Centru 19 ta' Novembru 1944

Centru 19 ta' Novembru 1944

Comments

Laqgħa għar-Reffiegħa fil-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira Il-Kummissjoni Ġimgħa Kbira – Bormla tixtieq t’informa li ser issir Laqgħa mportanti għar-reffiegħa minħabba xi tibdil. Sabiex jitinaqqas l-inkonvenjent, din il-laqgħa ser tiġi ripetuta tlett darbiet. Għalhekk ir-reffiegħa jistgħu jagħżlu waħda minn dawn id-dati: • It-Tlieta 5 ta’ Frar, 2019 fis-7.00 p.m; jew • Il-Ħamis 7 ta’ Frar, 2019 fis-7.00 p.m; jew • Il-Ħadd 10 ta’ Frar, 2019 fl-10.00 p.m. Il-Laqgħa ser issir fl-Oratorju tal-Knisja Parrokkjali ta’ Bormla. Inkunu ferm grati jekk ixxerdu l-kelma u tissieħbu magħna fuq il-paġna ta’ Facebook: Kummissjoni Ġimgħa Kbira Bormla.
Il-Ktieb tal-Festa Immakulata Kuncizzjoni meta hiereg pls. Grazzi.
l-Banda San Gorg ssellem lill-ex President taghha, il-Perit Dom Mintoff. Fl-okkazjoni tat-tnedija tal-ktieb, Mintoff, Malta Mediterra Zghoziti, il-Banda San Gorg ta' Bormla ser tezegwixxi programm muzikali fis-Sala Marija Immakulata, fi hdan is-sede tal-istess Socjeta, nhar il-Gimgha 2 ta' Novembru fit-8pm.. Il-Banda tkun taht d-direzzjoni tas-surmast Bormliz taghha Etienne Spiteri. Dan se jkun l-ewwel program min diversi li ghadha fil-kalendarju taghha l-Banda Bormliza matul dawn il-gimghat li gejjin, min issa sal-festa tal-Immakulata Kuncizzjoni

Il-lok fejn jiltaqghu d-dilettanti tal-festa hawn f'Bormla, huwa taht iz-zuntier tal-Knisja Parrokjali. Fi zminijietna huwa centru ta' attivita kontinwa ghall-festa ta' barra. Jiltaqa' il-kumitat kif ukoll ghadd gmielu ta' irgiel, zghazagh

Bhalissa qieghed isir it-tqassim tat-2 ordni madwar Malta kollha.
It- 3 ordni ghaddejja gmielha wkoll. Nheggukom biex ma thallux ghall-ahhar u tikkuntatjawna bl-ordni taghkom. Prezz 10eur biss.

Ix-xewqa taghna hi li kull gallarija u tieqa f'Bormla jkollha wahda mdendla!
Ibghatu pm jew cemplu fuq 79565256.

Ritratt interessanti iehor. Iz-zuntier tal-Kolleggjata mhux dejjem kien kbir kif inhu llum. Qabel kien biss il-parti ta' fuq. Meta tkabbar inholoq spazju bizzejjed biex taht ikun hemm centru li originarjament il-hsieb tieghu kien li jkun ghaz-zghazagh. Wara inghata lill-Ghaqda Delettanti tal-Festa biex sal-lum ghadu jservi bhala l-premises taghna.

Ritratt interessanti li ghadu kif gie imtella' fuq Facebook. Tidher il-Kolonna tal-Madonna, dak iz-zmien tal-Papa, fi Pjazza Paolino Vassallo.

Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla

Nhar is-Sibt 30 ta’ Mejju, fil-5.30 pm, il-Papa Franġisku se jmexxi r-Rużarju, trasmess f’mondovisione mill-Grotta ta’ Lourdes, fil-Ġonna tal-Vatikan, bħala talba lill-Verġni Marija għall-fejqan mill-pandemija.

Knejjes u Santwarji Marjani qed jiġu mistiedna biex jieħdu sehem f’dan ir-Rużarju. Għalkemm ħafna minn dawn kellhom iwaqqfu l-attivitajiet normali tagħhom u l-pellegrinaġġi minħabba l-pandemija, imma permezz tal-mezzi tal-media jkunu jistgħu jissieħbu u jħajjru l-parruċċani tagħhom jissieħbu huma wkoll.

Tista' tissieheb permezz ta' din il-pagna tal-Laikos ...

https://laikosblog.org/2020/05/26/il-papa-frangisku-fruzarju-mas-santwarji-tad-dinja/

Inkella permezz ta' din il-pagna fil-Video Channel ... http://www.laikos.org/tvl-vat-page.htm

Naghlqu l-gurnata b'memorja sabiha ta' tletin sena ilu.

#qalbwahdamalpapa #bormla1990 #tifkiraunika

Minn dil-gzira, sabet ruhha Swansea, f'Wales :)

Kummissjoni Ġimgħa Kbira Bormla

Minn nhar it-Tlieta 2 sal-Ġimgħa 5 ta’ Ġunju, 2020 mis-6 p.m. sat-8 p.m. se niftħu l-bieb tas-Sala Parrokkjali sabiex:

a. Jiġu ritornati lura l-ilbies u / jew sandlijiet; u
b. Għal min jixtieq, inroddu lura l-ħlas li kien sar.

Ser niftħu ukoll il-Ħadd 7 ta’ Ġunju, 2020 mid-9 a.m. sa nofsinhar.

Nitolbukom tiġu lebsin maskra.

Jekk ikolkom bżonn aktar informazzjoni tistgħu ċċemplu fuq 9949 8226 jew 7901 4543.

Infakkrukom li diġa lħaqna ħallasna ċertu ammont ta’ spejjeż u għaldaqstant kull għajnuna minn naħa tagħkom tgħodd ħafna.

vimeo.com

Malta Taht Harstek Tistkenn

Malta Taht Harstek Tistkenn

Grazzi lil Xylon Bristow ta' dan il-Filmat
L-ordni ghadha miftuha :)

https://vimeo.com/420373356

Malta Taht Harstek Tistkenn in Cospicua Malta (Bormla)

Iktar ritratti li waslulna llum :)

Bormla, Kalkara, M'Xlokk, Sta Venera, Qormi, Mosta, Naxxar, Qrendi, B'Bugia, Zurrieq, Isla, Zejtun, Zabbar, Fgura, St Lucia, Rahal Gdid, Siggiewi, Tarxien, Wied il-Ghajn....ta' bilhaqq, il-Bormliz fejn imur jiehu mieghu l-Immakulata.

Iktar minn dawk li tqassmu llum.

Deliveries ghadhom ghaddejijn. Grazzi lil kulhadd.

Min irid jordna wahda ghadu fic-cans. Ghamlu kuntatt maghna f'din il-pagna.

Iktar ritratti minn madwar Malta :)

Iktar bnadar :)

Il-qalb Bormliza thabbat dejjem ghall-Immakulata.
Grazzi hbieb.

Iktar ritratti li waslulna.

Malta, Taht Harstek Tistkenn

Membri tal-Kumitat bhalissa jinsabu jduru madwar Malta biex iqassmu dawn il-bnadar. Inheggukom tibghatulna r-ritratti tal-gallarijiet mzejna.

Nawguraw lit-Team Bormliz St George's li gie mwaqqaf fit-13 ta' Mejju 1890. B'hekk dis-sena qed jiccelebra l-130 sena tieghu.

Forza St George's, il-Pijunieri tal-Football Malti

Ix-xoghol ghaddej gmielu minkejja s-sitwazzjoni li qeghdin fiha. Xoghol li sar u li qed isir bhalissa:

- Tlestew 2 pitturi ghall-Pavaljuni ta' Triq l-Inkurunazzjoni
- Restawr u induratur ta' 8 pumi ta' l-arbli ta' Triq l-Inkurunazzjoni
- Restawr ta' 16-il pum tal-bandalori tal-Fratellanzi ta' Fuq San Pawl. Dawn jinsabu fil-process ta' induratura.
- Restawr ta' 12-il pum ta' l-arbli ta' Triq Santa Tereza
- Sfumar tal-Bandalori ta' Pjazza Paolino Vassallo
- Tkompla x-xoghol fuq it-trofej ta' Pjazza Paolino Vassallo
- Tlestiet Pittura ghal wahda minn dawn il-bandalori
- Hjata ta' boroz ghall-pumi ta' Triq Dom Mintoff
- Tkomplija ta' sfumar tal-pavaljuni ta' Triq Hanover.
- Bdew jinhadmu diversi metri ta' liedna.
- Tkompla x-xoghol ta' restawr fuq il-kolonna ta' Malta.
- Tkomplija ta' l-induratura tal-Kolonna tal-Kuncizzjoni
- Bidu ta' rhamar tal-Kolonna tal-Kuncizzjoni.

Dawn qed isiru ghaliex jew kellna materjal mixtri lest, jew inkella l-istess volontiera hallsu minn bwiethom il-materjal. Qed nniedu diversi inizjattivi li bihom nistghu ndahhlu xi haga finanzjarjament.

Filwaqt li nirringrazzjaw lil dawk li diga kkontribwew b'mod finanzjarju, nitolbukom biex tkomplu tkunu generuzi fejn tistghu.

12302787035 (BOV)
79308900 (Revolut)

Minn qalbna, GRAZZI.

Ahna wliedek insellmulek,
Indommulek l-isbah kliem,
Inti OMMNA f'qalbna tibqa'
Il-Bormlizi ta' kull zmien.

Nawguraw il-Festa t-Tajba lill-Ommijiet kollha f'dan il-jum iddedikat ghalihom. Nitolbu ghal dawk l-ommijiet li ghaddejijn minn zminijiet difficli. Fl-ahharnett, nawguraw din il-festa lin-nisa kollha, ghaliex kull mara mahluqa biex tkun omm, u jekk ulied m'ghandiex zgur li xorta wahda tiehu hsieb persuni ohra.

L-Immakulata tbierek lill-Ommijiet kollha.

Illum il-Festa ta' San Gorg Preca, Qaddis Malti b'devozzjoni kbira lejn Marija Immakulata. Ried li f'kull Qasam tal-Muzew, ikun hemm kopja tal-Kwadru Inkurunat meqjum fil-Kolleggjata ta' Bormla, filwaqt li kien fl-istess Santwarju ta' Bormla, quddiem l-istess Kwadru li San Gorg kiteb il-Vestis Honoris.

youtube.com

Immakulata Kuncizzjoni dhul lura fil-knisja 16 ta' Novembru 2019

7 xhur ohra dal-hin.

Nitolbuk Immakulata, tina l-grazzja li narawk fit-toroq taghna.

Sa dakinhar, b'vuci wahda ntennu, Viva l-Immakulata.

Immakulata Kuncizzjoni tidhol lura fil-Knisja wara pellegrinagg min Bormla ghal Birkirkara u lura.

Dan huwa disinn li l-Professur Nikola Zammit kien ghamel ghall-Kappella u Kannierja ghall-Kolleggjata ta' Bormla fic-Cimiterju ta' l-Addolorata.

Baqa biss l-ahhar ftit bnadar available biex l-ewwel ordni tkun maghluqa. Bandiera b'qies ta' 150cm b'100cm.
Dawk kollha interessati thallux ghall-ahhar.
Dawk li diga bbukkjawha tinsab ordnata :)
Grazzi lil kulhadd.

Minn qalbna nawguraw il-Festa t-Tajba lil shabna l-Karkarizi f'Jum il-Festa ta' Santu Kruc.

Santa Liena u intom f'Qalbna DEJJEM.

Bandiera 100cm b’150cm li ser ikollna ghall-bejgh bi prezz ta 10eur biss. Inheggu l-Bormlizi kollha jakkwistaw wahda u jdendluha mal-gallarijiet, twieqi tad-djar taghhom f’dan iz-zmien partikolari li qed nghixu fih. Ejjew nuru d-devozzjoni taghna lejn Marija Immakulata b’dan il-gest u nafdaw lil Malta taht Harsitha.
Se noffru wkoll servizz ta’ free delivery ghal minhu nteressat.
Ibghatilna private message hawn jew cempel fuq 79565256

Fil-Hlewwa ta' Mejju

Gheziez Bormlizi,
Fl-ahhar snin kif tafu hadna l-inizzjattiva li nibdew diversi progetti biex Beltna fil-festa tiehu dehra differenti u isbah. Progetti kbar li swew il-flus.

Kif tafu, fil-mument, kull tip ta' dhul li kellna jinsab wieqaf. Dis-sena diga thassru xejn inqas minn erba' attivitajiet, ma saritx il-pubblikazzjoni tal-Gimgha Mqaddsa, u tlifna wkoll il-gabra ta' l-Ghid.

Biex inkomplu mixjin halli ma naqghux lura fix-xoghol spiccajna nohorgu l-ispejjez minn bwietna. Biss issa ninsabu f'pozizzjoni fejn ma nistghux naghmlu mod iehor.

Ghalhekk qed nitolbukom biex min jista' jghin b'mod finanzjarju taghmlu dan billi tibghatu id-donazzjoni taghkom fuq Revolut 79308900 jew Bank Transfer fuq 12302787035 (BOV), jew ghamlu kuntatt maghna u nigu ghalihom ahna stess.

Napprezzaw il-generozita' taghkom.

Nirringrazzjaw lill-Kunsill Lokali Bormla li ha hsieb li jitnaddaf Sqaq l-Oratorju.

Grazzi minn qalbna.

Minkejja s-sitwazzjoni li qed nghixu, x-xoghol baqa ghaddej anki fuq opri li jsiru fil-Knisja. Grazzi ghall-Kan. Martin Borg, tlestit l-ewwel parti tat-trasport tal-purtiera tal-Festa tal-Kwadru Titulari. Din hija ghotja ohra ta' l-istess Patri Martin lill-Parrocca billi qed jaghmel dan ix-xoghol gratis. F'dawn ir-ritratti nistghu naraw kif kienet u kif gejja.

Minn qalbna PROSIT.

Mitt Sena ilu, fl-okkazzjoni tal-50 Anniversarju mill-Proklamazzjoni ta' San Guzepp bhala Patrun Universali tal-Knisja, l-istatwa ta' San Guzepp li tinsab fil-Kolleggjata u Santwarju ta' Bormla, xoghol il-Bormliz Abram Gatt, u li hija wahda mill-isbah xbiehat tal-Qaddis fil-gzejjer taghna, kienet giet armata taht il-mant tal-Kuncizzjoni.

Xena simili ergajna rajniha fl-2003, meta l-istess statwa ghalqet 100 sena.

Se nordnaw skond il-bzonn :) thallux ghall-ahhar.

Il-Kumitat tac-Centru 19 ta' Novembru 1944 jixtieq jirringrazzja liIl-Kunsill Lokali Bormla u lil Bad Boy Cleaners li assenjaw numru ta' haddiema biex jaghmlu xoghol volontarju fil-lokalita'. Dawn dalghodu hadu hsieb li jaghtu tindifa xierqa lil Sqaq l-Oratorju u lill-mahzen tal-Festa li jinsab fl-istess sqaq.

Minn qalbna, GRAZZI

Reel8 Productions Ltd

Il-Festa taghna f'dan il-filmat. Tghid nergghu nghixu dawn il-mumenti?

Sakemm inqumu... 🇲🇹 ❤️
.
.
.
.
.
B’dedika lil kull min qed jagħti kulma għandu għall-poplu Malti u Għawdxi.

#kuraġġ #malta #flimkien #magħqudin #covid19 #nieħduħsiebxulxin #nibqgħuġewwa

Centru 19 ta' Novembru 1944's cover photo

Television Malta

L-istatwa ta' Kristu Rxoxt jingħad li saret minn skultur Spanjol. Fl-1741 ingiebet Bormla minn Napli mill-Kaptan Scarinu’ ghall-ħabib tiegħu Celestino Sacco, li mbagħad ta din l-istatwa lill-Fratellanza tal-Kurċifiss fis-7 ta' April tal-1742.

L-istatwa hija tal-injam. Tirrapreżenta lil Kristu b'palma f'idu u taħt saqajh il-ġebla tal-qabar miksija bil-fidda. Dan ġie iddiżinjat mill-Bormliż Abraham Gatt.

Filmati Grazzi għal Malta Audio Visual Memories

Il-Kumitat u l-Membri tac-Centru 19 ta' Novembru 1944 jawgurawlkom l-Ghid it-Tajjeb.

Nitolbukom biex tkomplu tiehdu hsieb sahhitkom u kemm jista' jkun tevitaw li tohorgu minn djarkom bla bzonn. Ejja nobdu mill-Awtoritajiet biex b'hekk nohorgu rebbieha bhal Kristu Rxoxt.

Viva Kristu Rxoxt

#lirxoxttalmaltin

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Cospicua?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

KEFA Promo

Location

Telephone

Address


Triq Il-Pellegrinagg
Cospicua
Other Religious Organizations in Cospicua (show all)
Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla
Knisja Kollegjata Perinsinji U Santwarju Ta' Marija Immakulata
Cospicua

Immakulata Kuncizzjoni Bormla Immakulata Kuncizzjoni Bormla
Cospicua

Pagna ghad-devoti ta Marija Immakulata. Grazzi talli zortu l-Pagna taghna. Johann, Malcolm u Jurgen (amministraturi)

Emblemi tal-Festi Emblemi tal-Festi
Cospicua

Ibagħtu l-emblemi u l-innijiet tagħkom fuq [email protected] Grazzi

Wirja ta' sett  vari Wirja ta' sett vari
2.Triq L-Oratorju Bormla
Cospicua

Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla
Uffiċċju Parrokjali, 65, Triq Il-Gendus
Cospicua, BML 1025

Bormla saret parroċċa fl-1586 u l-knisja hi kolleġġjata mil-1822. Il-kwadru titular ġie nkurunat mill-Kardinal Ferrata fl-1905.

Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla
Kolleggjata Ta Bormla, Triq Il-Pellegrinagg
Cospicua, CSP

Pagna dwar il-festi tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla, il-Belt Cospicua. F din il-pagna issibu informazzjoni dwar il-vari, knisja, attivitajiet kif ukoll dwar il-kultura tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla. Grazzi talli ghogobkom izzuru l-pagna taghna.

Masa House Masa House
St. Francis Street 81
Cospicua, BML

Info and prenotations: [email protected]