna fetħet ħafna djar għall-għajnuna tal-morda u l-edukazzjoni taż-żgħar, l-aktar dawk foqra. Imqanqla mill-imħabba lejn it-Trinita Qaddisa, hi bniet ix-xejra partikulari ta' l-Ispiritwalita tagħha fuq it-talb, il-mortifikazzjoni, il-ħajja mwarrba, l-umilità u l-karità.

Hija mietet fit-28 ta' Awwissu 1854, fl-eta ta’ 71 sena waqt li kienet qegħda issofri minn attakk tal-kolera, li f'dak iż-żmien din l-epidemija kienet tagħmel ħafna ħsara. Hija kienet beatifikata fid-19 ta' Mejju 1940 mill-Venerabli Papa Pio XII u kanonizzata fit-12 ta' April fl-1959 mill-Papa Qaddis Ġwanni XXIII.

Illum, li ninsabu aħna wkoll f’pandemija kif kienet Santa Ġwakkina De Verduna, nitolbu l-interċessjoni tagħha biex tidħol għalina quddiem Alla, ħalli ninħelsu minn dan il-mikrobu qerried li bniedem mhux isib tarfu.

Novena lill-Ispirtu s-Santu

Illum jaħbat l-erbgħin jum fuq l-Għid il-Kbir. Fil-Liturġija Universali tal-Knisja illum hija Solennità Tlugħ il-Mulej fis-Sema , li aħna f'Malta tkun ċelebrata l-Ħadd li ġej, is-7 Ħadd tal-Għid.

Illum tibda wkoll in-novena tal-Ispirtu s-Santu. Nħeġġukom biex mil-lum sas-Sibt 30 ta' Mejju lejliet is-Solennità Għid il-Ħamsin (Pentecoste) tgħidu kuljum din it-talba lill-Ispirtu s-Santu miktuba minn Santa Marija Maddalena De Pazzi, qaddisa Karmelitana, li nagħmlu l-festa tagħha 25 ta' Mejju.

Illum hija s-6 Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

F'din il-ġurnata l-Karmelitani jimmeditaw fuq "Il-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet". Tajjeb li aħna wkoll fil-kwiet ta' darna naħsbu fuq dak li jgħid l-evanġelista fuq il-qawmien tal-Mulej mill-imwiet, "(Mt28:1-10) Meta għadda s-Sibt, maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta’ Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. U ara, inħasset theżżiża kbira għax niżel anġlu tal-Mulej mis-sema, u resaq igerbeb il-ġebla u qagħad bilqiegħda fuqha. Id-dehra tiegħu kienet bħal berqa; ilbiesu abjad bħas-silġ. Bil-biża’ tiegħu l-għassiesa qabdithom rogħda u saru qishom mejtin. Iżda l-anġlu qabad u qal lin-nisa: “Tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn, għaliex qam, kif kien qal. Ejjew araw il-post fejn kien qiegħed. U morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet. U araw, huwa sejjer il-Galilija qabilkom: tarawh hemmhekk. Araw, għedtulkom.” Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża’ u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U ara, iltaqa’ magħhom Ġesù u qalilhom: “Is-sliem għalikom.” Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesù qalilhom: “Tibżgħu xejn; morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija; lili jarawni hemmhekk.”

Ġesù Irxoxt ineħħi minna kull biża' biex inxandru lil Ġesù lill-oħrajn. Ma għandiex għax nibżgħu għax Hu ser ikun qabilna biex jgħina f'dak li jkollna bżonn biex inwettqu l-missjoni tagħna. Dan irridu nemmnuh u nwettquh bħal ma għamlet il-Madonna meta qalet, “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!".

il-Parroċċani u devoti tal-Madonna tal-Karmnu huma mħeġġa li jgħidu r-Rużarju mal-familji tagħhom flimkien mal-Kurunella li tinsab f’din il-link: http://fleurdelysparish.com/rizorsi/talb

18 ta’ Mejju – Illum jaħbat għeluq il-100 sena mit-Twelid ta’ San Ġwann Pawlu II, Papa.

twitter.com

Bishop CJ Scicluna on Twitter

twitter.com “Fr Jean has a valid point. On Monday 18 May 2020 at 6pm the Bishops of Malta and Gozo will be meeting Minister Chris Fearne, the Minister for Health, to discuss the way forward. Please accompany us in prayer. https://t.co/IqO0bUToa4”

17 ta' Mejju – Is-6 Ħadd tal-Għid
Fl-Evanġelu tallum San Ġwann jurina kif Ġesu jkompli jsabbar u jsaħħah lid-dixxipli tiegħu. L-ispirtu tad-dinja li hu kontra l-Mulej u kontra l-maħbubin tiegħu, imma ma għandu l-ebda qawwa fuq dawk li huma mimlija bl-Ispirtu tas-sewwa. Il-Missier, l-Iben innifsu u l-Ispirtu, jħobbu lil dawk li għandhom rieda tajba u jħarsuhom dejjem bil-preżenza tagħhom.
Kien b'dak l-Ispirtu li kienu mimlija l-appostli fir-rakkont li ser naqraw fl-ewwel qari, għax dan l-Ispirtu jagħti l-qawwa, jimla bil-ħeġġa u l-inizjattiva, jiġbed il-ġmiegħi u jġib il-għaqda mqar fejn hemm differenzi kbar. Huwa għal dan l-Ispirtu li aħna għandna nixxenqu.
Il-qari tal-Liturġija tal-Kelma, jinsab f'din il-link
http://www.fleurdelysparish.com/img/6ghA.pdf. Tajjeb li nsibu ħin u naqrawh fil-kwiet id-dar mal-familja tagħna.

Il-qawwa tal-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu
Illum 16 ta’ Mejju, fit-tifkira ta’ San Xmun Stock, xtaqna naqsmu magħkom din is-silta minn artiklu li kien ippublikat fil-Programm tal-Festa ta’ San Publju tas-sena 2001, fl-okkażjoni ta’ għeluq is-60 sena Saċerdozju ta’ Mons. Carmelo Xuereb. Mons Carmelo Xuereb serva f’diversi uffiċċji tal-Arċidjoċesi ta’ Malta bi tbissima, fosthom Kappillan u Arċipriet, Editur tal-Leħen is-Sewwa, Delegat tal-Arċisqof għall-ħajja ikkonsagrata u Vigarju Ġenerali.
“Minħabba esiġenżi ta' xogħol, il-koppja Leone Xuereb u Genesia nee Spiteri, (il-ġenituri ta’ Mons Xuereb) it-tnejn Bormliżi, kellhom jittrasferixxu ruħhom fil-gżira Għawdxija, fejn Leone kellu r-responsabbiltà ta' Segretarju fl-amministrazzjoni ta' l-isptar t'Għawdex.
Carmelo, it-tmien wild tal-koppja Xuereb, twieled nhar il-5 ta' Lulju 1916 fir-residenza li kellhom fi Strada Corsa (Racecourse Street) illum Triq ir-Repubblika fil-Belt Vittoria tal-gżira Għawdxija. Il-ferħ tal-ġenituri mat-twelid ta' din il-kreatura, ma damx ma nbidel f'diqa għall-fatt li t-tarbija twieldet qiegħda tmut, u bi ftit speranzi li ssaslva. Is-sitwazzjoni tant kienet gravi, li l-majjistra Rosa Gatt għammdet lit-tarbija dak il-ħin hija stess u ngħata l-isem ta' Carmelo, nassumi għax twieled f'Lulju, ix-xahar tal-Madonna tal-Karmnu.
B'xorti tajba saħħet it-tarbija marrret għall-aħjar. Mons. Vigarju jattribwixxi dan il-fejqan aktar għal intervent divin milli dak mediku. Il-Mons. jirrakonta illi f'dak il-mument kritiku, it-tabib Nikol Tabone (missier l-ex president tar-Repubblika Dr. Censu Tabone) neża' l-labtu tal-Madonna tal-Karmnu li kellu mdendel m'għonqu, poġġieh mat-tarbija, u għal dak li sa fti ħin qabel qalu li ma kienx hemm speranza, bdiet era ġdida.”
Illum aħna wkoll wara aktar minn mitt sena, bħal ma kienu Mons Carmelo Xuereb u l-ġenituri tiegħu, ninsabu għaddejin minn żmien diffiċli, imma jgħidu x’jgħidu ejjew ma nibzgħux u ma nisthux infittxu l-għajnuna ta’ Alla bl-interċessjoni tal-Madonna u r-rigal tagħha tal-Labtu biex neħilsu minn dan il-virus li l-bniedem waħdu ma jistax isib tarf tiegħu.

16 ta’ Mejju – Tifkira ta’ San Xmun Stock, Patri Karmelitan San Xmun Stock twieled fl-Ingilterra fis-seklu 13 u miet f’Bordeaux fi Franza. Fl-Ordni Karmelitan huwa meqjum għall-qdusija tiegħu u għad-devozzjoni li kellu lejn il-Verġni Marija. Id-devozzjoni liturġika lejh bdiet fis-seklu 15, fl-Ingilterra, u fis-seklu ta’ wara daħlet fl-Ordni kollu. San Xmun Stock huwa kreditat bħala l-awtur tal-antifona, “Flos Carmeli”. Il-kwadru titulari tal-Parroċċa tagħna, juri l-Madonna tal-Karmu tagħti l-Labtu lil San Xmun Stock, Superjur tal-Ordni Karmelitan fl-1251, meta f’dik il-ħabta l-Ordni Karmelitan kien għaddej minn żmien diffiċli. Dan il-kwadru tpitter mill-pittur Anthony Caruana li rregalah lill-knisja. Il-fdalijiet ta’ San Xmun Stock jinstabu ġewwa il-Kunvent ta’ Aylesford ġo Kent, l-Ingilterra.
Biex taqra aktar dwar il-ħajja tal-Qaddisin Karmelitani bil-Malti żur is-sit tal-parroċċa ta' Fleur-de-Lys. -http://www.fleurdelysparish.com/rizorsi/QaddisinKarmelitani

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Fleur de Lys?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

L-istatwa tal-Kuncizzjoni fil-Parrocca ta' Fleur-de-Lys
L-Istatwa ta' Kristu Irxoxt fi Fleur-de-Lys
Il-Bambini fil-Kunvent tal-Madonna tal-Karmnu Fleur-de-Lys
Is-Slaten Magi fi Fleur-de-Lys

Location

Address


252, Fleur-de-Lys Road
Fleur De Lys
BKR 9069