Centru 19 ta' Novembru 1944

Centru 19 ta' Novembru 1944

Comments

Laqgħa għar-Reffiegħa fil-Vari tal-Ġimgħa l-Kbira Il-Kummissjoni Ġimgħa Kbira – Bormla tixtieq t’informa li ser issir Laqgħa mportanti għar-reffiegħa minħabba xi tibdil. Sabiex jitinaqqas l-inkonvenjent, din il-laqgħa ser tiġi ripetuta tlett darbiet. Għalhekk ir-reffiegħa jistgħu jagħżlu waħda minn dawn id-dati: • It-Tlieta 5 ta’ Frar, 2019 fis-7.00 p.m; jew • Il-Ħamis 7 ta’ Frar, 2019 fis-7.00 p.m; jew • Il-Ħadd 10 ta’ Frar, 2019 fl-10.00 p.m. Il-Laqgħa ser issir fl-Oratorju tal-Knisja Parrokkjali ta’ Bormla. Inkunu ferm grati jekk ixxerdu l-kelma u tissieħbu magħna fuq il-paġna ta’ Facebook: Kummissjoni Ġimgħa Kbira Bormla.
Il-Ktieb tal-Festa Immakulata Kuncizzjoni meta hiereg pls. Grazzi.
l-Banda San Gorg ssellem lill-ex President taghha, il-Perit Dom Mintoff. Fl-okkazjoni tat-tnedija tal-ktieb, Mintoff, Malta Mediterra Zghoziti, il-Banda San Gorg ta' Bormla ser tezegwixxi programm muzikali fis-Sala Marija Immakulata, fi hdan is-sede tal-istess Socjeta, nhar il-Gimgha 2 ta' Novembru fit-8pm.. Il-Banda tkun taht d-direzzjoni tas-surmast Bormliz taghha Etienne Spiteri. Dan se jkun l-ewwel program min diversi li ghadha fil-kalendarju taghha l-Banda Bormliza matul dawn il-gimghat li gejjin, min issa sal-festa tal-Immakulata Kuncizzjoni

Il-lok fejn jiltaqghu d-dilettanti tal-festa hawn f'Bormla, huwa taht iz-zuntier tal-Knisja Parrokjali. Fi zminijietna huwa centru ta' attivita kontinwa ghall-festa ta' barra. Jiltaqa' il-kumitat kif ukoll ghadd gmielu ta' irgiel, zghazagh

Bhal-lum 42 sena twaqqfet b'mod ufficcjali l-Ghaqda Delettanti tal-Festa, illum maghrufa bhala Centru 19 ta' Novembru 1944. Nirringrazzjaw lil dawk kollha li tul is-snin kienu u ghadhom parti minn din l-ghaqda bil-ghan li l-festa tal-Kuncizzjoni tkompli tikber.

It-Tieni Gimgha tar-Randan

Nadurawk O Gesu u nberkuk
Ghax b'Salibek u l-mewt tieghek Inti fdejtna.

L-Ewwel Gimgha tar-Randan.

F'gieh il-Passjoni harxa tieghek
Henn ghalina u ghad-dinja kollha.

Kummissjoni Ġimgħa Kbira Bormla

Infakkrukom li l-kitba għal min jixtieq jieħu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira ser tibda minn għada l-Ġimgħa 28 ta' Frar sal-Ħadd 5 ta' April 2020.

Tħallux għall-aħħar.

Attivita' ohra b'risq il-Festa. Ikla laham u tigieg. Dawk kollha interessati jaghmlu kuntatt maghna.

Centru 19 ta' Novembru 1944's cover photo

Naghtu bidu ghar-Randan Imqaddes.

Nadurawk O Gesu' u Nberkuk
Ghax b'Salibek u l-Mewt tieghek Inti fdejtna.

Illejla fis-6.00pm - Pellegrinagg bix-xbieha tar-Redentur u wara ssir quddiesa li fiha jsir it-tqeghid ta' l-irmied.

[02/18/20]   Il-Kumitat u l-membri jwasslu l-Kondoljanzi taghhom lill-Kunsilliera Noyah Spiteri Hammett u l-familja ghat-telfa ta' ommha Antionette.

Aghtiha O Mulej il-Mistrieh ta' Dejjem.

It-Tieni Dehra ta' l-Immakulata f'Lourdes

Lilha dhert tmintax-il darba
Bhala xemx tiddi bid-dija
B'libsa bajda w faxxa kahla,
Kollok hlewwa u sbuhija.

L-Ewwel Dehra ta' l-Immakulata f'Lourdes

Sliem ghalik O vergni mqaddsa
Int li dhert lil Bernardina
Gewwa l-grotta minn ta' Lourdes
Biex imhabbtek hemm turina

#immakulata

Illum Malta tfakkar in-Nawfragju ta' San Pawl fi gziritna. Pittura ta' San Pawl Appostlu xoghol tal-Kav. Paolo Camilleri Cauchi.

Ritratt grazzi ghas-Sinjura Tiziana Castillo.

8 tax-xahar, il-Jum li jfakkarna fik.

Illum infakkru lill-Beatu Piju IX, il-Papa ta' l-Immakulata. Fil-pittura jidher l-istess Papa, mis-sett ta' bandalori li jintramaw fi Triq Dom Mintoff xoghol tas-Surmast Paolo Camilleri Cauchi.

Illum il-Knisja tfakkar lil Sant' Agata V.M., li hija wkoll Patruna ta' Malta.

Statwa meqjuma fil-Kolleggjata ta' Bormla, xoghol ta' Pietru Pawl Azzopardi.

ELOHAI
Nhar is-Sibt 4 u l-Hadd 5 t'April
Kullegg De La Salle, Kottonera

Bhal-lum fl-1905, kien hareg id-digriet minn Ruma li bih il-Papa Piju X hatar lill-Kolleggjata Bormliza bhala Santwarju, bl-Inkurunazzjoni ssehh fil-25 ta' Gunju 1905.

Kien bhal-lum ukoll, 79 sena ilu, li l-Vara u l-Kwadru ttiehdu gewwa Birkirkara. Ma marrux imdawwra minn folol ta' nies, izda bil-harba u mghottija.

Inheggukom biex tinghaqdu maghna fl-ewwel attivita' ghas-sena 2020.

Is-Sena t-Tajba lil Kulhadd.

Memorji tas-Sena 2019.
Grazzi lil dawk kollha li kienu ta' ghajnuna.

Il-Kumitat u l-Membri tac-Centru 19 ta' Novembru 1944 jawgurawlkom il-Milied it-Tajjeb.

[12/22/19]   Il-Kumitat u l-Membri tac-Centru 19 ta' Novembru 1944 iwasslu l-kondoljanzi taghhom lil Mariella Micallef u l-Familja ghat-telfa ta' missierha.

Aghtih O Mulej il-Mistrieh ta' Dejjem.

Il-hidma tkompli :)

Festa 2019

Bormla bil-libsa tal-Festa.

Bormla bil-libsa tal-Festa.

[12/09/19]   Fuq Xejk TV qed jaghti l-Purcissjoni tal-bierah.

Il-biljett rebbieh tal-lotterija ta' l-Inkwatru tal-Kuncizzjoni huwa A144.

GRAZZI IMMAKULATA.

Grazzi lil dawk kollha li ghenu biex din il-Festa tkun success kif jixraq.

Viva l-Immakulata.

Ritratt ta' Axel Degiorgio

Illum Jum l-Immakulata. Grazzi Madonna talli kont maghna f'dawn il-jiem ta' thejjija biex ukoll stajna narmawlek beltek.

Nirringrazzjaw lil dawk kollha li kienu ta' ghajnuna ghalina biex din il-festa tkun success.

Grazzi Immakulata, il-Festa t-Tajba Bormlizi u Devoti ta' l-Immakulata.

Ic-Centru 19 ta' Novembru 1944 nixtiequ nirringrazzjaw lill-Kunsill Lokali Bormla u lill-Awtorita' Maltija ghat-Turizmu li ghamlu l-ispettaklu Diamonds of Fire possibli. Grazzi wkoll lil diversi hwienet li tawna donazzjonijiet ohra.

Bidu ta' sett pavaljuni godda fi Triq Santa Margerita. Disinn tal-Bormliz Chris Aquilina fuq inizzjattiva ta' Marco Agius

Zanzanna wkoll. Disinn Silvio Pace. Pittura Kurt Friggieri. Inizzjattiva ta' Marco Agius

L-Ahhar Jum tan-Novena u l-Ahhar Sibt tal-Kuncizzjoni

Ahna wliedek insellmulek,
Indommulek l-isbah kliem.
Inti Ommna f'Qalbna tibqa'.
Il-Bormlizi ta' kull zmien.

#festa2019 #vmi #8dec #75senapellegrinagg

It-Tmien Jum tan-Novena

Bhalma ferhana Bormla laqghet l'Ommha
Fil-Jiem li l-herba garrfet kullikien.
Hekk nilqghuk f'qalbna llum Ghaziza taghna,
Biex tibqa' ssaltan fostna tul iz-zmien.

Taht Harstek Nistkennu Omm taghna
Bla Tebgha, madwarek fis-skiet,
Urina t-Triq, igborna flimkien.
Go Bormla hu hsieb dawn l-ulied.

#festa2019 #vmi #8december #75senapellegrinagg

Il-pavaljuni ta' Triq l-Inkurunazzjoni f'posthom ukoll.

Triq San Pawl bil-lest ukoll.

Il-Bandalori tal-Fratellanzi fejn il-Knisja ta' San Pawl.

Bdejna Fuq San Pawl :)

L-ewwel zewg settijiet lesti.
Grazzi lill-membri tac-Centru 19 ta' Novembru tal-hidma li qed iwettqu.

tvm.com.mt

Edizzjoni oħra tad-'Diamonds of Fire' f'Bormla - TVM

tvm.com.mt Għal sena oħra, il-Kunsill Lokali ta’ Bormla flimkien mal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu, se jkun qed isir l-ispettaklu tad-Diamonds of Fire. Dan l-avveniment se jkun qed jittella’ f’Bormla, is-Sibt, 7 ta’ Diċembru...

Is-Seba' Jum tan-Novena.

Kemm habbejtha l'dil-Belt tieghek,
Hi habbitek, daret lejk,
Ghax ulied din il-Parrocca,
Dejjem xtehtu hawn f'riglejk.

Inti x-xemx li l-jumna ddawwal,
Lilna theggeg, nhar u lej'
Int tressaqna ghand Ibnek Sidna,
Int twassalna ghand il-Mulej.

#festa2019 #vmi #8dec #novena #75senapellegrinagg

Is-Sitt Jum tan-Novena.

Insellmulek O Vergni Marija,
F'dan il-jum tant solenni, sabih
Jixraq iva li lsienna nhollu
Lilek naghtu kull tifhir u gieh.

#festa2019 #vmi #8dec #75senapellegrinagg

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Cospicua?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

KEFA Promo

Location

Telephone

Address


Triq Il-Pellegrinagg
Cospicua
Other Religious Organizations in Cospicua (show all)
Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla
Uffiċċju Parrokjali, 65, Triq Il-Gendus
Cospicua, BML 1025

Bormla saret parroċċa fl-1586 u l-knisja hi kolleġġjata mil-1822. Il-kwadru titular ġie nkurunat mill-Kardinal Ferrata fl-1905.

Immakulata Kuncizzjoni Bormla Immakulata Kuncizzjoni Bormla
Cospicua

Pagna ghad-devoti ta Marija Immakulata. Grazzi talli zortu l-Pagna taghna. Johann, Malcolm u Jurgen (amministraturi)

Emblemi tal-Festi Emblemi tal-Festi
Cospicua

Ibagħtu l-emblemi u l-innijiet tagħkom fuq [email protected] Grazzi

Masa House Masa House
St. Francis Street 81
Cospicua, BML

Info and prenotations: [email protected]

Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla
Kolleggjata Ta Bormla, Triq Il-Pellegrinagg
Cospicua, CSP

Pagna dwar il-festi tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla, il-Belt Cospicua. F din il-pagna issibu informazzjoni dwar il-vari, knisja, attivitajiet kif ukoll dwar il-kultura tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla. Grazzi talli ghogobkom izzuru l-pagna taghna.

Wirja ta' sett  vari Wirja ta' sett vari
2.Triq L-Oratorju Bormla
Cospicua

Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla
Knisja Kollegjata Perinsinji U Santwarju Ta' Marija Immakulata
Cospicua