Immakulata Kuncizzjoni Bormla

Immakulata Kuncizzjoni Bormla

Comments

F'isem il grupp tad daqq tal qniepen ta hal lija nixtiequ nawguralkom il festa tajba.
U ahna nirringrazjawkom talli tajtuna il-gojjel taghkom ghal hmistax il-jum. Bormla u Birkirkara gisem wiehed u ruh wahda maghqudin ma` dik li sabet is-salib ta` Kristu u ommhu Marija immnisla minnghajr htija.Birkirkara leqghet hafna Bormlizi fil-gwerra fosthom missieri u l-familja tieghu. Hasra li 25 sena ohra nfakru il-mitt sena ta` dan l-avveniment storiku u jien ma nkunx hawn. Nispera li nkun hdejha u ma` Sant Elena.Viva l-kuncissjoni, Bormla u Birkirkara.
3 ta' Novembru 2019 . IR-REGINA TAL-BELT TA' BORMLA FI TRIQTA' LEJN B'KARA
Bongu hbieb
Bongu ghalijkhom,bhal lum 5 xhur
Bla kliem 😮😮😮
x'hin ikun il quddies fil ghaxija gol parrocca ta bormla
Coffee Morning b Ross il parrocca Immakulata Kuncizzjoni Bormla fix Chateaux Buskett f is 7 ta Marzu 2019 organizzat min Cettina Falzon
Coffee Morning Chateaux Buskett 7th March 2019 b risq il Parrocca ta Bormla. Organizzat min Cettina Falzon
X hin tohrog l Madonna pls?

Pagna ghad-devoti ta Marija Immakulata. Grazzi talli zortu l-Pagna taghna. Johann, Malcolm u Jurgen (amministraturi)

Sabiha fl art ahseb u ara fis-sema.

youtube.com

Festa tal-immakulata Kuncizzjoni Bormla 2019

Festa 2019

[Is:61:10] Nifraħ fuq li nifraħ bil-Mulej,
taqbeż bil-ferħ ruħi b'Alla tiegħi.
Għax hu libbisni bi lbies is-salvazzjoni,
bil-mantar tal-ġustizzja għattieni,
bħal għarus imżejjen b'kuruna,
bħal għarusa tlellex bil-ġawhar tagħha.

youtube.com

Luca & Martina - Innu lil Immakulata Kuncizzjioni (Taħt Ħarstek Nistkennu)

Taht Harstek Nistkennu. L-ahhar diska

Innu LIL IMMAKULATA KUNCIZZJIONI mill-produzzjoni mużikali TAĦT ĦARSTEK NISTKENNU 1944-2019 Kliem ta' Ġorġ Peresso u mużika ta' MRO Joe Brown Kantanti LUCA C...

Centru 19 ta' Novembru 1944

Servizzi ta' Baned fil-Festa tal-Kuncizzjoni f'Bormla

L-ahhar mumenti fil- Bazilika ta Birkirkara

youtube.com

Tislima lil Immakulata - Bormla

Xebba Immakulata
Omm l-izjed Hanina
Int Padruna ta Bormla
Mieghek zommna lkoll maghqudin

youtube.com

Il-Kuncizzjoni tasal fil-parrocca ta Rahal Gdid

Wasla fir-Rahal Gdid

Kien ix-xahar ta' Novembru niftakru, Madonna,
Kont isbah mill-warda li tiftah fil-gonna,
Rajniek taqbad triqtek mill-belt li kennitek,
Mill-gdid lura Bormla, il-belt li habbitek.

75 sena ilu. 75 sena ghaddew. Kont, ghadek u tibqa' l-patruna u s-Sultana ta' qalbna.

Akkademja Muzikali

Id-dsatax ta' Novembru. Bhal lum 75 sena il-Maltin inghaqdu mal-Bormlizi u Karkarizi u rringrazzjaw lil Ommna Marija Immakulata wara t-tmiem tal-Gwerra. Illum niftakru u nghozzu l-Imhabba li missirijietna ghaddewlna lejn Ommna Marija.
Inti Ommna
F' Qalbna Tibqa
Il-Bormlizi ta kull zmien

Lura fil-Belt tieghek

L-Immakulata u l-Imperatrici

Taht Harstek Nistkennu 1944-2019

Ejja mmorru ghall-Madonna
Poezija ta Mary Meilak (1944)

Din il-poezija inkitbet mill-poetessa Mary Meilak fis-sena 1944 u kienet dehret ukoll f'diversi gurnali.

Zgur li b'dan il-mod inkunu qed insellmu l-memorja ta' din il-poetessa, fil-waqt li ngawdu l-versi sbieh taghha.

Ticcaqlaq Int
Ticcaqlaq Malta

L-Immakulata fil-Marsa

L-Immakulata Nazzjonali.

Grazzi Madonna talli ghajjixtna dal-mument flimkien maqghudim mieghek!

Il-hin wasal!
Ommna daqt tohrog tbierek ir-rahal tas-Sultan biex tirritorna lura lejn darha qawwija u shiha bhalma dahlet 75 sena ilu.

Mhux bhal dakinhar qalb il-gebel u tifrik izda go Belt mzejna kemm stajna habba r-rih li hakimna.

Grazzi Madonna ta' mhabbtek ghailna.

Taht Harstek Nistkennu 1944-2019

Poeżija oħra nkitbet mill-Poeta Bormliż Guże Chetcuti.

https://www.facebook.com/pellegrinagg1944/videos/779229722424097/

Poezija tal-Poeta Bormliz Guze Chetcuti

Photos from Immakulata Kuncizzjoni Bormla's post

L-Immakulata dahlet izzur il-maqdes ta' binha.

L-Immakulata fil-Hamrun

Grazzi lil poplu karkariz tal-ospitalita taghhom lejna u lej Omm Beltna.

Il-gurnata bdiet b' quddiesa miz-zewg kapitli.

Bhalissa il-kant tat-Te Deum.

Illum qed nfakkru l-Pellegrinaġġ tad-19 ta' Novembru, 1944, għalhekk tajjeb li nippubblikaw il-programm oriġinali tal-1944.

Dalgħodu mat-tokki tat-tmienja toħroġ l-istatwa devota ta' Marija Immakulata ghall-aħħar darba minn ġol-Bażilka Elenjana fi triqitha lura lejn beltha, Bormla.

GRAZZI LIL POPLU KARKARIZ TAL-OSPITALITA TIEGĦU MATUL DAWN IL-ĦMISTAX LI GĦADDEW.

GRAZZI MILL-QALB!

Taht Harstek Nistkennu 1944-2019

Tajjeb li nibdew din il-ġurnata għażiża għalina tal-llum b' xejn inqas mill-Innu miktub għal okkazzjoni 'TAĦT ĦARSTEK NISTKENNU'.

nawguralkom ġurnata mill-aqwa taħt ħarstet ommna Marija Immakulata.

https://www.facebook.com/pellegrinagg1944/videos/923582194501422/

Kliem tas-Sinjura Miriam Camilleri
Muzika ta' Mro Raymond Sciberras FLCM

Fl-okkazzjoni tal-Pellegrinaġġ, il-Poetessa Għawdxija kienet kitbet poeżija għal okkażżjoni li aħna qed naqsmuha magħkom fil-pubblikazzjoni oriġinali tagħha.

Immakulata Kuncizzjoni Bormla

Immakulata Kuncizzjoni Bormla's cover photo

youtube.com

Bormla - Birkirkara 3/10/2019

Aktar memorji sbieh

Bormla - Birkirkara 3/10/2019 Hrug tal-Vara mill-Knisja. Il-vara tibqa' niezla minn fuq iz-zuntier ghall-Pjazza 25 ta' Gunju fejn tithejja fuq it-trakk li se...

youtube.com

Odie Egressa et Fil-Kuruna Dehebiena fuq RaseK

It-tmiem tal-quddiesa l-Kbira

Pontifical Mass - Immaculate Conception 8th December 2014 Collegiate Parish Church, Cospicua Malta

Translazzjoni Solenni gewwa Birkirkara.

Transulazzjoni solenni minn fuq l-altar tal-Kunċizzjoni li ħarġet fuq iz-zuntier u lura fil-Bażilika sal-altar maġġur. Wara quddiesa solenni mmexxija mir-Reverendissimu Prepostu Arċipriet, Mons. Paul C. Vella. Priedka l-Wisq Reverendu Arċipriet ta’ Bormla, Kan. Anton Cassar. Ħadu sehem il-fratelli, l-abbatini u l-korijiet Sant’Elena u Tota Pulchra ta’ Bormla.

Sebio Aquilina - Audiovisual Productions

B'wieħed mill-aqwa innijiet li qatt inkitbu f'Malta.."Omm Beltna" fl-isfond....ksirt il-ftehim li għamilt dalgħodu ma Mark Borg u Roland Bandari li kull mhu ser nitfa huma 4 ritratti... imma onestament ma' stajtx! Grazzi mill-Qalb tal-fiduċja u l-Ħbiberija sinċiera tagħkom ħbieb tiegħi! with: Kazin Banda San Gorg Bormla A.D. 1862

Ticcaqalaq Int ticcaqlaq Malta!

Blanzuni Elenjani Tal-Ghama A.D. 2013

Unika!

Din hija l-atmosfera li kien hemm illum fil-Bażilika Elenjana hekk kif il-vara tal-Immakulata Kuncizzjoni ddahlet lura mill-Purcissjoni.

F’kelma wahda jaqbdek il-bard tarah !!!

Grazzi Carmel Muscat tal-video.

💛❤️💙

Bierek lil Birkirkara l-Belt li zammitek fi zmien difficli ghal-Bormlizi

PURĊISSJONI Solenni
fl-okkażjoni tal-75 sena Anniversarju mill-Pellegrinaġġ Nazzjonali
tal-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

Il-Ħadd 10 ta’ Novembru
8.45am - Purċissjoni solenni bl-istatwa devota tal-Kunċizzjoni mmexxija mill-Wisq Rev. Arċipriet ta’ Bormla, Kan. Anton Cassar akkumpanjat mir-Rev.mu Kapitlu Elenjan u r-Rev.mu Kapitlu Bormliż, Kappillani, saċerdoti, reliġjużi, abbatini u l-fratelli. Takkumpanja l-purċissjoni l-Banda San Ġorġ ta’ Bormla. Il-purċissjoni tgħaddi mill-Pjazza, toroq: il-Kbira, Brared, Anġlu Mallia, in-Naxxar, il-Kbira, Pjazza S.Elena. Waqt il-purċissjoni jingħad ir-Rużarju u jindaqqu innijiet Marjani u marċi reliġjużi.
11.30am - Dħul tal-purċissjoni fil-Bażilika. Titkanta l-antifona u s-Salve Regina.
12.00pm - Quddiesa
5.00pm - Ikun iċċelebrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof.
7.30pm - Quddiesa solenni bir-Rit Tridentin fuq l-altar tal-Kunċizzjoni.

PURĊISSJONI Solenni
fl-okkażjoni tal-75 sena Anniversarju mill-Pellegrinaġġ Nazzjonali
tal-IMMAKULATA KUNĊIZZJONI

Il-Ħadd 10 ta’ Novembru
8.45am - Purċissjoni solenni bl-istatwa devota tal-Kunċizzjoni mmexxija mill-Wisq Rev. Arċipriet ta’ Bormla, Kan. Anton Cassar akkumpanjat mir-Rev.mu Kapitlu Elenjan u r-Rev.mu Kapitlu Bormliż, Kappillani, saċerdoti, reliġjużi, abbatini u l-fratelli. Takkumpanja l-purċissjoni l-Banda San Ġorġ ta’ Bormla. Il-purċissjoni tgħaddi mill-Pjazza, toroq: il-Kbira, Brared, Anġlu Mallia, in-Naxxar, il-Kbira, Pjazza S.Elena. Waqt il-purċissjoni jingħad ir-Rużarju u jindaqqu innijiet Marjani u marċi reliġjużi.
11.30am - Dħul tal-purċissjoni fil-Bażilika. Titkanta l-antifona u s-Salve Regina.
12.00pm - Quddiesa
5.00pm - Ikun iċċelebrat is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof.
7.30pm - Quddiesa solenni bir-Rit Tridentin fuq l-altar tal-Kunċizzjoni.

Programm tal-lum u ghada

8 ta' Novembru - Festa tad-difensur tal-Immakulata, Gwanni Duns Skotu. Li bit-tghalim tieghu ssahhet ir-rieda ghad-domma tal-Immakulata. Ghax Alla hekk ried, hekk sar u hekk ghamel. Potuit, decuit, ergo fecit.

Xahar qabel il-festa li tant hi ghal qalbna ta' Marija Immakulata.

Għaqda Armar Sant'Elena

Mument minn tal-bierah ,meta Il-Madonna waslet quddiem Il-Kunvent Tal-Patrijiet Frangiskani

Kullhadd ghal Birkirkara l- hadd 10 ta' Novembru 2019 fit- 8.45 am l- istatwa ghaziza u devota tal- Immakulata Kuncizzjoni se tkun hierga fit- toroq tal- belt ta' Birkirkara l- belt li kennita fiz- zmien il- gwerra. Se tiehu sehem il- Banda Cospicuana San Gorg taghna l-Bormlizi nheggu lil kullhadd biex jattendi halli nghatu merhba sabiha lil Omm Beltna
Like&share

Kullhadd ghal Birkirkara l- hadd 10 ta' Novembru 2019 fit- 8.45 am l- istatwa ghaziza u devota tal- kuncizzjoni se tkun hierga fit- toroq tal- belt ta' Birkirkara l- belt li kennita fiz- zmien il- gwerra. Se tiehu sehem il- Banda Cospicuana San Gorg tghana l-Bormlizi inheggu lil kullhadd biex jattendi ha nghatu merhba sabiha lil Omm Beltna
Like&share

#sraqtilnaqalbna

Illejla f'Birkirkara

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Cospicua?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

L-Aħħar Novena 2014 - Patri Joe Buttigieg (Silta)

Location

Address

Cospicua
Other Religious Organizations in Cospicua (show all)
Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla
Uffiċċju Parrokjali, 65, Triq Il-Gendus
Cospicua, BML 1025

Bormla saret parroċċa fl-1586 u l-knisja hi kolleġġjata mil-1822. Il-kwadru titular ġie nkurunat mill-Kardinal Ferrata fl-1905.

Centru 19 ta' Novembru 1944 Centru 19 ta' Novembru 1944
Triq Il-Pellegrinagg
Cospicua

Il-lok fejn jiltaqghu d-dilettanti tal-festa hawn f'Bormla, huwa taht iz-zuntier tal-Knisja Parrokjali. Fi zminijietna huwa centru ta' attivita kontinwa ghall-festa ta' barra. Jiltaqa' il-kumitat kif ukoll ghadd gmielu ta' irgiel, zghazagh

Wirja ta' sett  vari Wirja ta' sett vari
2.Triq L-Oratorju Bormla
Cospicua

Emblemi tal-Festi Emblemi tal-Festi
Cospicua

Ibagħtu l-emblemi u l-innijiet tagħkom fuq [email protected] Grazzi

Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla
Knisja Kollegjata Perinsinji U Santwarju Ta' Marija Immakulata
Cospicua

Masa House Masa House
St. Francis Street 81
Cospicua, BML

Info and prenotations: [email protected]

Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla
Kolleggjata Ta Bormla, Triq Il-Pellegrinagg
Cospicua, CSP

Pagna dwar il-festi tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla, il-Belt Cospicua. F din il-pagna issibu informazzjoni dwar il-vari, knisja, attivitajiet kif ukoll dwar il-kultura tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla. Grazzi talli ghogobkom izzuru l-pagna taghna.